Kozma Szilárd: Egyenes beszéd

Kozma Szilárd: Egyenes Beszéd

Újdonsült facebookos ismerőstől figyelmeztető levelet kaptam, - állítólag többek nevében...-, hogy értékelni ugyan értékeli mind a tárgyi ismereteimet, mind a lexikális kifejezőképességemet, de számára és számukra emészthetetlenek a hosszú és nyakatekert mondataim, nem „jön át rajtuk az üzenet”. És, mivel fél, hogy ugyanilyen általános és személytelen kifejezésekkel készítem a horoszkóp-értelmezéseket is, a horoszkóprendelésről lemond, pedig amúgy kíváncsi lenne... Meg írtam neki, hogy az utóbbival kapcsolatos képzete messze eltér a gyakorlati valóságtól, mivel jól tudom, hogy a horoszkópértelmezés természetszerűleg egyszerű és világos kell, legyen, mintha az ember kilenc - tizedikes diákhoz beszélne, és direkt ezért, vagyis a személyességért és a személyesítésért készítek képlet-értelmezési hangfelvételeket is, az analitikus leírások mellé.

A metafizikai tanulmányaimban viszont, ha tetszik, ha nem, minden oldalról – És, lehetőleg minél több oldalról! – megvilágítva, elmagyarázva, kell sűrítenem azt a rengeteg információt, ami egyetlen állításhoz, vagy ha úgy tetszik: a tényleges igazságot fedő kinyilatkoztatáshoz, kapcsolódik. Hiszen rengeteg kételyt és ellenérvet látok sorakozni a lelki szemeimmel minden állításomra, mind a tudományos-materialista, mind a szentimentális misztikus – oldalról. A levelet elküldtem ugyan az újdonsült barátnőnek, de két nap múlva rá jöttem, hogy végül is igazság rejlik a panaszos fedésében: Semmi értelme annak, hogy továbbra is, folyamatosan magyarázkodva értelmezzem a sors-figyelő, sors-értelmező munkám során felfedezett fundamentális problémáknak az ok – okozati összefüggéseit, húsz éves tapasztalataim alapján eleve ismerve, a minden felfedezésemmel kapcsolatos állításommal szemben felsorakozó szentimentális – misztikus és a szkeptikus materialista ellenérveket. Hiszen éppen az őskarma miatt: az embereknek a meghatódás és az önámítás iránti vágya, sem a steril kételkedése, soha nem fog el fogyni! Ugyanakkor mindaz, amit a gyakorló asztrológusi tapasztalataimból leszűrve, sors-tényként megfigyelek, legalább azokhoz el kellene jusson, akik misztikusan, vagy vallásosan kábulni többé nem kívánnak és a steril - szkeptikus ellenérvekre sem kíváncsiak, hanem arra, hogy miként lehetnének ténylegesen – Tehát nem magukat ámítva és megjátszva, mint a vallásos misztikusok! - boldogak és egészségesek.
Ezért tehát, két – három napi töprengés után, eldöntöttem, hogy többet nem kímélek sem szemforgató misztikus szépelgőt, sem az anyag mindenhatóságára esküdő szkeptikus okos tojást, hanem mindent úgy írok le egyszerűen, ahogy felelősségteljes sorsfigyelő asztrológusként tapasztalom, tudom és látom. És ennek érdekében, alapkőnek le is fektetem a következő Egyenes Beszéd nevű, axiómarendszert:

1. Arról én nem tehetek, ha az emberiség első szintetikus tudományát: AZ ASZTROLÓGIÁT, éppen a tudomány művelői is kompromittálták és kompromittálják ma is végzetesen azáltal, hogy jósolgatnak vele. Amint arról sem tehetek, hogy őket követve, az újságírók és a média-szerkesztők is ugyanezt teszik, tehát jósolgatnak, és ma nem is létezik Európában újság, tévé-stúdió, vagy rádió-szerkesztőség, amely a tömeghülyítésnek ezzel az eszközével nem élne.

2. Arról sem tehetek, hogy a velem egy közösséget alkotó öt asztrológuson kívül, a mai magyar kollégák (tisztelet a kevés kivételnek...), félre vezettetve magukat a jóslás nevű tévút logikája által, nem voltak képesek mindazt az életbe vágóan fontos metafizikai igazságot meglátni és felfedezni, amit nekem sikerült meglátni és felfedezni a spirituális asztrológia gyakorlása során, vagyis a karma-feltárások és az életfeladat-feltárások során.

3. Ennek a lényege pedig az, hogy a sorsunkat irányító, tehát az irracionális sors-nehézségeket, a betegségeket és a baleseteket okozó, és szélsőséges esetekben az életünknek ideje korán véget vető (korai halált okozó!) szellemi erőknek a logikája homlokegyenest ellentétes a mi egyéni karmánk háttér-befolyása (tudattalan sugallatai) által irányított boldogulási törekvéseinkkel. Ez attól az egyszerű októl fogva, hogy az eredeti lételv és életcél, nem a karma szerinti boldogsági vágyak kiélése és duzzasztása, hanem a karmikus képzelgésnek a tapasztalásból szerzett értelem (megfigyelés) segítségével történő feloldása, meghaladása, megszüntetése és az eredeti karmikus tulajdonságoknak a megfelelő jellegű pozitív tulajdonságokkal és képességekkel való kicserélése.

4. Ennél a fundamentális életténynél fogva, annyiban vagyok keresztény, amennyiben az asztrológia rá vezetett arra, hogy sorsfeladat és sorsnehézség elfogadó és nem sorskicselező, nehézség-kerülő kell legyek, illetve arra, amire mind a Názáreti Jézus, mind Hamvas Béla fel hívja a figyelmet, ti., hogy az életem és mindenkinek az élete arra való, hogy a sors-nehézségeit tudatos elfogadással megélve, általa elérjem azt, ami az életnél magasabb rendű, és amire az élet maga is sóvárog: a teljes kiegyenlítődési és együttműködési képességet, vagyis, a megváltódást.

5. Ez szerint, a kereszténység számomra nem szertartásos vallás-gyakorlás és még csak nem is hit kérdése, hanem egyszerű, természetes élet-feladat vállalásé, amelyről évek óta tapasztalatból tudom, hogy az egészségemet és, a nem világi értelemben vett, boldogságomat (derűmet, nyugalmamat, lét-biztonságomat), valamint a gyermekeim egészséges fejlődését és biztonságát képes napról napra létrehozni és fenntartani.

6. Nem a spekuláns, de steril és végső soron menetrendszerűen egyéni és közösségi kudarchoz és életcsődökhöz vezető, humánus alapú, materiális - tudományos érvek és ellenérvek az irányadók („Az Én utam, nem a te utad!) és nem is a még humánusabb, meghatóan misztikus, vagy vallásos fantazmagóriák. Hanem az, a hosszú távú következmények tükrében megvizsgált tárgyi valóság az irányadó, amit a Názáreti Jézus úgy fejezett ki, hogy: „Gyümölcséről ismeritek meg a fát”.

7. Ami az emberiség legértelmesebb személyiségének: Jézusnak az isteni mivoltát illeti, ugyanazt értem alatta, mint amire ő is figyelmeztette a farizeusokat: „Nincs-e a zsoltárokban megírva, hogy mindannyian az Isten fiai (és lányai) vagytok?”. A szellem-történelem legnagyobb hamisításának tekintem tehát azt, hogy őt kinevezték kivételes isteni inkarnációnak és ráfogták, hogy előre és ajándékba elintézte a híveinek a megváltást, és ezért azoknak egyéb dolga sincs a megváltás elérése érdekében, mint őt imádni. És majdnem olyan súlyos következményekkel járó hamisításnak tartom azt is, hogy Jézusnak nem volt gyermeke. – Ugyan kérem! Személyes szülői felelősségtudat nélkül, lehetetlen megérteni a kereszt jelentése lényegét!

8. Hogy Krisztusi szintre el jutott-e nem tudom, csak azt, hogy a mágikus csodatevéstől – nem hiába - már a negyven napos pusztai koplalásban töltött meditációja után, a belső ördögi kísértésekre adott válaszai egyikében óvta magát, de már az anyja unszolását is elfogadta a kánai menyegzőn, el egészen a Lázár feltámasztásáig. A hatás visszahatás törvényének köszönhetően, utol is érte ezekért a törvénytelen beavatkozásaiért a végzete, és a nagy érdeme éppen az, hogy nem bújt el e végzetével a világ elől, hanem azt vállalva és azzal szembe menve („Ha ez nem döntetett volna el az égben, semmi hatalmad nem lenne felettem.”, mondja Pilátusnak.), hátra hagyja tehát a tanítványai számára a szaturnuszi sorsvállalás elfogadásának: a keresztnek az élő leckéjét, mint a megváltáshoz egyedül elvezetni képes, kikerülhetetlen életfeladat-vállalás elemi szükségét, a megváltásnak az előfeltételét.

9. Ezért mondja tehát e nagy tanító, ugyanazt, mint amit a nem-jósoló és a jóslással szemben álló asztrológiának is az alaptétele, ti., hogy „Aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt, és aki feláldozza életét, megnyeri azt.” Értsd alatta, hogy aki felvállalja és beteljesíti az általános emberi, és a személyes életfeladatait is, még az életében végleg egészséges és boldog lehet és halála után egyesülni képes (integrálódik) azzal, amit a vallás Istennek, a metafizika abszolút létnek nevez. Mondják, a kvantumfizika ugyanazt mondta ki és írta le, amire már a Buddhizmus, illetve a magasztos is fel hívta a figyelmet 26OO évvel korábban. Amit Jézus mond ki, nem lehet megérteni a kvantumfizika tételeivel (Pl. „Akinek van, annak még adatik, akinek nincs, attól elvétetik”), de meg lehet érteni az asztrológia segítségével, aminek az axiómáit viszont, semmivel nem lehet jobban visszaigazolni mint a kvantumfizikával. Persze, ezen már lehet fanyalogni és ebben lehet kételkedni, de bárhogy is lenne, örökérvényűen marad az alaptétel, hogy „Gyümölcséről ismeritek meg a fát”, mert ez a biztos tárgyi – anyagi ismérv minden kétséget kizár.

1O. Az én gyümölcseim a szeretetteljesen és egészségesen fejlődő gyermekeim, valamint az, az egészségem és kreatívan páros életem, amit évek óta őrzők és erősítek e keresztény alapállású tudományom segítségével, annak ellenére, hogy betegesen kezdtem az életet már csecsemő koromtól és úgy is folytattam, felnőtt koromban is, mindaddig, amíg nem találkoztam az asztrológiával és a gyakorlati metafizikával.

11. Az én gyümölcsöm az, hogy e tudománynak köszönhetően nem őrültem meg, amikor a gyermekeim édesanyja - aki el árulta ezt a tudományt a vallásos pszichológiának – szét robbantotta a négy gyermekes családunkat másodjára is, hanem ahelyett a gyermekeinknek a hányattatástól való megmentésére koncentrálva, azok biztonságát megőriztem és a családot újraalkottam, miközben tudományos objektivitással igyekeztem leírni mindazt a mágikus erőhatást amit e szélsőséges élet-tapasztalatok közben megéltem.

12. Az én gyümölcsöm az Egyetemes Törvények kiegészítése, vagyis a 8. (A spirituális fejlődés), a 9. (A nyitott lét és a szeretet) és a 1O. (Az abszolútum és a megváltás) egyetemes törvényeinek a felfedezése és leírása a hermetikusok által korábban felfedezett és leírt hét egyetemes törvény mellé. Az én gyümölcsöm a teremtés első és abszolút okának: a misztika Lilith nevű elemének, mint kauzális jelenségnek az első, részletesen kibontott és a kvantumfizika hullám-értelmezése segítségével elmagyarázott racionális leírása, ami előbb – utóbb gyökeresen át fogja írni mind filozófiai ontológiát, mind a metafizikai kozmogóniát. És végül az én gyümölcsöm, a karmának az anyai ági női ősöktől (női felmenőktől) való származásának az újra felfedezése (Mind a bibliában, mind a héber származási hagyományban van utalás rá, de én azokról csak később értesültem. Ugyanis a saját gyermekeimnek a sorsképlete, majd általában a problémás gyermek-horoszkópok értelmezése közben fedeztem fel.), és a hét egymástól különböző sajátos karma fajtának (negatív spirituális örökletes programoknak) a leírása.

13. Akinek van füle, hallja tehát. Amit az élet lényegéről és az isteni igazságról akartam mondani (Amelynek a szellemében ezentúl kertelés nélkül írni fogok...), befejeztem.

...........................................................................................................................
EGYENES BESZÉD I.

I. Első üzenet. (Remélem, ez már érthető lesz! Hogy a többség számára kevésbé elfogadható egyelőre, az már nem a „nyakatekert” mondataimnak lesz köszönhető!)

És ha ilyetén alapot teremtetem az egyenes beszédnek, kezdjük az első tudni valóval az egészség és a boldogság feltételéről:
Annak ellenére, hogy a Ceausescu-diktatúrát a hús-hiány, vagyis a csökkent húshoz jutási lehetőség miatt is nehezen viseltem, a következő hetekben telik annak húsz éve, hogy nem eszem húst – csak nagyon ritkán, amikor erősen meg kívánom: halat - és ezt csak azért mondom, hogy egyéni tapasztalattal is alá tudom támasztani, amit a c. portálom Táplálkozás rovatában részletesen le írtam. Ennek a lényege, hogy az ember nem a ragadozók vonalán fejlődött addig, hogy az értelme és az isteni szelleme segítségével meg tudta haladni az állatvilág mechanikusan működő ösztöni színvonalát. Az embernek tehát nincs szanitéci funkciója az állatvilágban, nem azért lett és nem azért van az ember, hogy a többi állat génmutált és más okok miatt legyengült egyedeit kiszedje és elpusztítsa azok génállománya erősödése érdekében. A húsevői szokását csak az állat-emberi állapota meghaladása közben vette fel és pontosan fordítva, vagyis éppen, hogy károsan, tehát afunkcionálisan gyakorolta mint a ragadozók, mivel nem a gyengébb egyedeket ölte le, hanem az erősebbeket, sőt: lehetőleg a legerősebbeket (Lehetőleg a vezérbikákat, amelyek trófeáival ma is szeretnek büszkélkedni a vadászok.)
Az ide vonatkozó bizonyítékokat, amelyeket azok számára, akik ezt a tényt – tehát azt, hogy nem csak, nincs szükségünk a húsevésre, de egyenesen károsan hat az mind a testi, mind a lelki és főként a szellemi egészségünk szempontjából - képtelenek el fogadni, egy negyven oldalas tanulmányban amúgy is hiába bizonygatom, most nem akarom felsorolni.
Itt csak azt akarom el mondani, hogy húsevés mellett pl. képtelen lettem volna a vékony asztrológusi keresetemből egy hat tagú családot tíz évig eltartani, majd a volt feleségem családrombolása után, minden szociális és bírói – törvényszéki hatóság által maximálisan hátráltatott (diszkriminált) férfi nemű szülőként, egyedül három gyermeket egészségesen gondozni és nevelni. Ti., a húsevő gyermekek sokkal betegesebbek – mivel könnyebben fertőződnek - mint a mi gyermekeink, ezért sokkal több fölösleges gondot okoznak, és sokkal több gyógyszer vásárlását teszik szükségessé, arról nem is beszélve, hogy sokkal több ételt fogyasztanak (És ami ebben az esetben a legfontosabb: ami sokkal több pénzbe kerül, mint a húsmentes táplálék!), illetve, a hús-táplálék fogyasztása nyomán sokkal több edény- és ruhamosásra van szükség (Nem lesznek zsírosak az edényeink és mivel a bőrünk sem annyira zsíros, és kevesebbet izzadunk, a ruháink is kevésbé mocskolódnak. Tehát kevesebb mosást és mosóport igényelnek.)
Nem tudom, az első olvasásra menthetetlenül előálló hitetlenkedés és hüledezés elmúlása után, az olvasónak sikerült-e bele gondolni, hogy hosszú távon és nagyobb méretekben, csak ez a kis tényező is, mennyi fölösleges egyéni és családi gondtól képes megszabadítani az embertő – Még egyszer mondom: már csak e nélkül is, lehetetlen lett volna, mind a négy gyermekes családot felvállalnom, úgy, hogy a legkisebb: Réka két éves koráig egyedül tartottam el a kevésnél is kisebb asztrológusi jövedelmemből nem csak őket, de az édesanyjukat is. Miután a volt feleségem ágyú-szerelmes lett és elhagyta a családot, csakis ennek a táplálkozási módnak köszönhető az, hogy ami a gyermekek teljes értékű gondozását illeti, zökkenő mentesen tudtam folytatni az életet, előbb három gyermekkel négy egész hónapig, majd, miután az ő kérésére Turulát át adtam neki „csak” két gyermekkel, és több mint másfél éve, újra három gyermekkel és egy élettárssal, akinek gyakorlatilag szintén nem, illetve alig - alig volt jövedelme. Ezt lehetetlen lett volna elérnem tehát amennyiben húst fogyasztunk, hiszen nem csak, hogy a táplálékra nem lett volna elég a pénz (Igaz ugyan, hogy a feleségem és a legkisebb gyermeknek a családból való távozásával kevesebb személyt kellett eltartanom, de ez ugyanakkor azt is jelentette, hogy ettől kezdve válóperes, majd gyermek újra elhelyezést célzó peres, és nem utolsó sorban gyermeklátogatási költségek, meg más, plusz költségek álltak elő, hiszen jóval kevesebb időm jutott a pénzkereső munkám végzésére, mivel attól kezdve a jövedelmet nem hozó, táplálék-beszerzési, az elkészítési és a gyermekek utáni mosás – takarítás munka-folyamatokat is át kellett vennem.), de gyógyszerre és ruhára sem, amennyiben hússal táplálkoztunk volna.
És akkor még nem is beszéltem arról, hogy mennyi fölösleges gondot és aggodalmat spórolunk meg a természetes táplálkozásnak köszönhetően, mivel a nem húsevő gyermekek sokkal nyugodtabbak és szófogadóbbak, belátóbbak és egyáltalán nem hisztériásak és általában is, könnyebben nevelhetőbbek mint a hússal táplálkozó gyermekek. Hogy miért, annak a magyarázatát el lehet olvasni a fent említett tanulmányomban, amely magyarázatok viszont, csak a hússal táplálkozó felnőttek nagyobb mértékű ingerlékenységére, érzékenységére és agresszivitására vonatkozik, mivel akkor, amikor írtam (12 évvel ezelőtt), még nem rendelkeztem a maihoz hasonlítható, gazdag szülői tapasztalatokkal. Annyi szent, hogy nem csak ellátni nem tudtam volna magam és a családomat, de hogy közben még tanulmányokat is írjak, és portált, honlapokat működtessek, az teljességgel ki van zárva.

Egyenes Beszéd II, illetve a második üzenet.

