Csontváry

"Ismerem az utat, amerre mennem kell,
Ismerem a szellemi hatalmat, világteremtő energiát, mellyel számolnom kell,
semmi kétség, hogy egy még legjobb világrészbe kerülünk s kiapaszthatatlan szépségekben gyönyörködünk." (A túlvilág - Csontváry Kosztka Tivadar)
Csontváry nem látta a filmet, de már 100 éve tudta, hogy miként működik a VILÁG. Akkor senki nem hitt neki, ma már tudjuk, hogy próféta volt ő. Érdemes elolvasni a többi írását is, csodáltatos TITKOK tárulnak fel számunkra.

Hozzászólásokdob szer

Március 21-én, ha szeretnétek részesei lenni a 8000 Szent Dob Szertartáshoz való csatlakozásnak, akkor gyertek szintén a Margit kápolnához. Gyülekezés 17 órától, dobolás pedig vagy a kápolnánál, vagy a Duna partján 18 órától. (A dobolás már Naplemente után lesz, ezért valószínűbb a Kápolna közelében. Esetleg (a hangszereken kívül) egy-két mécsest is hozzatok magatokkal.

www.omah.extra.hu8000 Sámándob Ünnepe

Minden a rokonom!

Kedves Szent Dob Őrzők!

Ha csatlakozni kívántok a 8000 Sámándob Szertartáshoz, melyet Mexikóban illetve a világ számos egyéb helyén tartunk március 21-én hogy segítsünk FöldAnya gyógyításában, hallani szeretnénk felőletek.

Hány dobos van közösségetekben? Hol található közösségetek? Van-e közöttetek valaki, akivel kapcsolatba léphetnénk?

Köszönjük segítségeteket. Erre az információra azért van szükségünk, hogy nyomon követhessük erőfeszítéseinket, és hogy elősegíthessünk annak a próféciának a beteljesülését, melyet teotihuacani otomi olmék tolték ősök adtak át közép-mexikói otomi bölcseknek.

Kérjük küldjetek el nekünk bárminemű információt, képeket, vagy leírást a tapasztalataitokról.

A fény, szeretet és béke áldásával:

drums@universidadinidgena.org

PLANETÁRIS KAPCSOLAT
ŐSLAKÓK VILÁGKONGRESSZUSA
FÖLDANYA GYÓGYÍTÁSÁÉRT (2008. MÁRCIUS 17-21.)

8000 SÁMÁNDOB SZERTARTÁS (2008. MÁRCIUS 21.)

ZARÁNDOKLAT AZ ŐSI OTOMI ATLANTI FÖLDEKRE (2008. MÁRCIUS 22-25.)

OTOMI SZERTARTÁSI KÖZPONT, MEXIKÓ

Mivel FöldAnya világszerte feltáruló sebei egyre több földrengést, szökőárat, ciklonokat és hurrikánokat okoznak földjeinken, az Öregek, Mexikó teotihuacani otomi olmék tolték hagyományainak, ősi tanításainak bölcs őrzői és védelmezői a következő sürgős üzenetet intézik a világ és az emberiség szívéhez és tudatához.

A. Szívünk legmélyéből szálló felajánlásunkat küldjük szent dalok, a fény, béke és szeretet fohászai által a katasztrófák sújtotta övezetekben élő családoknak és közösségeknek. Minden nővérünkkel és fivérünkkel csatlakozunk hozzájuk, hogy minél hamarabb felépülhessenek, és hogy életük minden területén visszaálljon a fizikai, értelmi, szellemi és érzelmi egyensúly, melyekre kihatottak a természeti csapások. Hozzájuk kapcsolódunk szellemben és igazságban azért, hogy az eltávozottak lelke nyugalmat leljen, és hogy az életbe vetett bizalom meg ne szűnjön.

B. Szólítunk minden férfit és nőt itt e földön, hogy segítsenek a járványok és fertőző betegségek megjelenésének megelőzésében, illetve hogy elkerülhető legyen a súlyosabb mértékű pusztulás és annak nemkívánt következményei. A humanitárius segítségnek minden formában - fizikai, anyagi, gazdasági, értelmi és szellemi téren is meg kell nyilvánulnia, az élet, FöldAnya és a béke szeretetének jegyében.

C. Mi, a Föld Őrzői, őslakó népek és nemzetek, tudjuk hogy a föld számtalan energiaközpontjára és rezgésterére nagymértékben kihatott a szent hagyományok (spirituális élet) ápolásának hanyatlása, megszűnése, illetve a Föld szellemével való kapcsolat megszakadása. Mindez a világhatalomra és ellenőrzésre törő csoportok harcainak, az idegengyűlöletnek, a faji megkülönböztetésnek, az őslakó/hagyományőrző népek kiirtásának, illetve a föld- és víz alatti atomkísérletek, a környezetszennyezés és károsítás, illetve a növény, állat és az emberi fajok következetes kiirtásának eredménye.

