Az ördög a XXI. században is közöttünk jár? (Egy laikus elmélkedései)

Segíteni csakis annak lehet, aki hagyja és partnerként viselkedik.

A bejegyzésem szövegtörzsét töröltem, de haladéktalanul visszaállítom az eredeti szövegtartalmat és szövegképet, amennyiben a portál tulajdonosa hajlandó lesz rendbe rakni, vagy rendbe rakatni a thesecret.hu portált!

Időközben eléggé sok háttér-információ a tudomásomra jutott, ezért a jelenlegi sakk-matt helyzetben: egyszerűen NINCS MÁS VÁLASZTÁSOM!Pokol mint szervezett birodalom :)

Meglepetéssel értesülünk, hogy a pokol voltaképpen nem más, mint szervezett birodalom, államfővel, közigazgatással és hadsereggel, sőt fejedelmi udvartartással és arisztokráciával.

Az érdekes államszerkezet adattárának forrásául Jan Weyer, latinosan Wierus híres hollandus tudósnak, Nettesheimi Agrippa tanítványának, a cleve-i uralkodó herceg udvari orvosának egy rendkívül különös tanulmányát szokták megjelölni.* E szerint a pokol fejedelme Belzebub. Ő egyben a Légy-Rend nagymestere. Rendjelek alapítása kétségtelenül a legszebb és legfontosabb uralkodói kötelességek sorába tartozik, de a Légy-Rend mivoltáról és szabályairól a puszta elnevezésen felül egyebet nem tudunk. Bel-Zebub – eredetileg Baal-Zebub – annyit jelent, mint a "legyek ura". Sémi istenség volt, a napot tisztelték benne, amely a legyeket teremti, majd elpusztítja. Persze, nem szelíd házi legyekről lehetett szó, hanem a pokoli rajokról, a háziállatok kínzó vérszipolyairól, így hát a furcsa lovagrend az uralkodó nevének a tiszteletét szolgálta volna.

A birodalom zászlósurai így sorakoztak fel:
Eurynome, a halál fejedelme, a Légy-Rend nagykeresztese.
Moloch, a kísértetek fejedelme, a rend nagykeresztese.
Pluto, a tűz fejedelme és az alvilági büntetések főfelügyelője.
Leonard, a boszorkányszombatok nagymestere, a Rend lovagja.
Baalberith, a pokollal kötött szövetségek intézője s a paktumokat őrző alvilági levéltár igazgatója.
Proserpina, ark-ördög, a rossz szellemek parancsolója.

A kormány tagjai:
Adramelek, nagykancellár, a Rend nagykeresztese.
Astaroth, pénzügyminiszter.
Nergal, a titkos rendőrség feje.
Baal, az alvilági hadsereg vezérkari főnöke, a Rend nagykeresztese.
Leviathan admirális, tengerészeti miniszter, a Rend lovagja.

Arról is értesülünk, hogy Belzebub nagyköveteket küldött fel a földre, íme a diplomáciai kar:
Franciaország: Belfegor.
Anglia: Mammon.
Törökország: Belial.
Oroszország: Rimmon.
Itália: Hulgin.
Svájc: Martines.
Spanyolország: Thamuz.
A kormánynak még egy fontos tagja Lucifer igazságügy-miniszter. Legfőbb tisztviselője Alastor, a főhóhér.

**
Ó, ezek szerint Magyarországon nem tartózkodik nagykövet! :)

(Ráth-Végh István könyve)Könyvajánló :)

https://www.libri.hu/konyv/rath-vegh_istvan.a-satan-es-cimborai-1.html

Ördögidézés, varázslás, fekete mágia, boszorkányhit fontos kiegészítő részei a kultúrtörténetnek. És már csak azért is számot kell róluk adnom, mert egyben az emberi hiszékenységnek is szemléltető példatárai. Mondanom sem kell, hogy miután csakis kultúrtörténeti szempontból idézem tetemre a Sátánt és cimboraságát, egyáltalán nem érintem az egyházak tanításait a Gonoszról. Más a dogma, és más a babona. Nincs az a tan, amelyet ki ne forgathatna a tudatlanság, és amellyel vissza ne lehetne élni tudatosan. Tisztelem a spiritizmus erkölcsi tanításait, ám ha az új tan új utakon halad is, itt-ott régi babonák bogáncsa tapad a sarujához. - (Ráth-Végh István)

