Szeptemberi szentek

A szentek, ellentétben a költőkkel, nem születnek, hanem lesznek. Ritkán esik meg, hogy valaki szentnek születik.
Az igazi szentek is bűnben fogantatnak, bűnben születnek és élnek, s csak nagy erőfeszítések árán lesznek szentek. *

Ami igaz, az igaz, mert ők is éppolyan húsvér emberek voltak egykoron, mint te meg én, csak tettek valami olyasmit, ami miatt az egyházatyák később glóriát rajzoltak a fejük fölé.

Igazából nem sok közöm van hozzájuk, hiszen nem vagyok katolikus, de az élettörténeteik figyelemre méltók, ezért gyűjtöttem össze a szeptember hónaphoz kötődőeket.

Azt mondják, minél kevésbé ismerünk egy kort, annál könnyebb "aranykort" csinálni belőle. Minél kevésbé ismerünk egy embert, annál könnyebb idealizálni az alakját. A történelemtanítás (egyháztörténet) pedig szeret idealizálni.
A jelen mindig züllöttnek, romlottnak tűnik az előző korokhoz képest, de tény, hogy a mi züllött, romlott korunk is történelem lesz egyszer. És meglehet, kortársaink közül épp azokból válnak "tiszták, hősök, szentek" akikről legkevésbé tudjuk elképzelni.**

Úgyhogy lehetséges, hogy a jövő nagy szentjei közöttünk járnak! :)

Szeptember első hete

SZENT EGYED:
Szent Egyed (szeptember 1.) bencés szerzetes, majd apát volt. Nagyon korán csodák történtek körülötte.
Egyszer például egy beteg koldus kért tőle alamizsnát. Egyednek megesett a szíve rajta, és neki adta felső ruháját. Amint a koldus magára öltötte a ruhát, rögtön teljesen meggyógyult. Egyed ebből megértette, hogy Istennek kedves az alamizsnálkodás. A kubikosok, lókereskedők, pásztorok, szíjgyártók védőszentje. Bőrbaj, elmebaj, himlő, nehéz nyavalya, rák, vörheny, marhavész, szárazság, terméketlenség, tűzvész ellen kérik az oltalmát.

NAGY SZENT GERGELY PÁPA:
Hogy a pápák miért szentek, azt én nem tudom, de valószínűsítem, hogy alanyi jogon jár nekik! :)
Viszont fontosnak érzem megemlíteni, hogy I. Gergely pápa liturgikus szövegeket írt, irodalmi hagyatékában 854 levél maradt ránk, Lelkipásztori regula című művében a papi méltóságot fogalmazta meg, Jób könyvéhez írt magyarázatokat, Dialógus című munkája az itáliai szentek életrajzainak gyűjteménye. Gergely pápa a középkorban a legolvasottabb szerző volt. A többi tevékenységét lényegtelennek találtam! :)

SZENT ROZÁLIA:
Szent Rozália (szeptember 4.) a katolikus barokk népéletnek egyik legjellegzetesebb alakja, az egykorú járványos betegségek kiemelkedő hazai védőszentje.
Életéről keveset tudunk, azt is teljesen átszövi a legendák. Az előkelő Sinibaldi grófi család sarjadéka, a szicíliai udvarban nevelkedett, majd visszavonult a világtól. Palermo mellett a Monte Pellegrino egyik barlangjának mélyén húzódott meg és 1166 táján ott is halt meg imádkozás közben. A barlang földjére feküdt, bal karját tette vánkosul a feje alá, jobbjával a feszületet tartotta.

Szeptember második hete

SZENT ADORJÁN:
Maximianus Nikomédia városában mindenki keresztények után kutatott.
Ki a büntetéstől való félelemből, ki a pénzjutalom utáni vágyból: szomszéd a szomszédot, rokon a rokont hurcolta bíróság elé. Közülük harminchármat üldözőik elfogtak, és a király elé vezettek. Így szólt hozzájuk a király:
„Nem hallottátok, hogy milyen büntetést rendeltem el a keresztények ellen?”
Így válaszoltak: „Hallottuk és kinevettük esztelen parancsodat.” Erre a király haragra gyúlva, nyers szíjakkal korbácsoltatta meg őket, és parancsot adott arra, hogy szájukat kövekkel zúzzák szét.
Állhatatosságukat látva, Adorján, a katonai szolgálattevők kapitánya, így szólt hozzájuk:
„Az Istenre kérlek benneteket, mondjátok meg, mi viszonzást vártok ezekért a kínokért?”
Erre ezt mondták a szentek:
„Szem nem látott, fül nem hallott, emberi szívbe föl nem hatolt, amiket Isten készített azoknak, akik őt szeretik”.
Erre Adorján nyíltan kiállt, és azt mondta: „Jegyezzetek be engem is ezekkel együvé, mert én is keresztény vagyok!”
Mikor ezt a császár meghallotta, őt is vasra verve börtönbe vetette, később pedig vértanúságot szenvedett.

TOLENTINÓI SZENT MIKLÓS:
Jámbor szülei sokáig hiába sóvárogtak gyermek után. Bánatukban Bari városába zarándokoltak, ahol Szent Miklós közbenjárásáért könyörögtek. Utána csakugyan gyermekük született, akit hálából Miklós névre kereszteltettek, és Isten szolgálatára ajánlották. Szerzetes lett belőle. Különös szeretetet és részvétet érzett a tisztítóhelyen szenvedő lelkek iránt.
A szent legendája elmondja, hogy amikor betegen feküdt, Szűz Mária látogatta meg, és meghagyta neki, hogy egy asszonytól kenyeret kérjen és egyék belőle. Ettől meg is gyógyult. Ennek nyomán a szentet is kenyérrel a kezében szokták ábrázolni. A betegeknek szánt Szent Miklós kenyere pedig rendi szentelmény lett. Ezt a névünnepén szentelték és gyógyító erőt tulajdonítottak neki.

SZENT PROTHUS ÉS JÁCINT
Prothus és Jácint Eugeniának, az előkelő római Philippus leányának apródjai és a filozófiai tanulmányokban társai voltak. Eugeniát tizenöt éves korában feleségül kérte Aquilinus, Aquilinus consul fia. Ezt válaszolta neki:
„Nem származás, hanem erkölcs alapján kell megválasztanunk férjünket is.”
Eszerint kezébe került már Pál tanítása, és lelkében kezdett keresztény lenni.

Később pedig így szólt társaihoz: "Legyünk tehát szerzetes testvérek, és kövessük Krisztust!”
Tetszett a terv. Férfiruhát öltve ahhoz a kolostorhoz mentek, amelynek élén Helenus, az Isten embere állt, aki nőt nem engedett magához. Elébe járult hát Eugenia, és férfinak mondta magát. Helenus így szólt: „Helyesen mondod férfinak magadat, mert noha nő vagy, férfi módra viselkedsz.” Isten ugyanis fölfedte előtte állapotát. Így Eugenia Prothusszal és Jácinttal együtt megkapta tőle a szerzetesi ruhát, és mindenkivel Eugenius testvérnek szólíttatta magát.

ARANYSZÁJÚ SZENT JÁNOS:
Tizennyolc éves volt, amikor megkeresztelkedett. Lemondott a világi karrierről és el akart vonulni a remeték közé a pusztába, de édesanyja visszatartotta ettől, s így egy bérelt lakásban a Szentírás tanulmányozásának szentelte napjait. Végül kivonult a hegyek közé, hogy a szerzetesekkel együtt kemény vezeklés és virrasztás közepette szolgáljon az Úrnak. Miután a szerzetesi élet próbáját kiállta, a missziós tevékenység felé fordult.
Szemléletesen, képszerűen beszélt, ha kellett, maróan gúnyos is tudott lenni.
397-ben meghalt Nektariosz konstantinápolyi püspök, utódjául őt választották. Megújulást akart, például a püspöki udvartartást meg akarta szabadítani a fényűzéstől, melyet elődje vezetett be, szigorúan bánt a papokkal és a szerzetesekkel is. Ezért számtalan támadás érte. A császárné elhatározta, hogy megszabadul a kellemetlenkedő prédikátortól. Letartóztatták és internálták. Útközben érte a halál, s a holttestét nagy ünnepélyességgel vitték vissza székvárosába.

Szeptember harmadik hete

SZENT KORNÉL ÉS SZENT CIPRIÁN:
Szent Kornélt, - aki gyakran váltott levelet Cipriánnal, Karthagó püspökével, - a római papság köréből választották pápává. Tehát Ő is csak azért lett szent, mert pápa volt! :)

Szent Ciprián egy barátja hatására lett hívő, majd megkeresztelkedett. Amikor letette a tisztasági fogadalmat, vagyona jelentős részét eladta és szétosztotta az Egyház szegényei között. 248-ban megválasztották a város püspökének. Épp csak átvette a püspökséget, amikor Decius üldözése lecsapott az Egyházra. A császár a keresztényeket a birodalom ellenségeinek tekintette, ezért ki akarta irtani őket.
A pestisjárvány idején megszervezte a betegápolást, a nyomorba jutottak megsegítését.
Az üldözési hullámok folytatódtak, s Cipriánt az elsők között állították a prokonzul elé, aki száműzetésre ítélte a püspököt. Száműzetése helyén Ciprián folytatta munkáját, mígnem egy álomból tudomására jutott, hogy Krisztus vértanújává kell lennie. Valóban elítélték és az ítélete kard általi halál volt.
Tömeg kísérte Cipriánt a vesztőhelyre és a Sextus mezején lefejezték.

SZENT LAMBERT:
Lambert bencés apát, később Maastricht püspöke a középkornak alighanem az egyik legnépszerűbb szentje volt. Kemény, harcos egyéniségéért különösen az udvari arisztokrácia és a lovagvilág tisztelte. Ereklyéit Lüttichben őrzik.
A vadászok, erdészek, lövészcéhek védőszentje.

SZENT EUSZTÁK:
Eusztákot korábban Placidusnak hívták. s Traianus császár katonai parancsnokaként szolgált. Az irgalmasság cselekedeteiben lankadatlan volt, de bálványt imádott. Hitvese ugyanazt a hitet vallotta, és ugyanúgy gyakorolta az irgalmasságot. Egy napon vadászat közben szarvascsordára bukkant. Észrevett egy gímet, amelyik a többinél pompásabb és nagyobb is volt, s a csordát elhagyva előreszökkent az erdő sűrűjébe. Mialatt katonái a többi szarvassal törődtek, Placidus minden igyekezetével ezt az egyet követte, és igyekezett kézre keríteni. Miközben erejét megfeszítve követte, a szarvas egy szirt tetejére hágott. A közelébe érve Placidus lázasan gondolkodott, hogyan ejthetné el. Mikor alaposabban szemügyre vette a szarvast, agancsai között megpillantotta a szent keresztet a nap fényénél tündöklőbb alakban, s Jézus Krisztus képmását, aki a szarvas szája által – miként hajdan Bálám szamara által – így szólította meg őt:
„Miért üldözöl, Placidus? Irántad való irgalomból jelentem meg néked ebben az állatban. Én vagyok Krisztus, akit te ismeretlenül tisztelsz. Alamizsnáid feljutottak színem elé, ezért jöttem el. E szarvasban, akire vadásztál, én vadásztam terád.”

SZENT MÁTÉ - EVANGÉLISTA:
Máté, akit Lévinek is hívtak, a hagyomány szerint az első evangélium szerzője. Adószedő és vámos volt Kafarnaumban. Épp a vámházban ült, és tette a dolgát, amikor Jézus felszólította, hogy kövesse őt, amit meg is tett. Jézus halála után ő is elhagyta Palesztinát, és Etiópiában hirdette az örömhírt. Később hitének megtagadását követelték tőle, de ő ezt nem tette meg, és ezért halálra kínozták. A neve alatt maradt fenn egy evangélium, mely Jézus életét foglalja össze születésétől egészen feltámadásáig.

Film: Máté evangéliuma: http://www.youtube.com/watch?v=_e8n6l9uQTI

SZENT MÓRIC:
Móric (Mauritius) katona volt, Róma keresztény hitű thébai (egyiptomi) légiójának parancsnoka.
A középkorban Szent Móric a Német-Római Birodalom legnagyobb szentje volt, lándzsája pedig a német császárok felségjelvénye. Móric életének részleteiről keveset tudunk, mártíraktája azonban ismert. Általában sötét bőrű katonaként ábrázolják, lándzsával, pálmával és római/thébai zászlóval.

Pusztatomaj, Szent Móric kápolna: http://www.youtube.com/watch?v=zPvm8fMOSJU

Szeptember negyedik hete

SZENT TEKLA:
Szent Tekla (szept. 23.) volt a hagyomány szerint az első nő, aki keresztény hitéért vértanúhalált halt.
Történetét az apokrif Pál cselekedetei című írás meséli el. Eszerint a phrűgiai Iconiumban élt, s az odalátogató apostol hatására elhagyta vőlegényét, hogy Jézus szűz jegyese legyen. A cserbenhagyott férfiú bosszúból mindkettőjüket följelentette a kormányzónál. Pált elűzték a városból, Teklát pedig, miután nem volt hajlandó megtagadni hitét, máglyára küldték, de a lángok nem ártottak neki. Ekkor oroszlánok elé vetették, de azok szelíden a szűz lába elé kuporodtak. Végül elengedték. Szeleukia mellett egy barlangba húzódott vissza, ahol a környék betegeit gyógyítgatva magas kort élt meg. A megújuló üldözések idején egy csapat katona jött érte, hogy foglyul ejtse, ekkor Tekla fohászára megnyílt a szikla és befogadta őt.

