Az ördög a XXI. században is közöttünk jár? (Egy laikus elmélkedései)

Figyeljetek ide, az ördög létezik! A XXI. században is! – jelentette ki Ferenc pápa, az Úr 2014. esztendejében, vagyis egy szűk esztendővel ezelőtt – éppen ezért nem lehetünk naivak, meg kell tanulnunk az evangéliumból, hogy hogyan küzdjünk ellene!

Az egész világon nő a démoni befolyás. Ez a Vatikán hivatalos álláspontja.

Medina Estévez bíboros a Vatikáni Rádióban ugyanerről a témáról nyilatkozva elmondta: A sátáni jelenlét kétféle.

1. Az egyik az ördögi (démoni) megszállottság
2. A másik pedig a mindennapjainkban jelenlévő: hazugság, korrupció, erőszak és bűn, ami szintén a Sátán műve.

Egyértelmű, hogy a katolikusok tábora számára az Ördög nemcsak fogalomként - a rossz szinonimájaként létezik - hanem „személyként” is. A Biblia is hasonlóképpen vélekedik, mégis úgy tűnik nekem, mintha más felekezetek vallási főméltóságai és hívei nyugodtan ülnek a babérjaikon.

Ott vannak például a reformátusok…

Ők vajon miért hiszik azt, hogy nincsen szükségük különleges módszerekkel felvértezett és kiképezett ördögűzőkre?
Több lelkészük írását elolvastam, de egyik sem említi az ördögöt személyként, egy olyan láthatatlan Erőként, amely akár az emberi testet, tudatot is a hatalmába kerítheti.

A „belebújt az ördög” szólásunkat persze ők is jól ismerik, de mintha csak átvitt értelemben értelmeznék az ördöggel kapcsolatosan, ... az ember hajlamát a rosszra.

Az egyik protestáns pedig egyenesen hókuszpókusznak minősítette az ördögűzést, ami azért meglepő, mert Jézus az ördögűzés tudományát a tanítványainak is átadta.

Számomra hatalmas a zűrzavar - még vallási berkekben is - ezért az egyszerű, laikus emberek vélekedésein már egyáltalán nem csodálkozom.

- Az ördög nem létezik, mese!
- A bukott angyalok azonosak a földönkívüliekkel
- Az ördög az ember árnyoldala, a személyiségének negatív aspektusa
- Démoni megszállás nem létezik. A megszállottság pszichiátriai betegség.

Ajjaj, mindegyik olyan igaznak, olyan logikusnak tűnik. Kiknek higgyek? Mit higgyek?Létezik egyáltalán az Ördög?
Lehet, hogy hazudnak az evangéliumok? Kérdőjelezzem meg Jézus és Szent Pál szavait, akik óva intettek bennünket a gonosz erőktől? S ha mégis létezik, hogyan nyilvánul meg? Áh, én már magam sem tudom, hogy mit higgyek felőle…

No, lám, lám, ismét bizonyságot nyert, hogy az ördög egyik legnagyobb ravaszsága éppen abban rejlik, hogy elhiteti az emberekkel, hogy nem létezik.

Tudtommal a reformátusok is hisznek abban, hogy a Szentlélek önmagával kívánja betölteni a híveket. Akik elfogadják, hogy a Szent Szellem ily módon teljesíti küldetését, miért nem feltételezik, hogy a negatív Erők képviselői, a démonok is képesek hasonlóra?

Talán a reformátusok is eltöprengtek már azon, hogy hátha mégiscsak igazuk van a katolikusoknak, mert a Református Világszövetség elnökhelyettesét, Gottfried Lochert választották az einsiedelni kolostor első református ördögűző mesterévé. (http://www.evelet.hu/archivum/2006/12/045 )

VAJON TÉNYLEG SZÜKSÉG VAN ÖRDÖGŰZŐKRE?

Egy biztos: nem minden látható, ami létezik.

A régi korok emberei az ördögűzés szükségességét nem vonták kétségbe. Íme, néhány világhírű alkotás, amelyet az ördögűzés ihletett meg.

Francisco Goya festményén Borgia Szent Ferenc exorcizmust végez:
http://www.aheartforgod.org/wp-content/uploads/2013/11/Saintfrancisborgi...

Szent Ferenc démonokat űz Arezzóban. Giotto freskójának egyik részletén: http://www.poderesantapia.com/images/art/giotto/expulsionofthedemons700.jpg

Közben eltelt pár évszázad, de az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének felszentelt, hivatalosan kiképzett ördögűző papjai, még most is, a 21. századunkban is, égetik a démonokat, Jézus szent nevében - maguk elé tartva a keresztet, mint egy pajzsot - miközben imákat mormolnak.