Azért ajánlom, mert nekem tetszik!A Vonzás Törvénye működik

mert Ráth-Végh István a könyvében, amit mostanában sűrűn lapozgatok, a magyar Faust (az ördöngös debreceni professzor) sztorija is megtalálható.

A fekete könyv megszerzése – ezt a címet adtam a mai részletnek

„Nagypéntek éjszakája volt, egy irtózatos fekete éjszaka, amelyben megvolt, ami csak egy borzasztó éjszakához megkívántatik. A vak sötétség oly sűrű volt, hogy kézzel lehetett fogni. A szél fújt; mennydörgések szaladgáltak végig az égen, s egymást érték a mennyei boltozatot kétféle hasító villámlások. Egyszóval kiholtnak látszott az egész természet. A mi tudákosunk a Cegléd utcai temetőnek keresztútján egy fekete köpenyegbe burkolózva mormolta bűbájos imádságát. Hétszer dobbantotta meg a földet: és ugyanannyiszor rendült az meg. Végre megnyílt a föld; egy nagy kígyó csupa lángból emelkedik fel, szájában tartván egy fekete könyvet.
– Ah, csakugyan itt vagy valahára! – így kiáltott gonosz nevetéssel a mi tudósunk; és sebesen kikapja bal kezével a kígyó szájából a régen keresett könyvet s kemény lépésekkel sietett haza szobájába.

Jól tudta az öreg Sárának gyermekkorából hallott meséiből, hogy ilyen esetben a lelkektől három lehetetlenséget kell egymás után kívánni. De mit kívánjon hát? Éppen azon törte az eszét. Hosszas töprenkedése után feltalálta magát, s ennek jeléül olyan bravót kiáltott, hogy Karainé ifjúasszony, aki éppen az ablaka alatt ment el, ájulva rogyott le.
A nyárfalevél suttogásához lehetett hasonlítani a rablelkek odamenetelét, a kis fekete könyv kinyitásakor.

– Mit parancsolsz? – kérdé borzasztó hangon a lélek.
– Azt, hogy hozzátok nekem idei bagolynak tavalyi tojását.
Sikoltással borultak a rablelkek lábaihoz.
– Mit parancsolsz?
– Azt, hogy hozzatok nekem olyan néma gyermeket, aki szólni tud, vagy pedig az egész világon levő szőrszálat hasogassátok négyfelé, és minden részeit szurkálgassátok ki pipaszárnak.
– Azt parancsolom – mondta tovább –, hogy hozzátok elé nekem Cicero azon munkáit, amelyeket halála után írt.
A rablelkek siralmasan sikoltottak: Rabjaid vagyunk! – s eltűntek.
– Csak látom én, hasznos a dajkák meséit meghallgatni és a szolgálók tanácsát követni – szólt a mi tudákosunk, s betette a fekete könyvet”.Az ördög vigye ...

de muszáj dolgoznom, túlóráznom, ezért csak később leszek!Ez nem kérdés, hiszen benne van a pakliban

"Mi van, ha maga az Isten az ördög és tulajdonképpen rajtunk egy gonosz erő uralkodik?"

Szia-mia! S örülök, hogy jobb kedved lett!Mindenlehetséges

Szeretem amikor valaki a gondolatait és hitvilágát rendezve, előáll egy ördögűzési történettel. :)

Mi van, ha maga a biblia a kísértés, az ördög? Mi van, ha maga az Isten az ördög és tulajdonképpen rajtunk egy gonosz erő uralkodik? Örökös kárhozatra vagyunk kárhozva, hiszen minden bűn már manapság. :D

Jaj, csak rossz kedvem volt, de máris jobbra fordult.
Köszönöm Istenem!