A MÁGIA TÉNYÉNEK A NAGY PROBLÉMÁJA

Akit nem zavart meg a húsfogyasztással kapcsolatos egyenes beszédem első üzenete, azt biztos, hogy meg fogja zavarni a második. Holott olyan, a misztikusok számára bagatellnek számító jelenségről kell szólnom, mint a mágia. Nem a mesebeli és nem az amerikai filmek beli és nem a Sycret c. misztikus sikerfilm által szuggerált és nem az agykontroll által okított mágiáról van szó! Illetve, ezekről is szó van, de mégsem egészen, mert ezek jó része túlzás, fantázia- és misztifikáció-termék. Én a tényleges, reális mágia – jelenségről akarok most írni, aminek a hatásait a vallásos legendák és mítoszok, mind a mesék és a filmek otrombán eltúloznak. Sajnos, annyira eltúlozzák, hogy hihetetlenné, sőt nevetségessé teszik a mágia létezését, és aminek az igazi jelentését, ezek a mesék és filmek, csak a lényegtelen felszínen képesek megérteni és felmutatni.
A mágia jelensége tulajdonképpen a minden dimenzión átütő és áthatoló információ- és az energia áramlás az egyetemes létben. A mágia létének és törvényeknek köszönhető az, hogy a lények és a jelenségek között egy nem anyagi jellegű közvetlen és közvetett kapcsolat és tudattalan kommunikáció, kölcsönös befolyásolás is létezik. Mágiának nevezem azt a jelenséget tehát, hogy megtudok, vagy meglátok valamit és az tudattalanul kihathat, nem csak a lelki világomra, de akár a testi egészségemre is, és azt, hogy nem is kell halljak, vagy lássak valamit, de ha csak gondolok is rá, már az is befolyásolja a lelki állapotomat és akár az egészségemet is. A mágia, információ átadási és a befogadott információ szerinti lelki, vagy fizikai állapotoknak a módosulási jelenségének köszönhető tehát minden szubtilis információ-közvetítés és mindenféle szubtilis, anyagi műszerekkel esetleg még csak nem is mérhető, vagy ki nem mutatható lelki, vagy testi módosulás, akárcsak a telepátia például.
Nos, ettől a tény-megállapítástól kezdve, gyökeresen elkülönülnek a magukat realistáknak képzelő materialisták, a magukat hívőnek képzelő, vagy hívőnek mondó Isten- vagy szellem-kutatóktól. Vagyis e ténynek az el nem ismerése, illetve elismerése, gyökeresen elkülöníti egymástól azokat, akik hisznek az anyag mindenhatóságába, azoktól, akik viszont a szellem mindenhatóságában hisznek. - Vagyis azokat, akik abban hisznek, hogy az anyagi világon kívül más semmi nincs, az emberi értelem és fantázia, stb., mindössze annak az anyagnak a kivételes tulajdonságát képezi, amely anyagról szintén kizárólag az anyagi – fizikai jelenséget kutató tudósok (fizikusok) ki mutatták, hogy önmagban mint olyan, nem is létezik, azoktól, akik tudják és vallják, hogy az abszolút szellem hozta és hozza létre folyamatosan az anyagot és éppen a mágia által. (Persze, a kvantumfizikának a korábban említett a felfedezése egy kicsit nehéz helyzetbe hozta a materialistákat, de sebaj, most meg mindent az önmagában állítólag létező „univerzális energiára” kennek. Ennek viszont az lett a végzetes következménye, hogy ettől kezdve semmibe vették és veszik az anyagot, vagyis a tárgyi valóságot, és a szkeptikus elméleteik igazolása érdekében, kétségbeejtő módon el kezdtek hazudozni.)
Most viszont nem a magukat realistának gondoló és képzelő szkeptikus – materialisták és a többiek: misztikusok, vallásosok, un. ezoterikusok, vagy más „szellem-megengedők” közötti differenciáról akarok írni. Illetve nem a második csoportnak az Isten, Buddha, Tao, Sinto, Brahman, Allah, Abszolútum, stb. létezésére vonatkozó pozitív állításában akarok igazat adni, hiszen ez az igazság számomra rég óta evidens, nem szorul semmiféle bizonyításra. Hanem el akarom mondani e meggyőződésem szerint, gyakorlatilag határozottan létező mágiának azt a nagy problémáját, amire főképpen azok nem gondolnak, akik a mágia létezéséről való meggyőződésükben, arról lelkesednek, és akik úgy képzelik, mint pl. a kezdő agykontrollosok, vagy a Secret c. film hívei, hogy a mágia-irányítás segítségével, ettől fogva semmi bajuk nem lehet, mert mindent pozitívan és helyesen és megbízható módon el tudnak intézni az életükben.