A szökőár-katasztrófa felkorbácsolta a fájdalom és gyász rezgéseit, a kétségbeesés, a szenvedés, a félelem, az aggodalom, a biztonságérzet és önbizalom hiányának, a harag, a magány, az elhagyatottság és a halálfélelemnek hullámait az érintett területeken, és ez túlgyűrűzve mindenre kihatott a bolygón. Mindez a negatív energiamezők különböző szinteken és formákban megnyilvánuló rezgését eredményezi, amely visszahatva járványok és betegségek kialakulásához vezet. Ezek Természet Anyára is, de főként az emberi lényekre, illetve a növény és állattestvéreinkre is kihatnak.

Nagyon fontos, hogy ma ezeket a már említett energiákat átalakítsuk a Könyörületesség és a Szent Szeretet cselekedetei által. Mindannyian felelősek vagyunk azért, ami velünk történik. Elérkezett az idő, hogy érezzünk, gondolkodjunk, szóljunk és cselekedjünk. Azért, hogy ezt az állapotot megváltoztathassuk szükséges, hogy hangrezgésekkel magasabb frekvenciákat hozzunk létre fohászaink erejével, felebaráti segítségnyújtással és egyetemes szeretettel.

D. Sürgősnek tartjuk, hogy erősebb kapcsolatba lépjünk a kozmikus hang energetikai és gyógyító erejével. Érezzük az emberi hang rezgésének gyógyító erejét fohász, meditáció, ének és zene által, szertartási hangszereinken keresztül, mint amilyen a sámándob, illetve saját szívünk lüktetésének hangja.

Nagytiszteletű Őseink jóslata szerint - melyet otomi bölcs öregek tártak fel az őslakó népek és minden ember számára - az nap, melyen 8000 sámándob hangja együtt szólal meg, lesz kezdete FöldAnyánk, minden faj és az emberiség - mely most teljes egyensúlyvesztésben van - valós gyógyulásának, annak érdekében, hogy együtt járjuk a Szent Béke útját, harmonikus együttlétben a világmindenséggel, Természet Anyával, a Közösséggel, a Családdal és saját Szívünkkel. Elérkezett az idő, hogy eggyé váljunk önmagunkkal, és újra megtaláljuk a Négy Szent Irány minden magját, s hogy a kozmikus energiát aktiválva, begyógyíthassuk a történelmi sebeket, és meggyógyítsuk FöldAnyát, tisztelvén az életet, Népeink szabadságát és méltóságát.

E. Szólítjuk a négy irány minden nemzetségét, és kérjük, hogy csatlakozzanak hozzánk, hogy begyógyítsuk azokat a sebeket, melyeket a szökőár, illetve az univerzummal és a szent dolgokkal /szakralitással/ megszakadt kapcsolat okozott. Emlékezzünk mindazokra, akik eltávoztak, többezer nővérünkre és fivérünkre, kik életüket ajánlották fel FöldAnya gyógyulásáért, az Életért és a Békéért.

F. A következő szent alapelvek szerint:

v Halaszthatatlanul meg kell gyógyítani, és le kell zárni FöldAnya sebzett örvényét/örvénylését.

v A mi felelősségünk azonosítani, és aktiválni Szent Helyeink (energetikai) erőközpontjait.

v Mindannyiunk feladata elültetni és táplálni a FöldAnya iránti szeretetet és tiszteletet.

v Az őslakó népek Ősei/Öregei javasolják a Béke és az Élet Nagy Társadalmának/Kultúrájának létrehozását és működtetését

v Missziónk egyik alapvető célja felismerni szent hangszereink energetikai és gyógyító szerepét

G. Harmonikus planetáris kapcsolattal a 8000 Sámándob Szertartás segít regenerálni a határok nélküli, erőteljes energiamezőket, létrehozva egy olyan nagyhatású, magas frekvenciájú kozmikus hangot/hangzást, amely majd azon helyekre koncentrálódik, ahol a katasztrófák történtek. Majd ez az energia továbbterjed koncentrikus hullámok formájában tengeren, levegőn, földön keresztül, erősödő fényt sugározva, szeretettel elárasztva, szeretetben megfürösztve minden emberi lényt, meggyógyítva minden élőlényt (minden érintett embert, állatot és növényt és a teljes bolygót). Ez majd elősegíti Földanya és az Emberiség megtisztulását és összehangolódását.