:)"Állj ellen az ördögnek és elfut előled!" (Igaz történet)

Lassan két éve annak, hogy megtértem, befogadtam az Urat. Valahol olvastam: ha valaki elkötelezi magát Isten mellett, fokozottan érdekessé válik a gonosz számára is. Egy ilyen „támadás” vagy kísértés igaz történetét írom le a saját életemben - tanulságul.

Az, hogy megtértem, nem járt automatikusan azzal, hogy férjem is felismerte volna ennek jelentőségét. Ő nem hisz az Úrban, sok vitánk van erről, amelyeket nem én Kezdeményezek, vagyis jobban zavarja az én hitem, mint engem az ő hitetlensége. Leginkább imádkozom érte. Persze nehéz így, amikor az ember felemás igában van. Sok dolgot nem tehetek meg, például nem járhatok gyülekezetbe sem. Szomorú vagyok, hogy nem egy irányba tart a családunk, hiszen ez gyerekeink számára is fontos lenne.

Ez a sok szenvedés hozott magával egy érdekes dolgot. Megismerkedtem egy keresztény fiatalemberrel. Házas, gyermekei vannak, s az egész család Istent szolgálja. Régóta ismerem őt, bár nem mondhatnám, hogy néhány mondatnál többet váltottunk valaha is. Viszont tudom, mit tesz az Úrért, milyen "jó és hű szolga". Magam sem tudom, hogy történt, de egyre többet kezdem rá gondolni. Azt vettem észre, hogy már ő tölti ki az egész agyamat. "Mennyivel jobb férj lenne ő a számodra, biztos megbecsülne. Értékelné a hited, még az is lehet, hogy közelebb kerülnél általa Istenhez. Itt a nagyszerű alkalom, hogy levesd a felemás igát! Nála jobb társat nem is találnál!" Ilyen és ehhez hasonló gondolatok cikáztak a fejemben! Úgy éreztem, megőrülök, ha nem lépek ebben az ügyben!

Már úgy két napja tarthatott a dolog. Hiába próbáltam elterelni a gondolataimat munkával, nem ment, csak rosszabb lett. Fojtogatott az egész. Nem bírtam aludni, imádkoztam éjjel, nem ment el tőlem mégsem. Nappal, ha nem látták, felváltva imádkoztam és sírtam. Elolvastam a Bibliában Dávid és Betsabé történetét, de csak rosszabb lett!

Emlékszem a percre, amikor megtörtént: az Úr mondta, rávezetett, hogy ez a gonosz ármánykodása. Nem egyszerű! Első lépésben úgy tűnt, hogy ez egy jó dolog lenne, közelebb kerülnék Istenhez, szolgálhatnám Őt. Az, hogy gyerekeim vannak? És neki is? Ó, hát majd az Úr elintéz mindent! A gonosz a jó köntösébe bújva jött hozzám, és minden szava
hazugság volt! Aztán adott nekem az Úr valamit. Éppen a neten nézelődtem, amikor rátaláltam egy videóra, amelyben egy pásztor arról beszélt, milyen hatalommal vagyunk felruházva. Igehelyekkel alátámasztotta: nevezzük néven a gonoszt és parancsoljuk meg neki, hogy távozzon! [A fügefa kiszáradása - Jézus így válaszolt nekik: "Higgyetek Istenben! Bizony mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel, és vesd magadat a tengerbe!- és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az
megtörténik-, annak meg is adatik az. (Márk11:22,23)] Fel vagyunk mi is hatalommal ruházva, hogy a gonoszt kiűzzük, gyógyítsunk: hittel, Isten erejével, Jézus nevében!