SZENT GELLÉRT PÜSPÖK:
Budapesten, az Erzsébet-híddal szemben a régi Kelenhegy sziklái között áll az első magyar vértanúnak, Szent Gellértnek hatalmas bronzszobra. A szobor magasra emelt jobbjában a szent keresztet tartja a magyarok városa fölé, hirdetvén ezzel, hogy a nemzet a kereszt jegyében született, és annak védelme alatt áll. Gellért volt a magyar nép első nagy térítője. Származását tekintve viszont nem magyar: az Itáliában született főpapot a véletlen hozta hazánkba.Legendája a kisiskolások olvasókönyvében is olvasható.

Ebben a videóban egy kántor Gellért püspök dalát énekli és orgonázza:
http://www.youtube.com/watch?v=MnOStQZa22w

SZENT KOZMA ÉS SZENT DAMJÁN:
Kozmáról és Damjánról, a korai egyház két nagy vértanú szentjéről legendájukon kívül alig tudunk egyebet, minthogy a szíriai Cirusban szenvedtek mártíromságot. Állítólag Arábiában születtek. Ikertestvérek voltak, és mindketten a gyógyítást választották élethivatásul. Ingyen gyógyítottak, és a gyógyírt is ajándékképpen adták a betegeknek.
Ezért nevezték őket „pénzteleneknek”. Mivel keresztények voltak, betegeiknek nemcsak a testét, hanem a lelkét is ápolták. Különösen a keleti egyház tartja nagyra őket, de mint az orvosok, felcserek és borbélyok (Kozma), valamint a patikusok patrónusai (Damján), no és persze a betegségekben szenvedőké, a járvány sújtotta vidékek lakóié, egy időben nyugaton is népszerűségnek örvendtek.

SZENT JUSZTINA:
No, végre egy izgalmas, nem sótlan sztorit is mutathatok! Figyeljetek!
Antiókhiai Szent Jusztina (szept. 26.) legendájának lényege a szüzességének megtartása.
Történt egyszer, hogy egy mágus, bizonyos Cyprianus beleszeretett a keresztény szűzbe, és mindenféle ördögi praktikával megpróbálta a magáévá tenni. :) Még a sátánt is megidézte, de az felvilágosította, hogy helyzete reménytelen, mert Jusztina Jézus jegyese, és keresztvetésére az ő, mármint az ördög minden hatalma semmivé foszlik. Cyprianus ettől észhez tért, megkeresztelkedett, majd városa püspöke lett. Az üldözések során együtt haltak vértanúhalált Nikomédiában.

PÁLI SZENT VINCE:
Tizenöt évesen kezdte meg tanulmányait, s 1600-ban szentelték pappá. Marsailles-be indult egy örökösödés kapcsán, visszafelé kalózok támadták meg és eladták rabszolgának. Több gazdája volt, egyiket sikerült megtérítenie, vele együtt szöktek meg csónakon Tuniszból. 1610-ben állást kapott: IV. Henrik első felesége, Valois Margit házikáplánja lett. 1643-ban megalapította a Szeretet Leányai társulatot, amely külföldön Irgalmas Nővérek néven vált ismertté. 1655-től súlyos beteg volt, 1660-ra majdnem teljesen lebénult. Rövid haláltusa után 1660. szeptember 27-én halt meg.1729 augusztusában boldoggá, 1737-ben szentté avatták.

SZENT VENCEL:
Vencel királynak, a csehek nemzeti szentjének tisztelete hazánkban sem volt ismeretlen.
Legendájából azt is tudjuk, hogy az Oltáriszentség gabonáját apródjaival maga aratta le, csépelte ki, és őrölte meg. Hasonlóan, a misebort is maga szüretelte és préselte. Nem csoda tehát, hogy hazánkban is több helyen a szőlőhegyek védőszentje lett. Névnapja is a szüreti hetekre esik.
A tabáni (Buda) templom egyik mellékoltárának barokk Vencel-szobrát itteni szőlőművesek állíttatták, akik őt választatták védőszentül.

A világ legviccesebb emlékműveinek egyike: Szent Vencel a döglött lovon:
http://hg.hu/upload/images/photos/000/034/814/szentvencel_ok20130602-278...

SZENT FORSEUS PÜSPÖK:
Forseus püspök minden erényben és jóságban bővelkedve érte el utolsó óráját.
Haldokolván meglátott két angyalt, akik felé közeledtek, hogy lelkét magukkal vigyék, és megpillantott egy harmadikat is, amint pajzzsal és villámló karddal fölfegyverkezve előtte haladt. Ekkor ördögök kiáltozására lett figyelmes: „Lépjünk elő, és szeme láttára vívjunk ütközetet!” Ahogy tehát előléptek, ellene fordulva tüzes nyilakkal hajigálták, de az angyal, aki előtte repült, pajzsával felfogta, és azonnal kioltotta a nyilakat.

Valahányszor az ördögök ellene mondtak, iszonyatos erejű harc tört ki, mígnem az Úr ítéletére az angyalok diadalmaskodtak, az ellenség legyőzetett, a szent férfiút pedig véghetetlen fényesség borította be.
Az egyik angyal így szólt hozzá:
„Nézz vissza a világra!” Visszanézett, és egy sötétlő völgyet látott meg és négy tüzet a légben, egymástól némi távolságra, Így szólt hozzá az angyal: „Ez az a négy tűz, mely a világot lángba borítja: az első a hazugság tüze, midőn az emberek a legkevésbé sem tartják be, hogy ellene mondjanak az ördögnek és minden csábításának, ahogy a keresztségben megígérték; a második a kívánságé, midőn az evilági gazdagságot az égiek szerelme elé helyezik; a harmadik a viszálykodásé, midőn nem átallják felebarátaik lelkét hiábavalóságok miatt megsérteni; a negyedik a kegyetlenségé, midőn semmiségnek tartják a gyengék kifosztását és becsapását.”
Ezután a tüzek közeledtek egymáshoz, egyesültek, majd elindultak feléje. Félve mondta az angyalnak:
„Uram, közeledik hozzám a tűz.” Erre az angyal:
„Amit nem gyújtottál meg, az nem fog megégetni téged: mert ez a tűz a cselekedetek szerint méri meg az egyes embereket, és miképpen a meg nem engedett vágy égeti a testet, úgy égeti az ezért kijáró büntetés is.”
Végül az angyalok visszavitték saját testébe. Hozzátartozói már keservesen gyászolták, hiszen halottnak hitték. Ő viszont egy ideig még élt, és jó cselekedetekben, dicséretesen fejezte be életét.

SZENT JEROMOS:
Szülei ugyan keresztények voltak, de kiskorában nem keresztelték meg. Milánóban, majd Rómában tanult szónoklattant, filozófiát, grammatikát, görög és latin nyelvet. Vergilius művei, Cicero és Platón filozófiai írásai érdekelték.
A legenda szerint álmában egy angyal kivette kezéből a könyveket, és az égi bíró színe elé vezette. Az álom hatására 366-ban ő is megkeresztelkedett.
Másik érdekesség vele kapcsolatban, hogy gyszer egy sebzett oroszlán jött hozzája. Jeromos kiszedte talpából a tövist, mire az állat hűségesen őrizte jótevőjét. Ezért a szentet oroszlánnal szokták ábrázolni.

S ha van olyan, aki ezt nem unta, az kap tőlem egy videót! :)

Szentek titka (videó):
http://www.hircity.hu/regiok/fejer-megye/szentek-titka-video

--------------------------------------

Források: http://jelesnapok.oszk.hu
*idézet: Márai Sándor, ** idézet: Börcsök Mária"Görgeinek" híják a silány gazembert....

"Görgeinek" híják a silány gazembert,
Ki e hazát eladta cudarúl.
Kergesse őt az istennek haragja
A síron innen és a síron túl.

(...)

"Isten, vagy ördög - így kérdik magokban -
Melyik teremté ezt a "Görgeit"?
Ily férget isten soha nem teremthet,
Ezen megtörnék emberben a hit.

Hervadjon a fű, ahol megpihenne,
Akadjon fel, midőn a fára néz,
Enyhet ne adjon éhe, szomja ellen
A föld, s ne nyujtson soha emberkéz...

Kergesse őt a balszerencse, mint
Szilaj kutyák a felriadt vadat.
Éljen nyomorból, kínból mindhalálig
S ha elhal, verje meg a kárhozat."

