SZENZÁCIÓ! AZ ELHALLGATOTT JÉZUS NYOMÁBAN! (Válasz az Origo hírportál hasonló címmel megjelent írására)

VÁLASZ AZ ORIGÓ „AZ ELHALLGATOTT JÉZUS” CÍMŰ ÍRÁSÁRA

Az Origo hírportál 2015. 04.05.-én – menetrendszerűen egy keresztény ünnepen – megjelentette újabb Bibliával foglalkozó cikkét, amelynek állítása szerint az Újszövetség ma ismert könyveit a 4-ik század végétől ülésező zsinatok „tákolták” össze a saját érdekeiknek megfelelően, kihagyva, illetve beemelve oda a Jézus Krisztus tanításairól, életéről szóló könyveket, leveleket.

Forrás: http://www.origo.hu/tudomany/tortenelem/20150403-az-elhallgatott-jezus-a...

Elter Tamás írása szerint a ma ismert négy evangélium (Máté, Márk, Lukács és János) is a zsinatok cenzúrájának köszönhetően váltak az Újszövetség alapjaivá, miközben a többi hasonló iratot kizárták, vagy, ahogy a szerző írja: „elhallgatták.”
A következetés ettől fogva nyilvánvaló: Ha az evangéliumokat önös érdekből, vagy bármiféle manipuláció részeként az egyház cenzúrázta így létrehozva az ún. kánont, akkor a Biblia főszereplőjének, Jézus Krisztusnak az élettörténete, tettei, mondatai sem igényelhetik azt a hitelességet, amelyet joggal várhatunk el egy olyan műtől, amely önmagának isteni tekintélyt követel.
Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy írásunk nem az Origo, vagy Elter Tamás személye ellen irányul, hanem azok ellen a durva tévedések, a valóságnak nem megfelelő adatok, definíciók, illusztrációk és tudománytalan következtetések ellen, amelyeket a fenti írása tartalmaz.
Ez úton is szeretnénk segítséget nyújtani az Origo hírportálnak, hiszen véleményformáló médium lévén, bizonyára fontosnak tartják a kiegyensúlyozott, korrekt tájékoztatást.

Szeretnénk azzal kezdeni, hogy a cikk több tévedést is tartalmaz, amelyek arra engednek következtetni, hogy a szerző nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel az általa írt témával kapcsolatban.
1. A cikk vastagon szedett bevezetőjében azonnal egy durva tévedés található.
Idézet: „Az ötödik századtól vált egységessé az a kép Jézus életéről és tanításáról, amelyet ma is ismerünk.”
Kicsit lejjebb így folytatja a szerző:
„ A 382-es római zsinaton elkezdett folyamat a 414-es karthagói zsinattal vált befejezetté. Azóta csak a négy evangélista, Máté, Márk, Lukács és János könyvei alkotják az újszövetségi szentírás hivatalosnak tekintett evangéliumait.”

Az idézetek azt a benyomást keltik, mintha az Újszövetség könyveit a zsinatok állították volna össze, illetve a négy evangéliumot nem ismerték volna el hiteles iratoknak egységesen a zsinatok előtti időkben.
Szeretnénk rámutatni, hogy a zsinatok folytattak vitákat néhány ma, az Újszövetségben szereplő könyv, vagy levél hitelességét illetően, de a négy evangélium soha nem tartozott a vitatott művek közé, azokat egyöntetűen és kezdettől fogva a kánon részének tekintették.

Michael J. Kruger szerint, aki az újszövetségi kánon kialakulásának a szakértője, az Újszövetség könyveit már a 4-ik század (kr. u. 300-as évek) előtt is együtt olvasták, még mielőtt az ún. egyházi kánon kialakult volna!
Általánosan elterjedt nézet, hogy az újszövetségi könyvek első teljes felsorolását Athanasziosz 367-es húsvéti levele tartalmazza. (Szeretnénk megjegyezni, hogy ez a dátum máris korábbi, mint az Origó írásában megjelölt 382-es római zsinat ülésezésének időpontja)
Az Újszövetség 27 könyvének első teljes felsorolása Origenész, több mint 100 évvel korábbi, Józsué könyvén alapuló prédikációjában található!

Forrás: http://michaeljkruger.com/10-misconceptions-about-the-nt-canon-10-athana...

Hivatkozással – többek között- ezekre a kutatási adatokra, levonhatjuk a megfelelő következtetést: az apostoli és egyházatyák nemcsak a négy evangéliumot tartották kanonikus (Istentől ihletett) iratoknak, hanem a ma Újszövetségként ismert írásgyűjtemény valamennyi darabját.

Ennek fényében kijelenthetjük, hogy az újszövetségi kánont nem a zsinatok állították össze, hanem már régebben, amint Origenésszel kapcsolatban Kruger kutatásaiból megállapítható, hogy az ún. kánon legkésőbb, Kr. u 250 körül kialakulhatott, még jóval a kereszténység államvallássá tétele és a római katolikus egyház kialakulása előtt.
Ennek jelentősége egy részről abban rejlik, hogy a Jézus életét legrészletesebben bemutató 4 evangélium soha nem képezte vita tárgyát sem az apostoli egyházatyák, sem a későbbi zsinatok a kánon tartalmáról folytatott vitáiban, másrészről az az érv is erejét veszíti, miszerint a zsinatok a hatalmi érdekeket szem előtt tartva önkényesen állították volna össze az Újszövetséget alkotó könyveket és leveleket a ma ismert rendben.

A cikk által említett több száz egyéb könyvet, vagy levelet, amely Jézussal kapcsolatban keletkezett, mind az apostoli, mind az egyházatyák elvetették, éppen úgy, ahogy azt hosszabb-rövidebb viták után a zsinatok is megtették.

2. Az Origo cikke tévesen definiálja és ezért hibásan értelmezi a kánon, illetve az apokrif szó jelentését.

A kánon szó a görög nyelvből származik és mértéket, szabványt jelent!
Már Origenész (184-254) is használta ezt a kifejezést, amikor az írásokról, mint a keresztény hit alapjairól beszélt!
Az apostoli és egyház atyák szerint a kánon könyvei isteni ihletettséggel bírtak, amelyek hatalommal ruházták fel az írásokat. Ezt az isteni hatalmat felismerve választották ki ezeket a könyveket.
Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a könyvek önmagukat kanonizálták!
Az újszövetségi kánon része kizárólag olyan könyv, vagy levél lehetett, amelyet Jézus életének szemtanúi írtak le, vagy közvetlenül az ő elbeszélésükből került lejegyzésre még az ő életükben.
Valóban nagyon sok írás volt forgalomban a kezdeti évszázadokban, de az egyház atyák fennmaradt levelezéseiből, jegyzeteiből, írás-másolataiból, lejegyzett prédikációiból minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a most Újszövetségként ismert könyvek gyűjteményén kívül nem tulajdonítottak hasonló tekintélyt egyetlen más műnek sem.
Ezt a kijelentésünket több ezer fennmaradt hiteles másolat és kézirat töredék támasztja alá.