Megtettem hát, nevén neveztem, és megparancsoltam Jézus nevében, hogy távozzon. Nem kellett várnom, azonnal megtörtént a változás. Gonosz gondolat nem fér hozzám azóta. Nem tettem rosszat, nem adtam oda magam a gonosznak, nem tudott rávenni, hogy bűnt tegyek. Itt volt, de elment. Azóta gazdagabb lettem néhány dologgal: tudom, hogy nem várhatom Istentől, hogy helyettem cselekedjen. Nekem kell tenni (szólni a hegynek). Az ima fontos, de tett - hitből fakadó tett - nélkül mit sem ér. Tudom, hogy Isten számára fontos vagyok. Rávezet dolgokra, szelíden terel.

"Azokat pedig akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak nem árt nekik, betegekre teszik rá akezüket, és azok meggyógyulnak." (Márk16:16-18)

Számomra ez a történet két dolgot mutat be:
Isten Igéjét ismerni LÉTFONTOSSÁGÚ, hiszen CSAK így tudunk különbséget tenni jó és gonosz között. Amikor helyzetbe kerülünk – és kerülünk! -, mint a testvérünk is, többnyire pontosan tudhatjuk, Isten Igéje alapján mit kell tennünk. S HA azt tesszük, vagyis Isten Igéjén maradunk annak ellenére, hogy az eszünk mást mond, vagy mások másként látják, megmenekülünk.

Legalább ennyire fontos: van hatalmunk a gonosz és minden munkája felett! Ellene állhatunk az ördögnek, és annak EL KELL FUTNIA tőlünk. Nincs más választása. A kísértés elhagy, és mi elkerülhetjük a gonosz helyzetet, csapdát.
Ám ha mégsem voltunk elég éberek és mégis csapdába esünk, jó hír – van szabadító! Az Úr szeret, és ha felismerjük, hogy csapdába ejtett a madarász, és kiáltunk Hozzá, Ő onnan kiszabadít.
(Zsolt 91:2 Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom!
Zsolt 91:3 Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.)

forrás: http://www.mindenlehetseges.shp.hu

Meggyőződésem, hogy a fenti történet főszereplője Ádámba szeretett bele, :) ezért adtam közre a sztorit!Folytatás :)

Amikor az Ördög levetette Ádám testruháját, akkor az igazi Ádám rácsodálkozott "önmagára" és így elmélkedett: "mi a francnak írogattam én ennek a csajnak, amikor nem is tetszik nekem ... na mindegy, volt, ami volt, de a továbbiakban egyetlenegy betűt sem írok neki, hiszen én Isten legkedvesebb fia vagyok, nem egy istentelen Casanova"!

Azóta sem tudja szegény Ádám, hogy akkoriban mi történt vele, de igyekszik megfeledkezni róla...Talán még az is megnyugtatna

ha valami olyasmi derülne ki, hogy hajdanában csak látszólag szerettem bele Ádámba, de igazából az a „Valaki” nem Ádám volt.

Hogyan képzelem? A testetlen Ördög magára öltötte Ádám testruháját, majd kiiktatta a lelkét. Ha ilyesmi lehetséges, akkor lényegében az én lelkem nem Ádám lelkével „kommunikált”, hiszen az „hibernálva” volt, hanem az Ördögével. :)
De ha ez így igaz, akkor mondja meg nekem: „én voltam az, nem más, csókoljuk meg egymást!” :)
Megérteném, hogy Ádám testruháját nem hozhatta magával, amikor utánam jött.

Csak bolondoztam…Fogalmam sincs, hogy ki alakítja a főszerepet...

az én misztikus „filmemben” … és már találgatni sem merek (merészelek), hiszen néha egyáltalán nem bánik velem kesztyűs kézzel. (… most dolgom van, de 20 óra után eltöprengek a lovagom kilétén)Szerelemért büntetni

Remélem, hogy Ádám, csupáncsak azért, mert lángolni merészeltem érte, és őrülten „kiabáltam” a fülébe, hogy „szeretlek”, nem kötötte a lelkemet a lova után, s nem húzta árkon-bokron keresztül, mint egy utolsó rongyot, hat kerek esztendőn át, csakis azért, hogy utána leugorva a lováról: összerugdosson!