Szeretetünk által egy pozitív töltetű rezgésmező keletkezik, mely segít majd átalakítani a szenvedést, a haragot és fájdalmat nagyobb békességben, igazsággal és méltósággal mindenki számára. Ezért szükséges átalakítani mindenfajta konfliktust békés és erőszakmentes módon. Itt és most, mi a Föld Őrzői, az Élet és a Béke nevében szólítjuk a világ összes táján élő Férfit, Nőt, Gyereket, Ifjút és Öreget, hogy erősítsék meg újra az emberi testvériséget és a bolygó életben maradását. Tudniuk kell az elmúlt, a jelenlegi és az eljövendő generációknak, hogy mi a Fény és Szeretet küldetését tisztelve élünk, hogy szent tüzeink lobognak, hogy hangunk továbbra is hallható és Élet-Dalaink mindörökké virágoznak.

AZ OTOMI OLMÉK TOLTÉK ÖREGEK ÉS ŐRZŐK TANÁCSA

TEOTIHUACAN HAGYOMÁNYOK

INTERNATIONAL INDIGENOUS UNIVERSITY
Däbädi Thaayrohyadi

NEMZETKöZI FELHíVáS

Az Őslakó Népekhez és Nemzetekhez,

a Világ és az Emberiség minden Közösségéhez és Szervezetéhez

PLANETÁRIS SZERTARTÁS

FÖLDANYA GYÓGYÍTÁSÁÉRT,

A BéKééRT éS AZ éLETéRT

1. A Nagy Tisztító és Összehangoló Szertartás epicentruma:

A Kozmikus Hang Nagy Ünnepének, valamint a 8000 Sámándobbal Földanya Gyógyításáért, az Életért és a Békéért Szertartásnak az otomi nemzet biztosít helyet Mexikóban 2008. március 21-én. A mexikói kapcsolódási pont helyszíne az Mexico államban található Otomi Ceremonial Center (Otomi Szertartási Központ). Erőteljes szellemi (spirituális) úton találkozunk szívünkben, otthonunkban, szertartási központjainkban, szent helyeinken Amerikától, Európán, Ázsián, Afrikán keresztül az Ausztrál kontinensig, bolygónk minden területén.

A teotihuacani otomi olmék tolték hagyományőrzők szertartásokat rendeznek Mexikóban az említett napokon ( beleértve az Őslakók Világkongresszusa FöldAnya Gyógyításáért eseménysorozat szervezését március 17-21 között, valamint az Atlanti Zarándoklatot Teotihuacan otomi olmék tolték földjén március 22-25 között) és szólítanak mindenkit világszerte , hogy kapcsolódjanak be az eseményekbe itt és most, azért, hogy egybegyűlve, összekapcsolódva létrehozhassuk a legerősebb, legragyogóbb energiát, mely kiterjed az egész bolygóra.

E csodálatos eseményt megelőzően szert tartottunk.... Az ősi naptár szerint, ezek a szertatások a telehold időszakkal állanak összefüggésben, melyeket ezeken a napokon ünnnepelünk, hogy növeljük a fény, az egész-ség és a szeretet erejét a földön, minden teremtményben. Összekötő/Összekapcsolódó szertartásokat tartunk a Tavaszi Napéjegyenlőség kezdetétől, március 21-től.

2. A 8000 Sámándob Szelleme

E szertartás célja átalakítani a Föld változásának energiáit a Fény és Szeretet által. Bölcs öregeink (férfiak és nők) üzenete arról is szól, hogy át kell alakítani a harci dobokat Béke dobokká, és fel kell ismernünk a harmónia megvalósításáért és a konfliktusok békés rendezéséért végzett munka fontosságát szerte a világon.

A Szeretet és az Élet minden megnyilvánulási formája iránt érzett tiszteletünkről szól üzenetünk. Szabadsággal, Igazsággal, Méltósággal és Szent Békével élni azt jelenti, hogy felismerjük mindenben a szentséget, és azt , hogy küldetésünk arról szól, hogy életünk egyensúlyban legyen családunkkal, közösségünkkel, embertársainkkal, a növényekkel, az állatokkal, a levegővel, a tűzzel, a vízzel, az univerzummal és saját szívünkkel.