(forrás: http://vers-versek.hu/vorosmarty-mihaly/atok/)abc20180811 cheap ray ban

abc20180811
cheap ray ban sunglasses
mariners jerseys
tory burch outlet store
air max
nike huarache shoes
cheap jordan shoes
dr martens
air max 1
coach outlet store online
hermens
discount oakley sunglasses
marlins jerseys
columbia outlet
valentino outlet
ralph lauren outlet online
salvatore ferragamo outlet
ralph lauren uk
adidas campus shoes
yeezy shoes
polo ralph lauren outlet online
ecco outlet
coach factory outlet online
kate spade outlet online
birkenstock outlet online
timberland shoes
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
canada goose jackets
cheap oakley sunglasses
nike sneakers
kate spade bags
michael kors outlet store
cheap nfl jerseys wholesale
pg 2 shoes
fake rolex
ysl outlet
hermes outlet
christian louboutin sale
yeezy shoes
toms shoes
coach outlet online
pandora charms sale clearance
longchamp outlet
coach factory outlet
nba jerseys wholesale
ecco shoes
coach factory outlet online
ugg outlet online
oakey sunglasses outlet store
michael kors outlet online
air max 87
supreme shirts
ugg sale
kate spade handbags
timberland outlet
angels jerseys
air max 95
coach outlet store online
coach factory outlet online
red bottom heels
coach factorty outlet online
city royals jerseys
toms outlet store
ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
adidas superstars
cheap air jordans
kate spade handbags
yeezy boost
louis vuitton outlet store
air max
kate spade outlet online
kobe shoes
air max 270
pandora charms
pandora outlet
coach factory outlet online
white sox jerseys
birkenstock sandals
prada shoes
nike tessen
nike air max 97
cheap ray ban sunglasses
cheap jordan shoes
birkin handbags
supra for sale
cheap nike shoes
skechers outlet
longchamp outlet
coach factory outlet online
air max shoes
fitflop shoes
ferragamo outlet
michael kors bags
kate spade outlet store
salvatore ferragamo outlet
moncler jackets
red bottoms
uggs outlet
ugg boots
birkenstock shoes
vans outlet
mbt
timberland outlet
coach outlet store online
adidas nmd runner
supra for sale
timberland boots
adidas nmd r1
canada goose sale
jordan shoes
rockies jerseys
hermes bags
kate spade handbags
pandora charms outlet
kate spade outlet online
ugg boots outlet
louis vuitton outlet
pandora sale clearance
astros jerseys
kate spade handbags
cheap oakley sunglasses
harden vol 1
ralph lauren outlet
mulberry outlet uk
fitflops sale
air force 1
epic react flyknit
new balance outlet
salvatore ferragamo
mulberry uk
nike free 5.0
birkenstock sale
coach outlet store online clearance
air foamposite
michael kors outlet
pandora charms sale clearance
adidas sneakers
cheap oakley sunglasses
indians jerseys
michael kors outlet online
coach outlet online
coach factory outlet
nike cortez classic
pandora charms outlet
coach outlet store online
kate spade handbag
reds jerseys
adidas stan smith
moncler coats
pandora charms
cheap jordans
coach outlet online
air max outlet
michael kors outlet clearance
kate spade outlet
pandora jewelry outlet
nike outlet store
coach outlet online
canada goose
louis vuitton outlet online
kate spade outlet online
new balance outlet store
nfl jerseys
salvatore ferragamo shoes
louis vuitton outlet
retro 11
ugg outlet store
pandora charms sale
nike outlet store
air more uptempo
nike air max zero
coach outlet store
devil rays jerseys
ugg outlet store
louboutin outlet
timberland shoes
air more money
supreme uk
pandora canada
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet online
air jordan shoes
cheap oakley sunglasses
pandora charms outlet
cartier watches
toms outlet online
cheap jordans free shipping
coach outlet store online
underarmour outlet
michael kors
ecco outlet
coach factorty outlet online
kate spade purses
kyrie 4
coach factory outlet
yeezy boost 350
louis vuitton outlet online
longchamp outlet online
nike dunks
nike air max 90
michael kors outlet online
oakley sunglasses wholesale
coach outlet online
air max shoes
pandora jewelry store
coach factorty outlet store
michael kors
timberland shoes
birkenstock outlet
fitflops sale clearance
nike outlet
pandora charms sale
pandora outlet store
jordan shoes for sale
michael kors handbags
moncler sale
nike outlet store
christian louboutin sale
yeezy shoes
louboutin shoes
salomon outlet
coach factory outlet
ralph lauren outlet online
jimmy choo shoes
jordans
polo ralph lauren outlet
coach outlet online
cheap jordan shoes
nike shox shoes
louis vuitton handbags
nike react shoes
coach factory outlet online
ralph lauren sale
longchamp
coach outlet online
rolex replica watches
coach outlet store
nike zoom shoes
ecco outlet
adidas superstar shoes
fred perry polo shirts
mont blanc pens
rolex replica watches
kate spade handbags
pandora jewelry
kate spade outlet
pandora rings
birkenstock outlet store
michael kors canada
jimmy choo outlet
lebron james shoes
reebok outlet
nike outlet online
dansko shoes
michael kors outlet online
nike free 3.0
pandora charms
air max 90
mlb jerseys cheap
adidas yeezy boost
cheap air jordans
birkenstock shoes outlet
adidas yeezy boost
nike air presto
brewers jerseys
orioles jerseys
coach factory outlet
discount oakley sunglasses
coach factory outlet online
cheap jordan shoes
ralph lauren sale
coach outlet store online
ralph lauren uk
mont blanc pen
michael kors outlet store
adidas store
coach outlet online
canada goose parka
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
oakley sunglasses outlet
ray ban sunglasses discount
moncler sale
tory burch outlet online
columbia shoes
nike shoes
air jordan retro
rolex replica watches for sale
kate spade purses
coach outlet online
canada goose jackets
fred perry outlet
twins jerseys
nike outlet online
tory burch handbags
dr martens boots
padres jerseys
rangers jersey
ralph lauren sale clearance uk
fitflop sandals
canada goose
jordan shoes
tiffany and co jewelry
polo ralph lauren outlet
mets jerseys
adidas shoes
coach factory outlet online
pirates jerseys
canada goose outlet store
canada goose jacket
ralph lauren outlet online
moncler jacket
ferragamo shoes
pandora charms sale clearance
ray ban sunglasses outlet
coach outlet online
polo ralph lauren outlet
swarovski outlet
canada goose jackets
dr martens boots
michael kors outlet
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet store
adidas yeezy boost 350
converse outlet
pandora jewelry
michael kors outlet clearance
ugg boots
nike shoes
ugg outlet online
converse shoes
christian louboutin shoes
nike air max 2018
fitflops uk
nmd adidas
converse all star
jimmy choo
ralph lauren sale clearance uk
ugg outlet
pandora jewelry
hermes handbags
adidas yeezy
cheap jordan shoes
cheap jordans for sale
nike air max 2019
fitflops sale
fitflop sandals
basketball shoes
coach outlet
canada goose coats
ugg boots
red bottom
nike air max 2018
coach factorty outlet store
coach factory outlet
adidas yeezy
ugg shoes
adidas nmd r1
prada outlet online
pandora jewelry
nike air max 97
louis vuitton factory outlet
fendi handbags
uggs outlet
nike running shoes
polo ralph lauren
nike shoes outlet
ray bans
pandora jewelry
moncler outlet online
louboutin shoes
ecco shoes for women
nba jerseys cheap
canada goose jackets
christian louboutin shoes
moncler outlet online
coach factory outlet online
christian louboutin shoes
nike sneakers
coach factory outlet online
canada goose outlet
supreme shirts
ralph lauren outlet online
adidas outlet online
kate spade bags
michael kors outlet online
ugg outlet store
mulberry handbags
philipp plein
coach outlet online
polo outlet online
adidas outlet
canada goose coats
adidas yeezy shoes
adidas outlet store
cheap air jordans
mulberry
pandora jewelry outlet
moncler
air jordans
michael kors outlet online
coach factory outlet online
discount oakley sunglasses
athletics jerseys
christian louboutin shoes
coach outlet online
adidas nmd r1
ugg boots sale
durant shoes
coach factory outlet
pandora outlet
ray ban sunglasses outlet
canada goose jackets
canada goose
diamondbacks jerseys
fitflop uk
mlb jerseys
michael kors handbags
gucci outlet online
abercrombie kids
uggs outlet
birkenstock uk
pandora jewelry outlet
oakey sunglasses outlet
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet online
pandora charms sale
cheap jordan shoes
coach factory outlet online
swarovski crystal
oakley sunglasses outlet
adidas originals
timberland boots outlet
adidas ultra boost
ralph lauren
nfl jerseys
ralph lauren uk
tory burch outlet online
adidas outlet online
michael kors outlet store
cheap ray ban sunglasses
ralph lauren
coach outlet online
vans outlet store
polo ralph lauren outlet online
pandora charms outlet
nike outlet store online
burberry outlet store
hermes bag
polo ralph lauren outlet
kate spade outlet online
cheap air max
timberland outlet
coach outlet
michael kors outlet store
ray ban glasses
canada goose jackets
kobe shoes
birkenstock outlet
coach outlet online
lacoste polo shirts
pandora charms outlet
michael kors outlet store
blue jays jerseys
yeezy boost 350
braves jerseys
nike cortez classic
fitflops sale
ralph lauren uk
cheap jordans
yeezy shoes
fitflops sale clearance
nike zoom
mlb jerseys cheap
hermes bags
supreme clothing
ysl handbags
adidas outlet online
asics outlet
pandora charms
nike huarache shoes
air max axis
coach outlet online
moncler coats
kate spade outlet
adidas shoes
adidas outlet store
ronaldo jerseys
philipp plein outlet
salvatore ferragamo shoes
louis vuitton factory outlet
ugg canada
cheap jordan shoes
dodgers jerseys
mlb jerseys wholesale
louboutin outlet
canada goose sale
tiffany outlet
coach outlet online
birkenstock outlet store
pandora charms outlet
yeezy boost 350
coach outlet canada
asics outlet store
nike outlet
tiffany and co outlet
abc20180811pandora jewelry off

pandora jewelry
off white
ralph lauren outlet
vapormax plus
coach outlet
adidas outlet
jimmy choo
red bottoms
kobe shoes
ray ban sunglasses
reebok
fitflop
new jordans
nike presto
uggs boots
skechers
pandora rings
skechers shoes
curry shoes
tory burch outlet
mbt shoes
asics shoes
new jordans
clarks shoes
off white
yeezy
pandora jewelry
vapormax
air max 97
north face jackets
pandora jewelry
louboutin shoes
red bottom
supreme clothing
pandora
ralph lauren
nike outlet
yeezy shoes
nike shox
pandora sale
louboutin
under armour outlet
yeezy
polo ralph lauren
timberland outlet
kyrie 4
longchamp
birkin bag
pandora jewelry
kate spade outlet
nike huarache
pandora
fake yeezys
pandora outlet
curry shoes
lebron soldier
cheap nfl jerseys
pandora jewelry 70 off clearance
kyrie 4
pandora
pandora bracelet
balenciaga
timberland outlet
coach factory
yeezy
win like 82
nike air max
new jordans
puma shoes
pandora jewelry
birkenstock sandals
supreme clothing
golden goose
vapormax
nfl jerseys
fitflop
beats headphones
red bottom
nike factory
converse shoes
skechers shoes
swarovski jewelry
curry 4
curry 4
nike huarache
kd shoes
timberland boots
northface outlet
vans
fit flops
ralph lauren outlet
air force one
golden goose
skechers shoes
asics gel
valentino shoes
northface
birkenstocks
beats headphones
air max 95
nike clearance
supreme clothing
north face jackets
uggs boots
pandora jewelry
vapormax
north face outlet
north face
replica rolex
coach outlet
vapor max
red bottom
air max plus
birkenstocks
rayban sunglasses
nike shox
longchamp
nike outlet
vapormax
soccer cleats
ultra boost
vapor max
kyrie 4
calvin klein outlet
jordan 11 red
yeezy beluga
jordan 11 gym red
win like 96
pandora bracelet
ferragamo
lebron 15
pandora
air max 95
air max 2018
birkenstocks
ugg boots
goyard
timberland boots
red bottom
fake yeezys
under armour
tommy hilfiger
goyard
kd shoes
swarovski jewelry
timberland outlet
adidas shoes
ecco shoes
converse shoes
yeezy shoes
pandora jewelry
uggs slippers
birkenstocks
longchamp handbags
reebok shoes
nike shoes
jordan 12
yeezy zebra
soccer cleats
polo ralph
nike shoes
nike outlet
nike outlet
air max 2018
clarks shoes
louboutin
kd shoes
ferragamo
longchamp handbags
fake yeezys
calvin klein outlet
adidas yeezy
kyrie 3
yeezy shoes
oakley
under armour outlet
jordan 11 red
wholesale jerseys
nike store
clarks shoes
puma shoes
fitflop
nike outlet
louboutin shoes
fake rolex
coach factory
the north face
win like 82
yeezy shoes
pandora charms
birkenstocks
puma shoes
vans
under armour outlet
polo shirts
yeezys
yeezy shoes
pandora sale
louboutin shoes
soccer cleats
ferragamo
michael kors outlet
skechers shoes
adidas shoes
pandora
yeezy zebra
pandora jewelry
pandora
cheap nfl jerseys china
uggs outlet
birkenstocks
north face outlet
vapormax
red bottom
red bottoms
red bottom
nike outlet
adidas shoes
north face jackets
louboutin shoes
north face jackets
lebron 15
louboutin shoes
calvin klein outlet
soccer cleats
adidas nmd
christian louboutin red soles
air max 270
nike air max 2018
yeezy shoes
off white nike
puma shoes
coach outlet
skechers shoes
coach handbags
ray ban
coach outlet
lacoste
north face jackets
skechers outlet
kate spade outlet
air force one
barbour
air max 97
louboutin
pandora charms
nike huarache
polo outlet
ultra boost
win like 96
timberland boots
yeezy shoes
pandora rings
vapormax plus
north face jackets
lebron soldier
jordan 11 red
north face jackets
nike outlet
pandora
michael kors
pandora jewelry
off white
red bottom
coach outlet
pandora jewelry
nike presto
polo outlet
north face jackets
balenciaga shoes
balenciaga
uggs official site
rayban sunglasses
birkin bag
oakley sunglasses
kobe shoes
air max 270
kyrie 4
celine
puma shoes
cortez
canada goose jacket
lacoste
sunglasses for men
uptempo
pandora
asics gel
pandora jewelry 70 off clearance
red bottom shoes
timberland outlet
kd 10
north face jackets
coach outlet
ecco
polo ralph lauren
jordan shoes
pandora
northface outlet
yeezy boost
replica watches
huaraches nike
north face jackets
kd 10
coach outlet
yeezy
michael kors outlet
uptempo
nike store
air max plus
balenciaga
ralph lauren outlet
louboutin shoes
north face outlet
yeezy shoes
jimmy choo
kyrie 3nike kyrie 3
pandora earrings
adidas outlet
nike cortez
kyrie 3
coach outlet
fitflops
hilfiger outlet
oakley
yeezy beluga
pandora
curry 4
yeezy boost
adidas shoes
jordan retro
pandora jewelry
rayban sunglasses
yeezy shoes
nmd r1
under armour outlet
yeezy shoes
tory burch
mbt
skechers shoes
north face jackets
uggs
yeezy shoes
nike store
vapor max
under armour outlet
barbour
jordan shoes
louboutin
nike factory
longchamp handbags
pandora jewelry
valentino
jordan 11 red
soccer cleats
jordan shoes
blue tint
jordan retro
polo ralph lauren
ray bans
celine
nike store
swarovski jewelry
air max 270
birkenstocks
puma shoes
jordan 12
balenciaga
michael kors outlet
kd shoes
yeezy shoes
kyrie irving shoes
asics shoes
nike air max 2018
yeezy shoes
pandora rings
yeezy boost
pandora jewelry 70 off clearance
pandora earrings
red bottom
longchamp
air max plus
air max 97
longchamp
adidas yeezy
blue tint
uggs for women
christian louboutin shoes
kyrie 4
nike kyrie
zhen2018716jordan 11 win like

