Sok lesz ám rovásodon, ha ezt nem olvasod el!

A fenti humoros címet persze egyáltalán nem szabad komolyan venni, hiszen a magyar rovásírással kapcsolatos bejegyzésemen való túllapozást nem jegyzem fel adósságként! :)

Tudod, magam is úgy viszonyulok a rovásíráshoz, mint Piroska néni a finn- magyar nyelvrokonsághoz.

Ő egyébként egy tündéri öreglány, akinél a múltnap tiszteletemet tettem.

- Kezeit csókolom, drága Piroska néni!? Hallom, hogy az unokája kiutazott az európai nyelvrokonainkhoz.
- Nem rokonokhoz utazott az én drága lelkem, hanem Finnországban vállalt munkát!
- Na, hát éppen azért mondom, hogy a kiutazott a legközelebbi európai nyelvrokonainkhoz.
- Ne bolondozzál már velem, drága Bandi öcsém, hiszen két évig járt intenzív nyelvtanfolyamokra, hogy a szakmai állásinterjún egyáltalán megszólalni tudjon!
- Elhiszem, drága Piroska néni, de akkor is tudományos tény, hogy a nyelvi családfánk a finnekkel közös gyökerű! Ezt minden érettségiző diák kívülről fújja még akkor is, amikor álmából felkeltik. Klasszikus nyelvrokonsági bizonyíték például a „kala – hal” (finn – magyar) szavak azonossága!
- Kala? És hal? Hm, ennek a két szónak a hangzása még köszönőviszonyban sincs egymással, drága fiam! Vagy csak az én öreg füleim nem érzékelik a hasonlóságot?
- Drága Piroska néni, nem a hasonló hangzáson van ám a lényeg! Ugyanis az történt, amit a nyelvtörténet, mint egzakt tudomány egyértelműen bizonyítani képes, hogy a finn szókezdő „k” a magyarban „h”! Mivel a szóvégi magánhangzó minálunk lekopott, tök egyértelmű, hogy a finn „kala” szó azonos a magyar „hal” szavunkkal.
- Drága öcsém, ez eléggé erőltetettnek, nyakatekertnek tűnik számomra, ezért mondjál már még egy nyelvrokonsági példát!
- A finn „kota” magyarul „ház”.
- Hm, ez jobban sántít, mint a szomszéd Kovács Dezső bácsi, aki még a WC-re is két mankóval jár, hiszen még az előbbi logikát se követi!
- Jaj, Piroska néni, ne tessék már ennyire kételkedni, hiszen az általam említett szabályos hangmegfelelések ugyanúgy levezethetők, mint a matematikai egyenletek, ezért tévedésről szó sem lehet!
- Na, jó, tegyük fel, hogy igazad van, de akkor a magyar „hús” szavunk finnül bizonyára „kusa”!
- Hűha, most megfogott drága Piroska néni, hiszen a hús Finnországban „lika”, de ennek csakis az lehet a magyarázata, hogy a szabályos hangmegfelelések szabálya csakis az ősi, közös alapszókincsükre vonatkozik.
- A hús nem ősi? Akkor ősapáink mi a jó fenét puhítottak a nyereg alatt? Mivel ez történelmileg egy közismert tény, engem abszolút nem győztél meg a finnekkel való rokonságról! Ne akard már nekem bemagyarázni, hogy a finn testvéreinkkel együtt halásztunk, de külön vadásztunk!
- Jaj, drága néném, hagyjuk is ezt az egészet, hiszen nem vagyok én nyelvész, így aztán csak belebonyolódunk ebbe a témába! Egyébként se emiatt jöttem, hanem egy egészen más kérdéskörben szeretnék magától kérdezősködni! Ugye jól tudom, hogy Piroska néni az 1940-es évek elején koptatta az iskolapadot?
- Bizony úgy volt! A 40-es évek közepén voltam a helyi népiskola egyik legszebb copfos diáklánya, a családom büszkesége, hiszen sorozatosan jeles bizonyítványokat vittem haza az év végi vizsgák után.
- No, akkor bizonyára tetszik emlékezni arra is, hogy történelemórák keretén belül akkoriban rovásírást is oktattak!?
- Rovásírást? A székelykapuk felirataira gondolsz?
- Pontosan arra! Akkortájt a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelettel tette kötelezővé a rovásírás oktatását a népiskolák osztályaiban.
- Bandi öcsém, rendelet ide vagy oda, a mi osztályunk egyik történelemórán se rótta azokat a bizonyos betűket!
Persze a székelykapuk jeleit ismerem, de a feliratok szövegét még elolvasni sem tudom. Talán a városi népiskolákban, ott tanulták, tanították, de mifelénk a kutya se foglalkozott vele.