Szeretnénk ismertetni és örökségül hagyni a jelen és a jövő nemzedékek számára az Élet és a Béke lehetőségét a FöldAnyán. Az otomi őslakó nemzet, más néven az olmék-tolték-teotihuacanok, a Csend, a Hang, az Idő, és a Kukorica(~Nätho-~Näh~nu-`~Nuhmu-`~Nuhu) Szent Társadalmának őseitől származó jóslat az őslakók és az emberiség felébredéséről szól. Összegyűlünk, hogy megszólaljon 8000 Szent Dob ( ez a szám 8000-szer 8000-re nőhet világszerte), hogy lehetővé tegyük, hogy a Szent Dobok hangjának rezgései létrehozzák a Mähki `~Nithi-t (Erős Szent Medicína) és a Ts´edi Pa-t (Felerősített Gyógyító Energia), hogy meggyógyíthassuk FöldAnyát , energiáinkat az Indiai Óceánra, illetve más katasztrófa-sújtotta területekre összpontosítva.

3. 3.1. Találkozási helyszín: Mexikó

Értelemszerűen mindazok, akik nem tudnak hozzánk itt csatlakozni, bekapcsolódhatnak a Szertartásba saját közösségeikben lakóhelyükön, Amerika, Európa, Ázsia, Afrika és Ausztrália-szerte. A mexikói gyülekezési pont az Otomi Szertartási Központ (Otomi Ceremonial Center), Temoaya, Mexico állam, Mexico City mellett.

Ezért szívünk teljes szeretetével és tiszteletével, szeretnénk felkérni Benneteket, a föld országainak, vidékeinek őshonos népei, nemzetei, hogy családotokkal, közösségeitekkel, szervezeteitekkel, egyesületeitekkel gyűljetek egybe szent helyeiteken (völgyben, sivatagban, dzsungelben, szigeten, tónál, erdőben, hegyen, barlangban, folyónál, vízesésnél, szertartási központban, templomban, művelődési központban, téren, kertben, vagy saját erőhelyeteken, házi oltárotok körül) vagy bármi más helyen, mely alkalmas a gyülekezésre.

3.2 A szertartás időpontja

Elgondolás szerint 2008 március 21-én pénteken déli 12 órakor (középe-európai idő szerint este 6-kor) kell csatlakoznunk szertartási hangszereinkkel és fohászainkkal a Szent Dobok Hangjához.

Helyi lehetőségeinkhez és körülményeinkhez mérten 1-től akár 12 órás alkalmat is lehet szervezni (napkeltétől, napnyugtáig), illetve a szertartások lehetnek egész naposak (24 órásak) is. Természetesen Teleholdkor más szertartásokat is lehet rendezni.

4. A kapcsolódás és megosztás módjai

Dobokkal, illetve más hagyományos szertartási hangszerrel lehet csatlakozni a Szent Dobok kozmikus hangjához. A hangszereken kívül, szent táncokkal és dalokkal, szertartásokkal, rituáléval, meditációval és bármilyen nyelvű fohásszal lehet bekapcsolódni. Szíved dobbanása eggyé válhat minden ember dobjának ritmusával. A Szent Dobok és egyéb gyógyító erejű hangszerek ereje és szent medicinája (gyógyító energiája) terjedjen ki a bolygó minden katasztrófa sújtotta területére. Szálljon ránk a Kozmikus Hang, a Nzuni áldása, gyűjtsön össze és egyesítsen bennünket, gyógyítson meg és hozzon örömöt és békességet szívünkbe.

5. A Földért, a Békéért és az Életért

A 8000 Szent Dob Nagy Szertartás ideje előtt, alatt vagy után bárki, Nővér és Fivér, család, csoport, egyesület, tanács, szervezet, közösség, őslakó nép és nemzet, a Föld bármilyen hagyományú népcsoportja szervezhet szertartásokat, vagy egyéb hasonló tevékenységet. Ezen tevékenységek összpontosítsanak FöldAnya (a dzsungelek, erdők, szertartási központok, szent helyek) védelmére és tiszteletére, A Békére (az Őslakó és más hagyományőrző népek társaságok kollektív jogaiért világszerte) és az Életre (egyensúly a növény-, állat-, ásványi- és emberi világgal. Az élet szent, harmóniában és tisztelettel minden élőlényben).

6. Legyünk elérhetőek

Kérünk mindenkit, hogy lépjen kapcsolatba velünk. Értesítsetek arról, hogy lakóhelyetekről hány sámándobbal tudnátok csatlakozni. Szeretnénk minél több vidékkel, helyszínnel kapcsolatba lépni és tudni szeretnénk milyen szertartásokat, találkozókat, fesztivált, tanfolyamot, meditációt, szertartási, kulturális, vagy baráti összejövetelt tartanak Szent Dobok körül. Árasszon el bennünket a ragyogó fény és változtassa meg a gyógyító energia a katasztrófák keltette negativitást, hogy szétáradva, mindannyian megtapasztalhassuk és átélhessük a békét és szeretetet minden időkben.