jordan 11 win like 82
converse outlet
barbour
fitflops sale clearance
birkenstocks
polo ralph lauren outlet
skechers outlet
kobe 12
nike clearance
asics gel lyte
curry 4
yeezy boost 350 v2
jordan 12
pandora charm
ecco shoes for men
jordan retro 12
asics shoes
mbt shoes clearance
cheap nfl jerseys china
yeezy shoes
canadian goose jacket
win like 96
louboutin shoes
longchamp bags
red bottoms
yeezy beluga 2.0
nike air vapormax
fitflops
beats headphones
pandora bracelets clearance
calvin klein underwear
nike air vapormax
pandora bracelets clearance
louboutin mens
mbt
pandora rings
adidas nmd
balenciaga shoes
fake yeezys
the north face jackets
pandora uk
jordan 11 red
rihanna puma
the north face outlet online
yeezy zebra
air max plus
louboutin
timberland boots
red bottom
pandora jewelry
pandora sale
yeezy boost 350 v2
red jordan 11
timberland outlet stores
north face clearance
jordan 11 red
yeezy boost 350 v2
nike air max 2018
kd 10 shoes
christian louboutin mens shoes
ecco
adidas yeezy
yeezy zebra v2
birkenstock shoes
nike vapor max plus
timberland outlet stores
red bottom shoes for women
air jordan retro 11
ralph lauren sale clearance uk
calvin klein outlet
michael kors outlet clearance
coach handbags outlet
salvatore ferragamo shoes
soccer cleats
superdry uk
fitflop
cheap nfl jerseys
pandora jewelry official site
clarks shoes for women
adidas yeezy
supreme hoodie
yeezy boost
vapor max
barbour jackets
timberland
vapor max
pandora
jimmy choo outlet
kobe bryant shoes
pandora bracelet
birkenstock sandals
yeezy
supremenewyork
yeezy boost
red bottom heels
skechers uk
nike factory store
under armour clearance
vapormax flyknit
adidas outlet
christian louboutin
timberland outlet
fake rolex watches
under armour outlet online
curry shoes
christian louboutin shoes
coach outlet
michael kors handbags outlet
pandora ring
vapormax plus
air max plus
red bottom shoes
pandora
curry 4 shoes
birkin bag
adidas outlet store
pandora earrings
yeezy beluga
pandora jewelry
beats wireless headphones
red bottoms for men
air max 97
pandora charms
asics running shoes
fitflop
red bottom
louboutin outlet
pandora bracelet
lebron 15
balenciaga triple s
pandora jewelry
adidas ultra boost
canadian goose
adidas yeezy
wholesale jerseys china
nike vapor max
pandora jewelry
huarache shoes
pandora rings
jordan retro
lacoste polo shirts
pandora charms sale
kd 10
louboutin shoes
nike vapor max
air max 2018
beats headphones
birkenstock outlet
kyrie irving shoes
timberland shoes
ferragamo shoes
fitflop sandals
pandora jewelry
beats wireless
blue tint yeezy
north face uk
adidas yeezy boost
pandora charms
jordan 11 win like 96
ralph lauren factory store
skechers shoes
fake yeezy
birkenstock outlet
pandora charms
louboutin boots
christian louboutin men
north face jackets
salvatore ferragamo
nike factory
win like 82
pandora bracelet charms
fenty puma
lebron 15 shoes
canada goose jackets
red bottoms louboutin
nike outlet online
calvin klein online
birkin bags
cheap nike
pandora jewelry outlet
pandora charms
pandora bracelet
nike outlet store
barbour uk
ultra boost
replica watches
birkenstock sandals
nike uk
nike kyrie
red bottom shoes
cheap soccer cleats
pandora jewelry 70 off clearance
skechers shoes
converse shoes
lacoste outlet
kyrie 4
red 11s
fake yeezy boost
nike air max plus
longchamp handbags
pandora jewelry official site
yeezy blue tint
wholesale nfl jerseys
pandora necklace
louboutin shoes
nmd r1
kyrie 3
canada goose sale
clarks shoes
barbour jackets
huaraches nike
valentino shoes
replica rolex
supreme clothing
timberland uk
goyard
asics gel
vapor max
jimmy choo shoes
north face jackets clearance
gym red 11
valentino outlet
air max 2018
goyard bags
balenciaga sneakers
pandora charms
clarks shoes for women
yeezy boost 350 v2
rihanna fenty puma
2018-0524ychanyuan

chanyuan2018.01.06
true religion jeans
michael kors outlet online
converse shoes
kate spade outlet
nike trainers
cheap jordans
polo ralph lauren
oakley sunglasses
tods outlet
michael kors outlet
new balance shoes
ecco shoes
coach canada
michael kors wallets
yeezy boost 350
kate spade outlet
uggs outlet
michael kors bags
kate spade outlet
christian louboutin outlet
ugg cyber monday
oakley sunglasses
chrome hearts outlet
nike sko
michael kors outlet
true religion jeans
nike trainers
ugg boots clearance
pandora charms
polo ralph lauren
uggs outlet
canada goose jackets
coach factory outlet
reebok outlet store
pandora outlet
asics shoes
coach factory outlet
ray ban sunglasses
cartier outlet
jordan shoes
christian louboutin online
canada goose jackets
ugg outlet
nike roshe
ralph lauren outlet
michael kors outlet
birkenstock sandals
prada shoes
moncler jackets
ugg boots clearance
nike foamposite
lacoste polo shirts
polo ralph lauren
links of london
canada goose jackets
nike roshe one
ugg outlet
pandora charms
oakley sunglasses
hermes outlet
polo outlet
cheap jordans
cheap nfl jerseys
ray ban sunglasses
pandora outlet
michael kors outlet
valentino outlet
longchamp handbags
moncler outlet
ugg outlets
coach outlet
michael kors outlet
uggs outlet
air max 90
mulberry outlet
fitflops sale clearance
pandora charms
nike shoes
swarovski outlet
canada goose jackets
pandora outlet
ray ban sunglasses
nfl jerseys
canada goose jackets
cheap snapbacks
michael kors outlet
polo ralph lauren
mulberry handbags
cazal sunglasses
ugg outlet
puma outlet
pandora charms
ray ban sunglasses
tory burch outlet
jordan shoes
polo ralph lauren
mont blanc pens
michael kors outlet
true religion jeans
pandora jewelry
vans shoes
ugg outlet
vans sko
polo ralph lauren
ralph lauren polo
michael kors handbags
uggs
new balance shoes
futbol baratas
coach outlet online
adidas wings
supreme clothing
canada goose jackets
michael kors handbags
adidas shoes
uggs outlet
oakley sunglasses wholesale
fitflops sale clearance
air max 90
huaraches shopping
mulberry outlet
salomon shoes
christian louboutin outlet
michael kors outlet
christian louboutin shoes
denver broncos jerseys
air max 90
ugg outlet
michael kors outlet
coach factory outlet
michael kors outlet online
soccer jerseys
coach outlet
ray ban sunglasses
cheap nhl jerseys
ugg outlet
ray ban sunglasses
nfl jerseys wholesale
michael kors outlet
nike store
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
michael kors outlet
thomas sabo
coach factory outlet
christian louboutin outlet
true religion jeans
true religion uk
ugg outlet
swarovski crystal
kobe shoes
fitflops sale
true religion jeans
christian louboutin uk
michael kors outlet
nike free 5
canada goose jackets
pandora jewelry
fitflops sale clearance
pandora charms
michael kors
oakley sunglasses
ralph lauren polo shirts
soccer jerseys
oakley sunglasses
adidas outlet store
nike trainers
true religion outlet
ralph lauren polo shirts
coach outlet
nike outlet
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
kate spade outlet
air huarache
ray ban sunglasses
coach outlet canada
cheap jerseys
oakley sunglasses
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
true religion outlet
ugg boots clearance
zapatillas salomon
oakley sunglasses
michael kors handbags
christian louboutin shoes
adidas sko
pandora outlet
nike shoes
ugg black friday
ugg outlet
air max uk
canada goose jackets
polo outlet
coach outlet
michael kors outlet
true religion jeans
air huarache
uggs outlet
air max 1
oakley sunglasses wholesale
ray ban sunglasses
ysl outlet
cheap jordans
ferragamo outlet
pandora outlet
hermes birkin
ralph lauren polo shirts
tory burch outlet
mulberry handbags
pandora outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
coach outlet
kevin durant shoes
nba jerseys
hogan scarpe
polo ralph lauren
cheap snapbacks
coach outlet online
swarovski outlet
canada goose outlet
longchamp solde
michael kors outlet
ugg outlet
montblanc pens
jordan shoes
nhl jerseys
coach outlet
nike shoes
polo ralph lauren
cheap nfl jerseys
nike shoes
toms sko
oakley sunglasses
nike blazer pas cher
ugg boots clearance
pandora charms
adidas nmd
canada goose outlet
canada goose outlet
oakley sunglasses
air max trainers
christian louboutin shoes
ugg boots
mont blanc pens
polo ralph lauren
cheap football shirts
salomon sko
nike air max 2015
cheap jerseys
oakley sunglasses
canada goose jackets
polo ralph lauren
salomon sko
tory burch outlet
herve leger outlet
soccer shoes
canada goose outlet
nike outlet
coach factory outlet
fitflops shoes
canada goose jackets
coach outlet online
toms sko
hermes outlet
oakley sunglasses
polo outlet
coach outlet online
canada goose outlet
oakley sunglasses
coach outlet online
rayban sunglasses
coach outlet
ugg outlet
lebron james shoes
longchamp outlet
ecco sale
oakley sunglasses
jordan shoes
coach outlet
polo outlet
canada goose outlet
kobe bryant shoes
ferragamo outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
canada goose outlet
ugg outlet
ugg outlet
nike sko
ugg outlet
longchamp handbags
coach outlet
burberry outlet
ray ban sunglasses
denver broncos jerseys
canada goose cyber monday
canada goose parka
fitflops
adidas nmd
birkenstock outlet
coach outlet online
ray ban sunglasses
ferragamo outlet
christian louboutin outlet
nike air force 1
nike factory outlet
michael kors handbags
nfl jerseys
pandora outlet
nike air max
pandora charms
canada goose outlet
prada sunglasses
ray ban sunglasses
coach outlet
toms sko
ralph lauren polo
michael kors outlet online
barbour outlet
ugg outlet
longchamp handbags
christian louboutin outlet
oakley sunglasses
moncler outlet
polo outlet
nike store uk
christian louboutin shoes
polo outlet
oakley sunglasses
canada goose outlet
air jordan 4
nfl jerseys
pandora jewelry
polo ralph lauren
timberland sko
canada goose coats
cheap nfl jerseys
true religion outlet
true religion jeans
christian louboutin outlet
coach outlet online
oakley sunglasses
canada goose outlet
uggs outlet
jordan shoes
ray ban sunglasses
fitflops
michael kors outlet
tory burch shoes
fitflops shoes
canada goose outlet
ray ban sunglasses
canada goose outlet
coach outlet
ray bans
timberland boots
jordan shoes
nike shoes
cleveland cavaliers jersey
cheap mlb jerseys
michael kors outlet online
swarovski crystal
mulberry bags
football shirts
christian louboutin outlet
canada goose outlet
mulberry handbags
jordan shoes
mbt shoes
coach outlet
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
kate spade outlet
michael kors outlet
mulberry handbags
nike shoes
dansko shoes
canada goose outlet
ray ban sunglasses
true religion jeans
christian louboutin outlet
coach factory outlet
tory burch outlet
kate spade outlet
longchamp outlet
moncler outlet
ferragamo shoes
michael kors outlet
michael kors outlet online
mulberry bags
vans greece
oakley sunglasses
mont blanc pens
basketball shoes
ugg boots clearance
true religion jeans
christian louboutin outlet
canada goose outlet
tory burch outlet
ferragamo outlet
uggs outlet
burberry outlet
lacoste soldes
canada goose outlet
converse shoes
longchamp pas cher
nike outlet
ugg outlet
burberry outlet
michael kors handbags
christian louboutin outlet
oakley sunglasses
supreme clothing
coach outlet
oakley sunglasses
longchamp outlet
longchamp bags
polo ralph lauren
ugg outlet
uggs outlet
oakley sunglasses
swarovski outlet
michael kors
chicago blackhawks jerseys
kicks nice
ferragamo shoes
ralph lauren outlet
burberry outlet
polo outlet
ugg boots
coach outlet
ed hardy clothing
canada goose outlet
michael kors outlet
jordan shoes
ralph lauren polo
coach handbags
longchamp solde
nba jerseys
tory burch outlet
moncler outlet
chrome hearts
michael kors outlet
supra shoes
ugg boots clearance
michael kors
canada goose outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
nike air max 90
longchamp handbags
salomon chaussures
hermes belt
adidas uk
coach outlet
pandora charms sale clearance
swarovski outlet
ray-ban sunglasses
cheap jordans
pandora outlet
michael kors uk
michael kors outlet
kobe 9
ralph lauren polo
supreme clothing
oakley sunglasses
marc jacobs outlet
true religion jeans
polo ralph lauren
polo ralph lauren
supreme clothing
canada goose jackets
Girls shoes
ugg outlet
adidas trainers
polo ralph lauren
michael kors handbags
ralph lauren pas cher
mont blanc pens
louboutin shoes
longchamp pliage
michael kors outlet
coach outlet
coach outlet
nfl jerseys
coach outlet online
mac makeup
michael kors outlet
michael kors outlet
lakers jerseys
oakley sunglasses
ugg boots
nike sko
prada handbags
prada outlet
coach outlet online
moncler jackets
true religion jeans
coach factory outlet
nfl jersey wholesale
coach outlet
yeezy boost
michael kors outlet
coach outlet online
canada goose black friday
ugg boots
true religion outlet
ugg outlet
coach outlet store online
ugg outlet
tory burch outlet
canada goose outlet
fred perry polo shirts
rayban sunglasses
nike outlet
canada goose outlet
ray ban sunglasses
polo shirts
michael kors
bottega veneta outlet
air max 90
oakley sunglasses
ugg boots
puma shoes
ugg boots
coach handbags
reebok trainers
coach outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
coach outlet
coach outlet
coach factory outlet
ferragamo outlet
mulberry sale
michael kors handbags
fitflops outlet
michael kors outlet
giuseppe zanotti outlet
mcm outlet
polo ralph lauren
polo outlet
ugg bootsSzent Kristóf története (július 24)

Kristóf azon szentek sorába tartozik, akiknek a létezését történetileg nem lehet egyértelműen igazolni, mégis oly nagy tiszteletnek örvend, hogy e téren igen sok történetileg bizonyíthatóan létezett szentnek fölötte áll.

A hagyomány szerint Kristóf a 3. század derekán Szamóban (Lükia) adta életét Krisztusért. Az útonjárók patrónusáról, akinek képét ma is sok autós és motoros magával hordja, a Legenda Aurea szerzője rajzolta a legszínesebb képet:

Az óriás Kristófot az a vágy fűtötte, hogy szolgálatait a leghatalmasabb úrnak ajánlja fel. Először egy király szolgálatába állt, de mert ez félt az ördögtől, ott hagyta, és az ördög szolgálatába szegődött. Csakhogy az ördög is félt a kereszt jelétől -- így jutott el Kristóf végül Krisztushoz.