Most pedig rátérek, hogy miért vagyok én úgy a rovásírással, mint Piroska néni a finn- magyar nyelvrokonsággal! Belemagyarázós és nyakatekert a téma, bárhonnan is nézem. Rengeteg információ, vita, tévhit, illetve pro és kontra típusú tanulmány, cikk olvasható róla a világhálón, mégis képtelen eldönteni az olvasó, hogy kiknek higgyen, mit higgyen, mit gondoljon, ugyanis a mellette és ellene szóló érvek ugyanúgy meggyőzőek!

A téma nálam azért került terítékre, mert néhány hete az egyik pedagógusismerősöm rejtélyesen suttogva duruzsolta a fülembe, miközben a belvárosban sétáltunk: „képzeld, mindegyik általános iskolának hivatalosan jelenteni kellett, hogy hány gyermek tanul rovásírást választható tantárgyként vagy szakkör keretében!”

- Miért suttogsz – kérdeztem tőle csodálkozva - hiszen ez egyáltalán nem egy X-aktás típusú kérdés.
- Azért suttogok, mert korábban soha nem kértek ilyen jellegű adatszolgáltatást, ezért roppantul gyanús! Mivel nem képezi részét se az Alaptörvénynek, se a Nemzeti Alaptantervnek, sőt még a Hungarikumok között sem tartják számon, a kollégáim valamiféle hátsó szándékot feltételeznek az adatszolgáltatás mögött!
- Jaj, ne hülyéskedj már, túllihegitek a témát! Mivel az irányvonalakat nem ti rajzoljátok, még töprengeni is tök felesleges ezen! Ha felül a rovásírás oktatása, bevezetése mellett döntenek, akkor tanítjátok, ha meg nem, akkor nem, ez ilyen egyszerű!
- Jó, jó, értem, de Palcsek kollégám szerint óriási szégyen, hogy az őseink írását (írásjeleit) nem tanítjuk, nem adjuk tovább a felnövekvő nemzedéknek!
- Palcsek kollégád talán valamiféle szakértője, neves terjesztője a rovásírásnak?
- Dehogy! Ő ugyanúgy nem ismeri a rovásírás ábécéjét, mint ahogyan én, de szerinte ez részletkérdés, hiszen egyáltalán nem ezen van a hangsúly! Rendkívül felháborítónak tartja, hogy Okmányirodákban, ahol az ideiglenes tartózkodási engedélyeket kiállítják, minden “menekült” úgy írhat alá, ahogy neki tetszik, csak a rovásírástól rettegnek, nem fogadják el.
- Ezt honnan tudja? Talán ott volt, amikor a rovásíró személyt „megbélyegezték”?
- Valamelyik portálon olvasta…
- Aha, csak valamelyik portálon olvasta!? Egy pedagógusnak illik tudnia, hogy a világháló híreinek egy része nem hiteles forrású!

Amikor hazaértem, gondoltam szánok rá némi időt, aztán utánanézek, mi újság a rovásírás háza táján!? Először a földszinten lakó Piroska nénit kérdeztem, de a beszélgetésünk nem bizonyult gyümölcsözőnek. A szomszéd kisfiú se vette túlságosan jó néven, amikor a vakáció kellős közepén az iskoláról faggattam, de beszaladt a lakásukba, aztán a kezembe nyomta a nyelvtankönyvét.

1. tény: Széplaki Erzsébet: NYELVTAN 5. évfolyam számára című, 2016- os kiadású tankönyvének utolsó fejezetében a következő információk olvashatók: „Őseink, a pogány magyarok az adósságok nyilvántartására rováspálcát alkalmaztak. (…) Újabb kutatások szerint a rovásírással a gondolataikat is le tudták jegyezni”. A leckéhez illusztrációk is tartoznak: rováspálcák képe, ábécé, ezért a pedagógusismerősöm adatszolgáltatás körüli „hisztériája” teljesen alaptalan volt, hiszen az 5. osztályos diákok még tanítási órákon is tanulmányozhatják a jeleket.