Az apokrif szó jelentése: elrejtett, titokzatos; később: nem kánoni (az Origó tévesen elhallgatottnak fordítja)
A cikk írója feltételezhetően nem tudja, hogy az apokrif kifejezés a nem kánoni könyvek csupán egy részére vonatkozik.
A kánonon kívül létező írásoknak több csoportja, elnevezése van.
Röviden:
- pszeudoepigraphák (a könyvek, amelyeket mindenki minden korban azonnal elvetett)
- antilegomenák (sokat vitatott)
- apokrif (csak kevesek által elfogadott)

Az egyszerűség kedvéért –és mert a cikk terjedelme és célja nem teszi lehetővé – nevezzük most a kánonon kívül eső műveket egységesen apokrif iratoknak.

Az apokrif iratok általános jellemzői:
- nem szemtanúk jegyezték le őket
- hiányoznak a korai kézirat bizonyítékok
- anakronizmusok jelenléte
- ténybeli hibák jelenléte (filozófiai, teológiai, földrajzi, történelmi tévedések)
- a tömeges másolatok hiánya
- az egyház atyák idézeteiben elvétve, vagy egyáltalán nem jelennek meg
- önellentmondások jelenléte
- nem rendelkeznek a kánoni könyveket jellemző „életet átformáló erővel.”

Az apokrif iratok már első olvasás után sem állják ki az összehasonlítás próbáját a kánonban szereplő iratokkal, annyira szembeötlő a minőségbeli különbség.

3. Az Origó cikk illusztárciójának szánt képről a szerző helytelenül állítja, hogy azon egy apokrif irat töredéke látható.
A képen az ún. John Rylands papirusz szerepel, amely a legrégebbi töredék János evangéliumából, a 2. század elejéről.
(Egyes vélekedések szerint a papirusz töredék az 1.századból származik)

Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Rylands_Library_Papyrus_P52

4. Az Origo cikkében említett „Júdás evangéliumának” keletkezését a tudósok a 3.-4.-ik századra teszik.
Ezzel szemben a 4 evangélium vitathatatlanul 1. századi szemtanúk, azaz maguk az apostolok által lett lejegyezve.
(A cikk által említett evangéliumban Júdás nem árulóként szerepel, hanem Jézus küldetésének a beteljesítőjeként, illetve az egyetlen olyan tanítványként, aki megértette Isten akaratát.)
A kérdés jogos: ugyan miért adnánk hitelt egy olyan írásnak, amely a kérdéses események után több száz évvel íródott?
Júdás evangéliumával kapcsolatban kijelenthetjük, hogy az abban szereplő információk nem vetekedhetnek a 4 evangéliumban a Jézus életének szemtanúi által leírtak hitelességével.
Az evangéliumok egészen nyilvánvalóan árulónak és tolvajnak titulálják Júdást!
Ha Júdás valóban Jézust segítette volna a küldetésében, akkor a következő kérdéseket okvetlenül meg kellene tudni válaszolni azoknak, akik hisznek az ún. Júdás evangéliumában leírtaknak:
- Miért lopott Júdás a tanítványoktól? (János 12:6)
- Miért tartotta maga Jézus is árulónak őt? (Lukács 22:48)
- Miért pénzért cserébe árulta el Jézust? (Máté 27:2-4)
- Miért lett öngyilkos, ha önmagát a Jézus küldetésének beteljesítőjeként látta? (Máté 27:5)

5. Összefoglalva kijelenthetjük: az Újszövetség könyveit az teszi különlegessé, hogy a kereszténység központi Személyének, mondhatni főszereplőjének, Jézus Krisztus életének szemtanúi, illetve a szemtanúkhoz közeli emberek jegyezték le.
A római jogrend – amely alapján hazánkban jelenleg is folyik a bíráskodás – kimondja, hogy amennyiben egy szemtanúról bebizonyosodik, hogy szavahihető, a tanúvallomása akkor erővel bír, mintha mi is ott lettünk volna az általa elmondott események megtörténtekor, azaz perdöntő erővel bírnak.
Az apostolok által leírt Újszövetséget maguk az írók hitelesítik a saját életükkel, máig erkölcsi példát adva a számunkra.
Nem mellekésen pedig valamennyien vértanúhalált haltak – János apostol kivételével- az általuk hirdetett Jézusról szóló tanítások miatt. (János apostol száműzetésben halt meg Patmosz szigetén)
Az Újszövetségi kánont több, mint 5000 másolat és töredék, valamint az apostoli és egyház atyáktól származó több, mint 36.000 irat hitelesíti és egyben biztosít bennünket arról, hogy amit ma Újszövetségként olvasunk, az éppen azoknak a könyveknek és leveleknek a gyűjteménye, amelyeket az apostolok isteni ihletésre jegyeztek le.
A Biblia kiállta az idők próbáját, hiszen több mint 2000 éve támadják, vonják kérdőre, szedik ízekre és próbálják nevetségessé tenni az üzenetét, ennek ellenére senki sem tudott hibát találni benne.
Mindezek fényében tudománytalan, a tényeket figyelmen kívül hagyó állítás, miszerint az evangéliumok, vagy akár a teljes Újszövetség helytelenül, vagy hiányosan tudósít bennünket Jézus Krisztus életéről.
Ha az újszövetségi iratok tartalmának hitelességét megkérdőjelezzük, akkor ugyanezt meg kell tennünk az ókori irodalom valamennyi művével is.

Micsoda szenzáció, hogy az Újszövetség mégis megbízható tudósítás a történelem legjelentősebb életéről, Jézus Krisztus tetteiről, tanításairól, haláláról és feltámadásáról!

A Biblia minden idők legüldözöttebb, ugyanakkor legnagyobb példányszámban kinyomtatott műve.
Képes arra, hogy egy ember életét gyökeresen megváltoztassa, reményt adjon a nehézségekben, igazi örömet és békességet a szívünkbe.
Az én életemet megmentette.
Bárcsak előbb a kezembe vettem volna!
(a szerző teológus)

A cikk eredetiben elérhető: http://visszaavalosaghoz.hu/ és https://www.facebook.com/VisszaaValosaghoz

Források:
http://www.origo.hu/tudomany/tortenelem/20150403-az-elhallgatott-jezus-a...
http://visszaavalosaghoz.hu/tortenelem-regeszet/a-legmegbizhatobb-okori-...
http://divinity.szabadosadam.hu/?p=8149
http://michaeljkruger.com/the-complete-series-10-misconceptions-about-th...
http://michaeljkruger.com/10-misconceptions-about-the-nt-canon-10-athana...
David W. Gooding, John C. Lennox: Küzdelem az élet értelméért III. rész.
Josh McDowell: Bizonyítékok a keresztény hit mellett
Hányan látták Jézust? - https://www.youtube.com/watch?v=6-eDEc2Yr24
Akik látták Jézust. - https://www.youtube.com/watch?v=MSnt_TeVfww