Amikor Krisztust kereste, egy remete azt a tanácsot adta neki, hogy ha Krisztussal akar találkozni, keresztelkedjék meg és legyen a felebarátai szolgálatára. Kristóf megfogadta a tanácsot.

Volt ott egy hatalmas folyó, melyen a zarándokok mindig csak nagy félelemmel tudtak átkelni. A remete azt ajánlotta Kristófnak, hogy hatalmas erejét itt állítsa az emberek szolgálatába, azaz ha a folyóhoz érkezik valaki és fél a víz sodrától, segítsen az átkelésben. Kristóf megfogadta a tanácsot. Készített magának egy kunyhót a folyó partján, abban élt, s egy nagy botra támaszkodva sorra átvitte a folyón az utasokat.

Egy éjjel úgy hallotta, mintha a nevén szólították volna. Egy szegényes külsejű gyermek állt kunyhója előtt, és a segítségét kérte. Kristóf szívesen teljesítette kérését, már csak azért is, mert a kicsi könnyű tehernek ígérkezett hatalmas vállai számára. Amint azonban a folyó közepe felé tartott, a teher mind nehezebb lett, mintha ólmot cipelt volna. Csaknem a víz alá merült a súlya alatt, s minden erejét össze kellett szednie, hogy átérjen a túlsó partra.

Ott azután a kisfiú elmagyarázta Kristófnak a keresztség misztériumát, és azt mondta: ,,Ami a válladat nyomta, több volt, mint az egész világ. A Teremtőd volt az, akit áthoztál, én ugyanis az a Krisztus vagyok, aki a leghatalmasabb és akinek szolgálni akartál.''

És az isteni Gyermek jutalmul megajándékozta őt a vértanúság koszorújával.

Mert Kristóf ezután fáradhatatlanul térítette az embereket Szamóban. Jó szolgálatot tett neki a botja, amely a földbe szúrva menten kizöldült. Nemcsak azok a katonák tértek meg szavára és csodáira, akiket az elfogatására küldtek, hanem az a két szolgálólány is bátran vállalta a vértanúhalált, akiknek a börtönben el kellett volna őt csábítani.

Miután Kristófnak sem a máglya tüze, sem az izzó sisak nem ártott, kirendeltek négyszáz katonát, hogy nyilakkal célba vegyék, de a nyilak egy kivételével megálltak a levegőben. Az az egy a bíró szemébe repült. Végül lefejezték Kristófot, de még a vérében is erő volt: meggyógyult tőle a bíró szeme.

forrás: http://www.katolikus.hu/szentek/0724-111.htmlEz a mantra Isten szeretetét...

és nekünk adott teremtő erejét hivatott tudatosítani bennünk:
https://www.youtube.com/watch?v=O9oQ2M6YBlM"Leányom! Az én Istenem mondta! Leányom! Jézus nevez így engem!'

CORTONAI SZENT MARGIT története:

Margitba jámbor anyja beléplántálta az imádság iránti nagy szeretetet, de amikor hétéves lett, ez a fejlődés hirtelen megtört. Édesanyja meghalt, s két év múlva apja elvett egy másik nőt, aki azonban nem lett a gyermek második anyja. Ahogy fejlődött Margit, egyre jobban kibontakozott a szépsége, de annál nagyobbakká váltak a feszültségei; a biztonság, az elismerés és a szeretet utáni éhsége nem csillapodott. Megnyílt hát annak a szeretetnek, amelyet más helyen talált: tizenhét évesen elhagyta a szülői házat, és egy montepulcianói nemes kedvese lett. :) A szegény parasztlány drága ruhákba öltözött, haját aranyláncokkal díszítette, lovon vagy díszhintón járt. Látványosan büszkélkedett kedvese gazdagságával. :)

(EZ AZONBAN NEM TETSZETT ÁM AZ ÚRNAK) :D

A pompázatos feltűnősködés mellett azonban megmutatkozott már valami más is, amit lelkivezetője feljegyzéseiből ismerünk. ,,Emlékezz vissza -- mondta neki később Krisztus --, hogy én magam is a tanítód és vezetőd voltam, s valódi részvétet csepegtettem beléd a szegények és szomorkodók iránt, amikor még a világ tetszését kerested, s a sötétség, vétek és bűn életét élted.''

Kilenc év telt el. A fiatal lányból érett nő lett, amikor, 1273-ban megtörtént a fordulat. Az év kezdetén a férfi egy reggel elhagyta a házat, csupán a kutyája kísérte. Két nap múlva a kutya ura nélkül jött vissza. Nyugtalan vonításával Margitot Petrignano erdőségébe vezette, ahol rátalált kedvese szúrásokkal átvert holttestére. Hogy mi játszódott le ebben a pillanatban Margitban, arról nem szól a krónika, de csakhamar megmutatkozott, hogy nemcsak egy világ dőlt össze számára, de új életre is felszabadult.

Vissza akart térni apjához. Gyászöltözetben, a bánattól megtörve kopogtatott a szülői ház ajtaján, mostohaanyja hatására azonban apja ajtót mutatott neki és gyermekének.

Életének ebben a kritikus pillanatában meghallotta Krisztus hangját. Egy volt a célja: a vezeklés. Az utat Szent Ferenc fiai mutatták meg neki. Kimerülten ért a cellei ferences kolostor kapujához és vezeklőruhát kért. A bánat nem pusztította el arca szépségét. Jóságosan, de mégis elutasítóan válaszolt neki a kolostor gvárdiánja: ,,Lányom, nagyon fiatal és túl szép vagy.'' Giunta Bevegnati testvér azonban jámbor asszonyok közbenjárására és provinciálisa parancsára átvette Margit lelki vezetését. Nem bízott túlságosan a huszonhat éves nő állhatatosságában. Attól tartott, hogy szépsége ismét a régi útra viszi, ha beleun a vezeklésbe. Margitnak évekig kellett várakoznia, míg 1276-ban felvehette a vezeklőruhát, a ferences harmadrend öltözetét.

Szépsége sodorta a bűnös élet útjára, szépsége lett annak akadálya, hogy a vágyott vezeklőruhát hordhassa. De most szeretni tudók könyörtelen következetességével kezdte el Margit a szépsége elleni harcot: lenyírta a haját, az arcát korommal kente be, lomposan öltözött, böjtölt, piszkos munkákat végzett a betegek és öregek szolgálatában. Odavetette a testének: ,,Legyőztél, de most én győzlek le.'' Szépsége azonban ellenállt minden támadásnak. Késsel akarta hát az arcát elcsúfítani. Giunta testvérnek egész tekintélyét be kellett vetnie, hogy megakadályozza ebben a tettében.

Egy napon Margit arra kérte Krisztust, hogy nevezze a leányának. Félelmetes komolysággal jutott el hozzá az Úr hangja: ,,Most még nem nevezlek a lányomnak, mert a bűn leánya vagy.'' Isten rányitotta a szemét életének hibáira és bűneire. Megérintette az isteni tisztaság kérlelhetetlen fénysugara. Margit magába fogadta ezt a fényt, hogy azután majd a bűnbánat szentségében megnyíljon Isten kegyelme számára. Amikor a következő reggel a szentáldozáshoz járult, meghallotta Krisztus hangját: ,,Leányom.'' Ennek a szónak a boldogságától áthatva újból és újból ezt rebegte: ,,A leánya vagyok. Ő mondta. Ó, Istenem végtelen édessége! Ó, régen vágyott szó, amelyért olyan állhatatosan könyörögtem! Az a szó, amelynek édessége felülmúl minden édességet! Az öröm óceánja! Leányom! Az én Istenem mondta! Leányom! Jézus nevez így engem!''

Az öröm óceánja! Milyen volt ez az óceán Margit életében? Margit átélte és látta a bűn rettenetességét. Számára csak akkor lehet valódi az öröm, ha Krisztussal, szerelmével együtt hordozza a bűnteher keresztjét. Ez a kereszt nem valami romantikus, hanem nagyonis könyörtelen valóság az életében. Hallotta Krisztus hangját: ,,Szeretnél becézett gyermekem lenni, ám a keserűség gyermeke leszel.'' Margit örömét a szenvedés és a keserűség sem tudta eloltani, mert a kegyelem növekedésével növekedett ereje is a kereszt számára.

Könyörtelenül vívta a teste, bűnének eszköze elleni harcát. A 13. század emberei másként viszonyultak az önként vállalt kereszthez, mint mi. Csakhamar meglátták Margitban a szentet. Ijesztő felismerés volt ez Margit számára! Úgy érezte, ha így félreismerték, akkor ki kell kiabálnia a bűneit. Az éjszaka csendjében kiáltozásával felverte az alvókat, és megvallotta nekik ifjúsága bűneit, de éppen az ellenkezőjét érte el vele. Elrejtőzött hát egy félreeső cella magányosságában, elrejtette a könnyeit, hogy senki se láthassa többé fájdalmát. Ez azonban nem felelt meg Krisztus akaratának. ,,Egykor könnyeiddel nyilvánítottad ki a fájdalmat, amelyet az én szenvedésem láttán éreztél. Most hallgatásra késztet a fecsegéstől való aggódás, az a félelem, hogy azt gondolják: hiú dicsőséget keresel. Kelj fel és sírj a lábamnál! Fájdalmadat ne tartsd vissza, ne is rejsd el!''

Kilenc évig élt Margit a bűnben. Ez az idő mély nyomokat hagyott a lelkében, s újból és újból fájdalmasan figyelt fel rájuk. Valóban megbocsátotta-e Isten a bűneit? Nem csinált-e mindent rosszul? Ekkor érte el a sátán kísértése: ,,Tudd meg: Isten sohasem bocsátja meg a bűneidet, hiába kéred szüntelenül, mert önsanyargatásoddal a halálra adtad magadat.'' Hallotta azonban Margit Krisztus szavát is: ,,Leányom.'' Tapasztalta szeretetének vigasztalásait. De a sátán kísértő hangja gúnyos nevetéssel vetette ellene: ,,Nem Krisztus, nem is valami angyal nyújtotta neked azt a vigasztalást, amelyet Krisztusnak tulajdonítasz, hanem én voltam az.''

Lelki fejlődésének egy nyugodt szakaszában bizonyára könnyen lepergett volna Margitról az ilyen szó. Most úgy tűnt neki, mintha minden összeesküdött volna ellene. Rágalmakat szórtak rá, a lelkivezetője bizalmatlan lett vele szemben, majd hét évre Sziénába helyezték át. Krisztus elfordult tőle? Sötétségében mégis eljutott hozzá a szava: ,,Veled leszek, és mégsem leszek veled. A kegyelmembe öltöztetlek, de úgy véled: kivetkőztél belőle, mert bár teljesen nálad maradok, nem leszel képes felismerni engem.'' Mire képes az ilyen szó, ha áthatolhatatlan sötétség burkolja be az embert: ,,Talán elfordul tőlem? Talán bűneim nagysága ragadta el mellőlem végül is?''

Margit életének utolsó évei rejtve maradnak számunkra.

1297. február 22-én halt meg ötvenéves korában. XIII. Benedek 1728 pünkösdjén felvette a szentek sorába.

(forrás: http://www.katolikus.hu/szentek/0222.html)