Nem is tudjuk elképzelni azt, hogy mennyi bajt okoz számunkra az, hogy még az objektívnek képzelt fizikai élet-jelenségek és folyamatok is, tehát: a tárgyi sorshelyzeteink, nem másak mint a mi rejtett vágyainknak és az önkényesen száguldó gondolatoknak az eredményei (is)! Azt, hogy sokszor az életünk tárgyi valósága is, nem a vak véletlen következtében, vagy az ördög befolyására alakul olyannak amilyenné alakul, hanem nagy részben, minden az életünkben a mi egyéni és a csoportos akaratunk és egyéni képzeleti és gondolati tevékenységünk hatására keletkezik, alakul és változik. Illetve azt nem tudjuk elképzelni még akkor sem, ha hiszünk a mágiában azt, hogy az életünk és a sorsunk, nem annyira a racionálisan megfontolt, tudatos munkálkodásunk és gyakorlati tevékenységünk szerint alakul, hanem ebbe a sors-folyamatba erősen bele szól, sőt: sok esetben az eredeti célkitűzéseinkkel ellentétes élet- és sorshelyzetekbe kerülünk a karmánk által irányított, tudattalan képzeleti és gondolati tevékenységünk hatására, amely képzelet, a maga mágikus erejével, be idézi azokat a sors-elemeket és élethelyzeteket, amelyek nem tartoztak az eredeti terveink között, tehát a tudatos akaratunk által irányított cselekedetsorok célkitűzései között. – A közmondás úgy jellemzi ezt a jelenséget, hogy ember tervez, isten végez, holott semmi nem áll távolabb az istentől, mint hogy azzal foglalatoskodjék, hogy kibabráljon velünk. A karma-feloldási szükségeink azok, amelyek, a tudattalan egyéni és kollektív imaginációnkra (életképzeletünkre) hatva, annak és azoknak a jellegét megadva, a vonzás törvénye alapján, összhatásként, beidézik, ezeket a nem várt élet- és sorshelyzeteket. Felnőtté válásunk után, a velünk született egyéni karmánknak megfelelő élethelyzetek az egyéni imaginációs készségünk mágikus erején keresztül, annak a hatásaként alakulnak és jönnek létre.
El sem tudjuk képzelni azt, hogy mennyire fontos lenne tudatosítanunk azt, hogy az anyagi (fizikai) és a pszichikai jelenségeknek és folyamatoknak az egyéni szellemi (karmikus) erők által létrehozott keletkezési oka van. Hogy végül is, a karma által gerjesztett öntudatlan személyi vágyak és a tudatos akarat által működtetett, (automatikus) mágikus erejű képzelet általi jön létre az életünk össz - valósága! A mágia jelenségének a léte tulajdonképpen a felnőtt korú embereknek a sorselemei és sorskörülményei megteremtésben való, tudatos, vagy tudattalan, közvetett, vagy közvetlen részvételének a gyakorlati ténye, és ezért a személy felelősségét követeli! Vagyis a személyi öntudat zavartalanságát, tehát, a személyi identitástudat minél nagyobb mértékű tisztítását teszi szükségessé!
A mágia jelenségének a létezésének az alapján tehát, a világegyetem alaptermészete nem mechanikus, hanem MÁGIKUS, vagyis szellemi irányítású. Hamvas Béla megfogalmazása szerint: „a valóság természete mágikus”. Ezért mindaz és minden, ami létezik és megnyilvánul a létben voltaképpen Szellem. Minden a Szellemből születik, a Szellemhez tartozik, Szellemből van és végül a Szellembe tér vissza (Kybalion). Tegyük hozzá, hogy a mágia által, mert különben az állítás nem teljesen érthető, hanem misztikus marad, mint egy sejtelmes verssor. Ezt a törvényt, vagyis annak a hatásait és a következményeit, NEM LEHET ELÉGGÉ HANGSÚLYOZNI, és nem lehet eléggé komolyan venni! Ennek a törvénynek az ismeretében tudomásul kell vennünk, hogy a Teremtő Szellem által TEREMTETT OBJEKTÍV VILÁGEGYETEM TERMÉSZETE nem gazdaságilag és nem is tudományosan racionális jellegű, hanem MÁGIKUSAN ÖSSZETETT JELLEGŰ. Ezért az emberi élet- és sorsrendezési körülmények sem pusztán és kizárólagosan az embernek a megélhetési szükségének, vagy az élvezeti, vagy a kényelmi haszonelvének az ésszerűsége szerint alakulnak. Hanem ebbe beleszól az egyes embernek a tudattalan vagy tudatos képzeleti tevékenysége is. Illetve, az egyes emberrel közvetlen, vagy áttételes kapcsolatban álló személyek képzeleti tevékenységének az összhatása is! Vagyis, nem csak a pragmatikus racionalitás az irányító elve és sors-ereje a sorshelyzeteink kialakulásának, hanem e sors- és élethelyzetek alakulásába bele szól a tudattalan képzeleti tevékenységünk mágikus összhatása is. – „Az én utam, nem a te utad. – Mondja a seregek Ura.” – Tehát, az élet- és sorskörülményeinket létrehozó abszolút (Isteni) képzelőerőnek a hatás-logikája (hatásmechanizmusa) nem lehet teljesen objektív, mivel a mi egyéni szubjektív képzelőerőnknek, még ha a legtöbb esetben a részünkről önkéntelenül és öntudatlanul is, de része van a sorsunk alakulásában! És persze: ez a mágikus sors- hatásmód nem is érzelmes, nem is esztétikus, és nem polgárian morális, de még csak nem is véletlenszerű ahogy azt képzeli a materialista tudós, vagy a vallásos ember, hanem egyszerűen csak rendkívülien összetett. Közös eredő szerint ható!
A világegyetem keletkezésének és fennmaradásának – működésének ez, a mágikus alaptermészete és működési elve tehát, egyrészt objektív és azt az abszolút imagináció működteti. Másrészt szubjektíven mágikus is, mivel a mi és a velünk valamilyen közvetlen, vagy áttételesen közvetett sors-kapcsolatban álló személyeknek a tudatos, vagy tudattalan MENTALIS és képzeleti tevékenysége által, mi magunk is – még hogyha igen csekély mértékben is, de - befolyásoljuk az egyetemes létezés ránk vonatkozó működését és így, ha csak részben is, de hozzájárulunk a saját élet- és sorshelyzeteink kialakításához. Ennek a szellemében, érthető talán, hogy az Abszolút Szellem és ezáltal a Teremtő Imagináció nem a személyünkön kívül létezik, hanem bennünk is és általunk is, és velünk és általunk, vagyis a karmánknak megfelelő képzeletünk hatásaképpen és a közös karmikus képzeleti tevékenységünk eredményeképpen. Tehát, a többi emberi együtt és azok által, illetve azok képzeletének az eredményeképpen nyilvánul meg a mi folyamatosan alakuló, sors- és élethelyzeteinkben.
A TEREMTETT VILÁGEGYETEMNEK ez a mágikus természete tehát, a mi szemszögünkből, igenis szubjektív. És egészen objektívnek csak a határhelyzetbe került anyagi részecskék tömbszerűen egybesűrűsödött megnyilvánulási formáit: az anyagi struktúrákat láthatjuk. Csak és csakis a puszta anyag karma-mentes! Ezeknek az anyagi formáknak változása (mágikus átalakulása) a mi biológiai változásunkhoz viszonyítva sokkal tágabb időintervallumokban történik. De, a mi személyünk sem más, mint a megváltás (létmentés, abszolút önmentés) érdekében létrejött ősideának: Ádám Kadmonnak, vagyis Istennek a megváltásra, a magvalósítási lehetőségére vonatkozó első látomásának és akaratának egyik sajátos megnyilvánulása. Ezért, a vágyaink és az akaratunk által befolyásolt teremtő képzeletünk révén, mi is, ennek mágikus erejű, a mi emberi személyünkön keresztül is megnyilvánuló, valóság-létrehozó és valóság-alakító, teremtő törvénynek az egyéni és egyedi megtestesítői – létrehozói vagyunk!
Azt is kell tudnunk és a sorsunk megítélésében feltétlenül számításba kell vennünk viszont, hogy a mi egyéni teremtő képzeletünk csak az után tudja és kezdi éreztetni a hatását az életünkben, miután kiforrott, határozott - önálló (individuális) tudattal és akarattal rendelkező felnőtt személyekké válunk és még inkább, miután spirituális tudatossággal – egyetemes felelősségérzettel – rendelkező egyéniségekké válunk. Addig egy, az emberiség korábbi generációja, az elődeink és a szüleink (és ezt attól függetlenül is így van, ha esetleg már kiskorunkban elveszítjük őket:) - pozitív és negatív - képzelete és akarata által befolyásolt és az ő személyi tudatuk és képzeletük által létrehívott, befolyásolt és meghatározott valóságban (környezetben) kell élnünk. Csak az a baj, hogy nagyon későre vesszük észre - és nagyon kevés bizalommal kezeljük - azt a tényt, hogy ez által a velünk született és 21 éves korunktól „teljes gőzzel” beinduló karmikus teremtői képességünk (képzeletünk) által, mi is alakítjuk a sorsunkat, mi is befolyásoljuk (harmonikusan, vagy negatívan) a viszonyaink alakulását. És, hogy a legbiztonságosabb és legstabilabb helyzeteinkbe is beidézünk a sorsunkba olyan véletlennek hitt eseményeket, amilyeneket nem terveztünk be az ésszerű gondolkodásunk és akaratunk által és nem utolsósorban idézünk be ezzel az "önműködően" tevékenykedő képességünkkel, olyan betegségeket és baleseteket is, amelyeknek normális körülmények között nem kellett volna bekövetkezniük.
Az ősmagyarok még tudtak erről az emberben rejlő mágikus erőről: a képzelet - a képzelgés és a tudatos képalkotás révén ható és működő, valóság - alkotó és valóság - befolyásoló képességéről. – Igen: pontosan a képesség szavunk, amely által a nagyobb, kirívóbb erőnket, vagy tehetségünket (képtelenségünket!) szoktuk jelölni, utal arra határozottan, hogy az ősmagyarok még tudták: minden tett és cselekvés, minden folyamat és jelenség alapjainál ott van az idea: az őskép, amely mozgatja azt a szellemet, amely később lelki erővé: vággyá, akarattá válik és az anyagban és az anyag formaváltása által válik kézzel fogható, illetve érzékelhető és észlelhető valósággá. Az ősmagyarok tudták, mint ahogy minden archaikus nép tudta, hogy mindig előbb van a kép mint a gondolat, az érzés, vagy az erő. Azt, hogy az egyetemes képzelettel belső befolyási kapcsolatban álló egyéni képzelet a gyökere mindennek. Ezért igyekeztek képet alkotni magukban, a maguk számára, mindarról, amit el akartak érni, illetve amit meg akartak valósítani, hódítani, vagy legyőzni. És azt is tudták, hogy ennek a mindig és mindenhol, de számunkra a legkövethetőbb módon, leginkább az ember képzeletén keresztül érvényesülő (mindenható) törvénynek a kivédhetetlen és elháríthatatlan hatásának a következtében, mindenki, aki érzelmesen és érzelgősen viszonyul az élete lényegi kérdéseihez, az önmagát önkéntelenül a saját zavaros teremtői képzeletének az ítélete alá helyezi. Igaz ugyan, hogy ezt a mágikus önítélő jelenséget kifejező fogalom, vagyis a szentimentális (mentálisan elítélő) kifejezés a modern korban jött létre, de az őseink e nélkül is tudtak a jelenségről. Ez a magyarázat arra, hogy miért idegenkedtek sokáig és annyira „megátalkodottan” annak a, kiemelten szentimentális, un. keresztény vallásnak a felvételétől, amely a tizedik század idején már azzá, a Jézus által tanított gnosztikus szellem-tannak az alapjaival homlokegyenest szemben álló, alattvalói meghunyászkodási ideológiát terjesztő birodalomkormányzási ideológiájává, vagyis hazugságrendszerré alakult, amelynek a visszaható következménye a mai természetellenes és szellem-ellenes termelői - fogyasztói nyugati életkoncepció.
Az ősmagyarok még tudták, hogy menthetetlenül a saját ellenőrizetlenül működő és ezáltal zavarosan teremtő - materializáló mágikus képessége és annak a hatásmechanizmusa fog ítélkezni minden megalázkodó és érzelgősködő személy fölött, mivel az erősen átélt érzelmek által fűtött (intenzíven átélt) önellentmondásos képzeti tevékenységével, olyan ellentmondásosan ható természeti és közösségi környezetet és olyan eseményeket idéz (hoz létre) majd be az életébe, amelyeknek a gyakorlati hatásai és a visszahatásai egyre tragikusabban nyilvánulnak meg az egyén és a nemzet egész sorsában és egészségében. - Nem véletlenül jött létre tehát később a Sententia és a Mentális szavakból a szentimentális kifejezés. Fölöslegesen tehát ne tartsuk magunkat ítélet alatt, ne ítéljük el magunkat örökösen, ne tegyük magunkat az önkéntelenül működő, ellenőrizetlen mágikus teremtői képességünk áldozatává!
A teremtett világegyetem tehát az összes dimenzióival és létformáival együtt, az önmegmentő (Megváltó) Abszolút Szellem képzeletének a megnyilvánulása. Ebben az Abszolút Szellemi (Megváltói) logikában, benne vagyunk és a sorsunkkal és életünkkel és minden sejtünkkel, minden gondolatunkkal, minden érzésünkkel, vágyunkkal, akaratunkkal és cselekedetünkkel részei vagyunk, ha tudomást szerzünk erről, ha nem!
Tudatosságunk és gondolkozói képességünk, leginkább a Mentális síkon köt össze bennünket a Mindenható Világszellem teremtő őserőivel (hatalmaival, emanációival). E tíz teremtő – megváltó erőnek – Lásd az asztrológia tíz bolygóját - a hatásait és a megnyilvánulásait ilyen módon mi magunk is befolyásoljuk, akarva, vagy önkéntelenül, tudatosan vagy öntudatlanul, a gondolkozásunk, képzeletünk és vágyaink által létrehozott Szellem-képeink által. Illetve, a GONDOLATKÉPEINK által és azon keresztül: a tudattalan vágyaink, ambícióink és félelmeink által befolyásolt valóságról és a jövőről alkotott (jó, vagy rossz, örömteli, vagy félelem-teli) képzeteinken keresztül. Ezek, a mágikus természetű, huzamosan a központi képzeletünkben tartott, vagy a tudattalan képzeleti tevékenységünk legalján is „alig pihegő” vágy- és gondolatképek a mágia törvénye következtében materializálódnak, azaz megvalósulnak az életkörülményeinkben, illetve a fizikai és a pszichikai természetünkben.
A mágia viszont soha nem önmagában, a többi szellemi jelenségtől elkülönülten hat, hanem azoknak az igazi energia-alapját képezve, azokkal összhangban, azokkal együttműködve érezteti a teremtő-hatását mind a természetben, mind a mi mindennapi életünkben. Sőt: mivel nem más, mint a minden dimenzión áthatoló spirituális energia maga, igazából, a többi egyetemes törvény által működtetett spirituális jelenségnek a működését biztosítja. A legegyszerűbb példa arra, hogy a mágia törvénye miképpen hat a természetben, illetve az ember spirituális képességeivel nem rendelkező lényeknél, épp a különböző állatfajok külső természete (bőr és szőr színezete, test formája) alakulásában, generációról generációra erősödő forma és szín alakulásában, formaváltásában, az un. fejlődésében érhető tetten. Pontosabban, az állatoknak környezetükhöz való külső idomulási készségében. Nem véletlen, hogy azok a szárazföldi állatok, amelyek egész év folyamán hó borított területen (környezetben) élnek, fehér a szőrzetük, vagy legalábbis fehérebb, mint a többi állaté. A mágikus erejű képzelő erő hatalma az, amely a biológiai szervezet szintjén is materializálja az állatok bundájának a környezet színéhez való idomulását. A biológusok rég kimutatták, hogy olyan ötödik, hatodik, vagy hetedik generációs utódok esetében is elfehéredik a szőrzet, amelyeknek az elődje még színes, vagy legalábbis szürke szőrzetet viselt. Persze, a globális felmelegedés korszakában inkább a jelenség fordítottját figyelhetik meg. Az állatoknak ez, a környezethez való idomulási vágyukhoz (a környezettel való egybeolvadási vágyukhoz, a ragadozók előli elrejtőzési vágyához, illetve a ragadozóknak az áldozatok általi észrevehetetlenné válási törekvéséhez, igyekvéséhez) visszavezethető új tulajdonságok kialakulása nem történik meg egyik napról a másikra, hanem csak majdhogynem észrevehetetlenül, egyik generációtól a másikig, évezredeken és évmilliókon keresztül.
És ez éppen amiatt megy ilyen lassan végbe, mivel ez az átalakulás a többi törvény érvényesülésével együtt: a kiegyenlítődés, a ciklus és a ritmus, de főként a hatás és a visszahatás és a fejlődés törvényén keresztül mehetett csak végbe. Mivel viszont, az ember öntudata, a individuális önérzékelése, világérzékelése) közvetlen kapcsolatban áll az egyetemes léttudattal, és így az állatoktól messze-eltérő teremtői képzelettel is rendelkezik, nála a tudatosan irányított képzelő erejével létrehozható változások, pl. a tudatos öngyógyítások, sokkal gyorsabban végbe mehetnek. Sajnos, erre is, a negatív példa a legalkalmasabb és a sorsukra titokban neheztelő személyek arcán – főként a férfiaknál sokkal nagyobb mágikus képzelőerővel rendelkező nőkén! – egy két évtized alatt is megjelenik a képzeleti szintű gyűlölködés és a haragvás jellegzetes száj-vonása. Persze, nem annyira a fiziológián belüli pozitív, vagy negatív változások a lényegesek a mi szempontunkból, hanem a képzeletnek az un. külső, sors- és életkörülményekre gyakorolt hatások által előidézett pozitív, illetve (és sajnos inkább csak: ) negatív sors-hatások.
És itt, a többi kilenc egyetemes törvénnyel való együtthatás fejezeténél, érdemes nagyon jól odafigyelni az egyetemes mágia törvényének a hatására: Tehát: annak ellenére, hogy az ember teremtői képességének (Istenhasonlóságának) a következtében, az ő esetében a tudatos, vagy öntudatlan (karmikus) félelmek, ambíciók, vágyak és sóvárgások által önkéntelenül és öntudatlanul beidézett változások, megtörténhetnek többnyire már a személy életében. Ezek, a mágikus képzelőerőnk által előidézett pozitív, vagy negatív változások is (javulások és romlások), csak és csakis, a többi kilenc törvénnyel való összhatás eredményeképpen jönnek létre. Vagyis, az általunk, majdnem az egész életünk folyamán annyira óhajtott pozitív sorsváltozások, életkörülmény-változások, mindamellett, hogy más, velünk közvetlen, vagy csak közvetett kapcsolatban álló, ismert, vagy ismeretlen, szeretett, vagy esetenként gyűlölt személynek a tudatos, vagy tudattalan képzeleti tevékenysége összhatásaképpen jöhet létre, ráadásul, csak és csakis, a többi kilenc egyetemes törvény által adott sors-lehetőség és feltétel függvényében.
Ezért csak felszínesen és időlegesen gyógyulhatunk meg egy betegségből, mindaddig, amíg meg nem szabadulunk a képzeletünket sugallati szinten működtető, velünk született, romboló hatású agresszív viszonyulásoktól, és amíg képessé nem tettük magunkat az igazi, nem érzelgős és diszkrét szeretetnek a lelki békében történő mély átélésére. Illetve, addig még csak meg sem gyógyulhatunk rendesen, amíg nem váltjuk fel az agressziót eredményező külső visszahatásokat kiváltó önzésünket, áldozathozatali készséggel. Vagyis amíg nem változtatjuk meg az önös érdekeinket szolgáló spekulatív gondolkozásunkat (intellektusunkat) az egyetemes törvények felsőbbrendű logikája szerinti spirituális gondolkozásra, az automatikusan működő karmikus (megváltás-ellenes - negatív) képzeletünket a tudatos, tehát az egyetemes felelősség szerinti gondolkozási módra! Természetesen, valójában boldogak, elégedettek és félelem nélküliek: harmonikus személyiségek sem lehetünk mindaddig, amíg a teljes karma-feloldás nem következik be az életünkbe.
Ezért marad tehát meddő és dőre törekvés minden mágiázás, minden mágikus technika és technológia alkalmazása, nevezzék azt akár fehér mágiának, vagy fekete mágiának, vagy éppenséggel agykontrollnak. Mágiázhatunk és agykontrollozhatunk, még a világ s két nap, de pozitív és tartós változást az erőnléti - egészségi állapotunkban, de főképpen az életünkben, csak, és csakis akkor fogunk elérni, ha tudatos belső erőfeszítések útján törekszünk, elsősorban az egyedül a személyi horoszkópokból pontosan és konkrétan kiolvasható karmikus (rejtett) tulajdonságaink feloldására és meghaladására, valamint arra, hogy a többi kilenc törvénnyel is tudatos kapcsolatba, majd harmóniába kerüljünk. Aki a karma törvénye (7), a fejlődés törvénye (8), a ciklus és a ritmus törvénye (6), a kiegyenlítődés törvénye (3), de főképp a szeretet és a nyitottság (titoktalanság: 9) törvénye figyelembe vétele nélkül, öncélú mágikus praktikák és misztikus trükkök, vagy ugyancsak mágikus erejű, vallásos szertartások segítségével akar akár boldog, akár egészséges lenni, az éppen hogy a fordítottját fogja elérni annak, amit célul tűzött maga elé. És a mentális és képzeleti (ideális) agresszió miatt, még betegebbé - erőtelenebbé és még boldogtalanabbá válik, mint amilyen volt a mágiázásai előtt. Hiszen a polaritás és a hatás visszahatás (A Karma-feloldás) törvénye is érvényesül mindig és a fejlődés törvénye is igényli a magáét! Belső fejlődés nélkül lehetetlen úgy gyarapodni kívül, hogy az kárunkat nem okozná. Készítettem én már olyan személynek is a horoszkópját, akinek az lett a végzete, hogy teljesen negatív Jupiterrel a második földházban, ötös találatot nyert a lottón, mert attól fogva felelőtlenné vált, kábítószerezni kezdett és szét szakította a családját. Nem tudom, hogy tovább csúszott-e az erkölcsi lejtőn a horoszkópja elkészítése után is, mivel abban az időben, máris a gazdagok komplexusában szenvedett, amely szerint ők jobban tudnak mindent, mint azok akik nem gazdagok és emiatt kevés volt már az esély arra, hogy a tanácsaimat megfogadja.