Hozzászólások4wegdsv

20180713xiaoke
coach outlet online
malone souliers
ugg boots clearance
mulberry bags
christian louboutin sale
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
under armour outlet
oakley sunglasses wholesale
kate spade handbags
freshjive clothing
canada goose uk
cheap oakley sunglasses
coach outlet store online
harden vol 2
fingerlings monkey
air max 2018
michael kors outlet clearance
alexander mcqueen shoes
broncos jerseys
canada goose jackets
christian louboutin
pandora outlet
jordan shoes
air jordan shoes
brequet wathes
canada goose outlet sale
kate spade outlet store
oakley sunglasses wholesale
ugg boots
pandora jewelry
coach outlet store online
ugg boots clearance
coach factory outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet online
michael kors outlet clearance
canada goose
polo ralph lauren outlet
givenchy handbags
michael kors uk
jordan 32
pandora charms sale clearance
michael kors outlet online
coach factory outlet
jordan shoes
coach factory outlet
fendi handbags
canada goose outlet store
polo ralph lauren factory store
ralph lauren
ugg outlet online
kate spade new york
true religion jeans
pandora outlet
coach outlet store
coach outlet
cheap jordan shoes
michael kors outlet store
ray ban sunglasses outlet
cheap oakley sunglasses
uggs outlet online
michael kors uk
manolo blahnik
tory burch outlet store
kevin durant shoes
jordan shoes
nike outlet
cheap jordan shoes
pandora jewelry
adidas soccer shoes
ugg boots outlet
coach factory outlet
ugg boots clearance
canada goose
uggs canada
cheap ugg boots
michael kors outlet
coach outlet store online
calvin klein jeans
polo ralph lauren outlet online
kd 9
michael kors outlet
air jordan retro
michael kors handbags
pandora jewelry
kate spade handbags
coach outlet store
miu miu outlet
air jordan shoes
christian louboutin
nfl jersey wholesale
moncler
longchamp pas cher
ugg outlet online
coach outlet online
uggs outlet
canada goose outlet store
longchamp outlet online
canada goose jackets for women
michael kors outlet clearance
cheap jordan shoes
longchamp solde
coach factory outlet
barbour jackets outlet
coach factory outlet
christian louboutin sale
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
ralph lauren polo outlet
ugg outlet online
ray ban sunglasses outlet
canada goose outlet store
ugg boots
huf clothing
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
ugg boots clearance
swarovski crystal
coach outlet online coach factory outlet
jerseys wholesale
champion clothing
baltimore ravens jersey
cheap ray ban sunglasses
christian louboutin sale
michael kors outlet clearance
kate spade new york
polo ralph lauren outlet
jordan shoes
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
ugg outlet online
ray ban sunglasses sale
kate spade new york
polo ralph lauren shirts
pandora charms sale clearance
denver broncos jersey
ugg boots
kate spade outlet online
polo ralph lauren
jordan shoes
chloe outlet
nike nba jerseys
canada goose outlet store
polo ralph lauren outlet
canada goose
canada goose jackets
nike outlet store
cheap jordans
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren polo shirts
ugg boots on sale
burberry outlet stores
furla handbags
coach outlet store online
kate spade purses
canada goose jackets clearance
nike shoes on sale
air jordan shoes
ray ban sunglasses outlet
jordan shoes
fitflops sandals
jordan shoes
canada goose
coach factory outlet online
air max 90
pandora jewelry
lacoste outlet
belstaff jackets
canada goose
balenciaga sandals
adidas outlet store
supreme shirts
jimmy choo shoes
uggs outlet online
uggs outlet online
tory burch outlet store
supreme clothing
coach outlet store online
canada goose outlet store
canada goose outlet online
christian louboutin
harry winston jewelry
cheap jordan shoes
canada goose outlet
ray ban sunglasses outlet
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
ugg boots
polo ralph lauren shirts
off white outlet
coach outlet store
ralph lauren polo
fitflops shoes
cheap jordan shoes
oakley sunglasses sale
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
49ers jerseys
michael kors outlet clearance
ugg outlet
cheap jordan shoes
ugg boots clearance
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
air max 1
cheap jordan shoes
gentle monster sunglasses
pandora outlet
ugg outlet
polo pas cher
cheap ray ban sunglasses
canada goose jackets
pandora charms
audemars piguet watches
pandora outlet
air jordan shoes
supreme clothing uk
canada goose outlet store
polo outlet online store
lacoste pas cher
michael kors outlet clearance
chopard jewelry
christian louboutin sale
tory burch outlet online
longchamp pas cher
coach outlet
cheap jordan shoes
dsquared2 jeans
canada goose outlet store
bape clothing
isabel marant outlet
ralph lauren outlet online
michael kors handbags
michael kors outlet clearance
kate spade new york
christian louboutin
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin
canada goose outlet
ugg boots outlet
canada goose outlet
bcbg dresses
brequet wathes
ralph lauren polo
ugg outlet,ugg outlet stores
coach factory outlet
christian louboutin sale
canada goose uk
kate spade
true religion outlet store
ugg boots for women
pandora charms outlet
coach outlet store online
canada goose outlet online
coach factory outlet
kate spade purses
alife clothing
pandora jewelry outlet
ralph lauren
carrera sunglasses
san antonio spurs jersey
polo ralph lauren
canada goose uk
diesel jeans
coach factory outlet
james harden jerseys
ralph lauren outlet
air jordan shoes
coach outlet store online
broncos jersey
pandora charms
light up shoes
nba jerseys wholesale
air max 97
swarovski jewellery
true religion jeans sale
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
canada goose jackets sale
michael kors outlet online
kate spade outlet store
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet online
longchamp pliage
nike revolution
coach outlet store
ugg outlet
kate spade outlet online
oakley sunglasses wholesale
coach handbags online outlet
fossil watches
ralph lauren outlet
isabel marant shoes
jordan shoes
ugg boots on sale 70% off
cheap air jordans
ray-ban sunglasses
nike pegasus
polo ralph lauren shirts
tory burch handbags
coach outlet online
oakley sunglasses wholesale
cheap air jordans
uggs outlet online
canada goose outlet online
polo outlet
coach factory outlet online
christian louboutin
kyrie 4
basketball sneakers
kate spade handbags
coach outlet store online
coach factory outlet
cheap air jordans
true religion jeans sale
michael kors outlet
pandora jewelry
jordan shoes
cheap jordans
suicoke sandals
canada goose jackets
guess factory
coach outlet store online
kate spade
michael kors outlet clearance
cheap jordans
ralph lauren shirts
michael kors outlet clearance
moncler outlet
coach factory outlet
nhl jerseys wholesale
coach outlet store online
true religion outlet store
hermes online
gucci outlet online
cheap jordans
chloe sunglassess
michael kors uk
polo ralph lauren outlet online
michael kors online
polo ralph lauren shirts
nfl jerseys
pandora jewelry
nhl jerseys for sale
g-star jeans
air jordan shoes
coach outlet store online
true religion jeans for men
canada goose jackets
uggs outlet
air max 90
ralph lauren
uggs outlet online
ugg outlet store
air jordan shoes
coach outlet online
ralph lauren outlet
michael kors outlet online
cheap jordans
kate spade
michael kors outlet online
bulgari jewelry
michael kors outlet clearance
canada goose outlet store
balmain jeans
prada shoes on sale
kate spade sale
christian louboutin
pandora charms
nike trainers
ugg boots
canada goose outlet online
michael kors bags
ray ban sunglasses outlet
chrome hearts clothing
nike outlet online
cheap uggs
oakley sunglasses wholesale
canada goose jackets outlet
swarovski crystal
canada goose outlet online
canada goose coats
cheap oakley sunglasses
chrome hearts sunglasses
cheap ray bans
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
pandora outlet
canada goose jackets
coach outlet store online
mbt shoes outlet
kd 10 elite
michael kors factory outlet
coach factory outlet
air jordan shoes
houston texans jersey
moncler coats
ugg boots
coach factory outlet
mac outlet
christian louboutin
adidas outlet store
cheap jordan shoes
canada goose
coach factory outlet
ugg boots on sale
polo ralph lauren
bally shoes
adidas shoes
ralph lauren outlet
ugg boots
jerseys from china
polo ralph lauren outlet online
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
adidas crazy
adidas shoes
burberry outlet sale online
a bathing ape
kate spade purses
cheap ugg boots
polo ralph lauren outlet
basketball jerseys
kate spade handbags
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
colts jersey
kevin durant jerseys
nike factory shoes
10 deep clothing
nike shoes on sale
ray ban outlet
air more uptempo
ugg outlet store
michael kors outlet online
pandora jewelry
kate spade handbags
cheap michael kors handbags
cheap oakley sunglasses
karen millen dresses
ugg boots
arcteryx jacket
pandora jewelry
givenchy jewelry
nfl jerseys wholesale
kate spade
coach factory outlet
tory burch sandals
michael kors
cheap ugg boots
uggs outlet
michael kors outlet clearance
armani exchange
cheap jordan shoes
oakley sunglasses wholesale
barbour mens jackets
mlb jerseys wholesale
cheap jordans
coach factory outlet
cheap air jordans
tag heuer watches
cheap air jordans
polo ralph lauren outlet online
moncler coats
jimmy choo sunglasses
canada goose outlet store
stuart weitzman shoes
golden state warriors jersey
coach outlet
uggs on sale
michael kors outlet clearance
kate spade purses
pandora outlet
canada goose outlet online
kate spade handbags
coach outlet canada
polo outlet
louboutin shoes
ray ban sunglasses outlet
cheap jordan shoes
ralph lauren
ralph lauren factory store
air jordan shoesCsak az ördög lehet az, aki a függöny mögé bepillantást....