Remélem, hogy egy tök hétköznapi pasiként szendereg most valahol … és csak a képzeletem játszott velem, hiszen még a legvadabb filmekben sem szokás: szerelemért kegyetlenül megbüntetni valakit …Valami nem stimmel a sztorival

és már a Mítoszok Palotájában sem stimmelt.

Tudtam.
Éreztem.
És már milliószor megfogalmaztam.

A Naptár akkoriban még csak 2010-et mutatott, de Valaki folyamatosan a nyomomban járt. Ő akart engem, de erőnek erejével, tehát nem én szaladgáltam utána... mint ahogy Ádám után.Vajon ilyesmi megtörténhetett?

Ádámból mindent kinézek, de azt mégsem képzelhetem róla, hogy hosszú évekig csupáncsak azért etetett száraz kenyérrel, vagyis azért tartott életben, mert hajdanában édeskevésnek találta a büntetésem. Vajon ilyesmi megtörténhetett?

- Még nem végeztünk egymással, kis anyám, ezért felesleges azt gondolnod, hogy ilyen könnyen, illetve ennyivel megúszod, hiszen ismersz, nálam nincs kegyelem! Lélegezzél nagyokat, kicsi szívem, gyűjts erőt, érezd egy picikét jól magad, mert nem sietek, van időm, hiszen nem hajt: sem a török, sem a tatár! Ábrándozz nyugodtan, képzeld azt, hogy egy másik pasi majd kihúz a gödörből, vagy én visszatérek, mint ahogy a tündérmesékben szokás, mert így az a pofon, amit még tartogatok számodra: kegyetlenebb lesz, mint a halál. Persze közben dolgozom, de afelől egészen nyugodt lehetsz, hogy egyetlenegy pillanatra sem veszítelek szem elől… én „édes”, „drága” kis Pipacsom!

Remélem, hogy ilyen ördögi tervet azért mégsem kovácsolt!:)

Kérem szépen a dolgokat illik komolyan, a megfelelő súllyal kezelni, ezért ha Ádám is Ördög, akkor nekem erről kötelességem értesíteni: a plébános urat, a püspököt és a Pápát! :) Megtenném? Soha. (... és még a Jóistent is szembeköpném, ha véletlenül erről faggatna, mert az én emlékkönyvemben neki fehér színű szárnyai vannak, s azok is maradnak, amíg világ a világ)Angyal szerint áldás, ördög szerint nem...

az ember nyelvén ez szerelem.--Michael Kunze
Szerintem a szerelmet az Ördög találta ki, nem a Jóisten!Az ördöggel játszani

nem szokás, de létezik olyan anyuka, aki nem babonás. Egyébként cuki ez a horgolt ördögbaba!
http://www.meska.hu/img/product/normal/s/z/szandy087_product_94874_15101...

Szép hétvégét kívánok mindenkinek!Alvás után mindig erős vagyok! :)

Majd figyeld meg reggel, hogy micsoda energiákat fogok itt mozgatni! Jó éjt, drága barátom!Hm, ez egy érdekes megközelítés!

"Ha most azt mondom Czeizel Endre luciferánus, akkor biztosan sokan a szívükhöz kapnak, hogy "hogyan merészeli"!

Pedig minden genetikus de facto luciferánus. Mint mondtam, egy luciferánusnak nem is kell hinnie semmilyen Istenben, vagy Sátánban, csak azt a szellemiséget kell magáénak vallania, hogy mi emberek le tudjuk győzni a teremtőt (legyen az Isten vagy akár az evolúció) a technológia segítségével.
És egy genetikus nem pontosan ezt teszi? A tudomány segítségével akarja legyőzni a teremtést. Majd ő belepiszkál, majd ő "megjavítja"..." (http://pirula2.rssing.com)Így legyen! :)

Részemről biztosan így lesz örökre... bármi is történik!
Aludj jól Pipacska! Szép álmokat... holnapra biztosan jobban leszel... pihend ki magad, erősödj... :)
Én is szeretlek Benneteket! :)Örökre így legyen!