2. tény: Az énlakai unitárius erődtemplom kazettás mennyezetén 1668-ban Muzsnai György által festett rovásfelirattal ez olvasható: „Egy az Isten”: http://www.nemzetibazis.hu/wp-content/uploads/2017/02/B_OB20141108049_89...

3. tény: Régi, egyházi anyakönyvekben is találhatók rovásírással bejegyzett adatok. (http://mnl.gov.hu/a_het_dokumentuma/rovasiras_az_anyakonyvekben.html

4. tény: Jelenkorunkban is léteznek olyan iskolai tablók, amiken a diákok és tanárok neve rovásírással van jegyezve. ( https://alfahir.hu/sites/barikad.hu/files/2014/08/tablo.jpg )

5. tény: A youtube csatorna tárol olyan videókat, amik a rovásírás oktatását népszerűsítik (és nincsenek letiltva) https://www.youtube.com/watch?v=WSiGAjNx1pw

6. tény: Még a japán TV is foglalkozott ezzel a témával: https://www.youtube.com/watch?v=_bBoi3zZpxg … Állítólag a rovásírással díszített ruházati cikkek nagyon menők, kereslet van rájuk.

7. tény: Léteznek olyan kettős helynévtáblák, amiken a település nevét rovásírással is felvésték (vagy felfestették) http://kep.cdn.indexvas.hu/1/0/1445/14450/144509/14450984_12f7b7aa0266ab...

MI HÁT A GOND? MI OKOZZA A KÖZHISZTÉRIÁT?

Egyesek mindenáron politikai köntösbe igyekeznek bújtatni ezt a témát: a magyarkodás és a jobboldaliság jelzőit biggyesztve mellé. A két egymásnak feszülő tábor pedig ellentétes véleményt formál:
- az egyik fennhangon hirdeti, hogy a rovásírás az ősi pogány magyarság írása,
- míg a másik egyértelműen tagadja a rovásírás ősi múltját és humanista kori hamisítványnak véli, minősíti.

A képzeletbeli vitájuk valahogy így képzelhető el:

- Egyáltalán nincs kézzel fogható bizonyítéka annak, hogy az ősi magyar rovásírás valaha is létezett. A tudományban pedig mégiscsak fontos alapelv, hogy amit nem tudunk bizonyítani, azt ne tételezzük fel!
- Azért nincs, mert őseink fába rótták a betűiket. Az egykori rovásírással készült szövegeink elkorhadtak, elporladtak, hiszen Magyarország éghajlati és talajviszonyai egyáltalán nem konzerválták a fát, amelyre az ősi szövegek íródtak. A természeti erők pusztító hatását továbbtetézte a szándékolt megsemmisítés: akár vallási, akár politikai okokból. Az ősi magyar írás a katolikus egyház szemében "tiltott írásnak" számított. Szent István törvényei között is olvashatjuk: "A régi magyar betűk és vésetek, a jobbról balra való pogány írás megszüntetődjék és helyébe latin betűk használtassanak”! Viszont az egykori történetírók feljegyezései bizonyítják, hogy a székelyek használták a szkítáktól örökölt írást!
- Azok a történetírók bizonyára csak egyszerűen átvették egymás műveiből a legendát, anélkül, hogy valóságtartalmát valaha is ellenőrizték volna. A régen oly divatos, mégis megcáfolódott héber–magyar rokonítási elmélet bizonyítéka volt a jobbról balra haladó rovásírás, mellyel nemzeti büszkeségünket igyekeztünk megkoronázni! Álmodoztunk, ábrándoztunk arról, hogy az ősi magyaroknak saját írásrendszerük volt. Én úgy tudom, hogy a legkorábbi rovásírás 1515-ből származik. És eléggé gyanús, hogy teljesen véletlenül bukkant rá épp egy olyan küldöttség, amely írásgyűjtőkből és történetírókból állt.
- Honnan veszed az 1515- ös dátumot? Olvasd el már el Mátyás király 1478-as évi ediktumának 5. cikkelyét, amelyben a király megparancsolta, hogy "a falusi bírák kötelesek minden vármegyében a rovásnyeleket lajstromokban a megye elé terjeszteni".
- Jó, majd elolvasom, de Te meg tanulmányozd át Telegdy János 1598-ban készített rovásírásos ábécét, mely kéziratban terjedt, de a 17–18. századból több hivatkozása is fennmaradt. Annak előszava segít megérteni, hogy mindenáron a magyarok régi dicsőségét igyekeztek a külföldiek előtt bizonyítani! A rovásírás egy humanista hamisítvány! Te nem találod érdekesnek, hogy egy-egy jel pontosan megfelel egy –egy most használatos hangnak? Ez mindenképpen 15–16. századi eredetre vall, hiszen nincs az ábécében olyan jel, ami azokat a hangokat jelölné, amik a 15. század előtt még léteztek, de időközben kikoptak a magyar nyelvből.
- Ettől függetlenül még létezhettek a régi hangok rovásjelei, hiszen a nyelvhasználat fejlődésével párhuzamosan frissíthették a „betűkészletet” és a tárgyi emlékek hiánya miatt manapság már képtelenség rekonstruálni a régebbi betűalakok jeleit!
- Jaj, ne álmodozz már! A rovásírás egyszerű humanista kori titkosírás, amellyel az előkelő udvarokban hajdanában remekül elszórakoztak az urak és hölgyek. Vagy nevezhetjük egy olyan hamisítványnak is, amivel a latin ábécét használó országokat szerettük volna elkápráztatni!