Csak az ördög lehet az, aki az embernek ezt a függöny mögé bepillantást lehetővé teszi?

Ezt innen hoztam: http://www.presbiterkepzes.hu

"Ne találtassék te közötted... jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló, se bűbájos (kuruzsló), se ördöngősöktől tudakozó, se titokfejtő, se halottidéző; mert mind útálja az Úr, aki ezeket míveli..." (V.Mózes 18: 10-12). Az Írás különösen kiemeli mindazt, ami a spiritizmussal kapcsolatos. -- Spiritiszta az, aki a halottakon keresztül akar érintkezésbe jutni a szellemvilággal, hogy információhoz jusson, egy médium segítségével. A látnokok is ezáltal működnek.

"Ami tilos, az nyilván lehetséges. Tehát nyilván lehetséges a függöny mögé tekinteni, belátni a láthatatlan világba. Mivel azonban ezt Isten megtiltja, csak az ördög lehet az, aki az embernek ezt a függöny mögé bepillantást lehetővé teszi. [...] Amikor Isten kimond egy tilalmat, akkor bibliai értelemben a parancs megszegésének súlyos következményei vannak az emberre nézve." (Christiane Gratenau, aki az anthropozófiából szabadult Krisztus által).

Ajjaj, akkor a mennyei Atya szerintem a Secret portált sem olvassa! :)
Jó éjt!meadc