Tanulság: maradjuk mindig hű az Úrhoz!Sjcg123

Kobe Shoes Nike
Timberland Outlet
ray ban wayfarer eyeglasses
Nike Air Max Cheap
billige nike sko
Air Max Femme
Nike Air Max 90
Boutique Ugg
Boty Nike Air
Nike Pas Cher Homme
nike air
Michael Kors Outlet
newest lebron shoes
Sneakers Nike
chaussure Nike homme
uggs for cheap
adidas store
Adidas Originals Superstar
reebok running shoes
new jordan releases
Air Jordan Retro Sale
Jordan Schoenen
nike tn pas cher
chaussures de foot pas cher
Nike Store
Ugg Button
Adidas Superstar
Adidas Shoes Discount Marketplace
scarpe hogan outlet
official NHL jerseys
Moncler Store
botas de futbol
Doudoune Moncler Solde
Ugg Femme Pas Cher
tru religion jeans
uggs for women
moncler coats for women
pandora jewelry store
nike sneakers
nfl store
vans shoe store
pandora beads
ugg clearance
Michael Kors
Bottes Ugg Pas Cher
huarache sneakers
Air Nike
cheap nike air max
canada goose jackets on sale
toms sale
zapatilla adidas
Orecchini Pandora
pandora rings
Pandora Official Website
Canada Goose Official Site
Canada Goose Outlet
Cheap Michael Kors
hogan scontate
Nike Zapatos
Moncler Sale
cheap uggs
Canada Goose Outlet
Womens Ugg Boots
nike sportschuhe damen
australia uggs outlet
portafoglio michael kors
Soccer Boots Outlet nike
pandora online
Cheap Stone Island Jackets
michael kors handbags on sale
longchamp tote bag
moncler outlet
nike mercurial soccer cleats
moncler girls
Ugg Pas Cher En France
Moncler Outlet Online
coach factory outlet online
Uomo Hogan
Lebron 13
Coach Bags On Sale
Ugg boots Sale
Botte Ugg Femme
Uggs Outlet Store
religion store
Moncler Jacket Womens
Michael Kors handbag discount
Michael Kors handbag on sale
ugg factory outlet
nike chaussures
Nike Online Store
nike jordan shoes
new pandora charms
Air Jordan News
Bottes Ugg Femme Pas Cher
Doudoune Moncler Pas Cher
Nike Air Jordan 11
hogan rebel donna
Timberland skor
ugg boots for women
Chaussure Nike Air Max Pas Cher
Air Jordan Release Date
nike schuhe günstig
nike air max running shoes
retro jordans for cheap
pandora charm bracelet sale
Doudoune Moncler Femme Pas Cher
Michael Kors Handbags Discount
Ugg Outlet Online Store
zapatillas nike baratas
Oakley Sunglasses Cheap
zapatillas running
australia uggs outlet
Stone Island Outlet
womens nike air max
christian louboutin outlet
Air Huarache
Air Max For Sale
Ray ban sale online
23 is back
Nike Air Women
cheap christian louboutin
Chestnut Ugg Boots
chaussure basket homme
Yeezy Black
nike sportschuhe
adidas schoenen
Veste Moncler Femme
Oakley Outlet
nike joggesko
Jordan Store
Ugg Grise Pas Cher
fitflops sale uk
nike shoes
sac coach soldes
Ugg Boots On Clearance
Chaussure Nike Pas Cher
sac a main michael kors
nike air jordan pas cher
ugg boots cheap
adidas kläder
The official UGG
prada outlet
chaussures nike pas cher
adidas outlet stores online
new yeezy shoes
Toms Shoes For Women
Pandora Store
uggs outlet
Yeezy Boost Sale Online
converse store
Canada Goose Outlet Store
longchamp bags on sale
cheap real uggs
adidas outlet
abercrombie and fitch store
nike free
air force one pas cher
louboutin heels
michael kors bags outlet
nike damenschuhe
Sportschuhe Nike
scarpe nike
nike air schuhe herren
Air Max Sneakers
Nike Shoes Sale Store
Nike Air Sneakers
cheap air max outlet
ugg store
zapatos de futbol nike
ugg outlet online
Nike Air Huarache For Sale
Nike Air 90
Nike Air Max Boutique
canada goose jacket outlet
Nike Pas Cher Femme
ugg boots outlet online
hyperdunk 2014
nike sb stefan janoski
ugg boots classic
goedkope nike air max
Sheepskin Ugg Boots
air jordan
Pandora Beads And Charms
Jordan Sneakers For Sale
Soldes Ugg
Ugg Noir Pas Cher
Ugg Pas Cher Femme
Uggs Pas Cher Soldes
Negozi Pandora
Toms Outlet Online
Ray-Ban Official Discounted Site
Ugg Classic Tall
Anelli Pandora
moncler jacket sale
Nike Factory Store
Doudoune Femme Pas Cher
Air Max 90
Jordan Future
Veste Moncler Pas Cher
Doudoune Moncler Site Officiel
canada goose sale online
Vans Black Sneakers
pandora bracelet charms
cheap uggs for women
pandora outlet store
toms shoes outlet
Ugg Homme Pas cher
Original Ugg Boots
0123Sjcg123SZENT ÁGNES (január 21.)

A 303--305 közötti években az utolsó nagy üldözési hullám szakadt a Római Birodalom keresztényeire. Diocletianus császár úgy vélte, hogy restaurációs politikája keretében föl kell számolni a kereszténységet. Sokan nem állták ki a hitnek ezt a próbatételét, mások viszont megkapták az erősség ajándékát, hogy vérükkel tegyenek tanúságot hitük mellett.

Amikor azután 313 után már nem háborgatták a keresztényeket, hamarosan összemosták ez elmúlt idők történéseit. A Konstantin császárt megelőző időket szinte teljesen az üldözések idejének tekintették; az első évszázadok keresztényei hősökké lettek. A vágyódással és bűntudattal vegyes csodálat a vértanúk tiszteletének fölvirágzásához vezetett. Ami egy-egy esetben hiteles és közismert volt, azt minden különösebb fontolgatás nélkül általánossá tették. Eleven vértanú-irodalom keletkezett, amelyben a költészet és a valóság sajátos törvényeket követett. Amit Szent Ágnesről tudunk, azt ezzel a háttérrel kell szemlélnünk.

Származása és élete felől semmi biztos adatot sem ismerünk. A szentek naptára szűznek és vértanúnak nevezi, halála évének 304-et számítják. A mintegy ötven évvel később összeállított vértanújegyzék megemlíti a nevét. Damasus pápa verses sírfelirattal dicsőítette Ágnest (366 és 384 közt), Ambrus milánói püspök néhány évvel később beszél róla (De virginibus I, 12; De officiis I, 41, 203), Prudentius, a hispániai költő pedig hosszú verssorokat szentel neki (Peristephanon 14). Ezekkel föl is soroltuk az Ágnesről szóló legkorábbi híradásokat. De mi derül ki belőlük?

Római Ágnes fiatalon áldozta életét keresztény hitéért. Nem világos, hogy lefejezték-e vagy megégették. Vértanúsága pontos idejéről hallgatnak a források. Már nem tudjuk kideríteni, hogy honnan merítik a legrégibb tanúk tudásukat. Római helyi tradíció őrizte meg a szent szűz, Ágnes vértanúságának hagyományát. E tradíciót a 4. század vége felé rögzítették írásban, s később káprázatos, meseszerű legenda szövődött köréje.

Sajátos jellegű tanúbizonyság viszont Szent Ágnes emlékhelye a római Via Nomentánán. Ezen a helyen Konstantin császár leánya, Konstantina bazilikát emeltetett, és hozzáépíttette saját mauzóleumát. Ez az építkezés a helyi hagyomány mellett szól: a régi egyházban szokásos volt ugyanis, hogy vértanúsír közelében választottak temetkezési helyet (depositio ad sanctos), és a szent közbenjáró erejébe vetett hitről tanúskodik.

Bár a szent nevén kívül más alig volt ismeretes, Ágnes a hitnek és a tiszteletnek köszönhetően nagy szentté lett. Nevét fölvették a mise római kánonjába. Egyházatyák és szónokok fáradhatatlanul hirdették e vértanú szűz dicséretét.

Ünnepét kezdettől fogva január 21-én ülték, mert a Depositio Martyrum szerint ezen a napon temették el.

----------------

A keresztény nép többféle változatban ismerte Szent Ágnes hősi halálának elbeszélését. Íme az egyik:

A mély börtön ajtajából néhány nőt lökdöstek elő, akiknek szemében leplezetlen félelem tükröződött, amikor a kínzás színhelyét megpillantották.

A kapitány szeme megakadt egy leány arcán. Alig lehetett több, mint 12 éves, és ő volt az egyetlen, akinek arcán a félelemnek nyomát sem lehetett fölfedezni.

A kapitány csodálkozott a fogoly fiatalságán, és a nevét kérdezte.

-- Ágnesnek hívnak.

-- Biztosan tévedés lesz, hogy idehoztak. Nyilván kényszerítettek, hogy részt vegyél a keresztények imáján.

-- Nem, kapitány, senki sem kényszerített.

A férfi segíteni szeretett volna Ágnesnek. Egyszerűen semmi kedve sem volt már a véres ügyekhez. Most azonban irtózatos indulatba jött ekkora bátorság láttán. Odakiáltott a katonáknak:

-- Kötözzétek a cölöphöz! Ő lesz az első. Gúnyolta az isteneket és a császárt!

Amikor Ágnes a cölöpnél állt, így szólt a kapitányhoz:

-- Kapitány, nem akartalak megsérteni. Segíteni akartál rajtam. De majd segít nekem az én Istenem, aki hatalmasabb, mint te és a császárod!

A kapitány dühöngve a korbácsért nyúlt. Az első suhintás süvítve fütyült végig a levegőben.

-- Állj meg, kapitány! -- hangzott a kiáltás az udvar másik oldaláról.

Egy megtermett katona lépett elő, aki rettenthetetlenségéről volt ismert, és emiatt a császár már többször megjutalmazta.

-- Add nekem feleségül! Van neki bátorsága! Éppen hozzám illik. -- mondta.

Az volt ugyanis a szokás, hogy egy nő megszabadult minden büntetéstől és kereszténysége megtagadásának számított, ha egy katona feleségül kívánta.

A kapitány odafordult a lányhoz:

-- Egyik legjobb katonám kíván feleségül. Ha elhagyod a keresztények őrült hitét, elengedlek.

A katonák szeme a lányra szegeződött. Ágnes hallgatott. Még két másik katona lépett elő:

-- Ha ő nem tetszik neki, mi szeretnénk elnyerni.

-- Igazán mind megbolondultatok, vagy keresztények lettetek! -- kiáltotta a kapitány. Villámló szemmel fordult a lányhoz:

-- No, válassz, melyiké akarsz lenni?! Pompás választási lehetőség áll előtted. Ilyen még egy asszonnyal sem történt e falak között!

-- Azé akarok lenni, aki engem először választott: Istené!

Erre vége szakadt a kapitány türelmének. Így kiáltott:

-- Le kell fejezni, mégpedig azonnal! Rajta!

De senki sem mozdult. A kapitány ekkor a haragtól vörösen adott parancsot azoknak, akik a leányt feleségül kérték:

-- Te lefejezed, te segítesz, a többiek meg elintézik a többi tennivalót!

A katonák törvénye pedig az engedelmesség.

Ezen a napon perzselően sütött a nap Róma tetői fölött. A vízhordóknak verejtéktől csillogott a hátuk, de a katonák szemében könny csillogott. Ilyen mindaddig nem történt Rómában.

(forrás: http://www.katolikus.hu/szentek/0121.html)SZENT MÓNIKA

Mónika életének titka az Isteni Bölcsesség, a megtestesült Ige iránti szeretet, amelyet a szent könyvekből szívott magába. Már a szülői házban, Tagastéban szívébe plántálódott az Isten iránti szeretet, nem annyira az édesanyjától, mint egy öreg szolgálótól, aki már Mónika apját is az ölében hordozta, és szent komolysággal, józan, gyakorlati bölcsességgel megáldott lélek volt.

Mikor eladósorba került, Mónikát a még pogány Patriciushoz adták feleségül. Sokat fáradozott azon, hogy férjét megnyerje Krisztusnak, de nem szavakkal, hanem a tettei által hagyta beszélni férjével az Urat. Férje hűtlenségeit és féktelen dühkitöréseit hallgatag türelemmel viselte, s a szeretetnek az a nyelve, amelyben a bölcsesség és a kereszt szeretete nyilvánult meg, végül meghódította a férjét. Patricius élete vége felé katechumen lett, és a halálos ágyán megkeresztelkedett.

Özvegysége éveit Mónika a tevékeny szeretetnek szentelte. Erejét az oltárból merítette: egyetlen napot nem mulasztott el szentmise nélkül, esténként is a templomba sietett az imádság órájában.

Rendíthetetlen hite és erős szeretete mégis főleg Ágostonnal kapcsolatban mutatkozott meg. Nem sokkal azután, hogy a világra hozta, kereszttel jelölte meg az újszülött homlokát és sót tett a szájába, s ezzel -- a kor szokásainak megfelelően -- katechumennak tekintette a fiát. Maga Ágoston is úgy emlékezett erre később, hogy már kora gyermekségében megfogant az Egyház méhében. De e lelki fogantatás és a születés között hosszú évtizedek teltek el, melyek során Mónika sokat gyötrődött érte, s szinte másodszor is, sokkal keservesebb vajúdások közepette mint először, megszülte őt, most már az örök életre. Könnyek között könyörgött a fiáért hosszú évekig, anélkül, hogy Istenbe vetett bizalma megingott volna. Álma és egy püspök szava, aki azt mondta neki: ,,lehetetlen, hogy ennyi könny gyermeke elvesszen'', erősítette meg állhatatosságában, mert ezeket a szavakat úgy fogadta, mintha az égből jöttek volna.

Mikor Ágoston úgy határozott, hogy elszakad édesanyjától és Rómába költözik, hogy ott tanítson, Mónika erőszakkal vele akart menni. Határozott szándéka volt, hogy vagy visszatartja az utazástól, vagy maga is vele megy. Ágostonnak azonban egyelőre elege volt a gondoskodásból, ki akart szabadulni az anyai szárnyak alól. Mónika egészen a karthagói kikötőig követte a fiát, s akkor Ágoston becsapta őt, nélküle vitorlázott el Róma felé. Mónika az egész éjszakát végigimádkozta Szent Ciprián (lásd szeptember 16-án) sírjánál, hogy Isten ne engedje elindulni a fiát, de a hajó Ágostonnal együtt kifutott a kikötőből. Reggel Mónika felfedezte, hogy egyedül maradt, és ,,eszét vesztve a fájdalomtól, jajgatással és sóhajtozásokkal töltötte meg Isten fülét''. Isten az egész éjszaka ismételgetett kérést nem hallgatta meg, hogy a másikat, azt, amelyik sokkal fontosabb volt és Ágoston megtérésére vonatkozott, teljesítse.

Mindenesetre Mónika a karthagói kikötőben mérhetetlen magára hagyottságot érzett, mert mint az anyák általában, ,,sőt, a többi édesanyánál sokkal jobban'' magánál és magának akarta tartani a fiát. Mindabból azonban, amit átszenvedett, megtanulta, hogy Isten kezére bízza a gyermekét, s végül egészen odaajándékozza Istennek.