MI AZ IGAZSÁG? No, azt csak a magyarok Istene tudja! :)

Én képtelen vagyok egyértelmű állásfoglalásra, de maga a jelrendszer – a rovásírás ábécéje - tetszik!

---------

Forrás: világháló cikkei, tanulmányai

Címkék:

Hozzászólások„Fesd fel az ősi szimbólumokat, és megnyílik az istenek kapuja”

Érdekes leletre bukkant egy amatőr régész, S. Károly a Pilisben miközben ásatást végzett.
A bőrre írt szöveg rovásírással íródott, és a szénizotópos vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy nagyjából a 8. századra – tehát a honfoglalás előtt-re – tehető.

A Magyarság hagyománya régóta foglalkozik a pilissel, és azonfelül fontos szerepet tulajdonított Dobogókőnek. Úgy tartják, hogy eme hely a Föld szívcsakrája. Ennek tükrében érdekes a lelet amelyet találtak, ugyanis az írás állítása szerint, a rajtalévő szimbólumok segítségével lehet eljutni az Istenekhez – amolyan átjáróként.

Folytatás: http://paranormal.hu/dimenzio-utazasrol-szol-a-pilisben-talalt-osi-irat/

Megjegyzés: Egyesek szerint ez egy baromság!Magyar nyelvemlék Amerikában

Tudtad-e, hogy a magyar nyelv emlékei közül egy kőbevésett magyar rovásírás található az észak-amerikai Újfundland (Új Skócia) Yarmout öblénél?

Ezt az 1700-as években megtalált követ (181 kilós) ma a Yarmout Country Museum-ban őrzik.

A szöveget nem skandináv rovásírással írták, hanem magyar rovásírással. Ezt a szöveget 1984-ben Budapesten fejtette meg Szilva Lajosné és így szól: „Ericson járt e helyen is sok társával”.

Részletek itt: http://szkeptikus.blog.hu/2010/01/27/1000_eves_magyar_rovasiras_amerikabanErdélyben leszállt egyszer egy földönkívüli űrhajó…

Valamikor 1975-ben történt, hogy Erdélyben leszállt egy földönkívüli űrhajó, kb. száz szemtanú előtt. Utasai a helyszínen hagytak egy hermetikusan lezárt vasdobozt, amely belül kis rekeszekre, fiókokra oszlott. Ezekben számos fémlemez volt, amelyek speciálisan kemény és időtálló aranyötvözetből készültek. A lemezekre vésett ékírásos szövegek és piktogramok valamiféle üzeneteket tartalmaztak az emberiség számára.

A lemezeket sajnos a román Securitate elkobozta, viszont a rajtuk található információkat néhány szemtanúnak sikerült előbb lemásolnia és kalandos úton átjuttatnia Magyarországra.
Az anyag azóta terjed kézről-kézre, s néhány csillagásznak állítólag sikerült megfejtenie az írásjeleket és ábrákat, melyek a magyarhoz nagyon közelálló nyelven készültek. Az üzenetet azóta sem hozták nyilvánosságra, de egy kis részét (töredékét) sikerült megszereznem, amit most szeretnék közzétenni.

A jelek mellé írt megfejtések helyességéről vagy helytelenségéről véleményt nyilvánítani nem tudok, ahogy a velük terjedő "legendáról" sem, ezért kommentár nélkül közlöm az egészet.