michael kors
Nike Air Max 2017
ugg boots
michael kors outlet
pandora deutschland
kate spade handbags
Prada bags
Jared Jewelry - Official
Prada Outlet
michael kors outlet online
Longchamp tote
snow boots uk
snow boots
pandora jewelry
baseball jerseys
nike jordan shoes
prada outlet woodbury
Burberry Shirt - Official
discount oakley sunglasses
Nike Air Force 1 Homme
kate spade
prada sunglasses
ray-ban aviator
official kate spade website
official coach outlet site
Kay Jewelers - Official
swatch watch
pandora uk
michael kors
coach outlet online
ray ban justin
burberry purse
michael kors outlet online
Sunglasses outlet sale
Nike Air Max
puma outlet
burberry outlet
pandora uk
mens sunglasses
nike air max 95
Longchamp outlet
michael kors bags
ray ban sunglasses sale
Jewelry Armoire - Official
basketball jerseys
louis vuitton purse
michael kors outlet online
birkenstock outlet
puma sneakers sale
puma outlet online
coach outlet online sale
kate spade wallet outlet
Ray Ban sunglasses
pandora jewelry sale
Air Max Enfants
Dreamland Jewelry - Official
Coach Sunglasses Outlet
birkenstock sandals
pandora rings
80's Fashion
ralph lauren polo
prada outlet online
Hermes Outlet
Wholesale Outlet Sale
official chrome hearts
chrome store
prada online
citizen watches
Watches
Nike Air Jordan Enfants
birkenstock sandals
Nike Free Run
rayban prescription sunglasses
Prada Sunglasses - Official
yeezy shoes
pandora rings uk
michael kors outlet online
sunglasses outlet
birkenstock gizeh
ẩm thực
Nike Air Max Chase
nflshop com
Jewelry Armoire - Official
michael kors purses
pandora jewelry uk
Nike Air Jordan enfants
ugg boots
birkenstock uk
nike huarache shoes
canada goose sale
pandora uk
michael kors outlet online
Nike Air Max 90
michael kors outlet online
Nike Air Max Enfant
breitling watches
Nike Air Max
kanye west shoes
kate spade outlet
Nike Jordans
canada goose sale online
coach tennis shoes
Air Jordan 10
michael kors
fulam shoes
pandora sale
kate spade handbags
Nike Air Jordan
puma outlet
louis vuitton us
Air Max Enfants
Nike Shox R3
Diamond Rings - Official
Nike Air Max 180
omega watches
puma sneakers
louis vuitton australia
articles
under armour outlet
prada purses
Adamson
Online Oyun
Nike Free 3.0
kate spade outlet online
chanel bag
Nike Free
coach outlet
sunglasses
puma shoes
sunglasses
timberland shoes
homepage keywords
michael kors outlet online
football jerseys
Lisinopril 10mg Us
Add Your Link Free
Nike Air Max Enfant
puma sneakers
michael kors us
Air Max 95
coach factory outlet
Nike Air Max 90
BURBERRYburberry australia
Wave Prophecy 2 Shoes
Jordan Fusion Femme
pandora charms
puma sneakers outlet
Pharmacy Discount Network
louis vuitton outlet online
rolex watch
Premier Jewelry. - Official
pandora jewelry
michael kors outlet
yeezy boost 350 shoes
Air Jordan Retro 3
gucci watches
pandora uk
Nike Schuhe Herren
coach australia
Wedding Rings- Official
Air Max 180 Homme
Doxycycline
ray ban polarized sunglasses
ray ban sunglasses
hermes bag
nike shox
payless shoes
yeezy boost 350
Oakley Sunglasses
hermes belt
birkenstock
payless near me
mcm outlet online
ray-ban sunglasses
Air Max 180
michael kors outlet
Air Jordan Homme
Oakley Sunglasses
tiffany co
Prada Bags
wayfarer sunglasses
burberry outlet online
Nike Air Max
Oakley Sunglasses
louis vuitton outlet online
ray ban shop
polo outlet online
Air Jordan Fly 23
pandora rings
mk outlet online
pandora uk
ray ban outlet
birkenstock outlet
Nike Air Jordan Enfants
Jared Jewelry - Official
abercrombie canada
coach outlet online
Engagement Rings - Official
Abercrombie Fitch
pandoracharms
kate spade bags
burberry australia
yeezy boost 350 white
michele watch
michael kors outlet
ua shoes
ray ban wayfarer
Air Max 180
burberry outlet
Nike Air Max 90 pas cher france
michael kors outlet
coach australia
nbastore
Nike Air Max 1
Nike Hyperdunk Shoes
nike shoes
ray ban sunglasses
kate spade outlet
coachs outlet
Nike Air Max 90 Mes
softball jerseys
prada handbags
michael kors watches
Prada Shoes - Official
Prada Shoes - Official
michael kors
louis vuitton
Nike Blazer Femmes
Wave Prophecy 2 Shoes
fake sunglasses
michael kors bags
Air Jordan Enfant
kate spade outlet
tiffany co
ray ban outlet
hermes outlet
birkenstock
coach bags
michael kors outlet
pandora charms
The Retail Compliance Association
spendless shoes
coach outlet online
yeezy boost 350 shoes
prada online
basketball jerseys
Nike Air Max 2017
prada sale
Nike Air Max
ray-ban glasses
louis vuitton outlet online
nike shox
tracking ups
Jimmy Choo Shoes
salomon sneakers
pandora charms sale
Air Max 90
kate spade outlet
Nike Free
ugg uk
rayban prescription glasses
prada outlet online
nike free shoes
pandora.com
michael kors australia official
Nike Zoom
Kate Spade - Online Sale
ray ban online
ray ban outlet
official michael kors
hockey jerseys
hermes bag
ray ban sunglasses outlet
nike outlet shoes
ray ban sale
nike running shoes
michael kors outlet online
ray-Ban sunglasses
prada outlet bags
ray ban frames
outlet sale
pandora charms sale clearance
football jerseys
Promise Rings - Official
burberry scarf
louis vuitton outlet
ray ban sunglasses
pandora rings
birkenstock sandals
ray ban wayfarer sunglasses
pandora charms
puma oulet sale
payless shoes
Nike Air Max
Green Cleaned
Nike Air Max 2017
pandora rings
Nike Air Max 2017
coach outlet online
Nike Air Jordan Homme
birkenstock sandals
louis vuitton bags
payless shoes
nike store
Jordan Flight 45 Femme
michael kors outlet bags
louis vuitton outlet online
Air Jordan Femme
Air Max 1 Homme
nike jordan shoes
Air Max 180
Pandora Bracelet - Official
louis vuitton outlet
michael kors
Nike KD 8
boulder shoes sew repair
coach usa online
burberry outlet
kate spade purses
Rolex Watch
moncler outlet
Air Max 90 Femme
backlink
Nike Boots
Premier Jewelry - Official
chrome store
prada outlet online
north face sale
moncler sale
ralph lauren sale
Zales Jewelry
Salomon Speedcross Shoes
hermes belt
Michael Kors Handbags Outlet Sale
ray ban uk
shoes sale
sunglasses sm
Nike Air Jordan Enfants
michael kors outlet
ray ban outlet
ray ban clubmaster sunglasses
Kruz-graphix
shop mlb
hermes outlet
poly sunglasses
michael kors
evbid
pandora bracelets charms
Wine
Nike Air Jordan Enfants
coach outlet
coach outlet
payless shoes online
Lifestyle
Air Max 90 Femme
chrome store
Nike Air Max Femme
diesel watches
birkenstock
ugg uk
Air Jordan 11 Femme
burberry outlet
michael kors watches
yeezy shoes
birkenstock outlet
pandora uk
timberland boots
skechers shoes
Nike Free
Celine Outlet Sale
Nike Air Jordan
spades uk
pandora necklaces
michael kors
Nike Air Force
michael kors uk online
burberry outlet sale
under armour shoes
puma suede outlet
louboutin shoes
kate spade outlet store
payless shoes
Nike Dunk SB Low
kate spade outlet
ray ban erika
Nike Free Run
oakley holbrook.
under armour stock
casio watches
Adidas Outlet
celine outlet online
sunglasses hut
hot dor
oakley frogskins sunglasses
kate spade
Brighton Jewelry - Official
burberry australia
seiko watches
puma sneakers online
Cartier Watches
puma shoes
prada us
coach handbags sale
trazodone100mg
Coach Handbags
kate spade italy
burberry outlet online
rayban sunglasses
burberry outlet canada
prada outlet sale
birkenstock sandals
Nike Air Jordan Enfants
nike running
pandora rings
oakley sunglasses
prada outlet
timberland outlet
sunglasses store
official michael kors
top sunglasses
moncler jacket
moncler us
yeezy boots 350
ray ban sunglasses
Nike Free Run
Dreamland Jewelry - Official
ray ban shop
Nike Air Max 1
Nike Free
Prada Sunglasses - Official
piumini moncler replica
burberry scarf
puma outlet
puma suede
coach outlet online
the beat
Nike Schuhe Damen
michael kors bags
coach watches
kate spade outlet online
puma outlet
Burberry Australia
pandora sale
myhermes parcel shop
michael kors
baseball jerseys
clb shoes sale
Brighton Jewelry - Official
michael kors outlet
Hugo Boss Store
sunglasses
coach carter
gel kayano
Nike Air Max Couple
coach outlet store
coach outlet us
Chanel Outlet
coach sale
chrome store canada
under armour
handbags online sale
prada wallet men
birkenstock canada
ray-ban eyeglasses
Nike Air Max 2017
kate spade outlet
moncler outlet
Michael Kors Outlet
michael kors
Nike Air Jordan Enfants
prada outlet online
me adc8.24meadc