Addig szörföztem a világhálón - a pokolian meleg szobámban, a legnagyobb kánikulában - amíg egy református lelkésztől végre megtudtam, hogy szerintük miért nincs szükség ördögűzőkre.

„Engem nem arra hatalmazott fel Isten, hogy „ördögöt űzzek”, hiszen Jézus az ördögűző. Én imádkozom az illetővel együtt, ő kimondja, hogy az ördöggel minden kapcsolatot megtagad, és behívja Jézust az életébe. És amikor az erősebb, vagyis Jézus átveszi a hatalmat, kiűzi a gyengébbet, vagyis az ördögöt”. (http://mindennapi.hu/cikk/eletmod/az-okkultizmus-lelkileg-megkotoz-de-va... )

Aha, tehát az imádság erejét és az ördög egyértelmű megtagadását elegendőnek érzi!
Vajon mit szólna a tiszteletes úr, ha egy ilyen erővel találná magát szembe?
videó: https://www.youtube.com/watch?v=98XswZs_7qs

A „lári - fári, ilyesmi csak a filmekben létezik” kételkedők meggyőzése nem célom. Legyen mindenkinek a maga hite szerint!

A Római Ördögűző Rituálé egyébként szépen felsorolja azokat a jeleket, amelyek démoni megszállottságra utalhatnak:

- a megszállott személy általa nem ismert idegen vagy ősi nyelveket beszél,
- természetfölötti képességekkel vagy erővel bír,
- olyan elrejtett vagy távoli tárgyakról tud, amelyekről nem lehet tudomása,
- bármiféle szent dologgal kapcsolatban averziót, idegenkedést táplál, vagyis irtózik a szent tárgyaktól, ceremóniáktól,
- heves istenkáromló és/vagy szentségtörő viselkedést tanúsít. :)

Az első különösen érdekes, mert ismerjük Szentírás eme részletét:

„Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak... Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól: “Mi akar ez lenni?” Mások azonban gúnyolódva mondták: “Édes bortól részegedtek meg” (ApCsel 2,1-4)

No, ennél a pontnál feladtam, mert ördögi sugallatra olyasmiket kezdtem gondolni, amik egyértelműen nem tartoznak az Istennek tetsző cselekedetek (és gondolatok) közé.

----------------

A megszállottság jelei: https://hu.wikipedia.org/wiki/Exorcizmus„Mily ízetlen beszéd volna”

Kálvin János vélekedései a Sátánról

A Sátán személy, csak úgy, mint a démonok (érvek ezt bizonyítandó)

Hihetetlen éleslátásról (egyszersmind előrelátásról) tesz tanúbizonyságot Kálvin, amikor arról ír – jóval későbbi, liberális és neorthodox teológiai koncepciókat cáfolva –, hogy téves az az elképzelés, amely szerint az angyalok nem egyebek, mint „jó gondolatok, és indulatok, melyeket az ember elméjében Isten ébreszt.” Ugyanúgy cáfolja azokat, akik szerint az ördögök (démonok) sem mások, mint „szenvedélyek és háborgások, melyeket a mi testünk gerjeszt bennünk.” Kálvin ezen a ponton egyértelműen azokkal vitázik, akik szerint a Sátán vagy a démonok pusztán megszemélyesítései az emberi vágyaknak, attitűdöknek. Érvei a következők:

Önmagában már az is bizonyíték személy voltuk mellett, ahogy az Írás beszél róluk, és ahogy nevezi őket: tisztátalan lelkek, és elpártolt angyalok, akik eleitől fogva megromlottak. Mindezek a kifejezések egyértelművé teszik, hogy nem indulatokról, és nem is az „értelem káprázatairól” van szó esetükben

Mind Krisztus, mind János apostol összehasonlítja az Isten fiait az ördög fiaival (Jn 8,44; 1 Jn3,10). Ez az összehasonlítás értelmetlen volna, ha az „ördög” szó nem fejezne ki mást, csak indulatokat, vagy gonosz gondolatokat.

Továbbá nem véletlenül mondja János apostol, hogy az ördög kezdettől fogva vétkezik (1 Jn 3,8).

Júdás Mihály arkangyalról úgy beszél, mint aki az ördöggel harcol: bizonyára a jó angyallal állítja szembe az elpártolt angyalt.

Jób történetében arról olvasunk, hogy megjelent a Sátán a többi angyallal együtt Isten színe előtt.