A Mágia törvénye a elsősorban a Teremtés feltartóztathatatlan erejének a törvénye is. Ő teszi lehetővé tehát a materializálás (beidézés) és a dematerializálás (feloldás, megszüntetés) jelenségét, és ő teszi lehetővé, hogy az ember, ha igen csekély mértékben is, de tudatosan is gyakorolhatja az ősi teremtőerejét. Ezért ő a személyiség-tudat, vagyis a személyi felelősségtudat tisztításának és tisztán tartási szükségének a törvénye is. Hiszen logikus, hogy, akár a fenti példában is, egy zavart és ezért gyenge személyi tudattal rendelkező személy képzelőereje is gyenge, és határozatlan, aminek következtében, nem, hogy pozitív hatással lehet a saját sorsára, de csak és csakis negatív eseményeket idéz be, mind a saját életébe, mind a gyermekei, és más családtagjai életébe. A személyi öntudat megtisztításának a szükségét és a karma-felvállalás segítségével történő öntudatnak a karmikus meghatározódásoktól való részbeni megtisztítása után, a képzelet összpontosításával történő tudatos pozitív teremtő-erő gyakorlást, a szellemtudományok a legősibb korok óta ismerik. Ez tehát nem Jose Silva úr találmánya, még akkor sem, ha ez az Úr semmit nem tudván ezekről, az egyszerű egyén tapasztalatainak és intuíciójának a hatására fedezte fel és dolgozta ki a mágia-hasznosítás eme modern tudományát. A baj vele viszont éppen az, mint az atomenergia segítségével nyert villanyárammal: az utóbbi is, hiába menti fel az embert a kézi mosás fáradalma alól, ha az így megspórolt, fennmaradó idejében, össze vissza nyüzsög, vagy cigarettával, italokkal és kokainnal kábítja magát, ahelyett, hogy spirituálisan – erkölcsileg tehát! – fejlesztené magát.
A mágiázásnak a káros használása meggátlása érdekében (Például, mint a karmikus vágyak kiélése érdekében folytatott szerelmi-, vagy szexuális vágy- ébresztő hatásgyakorlást, vagy mint pénzszerzést, vagy akár mint kártevő, sőt: romboló és a másik életének a kioltása érdekében is véghez vitt, szellemi tevékenység.) hozták létre a katolikus egyház intézményén belül az inkvizíciót. Ezt attól függetlenül tudnunk kell, hogy ez a mágiázás-irtó funkciója, a későbbiek során átváltozott az egyház ellenségeinek a kiiktatását és semlegesítését szolgáló, sötét politikai szervezetté. És ma, a középkori Európában az inkvizíció által üldözött mágikus technikák tovább fejlesztett, tudományos változatait használja fel ma (különböző, "minden áron" jót akaró, de szellemi alapjaiban tisztázatlan, többnyire a felelőtlen beavatkozási késztetéseket és egoista vágyakat kielégítő célok elérésére) a José Silva féle agykontroll iskola. A közhiedelemmel ellentétben, a teremtés törvénynek az ember által történő tudatos használatát (az agykontroll - mágiát) nem José Silva úr a találta fel, hiszen ilyen mágikus erejű képzelgési technikákat ismertek az összes korok beavatott szellemtudósai és mesterei anélkül, hogy mindjárt az amerikai szabadalmaztató hivatalhoz fordultak volna a mágiázó módszereknek a hivatalos úton történő kisajátítása, un. levédése érdekében.
Az agykontroll tehát az eredetileg teljesen más és az öncélú haszonszerzésnél sokkal összetettebb funkciókat betöltő mágiának: a képzeletnek a teremtő erejét használja fel az un. materializációs műveleteihez. De anélkül, hogy a karma, a polaritás, vagy többi hét törvény hatását és következményeit (visszahatásait) ismertetné a „hívekkel”. Anélkül tehát, hogy azokkal „tudományosan, vagy hivatalosan” is számolna. Ezért, amennyiben az agykontroll-oktatók nem ismerik az egyetemes törvényeket, maguk is csak ártatlan áldozatai egy tömegméretűvé nőtt, de szerfölött jól jövedelmező illúzió-kergetésnek. Amennyiben viszont a többi kilenc törvényt ismerik - De a jelen tudomásom szerint, a hallgatóikkal és követőikkel nem ismertetik ezeket a törvényeket! - az öncélú mágiázásnak a veszélyes örvényeibe sodorják az ártatlan és felkészületlen hallgatóikat. Ezért az agykontroll öncélú alkalmazása, vagyis az egyéni karma megismerése és feloldása nélküli alkalmazása, a mindenkiben egészen más okok miatt, tehát a vele született karma külső anyagi formáinak a materializálása érdekében létező, mágikus képességek mesterséges és öncélúan erőltetett gyakorlása (a ráhatás) olyan helyzetekben, amikor egy létre hozott esemény (pl. egy hirtelen gyógyulás, vagy egy szerelmi párkapcsolat) nincs összhangban a Rezonancia, a Nemek, a Polaritás, a Ciklus és a ritmus, és a Fejlődés, de főképpen a Megváltás törvénye szükségével, közönséges fekete mágiázásnak bizonyul.
Így az "agykontroll-sikerek" listája is automatikusan átalakul a fekete mágiázás díszes eredménytáblájává és a hamari sikerek hosszú távon átalakulnak olyan “abszurdnak” látszó, egyéni, vagy családi sikertelenségekké, szélsőséges esetekben tragédiákká, amelyeknek az okát már régen nem keresi senki a korábbi sorozatos agykontroll – sikerekben, nem ismeri fel azok visszahatásként. Mert hiába gyógyítanak ki például egy nőt, illetve hiába gyógyítja meg valaki saját magát az agykontroll technikák (mágikus trükkök) segítségével a virágpor, vagy az állatszőr allergiából mindaddig, amíg az illető nem csak hogy védekezik a természetes időszak szerinti (fiatalkori) megtermékenyüléssel szemben, hanem elutasítja, majd szorongva fél és önkéntelen negatív magatartást tanúsít a gyermekvállalás gondolatával szemben. Az így kikezelt “betegség” ugyanis, egy olyan betegségből, amely csak azt hivatott jelezni a személy számára, hogy nem helyesen éli az életét, hogy rosszul járja az élete spirituális és gyakorlati útját, sokkal végzetesebb betegség formájában fog visszatérni, esetleg a mellekben vagy a méhében jelentkező rákos csomó képződések formájában. És akkor azt majd mind agykontrollozhatja!
Mert hiába mulasztja el agykontrollal valaki magának ezeket a rákos daganatokat is és a többi, az anyaság princípiumához: a termékenyítő információ áramlások befogadásához kapcsolódó szerveiben (gyomor és emésztőrendszer) jelentkező daganatait is agykontrollal, mert a Rák-karma feloldását feloldani hivatott több számú gyermekáldás vállalás kötelezettsége alól, és más, ide vonatkozó, de általa elutasítandónak képzelt, szellemi, vagy gyakorlati “kötelező” életfeladatainak a beváltási kötelezettsége alól, úgy sem fog megszabadulni, lett légyen ő akár a liberálisok nemzetközi főtudósa is! És ha tovább ellenkezik a karma-feloldási kötelezettségével szemben, a jellegzetes élettapasztalatokat (ez esetben az időben megélt és esetleg több gyermekes anyai tapasztalatokat és élményeket) igénylő sorsa felvállalásával szemben, akkor szerencsétlen kimenetelű nemi erőszak áldozatává, vagy más végzetes következményekkel járó, balesetnek látszó esemény áldozatává válik a sors-feladataival való szembeszegülés vagy azok kicselezését szolgáló mágiázás miatt, attól függetlenül, hogy a vak véletlenre, vagy az ördög mesterkedésére keni
A Karma (Ok és okozat) törvénye nem más, mint a mágia visszahatásainak rendszere. És ennek az egyértelmű észlelése (és őszinte beismerése) után, kevés olyan buta Silva- tanfolyam hallgató marad, aki nem veszi észre, hogy e sajátos karma-hizlalással rég óta tévúton tévelyeg, és anélkül, hogy a karmája felől pontosan tájékozódna, az agykontrollal tovább erősíti még a fizikai hibáit és pszichikai - karakterbeli hátrányos tulajdonságait. Szomorú, hogy a hamari sikereket követő (és természetszerűen bekövetkező) kudarcélmények után, a legtöbb agykontroll hívő csalódottan felhagy mindenféle szellemi-spirituális kutatással, vagy mindössze "érdekességként", "szellemi izgalomként" kezel mindenfajta spirituális jelenséget. - Ezt sajnos, ahelyett, hogy más, a szellemi sorsfeladataik felől konkrét és pontos iránymutatást szolgáltató karmikus asztrológiai sors-képlet értelmezés segítségével megismernék azoknak a negatív "hátráltatottságaiknak" az igazi, sorsbeli (kauzális) okait, amelyeknek a felszínes kijavítása és helyrehozása érdekében valamikor "agykontrollozni" kezdtek. (Tudni kell azt is, hogy igazi sors-megismeréshez és a szellemi kiegyenlítődéshez nem elegendőek a meditációs-technikák, a terápiás módszerek, hanem sokszor kegyetlen őszinteséget követelő önmegfigyelés, önfegyelem, igényesség és felelősségteljes hibabelátás szükséges.)
Az agykontroll módszereivel elérhető gyakorlati mágiázási sikerek, nem csak időlegesek, de olyan fölösleges karmikus tehertételeket is (szerzett karmát!) okoznak, amelyek tudatosítása után, a legtöbb felelősségtudattal rendelkező agykontroll-gyakorló messze elkerüli e "tudományos" praktika további gyakorlásának a gondolatát is. Ugyanis, a Kiegyenlítődés Törvénye értelmében, a könnyen és érdemtelenül, valamint az idejekorán elért "agykontrollos" sikereknek, amelyeket a mentális és az ideatikus szinteken gyakorolt naiv erőszakoskodások árán érnek el, valamikor a hétszeres árát kell "visszafizetniük", anélkül, hogy tudatosíthatnák a magunk számára, hogy miért is érik őket sorozatosan, újabb és újabb veszteségek, hogy miért érik őket újabb személyi nehézségek, hogy miért kerülnek bizonytalan és kilátástalan helyzetekbe, miért gyötrik újabb és újabb, a szellemi éberségüket kiváltani hivatott betegségek.
Az amit ezzel a személyi karma jellegét és a személyes fejlődési sorsprogram jellegét teljesen figyelmen kívül hagyó, valamint az agykontrollozók környezetének az önkéntelen mágikus tevékenysége összhatását figyelmen kívül hagyó, valamint a többi kilenc egyetemes törvény összhatását figyelmen kívül hagyó, együgyű – hogy ne mondjam: primitív – mágiázási módszerrel elérni lehet, a fekete mágia művelőivé teszi az agykontroll gyakorlókat. És ez még akkor is így van, ha csupa naiv "jó szándék" és javítani-akarás vezérli e minden áron jót akaró agykontrolozókat a céljaik elérésében. A hermetikusok nem véletlenül figyelmeztettek arra, hogy "A pokol felé vezet út csupa jó szándékkal van kikövezve."! E módszer használata csak akkor és csak abban az esetben lehet jótékony hatású, amennyiben annak gyakorlója a többi hat egyetemes törvény ismeretében, azok következményeinek tudatosításával és személyes felvállalásával, azok szellemével összhangban, teljes felelősségtudattal használja a módszert és a technikákat és ha minden negatív következményért előre felvállalja a személyes felelősséget. Különben csak árt vele magának és környezetének a pillanatnyi kézzelfogható sikereinek ellenére.
Annak érdekében, hogy pontosabb és érthetőbb legyen mindaz amit az imént leírtam a mágia törvényének az öncélú alkalmazásáról, illetve a különböző mágikus módszerek és technikák tisztulatlan személyi tudattal való alkalmazásának a következményeiről, sőt: e könnyelmű eljárások hosszú távú veszélyéről, idézem Hamvas Bélának az ide vonatkozó megállapításait, aki nálam sokkal nagyobb ismeretanyag birtokában, sokkal nagyobb tájékozottsággal és sokkal pontosabban ír korunk e cseppet sem elhanyagolható jelenségéről: "Az eltudományosított ember hozzászokott ahhoz, hogy a szellemi erőket azonnal és alaposan kiaknázza: technikára felváltsa. Ez a törvénytelen aktus Európában már nem egyszer - Platón és Püthagorasz idejében - keserves kudarccal végződött..." "A modern ember kezében az őskori (metafizikai) egységek szellemmének alkalmazásai merő mágikus technikává alacsonyodtak. Nem értették, hogy az őskori egység felbonthatatlan, melyet az egység metafizikájának tökéletes asszimilációja nélkül alkalmazni nem lehet, és ha mégis, abból csak a tudatlan kontár bűvészinas mutatványa derül ki. Az ilyen meggondolatlan mágikus aktivitások, amelyeket a modern ember primitív éretlenségében merő technikának tart, már eddig is sok emberi sorsot vezetett szellemi megzavarodásba, sőt a sötétségbe és nem egyet a teljes felbomlásba. Az alkalmazás metafizikai ismeretek nélkül, az őskori egységben levő egész emberfölötti tudással egybefoglalt erő -és szellemvilágot felszabadítja. Egyszer s mindenkorra tudomásul kell venni, hogy Európában ma az ember egyáltalán nem él olyan spirituális életet, hogy ezeknek a szellemi erőknek felszabadítását el tudná viselni, nem is beszélve arról, hogy az erők felszabadításával tökéletesedjék.
Több száz éven keresztül az anyagban való vakságra oktatott nemzedékek, amelyek megvetéssel és gúnnyal fogadtak minden metafizikát, idealitást, egzakt valóságot, misztikus intuíciót és az intuíció minden megnyilatkozását és az őskori (metafizikai) egységben nem tudtak egyebet látni, mint saját "haladó" emberiségüket megelőző komolytalan meséket, ezek a nemzedékek ma, mikor a több száz éves absztrakt és irreális kábaság következményeit keservesen tapasztalják, beavatatlan lélekkel és megszenteletlen kézzel, DE SÖTÉT MOHÓSÁGGAL (kiemelés: K.SZ.) nyúlnak az őskor szakrális hagyományának titkaihoz és fel akarják azt használni. De már itt van az idő, amikor beavatatlanságuk súlyos következményeit tapasztalni kezdik a szerencsétlenségbe taszított sorsok láttán, és saját életüknek esetleg végzetes összetörésén. Több kirívó példa volt már erre, de számtalan eset maradt titokban, és az emberi sorsok összetörésének valódi oka soha sem fog kiderülni (...) De számításba kell venni, hogy még soha a világon a mai európai (nyugati) embernél az anyagi zárt életbe jobban elmerült lény nem élt, beleszámítva az őserdők vadembereit is. Ennek az embernek a kezében a magasrendű eljárások olyan mágikus technikává lesznek, amelyeknek hatása kiszámíthatatlanul veszedelmes. Az európai ember feladata ma nem lehet a spirituálisan éretlen szellemével mohón a gyakorlati alkalmazásokhoz nyúlni, türelmetlenül a módszerek (Lásd: a Silva- módszer és pl. a Dianetika módszerei, stb. - beszúrás: K.Sz.) hatására szomjazni, hanem az őskori egységek szellemének megértését kell megkísérelni.
E barbár tömeg azonnal a szentélybe akar törni és ezoterizmusra éhezik, pedig még a kezét sem tudja megmosni. Az első lépés az őskori metafizikai hagyomány felé nem lehet más, mint a tanítványi alázat: mert az embert nem a technika alakítja át, hanem a szellem. Az alkalmazás ideje és módja, ha a szellem arra megérett, s arra szükség van, önmagától elkövetkezik." (Hamvas Béla: Scientia Sacra I. ll7-ll9 oldal.)
Hogy Hamvas Bélának a XX. század közepén írott szavai mennyire aktuálisak a XXI. század elején, jól jellemzi a legjobb magyar Silva tanítványnak, dr. Domján Lászlónak a Budapesten havonta megjelenő Elixír Magazin 2001. áprilisi számában megjelent, saját agykontroll tanfolyamát reklámozó szövege: “Többek között elmondom, hogy: - melyek az igazán hatékony programozás titkai, //- miként lehet rácsatlakozni az “internetre” , s így többek között elérni, hogy adósunknak eszébe jusson megadni a tartozást, hogy könnyen el tudjuk adni az ingatlant, hogy szolgáltatásunkról, üzletünkről ingyen tudomást szerezzenek az az iránt érdeklődök, hogy hirdetéssel kapcsolatban jó döntést tudjunk hozni, // - beszélgetés közben hogyan lehet speciális szubjektív kommunikációval hatni a másik emberre, s így segíteni neki,..." - Egyszóval, hogyan kerülhetjük el a közvetlen és a nyers fizikai és pszichikai tapasztalatokat (földi rendeltetésünket) és hogyan szolgáljuk ki mágikus - szellemi módszerek segítségével az önös, egoista vágyainkat, a nyerni akarásunkból fakadó érdek- tévképzeteinket és azt, hogy e felemelően nemes és az önzetlen szeretet által vezérelt céljaink elérése érdekében, hogyan befolyásoljuk - manipuláljuk embertársainkat nem pszichológiailag, hanem mentálisan, sőt: spirituálisan, úgy, hogy ezáltal állítólag még “segítsünk (is) neki”?
- Amikor ilyeneket olvasok, egészen biztos vagyok abban, hogy nem véletlenül született meg a Szent Inkvizíció intézménye. Egyrészt, mert tévképzet az, hogy Loyolai Szent Ignác nem ezt a spirituális szükségszerűséget felismerve, hanem eleve politikai céllal hozta volna létre az intézményt, másrészt azért, mert tudom, hogy minden személytelen és ellenséges intézmény, minden szaporodó - bővülő hivatal, jól vagy rosszul, a személyi felelősség elhárításának, vagyis a felelőtlenkedésnek, illetve az egyetemes felelősség-tudat kialakítása elhárításának a következménye.
Hogy tévedés ne essék és egészen világos legyen azok számára akik e sorokat olvassák: az agykontroll létezését örvendetesnek találom, amiért a siker-eseteinek nagy méretű számával egyértelműen és megcáfolhatatlanul bizonyítja azt, hogy a világegyetem természete és a teremtés természete mágikus. Másrészt pontosan annyira elhibázottnak és nem csak hogy vakvágánynak, hanem veszélyesnek is tartom, az ember spirituális struktúrájának és rendeltetése megismertetése helyett, az alacsonyrendű egoista késztetéseit kiszolgálni hivatott un. tudományok terjesztését. Gyakorló, tehát sors-történeteket és ok-okozati összefüggéseket figyelő, asztrológusként tudván tudom, hogy "Aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt." Valamint azt, hogy „Aki megtanul komoly áldozatokat hozni az életében, megnyeri azt.” És erre első kézi példaként itt áll mindjárt a dr. Domján reklám-szövege tényleges értelme: „Olyan mágikus módszerre - praktikára - tanítalak benneteket, aminek segítségével könnyen el lehet érni, hogy az adósotoknak jusson eszébe megadni a tartozását...”, - ha már nem mertek nyíltan, becsületesen és határozottan az igazság mellett kiállni és annak az érvényesítése érdekében harcolni, mint ahogy azt illene egy szellemi öntudattal rendelkező személynek! – Ha nem meritek a tartozás megadását nyíltan követelni tőle. Vagyis, ha továbbra is gyávák és sumákok akartok maradni…
A jó pénzért árult agykontrollos módszer nem csak azért sérti az egyetemes törvényeket, amelyek egyben a tiszta személyi öntudat és az egyetemes felelősségtudat kialakításának a törvényei is, (mivel a mágia csak azoknál a személyeknél hat jótékonyan és egyértelműen, akiknek sikerült megtisztítaniuk a Karmájukból: a Sors- adósságaikból következő fekete foltoktól a saját személyi tudatukat), mert egyértelműen a titkos tevékenységet és a rejtett élet-nyerészkedést: a fölösleges tárgyak, kapcsolatok és más sorselemeknek az agykontrollosok életébe való beidézését és azok szaporítását szolgálja. Hanem ezért is, mert ahelyett, hogy felhívja a "mozgalom" híveinek a figyelmét arra az egyszerű tényre, hogy amennyiben valakinek az ismerősei el felejtik megadni a tartozásukat, annak több spirituális oka is lehet. Többek között az is, hogy érzelmileg, vagy mentálisan olyasmihez köti magát, amit el kellene engednie, mert a szükségtelen kötődés hátráltatja őt a spirituális kiegyenlítődési képessége elérésében, vagy azt, hogy valamivel tartozik magának: ígéretet tett magának valamire vonatkozóan, amit több rendben és több ideje, hogy nem váltott be, nem teljesített és így igen közel áll ahhoz, hogy - spirituális szempontból legalábbis - hiteltelen személy legyen.
Ami a szellemtudományi állásponttal közös lehet a Mágia törvényének a Silva féle alkalmazási koncepcióban, az a pozitív gondolkozásra való törekvés, az a pozitív, építő jellegű gondolkozási és képzelgési készség kialakítása, illetve az egyéni képzeletvilágnak a szeretet-orientált iskolázása. Ennek következtében megszűnik a negatív gondolkozás, a negatív vágyélet, a félelmek és a szorongások feloldódnak, ami által az agykontrollozó már kevésbé hoz létre negatív töltetű mentális gócokat és diszharmonikus szellemi erőtereket a környezetében. Nem idéz és ne materializál önkéntelenül negatív, romboló töltetű lelki-szellemi jelenségeket, negatív és destruktív "természeti" folyamatokat az önkéntelenül működő, negatív teremtő képzeletével. A sors-ellenes és ez által Isten-ellenes, a személyi- és tárgyi világ ellenes agresszió helyett, az állandó pozitív gondolkozásra és pozitív gondolatképek alkotására átállított gondolati tevékenység így teheti az embert tudatlan és magatehetetlen, a sorsának kiszolgáltatott kreatúrákból tudatos kreátorrá, kreatív lénnyé, olyan egyetemes öntudattal rendelkező személlyé. Olyanná, aki a Nagy Világszellem mindent számon tartó felelősségtudatával (a szaturnuszi ősprincípiummal) együttműködve, képessé válik megvalósítani a személyén keresztül a fizikai, az asztrál és a metál dimenziók összehangolását és egybekötését az ideatikus és a kauzális dimenzióval, és végül az Abszolút léttel és lénnyel. Ez persze nem egy absztrakt, a személyiség-tudatától elvonatkoztatott fantazmagória kell legyen, hanem a mindennapi élet minden vonatkozásában, minden szó és minden cselekedet vonatkozásában alkalmazott, beváltott és begyakorolt tudatosság.