Jewelry Armoire - Official
Zales Jewelry
fake sunglasses
chrome store
prada wallet men
ray ban clubmaster sunglasses
ray ban sunglasses outlet
pandora charms
oakley sunglasses
Kate Spade - Online Sale
puma sneakers
Nike Air Max 1
Salomon Speedcross Shoes
under armour shoes
Prada Outlet
coach sale
official coach outlet site
yeezy shoes
Jordan Fusion Femme
coach outlet store
burberry scarf
ray ban online
under armour
pandora bracelets charms
moncler jacket
moncler sale
hermes bag
michael kors bags
sunglasses
Air Max 90
Nike Air Jordan Enfants
ray ban outlet
Air Jordan 10
burberry purse
Air Jordan Homme
pandora jewelry
ugg boots
payless shoes
citizen watches
prada online
puma outlet
trazodone100mg
Nike Air Max Femme
puma suede
top sunglasses
coach outlet online
Nike Air Jordan
puma outlet online
kate spade handbags
prada outlet bags
snow boots uk
coach outlet
michael kors watches
Diamond Rings - Official
Coach outlet online
coach outlet
prada outlet
nbastore
Air Max Enfants
basketball jerseys
michael kors outlet online
pandora rings
birkenstock uk
chanel bag
puma sneakers online
kate spade outlet
Pandora Bracelet - Official
rayban sunglasses
Prada Shoes - Official
homepage keywords
Nike Air Max Enfant
prada sunglasses
piumini moncler replica
michael kors
pandora.com
Nike Hyperdunk Shoes
Nike Boots
michael kors us
Adidas Outlet
Online Oyun
coach outlet online
Nike Air Force 1 Homme
michele watch
birkenstock canada
poly sunglasses
coach outlet online
pandora rings
Dreamland Jewelry - Official
birkenstock
ray ban uk
pandora uk
baseball jerseys
puma outlet
Air Jordan Fly 23
pandora charms sale clearance
Nike Air Max
Air Jordan Retro 3
kate spade outlet online
ugg uk
kate spade bags
shop mlb
michael kors uk online
handbags online sale
ray ban shop
louis vuitton
Nike Air Jordan Enfants
Jimmy Choo Shoes
pandora charms sale
payless shoes
birkenstock sandals
michael kors bags
Nike Air Max 90 pas cher france
Oakley Sunglasses
spendless shoes
birkenstock outlet
moncler outlet
ray-ban aviator
pandora sale
birkenstock sandals
The Retail Compliance Association
michael kors australia official
coach tennis shoes
chrome store
michael kors purses
Cartier Watches
discount oakley sunglasses
Nike Air Max Enfant
Nike Air Max 90
kate spade
puma outlet
michael kors outlet online
prada online
Longchamp tote
Prada bags
puma shoes
yeezy boost 350
nike running shoes
official chrome hearts
nike shox
prada outlet woodbury
pandora rings
coach usa online
birkenstock
Jordan Flight 45 Femme
ray ban sunglasses sale
nike shox
pandora uk
birkenstock sandals
ray ban frames
louis vuitton purse
Doxycycline
michael kors outlet online
burberry australia
michael kors outlet online
Nike Air Max 90
basketball jerseys
oakley holbrook.
coach carter
Sunglasses outlet sale
tracking ups
kate spade outlet
Oakley Sunglasses
Nike Free
ray ban sunglasses
prada us
michael kors
omega watches
louis vuitton outlet online
puma outlet
gucci watches
Air Max 95
ẩm thực
moncler outlet
canada goose sale online
pandora deutschland
Air Max Enfants
Lisinopril 10mg Us
polo outlet online
Nike Air Jordan Enfants
outlet sale
ray ban outlet
michael kors outlet
Nike Air Max 1
baseball jerseys
kate spade purses
hot dor
kate spade outlet
michael kors outlet online
nike air max 95
moncler us
pandora uk
Brighton Jewelry - Official
Wave Prophecy 2 Shoes
ray ban outlet
nflshop com
Wedding Rings- Official
Nike Free
michael kors outlet online
Nike Shox R3
mcm outlet online
Nike Free Run
Nike Free
Nike Air Max
sunglasses outlet
Nike Air Jordan Homme
rolex watch
yeezy boost 350 white
birkenstock gizeh
nike running
Nike Air Max 2017
Nike Air Max 2017
Air Max 180
coach outlet us
coach factory outlet
pandora rings
hermes belt
Nike Air Max 2017
puma shoes
Nike Dunk SB Low
louboutin shoes
Nike Schuhe Herren
yeezy boost 350 shoes
burberry outlet online
prada outlet online
ray-ban eyeglasses
Nike Air Max Chase
Nike Air Max 90 Mes
louis vuitton outlet
Wholesale Outlet Sale
yeezy boost 350 shoes
michael kors outlet
Prada Sunglasses - Official
BURBERRYburberry australia
michael kors outlet
ray-ban glasses
Prada Bags
nike jordan shoes
canada goose sale
michael kors outlet
burberry australia
tiffany co
celine outlet online
Burberry Shirt - Official
pandora charms
skechers shoes
snow boots
sunglasses sm
Nike Air Jordan Enfants
coach outlet
ray ban sunglasses
pandora uk
Jared Jewelry - Official
michael kors outlet online
chrome store
Nike KD 8
ray-ban sunglasses
kate spade outlet
louis vuitton australia
sunglasses
puma suede outlet
pandora jewelry uk
hermes bag
Nike Zoom
Nike Air Jordan Enfants
ugg uk
oakley frogskins sunglasses
coach outlet online
spades uk
breitling watches
kate spade
hockey jerseys
Pharmacy Discount Network
Kay Jewelers - Official
timberland boots
coach bags
prada outlet online
timberland outlet
pandora jewelry sale
birkenstock outlet
Nike Free Run
ralph lauren sale
kate spade outlet store
ray ban polarized sunglasses
pandora jewelry
puma sneakers
louis vuitton bags
clb shoes sale
rayban prescription glasses
burberry outlet
coach australia
burberry outlet online
Michael Kors Outlet
Prada Sunglasses - Official
hermes belt
Jared Jewelry - Official
ralph lauren polo
sunglasses hut
burberry outlet
under armour stock
Nike Free
abercrombie canada
burberry scarf
casio watches
Promise Rings - Official
Nike Schuhe Damen
wayfarer sunglasses
pandora charms
Wave Prophecy 2 Shoes
Air Max 90 Femme
pandora uk
Premier Jewelry. - Official
puma oulet sale
ray ban justin
ray-Ban sunglasses
coach outlet online
boulder shoes sew repair
KRUZ-GRAPHIX,wordpress
michael kors outlet
nike outlet shoes
Nike Air Max 2017
Abercrombie Fitch
yeezy shoes
Air Max 180
mens sunglasses
Celine Outlet Sale
kanye west shoes
michael kors bags
ua shoes
ray ban erika
prada handbags
payless shoes online
official kate spade website
coach outlet online
pandora rings
pandoracharms
pandora rings uk
Coach Sunglasses Outlet
balenciaga outlet
Engagement Rings - Official
Nike Air Max 180
official michael kors
Ray Ban sunglasses
shoes sale
Nike Air Max
Air Max 180
burberry outlet
Dreamland Jewelry - Official
birkenstock sandals
birkenstock
Nike Air Max Couple
coach outlet online
prada outlet online
louis vuitton outlet online
Nike Air Jordan
gel kayano
official michael kors
michael kors outlet bags
Hugo Boss Store
payless shoes
Premier Jewelry - Official
ray ban outlet
Coach Handbags
pandora sale
coach watches
nike store
football jerseys
louis vuitton outlet online
coach outlet online sale
Add Your Link Free
backlink
louis vuitton us
michael kors
Nike Air Jordan Enfants
michael kors
Michael Kors Handbags Outlet Sale
kate spade outlet online
Green Cleaned
ugg boots
sunglasses
Nike Blazer Femmes
evbid
Wine
coach outlet
birkenstock outlet
Burberry Australia
payless near me
Chanel Outlet
north face sale
Nike Air Max
Prada Shoes - Official
michael kors outlet
ray ban wayfarer sunglasses
Oakley Sunglasses
puma sneakers outlet
payless shoes
nike free shoes
diesel watches
burberry outlet canada
prada sale
puma sneakers sale
louis vuitton outlet
Air Max 180 Homme
Jewelry Armoire - Official
coach handbags sale
Hermes Outlet
timberland shoes
Nike Air Max 2017
coachs outlet
louis vuitton outlet online
Nike Jordans
football jerseys
burberry outlet sale
Nike Free 3.0
michael kors outlet online
ray ban wayfarer
ray ban sunglasses
Rolex Watch
michael kors
michael kors
nike huarache shoes
ray ban sale
Adamson
pandora necklaces
kate spade italy
coach australia
pandora uk
pandora uk
swatch watch
michael kors watches
michael kors
rayban prescription sunglasses
Brighton Jewelry - Official
prada outlet online
Nike Air Force
michael kors outlet
fulam shoes
softball jerseys
Nike Air Max
balenciaga us
Air Max 1 Homme
michael kors
Watches
Air Jordan Enfant
chrome store canada
sunglasses store
coach outlet
michael kors outlet
Nike Free Run
mk outlet online
michael kors outlet
the beat
seiko watches
michael kors
Lifestyle
Air Max 90 Femme
hermes outlet
Nike Air Jordan enfants
hermes outlet
prada purses
kate spade outlet
nike jordan shoes
salomon sneakers
yeezy boots 350
ray ban sunglasses
kate spade handbags
prada outlet sale
Air Jordan 11 Femme
80's Fashion
Air Jordan Femme
birkenstock sandals
kate spade wallet outlet
articles
kate spade outlet
tiffany co
myhermes parcel shop
burberry outlet
Longchamp outlet
nike shoes
under armour outlet
ray ban shop
me adc8.5Ma rájöttem, hogy Isten mégiscsak létezik