Még erőteljesebb bizonyítékoknak tekinthetjük azokat a helyeket, ahol a Sátán, illetve a démonok büntetéséről olvashatunk (Mt 25,41; 2 Pt 2,4).

Mindezek fényében találóan jegyzi meg Kálvin:
Mily ízetlen beszéd volna az, hogy az ördögök örök ítéletre rendeltettek, hogy számukra már meg van gyújtva a tűz, hogy immár gyötri őket és kínozza Krisztus dicsősége, ha az ördögök egyáltalán nem léteznének? (Institutio I. 14.19.)

Forrás: http://www.ujkalvinizmus.com/2014/07/03/kalvin-janos-tanitasa-a-satanrol...

Mára befejeztem ezt a témát, mert ha így folytatom, akkor a Hittudományi Egyetem hallgatója leszek! :)A tudatunk körén kívül

"Lehet, hogy a pokol nemcsak a babonaság és a félelem szüleménye? Úgy tetszik, tudatunk körén kívül rettenetes szakadék tátong, amelyben ijesztő szörnyek nyüzsögnek, titokzatos lények, rejtélyek! S akit egyszer elcsábít a kíváncsiság, belenéz a szakadék mélyébe, elveszett!" --- Wladyslaw Stanislaw Reymont

*
A szobámban melegebb van, mint a pokolban. Jó lenne belőle eltenni télre! :)Szia-mia!

És én is ölellek. kedves Kedvet! Olyasmiket írtál, amiken elmélkedni szokásom, úgyhogy később lehet, hogy lökök rá egy "lapot"!"Elhinnétek a nagymamátoknak, hogy látta a Sátánt?"

"Pár éve mesélte mamám, hogy amikor fiatal lány volt nagyon rossz volt és egyszer éjjel ment haza apukájával és megjelent és húzta maga felé, alig tudott előre felé menni.
De apukájánál volt valami kereszt és így nem bántotta őket, meg apukája mondta neki, hogy ne nézzen hátra csak előre...
Aztán másnap felszenteltették a házat.
Alig akarta elmesélni mamám nekünk, mondta hogy évek óta próbálja elfelejteni, de kihúztuk belőle.
Tudom, hogy ő SOHA!!! nem hazudna, azóta sajnos már meghalt.
De ez elég furcsa.
Létezhet ilyen, annyira félek, remélem nekem nem fog megjelenni.
Kérlek csak normális válaszokat írjatok. Köszönöm."

Válaszok: http://www.gyakorikerdesek.hu/ezoteria__parapszichologia__1845238-elhinn...Nagy igazság!

"Mindenki ilyen is meg olyan is, s amikor valaki csak az egyik ( Isteni) oldalát fordítja állandóan feléd jelenlétedben, biztos lehetsz abban, hogy a másik fele (ördögi) előbb utóbb egyenlít, megmutatkozik".

Megtapasztaltam már egy párszor...*

Ùgy tudom, nem létezik jó rossz nélkül, szép csúnya nélkül, okos buta nélkül, seggnyaló segg nélkül... :D Mindenki ilyen is meg olyan is, s amikor valaki csak az egyik ( Isteni) oldalát fordítja állandóan feléd jelenlétedben, biztos lehetsz abban, hogy a másik fele (ördögi) előbb utóbb egyenlít, megmutatkozik. Az a baj velünk, hogy csak a jót, csak a szépet, stb. fogadjuk el, nem engedjük meg az üdvös egyensúlyt. Nem várhatjuk mástól el amit mi sem tudunk megvalósítani, hülyeség erre törekednünk. ( az vesse az első követ...) Önmagában amúgy semmi sem jó vagy rossz. Van! Itt jön be az iku, amiről Jamy beszélt. Szerintem! :). Szia-mia!Ma tízmilliós nap van?

Áh, már megint elfelejtettem lapozni a naptárt! Köszi az infót, kedves Kezdet!Tiszteld az ellenséged

mondást én is ismerem, de most nem vágom, hogy miért fontos!? Talán azért, mert jobban csiszol bennünket egy tiszteletreméltó ellenfél, mint egy olyan seggny@ló ismerős vagy munkatárs, aki a kétszínű tükrének mindig csak a nyálas oldalát fordítja felénk.