Látható, hogy különösebb, modern, vagy tradicionális (de mindenképpen mágikus) módszerekre nincs szükségünk, vagy legalábbis egy bizonyos spirituális fejlettségi színt elérése után, nem kell (és nem is szabad!) ilyen külső, "ördöngös" módszereket, mágikus praktikákat (Agykontrol, Dianetika, Delejezés, Jóslás) alkalmazzunk, mert az általános pozitív mentalitásunk biztosítja a mindennapi életünkben való harmonikus és kreatív létezésünket. Fontos kihangsúlyozni a mentális (dimenzió) és a mentalitás fogalmak közötti szótő - azonosságot, amire e fogalmak egységes metafizikai jelentéstartalmára utal. Ennek értelmében az általános mentalitásunk, tehát a mindennapi cselekedeteink, gesztusaink, szavaink és eljárásaink, az embertársainkhoz, a mindennapi élet feladataihoz és a környezetünkhöz való viszonyulási módozataink befolyásolják és meg is határozzák az általános mentális és képzeleti tevékenységünket, a kreátori vagy kreatúrai minőségünket.
Ugyancsak a mágiának a függvénye az un. szabad akaratunk is. A hermetikus bölcsesség azt tanítja, hogy az igazi mágikus képesség, amit egy ember az életében elérni képes, az csakis a minél nagyobb mértékben bátorrá, tehát agresszió-mentessé és éberré, tehát kábulat és zavar-mentessé (Sors- személy, vagy tárgyi világ elleni haragvás, dühöngés, mérgelődés, gyűlölet, vagy csendes neheztelés mentessé és önámítás-mentessé!) tett, éber felelősségtudatba ágyazott önfegyelmén és öntudatán, és a Szeretetre való képességén keresztül érhető el. Ezt, a minél szélesebb körű és minél mélyebb felelősségvállalás következtében, vagyis az agresszió-mentessé válás következtében és az áldozat-vállalási képesség megszerzése árán belőle, a benne koncentrálódó spirituális terekből felszabaduló, öngyógyító és sorsjavító teremtő-erőt viszont, nem kell semmiféle mágikus technikával, vagy misztikus technológiával serkentenie, mert az magától „végzi a dolgát”, akárcsak az Egyetemes Szent Szellem. Persze, még valamire feltétlenül figyelnie kell annak, aki a mágia törvényének a pozitív hatásaival és következményeinek a jótéteményeiben akar részesülni. És ez nem más, mint a már több alkalommal is említett szellemi öntudat tisztasága és zavartalansága.
Egészen pontosan: ez nem más, mint az öntudat zavarhatatlanságának, vagyis az éber (arany) öntudat állapotának az elérése. Ez, az egyéni karma jellegének megfelelő gyakorlati tapasztalatokban való részesülés és a konkrét sors- tapasztalatok segítségével történő megvilágosodások nélkül, vagyis, az asztrológiai sorsképletből kiolvasható konkrét karmikus determinációk pontos megnevezése és meghatározása nélkül, lehetetlen mindazok számára, akik erős, úgynevezett Tűz-karmával, vagy Víz-karmával születtek. Az előbbieknek azért, mert eleve csonka és csorba öntudattal, labilis és hamis önképpel, téves személyi imaginációval születtek a világra (Lásd a Tűz-karma c. tanulmányban leírtakat.) és vagy elvannak telve maguktól a csonka énjük kompenzálási reflexei miatt, és ezért érzéketlennek születnek a spirituális benyomások érzékelésére, vagy negatív értelmében túlérzékenyek a saját személyüket illetően, és még a természeti benyomásokat, még a természeti törvények kellemetlen benyomásait is a személyük elleni merényletként érzékelve, folyamatosan megsértődnek (megsérülnek). Ezért, ezek a személyek folyamatosan megzavarodnak minden, a karmájuktól való megszabadulást lehetővé tenni és elősegíteni hivatott sors-nehézségtől, erősebb személyi benyomástól.
A Víz-karmásoknak viszont azért nehéz, mert veleszületetten bennük van az önámítás és a környezet-ámítás reflexe és megfelelő erkölcsi nevelés hiányában, ez az ártatlan valósághamisítási reflexük, idővel magas fokú önámítássá változik. És mindaddig, amíg a (Szaturnuszi) sorserők határozottan le nem állítják a mindenkinek és mindennek – és persze, saját maguknak is – a jóindulatú kegyes hazugságokkal történő átverésére, becsapására irányuló törekvéseiket, a mindent a maguk egoista javára forgatni akaró ámítási reflexeiket, képtelenek az igazi személyiségüknek, az igazi Én-üknek a megtalálására, hiszen semmi nem stabil az életükben. A tűz-karmások számára a legjobb és legcélravezetőbb karma-oldást, a keleti „puszta kezű” harcművészetek filozófiájának, etikájának és természetesen, a gyakorlati, nyílt harci tűzpróbájának a gyakorlása és testi érintkezés szintjén átélhető, közvetlen harci tapasztalata, a tapasztalatoknak a spirituális önbeavatási napló segítségével történő feldolgozása és személyesítése adhatja meg. De ez is csak elindító – bátorító, hozzá szoktató impulzus lehet ahhoz, hogy fel kell vállalniuk a hétköznapok során felmerülő sors-provokációkat és a velük szemben és a környezetükkel szemben felmerülő igazságtalan eljárásokat nem csak, hogy nyíltan szóvá kell tenniük, de konkrét személyes küzdelmekben is részt kell venniük ezen igazságtalankodásoknak a megszüntetése és jóvátételen érdekében. Magyarul, minden olyan rend- törvény és szokás, vagy erkölcsellenes cselekmény megszüntetése, illetve azok megismétlődésének a megelőzése érdekében nyíltan síkra, és ha kell harcba kell szálljanak, ami őket, vagy a családjukat, vagy a közvetlen környezetüket valamilyen formában sérti, bántja, vagy megkárosítja. És ezt mindaddig, amíg a harci bátorság nyugalma, a harckészség nyugodt békéje nem veszi a hatalmába az egész személyiségüket.
A víz-karmások számára az egyetlen lehetőség az öntudatuk és ez által a mágikus erejű képzeletük megtisztítására az elsősorban önmagukkal szemben következetesen gyakorolt, úgynevezett kegyetlen őszinteségre, a tárgyi valóság szerinti, igazság beismerésére, kimondására és elfogadására való tudatos és ambíciós törekvés. A „kegyetlen” hibabelátással együtt gyakorolt, folyamatos önleleplezés, az önmagukhoz való kegyetlen őszinteség. Ehhez mindenféle hazugságvizsgáló és hazugságleleplező – önámítás leleplező – egyéni technikákat kell, kieszeljenek és alkalmazzanak saját magukkal szemben, de a környezetükkel szemben is, amely, a rezonancia törvénye alapján, hozzuk hasonló módon jár el az élet dolgaiban. Vagyis: mindig a környezetük is a saját előnyét lesi és eközben a jóindulatú ártatlanságát vallja és hirdeti előttük. Tudatosan keresniük kell az úgynevezett „nyers igazságkimondó” személyek társaságát, vagy az azokkal való konfrontálódást, de persze, nem azzal a céllal, hogy az évek folyamán jól begyakorlót hazudozásaikkal azokat is legyőzzék, kétségbeesésbe kergessék. Hanem azért, hogy szembesüljenek a saját ámítási és önámítási reflexeik gyakorlati, konkrét megnyilvánulási formáival és így, a gondolkozásukból, de még a képzelgéseikből is kiiktathassák, sőt: gyökeresen ki irthassák azokat.
Asztrológusi tapasztalataim viszont azt mutatják, hogy éppen az erős tűz- és a víz-karmával rendelkező személyek kerülik el széles ívben a legegyszerűbb és legenyhébb konfliktus-helyzeteket, és a legelemibb és leg nyilvánvalóbb igazság-fel- és kimutatási lehetőséggel bíró, valóság-szembesülési gyakorlati körülményeket.
"Én vagyok, az Én vagyok.", mondja állítólag az Úr (A legfőbb törvény) Mózesnek a Sion hegyén. (Persze, tudjuk, hogy az egész történet spirituális metafora, hiszen nem egyetlen embernek nyilatkozta ki egyszerre az Isten a személyi tudat titkát, vagyis azt, hogy az ember individuális tudatában megjelenik az egyetemes léttudat. És a szellemi erők pozitív működésének a feltételét leíró tíz parancsolat sem egyetlen „közlés” eredménye, hanem a mediterrán és az elő-ázsiai népek spirituális bölcseinek a sok száz, vagy éppenséggel több ezer éves tapasztalatának a kvintesszenciája!) Más fordításban úgy hangzik a kinyilatkoztatás, hogy: "Vagyok, aki Én vagyok" - Mózesnél az égő csipkebokor allegóriájában megsejthető ez a különösen finom (szubtilis) kauzális tudat-erő, a gondolati és a képzeleti szféráknál is finomabb, egyetemesen felelős, isteni öntudat – állapota, ami nem más mint az ember tudatán keresztül megnyilvánuló egyetemes léttudat és az abból, az emberen keresztül, az ember által (is) kiáradó teremtő ereje az egyetemes Teremtő-Megváltó Isteni erőknek. Jézusnál ugyanez így fogalmazódik meg: "Én vagyok az Út, az Igazság És az Élet." És: "Keressétek Isten Országát, és a többit megkapjátok ráadásként."
A szabad akarat kérdése nem választható el a személyi felelősségtudat és így a gyakorlati – hétköznapi és a szellemi felelősségvállalás kérdésétől. Csak az ember lehet szabad, csak az képes mindenkor érvényesíteni szabad akaratát, aki a törvények ismeretében, sem magának, de másoknak sem okoz anyagi, vagy lelki – tudati károkat. És az, aki az ellenőrizetlen és ezért zavaros, vagy agresszív (karmikus) mentális és képzeleti tevékenységével (Mivelhogy ez már nem jellemző rá), nem zavarja és nem korlátozza mások szabad akaratának érvényesülését. De hányan vagyunk képesek erre, amikor a Lilith által irányított emberek az egoizmusunkból és uralkodási mániáinkból eredő "jóindulatunkkal", mind-untalanul bele szólnak nem csak az egymás boldogulási törekvésébe, de a tudatosan vállalt szellemi és gyakorlati életfeladata beválásába is, amikor is, szó szerint “minden áron”, az általuk jónak vélt egyedüli útra szeretnék rátéríteni a környezetüket, vagyis a sját karmájuk jellegének megfelelő boldogság- megszerzési és elérési lehetőségekkel telített útra! Vagy, amikor az egyszerű, egyéni (karmikus) boldogságvadászó törekvéseik közben, vagy a beavatkozási és tevékenységi mániájukban, a külső és belső nyugalomra való képtelenségükben (nyüzsöghetnékükben) széles jókedvükben, vagy széles bánatukban, folyamatosan, piszkálják, zaklatják és zavarják embertársaikat. Amikor az autóikkal hajtanak mint az őrültek, tekintet nélkül arra, hogy ártatlan gyermekek életét is veszélyeztetik ezzel.
Ezek a karma-hizlalók, megfosztanak minket a pihenési lehetőségektől, valamint a szellemi elmélyüléshez és szellemi belátási képesség kialakulásához szükséges nyugalomtól, tehát az időleges, de egyesek számára (Halak-karmások, 12. házi életfeladataikkal rendelkezők számára) létfontosságú, külső ingerektől mentes létezés lehetőségétől, vagyis a kontemplációhoz és a meditációhoz szükséges belő lecsendesülés elemi feltételétől. Márpedig erre, nagyon sok személynek annyira nagy szüksége van, mint másnak a táplálkozásra, a levegővételre. Az ilyen személyekkel szemben meg kell tanulni erélyesen és határozottan fellépni, és a velük való konfrontációt, akár a testi konfliktust is, bátran felvállalni. A békénknek ugyanis az, az ára, hogy a békétlenekkel szembeni harcot mindig és gondolkozás nélkül fel tudjuk vállalni. Mindaddig, amíg meg nem tanulunk a személyi tudatunkat és képzeletünket zavaró külső agresszorainkkal szemben bátran és határozottan fellépni, és ha kell, azok miket zavaró és zaklató hibás mentalitásával szemben akár nyílt harcot is vállalni, addig a belső békénket sem fogjuk megtalálni, még a teljesen hangszigetelt, föld alatti bunkerekben sem.
Sőt: a Teremtés törvényének a kiegészítését képező, öntudati integritás törvényének a szellemében, a fentiek miatt, jogunkban áll minden agresszorunkat és zaklatónkat, vagy akárcsak személyi rágalmazónkat is annak a tízszeresével, vagy akár a százszorosával is visszatámadni, mint amivel ő támadott meg, amennyiben az észhez térítése és az agresszori -zaklatási –rágalmazási szokásaitól való eltérítése, az ide vonatkozó reflexeiről való leszoktatása ezt szükségessé teszi. Ez a törvényismeretből eredő, mindig-bátor magatartás, az arany öntudat kialakításának a részét és feltételét képezi. Annál is inkább, hogy mindenkinek személyesen meg kell tapasztalnia azt, hogy azt a jogos védekező harcot, amit teljes mértékben és bátorságban, teljes elszántsággal felvállaltuk, a legtöbb esetben nem is kell már megharcolni, amiként arról az áldozatról, amit teljes szívünkkel és elménkkel fel vállaltunk, utólag mindig ki derül, hogy már nem is kell meghozni. („... És aki feláldozza életét...) – Ez is a valóság mágikus természetéhez tartozik. Ki kell próbálni és meg kell tapasztalni.
De azt sem kell elfelejteni viszont, hogy a mágia életadó, építő - teremtő ereje (Pl. a gyógyulás), csakis nyugalmi állapotban, tehát békés időben képes a legintenzívebb hatást kifejteni. Ezért azt is meg kell szoknunk – És ezt a képességet csakis a harcművészeti beavatás segítségével sajátíthatják el a Tűz-karmával rendelkező személyek. -, hogy minden személyi és öntudati, önérzeti integritásunkat védő, valós önismeretet szolgáló harci művelet, harci cselekvés után, azonnal a lelki nyugalom és a szellemi béke és ez által a fizikai (nem csak izom működési, hanem ideg- és agy-működési) fellazultság állapotát is elérjük.
Arra korábban feleslegesnek találtam kitérni, de a legutóbbi tapasztalataim szerint, sajnos mégis szükség van külön kitérni arra is, hogy a mágia törvényével harmóniában élni akaró személy soha nem engedheti meg magának azt, hogy olyan személyeket, akik neki nem ártottak, az önérzetükben, mentális, vagy lelki önértékelésükben sértegessen. Hogy azok fizikai külseje, vagy más külső aspektusa miatt bántson, vagy akárcsak finom célzásokat is tegyen arra, hogy neki a másik személy külső megjelenési formája, vagy bizonyos, olyan „objektív” személyi tulajdonsága, amiről az nem tehet, nem tetszik. A rezonancia és a hatás - visszahatás törvényei alapján ugyanis, az, ha valakinek olyan vele született személyi tulajdonságába, vagy külső formájába kötünk bele, amiről az nem tehet, és amivel ő nem támad tudatosan és rossz indulatúan minket, a rá gyakorolt támadásunk hétszeresen vissza hárul ránk a jövőben, és amennyiben nem teszünk hathatós lépéseket az elkövetett vétek jóvátétele érdekében, akár az egész életünket is tönkre teheti annak a mágikus karma- következménye. Hiszen amennyiben valakinek, aki nekünk nem ártott, a személyét bántjuk, akkor a benne levő egyetemes léttudatot - magát az abszolút-tudatot - bántjuk, és erre már nem létezik bocsánat, csak erős jóvátételi cselekedetek után. Ahogy Jézus mondja: "Még annyit sem szabad mondani a másikra, hogy Ráka!"
Amennyiben viszont, valaki bántani merészel minket, ugyancsak olyan személyi velünk született, vagy közben keletkezett tulajdonságainkért vagy meghatározódásainkért, amelyekről nem tehetünk, nem hogy jogunkban áll magunkat megvédeni, de kötelességünk is a sorsprovokációt felvállalni, mert a látszólagos igazságtalan bántalmazás alatt, vagy mögött olyan megtudni való információ rejtőzik, aminek a megszerzésére szükségünk van a fejlődésünkhöz (a kiegyenlítődési képességünk megszerzéséhez), de ehhez a számunkra lényeges és a felszíni csörte alatt rejtőző információhoz csakis úgy juthatunk hozza, hogy a konfliktust vállalva, a támadónak azokat a személyi hibáit olvassuk a szemére, amely személyi hibák a kijavítására lehetősége lett volna, sőt, amelyek kijavítása a kötelessége is lett volna, vagy amelyek nem vele születettek, és amelyeket nem tőle független körülmények között szerzett be, tehát amelyeknek a létezésért (Pl. valósághamisítás, hanyagság, felelőtlenkedés, gerinctelenség, közömbösség, empátia-hiány, stb.) tehát ő igen is, felelősséggel tartozik. – Jézus sem, a maga szórakoztatása érdekében szidta folyamatosan a farizeusokat, hanem azért, hogy ez által, saját magáról, a saját felszínre még nem került karmája jellegéről tudhasson meg minél többet.
A leírtak szellemében talán érthető, hogy miért kapcsolódik a Teremtés Törvényéhez az alkímiai Sublimatio (Szublimáció) művelete, vagyis a mind finomabb és finomabb szellemi öntudat átalakítás, a pozitív benső átváltozás következtében létrejövő arany öntudat elérésének az egyszerre gyakorlati és spirituális művelete. És talán érthető az is, hogy az asztrológia elemek közül miért az egyetemes egységtudat eléréséhez szükséges, mindent átvilágító Napfény által megtestesített, tiszta személyiségtudat ősereje szolgálja elsőként a mágia törvényét. Zavaros személyi tudatú személynek ugyanis csakis zavaros lehet a saját sorsára, élete céljáéra és rendeltetésére vonatkozó fantázia-világa és hiába, hogy az Uránusz (Lásd a fejlődés törvényénél) és a Neptunusz (Lásd a Szeretet törvényénél) által megtestesített őserők hatáskörébe tartozik a mágikus teremtő erők működése, mert mindaddig csak negatív sorselemeket képes beidézni az életébe, amíg a személyi öntudatával és akaratával nem került egyenesbe. Amíg képtelen a következetességre, az önfegyelemre és a figyelme összpontosítására.
És akkor végre, lássuk Egyenes Beszédben is összefoglalva, hogy miért írtam le mindezt a mágikus erejű képzeletről, az én – te – mi – ti – ők képzeletének a mágikus erejéről? – Hát azért mert azon keresztül hat a Karma. És amint tudják egyesek, de legalább is sejteni vélik, a Karma az a személyi negatív késztetéseket tartalmazó sors-csomag, amit valahol bent cipelgetünk magunkban, és aminek a belső mágikus sugallatai miatt és a külső környezetére gyakorolt kisugárzása miatt, a „rossz” dolgok megtörténhetnek velünk. Illetve, ami miatt, ha nincs felfedezve, alaposan megismerve, megnevezve, felvállalva és így valamennyire feloldva, csakis rossz, de legalább is kellemetlen dolgok történnek velünk. És ezt mindaddig amíg meg nem ismerjük és alapos belső háborút („dzsihad”-ot) el nem kezdünk a karmánknak megfelelő belső negatív mentalitásunk – képzelgési és gondolkozási reflexeink – viselkedésünk, feloldása és meghaladása érdekében. Egészen pontosan: ameddig a karmánknak megfelelő negatív belső mentalitásunk helyében ki nem alakítjuk az annak (az illető lelki jelenségnek) megfelelő pozitív külső és belső mentalitást. - Hát azért kezdtem úgy, hogy nem is tudjuk, hogy mennyi bajt okoz a számunkra az, hogy létezik a mágia egyetemes jelensége, amit a magára valamit is adó (materialista) tudományos területen kutató tudósnak, ha nem is kötelező letagadni, de menthetetlenül figyelmen kívül kell hagyni!
Mert nem elég, hogy az úgy-e a komoly és megbízható tudósoknak, ha nem is fő-vesztés, de hitelesség-vesztés terhe alatt, kötelezően figyelmen kívül kell hagyni a mágiát, amiért is semmiféle megbízható információnk nem lehet annak a hatásmechanizmusa felől. De ráadásul még bennünk és általunk is hat és különböző kellemetlen, sőt, néha egyenesen káros élethelyzeteket idéz be, az egyéni karma a számunkra. És nem is mindig, hanem csak azt követően, hogy a mi magunk által sem észrevett, zagyva és zavaros imaginációnk és gondolataink felerősödnek. Ezek hatására és azok szerint idézi be tehát a kellemetlen és nem egyszer káros élet- és sorskörülményeket! De ráadásul még mások (az anyánk és nagyanyánk és a feleségünk, szeretőnk imaginációján kívül, ki tudja, hogy még kik) zagyva, vagy tudatosan káros, vagy éppen gonosz imaginációján keresztül is képes hatni a sorsunkra, életünkre! – ez, az övékével rezonanciában álló karma! - Úgy-e, hogy nem is olyan kellemes és optimista ujjongásra késztető dolog ezt így meg hallani és ha kételkedve is, de tudomásul venni, ahhoz képest, hogy milyen tudomásul venni, a naiv, un. „pozitív gondolkozás” szemszögéből, amely még örvendezik is a mágia létezésének a tudomásul vételekor, mondván, hogy nagyszerű, hét akkor semmi mást nem kell tennünk, mint pozitívan gondolkoznunk és képzelegnünk és akkor csupa jó dolgot idézünk be az életünkbe. Gondolván, hogy csak ennyi hiányzik ahhoz, hogy megnyerjük a mágia tudatos alkalmazása segítségével az életünket. Hát nem tévedett ez a primitív Jézus, aki azt mondta, hogy nem lehet az életet meg nyerni? De igen, bizonyára, bolondokat beszélt. – Persze, hiszen nem ismerhette szegény, sem a Silva féle agykontroll technikákat, és a Secret c. filmet sem látta!
Pozitív gondolkozók és képzelgők az egész világról egyesüljetek!
De hát nem ilyen egyszerű ez kérem... – A legszelídebb hasonlat erre a helyzetre az, amit kezdő asztrológus koromban szoktam mondani, ti., hogy olyan, mintha egy szú-rágott korhadó faoszlopokból, gerendákból és falakból álló emeletes falusi házat kifestek szép színesre, sőt: még le is lakkozom, és azt várom tőle, hogy biztonságban éljek benne egész életemben. Nem csak össze fog omlani, de maga alá is temet bizonyára.