Hogy mi bizonyította be mindezt számomra, nem adom (nem adhatom) most közre, de döbbenetes, hogy tényleg közbe tud lépni! (... például veszélyes tárgyakat mozgásképtelenné "fagyaszt")Jézus tutira nem helyeseli!

http://hu.stockfresh.com/thumbs/alexmak/4733093_sz%C3%A9p-h%C3%BAsv%C3%A...

"Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, ... (...) ..." Mózes II. könyve?

"A beharangozott cikket még sajnos el sem kezdtem, mert tegnap nem ide írtam".
Hol (hová) szoktál még írni, kedves Zarándok? Ha online felületre, akkor várom a linkjét! :)

Amikor Secretfalva határain kívül tartózkodom, én is mindig írok, írok és írok, de ama irományaim egyáltalán nem szórakoztatóak ! :) Szia-mia!Vajon Isten Fia maga után hagyta a képmását?

Ily módon: http://explorerworld.hu/wp-content/uploads/2013/03/jesus-grabtuch-156545...

VÁLASZ:

"Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, ... (...) ..." Mózes II. könyve

És egyéb érdekességek: http://users.atw.hu/elizeus/torinoi_lepel.html

Ennek ellenére katolikusok telerakják a templomaikat: képekkel, szobrokkal, ami egyébként tetszik nekem, mert mennyországi idillt varázsol a falak közé....

Megvallom neked őszintén, kedves Zarándok, hogy nekem sem tetszik az a hullám, amely újabban Európa partjait mossa, még annak ellenére sem, hogy emberileg megértem.Szia Zarándok!

Egész nap fürdök, mint egy kiskacsa, :) ezért csak zuhanyzás után válaszolok neked.Szia Pipacsvirág!

Sokszor mondom, hogy a vallás nem = a kereszténységgel.
Azon emberek többsége nem keresztény, akik annak mondják magukat. Ők azok, akikben nincs szeretet mások felé.( legyen az cigány, zsidó, színes bőrű, másképpen gondolkodó, stb.)
Az embereknek fogalmuk sincs róla, mit jelent a keresztény szó. Ezt jelenti: Krisztus követője.
Magyarország nem keresztény ország. Csak névleg az. A vallás egy hamis álca...

Igen, meggyőződésem, hogy a Mária jelenések démoni csalások!
Az ördögnek mindegy, miben hisznek a "keresztények".
Ő örül annak, ha a templomok tele vannak szenteket, pápákat, szobrokat, liturgiákat, hagyományokat, Szűz Máriát, esetleg angyalokat imádó hívőkkel.
Sátán imádja a vallásos embereket! Mert az ő lelkük végül hozzá kerül.
Neki az az érdeke és célja, hogy az emberek ne forduljanak oda Jézus Krisztushoz és soha ne fogadják el Őt, mint a személyes Megváltójukat.
Érted a család lényegét? Ezért annyira hatékony és gonosz.
Mária senkit sem képes megmenteni. Ő "csak" egy ember. Nem a megváltó, nem képes közbenjárni, semmi szerepe nincs az ember lelkét illetően.

"És nincsen senkiben másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartatnunk." ApCsel.4:12
"Monda neki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam." Ján.14:6

Na ezért mondom, hogy a Biblia a leghatékonyabb szellemi szűrő.

A beharangozott cikket még sajnos el sem kezdtem, mert tegnap nem ide írtam.
De ha ma lesz egy órám, akkor megcsinálom. Egyébként a szívemen van! :-)
Áldott és túlélhető napot kívánok sok szeretettel.

Ja egy kérdés: Mit gondolsz a torinó lepelről? Hamis, vagy valódi? (Vigyázz, beugratós kérdés! A Biblia alapján ez is tudható) :-)))Ma szabadnapos vagy?

Ó, akkor várom a régen beharangozott cikkedet! Szia-mia!A Mária jelenések szerinted démoni csalások?

Miért támogatják a Sötét Erők ilyenformán Isten ügyét? Hiszen előfordulhat, hogy a jelenések után többen is megtérnek. Direkt Isten malmára hajtják a vizet? Ez olyan logikátlan! :)Ennek apropójából

http://szemlelek.blog.hu/2015/01/09/beer_miklos_puspok_elgettosodott_az_...

Az egyházak legtöbbször csak a legfelsőbb szinteken ölelik magukhoz a cigányságot, de egy-két látványos „most megmutatjuk, hogy ők is Isten gyermekei” megmozdulás után, ami remekül fest a médiában, lényegében eltűrik, hogy alsóbb szinteken (apróbb települések szintjén) ne történjen semmi.

Egyszer egy olyan pedagóguscsoporttal beszélgettem, akik részt vettek egy a karácsonyi istentiszteleten. Tőlük tudom, amit most elmesélek.

A gyertyák égtek, az orgona búgott, a gyerekek pedig csodaszép jelmezekbe öltözve adták elő a betlehemes jelenetet.
A szemekben könnyek csillogtak, a szíveket pedig átjárta a szeretet, amikor az egyik pedagógus így szólt a társaihoz: „azért mégiscsak szomorú, hogy a helyi iskolából egyetlenegy gyerek sem szerepel, hanem csakis azok, akik az összetétel miatt más településeken teljesítik a tankötelezettségüket”.

Ez nem mostanában történt, hanem évekkel ezelőtt, de tudom, hogy szavahihetők azok, akik elmesélték.