Bizonyos idő elteltével mégis követte Ágostont, de ő akkor már Milánóban élt és Szent Ambrus tanítványa volt. Mónika egyszerre megérezte, hogy mennyire megragadta és át is formálta a fiát a szent püspök szava. Ezért úgy szerette Ambrust, mint ,,Isten angyalát'', és úgy csüngött az ajkán, mint szomjas ember az élő vizek forrásán. Milánóban kapta meg a választ régi-régi kérésére: 387 nagyszombat éjszakáján Ágoston, annak fia, Deodatus és barátja, Alypius együtt vette fel a keresztséget. Mónika pedig boldogan ünnepelt, és hálát adott Istennek.

folytatás: http://www.katolikus.hu/szentek/0827.htmlSZENT RÓKUS (augusztus 16.)

Montpellier nagy és híres város volt Franciaországban. A város ura egy nemes lovag, János, a király rokona volt. Nemes volt származása, de még inkább erényei miatt. Felesége, Libera szintén nemes és szép asszony volt. Imádságaikkal és jó cselekedeteikkel mindketten Isten kedvében jártak, de gyermekük nem született. Ezért fogadalmat tettek, hogy ha Isten gyermekáldásban részesíti őket, gyermeküket Krisztus szolgálatára szentelik. Egy napon, amikor Libera imádságba merülten Krisztust és az ő Boldogságos Anyját erre kérlelte, angyali hangot hallott: ,,Libera, Isten meghallgatta imádságodat, kegyelmet nyersz az Úrtól.''

Libera fiút szült, akit a keresztségben Rókusnak neveztek. Mellkasának bal oldalán kereszt látszott, mely már ekkor Krisztus előtt kedvesnek mutatta. A szülők nagyon csodálkoztak a dolgon és áldották érte az Urat, s épp emiatt anyja nem bízta dajkára, ahogy akkoriban szokás volt, hanem ő maga szoptatta és dajkálta. Libera asszony hetenként kétszer böjtölt, ugyanakkor a kis Rókus is tartózkodott a tejtől, s csak egyszer szopott. Feltűnő volt azonban, hogy ezeken a napokon a gyermek elevenebb és vidámabb volt, mint máskor.

Rókus öt éves korában már engedelmes és erényes gyermek volt, oldalán a kereszt megmaradt és vele együtt növekedett. Amikor iskolába kezdett járni, kitűnt tudásával; közben böjtölt, imádkozott és jótékonykodott. Amikor 12 éves lett, megkezdte vezeklési gyakorlatait.

Ebben az időben atyja halálos beteg lett. Közel érezve a halált, magához hívta a fiát és így beszélt hozzá: ,,Rókus, egyetlen örökösöm, látod, én hamarosan bevégzem életemet. Végrendeletben az örökséggel együtt négy dolgot bízok rád. Először: miként tanultad, szüntelenül Jézus Krisztusnak szolgálj. Másodszor: ne feledkezz meg a szegényekről, az özvegyekről és az árvákról. Harmadszor: rád bízom vagyonomat, hogy jó célra használd. Negyedszer: adj otthont a nyomorultaknak és a szegényeknek.''

Rókus mindezt készséggel megígérte, s ezután atyjának, Jánosnak, halhatatlan lelke elhagyta a halandó testet. Amikor Rókus tizenöt éves lett, édesanyját is eltemette, és hozzáfogott, hogy atyja végrendeletét maradéktalanul végrehajtsa. A szent helyek mellett fölkereste a szegények házait, s a nyomorultakat, elnyomottakat és betegeket a szükséges javakkal és jó szóval támogatta; az özvegyeket és árvákat vigasztalta, a szegény leányokat férjhez adta. Ily módon szétosztotta a szegények között atyja vagyonát.

Ezután elhatározta, hogy elhagyja hazáját és fölkeresi a kereszténység nagy zarándokhelyeit. Zarándokruhát öltött, s bűnbánó lélekkel útra kelt Róma felé. Amikor Piacenzába érkezett, látta, hogy igaz, amit útközben hallott: a városban súlyos járvány aratott. Az egyik kórház gondnokát, Vincét kérlelte, engedje meg, hogy ápolja a betegeket. Az eleinte tiltakozott, mert féltette az egészséges fiatalembert a betegségtől. Végül azonban engedélyt adott.

Rókus a betegek között szokása szerint előbb mindent és mindenkit megáldott Jézus Krisztus nevében, és utána látott munkához. Félelem nélkül gondozta a betegeket, akik szentként fogadták, mert tapasztalták, hogy gyógyulást hoz nekik. Amikor a kórházban elvégezte a napi munkáját, megkereste a betegeket a városban is. Megjelölte őket a szent a kereszt jelével, majd megemlékezvén Jézus Krisztus szenvedéséről érintésével meggyógyította őket.

folytatás: http://www.katolikus.hu/szentek/0816.htmlSZENT LŐRINC (augusztus 10)

Lőrinc mint diákonus különösen gondot viselt a szegényekre és a betegekre. Mivel fődiákonus volt, másik hat társának munkáját is ő irányította. Maga is mosta a szegények lábát, és rendszeresen osztott közöttük alamizsnát. Legendája elmondja, hogy sok beteget gyógyított meg csodálatos módon, és vakok szeme világát is visszaadta.

Mikor letartóztatták, a bíró első kérdése az Egyház kincseire vonatkozott. Szerinte ugyanis az Egyház mérhetetlenül gazdag volt, és nyilvánvalóan Lőrinc a kincstárnok. Hallották ugyanis és jelentették a bírónak is, hogy a pápa, mikor elhurcolták, odakiáltotta neki, hogy ossza szét az Egyház kincseit. Lőrinc kért a bírótól három napot, s megígérte, hogy elhozza az Egyház kincseit. Mikor a kiszabott három nap eltelt, megjelent egy sereg koldussal, bénával és beteggel, és azt mondta a bírónak: ,,Íme, itt vannak az Egyház kincsei!'' A bíró úgy vélte, hogy gúnyolódik vele, ezért azonnal átadta Lőrincet a hóhérnak.

Mint sok más vértanúnak, a kivégzés előtt még egy lehetőséget adtak a haláltól való menekülésre, és felszólították Lőrincet: ,,Áldozz az isteneknek, vagy egész éjszaka kínozni fogunk!'' A győztes válasza így hangzott: ,,Az én éjszakám nem ismer sötétséget, és minden ragyogó fényben úszik!'' Akkor hozták a rostélyt, rábilincselték, és a tűz fölé tették. -- A hívő nép pedig később az augusztus 10-e körül látható hullócsillagokat így nevezte el: ,,Lőrinc könnyei''.

teljes terjedelemben: http://www.katolikus.hu/szentek/0810.htmlEgy érdekes történet

Goretti Mária szüleinek volt néhány hold földjük Corinaldóban, de ebből a család nem tudott megélni. Elköltöztek hát, és Nettunótól 11 kilométerre, Ferriere di Concában egy özvegy emberrel, Serenellivel és ennek fiával közösen béreltek egy kisebb birtokot. A vidék azonban mocsaras volt, és alig telt el egy év, Mária édesapját elvitte a malária.
A hatgyermekes özvegy nem tehetett egyebet, ott maradt, és továbbra is fenntartotta a bérletet. Mária volt a testvérek közül a legidősebb, ő segített neki a legtöbbet.

Egy fiú, akit Alessandrónak hívtak, először szép szóval próbálta megnyerni magának Máriát. Amikor ez nem sikerült, kétszer is megkísérelte, hogy erőszakhoz folyamodjon, de Mária ereje végső megfeszítésével kiszabadította magát a keze közül. A következő hét szorongásban és félelemben telt Mária számára. Kérte édesanyját, ne hagyja soha magára, de az nem vette komolyan a dolgot, és megszidta érte. Mária nem tudta, hogyan magyarázza el a helyzetet az édesanyjának, mert Alessandro megesküdött, hogy ha csak egyetlen szóval is elárulja, megöli.

Így érkezett el 1902. július ötödike. Szombat volt. Az idő dél felé járt, és Mária egyedül volt otthon. Alessandro megtámadta. Amikor nem akart vele bemenni a hálószobába, a fiú megragadta, szájára tapasztotta a kezét, és bevonszolta a maga hálófülkéjébe. Mária kapálódzott, és egyre ismételte: ,,Nem, nem, az bűn, Alessandro, elkárhozol érte!''

Amikor Alessandro látta, hogy nem bír vele, fölkapott egy éles, hegyes kést és szúrni kezdte. Tizennégy mély sebet ejtett Márián. Végül felfigyeltek a szomszédok, és odasiettek.
Ez csak a kiteljesedése, a koronája volt Mária fiatal életének. Hogy azt tudta gyilkosa keze közt mondani: inkább meghal, semmint súlyos bűnt kövessen el, nem volt előzmény nélkül.
Alessandro Serenelli később maga is tanúsította, hogy esős napokon vagy amikor kevesebb volt a munka, s akadt egy-egy szabad órája, mindig a rózsafüzért látta Mária kezében. Barátnője, Teréz pedig így nyilatkozott: ,,Lehetett látni, hogy olyan lány volt, aki különösképpen vonzódott a Megváltóhoz''.

A szentáldozás és az utolsó hetekben átélt sok szorongás kiteljesítették kegyelmi életét, és Amilyen gyorsan csak lehetett, beszállították a nettunói kórházba, és kétórás műtéttel próbálták megmenteni. Mária mindvégig öntudatánál volt, s egyre csak Jézust és Máriát szólongatta. Amikor kérdezték, megbocsát-e gyilkosának, ezt válaszolta: ,,Megbocsátok, és az égben imádkozni fogok a megtéréséért. Jézus kedvéért, aki a kereszten megbocsátott a bűnbánó latornak, azt akarom, hogy ő is ott legyen a közelemben a paradicsomban.''

Másnap, 1902. július 6-án, vasárnap Mária meghalt. A szocialista városi tanács csináltatott neki koporsót.

Alessandro Serenellit 30 évi kényszermunkára ítélték. Az első éveket megkeményedett szívvel töltötte el, a bánatnak semmi jelét nem adta. Aztán egy éjszaka megjelent neki álmában Mária. Virágot szedett és odanyújtotta neki. Ettől teljesen megváltozott -- fogolytársai példát vehettek róla. 26 év börtön után 1928 karácsonyán hazaengedték. Első útja Mária édesanyjához vezetett, mert bocsánatot akart kérni. Ennek jegyében karácsony este bekopogott Corinaldóban a plébániára, ahol Mária édesanyja házvezetőnő volt. Ezt a választ kapta: ,,Ha isten megbocsátott neked, én hogyne bocsátanék meg?'' És a karácsonyi misén együtt vették magukhoz az Úr szent Testét, aki mindenkinek mindent megbocsát.

A legszebb bizonyítványt gyilkosa, Alessandro Serenelli állította ki róla, amikor később így nyilatkozott: ,,Csak jónak láttam, aki mindig engedelmeskedett a szüleinek. Istenfélő volt, komoly, nem olyan könnyelmű és szeszélyes, mint a többi lányok. Az utcán mindig szerényen viselkedett, és csak arra volt gondja, amivel megbízták. Bármi ruhadarabbal beérte, amit az édesanyja csinált, vagy valakitől ajándékba kapott. Szülei példája szerint istenfélő volt, megtartotta az Isten parancsait, nem mondhatom, hogy valaha is rajtakaptam volna vétken. Soha nem hallottam hazudni. Kerülte a rossz társaságot, úgy, ahogy az édesanyja meghagyta neki.''

A megbocsájtás szép példáját innen hoztam: http://www.katolikus.hu/szentek/0706.htmlSzent Iván

Szent Iván, más néven Keresztelő Szent János, Virágos Szent János, Búzavágó Szent János ünnepe.

Keresztelő Szent János ezen a napon, hat hónappal előbb született Jézusnál. Ő volt a „pusztába kiáltó szó”, aki előkészítette Jézus útját. A pusztában böjtölt, vadméz és sáska volt az eledele, teveszőr ruhát viselt. Mikor visszatért az emberek közé bűnbánatra szólította fel őket, s vízzel megkeresztelte. Jézust is ő keresztelte meg. Ő az alázat példaképe lehet számunkra.
Az esztendő kerekével is összhangban van a két ünnep: Jézus és Keresztelő Szent János születése. Jézus születése hozza el a fényt, ekkortól hosszabbodnak a nappalok, és Keresztelő Szent János születése után kezdenek el rövidülni. Szent János mondta ezt Jézusról: „Neki növekednie, nekem kisebbednem kell.”/János evangéliuma 3,30/
Ez a nyári napforduló ősi ünnepe: az esztendő leghosszabb napja, ekkor a leghosszabb a nappal és legrövidebb az éjszaka. Tűzgyújtással emlékezünk meg napjainkban is róla.

E naphoz kötődik a tűzugrás szokása: Szent Iván éjjelén nagy tüzet rakott a falu népe, s a tüzet át kellett ugrani. Hazánk különböző tájain más-más magyarázata vannak ennek:

Volt, ahol azért ugrották át, hogy szomorúságuk elillanjon.
Volt, ahol a tűzbe illatos füveket dobtak, hogy a gonoszt távol tartsák.
Volt, ahol a tűz hamuját a termőföldeken szórták szét, hogy áldás legyen a termésen.
Volt, ahol a legények a párjukat vitték át a tűzön, hogy együtt tisztuljanak meg, s majd ha családot alapítanak, sok gyermeknek adjanak életet.
Volt, ahol almát dobtak a tűzbe, mert csecsemőhalál ellen tartották hatásosnak, ugyanis Keresztelő Szent János a kiskorukban meghalt gyermekek pártfogója is. (http://napmadar.hu)ÁRPÁDHÁZI BOLDOG JOLÁN napja: június 15.