III.

Egyenes Beszéd: A nő az ősminta, tehát nem csak az életnek, hanem a karmának a létrehozója és átörökítője is!

A mágikus spirituális memória és az anyai ági örökletes (karmikus) programok

Az igazi - megvilágosodást, és ezzel egészséget és belső derűt hozó - életutam akkor nyílt meg, amikor a Hamvas Béla műveinek a hatására, a Hamvas által összegezett metafizikai irányelvek szerint és a saját élet- tapasztalataim alapján (életem reális eredményeinek az alapján, a valóság által felmutatott reális tényeknek az alapján), az asztrológia reinkarnációs szemléletével és az ebből kikövetkeztetett elméletekkel tehát, mindenféle miszticizmussal leszámolva, egyre mélyebben kezdtem behatolni a létnek (A metafizika és az asztrológia által vizsgált valóságnak) azokra a területeire, amelyeken a tudomásom szerint senki nem járt. Ezek az igazságkereső búvárkodások, elsősorban az újszülött csecsemők által közvetlenül az édesanyjuktól örökölt, különböző életfeladatokat tartalmazó (magukban rejtő-hordozó) spirituális – karmikus - programoknak a felfedezéséhez vezetett. Ezt a reinkarnáció tévképzetétől való végeleges megszabadulás tette lehetővé és az első gyermekünknek (Medárdának) a „vad” természetben (A Hargita hegység egyik, Csíkszentkirály fölötti erdejében) történő, minden orvosi felügyeletet nélkülöző, csodálatos születését előkészítve, elősegítve és végig követve jutottam el.
A volt-feleségem bátor tette által előállt új élethelyzetünk (tudatosan és akarattal orvosi segítség nélkül és a természetben szült makk egészséges gyermek) és a szülők és a gyermek horoszkópjának a metafizikai értelmezése közben jutottam el arra a következtetésre tehát, hogy azokat a negatív szellemi (karmikus) programokat, amelyeknek a nem (!) ismerete következtében elkövetjük az életünk nagy tévedéseit és amelyek következtében, nem csak hogy boldogtalanná válunk, de a krónikussá és végül halálossá váló betegségeinket is, a szó szoros értelmében „legyártjuk”, az anyai ági ős-szüleinktől (anyai üknagyanyáinktól és dédnagyanyáinktól) örököljük.
Így jutottam el a generációk közti, a generációkon át, mágikus úton hatoló spirituális memóriának, mint egyértelmű spirituális - karmikus – örökösödési program-közvetítésnek, tehát mint új szellemtudományos képzetnek a felfedezéséhez. Azért csak képzetéhez, mert csak évek múlva határoztam meg ezt a jelenséget fogalmilag ennyire pontosan:
A generációkon misztikusan átnyúló - nem tudatos, tehát: nem kulturális, és nem írott krónikák és más anyagi emlékek útján és nem szájhagyomány útján, de nem is géneken, vagy más biológiai hordozók segítségével terjedő! – mágikus alapú, spirituális memória felfedezése azért nagyon fontos, mert a hatáskörébe tartozik az egész emberi evolúció és az egész életünk és sorsunk játékrendszere! Sőt: az egész lét rendszere is! A (materiális) tudomány által vizsgált biológiai - fiziológiai - genetikai örökségünk mindössze leképezi, megtestesíti ezt, a mágikusan ható, spirituális memória útján az anyákról az utódokra leszármazó szellemi örökségnek. A kezdeti sejtéseimet igazoló felfedezéseimre támaszkodó meggyőződésemben, mára teljesen megerősített a kétezernyi horoszkóp-értelmezés, valamint a baráti körömben és a családomban megismétlődő, orvos nélküli egészséges gyermek –szülések ténye, majd a gyermekek egészséges és harmonikus növekedése. Sőt: ez orvosi kezelést ritkán igénylő gyermekeknek, a ritka és szokványos (hűlések), betegségeinek is, az édesanyjuk tudattalan szellemi – lelki görcseihez visszavezethető szellemi okainak a megfigyelése. És persze, az asztrológusi tanácsért hozzám forduló személyek gyermekeinek az én gyermekeim aprócska hűléseinél sokkal nehezebb, súlyosabb és „furcsább” (pl. éjszakai ágyba vizelés, anorexia, stb.) betegségek rejtett, többnyire karmikus okainak a felfedezése és feltárása is.
Gyakorló asztrológusi tevékenységem és kutatásaim legfontosabb eredménye tehát, az emberi léleknek (spirituális és kauzális struktúrának) a mélyrétegeiben rejlő, családi vonalon az anyai ágon öröklődő, vagyis anyáról leányra és fiúra szálló (az unokáknak anyai ágon átadott) spirituális tévképzeteknek az egyéni karakteri tulajdonságokként, vagyis jellegzetes negatív meghatározódásként átadott, szellemi örökség-csomagjainak: az anyai ági családi karmának és a megfelelő életfeladat-öröklődésnek a felfedezése. És ezzel együtt, a személyi horoszkópok kauzális értelmezése által történő kimutatási lehetőségének a felfedezése! Vagyis az egyéni KARMA igazi, gyakorlatilag is kimutatható anyai ági női felmenőktől való eredetének, valamint az asztrológiai (horoszkóp szintű) kideríthetőségének és kimutathatóságának a felfedezése.
Ezek, a születésünkkor már az auránkban rejlő, negatív szellemi program-rendszerek lehetnek például konkrétan leírhatatlan tárgyú irracionális félelmek, vagy pl. állat-fóbiák, vagy természetellenes ambíciók, személy- és személyiség-ellenes késztetések, vagy család-alapítás ellenes, gyermek- magazat és életellenes késztetések, irracionális rombolási és önrombolási hajlamok, büntetési és önbüntetési, öncsonkítási és öngyilkossági késztetések (önkéntelen és öntudatlan, rejtett agresszivitásnak az okai), vagy szexuális devianciáknak is a szellemi okai. Ezernyi személyi horoszkóp elkészítése és megbeszélése (visszaigazolódása) után bebizonyosodott például, hogy azon személyeknek, akiknek a horoszkópjában a Nap, a Hold, a Mars, a Szaturnusz és a Plútó közül minimum három bolygó diszharmonikus fényszögben kapcsolódik egymáshoz, az anyai ági ősei, intenzíven átélt életellenes mentális (érzelmi és gondolati) folyamaton mentek keresztül tudatosan, vagy önkéntelenül éveken át, huzamos neheztelés és szorongás, rejtett (elfojtott) vagy nyílt gyűlölködés, bosszúvágy, vagy nyílt életre-törés (gyilkosság, öngyilkosság, vagy több abortusz) és felelőtlen átkozódások (kiátkozás) szintjén. Ezek, a csecsemő korban is az aurában (tudattalan szellemi lényünkben) lappangó rombolási hajlamok, tizennégy éves korunk után már aktiválódnak és a kamasz kor időszakában határozottan - érzékelhetően jelentkeznek, erős depresszió, türelmetlenség, agresszivitás, irracionális félelmek és öngyilkossági késztetések, vagy a felnőtti léttel és az általános emberi életfeladatokkal szembeni averzió (pl. otthon- és családalapítás, gyermekvállalás és gondozás) formájában. Az ilyen jellegű általános felelősségeknek az önkéntelen és öntudatlan elutasítása, kikerülésére való öntudatlan törekvések formájában.
A racionális logikánk számára érzékelhetetlen (manipulatív, vagyis karmikus) hatásukat azonban, leginkább a felnőtt korban fejtik ki, amikor etikai megfontolásból, civilizált önfegyelmünkkel magunkba fojtjuk ezeknek az imaginációnkat befolyásoló mentális programoknak a külső megnyilvánulási formáit, aminek következtében azok a tudattalan képzeleti és vágyvilágunk mélyrétegeiben fejtik ki hatásaikat. Annak ellenére ugyanis, hogy ez a civilizált "önfegyelmező" eljárásunk látszólag mindannyiunk megnyugtatására szolgál, a teremtés első törvénye: a mágia törvénye bennünk és általunk is végzi a dolgát „önműködően” és ezért az elfojtás, elnyomás a lehető legveszélyesebb eljárás (mentalitás) mind önmagunkra, mind környezetünkre nézve. Ezek a mély tudattalanunkba vésett, fény- és szeretetellenes: életellenes spirituális gócok, minél ésszerűbb és civilizáltabb gátlások alá helyeződnek, annál rejtettebben és veszélyesebben: követhetetlenül fejtik ki romboló hatásukat a láthatatlan és érzékelhetetlen szellemi-lelki folyamatainkon keresztül. Igazából mindannyian manipulálva vagyunk ezek által az anyáktól, vagyis az anyai ági női őseinktől örökölt, azok által a tudattalan képzeleti és gondolati és érzésvilág mélyrétegeibe lefojtott és így a generációk közötti tudattalan szellemi öröklődést biztosító spirituális memória révén az utódoknak átadott szellemi csomagok által, vagyis az auránkba kódolt, negatív (pl. sors- és Istenellenes, gyűlölködési - rombolási, vagy éppenséggel önámítási) szellemi programjaink által, miközben úgy képzeljük, hogy az értelem által vezetett szabad akaratunkat gyakorolva, pozitív vágyaink és ésszerű erkölcsi világképünk szerint gondolkozunk, érzünk és cselekszünk.
A mágia-jelenségével foglalkozni saját magának megtiltó, materiális tudomány szűklátókörűsége miatt, meg az asztrológiának a primitív reménykedését kielégítő jóslással való kompromittáltsága miatt, az emberek nem is sejtik, hogy ezek miatt, az anyai ágon öröklött negatív karmikus programok rejtett hatásai miatt, illetve a személyi karma által sugallt negatív, szellemi és lelki mentalitások önkéntelen átélése miatt, betegednek meg látszólag indokolatlanul és miattuk sodródnak olyan konfliktusokba, nehéz és nem egyszer olyan tragikus kimenetelű élethelyzetekbe, amelyekbe nem csak hogy nem akartak, hanem amelyekre még csak soha nem is gondoltak.
Ezeknek az örökletes (szellemi) romboló programoknak a felfedezésének és a személyi horoszkópok segítségével történő kimutathatóságának a jelentősége nem is annyira a betegség- és konfliktus okozó szellemi gócoknak a tudatosítás segítségével történő megszüntethetőségében - feloldási lehetőségében áll, hanem a kismamák várandósági időszaka, valamint a születés aktusa közben fellépő veszélyes és sokszor tragikus következményeket okozó szövődmények megelőzési és kiküszöbölési lehetőségében. Mert ugyanúgy, ahogy a horoszkópban észlelt rombolási programok jellegének és hatáskörének az értelmezésével, azoknak a konkrét életterületek megnevezésével, ahol ezek megnyilvánulnak, meg lehet előzni a betegségek kialakulását, ugyanúgy a várandóság és a szülés közben fellépő, a nőgyógyászok által "Soha nem lehet tudni" névvel illetett szövődményeket is meg lehet előzni.
A karma-öröklés miatt, a rendkívüli betegségekben születő és szenvedő gyermekek, olyan, az anyák önkéntelen és öntudatlan képzeleti tevékenységének a közreműködésével létrejött információs - energetikai struktúrák megtestesülései, amelyek összhangban állnak az anyai ági ős-szüleiknek, de főként az édesanyjuknak és az anyai nagyanyjuknak, valamint az anyai dédnagyanyjuknak a tudattalan képzeletében, huzamos ideig zajló és felszínre nem kerülő – Tehát a tudatosítás révén fel nem oldott! – megtévesztő viselkedésével, ellenséges, vagy ellenállási, lelki tevékenységével. Vagyis, ezek a gyermekek az anyák rejtett félelmeivel, lét-képzeleti zavarosságával, önkéntelen és tudattalan gyűlölködésével és agresszivitásával vannak feltöltve már a megszületésük idején. Röviden tehát: az anyának az intenzíven és huzamosan átélt, és ugyancsak az anya anyai ági karmájából eredő diszharmonikus pszicho - mentális tevékenysége összhatásával érkezik a világra minden gyermek. Így a szerencsétlennek született, illetve betegnek és úgymond nyomorultnak („fogyatékkal élő”-nek) született gyermekek, a fizikai - természeti személyükben ártatlanok ugyan, de a kauzális és a spirituális lényük rendeltetése szerint, az eredő szellemi meghatározottságukban tehát, kaotikus - zavaros információs - energetikai struktúrákból létesültek, és azoknak a megtestesülései. E kezdeti, felfedezési és lelepleződési fázisban, még csak el sem tudjuk képzelni, nem, hogy konkréten meg tudnánk állapítani, hogy mekkora jelentősége van az un. spirituális anyai örökségnek a gyermekekre és az unokákra, dédunokákra nézve. És nem csak a közvetlen, testi egészség szempontjából, hanem az individuális öntudat képességei és késztetései szempontjából is. Az emberiség csak akkor hagyja abba ezt a sátáni gazdasági hajszát, amivel tönkre teszi a természetet, amikor erre a “belső” örökség minőségének a veszélyeire rá ébred. Hiszen ki ne szeretne egészségben fogant és így is fejlődött, egészséges szüléssel, egészséges gyermekeket a világra hozni, majd egészséges gyermekeket gondozni és nevelni, hogyha ez lehetséges? Hogyha ez a leg nagyobb mértékben (85 százalékban), csak és csakis az anyák megfelelő mentális és képzeleti tevékenységén múlik?
Például a szervezetükben a kábítószer elvonási tüneteivel, vagy éppenséggel AIDSZ vírussal született gyermekek esetében, de azoknak az esetében is, is akiket csak csecsemő korukban fertőztek meg, egészen biztos, hogy a biológiai vírusok mellett, az anyáknak a határállapotba jutott, általános erkölcsi és mély szexuális zavarodottságából és a zavaros sóvárgásaiból adódó lelki-szellemi agresszivitásának és feszültségének a spirituális örökségként át adott fizikai következményeit is viselik a testükben, akárcsak a spirituális struktúrájukban.
Persze, ez nem azt jelenti, hogy minden gyermek-nyomorúságát kizárólag csak az anyák foganás előtti és várandóság közbeni negatív spirituális állapota okozza, illetve, hogy ezt kimondottan csak az anyai ági őszülők negatív spirituális képzetei okozzák, mivel a gyermekek a karmikus meghatározódásokat és a karma-feloldást lehetővé tenni hivatott, gyakorlati megváltódási - kiegyenlítődési életfeladatokat tartalmazó, spirituális programjaikat nagyjából az anyáktól öröklik, amiért az anyák öntudatlan mágikus képzeletvilágának a közvetlen megtestesülése a gyermek. Hiszen az apák kiválasztódása is nagyjából a rezonancia (vagyis a karma-azonosság) törvénye alapján történik, és ráadásul apák foganás előtti és várandóság közbeni magatartása is befolyásolja az anyák képzeleti- és gondolatvilágát, tehát az is beszámít a jövendő gyermekek karmája jellegének (spirituális struktúrájának) az alakulásába. Vagyis az, hogy ez a férfiak esetében kiélezettebben jelentkező karmikus magatartás milyen reakciókat vált ki az anyából. És persze, a család egész rokoni és baráti környezetnek az anyával kapcsolatos, abból bármiféle reakciót kiváltó, pozitív, vagy negatív értelmű magatartása is számít, de még annak a kórháznak a személyzetének a spirituális állapota is, amelyben a gyermekek megszületnek.
Ezek a szubtilis energiák ugyanis, mind, de mind valamilyen karmikus kapcsolatban van azokkal, a szexualitás (a Nemek törvénye) rendeltetéséhez kapcsolódó szellemi – spirituális tévképzetekből adódó lelki zavarokkal, amelyeknek a következménye és a megtestesülése többek között, a „fogyatékkal élő”-nek született, vagy az AIDSZ vírussal fertőzött, vagy éppenséggel az egészséges gyermek. Ennek a magyarázata viszont igencsak messzire: a vallások által az ős bűn névvel jelölt spirituális jelenségnek a metafizikai értelmezéséhez vezet, ami megtalálható a Lilithről, az anyai ági örökletes programokról, és a Betegségek okairól szóló tanulmányaimban.
A betegséghajlamot okozó, életellenes (romboló) szellemi programok tehát, különböző módokon és különböző okok miatt (különböző szövődményes ok – okozati összefüggések szerinti mágikus hatások miatt!) keletkeznek, és általában az édesanyának a magzat foganása előtti időszakban átélt élmények és belső átélések hatására implantálódnak egy - egy gyermeki magzatot létrehívó kauzális szellemi struktúrába. Például az anyaság-ellenes, illetve a magzat- és gyermekellenes karmikus programok úgy keletkeznek, hogy a foganás előtt és a foganás időszakában a jövendő gyermek édesanyja, valamilyen okból kifolyólag erősen megbánja azt, hogy a korábbi gyermekeit megszülte (többnyire az anyának a gyermek apjára, annak a szüleire, vagy a saját szüleire való fojtott haragvás, neheztelés, vagy egyszerűen az anyának a más jellegű, például az anyagi szűkösség miatt keletkező csendes, de huzamos sors-neheztelése miatt. De lehet ez a megbánási és neheztelési ok például a személyi vágyak és ambíciók kibontakozási lehetőségének az elvesztéséből következő sors-neheztelés is) és ha ezek a kívül érzékelhetetlen, de belül intenzíven és huzamosan (folyamatosan, vagy alkalomszerűen) átélt, haragvás, gyűlölködés, vagy más ellenséges érzések - gondolatok, negatív és ellenséges sors-képzetek hatolnak és vésődnek be és az anya lelki világába finomabb szellemi struktúráiba és átöröklődnek az azt követő időszakban, vagy az akkoriban megfoganó magzatokba.
Ilyen romboló programok keletkeztek például régen, a jövendő anyákban a felnőtt gyermek és az idős szülő között történő „nyilvános” kiátkozások közvetlen és áttételes szellemi – lelki hatására is. De az örökletes romboló szellemi programok akkor is létrejönnek, ha a keletkezésük oka a külvilág, vagy épp az azt létrehozó-elindító anya számára nem nyilvánvaló. Romboló programok keletkeznek az ismételt művi abortuszok esetében is, vagy akkor is, ha a rendszeres szexuális életet folytató jövendő anya sok - sok éven át védekezik a gyermekáldás ellen, lehet a védekezési módszer akár a legszelídebb fajta is.
Amennyiben egy ilyen életellenes program kialakulása után fiú gyermek születik, akkor mindössze neki kell elviselni a depresszióra, irracionális agresszivitásra és súlyosabb esetekben az öngyilkosságra való hajlamban, a kábulási és önámítási vágyakban és késztetésekben, valamint a gyakori balesetezésre, sebesülésre, illetve a gyomorbántalmakra és a prosztata bántalmakra való hajlamokban jelentkező következményeket. A szellemi sors-program viszont, megszakad a fiú utóddal, mert az apa nem adhatja át a mágikus spirituális memória révén ezeket a finom, spirituális programokat a gyermekeinek, mivel nagyon egyszerű okoknál fogva, a spirituális memória csak a női - anyai ágon működik egyértelmű határozottsággal. Ilyen egyszerű ok az is, hogy nem a férfiben fogan meg a magzat és nem ő érleli ki a magzatot kilenc hónapig a testében (és ezáltal a lelkében és szellemében).
Tehát, nem az apa befolyásolja képzeletével, gondolataival és érzelmeivel, érzéseivel folyamatosan a magzatnak a finom struktúráit, rá gondolva és vele együtt érezve, intenzíven róla képzelegve még álmában is. És ugyanakkor: az anyát is épp így befolyásolta magzat korában spirituálisan, szellemileg és lelkileg az édesanyja, vagyis a magzatnak a nagyanyja, mint a jelen magzatot az anyává váló valamikori lány gyermek. De amennyiben csupán a biológiai tényeket is vesszük alapul, kiderül, hogy az anyaméhben fejlődő lány utódokban a női petesejtek már az magzati lét első hónapjaiban kialakulnak a fejlődő magzat petefészkében és a lány babák már kész petesejt állománnyal születnek a világra úgy, hogy ez után több petesejtjük nem is jön létre, hanem ezekből inkább több elhal miközben a gyermek kamaszlánnyá, majd felnőtté és anyává válik.
Vagyis, amennyiben az anyjában fejlődő, életre készülődő lány-magzatnak a jövendő utódaira gondolunk, kiderül, hogy ezeknek a lehetséges jövendő utódoknak az életadó petesejt-csiráihoz még a nagymama szervezete szállítja és szolgálja a kialakuláshoz szükséges alapsejteket és a sejtfejlődéshez szükséges anyagot - ami természetesen át van itatódva a nagymama spirituális jellemzőivel. Magyarán: az a női petesejt-csira, amely az én biológiai lényem alapját képezi, már a nagymamámban magzatként érlelődő édesanyám petefészkében alakult ki és vívta meg a harcát a fennmaradásáért a többi, elhalásra ítélt petesejt-csirával szemben, amikor még talán a fiatal nagyanyámnak eszébe sem jutott, hogy neki valamikor unokái is lesznek.
És így tovább: az én jövendő unokáim biológiai lét-alapját képező petesejt-csirák, tizennégy, tíz és nyolc évvel ezelőtt, már magzat korukban: Emőkében alakultak ki a máris önállóan tanuló Turula, és az önállóan művészkedő Etelka – és a nekik már meséket is író Medárda gyermekeink magzatkori petefészkében! Természetes tehát, hogy ezek az unokák inkább az Emőke anyai ági szellemisége által lesznek átszőve, és ezeknek az ő anyai ági vonalán örökölt spirituális programoknak lesznek a megtestesülései és hordozói, mint az általam örökölteknek, még annak ellenére is, hogy több éve, hogy én nevelem őket! És ezek az unokáim még kevésbé fogják tartalmazni a jövendő vejeim által örökölt karmikus - programokat.
Hiszen a mi nyüzsgő, petesejt-termékenyítő hím ivarsejtjeink állandóan, minden mag- kilövellés után újratermelődnek és ezáltal kicserélődnek. Vagyis, az ivarsejtjeink, ha nem is a pillanatnyi, de mindenképp csak az időszaki lelki és spirituális állapotaink által és jóval kevesebb hatást gyakorló személyes szellemi erővel lehetnek meghatározódva (programozva), mint a nők petesejtjei.
Sőt! A biológia már azt is kiderítette, hogy az X rendszerű kromoszómák túlsúlya (nagyobb száma és nagyobb ereje) miatt, inkább nőn nemű embriónak, mint androgyn lénynek indultunk mindannyian az anyánk méhfalán történő megkapaszkodás után, attól függetlenül, hogy az anyánk petesejtje X, vagy Y kromoszómát tartalmazó apai ivarsejtet fogadott be magába, egyelőre a misztikusok által is megfejtetlen isteni logika szerint. És csak nyolc hetes korunkban dől el, hogy a hím ivarszerveink fejlődnek-e tovább a női ivarszerv csiráink elsorvadásának az árán, vagy a női ivarszervek fejlődnek tovább. Genetikailag (a spirituális magyarázatot most elhalasztom, de valamikor majd ezt is ismertetem) ezért lehetséges, hogy olyan Y kromoszómával rendelkező nők is szülessenek, akik nemi hovatartozásuk szerint ugyan teljes lényükben nők, de mivel petefészkük és méhük nincs, magzatfoganásra és gyermekszülésre képtelenek.
„A nő intim földrajza” című könyvében, Natalie Angier, saját bevallása szerint feminista biológus plasztikusan és mindenki számára érthető nyelven leírja azt a biológiai folyamatot, amelynek során az Y kromoszómával rendelkező magzatok férfi nemi jellege és ivarszervei kialakulásának egy bizonyos fázisában történő rendellenes blokációja miatt, a természet tovább végzi a dolgát és női lényt produkál a rendelkezésére álló, korábban kialakult női ivarszerv-csirák tovább fejlesztése segítségével.
Azt, hogy a szerző feminista, azért tartom fontosnak megjegyezni, hogy amennyiben valamely olvasómnak a kezébe kerül a könyv, amit én is csupán most, a jelen könyvem kinyomtatása előtt két héttel kaptam kézhez, nehogy csalódottan arra gondoljon, hogy hagytam magam befolyásolni egy feminista által és egy egész metafizikai elméletet építettem annak a bárki józan személy által érzékelhetően elfogult, a női egyenlőtlenség ellen a tudományos bizonyítékok segítségével lázadó és az ostoba férfi elsődlegesség primitív eszméivel szemben a semmivel sem felvilágosultabb női elsődlegesség eszméjét a modern és a posztmodern civilizációba bevezetni és meghonosítani törekvő szerző eszmefuttatásaira. Erről szó sincs, de tény, hogy a nőnek és az anyának, illetve a női princípiumnak mint teremtési ősalapnak és ősmatricának a biológiai bizonyítékainak a felsorolása által, Natalie Anger, aki mit sem tud a spirituális memóriáról és az anyai ágon öröklött karmikus programokról, és aki a szintetikus biológiai ismeretei segítségével sem képes olyan egészséges életet folytatni mint én és a baráti köröm a szellemtudományi ismereteink alkalmazásával (szingli), a világranglistán vezető és számos nyelvre lefordított vaskos és tudományosan is helytálló következtetéseket közlő sikerkönyvével bebizonyította azt, amit én a spirituális dimenziók szintjén öt évvel korábban felfedeztem.
Abból, amit az öröklés - öröklődés szemszögéből logikusan ki lehet következtetni tehát, teljes mértékben el tudom fogadni a Natalie Angier bizonyítékait és a nőre vagyis az anyára, mint elsődlegesen meghatározó tényezőre vonatkozó következtetéseit. Csupán azt hiányolom tőle, hogy a feminista elfogultsága miatt megelégszik az elsődlegesség tudományos bizonyításával - olyannyira, hogy még a Lilith (lásd a későbbiek során részletesen kifejtve) létezésének a tényét is a női princípium elsődlegessége bizonyítékának véli és elmulasztja levonni a, szerintem világra szólóan fontos, felfedezésének a legfontosabb következtetését. Ti., a tudományosan valamelyest is felvilágosult nőknek - a jövendő anyáknak! - a felmérhetetlen és személyes(!) felelősségét az ép és egészséges, illetve az egészségtelen és a fogyatékos, vagy a torzszülött utódok foganásában, kihordásában és megszülésében.
Vagyis az utódoknak a harmonikusan strukturált spirituális élet-programokkal (anyai örökséggel) való ellátásban!
Abban, hogy annak az okát és a felelősségét, hogy miért veszítik el ma a civilizált nők a magzatfoganási és gyermekszülési képességüket, nem a külső tényezőkben (pl. környezetszennyezés), hanem a tudományos okoskodás és szűklátókörűség által megzavart modern nők képzeletének a rejtetten természetellenes és gyermek-ellenes jellegében. Kétségbeejtő, sőt, egyenesen kriminális az a rengeteg negatív mentális szuggesztió, és az a rengeteg fölösleges mérési eljárás, amivel az egészségügyben dolgozó gyermekgyógyász orvosok és un. védő nők (Az én megnevezésemben: támadó nők), valósággal kétségbe ejtik és bele verik az eleven frászt a mai kismamákba az által, hogy állandóan magukhoz citálják őket különböző, teljesen felesleges védő-oltások beadására és a babák súlyának, hosszának és általános fizikai „állagának” a mérőeszközök segítségével történő ellenőrzésére, és halálra rémítik e kismamákat a fenyegetőzéseikkel, illetve azokkal a sötét jövőképekkel, amiket kilátásba helyeznek a számukra arra az esetre, ha a kismamák nem vetnék alá magukat ezeknek a felháborító önkényeskedéseknek.

Persze, tagadhatatlan, hogy az apa is át tud adni ilyen programokat a (jó, vagy rossz, illetve következetes, vagy zavaros) de csakis következetes apai nevelés útján, a (pozitív, vagy negatív) egyéni példával, az általa instaurált, vagy a szüleitől átvett, hasonló családi szokásokkal. De ezek a (a személyi horoszkópokban meg sem jelenő!) nevelés és tanítás útján keletkező pszichikai és mentális szokások (programok) nem annyira mélyek, nem annyira rejtettek és nem megváltoztathatatlanok mint amennyire mélyen rejtettek és meghatározóak az egyén kauzális struktúráiba rejtett, anyai ági szellemi örökségek (- Hej, regő, regő rejtem!)
Amennyiben lánygyermek születik e programokkal a tudattalanjában, az életadó (reprodukciós - szaporodási) és tápláló jellegzetes női szervek betegséghajlamaival együtt, a fent leírt hajlamok - persze, a herebántalmak kivételével - ugyancsak öröklődnek, de a program nem oldódik fel, csak tudatos spirituális törekvések (tudatosan felvállalt és örömteli átélések közben kiteljesített családanyai életfeladatok átélése) segítségével. Amennyiben ez a feloldás nem történik meg - és a horoszkóp segítségével történő sorsfeltárás nélkül nem történhet meg! - akkor nem csak hogy a fent leírt betegség és balesethajlamok válnak reális betegségekké a rákos daganat képződésekig és az életveszélyes balesetek bekövetkezéséig elmenően, de amennyiben a programhordó felnőtté vált lánygyermekek további gyermekeket, illetve gyermeket (mert többnyire csak egykét!) vállalnak, azok is öröklik a nagyanya által létrehozott és az anya által fel nem oldott romboló programokat.
Persze, nem csak romboló és negatív jellegű kauzális és spirituális programokkal rendelkezünk, de az én kutatásaimnak és felfedezéseimnek a tárgyát nem a tehetségek, a zsenialitás és más különleges képességek kimutathatósága képezi, mert a saját példámból is kiindulva, meg vagyok arról győződve, hogy a tehetségeinkkel és rendkívüli képességeinkkel nem sokra megyünk, sőt: többnyire azok is csak a sorsunk elrontását szolgálják (és erre nem csak a világtörténelem számos elrontott sorsú, vagy korán elhunyt zsenije és tehetsége a példa, de számos példaértékű élet-történetet találunk a közvetlen környezetünkben is!) amennyiben a negatív programok és a zavaros, vagy obskúrus szellemi nevelés hatása erősebb azoknál és tehetségünkkel együtt, az egyik betegségtől a másik szerencsétlen sors-helyzetig támolyogva vagyunk kénytelenek élni.
Mivel nem az anyag hozza létre a szellemet, hanem a teremtő szellemi struktúrák hívják létre az anyagi formákat (pontosabban: az energiának azt az állapotát, amely számunkra a szilárd anyag benyomását kelti), ugyanezek a szellemi struktúrák képesek a zavart anyagi struktúrák helyrehozására is. Ez a szellemi - lelki gyógyulásokat követő fizikai gyógyulásnak az alapja, feltétele illetve magyarázata is. A genetika által felfedezett egyéni és családi génállományunk (az un. géntérképünk), kevésbé határozzák meg az életünket és a sorsunkat, mint a spirituális programok és mind faji sajátosságaiban, mind részleti árnyalataiban követik ezeket a kauzális és spirituális programokat és azokat is testesítik meg. De pontosan azért mert nem az anyag határozza meg a szellemet, hanem a szellem az anyagot, a genetikai programok (genetikai meghatározódások) általi természeti meghatározódások feloldhatók, meghaladhatók és megváltoztathatók az örökölt spirituális programok megváltoztatása által, persze anélkül, hogy például a faji sajátosságokat hordozó alapstruktúrákat megváltoztathatnánk.
Erre a legegyszerűbb példát a volt-feleségem szülése szolgáltatta, aki orvosok és szövődmények nélkül, könnyedén szülte meg és a gyermekeit és szoptattatta azokat egy évig, annak ellenére, hogy az ő nagymamája sem szült könnyen és az édesanyja irtózatos kínok között hozta őt a világra, nem tudván szoptatni sem őt sem a testvéreit néhány hétnél tovább. Ráadásul a feleségem mindkét különböző apától született testvére testi málformációval született a világra. A feleségem kéz új perecei is aránytalanok és a mi gyermekeink is azokat az ujjaikat szopják rendületlenül és tévedhetetlenül, amely két újjal összenőve született a világra a velük egykorú „nagybácsi”. Gondolom, én erős betegség-hajlamaim és gyermekkori, fiatalkori betegségeimnek a meghaladásán kívül, ennél beszédesebb példa nem kell a genetikai meghatározódásoknak a szellemi feloldási és meghaladási lehetőségére.

EGYENES BESZÉD - negyedik (befejező) rész.

A negyedik, és végső és a legmeredekebb asztrológusi EGYENES BESZÉDEMHEZ vegyük alapul egy karácsonyi facebook- bejegyzésemet, és ezt annál is inkább, mert a két szereplő (Geréb Ágnes, szülész-nőgyógyász, pszichológus és bába, valamint Júlia Timosenko, egykori ukrán miniszterelnök) személye, szinte egyszerre a magyar média-tudósításokba került a múlt héten. Az egyik a táblabírósági szinten megesett ítélet-súlyosbítás és véglegesítés miatt, a másik a védelmére kelt, még egészen fiatal lányának az édesanyja védelmében történt, közéleti színre lépése miatt. - Ígérem, hogy a "nyakatekert", de szerintem csak udvarias fogalmazás, megszűnik az idézet után, és ti kedves barátaim egy - az egyben részesültök a nyers spirituális tényközlésekbe, még akkor is, ha nem bolondnak, hanem egyenesen őrültnek fogtok majd gondolni, vagy képzelni e számotokra még egyelőre hihetetlen lét-tényeknek a becsületesen nyers közlése miatt:

"A börtönfalakon belül és kívül élő karma-foglyokról.