*
Szia-mia!Nincsen jogi végzettségem

de jó hozzá az érzékem, úgyhogy ha felkér, akkor mindenképpen elvállalom az ügyvédséget! :) Kedves Kezdet, örülök, hogy láthattalak ma!:)

A szellemi megszállottság jelei: ó, miután kigyógyultam a prosztatából, jobb ha el sem olvasom! :) Pipacska, ki lesz az ördög ügyvédje? :) Nélküle fabatkát sem ér a kereszténység! Állandóan csak űzik, pedig azt mondják, hogy ismerd és tiszteld jobban az ellenséged. :) na jó, csak köszönni akartam! :) Szép tízmilliós napot!Tudatmanipuláció

Ha jól értem, amit írtál, akkor azon a véleményen vagy, kedves Jamy24, hogy az EMBER (emberi lény) is képes szellemi megszállásra, képes egy másik ember tudatos manipulálására.

No, ezt nem vonom kétségbe!Köszönöm a véleményed!

Én egy szóval sem állítottam, hogy létezik a Sátán, csak kérdeztem, hogy: vajon létezik-e a Sátán, ami azért - bárhonnan is nézzük – nem ugyanaz.

„ … szerintem tényleg nincs Sátán,csak jó ráfogni valakire talán pár olyan dolgot,amit 90-100-as IQ-n nehéz belátni”- írtad.

A vallási Főméltóságok (keresztény) tanult emberek, nagy koponyák, hiszen elég sokáig koptatták az iskolapadot. Több élő és holt nyelvet beszélnek, publikálnak, konferenciákat tartanak, amik lényegesen magasabb intelligenciát feltételez, mint az általad közreadott IQ érték, mégis hiszik a Sátánt.

**
A buddhisták ördöggel kapcsolatos felfogása különbözik az európai, keresztény felfogástól.

Egy buddhista tanító véleménye: „a tanítványság útját járó gyakorlóknak sincs szükségük ördögűzésre”.

A buddhizmus ördögfigurája, Mára, a Kísértő, a kezdet és vég nélküli létforgatag szenvedéseinek, elhomályosodottságainak és kötöttségeinek allegorikus megszemélyesítője. Megjelenésében az érzéki világ istenségeinek legmagasabb szintjén uralkodik, mint olyan lény, aki mások teremtését is a maga javára tudja fordítani. Képes arra, hogy bizonytalanságot és félelmet keltsen, vágyat és ellenszenvet gerjesszen, otthona a tudatlanság zűrzavara, végső soron azonban nincs uralma a magasabb megvalósítás útján járók fölött, akik olyan tudatállapotokban képesek időzni, amelyről nincs sem ismerete, sem közvetlen tapasztalása.

A Buddha élettörténetének ismert fejezete a Mára seregeivel sikeresen megvívott harc megvilágosodása előtt, és Mára lányainak sikertelen kísértő próbálkozásai megvilágosodása után. De a tanítványság útját járó gyakorlóknak sincs szükségük ördögűzésre, hiszen hatalmának elvesztéséhez elégséges az, ha az átható figyelem, éber jelenlét és rendíthetetlen összeszedettség átható fényében a megkísértett felismeri és átlát rajta. Ilyenkor – ahogyan a szútrák mondják – „szomorúan és csalódottan” magától is eltakarodik, miután hiábavaló módon próbálkozott a kísértéssel. Ha pedig a világi emberek mégis a csapdájába kerülnek, a nemes gyülekezet által mindig elérhető a menekvés útja, a Buddha tanításai alapján megvalósítható nemes nyolcas út, azaz a magasrendű erények, összeszedettség és bölcsesség kifejlesztésének útja, melynek végigjárásával megnyílik a szabadulás kapuja. (http://www.hir24.hu/elet-stilus/2014/11/03/ordoguzes-es-a-vilagvallasok/ )Szerintem nem létezik Sátán.