Árpádházi Boldog Jolán királyi és szent család sarja. Apja IV. Béla, anyja a konstantinápolyi császári családból való Laszkarisz Mária. Nagynénje Árpádházi Szent Erzsébet és Prágai Boldog Ágnes, nővére Boldog Kinga, húga Szent Margit, unokatestvére Boldog Gertrúd és Boldog Szalóme.

A szülői házban mindössze öt évet tölthetett, amely öt évbe beleesik a tatárjárás is. Szülei ekkor Krakkóba vitték, és nővére, Kinga, Boleszláv lengyel király felesége gondjaira bízták. Szent életű nővérében Jolán megtalálta példaképét és a keresztény nő eszményét.

1256-ban felesége lett a kaliszi és gnieznói hercegnek, Boleszlávnak, akit a nép a Jámbor névvel illetett. A krakkói székesegyházban tartott esküvői szertartás után a fiatal pár a férj hazájába, Nyugat-Lengyelországba költözött.

Jolán 23 évet élt példás keresztény házasságban. Nemcsak származása, hanem erényei szerint is királyi lélek volt, ezért nem esett nehezére, hogy úgy engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak, tudván, hogy ,,a férfi éppúgy feje az asszonynak, mint Krisztus az Egyháznak'' (Ef 5,22). Véleményét, akaratát soha nem akarta ráerőszakolni urára. Nem vitatkozott és nem védekezett akkor sem, amikor a rossz tanácsadók férjét ellene és az Egyház ellen hangolták. Imádkozott, tűrt és várt. Isten pedig -- aki csak azért engedte meg egy időre férje elhidegülését, hogy próbára tegye és megtisztítsa szeretetét -- amikor a hamis tanácsadók gonoszságára fény derült, kétszeresen visszaadott neki mindent: ura szeretetét, tiszteletét, elismerését.

A fenti szövegrészen mosolyogtam. Jolán tényleg egy szent volt, meg hülye!

Jolán napjai a három gyermek (Hedvig, Anna, Erzsébet) nevelése mellett állandó imádságban, vezeklésben és jó cselekedetekben teltek. Segített a templomokban, kórházakban, saját kezűleg gondozta a betegeket, árvákat, szegényeket nagynénje, Árpádházi Szent Erzsébet példája szerint.

forrás: http://www.katolikus.hu/szentek/0615.htmlSzent Rita (Május 22. a Katolikus Egyházban Szent Rita ünnepe)

Casciai Szent Rita (1381-1447) a lehetetlennek tűnő kívánságok beteljesítője, Umbria gyöngye, Olaszország egyik legismertebb szentje, Roccaporenában született. Szüleinek éveken át tartó imádsága után születését égi hang jelezte. Azt kérte, nevezzék a kislányt Ritának, vagyis igazgyöngynek.
Már gyermekkorában csodás jelek kísérték. Rita arcát csecsemőkorában méhek lepték el, de egyetlen egy sem szúrta meg. Ritában már öt évesen felébredt a vágy, hogy együtt szenvedhessen Krisztussal. Szerény körülmények közt, szeretetteljes légkörben nőtt fel, igazi vallásos nevelésben részesült. Szülei egy helybéli zsoldos katonához adták férjhez, de Rita hamar belátta, hogy az Úrnak másféle szándékai vannak vele. Házasságuk alatt férjéből előtört hatalmaskodó, durva természete. Ritát verte, szidalmazta, és dorbézoló, erőszakos életet élt.Rita rendelkezett azzal a képességgel, hogy szüntelen példamutatásával alakítsa a környezetében élő durva és önző embereket. Férjétől mindent eltűrt, titkon úgy élt mint egy apáca : imádkozott, böjtölt, áldozatokat vállalt, segített ahol csak lehetett.
Mikor Rita egyedül maradt, vagyonát szétosztotta, és szeretett volna belépni az Ágoston-rendi apácák közé.Bár nem akarták jóváhagyni azt, hogy felvételt nyerjen a rendbe, a számtalan csodás esemény hatására ez mégis megtörténhetett. Titokzatos módon, a zárt ajtók ellenére, hirtelen maguktól szólaltak meg a harangok, és kizöldült egy elszáradt szőlőtő is.

Fogadalomtételének éjjelén egy égig érő létrát látott,amelynek tetején Krisztus állt, majd intett, hogy Rita menjen fokról-fokra egyre feljebb. Ezt követően 40 éven át élte a zárdában önfeláldozó életét. Szüntelenül mások helyett vezekelt, ápolta a betegeket, a rászorulókat. Miután hosszú ideje óta kérte az Urat, hogy Krisztus szenvedéseiben részesülhessen, szaggató fejfájás kezdte gyötörni, és homlokán Krisztus töviskoronájának sebei jelentek meg. Ezek a sebek 15 éven át véreztek, és Ritát mennyei magasságokba emelték. A ránk maradt források szerint leírhatatlan, magnetikus erő hatotta át: Krisztus ereje, mely számtalan csodában is megnyilvánult. A stigmák megjelenése után apácatársaitól elkülönítették, és hosszú időn át iszonyatos szenvedéseket élt át. Kínjait mégis örömmel viselte, és Krisztusnak ajánlotta, hiszen imái rendszeresen meghallgatásra találtak.
Néhány évvel halála után, tűzvész volt a kolostorban, és Rita cédrusfából készült koporsója porrá égett. Ám Rita sértetlen testét sem tűz, sem oszlás nem érintette. Testét a casciai Szent Rita templomban őrzik.

forrás: http://www.adorans.hu,,A jó Isten nem hagy el engem”

,,A jó Isten nem hagy el engem; fenntartott egy helyet a számomra'' - így vigasztalta magát Johannes Birndorfer parasztfiú, a későbbi Konrád testvér, amikor egy kolostorba való felvételi kérelmére ismételten elutasító választ kapott. Húszévesen csak rövid ideje foglalkozott azzal a gondolattal, hogy lehet még pap belőle. Az ő helyében mindenki más hallgatott volna testvérei rábeszélésére, és átvette volna szülei gazdaságát, amely a legtekintélyesebbek közé tartozott a Rottalban. Sokkal jelentősebbnek tartotta azonban János azt a bensejében szóló hangot, hogy Isten teljesen magának akarja. Az a hely, amelyet Isten gondviselése ,,fenntartott'' a számára, az altöttingi Szent Anna-kolostor sokak által látogatott portája volt. Hogy harmincévesen még felvették a kapucinusokhoz, lelkivezetője közbenjárásának köszönhette.

Már gyermekként vonzódott Istenhez: legkedvesebb az volt számára, ha imádkozhatott. Iskolába menet a rózsafüzért imádkozta, és más gyerekeket is meg tudott nyerni ennek. Minél idősebb lett, annál jobban növekedett az imádság iránti szeretete is. Bárhol tartózkodott, gondolatai a mindenütt jelenlevő Istennél voltak, s egyre jobban hozzákapcsolta a szeretet. Ha esténként becsukta maga mögött kis szobájának ajtaját, tüstént eltűnt minden fáradtsága, és csak úgy röpültek az órák Istennel folytatott beszélgetése közben. A reggel gyakran úgy találta, hogy egyetlen pillanatra sem tért nyugovóra. (http://www.katolikus.hu)

Ó, én ilyen pasival még sosem találkoztam!
Mi lett a jutalma? Konrád 1894. április 21-én halt meg Altöttingben. 1930-ban boldoggá, 1934. május 20-án szentté avatták. Ó, ezek a titulusok sokkal többet érnek, mintha professzori címet kapott volna éltében! :)

Április 21-én emlékezünk rá!SZENT LIDVINA szűz - április 14.

Amikor Lidvina 1380. március 18-án, virágvasárnap Rotterdamtól nem messze, egy Maas melletti halászvároskában megszületett, a plébániatemplomban éppen a Máté szerinti szenvedéstörténetet énekelték. Ezt a körülményt később úgy értelmezték, mint Lidvina életének előjelét, mert harmincnyolc éven át a betegágyához volt szegezve, és magát tökéletesen átadva Isten akaratának teljesen feloldódott jegyesének, Krisztusnak szenvedésében. Ezáltal kiegészítette a testében, ami hiányzik még Krisztus szenvedéséből.

Lidvina, kilenc gyermek közül az egyedüli leány, egyszerű szülői házból származott. A vidám gyermeknek sok volt a barátnője, s az ifjak szeme csodálattal függött rendkívüli szépségén.

Amikor szülei szándéka szerint odáig jutott, hogy házasságra készüljön, Lidvina értésükre adta, hogy egyáltalán nem gondol a házasságra, és ha akarata ellenére mégis rá akarják kényszeríteni, kérni fogja Istent, vegye el szépségét, testét pedig torzítsa el, hogy egyetlen kérője se akadjon. Szülei erre felhagytak minden további sürgetéssel, Lidvina pedig mindinkább magába vonult.

Figyeltetek a vastag betűs szövegre? Tényleg igaz, hogy vigyázni kell az embernek azzal, hogy mit kíván! Mesélem tovább...

1395--96 telén egy hosszadalmas betegség nagyon legyengítette. Egészsége alig állt némiképpen helyre, amikor 1396. február 2-án néhány barátnője meghívta, hogy tartson velük a jégre. Elesett és eltört egy bordája. Ettől a naptól kezdve nem tudott többé lábra állni. Az orvosok hiába próbálták a seb körül képződött daganatot eltávolítani, állapota egyre rosszabbodott. Az akkori idők egyik leghíresebb orvosa, Godfried Sonderdanck megvallotta, hogy a földi tudásnak el kell némulnia Istennek itt megnyilvánuló kezével szemben. Lidvina rémes kínokat szenvedett. Teste fokozatosan rothadni kezdett; környezete számára csakhamar az undor s még inkább a részvét tárgya lett. Testén mindenfelé daganatok és nyílt sebek képződtek; jobb szemére megvakult. (http://www.katolikus.hu )SZENT GYÖRGY : a sárkányölőREMETE SZENT PÁL - január 15.

"Pál remete , másként Remete Szent Pál sivatagi remete (†340), akit a magyar pálosrend szellemi őseként, példaképe gyanánt tisztel. Őt választotta névadójának is. Nagy Lajos az ország védőszentjei közé sorozta.

Pál – írja a Peer-kódex – gazdag egyiptomi szülők gyermekének született, hamar árvaságra jutott. Húgát férjhez adván, a rér, azaz sógor vagyonára és életére tört. Ezért a kietlen pusztába menekült".

*
Szép éjszakát kívánok mindenkinek!Titokzatos jegyes :)

SZENT CECÍLIA előkelő nemesi családba született, de már igen kis gyermekként megismerkedett a kereszténységgel, tudatosan kerülte a pogány világot. Szüzességet fogadott, vagyis Jézussal jegyezte el magát, ezenkívül keményen sanyargatta a testét. Szülei azonban - a hagyományok szerint a lány megkérdezése nélkül - családi érdekből eljegyezték egy pogány fiatalemberrel, Valériánnal.

Csak a nászéjszakán tudta az ifjúnak elmondani nagy titkát és fogadalmát. Valérián nagyon jólelkű volt, kíváncsi lett erre a titokzatos Jegyesre. :)

Még a keresztséget is vállalta. Megkereste az Alexander Severus keresztényüldözése miatt éppen rejtőzködő Orbán pápát, aki nyomban megkeresztelte Valériánt.

Boldog öröm szállja meg az ifjút, hiszen most már megvilágosodott előtte a nagy titok. :)

forrás: világhálóNem folyamodtam közbenjárásért a Szentekhez

Az éjszaka még az angyalom által szőtt sűrű álomhálót is szétszakította a lelkem fájdalma, de nem folyamodtam közbenjárásért a Szentekhez, mert úgy gondoltam, hogyha nem is mondom el, neki úgyis tudnia kell, már mint a Jóistennek, meg annak, akire tartozott.

S az újraszőtt angyali álomhálóban próbáltam elhitetni magammal, hogy csak rosszat álmodtam, s az ébredésem után mosolyogni fogok az egészen.A szentek bevonulása

Ó, de régen hallattam már ezt a dalt!
http://www.youtube.com/watch?v=WZflOefuPJw

Ma minden szent
az égbe ment,
egyetlen egy sem él már lent.
Hátukra vettek egy-egy zsákot,
és átszelték a végtelent.

Ma nincsen szent
már egy sem lent,
mert minden szent az égbe ment.
Az égben szükség volt már mindre,
az Úr hát értük így üzent.

http://www.youtube.com/watch?v=pxaSoskC_2EKérjem a szentek segítségét?

Elveszett egy fontos, régi dokumentumom, s nem tudom, hogy honnan, s hogyan szerezzem meg újra, már mint a másolatát!? Kérjem a szentek :) segítségét vagy próbáljak emberi utakat keresni?

Mindig, mindent elrakok, elmentek, ezért nem is értem, hogyan veszhetett el? Áh, ilyen az én formám! :)

Az Univerzum biztosan azt akarja, hogy legyek kreatív, :) s ne magamat ismételgessem! :)

http://www.youtube.com/watch?v=eH6Wk8wl5aY