7. A Szent Szertartás

Tisztelettel felkérünk minden embert és minden közösséget, hogy csatlakozzon e Nagy Szertartáshoz Földanya Gyógyításért, az Életért és a Békéért. Mindazokkal, akik részt vesznek, szeretnénk megosztani Szent Módon, ősi hagyományainkat 2008. március 21-én. A szeretet és tisztelet jegyében ez a következő módon történik majd:

- Felkelő Nap Szertartás (a Négy Irány, az Égnek, a Földnek és saját szívünknek üdvözlése)

- Felajánlás FöldAnyának, Nap Apának és Hold Nagyanyának

- Meditáció a Csend Hangjával FöldAnya gyógyításáért

- A Dobok és más szent hangszerek megáldása és felajánlása

- A Dobok és a kozmikus hang harmonikus megszólaltatása (déli 12 óra)

- Üzenetek TermészetAnya gyógyulásáért, az Élet és Béke biztosításáért mind a Négy Szent Irányban

- Szent Eggyéválás (Zene és Ének)

- Zárószertartás (A Négy Irány, a Föld, és Ég szívének, valamint saját szívünknek üdvözlése)

8. Feljánlás FöldAnyának

Népünk, az Első Otomi Nemzet szervezte a Mexikó államban található temoayai Otomi Szertartási Központban a legnagyobb Kozmikus Hang és 8000 Szent Dob szertartást FöldAnya gyógyításáért, az Életért és a Békéért, valamint az Első Őslakók Szent Dobjai Nemzetközi Találkozót a tavalyi napéjegyenlőségkor, 2007 március 21-én, amikor világszerte többezren egyesültek fohász és a hangok által a bolygó egyensúlyának megőrzéséért.

A következő 8000 Szent Dob Szertartás a mexikói Temoayaban, az Otomi Szertartási Központban 2008. márciusában lesz, melyet hasonló módon minden évben megrendeznek 2012-ig.

9. Áldás és köszönet:

Az Öregek- a Föld és az Ősi Tudás őrzőinek látomásával, életünket e nagy Harmonikus Planetáris Kapcsolat megszületésének és ápolásának szenteljük. Azért hogy, mindezt megerősíthessük szükséges, hogy minden energiánkat szeretetben egyesítsük. Köszönjük áldásotokat. Kérjük támogatásotokat és részvételeteket, hogy ez a küldetés megvalósulhasson Földanya Gyógyulása, az Élet és a Béke érdekében. Adományaitokat és felajánlásotokat hálásan köszönjük. Az Egyesült Államokban élők a következő címre küldhetik az adójukból leírható hozzájárulásukat:

International Indigenous University

Calle Prolongacion Tenancingo 1222-A

Esquina Otumba

Colonia Electricistas Locales

Municipio de Toluca

Estado de México, MEX C.P. 50040

TelFax: 00+52+(722) 773-2240

Tel: 00+52+(722) 2 15-68 34

Email: informes@universidadindigena.org

Kérjük mindazokat, akik az emberiség ősi hagyományai, illetve e rendkívüli planetáris gyógyítás iránt érdeklődnek, hogy minél hamarabb jelentkezzenek, a kapcsolatfelvétel és eligazítás érdekében. Emailjeiteket a következő címre várjuk:

registration8000@universidadindigena.org http://www.indigenousuniversity.org

Ra zö ga ihmu! Isten hozott Benneteket!

AZ OTOMI OLMÉK TOLTÉK VÉNEK TANÁCSA

ÉS A TEOTIHUACANI HAGYOMÁNYOK ŐRZŐI

INTERNATIONAL INDIGENOUS UNIVERSITYCSontváry

Szinte minden nagyobb könyvtárban vannak TŐLE írások. Nem róla, hanem TŐLE!!! El kell olvasni az Önéletrajzát, amiben életének főbb eseményeit - melyet a magasabb szellemi síkokról segítettek -leírja. Utolsó műve a Magyarok bejövetele volt, mely szellemi honszerzést jelentett természetesen. Ezt már nekünk kell MOST beteljesítenünk. A képen Csontváry mint Attila király reinkarnációja lett megfestve. Egy "kicsit" elhallgatták és elhallgatják ezt a TITKOT a hivatalosságok!!!

Minden a szeretet fénye!Drága Mandorla :)

Köszönöm szépen, most elgondolkodtattál, és lelki szemeim előtt látom festményeit. Tényleg :) ő is ismerhette a titkot :)
Kérlek, oszt meg velünk a többi irását is :)

A szeretet mindent áthat.....
Mosolyogj Drága Magyarország :)