Karácsony este, de szilveszter este is, két számomra nagyon szimpatikus, de az utóbbi hónapokban - években nagyon, de nagyon porul járt női személyiségekre gondoltam, akik éppen börtönben töltik ezeket a szakrális napokat (karácsonytól vízkeresztig), bizonyára értetlenül állva és tudattalanul, vagy titokban neheztelve, vagy nyíltan haragudva az őket ért és bizonyára méltatlannak képzelt sors-csapásokkal szemben. Arról nincs hírem, hogy a remek, vagy éppenséggel zseni szülész-nőgyógyász és pszichológus - bába, Geréb Ágnes hogyan viseli az őt megalázó meghurcoltatásokat követő börtöni fogoly-állapotot, de az a sajtóhírekből a tudomásomra jutott, hogy a mindig skatulyából kihúzott, tipp topp - ragyogó szőke hajkoronás Julia Timosenko, az Ukrán volt miniszterelnök, bele betegedett a bizonyára megalázónak és az ő szempontja szerint legalább is, vérlázító igazságtalanságnak érzett sors-nehézségeibe. (Itt bocsánatot kérek azoktól a Geréb Ágnes - hívektől, akik talán joggal is, felháborítónak találják azt, hogy az élet-szentséget felfedező és az élet kinyílását segítő szülésznőt egy kalap alá veszem a korrupció-gyanús politikus Júlia Timosenkoval, hiszen az is könnyen lehetséges hogy a két ember között óriási a morális alapállásban való eltérés, persze a szülésznő javára, de mindjárt meg fogják látni, hogy abban, amiért éppen a kettőjükre gondoltam karácsony és újév táján, nagy a hasonlóság, sőt esetleg a spirituális helyzet-azonosság is közöttük.)
Bármennyire is igaz lenne az, hogy Júlia asszony (kisasszony?), még a politikai tevékenységét megelőző olajgazdasági igazgató korában, nem éppen törvényes gazdasági manőverezésekkel, vagy másképpen - ehhez én nem értek - érdemtelen vagyon szerzést célzó korrupt játszmákban vett részt, akár a maga hasznára, az orosz gáz-cápák javára és a nemzete kárára, akár csak a gázirányító, gázadagoló szakember barátai - kollégái javára, a tény mégis az, hogy nem véletlenül és nem is teljesen csalással választották meg egy akkora és egy olyan labilis ország élére, mint Ukrajna, és Miniszterelnökként bizony voltak pozitív törekvései és eredményei, ha úgy tetszik, akár érdemként elkönyvelhető politikai tettei is, ami egy olyan (ellentmondásosan zavaros politikai-erkölcsi) és egy akkora országban mint Ukrajna, bizony nem csak rendkívüli intelligenciával párosuló rátermettséget igényel, hanem óriási felelősséget is, amely feltételeknek úgy látszik, hogy a törékeny alkatú szőke szépség csodálni valóan eleget is tett. Nem hiszem tehát hogy csupán a primitíven ostoba női szolidaritás - aminek a káros hatásainak pl. én ki voltam téve a gyermekeimért és azok tiszta jövőhöz való jogaiért való harcaim során - lenne az, ami azt a rengeteg szimpatizánst és tüntetőt az utcára képes vinni az Ukrán fagyos időkben is, valahányszor Júliával kapcsolatosan történik valami. Valahogy, mind az élettapasztalatom, mind a misztikus intuícióm azt sugallja, hogy a politikus nőnek kellett valami erős és hathatós pozitív dolgokat is tennie a népe számára, ahhoz, hogy ezt az erős politikai szimpátiát és elismerést ki tudta váltani nem csak az ukrán nők tömegeiből, de a férfiakéból is.
A Geréb Ágnes rendkívüli érdemeit nem akarom újból felsorolni, hiszen meg tettem már számtalan alakommal. Tény az, hogy ezen érdemeik és a szülésznő esetében legalább is, vitathatatlan pozitív eredményeik (jó cselekedeteik) ellenére ez a két kiváló nő ma és a tegnap és holnap és holnapután is és sokáig még, közbűnözőként börtönben, más, szabadon élő és gaztetteit talán ilyenkor is szabadon és büntetlenül folytató, millió ismert és ismeretlen gazemberrel szemben, szabadság-fosztva és megalázva és méltóságától - legalább is a külvilág számára - fosztva sínylődik, nem lehet a szeretteivel, nem lehet senkivel csak a foglár őreivel és a többi joggal, vagy az esetleg hozzuk hasonló módon, a világi törvényesség logikája szerint, náluk kevésbé nyilvánvalóan jogtalanul elítélt rabbal.
De nem csak az egyszerű emberi empátia és a természetes szolidaritás-érzés miatt gondoltam rájuk ezekben a napokban (hiszen a Csíkszeredai hazudozó ügyvédek, a tévedés-elkenő és hazugság-védő bírónők, az ignoráns és feminista hülyeségüktől vezetett szociális hivatalnoknők és az őket fedező, mindenféle közéleti demnitáriusok éppen elég lelki és testi gyötrelmet és valóságos szenvedést okoztak a múlt évben nekem is.), hanem az a tudat, hogy ezek a porul járt, rendkívüli személyiségek, teljesen értetlenül, tehát szándékukon és akaratukon kívüli, tök ostobán, és mindenféle fény-értelmem, racionális magyarázat nélkül rájuk zuhant vádak miatt, kell elviseljék azt amiben vannak, az értelmes indoklás és elfogadható racionális magyarázat legkevesebb reménye nélkül. Hiszen teljesen világos, hogy a Geréb Ágnes ellen felhozott vádak hamisak, illetve, erőltettek, mivel olyan szakmai eredményekért vádolták be, amelyekért éppenséggel, hogy a legmagasabb kitüntetéseket érdemelné - a világi logika szerint legalább is. Mert, miközben azzal vádolják, hogy az általa le vezetett otthonszülések alatt meg halt egy, vagy talán két újszülött, ez a szám messze a kórházi szülések esetében történt baba-halálok száma fölött áll! Valakit megbüntetni tehát a kollégáinál messze menően jobb eredményei miatt, azzal az átlátszó indokkal, hogy jó, hogy a kollégát rosszabb eredményeket értek el, de ők kórházi körülmények között dolgoztak, amelyek (hamis!) önmagukban "biztosítékok" a veszélyeztetés látszatának a fenntartására, nyilvánvalóan orcátlan szemforgatás, vagyis a tárgyi igazság intézményes meghamisítása!
Én viszont azt is tudom, éppen a saját - személyes - ide vonatkozó tapasztalataimból következő megvilágosodásaimból, hogy rejtett karma-feldolgozás szempontjából ezek nagyszerű emberi és szellemi képességekkel rendelkező, de hirtelen, látszólag értelmes magyarázat nélkül sors-kegyvesztetté és így szerencsétlenné vált asszonyok, nem véletlenül vannak ott ahol éppen vannak (Annak ellenére is, hogy ez a tény egyáltalán nem menti fel az őket elgáncsoló és szerencsétlen helyzetbe hozó ellenségeiket és hamisan ítélkező, lelkiismeretlen bíráikat az igazság-hamisítás és a galád gonoszság vádja alól!). És az a legszomorúbb az egészben, hogy ezeknek a nagyszerű asszonyoknak halvány gőzük nincs, mert az ők felkészültségével nem is lehet sejtelmük sem arról, hogy miképpen kellene fel- és kihasználniuk azt a rendkívüli, mondhatni spirituális szempontból szakrális sors-állapotot, tehát a külvilágtól, a külső információ-befolyástól elzárt-helyzetet (Asztrológiai szempontból a Halakkal, a XII. házzal, valamint a Szaturnusszal és a Plútóval kapcsolatos, un. Remetei, tehát a befelé való vizsgálódást és szellemi megvilágosodást biztosító helyzet.), amiben vannak, és amelyet ha kellőképpen és megfelelően ki tudnának használni (pl. egy olyan spirituális tudásnak a birtokában, mint amilyennel egy kauzálisan gondolkozó, karma-asztrológus rendelkezik, intenzíven az isteni igazság erejére meditálni.), egészen biztos, hogy ha nem is napok, vagy hetek, de néhány hónap alatt, egészen biztos, hogy megnyílnának előttük a börtöneik ajtói és kapui. Sőt: esetleg még magas kitüntetésekkel övezve, maximálisan is rehabilitálnák őket!

Hát ezért gondoltam én ezekben a napokban rájuk, és az emberiségnek arra a messzemenően többségi részére, aki csakúgy mint ők a karmikus programjának (ontológiai bűnbe- esetti állapotának) a rabja, még akkor is, ha nem veszi körül konkrét börtönfal, ezt a több mint hat milliárd embert."

Nos, a fenti sorsdráma-hőseiről a következőket tudom elmondani egyenes beszéddel:

Miután volt szerencsém Geréb Ágnesnek a halál közeli állapotba került, első férjének a horoszkópját elkészíteni, és ez által a mély feltárással, amely olyan információkat tartalmazott a halálos betegsége igazi okairól, amelyeket senki mástól nem kaphatott volna meg - Már csak azért is, mert tipikusan Skorpiói volt maga a betegség is, de maga az áttételesen rejtett karma is, ami azt kiváltotta -, és miután Emőke a harmadik gyermekünket is makk-egészségesen itthon, tehát orvosok nélkül meg szülte, írtam Geréb Ágnesnek egy bemutatkozó és a kölcsönös információ-cserével járó együttműködést felajánló levelet. - Hiszen az otthonszülés ötlete Geréb Ágnestől támadt, illetve egy Budapesten élő csíki, orvos barátnőmtől, aki a kezünkbe adott valami brosúrákat a Geréb Ágnes tevékenységéről. Mi tehát fogtuk magunkat és azokat az alapelveket, amelyekről ő írt, egyeztettük az asztrológusi megfigyeléseinkkel és mindenféle orvosi beavatkozás, illetve irányítás nélkül végeztük el, előbb kint a szabad természetben egy asztro - metafizikai táborban, majd otthon. Illetve, nem végeztünk semmit, hanem Emőnek (Aki akkoriban még nem csalt engem) sorképlete alapján, az anyai tudattalanját a karmikus görcseitől megtisztítva, hagytuk, hogy a Teremtő Úristen és a természet, vagy ha úgy tetszik: az Istenanya rajta keresztül és benne, szabadon elvégezze a dolgát.
Egyenes beszédről van szó, tehát nem kertelek: a Geréb Ágnes válasza, ha nem is volt egészen megalázó, de fennhéjazóan lekezelő, és kevélyen elutasító. Magyarán: nagyképű. Sajnálom, hogy a volt férjétől meg tudott születési adatai alapján elkészített sorsképletét nem tartottam meg, mert most pontosabbat -okosabbat is mondhatnék a témában, de számomra, határozottan egyértelmű, hogy ennek az embernek, a Nyilasban, vagy az oroszlánban kell álljon valamelyik karmikus pontja (Lilitje, vagy Sárkányfarka). Világos tehát, hogy azt a karmikus, tehát a nappali éber rációja elől is rejtett, hibás önérzeti - öntudati problémáját (hiúság, gőg, téves önérzet, becsvágy, stb.) amit Geréb Ágnes, egy jelentéktelen kis vidéki misztikussal szemben fel mert vállalni és meg mert mutatni, azt okosan és fegyelmezetten elrejtette a kollégák és barátok, illetve az őt értékelő szimpatizánsok hada előtt. Az viszont az interneten található írásokból világosan kiderül, hogy nem csak az első férjével szemben bizonyult az orvosnő kevély és nehéz élettársnak, hanem a következő élettársaival szemben is, és általában családtagként is, a szerettei részéről külön figyelmet és nagy fokú önfegyelmet igényelt a vele való együttlét.
Márpedig a kauzális asztrológusi tapasztalatom, a fentiekre alapozva, azt sugallja, hogy Ágnes asszony nem csak egy igen erős egyéniség, hanem azt is, hogy mint minden tűz-karmával rendelkező női személy, tudattalan, tehát rejtett maszkulinitás- individualitás- és személyiség ellenes karma-programmal rendelkezik, aminek az okaként az utolsó élettárs, akit éppen a sorsdrámát megelőzően, vagy annak az elején sikerült ugyancsak eltávolítania magától - És becsületére váljék ennek a gerinces férfinak, hogy rögtön teljes mellszélességgel Ágnes asszony mellé állt annak a kétségbeejtő helyzetét látván, és a nyilvánosság előtt is kiállt mellette! - jóval fiatalabb az orvosnőnél... Ugyancsak az asztrológusi megfigyeléseim közé tartozik az is, hogy az utóbbi évtizedekben, a humánusan megértő gondolkozás, illetve a feminista - liberális eszméknek köszönhetően, és persze, az iskolázottságnak és az egyenlő pénzkereseti lehetőségeknek köszönhetően, a tűz-karmával rendelkező és e modern életkörülményeknek megfelelően az igen megerősödött individualitással rendelkező nők, törvényszerűen náluk jóval fiatalabb férfiakkal alkotnak - rendszerint gyermektelen... - élettársi viszonyt.
Ez a jel is, ti., hogy a férjek - élettársak nem állhattak sokáig meg az erős tudós - asszony mellett, és a végén, az emancipált nyugat úzust követve, ő is egy nála jóval fiatalabb élettársat választott, arra a következtetésre vezet az asztrológusi tapasztalataimmal, hogy Ágnes asszony, a sok kétség nélküli és felbecsülhetetlen szakmai érdemei és bizonyára más pozitív emberi tulajdonságai ellenére, igen erős tűz-karmával született a világra, amit a szakmai és más sikerei, nem, hogy feloldottak volna, hanem - ahogy az mindig is szokott lenni! - az idők folyamán inkább megerősítettek, megkeményítettek, vagyis: még feloldhatatlanabbá tettek.
Summa summarum: nem tudom, hogy Geréb Ágnesnek van-e a sorsképletében, asztrológiai terminológiával: halak jellegű, illetve 12-ház szerinti, un. remetéskedési (kotlási, tehát a megtisztult spirituális személyisége kiköltését szolgáló) gyakorlati életfeladata, de az, hogy a börtönbüntetés letöltését ilyen hajthatatlan erőszakossággal követelik a bírái, vagyis a sorsának az "ártatlan" megtestesítői (Akik tehát az előttük álló dokumentumok és a megfelelő törvénycikkelyek személytelen értelmezése szerint ezt kell tegyék), mindenképpen erre a kérgesedő Tűz-karmára utal. Abban viszont egészen biztos vagyok, hogy nálam egy évvel idősebbként, az egyetemes szellemi öntudat kialakításának a szaturnuszi (hét évenként váltakozó) időszakában van az élete, és ezért szükséges volt a sors erők részéről erre a kegyetlennek látszó un. gerinc-törésre. Szüksége volt tehát a rejtett és esetleg tudattalan hiúsági és gőgösségi és kevélységi reflexeknek a meghurcoltatás és a megaláztatás általi kipucolására. - Nem hiszem, hogy ez még különösebb magyarázatot, vagy indoklást igényelne.
Annyiban azonban feltétlenül vissza kell csatlakoznom a karácsonyi eszmefuttatásomhoz, hogy amennyiben az orvosnő megtudhatta volna idejében, vagy esetleg még megtudhatná egészen konkrétan, egy komoly karma-asztrológustól, hogy miért is történik mindez vele és ennek megfelelően, ő maga, önmagán belül "intézkedne" annak érdekében, hogy a tűz-karmáját valamiképpen feloldja, egészen biztos, hogy ez a sok meghurcoltatás nem történt volna meg vele! Egészen pontosan: ha annak idején nem utasítja el az én és a volt feleségem információ-cserére és együttműködésre vonatkozó ajánlatunkat és az általunk remélt baráti viszony folyamán, esetleg megengedi azt, hogy a sorsképletét értelmezzem, egészen biztos, hogy még csak be sem perelték volna, illetve a rossz indulatú szakmai hatósági jelentgetések nem is születtek volna meg.
Sőt: amennyiben a zaklatások kezdetén megérti azt, hogy ez egy személytelenség álarcában zajló igen is, személyes sorsjátszma a számára és ő maga, személyesen ki áll az igazsága mellett és annak az érvényesítése érdekében nyíltan síkra száll és személyesen harcol, ahelyett, hogy ügyvédekre és más "kép - viselőkre" és az érte való tüntetőkre bízta volna az ügyét, és ezen keresztül meg tanulja a szükséges alázatot (A tudósítások alapján, a tárgyaló teremben csak ha törvényesen köteles volt a válaszadásra, akkor szólalt meg és egyébként a bíráit még csak válaszra érdemesnek sem tartotta....), tehát az arányos és nyílt gerincességet, akkor egészen biztos, hogy a táblabírósági ítélet, sokkal enyhébb lett volna az első fokú ítéletnél, nem hogy még annál is erősebb és igazságtalanabb legyen!
A példánk másik szereplőjéről még kevesebbet tudok, de mind a hatalmas szőke sörénye, mind a feltűnően egyenes gerinctartása és főként, az egyre súlyosbodó hátfájása - hogy egy akkora és egy annyira patriarchális tradíciókkal rendelkező országban, mint Ukrajna, a miniszterelnökség eléréséhez szükséges hatalmas ambícióról ne is beszéljek, egyértelműen arra utal, hogy itt egy Geréb Ágnesnél is erősebb oroszlán-karmájú, és ha nem éppen oroszlán, de mindenképpen tűz-karmájú személyiségről van szó, aki ugyancsak képtelen szellemileg érzékelni - meglátni - hogy mi is történik a valóságban. Az utóbbira az utal, hogy mindig sugárzó nap-arcú Júlia asszony szépséges fejére felkerült az hosszas és huzamos önámításra utaló, illetve a spirituális tisztánlátási képtelenséget jelző szemüveg. (Mondtam, hogy meredek egyenes beszéd lesz ez, a magyarázatát annak, hogy miért merek ilyet állítani, illetve, hogy ez a jelenség miként változik esetről esetre, gyermektől - felnőttre, el lehet olvasni a tűz-jegyekről írt közléseimben a honlapjaimon, vagy akár a megfelelő facebook-oldalamon is: asztrológia - metafizika.).
Ugyanaz történik tehát ezzel az általam úgyszintén nagyra becsült értelmes és gyönyörű asszonnyal is, mint Geréb Ágnessel: semmiféle más következtetést nem tudok levonni az ő esetében, még akkor is, ha ő sokkal fiatalabb az orvosnőnél, aki pszichológusként és az életadás-segítségére és az élet-szolgálatára felesküdött "papnőként" mégis csak közelebb állt a spirituális lét- és sors-erőkkel való öntudatlan együttműködés elvéhez, mint a politikus-nő. (Én legalább is, ezzel magyarázom, hogy miért csak most kellett szembesülnie azzal, a korábban már felemlített és humánus szempontból isteni kegyetlenségnek látszó ténnyel, hogy a sorserők szemében - logikájában -, nem a külső életünkben elért eredmények, jótettek és mindenféle humánus érdemek számítanak, hanem a belső kiegyenlítődési képesség: a megváltódási képesség emelése.)
És hogy teljes legyen az ide vonatkozó Egyenes Beszédem: töredelmes őszinteséggel be kell vallanom, hogy én magam is, aki ha nem is teljes és nem is egyértelmű, de némi (sőt: a Skorpió folytán erős) un. "isteni igazság" jellegű – zavar-problémával kevert, tűzkarmát hordok magamban születésemtől fogva, sokáig méltatlankodtam, sőt: lázadtam magamban az Isten, vagy a Sors, vagy ha úgy tetszik: az Egész ellen (Nevezze mindenki, aminek akarja!), amiért az igazi értéke alatt messze alul fizetett asztrológusi munkám folytán, szét bomlani készülő családokat mentek meg, teljesen eltévedt életsorsokat hozok az egészséges életpályára vissza, halálos betegségek múlnak el a feltárásaim és tanácsaim következtében, magukat meddőnek képzelő nőket és a tudomány által sterilnek bélyegzett férfiakat, illetve családokat segítek gyermekáldáshoz, és könnyű szüléshez..., stb., stb., miért nem részesülök bár egy kis sors-protekcióban, miért kell csak azért, mert Erdélyben, illetve Csíkszeredában akarom felnevelni a gyermekeimet (És azok az erdélyiek, akik mégis látnak „valami fantáziát” az asztrológiába, csak a jóslási részét, vagyis éppen a hamis részét fogadják el.), vagyis, amiért úgymond, az asztrológiai sorsképletemben hét bolygó támadja a holdamat, illetve, e Holdam támadja a Napomat, a Vénuszomat és a Neptunuszomat, szóval, miért kell nekem időnként anyagi gondokkal küzdenem? Illetve, amiért a Plútóm az Oroszlán Ascendensemen áll, miért kell időnként annyi - pl. az egyszerű családi pótlék megszerzése okán, még amiatt is! - annyi megaláztatást a hivatalos szervek (hivatalnokaitól) el szenvedjek?
- Lázadtam tehát és méltatlankodtam magamban régebb, de mivel több éve, rá jöttem a sors-játszma megváltási logikájára, az utóbbi időben már egyre inkább sikerül nem ellenállni, és jól odafigyelni, és ezeket, a sorsképletem szerinti sorsprovokációkat, amelyek a spirituális jellememet hivatottak csiszolni, javítani, nem hozzám méltatlan ügyeknek felfogva, a személyes igazságérvényesítési kötelességemnek, minél nagyobb mértékben eleget tenni. Sőt: igyekszem ezeknek, ez egyesek szemében pitiánernek látszó, igazság-érvényesítési harcoknak a folyamatáról és eredményeiről a külvilágnak is jelentéseket írni.
Hogy miért nem szégyellem e sokszor idegesítően pitiáner igazság- és törvényérvényesítési sors-harcokat mint asztrológus? Hát éppen azért, mert az én tűz-karmám, mint másoknak is, akik ezt lehetőleg elkerülik, jellegzetesen jellemformáló tűzpróbákkal telített! És éppen ezért, ennek a jellegzetesen harci karmának a feloldása és a megfelelő pozitív tulajdonságok kialakítása érdekében, gyakorlati harci életfeladatok vállalása szükséges. És még akkor is személyesen harcolnom kell, ha az én tűz-karmám nem annyira erős (Van más viszont, ami annál sokkal erősebb!), mint a fent említett két nagyszerű asszony esetében. És, mert valamikor a nyolcvanas évek második felében azt olvastam, Hamvas Bélánál, hogy azokkal szemben, akik tudják, hogy miről van szó, tehát, akik ismerik az emberi élet-rendeltetés logikáját, tehát akik tudnak a sorsképeltekből kiolvasható életfeladat- vállalás szűkségéről, sokkal erősebbek az "égi - igények", mint azoktól, akiknek nincs erről tudomása, és mert a kilencvenes évek közepén ugyanezt a mondatot meg találtam valamelyik evangéliumban is. Mármint Jézusnak egy ide vonatkozó, illetve konkrétan is ezt a kinyilatkoztatását, amit most nem tudok pontosan idézni. (Ha valaki kisegít, szívesen veszem.)
De egészen biztos, hogy ott van. Szóval, egyúttal most ez a válaszom azokra az ostoba és primitív vádakra is, amelyek a nyári éhségsztrájkom alatt értek, ti., hogy milyen gyenge asztrológus (Persze: jós!) vagyok, amiért 2O11 nyarán, én is, egy ilyen figyelmeztető jellegű, gazdasági sors-krízisbe kerültem.
Arról, hogy konkrétan miért van mindez így, illetve, hogy miért tojik rá az Úristen azokra a külső sikereinkre és érdemeinkre, amelyekért ha nem is kapunk ezer kitüntetést a környezetünk szemfülesebb, vagy baráti tagjaitól, de mi igen is, tudjuk, hogy ezeket a melldöngető plecsniket megérdemelnénk, tehát, hogy miért nem számít semmit, de semmit az Úristen, vagy ha úgy tetszik: a Nagy Sorsmester szemében, abból amit a külvilágban úgymond kiemelkedően elértünk, illetve az, hogy máson, másokon mennyit segítettünk, hanem egyedül és csakis az számít, hogy belül mennyire váltunk kiegyenlítődésre és a sorserőkkel és hatalmakkal való együtt-működésre képessé, hát erről szól a rengeteg "nyakatekert" mondatú tanulmányom és cikkem, de egészen pontosan: a Lilithről (Az ős-okról) szóló tanulmányom, és a róla szóló hangfelvételeim is, valamint az egyetemes törvényekről és a boldogságról szóló tanulmányom is.
Ezek tehát mind megtalálhatók a c. honlapomon, és ahova mostanában - ettől a naptól kezdve tehát - mind olyan hangfelvételeket szándékozok készíteni és feltölteni, amelyek immár megfelelnek majd, az EGYENES BESZÉD szellemének és igényének.