"Nincsenek vitáink, nem rivalizálunk... támogatjuk egymást... egyéb híján lélekben". Szeretlek benneteket!Leire, téged az Isten küldött!

Bocsásd meg, hogy félreértettem a szitut!
Nehéz úgy beszélgetni, hogy konkrétan nem tudjuk, hogy mivel foglalkozik a másik.

Kedves Leire, úgy érzem most magam, mintha egy gödörből húzott volna fel a Te baráti kezed, ezért írtam azt, hogy Isten küldött! Majd én is felhúzlak, ha véletlenül belepottyansz! Köszönöm! Ölellek!Barátaimnak... P+K, azaz K+P -nek :)

"Miért játszott veled kettős játékot a tiéd? Hm, csak találgatni tudok...
Legbelül érezte, hogy talán alkalmas vagy a feladatra, és azt is, hogy illene téged támogatnia, de az érdekei mást kívántak."

Kedves Pipacska!
Nem munkáról volt szó... inkább rendezvénynek mondanám... Ráadásul a szervezés nem kívánt csapatmunkát. Nem is értem, miért szólt nekem.
Meg amúgy sem társulnék, se nem pályáznék sem párhuzamosan azzal a másikkal akit dicsőített, illetve ellenében sem az illetőnek. Nem egy korrekt játékos. Inkább visszalépek.. De hagyjuk az egészet.
Tudod én elég birkatürelmű vagyok, meg sok mindent megértek... de mostanában nem nagyon vagyok vevő a gonoszkodásokra...
Mindegy, úgysem érted... bővebben meg nem szeretném itt kifejteni.
Minden esetre köszönöm a törődésed :)

Kedves Kezdet!
"Az "igaz" barátság az nagyon nagy címke. Ritka mint a fehér holló. Megtisztelő lenne, ha valóban a realitás talaján hangzana el. Az igazság az, hogy én csapnivaló barát vagyok..."

Igazad van, nagyon ritka az "igaz" barát, viszont el nem tudom képzelni rólad, hogy pocsék barát lennél! :)
Szerintem meg nagyon is van realitása a virtuális barátságnak...
Még így is, hogy mi hárman nem ismerjük személyesen egymást és nagy valószínűséggel ez így is marad.
Nincsenek vitáink, nem rivalizálunk... támogatjuk egymást... egyéb híján lélekben.
Ez is barátság... és őszinte, tiszta. Kell ennél több?

További szép estét, csodaszép hétvégét kívánok mindkettőtöknek!
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/10994459_4697...

NSZB és Ö! :)Legjobb barátaimnak

Kezdetnek és Leirének:
http://cdn.notonthehighstreet.com/system/product_images/images/001/286/3...

A virtuális ölelés is lélekgyógyító, léleksimogató. Mindkettőtöket ölelem!Leire!

Hoztam én is egy nagy ölelést neked, és nehogy szomorkázáson kapjalak! :)
http://cicakep.kepeslap.com/images/29004/1264791703.jpg

Drága Leire! Az "igaz" barátság az nagyon nagy címke. Ritka mint a fehér holló. Megtisztelő lenne, ha valóban a realitás talaján hangzana el. Az igazság az, hogy én csapnivaló barát vagyok...
Viszont nekem is fáj egy picit a te fájdalmad, még virtuálisan is, ezért talán örömet okoz neked is ha adok egy kis virtuális ölelést, szeretet.
Mi mást tehetnék?

Csodás hétvégét kívánok nektek!
Pipacska, téged is ölellek!

S akkor mosolyogjunk egyet! :)Ne szomorkodj, mert én szeretlek!"De közben kiderült, folyamatosan mást támogatott..."

De közben kiderült, folyamatosan mást támogatott teljesen nyíltan? Szakmai berkekben nekem is volt egy olyan barátnőm, aki hátba szúrt. Sokáig emésztettem, hiszen én őszintén támogattam, amikor szüksége volt rá. Azóta rájöttem, hogy Skorpió (mármint a holdjegye) vagyis ugyanabban az időintervallumban született, amelyikben én, csak benne a Skorpiósság sokkal erősebben érvényesül. Egyszerűen nem tehetett mást, nem cselekedhetett másképpen, hiszen ez a természete. Amióta ezt tudom, sokkal óvatosabb vagyok...