Az 1. ábra a szíriuszi magyar civilizáció által használt rovásírás jeleit tartalmazza.
Folytatás: http://mjjbaba-neverlandeverland.blogspot.hu/2012/08/a-teremtes-abc-je.html

Persze a fenti írás szerzője nem azonos velem!Székelykapu - Átjáró a tündérkertbeLétezhet ettől nagyobb bizonyíték? :)

Kolme kalaa = három hal
https://www.nyest.hu/media/kolme-kalaa-harom-hal.jpg?large

Népszavazást kellene tartani arról, hogy vajon hányan hiszik el!?„… mint a szerelmes madarak”

Hú, elég nehezen találtam meg Illyés Gyula írásának részletét a világhálón, de végül sikerült!

*
- Messziről jött? - kérdik.
- Magyarországból.
Csak egyetlen fej rándul fel erre, a többieknek semmit sem mond ez a szó.
- Nem tudjátok, hogy rokonok vagyunk?
Valami rémlik nekik. A finnekről hallottak valamit. Valaki az osztyákokról is hallott.
- Pedig rokonok vagyunk. Szégyellhetitek, hogy elfeledtétek.
Szégyenlik is; két tizenhat-tizenhét éves lány pirulva néz össze. A kultúrbizottság elnöke, huszonkét-huszonhárom éves fiú, zavartan fordítja felém a fejét. A társalgás eddig oroszul folyt, melyet ők sem beszélnek a legkitűnőbben.
- Vér - mondom magyarul -, ismeritek ezt a szót? Vér.
- Vér!
Egymásra tekintenek, arcuk földerül. Az asztal túlsó oldaláról valaki felkel, hogy jobban lásson.
- Víz - hogy mondjátok ti azt, hogy víz?
- Ved! - felelik egyszerre hárman is.
- Vid! - teszi hozzá még egy fekete arcú, akit első látásra egyik régi iskolatársamnak néztem.
- Vid, ved, egyre megy, nálunk a ved is megvan a vedel szóban. Mi arra is vigyáztunk.
Már mindnyájan mosolyognak. Rámutatok a szememre.
- Selmj! - kiáltják kórusban. Egy tíz-tizenkét éves kislány az egészből nem ért semmit, előbb csodálkozva mered rám, majd elneveti magát, és mordvinul kezd kiabálni felém.
- Ház? - kérdezem. - Házam?
- Chádom!
- Kicsit pöszék lettetek. Vaj?
- Vaj!
- Az ég? A menny?
- Menyil!
- Kéz?
- Kéd!
Erre kezet rázunk.
Mitől lettünk egyszerre mindnyájan olyan jókedvűek? Az arcok kipirulnak, mindenki szeme ragyog. A rend felbomlik, felkelünk az asztaltól, és nevetve egymást tapogatjuk. Játszunk az emlékekkel, előkeressük és büszkélkedve megcsillogtatjuk, ami a régi közös kincsből megmaradt.
- Hal?
- Kal!
- Nyíl?
- Njél!
- Mid van, amivel írsz, tollad?
- Tolgam!
- És nekik?
- Tolgamuk!
- Te elég sovány vagy, mi?
- Soványe, soványe!
- És lapos?
- Laps!
Szavak repkedtek a levegőben, bukdácsolva és csiripolva keresik egymást, mint a szerelmes madarak.

Forrás: http://mek.oszk.hu/01200/01228/01228.htm#2)

Egy vélemény: „Illyés Gyula írását egyszerűen szórakoztató olvasmányként vesszük kézbe, nem fogunk csalódni, azonban tudományos munkaként semmiképpen sem szabad őket értékelni, valamint érdemes kritikával kezelni az ezekben megfogalmazottakat. És ha így teszünk, valószínűleg nagyon jól fogunk szórakozni”.Engem meggyőzött! :)

https://www.youtube.com/watch?v=Sw8O8u1C41w

Egyébként én hiszek a nyelvrokonságban!Piroska néninek"Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk"!Gyere velem a Hargitára!

Tamás Gábor: Gyere velem a Hargitára:
https://www.youtube.com/watch?v=lY8cnWq1JpwÓ, Erdély, szép hazám!

Az egyik kedves ismerősömnek hoztam ajándékba! https://www.youtube.com/watch?v=ELIEDzVxHNgSzékelyország

https://www.youtube.com/watch?v=KiyFOpZg_oA
A videóban székelykapuk is láthatók!