Még karácsonykor sem, még szerecsennek sem kellettek a cigánygyerek a templomba.:)

Ez egy őszinte mosoly. A többit később, mert szinte folyik rajtam a víz, úgyhogy muszáj lezuhanyoznom.Zárt világ.

Hát igen, ezt most már katolikus körökben is kezdik meglátni a normálisabb papok.
Beer Miklóssal egyszer találkoztam, nagyon jó benyomást tett rám.
Érdemes elolvasni az írását: http://szemlelek.blog.hu/2015/01/09/beer_miklos_puspok_elgettosodott_az_...
Nem semmi, hogy ezt meg merte lépni! :-)

Ami a Mária jelenéseket illeti, valóban érdekes, hogy csak a katolikusoknál fordul elő.
Erről ismét a már korábban emlegetett vers jut eszembe:
"Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává."
Isten nem megtapasztalások útján irányítja az egyházát, hanem hit által!
Elegendő bizonyíték van a létezésére ahhoz, hogy hit által kövessem Őt.
Ezek a Mária jelenések szerintem démoni csalások.
Egyáltalán nem Biblikusak!
Mária szerepe még csak véletlenül sincs előtérbe helyezve az írásokban! Az egész kultuszt a katolikusok hozták létre.
Miközben az eretnekek ellen küzdöttek, ők maguk váltak azzá... :-)
Szoktam értük imádkozni, akár csak Ferenc pápáért!

Köszönöm, annyira kedves vagy velem!
Te is aranyos vagy és örülök a barátságodnak.
Ma szabadnapos vagyok, ami azt jelenti, hogy ráérek cikket írni, meg olvasni, meg készülni egy előadásra. :-)

Az időjárás valóban hajaz a pokolra, habár ez a mostani időjárás egy wellness-szálló ahhoz képest, ami ott van. Elsősorban nem a melegre célzok, hanem Isten hiányára, ami a a halottak birodalmát annyira rémületessé teszi...
Szép és hűvösebb légáramlatokban bővölködő estét kívánok szeretettel!Szűz Mária megszólalt:)

videó: https://www.youtube.com/watch?v=yz6cbpj4MY0
Vajon miért katolikus körökben történik a legtöbb jelenés és a csoda?

Kedves Zarándok, a mai napon pokoli állapotok uralkodtak, mármint az időjárást illetően! Szia!Te vagy az első teológus

akivel ma találkoztam és szót váltok.

A papok világa számomra: zárt és nagyon különös, mert olyanok, mintha egy külön "fajt" képviselnének ezen Földön. Viszont Te nagyon aranyos vagy!

Elhiszem, hogy néha a 24 óra is kevés, főleg annak, aki ezerrel ténykedik (tevékenykedik). Tedd el magad holnapra, mert aludni viszont muszáj, hiszen így alkotott meg bennünket a jó Isten!

Szép álmokat!Bocsánat, mert...

...olyan könnyedén itt hagytam a "Csajokat"! :-)
Mostanában valóban hosszú és fárasztó napjaim vannak, habár sokszor úgy érzem, hogy nagyon kevés a 24 óra.
Rengeteg teendő lenne és alig jut az ember valamire.
Egy időben megpróbáltam az alvásidőből lecsípni, de 2 hét alatt szétcsúsztam, úgyhogy nem jött be az idő-lopás! :-)
Remélem, vendég és teológus mentes napod volt ma, kedves Pipacsvirág?! :-)
Jó éjt!Egyébként miért kértél bocsánatot, kedves Zarándok?

Azért, mert csak beköszöntél és nem időztél? Sajnálatos, de elnézem neked, mert gondolom, hogy hosszú és fárasztó napod volt. Jó pihenést, szép éjszakát!Engem is egy zápor kísért az útomon

mert kihasadt az ég egyik felhővíztömlője.

Hm, Atyaisten, ez hihetetlen! Min lepődtem meg ennyire? Azon, hogy Secret még a felhővíztömlő szót is ismeri!

Írd le hibásan a szóalakot: felhovíztömlő ... és kijavítja, pedig azt hittem, hogy a saját, játékos színezetű szóalkotásom!Bocsánat! :-)

Persze, hogy mosolyogtam, kedves Pipacsvirág! :-)
Nagyon szép estét neked és a többieknek is.
Ma olyan jégesőben autóztam, amilyet még életemben nem láttam.
Hihetetlen mennyiségű csapadék esett pillanatok alatt.
De legalább frissebb lett a levegő! :-)
Jó pihenést!Te csak ilyen könnyedén itt hagyod a csajokat, kedves Zarándok?

Ó, ezt Isten emberétől méltán el is várom! :) Remélem, hogy a szavaimtól egy mosoly rajzolódott az arcodra, mert csak incselkedtem veled! Aludj jól, álmodj szépeket!Aztaaa!

Látom, jó kis beszélgetések folytak itt, amíg én dolgoztam!
Ez nem igazság!!!
Olyan szívesen itt lettem volna veletek.
Sajnos hamarosan megyek aludni, mert holnap megint korán kelek.
Kedves Pipacsvirág, Kezdet, Klára és aki még itt van: áldott és békés estét kívánok nektek szeretettel! :-)*

Szeretem, ha egy gyermekvédelemmel foglalkozó szakember a helyzete magaslatán áll, mert történtek már olyan tragédiák, amik elkerülhetőek lettek volna, ha gyermekvédelmi felelős nem húzza be a fülét-farkát, amikor egy-egy gyermek érdekében "vérre menő csatát" kellett volna megvívnia!Az agyam furcsán van huzalozva

úgyhogy kekeckedésnek is veheted, nem sértődöm meg érte!

„De ha gyerekek bántalmazásáról (hallok)
gonosszá titulálásáról hallok,
vagy LÁTOM ezt,
akkor az kicsapja nálam a biztosítékot”

Mivel a gonosszá titulálás mögé raktad a „látom” igét, nekem úgy tűnik, mint ha a gyermeki gonoszság létéről már te is meggyőződtél volna, nem másoktól, hanem a saját szemeddel.

Viszont sejtem, hogy inkább erre gondoltál:
De ha gyerekek gonosszá titulálásáról, bántalmazásáról hallok, vagy látom ezt, akkor az kicsapja nálam a biztosítékot!

Bocsi!Várok én türelmesen, kedves Klára

úgyhogy az idő neked dolgozik! :) Mániákus mondatelemző vagyok, de nem mindig szoktam az írót szembesíteni a tartalommal!

Kedves Kezdet, örültem ám neked! Ölellek!Konfliktuskerülő vagyok

De ahogy észrevettem, ez csak motivál és inspirál téged – írtad.

Ó, én nagyon nehezen viselem a feszültséget és konfliktuskerülő vagyok! Amikor felveszem a kesztyűt (vagy a kardot), az már a világvége!Semmi gond! Részemről szent a béke!

Alaptételem, hitvallásom: mindent meg lehet beszélni, csak nem mindegy, hogy milyen stílusban... Örülök, hogy mosolyogsz, kedves Klára!Nézd csak!

" ... gonosszá titulálásáról hallok, vagy látom ezt" Észreveszed, amit én? Nem árulom el, hogy mire gondolok, hogy magad vehesd észre!