Miért játszott veled kettős játékot a tiéd? Hm, csak találgatni tudok...
Legbelül érezte, hogy talán alkalmas vagy a feladatra, és azt is, hogy illene téged támogatnia, de az érdekei mást kívántak.Kedves Pipacska! :)

"lenti soraid eszembe juttatták, hogy mikor csúszott ki a realitás talaja a lábam alól.
A szép gondolatok, versek tényleg simogatják a lelket, de egy határon túl nem vezetnek sehová... és a hamis remények, az illúziók valóban a mélybe taszítják azt, akit a délibábok megtévesztenek."

Kedves Pipacska!
Legalább Te tudod mikor csúszott ki a realitás talaja a lábad alól...
Én nem mondhatom el ezt magamról, mert folyamatosan ez történik velem. Egyszerűen képtelen vagyok tanulni a saját tapasztalataimból... újra és újra belesétálok a barátnőm csapdájába... mindig ugyanabba.
Mostanában is felhívta a figyelmem egy dokumentumra, melynek nagyon örültem... de féltem, hogy hamis illúziókat kergetek, ezért egy ideig gondolkodtam mit tegyek... megírjam-e?
Mivel amúgy is sérülékenyebb vagyok az utóbbi időkben egészem más okok miatt tartottam attól, túl mélyre zuhanok, ha újra csalódok a lehetőségben.
Végül rászántam magam, megírtam... talán egy kicsit túl részletesen is, több információval a szükségesnél.
De közben kiderült, folyamatosan mást támogatott teljesen nyíltan....
Azóta sem értem, mire volt ez jó neki, hiszen nem magamtól jelentkeztem...
Ő hívta fel a lehetőségre a figyelmem, nem is tudtam a lehetőségről...
Túl szép volt, hogy igaz legyen... http://www.demotivalo.net//pic/1356819028.4615-tumblrmft7usEHij1rv51xgo1...
Látod, ezért vagyok én egy magas szőke... akinek ilyen barátnője van és mégsem tudok rá tartósan haragudni.
Ő így áll hozzám: http://www.demotivalo.net/pic/1338909757.9326-demotival-f.jpg?1016
Kár volt írnom az egészről, mert csak még jobban elszomorodtam.

De itt vagytok Ti Kezdettel igaz Barátaimnak vigaszul! :) https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/1474576_56545...

Legyen szép délutánotok:
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/1472860_57432...

Ölellek Benneteket! :)„Költészet volt, ahogy beszélt”

Kedves Leire, a lenti soraid eszembe jutatták, hogy mikor csúszott ki a realitás talaja a lábam alól.
A szép gondolatok, versek tényleg simogatják a lelket, de egy határon túl nem vezetnek sehová... és a hamis remények, az illúziók valóban a mélybe taszítják azt, akit a délibábok megtévesztenek.

Pontosan ez történt velem is…
Szűcs Judith - Csoda történt: https://www.youtube.com/watch?v=QjJO99IwVJA … mert a metaforavirágokat igazi virágoknak véltem)

(Az Ördög a megtévesztés nagy Mestere, hiszen elhiteti a hiszékeny emberrel, hogy amit lát, amit gondol, az valóság, nem pedig egy csalóka illúzió)Bölcs gondolatok

"A szép gondolatok, versek simogatják a lelket, de egy határon túl nem vezetnek sehová...
Néha muszáj a realitás talaján maradnunk, ha nem akarjuk, hogy a hamis remények és illúziók a mélybe taszítsanak."

Talán kézzel, tollal is lemásolom, hogy rögzüljön...
Ölellek!A noteszembe ragasztottam ezt a képidézetet

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/72/92/b7/7292b7bdf1ddf92d1692a... ... mert nagyon szeretnék hinni abban, hogy valóban így van!