Ha megszállást írtatok,akkor ott ki lenne a képzelt Sátán?Az,akit megszállnak,az a szellemlény aki megszáll,vagy azok a Sátánok,akik esetleg egy tudatos szellemi megszállást csinálnak?Mondjuk ha valakik megszállást(tudati összezavarást) csinálnak valakinél (általában egyedülálló,tehát másokra nem számítható,visszahúzódó életet élő,"nem gondolom,hogy betámadnak,tehát élhetek visszahúzódva" gondolkodásmódú,anyagilag az adott időpillanatban tönkrement lehetőleg nőnél,mert az a gyengébbik nem alapon),akkor azok Sátánnak számítanak? Lehetnek mondjuk szimplán hülyék is,mert Istent játszanak,ami nekem nem baj,csak én nem engedném meg,hogy az én tudatom felett játszák az Istent,mert főnökösködjenek a saját tudatuk felett mondjuk,ahhoz legalább van joguk. Ilyenformán ha az én tudatomat szállnák meg,akkor nyílván én lennék magasabb szinten(különben nem szállnának meg),akkor nyílván nekem lenne több energiám,akkor nyílván én élném túl.De ha nem döglök bele,akkor minek szállnának meg?Mert azon a szinten a suttyóság a szokás.
Na mindegy,Sátán szerintem egy gyerekmese ovisoknak.Sok a hülye a Földön és nagy a suttyóság,de miért kell ezt egy darab szellemlényre fogni akit soha senki nem látott?Ferenc pápát viszont birom,legalább adakozik,meg bontja a korlátokat.Minden olyan embert akinek az a karmája,hogy sokat tegyen a világért betámadják akár így,akár úgy.Ferenc pápát is betámadták még anno.Most hogy ezek 3.dimenziós betámadások,vagy szellemvilágos témakörök az tul.képp mindegy,90-100-as IQ van a Földön,nyílván nagy az "ellenerő",bár lehet,hogy csak ellenerőnek tűnnek a szituk,szimpla hitmegerősítés is lehet,vagy talán egy kérdés a mindenségtől,hogy alkalmas vagy-e a feladatra?Mert mondani könnyű,de aztán helyt kell ám állni,amikor ott az álomszitu.És az úton derül ki,megvan-e hozzá a megfelelő személyiség,bátorság,intelligencia,együttérzés,talpra esettség,felülemelkedés,tűrés,alázat and co....szóval ezek a fekete lovas(Buddhás) tulajdonságok.
Szóval szerintem tényleg nincs Sátán,csak jó ráfogni valakire talán pár olyan dolgot,amit 90-100-as IQ-n nehéz belátni.
I love you Buddha!
https://www.youtube.com/watch?v=07UcGa4vZxI„Még az ördög is -- Isten ördöge”

Részlet az Ördög ügyvédje című filmből, amiben Al Pacino beszél Istenről.
https://www.youtube.com/watch?v=LQPWdEqB8V4Megtaláltam a filmet

amiről régen meséltem.

"Jericho Cane (Arnold Schwarzenegger), a kiégett exzsaru akarata ellenére egy lélegzetelállító macska-egér harc egyik főszereplőjévé válik, ahol a tét az emberiség sorsa. A játszma látszólag egyetlen nőért folyik, aki egy titkozatos ismeretlen (Gabriel Byrne) vágyának tárgya. A férfi nem más, mint maga a sátán, hatalma emberi ésszel felfoghatatlan, célja pedig ugyanolyan egyszerű, mint amennyire végzetes. Hamarosan kiderül alattomos célja: a fiatal és ártatlan Christine-t (Robin Tunney) szemelte ki, hogy az antikrisztust világra hozza, s a gyermek születésével kezdetét vegye az apokalipszis."

Az ajánlója káoszos: https://www.youtube.com/watch?v=SzkwtbyiaME ... és sajnos nem tartalmazza azt a templomi jelenetet sem, amely számomra a legemlékezetesebb.A karikatúra rajzolójaEgy különösen veszélyes spirituális művelet

" A katolikus egyház némileg módosította az exorcizmus szertartását 1999 januárjában, bár a latin rítusú egyházban a tradicionális, 1614 óta érvényben lévő szertartás is választható.

Az ördögűzést egy különösen veszélyes spirituális műveletnek tekintik. Az ördögűző a szertartás alatt a pap mindig miseruhát és stólát visel. Ez utóbbi egy körülbelül 2,5 m hosszú, szalag formájú liturgikus ruha, ami a papi hatalom jelképe.

A szertartás elfogadja, hogy a megszállott személyeknek is van szabad akarata, még ha a démon kontroll alatt is tartja a fizikai testet, és megzavarja a rituálét. A szertartás lefolytatásában nem történtek jelentősebb változtatások: imádságok, szentelt vízzel való meghintés, a szentek közbenjárásának kérése, kézrátétel, a kereszt jele, majd ezt követi a tulajdonképpeni ördögűző formula.

- Az első egy az Istenhez szóló könyörgés.
- A második rész pedig egy közvetlen parancs, amely a Gonoszt arra szólítja fel, hogy távozzon a megszállott emberből.
- A szertartás köszönő imával zárul.

A rituálé tartalmaz kizárólag magánhasználatra szóló imákat is, amelyekkel a hívek kérhetik Isten oltalmát, a Szűzanya vagy Szent Mihály arkangyal közbenjárását a gonosz erőivel szemben".