EGYENES BESZÉD V. – Ötödik rész: QVINTA ESSENTIA

Összegezésül megkísérlem most, ugyancsak meredek egyenes beszéddel, aminek köszönhetően, most már egészen biztos, hogy azok, akik az eddigieket figyelmesen elolvasták és nagyjából meg is értették, a lelkükbe fogadnak, a többiek meg örökre menthetetlen őrültnek kiáltanak ki, de amit részletesen és teljesen személyesítve – az illető, személyes sorstörténetekkel, életeseményekkel illusztrálva, tehát azonnal érzékelhető hihetően, minden egyes horoszkóp értelmezés elején újra és újra el mondok, az első egy, vagy két hangfelvételen:
Az abszolút létet (A Brahmant) éppen az ő örök fennmaradását biztosító, tágulási, finomodási, fejlődési, felsőbb rendű struktúra-alakítási (hibás, de érzékletes szóhasználattal: tökéletesedési), un. motor-programja által létrehozott, ide vonatkozó és az imént leírtakat célzó, szükség(vágy)-hullámok intenzívebb és kiemelkedőbb megnyilvánulásai (Nem térszerűen, hanem kvantum-szerűen elképzelhető un. erős hullámtarajai: amplitúdói), kis részekben és részlegesen megbontják. Ezek a megbontott, az abszolút egységből kiszakadt, kimállott, kifordult, kiörvénylett, stb. kauzális abszolút-részek, az abszolút állapot ellentéteivé vállnak és az abszolút léten kívül (alacsonyabb rezgési állapotba) kerülve, ők hozzák létre kauzális az őskáoszt. Ezt a káosz-teremtő jelenséget, ezt az abszolút folyamatot nevezzük Lilithnek. Ennek a negatív eredményt: az abszolút kizökkenést (diszharmóniát) létrehozó, ősjelenségnek két megjelenési formája van: 1. A tökéletesség-vágy őrülete, és a 2. Az öncélú másságra való sóvárgás. Ezek képezik a káosz két pólusát: a feminin és a maszkulin megnyilvánulását.
Ez a két pólusú kauzális káosz egyre nő és bizonyos mértéken felül, azzal fenyeget, hogy ellepi és a maga hatása alá vonja, örvényesítve elváltoztatja és kaotikussá teszi, az egész abszolút létet. Ennek a katasztrófának a megelőzése érdekében, ahhoz, hogy a káosz elemeivé, így antagonisztikussá változott abszolút részeket egymással fokozatosan kiegyenlítve – újra egyesítve, magába vissza vonhassa, magába integrálhassa (hogy tehát a lilith által belőle kiszakított és megzavarodott abszolút-részeket megválthassa), az abszolút lét, tudatosan teremteni kezd és azt, ami korábban balesetszerűen történt, az önmagából való kilépést, immár tudatosan hozza létre vibráció csökkenéssel. Ezt a tudatos, vibráció csökkenéssel járó, önátalakítást nevezzük isteni teremtésnek, és ez a Lilith általi káosz-okozásnak az ellentéte. Ezt a feltételt és féket és gátat és semmiféle fajta visszatartást nem ismerő és figyelembe nem vevő, abszolút ős-teremtés. Ezt a jelenséget és első teremtési létmozzanatot testesíti meg az asztrológiában a kos konstelláció szellemisége. Mivel azonban a Lilith jelenséget patrimoniális - abszolút őserők hozzák létre, a Lilith a teremtési folyamatokban, sőt: még a kiegyenlítődési (megváltódási) folyamatokban is részt vesz. (Ezért van pl. annyi egymásnak is ellentmondó megváltás-tant szajkózó vallás és azért van annyi szélsőséges és egyenesen kriminális: öngyilkosságra, vagy szexuális tévelygésre buzdító vallásos szekta!). Ezért van az tehát, hogy a kosnak lehet negatív megnyilvánulása a pozitív és arányos és tényleges életadó megnyilvánulása mellett, éspedig a Lilith fent említett két végletes formája szerint: 1. A túlhevült, túlexponált teremtési vágy és szándék, amely önmagát, illetve a teremtett objektumot robbantja fel és égeti szét, vagy 2), az önmagát meg- és kinyilvánítani félő teremtő-akarat, az akarat-bénulás, amely, vagy nem képes létrehozni semmit, vagy csak csökevényeket hoz létre.
A folyamatot nem írom tovább, a fent említett, megfelelő tanulmányokban megtettem már több alkalommal és különböző formákban. Itt és most, azt akarom elmondani, hogy ezt megelőzve jönnek létre és fejlődnek folyamatosan a teremtést és a megváltást – megváltódást szabályozó egyetemes törvények és ezek alapján, e primer teremtési mozzanatból kiindulva, változik át, mind alacsonyabb és alacsonyabb vibrációs fokon az abszolút lét, olyan rendezett és rendszeres erő-struktúrákká, amelyek a szilárd anyagi állapot látszatát képesek létrehozni, és amely anyagi látszat-állapotokban aztán képessé válik, szintén az energetikai struktúrák megfelelő rendeződése folytán, előbb a szerves anyagot létre hozni, majd a primitív biológiai életformákat, amelyek energetikai struktúrája tovább fejlődve – rendeződve, az állati regnumon keresztül, az emberi létformát, illetve annak a gondolkozási képességét is kifejleszti. Mondom, ez nem véletlenszerűen történik, mint ahogyan a materialista tudósok közül még egyesek a mai napig állítják, holott maga Darwin sem állította ezt, hanem az egyetemes törvények logikájának az összhatása szerint, az eredeti szükségszerűség alapján. Az abszolút létnek ugyanis szüksége volt olyan, az ősi princípiumokat az egész lényével és így a testével is, annak a felépítettségével megtestesítő megnyilvánulási formákra: emberi lényekre, akik éppen az abszolút létből kiszakadt abszolút ősszellem un. „darabkáinak” a fizikai megtestesülései.
Miért volt erre szükség? Azért, mert egyedül ennek a viszonylag szilárd állapotú anyagnak (fizikai állapotnak) van két elengedhetetlenül fontos, hogy úgy mondjam szakrális tulajdonsága, amely tulajdonságok a többi létformában nem lehetségesek: 1. Az információ rögzítés és visszatartás képessége, amire alapszik többek között az emberi memória és a számítógép-tudomány. 2. A nem csak fénytani értelemben vett visszatükrözési képessége. Azért nem csak fénytani értelemben, mert az anyag, formájában, hangzásában, mozgásában, és mindenféle lehetséges fizikai tulajdonságában megtestesíti azoknak a szellemi erőknek a jellegét, színezetét és lényegét, amelyek őt létrehozták. – Ezen az analogikus tükrözési elven alapszik pl. asztrológia tudománya.
Summa summarum: mi emberek, egyszerre vagyunk az abszolút szellemnek a az anyagi megtestesülései, és ugyanakkor a létből az ős-Liliit által kiszakított, megzavarodott (kaotikus) lét-foszlányok megtestesülései is. Ez utóbbi adja az individuális különbözőségünket, noha ugyanakkor egységes archetípusokként is létezünk. És azért van mindez így, hogy a betegségeket, vagy a baleseteket kísérő fájdalom és a szenvedés metafizikai információs rendszere segítségével, lassan – lassan elhagyjuk azokat, a lényünk mély és rejtett spirituális struktúraiból sejtelem és sugallat és negatív egyéni tulajdonságként fel- és előtörő kaotikus (zavaros, öncélú, negatív) tulajdonságainkat (kényelem-és kéjvágyainkat, félelmeinket és ambícióinkat), amelyek megzavarnak, vagy meggátolnak minket egyszerre a belső, és a külső kiegyenlítődési és együttműködési, majd az önmagunkon belüli, majd, az azt követően az egymással történő, kreatív szellemi egységesülései képességeink kifejlődésében. (Ezért mondtam korábban, hogy egyedül csak ez számít úgy mond jó pontnak az úristen szemében, a külső anyagtúrás, tehát a Bábel-torony építés, abszolút nem érdekli, nem, hogy azt még díjazná is. Annak pl. hogy én ezeket a „magasztos” dolgokat le írom, mások számára is, semmiféle jelentősége nincs üdvtanilag, vagyis egyéni egészség-elérési és boldogság-elérési szempontból, azon kívül, hogy írogatva, a magam számára is, mind inkább tisztázom ezeket a spirituális tényeket, igazságokat és a mögöttük mindig fenn maradó újabb és újabb kérdéseket. De, annak a kérdésnek, hogy ezt én írtam-e le előbb, vagy valaki más, az úristen szemében, az ő érdek-logikája szerint, nincsen semmi értelme. Egyedüli értelme csakis az én belső első sorban kiegyenlítődési és együttműködési képességeim növelésének van.)
És itt jön az egyenes beszédnek a számomra legkényelmetlenebb része. Nevezzen bárki bármennyire is elfogultnak, vagy öndicsérőnek, de, a húsz éves gyakorlati metafizika és 18 éves gyakorló asztrológusi tapasztalataim alapján - Ami azt is, jelenti hogy láttam én filozófusoktól és fő-főpapoktól és szerzetesektől kezdve, misztikus gurukig és joga és más spirituális mesterektől, talmudistáktól és taoistákig, sőt: ha kell karate- és kung-fu- mesterektől, mindenféle más gyógyító és nem gyógyító spirituális vezetőkig, csodabogarakig, pl. rejkisektől, táltosokig és dianetikusokig és mindenféle kuruzsló és vajákos tudósig, eleget, vagyis, igyekeztem mindegyiktől eltanulni, vagy ellesni a tudományát és használni a módszereiket ( Be kell vallanom, hogy az, ami a keresztény - sorsvállalási, sorsoldási - asztrológiával találónak könyvelhettem el, az éppen az a dianetika, amely a tudományából egyházakat alapít és az egyházak vezetőinak a kapzsisága és a hatalomgyakorlási mániája miatt, rendre minden európai országból kiutasíttatja magát.). – maximális felelősségtudattal mertem azt állítani, hogy egyetlen más tudományos módszert (pl. pszichológiai, vagy teológiai), vagy misztikus eljárást, iskolát, beavatási rendszert, nem találtam annyira pontosnak és egzaktnak, és ezért: teljesen használhatónak, a karmaoldással járó sorsrendezésre, mint a karmikus horoszkóp-értelmezést!
De nem csak, hogy egyetlen megismerési és önmegvalósítási út sem bizonyult teljesnek, de ami a személyi karma meghatározási lehetőségeit illeti, nem, hogy egy tízedét nem lehetőléges egyetlen misztikus módszerrel sem kimutatni annak a konkrét karma-meghatározásnak és, az annak (mármint a jellegzetes egyéni karmának) a feloldását szolgáló, ismét csak, kimondottan egyénre szabott, gyakorlati életfeladat- kiolvasásnak, hanem egy századát sem azoknak a pontos, konkrét és személyre szabott karmának és feltétlenül felvállalandó gyakorlati feladatoknak, mint amit a személyi sorsképletekből (Egészen pontosan: a karmikus pontoknak, majd a bolygóknak a jegy és házhelyzetéből.) ki lehet olvasni. Sem a pszichológia, sem a joga, sem az aritmológia (helytelenül. számmisztika) sem a dianetika, sem a médiumi, vagy az ultra-hangokkal, vagy ultraszínekkel történő auravizsgálat, és pláne nem a pálmaleveles misztika, és sorolhatjuk amíg akarjuk, de egyetlen egy módszer sem képes arra a konkrét pontosságra és mély-részletességre, amire a személyi sorsképletek kauzális (karmikus) és klasszikus értelmezése (A horoszkópházak szerinti, gyakorlati életfeladatok meghatározását csakis ezzel lehet elkészíteni!) képes.
Hogy miért van ez így, mitől tud az asztrológiai sorképlet értelmezés ennyire mély, pontos és ugyanakkor átfogó is lenni? Nos, ahhoz, hogy mindenki megérthesse, a teremtési folyamatok teljes ismeretére lenne nagy szükség. Ez viszont újfent rengeteg “nyakatekert” metafizikai értelmezést tenne szükségessé. Nekem sikerült teljes mértékben a számomra teljesen logikus, de egy kívülálló számára csakis misztikusként értelmezhető összefüggéseket meglátni, mivel, ha nyakatekert mondatokban is, de több tanulmányban (Főként a konstellációk és a horoszkóp házak kauzális értelmezésében) többszörösen és több szempontból, tehát más és más szempontok szerint, aprólékosan leírtam őket. (Bolygók a jegyekben, bolygók a házakban, bolygók közötti fényszögek, karmikus pontok a jegyekben, ugyanezek a házakban és ezeknek az egymással, valamint a bolygókkal alkotott fényszögei) Mindenkinek meg van a lehetősége arra tehát, hogy:
1. Vagy az én ide vonatkozó nyakatekert mondataimból álló tanulmányokat, és főképpen az asztrológiáról, mint szellemtudományról szóló esszémet elolvassa. (Jézus mondja: “Sok a meghívott, de kevés a kiválasztott.” Máskor: “Széles az út, de igencsak szűk a kapu, amelyen be lehet jutni a boldogságba.” – A kulcs viszont: mindenki magát választja ki, illetve a maga jószántából adja fel az erőfeszítések megtevését, és mindenki maga szűkíti a kaput a jobb szórakozás keresésével: kényelem, és élvezetvágyával.)
2. Vagy maga írja meg, első sorban a saját maga megvilágosítása érdekében, azt, hogy a mások sorsát, sors-alakulását figyelgetve, személyesen, mit tapasztalt meg és kísérletezgetve, mit figyelt meg mindabból, ami a sors-logika megismerése szempontjából fontosnak tart.

Csíkszereda 2O12 február 15.Hozzászólások"gyűlölet áradata átcsap most a határon is"

Az 1981. év elején Kolozsy Sándor szobrászművész és felesége által írt és
összeállított THE HUNGARIANS IN TRANSYLVANIA című könyvecske végére
Wass Albert írt összefoglaló verset. A könyvet Máté Ilona és Dr. Nádas János
közbenjárásával kapták meg az Amerikai Képviselőház tagjai. akik közül 1981-
ben 121 amerikai képviselő indította meg a Romániát elmarasztaló, a
legnagyobb gazadasági-kedvezményeket visszavonó amerikai döntéssorozatot.

Wass Albert verse Erdély Szabadságáért

Riadj, Európa! Az egész világ hallja meg,
hallja a pokol moraját,
mely egy bebörtönzött nép
gyomrából támad!
Ezen nép hangját nem hallottuk
a rádióban.
A templomok leégtek.
Harangjuk nem kondul többé,
csak mint halk vészcsengő, csendül.
Erdély megkínzott népe,
a székelység sikolt.
A román gyűlölet áradata
átcsap most a határon is,
átszivárog az amerikai államokba,
de tetszetősebb testbe búvik,
hogy elfedje kegyetlen bűneit.
Átkozódik a román,
rágalmat s gyűlöletet ont
az erdélyi magyarra.
Az egész világnak
meg kell hallania Erdély hangját!
Népének keserű kínja akár a feltörő láva.
Segélykiáltását halld meg, Európa:
“Erdélyben kifosztották
a magyar kultúra ősi fészkét.
Utolsó óránk elérkezett.
Mentsetek meg!
Mentsetek meg!
Mentsetek meg!
Dicsőségünk oda.
Magyar neveinket erőszakkal megváltoztatják.
Házainkat lerombolták.
Ki nem románul beszél, nem dolgozhat.
Iskoláink már csak nem is kétnyelvűek többé,
hiszen csak románul beszélhetünk.
Fortélyos elnyomást szenved a magyar,
anyanyelvünket hallgatásra ítélték,
anyáink nem szülnek több gyermeket,

folytatása:

Magadra ismersz-é a gyűlölet beszédben jelest kaptál mindenhol, ahol bemásoltad mások gondolatiságát, mert csak akkor tudnál magadtól gondolatokat létre hozni, ha te tanítottad magadat írni olvasni, és azokból a könyvekből tanultál volna amiket te írtál alkottál, de ugye nem így volt?Anwayos gyagyásom, te edddig sem voltál beszélgetésben velem,

de több mint valószínű, hogy ezt nem vetted - vehetted észre. Hiszen, amint írod, te itt a másolatok világát éled, és ez alapján magaddal, illetve a másolatoddal folytattál valamiféle, normálisan (Tehát eredetiben és nem másolatok alapján.) gondolkozó ember számára megfejthetetlen monológot, valamiről, vagy valakiről, akiről a másolataid azt jelzeték a számodra, hogy az én másolatom. Folytasd csak nyugodtan tovább, talán az összes másolat vizsgálata befejezése után még saját gondolataidra is rá tudsz bukkanni, "nyers - eredetiben". - Sok sikert!Emberségből leégve!

Tudod Hun-falván lakok még mindig (Romániában?) van, így alapszabályt ne módosíts kérlek téged, ki hogyan és miért ír úgy ahogy. Azt látom felőled sok adatot szolgáltatsz a "Mindenség" felé magadról, de ha belátnád a betegséged okát, mert beteg csak akkor tud gyógyulni ha ő belássa a betegségét, minden megnyilvánulásoddal kilépsz az emberiséges kategóriájából, tudjuk a háborúban mindent szabad tenni, de ott is vannak emberséges emberek tetteik erről adnak bizonyságot számunkra, sajna nagyon csekély, de itt olyan (nett) állapotban vagyunk ahol mindent szabad, de embere válogatja mikor és miért lépi túl ezt a jelenséget, de te előszeretettel tetszelegsz mindenható szerepkörében. Falunkban van egy mondás ha Csergány a szomszédod átok ül a házon, (Csergány egy ragadvány szó, adott név megkülönböztetésére, mert sok van belőle) azt látom az írásaidból ahol laksz igen az idegeire mész a lakó közösségednek, még horoszkópot sem kell ehhez készítenem, ha azt adod amit itt adsz mindenki felé, de tudom miért írsz ilyen gyalázatosan adott személyekre, mert így hívod fel a figyelmedet arra a tényre segítsenek neked, hogy felismerd a betegségedet amiben szenvedsz (hatalommámor). Ha választ adsz bármire még olyanra is érdemben amit nem értesz, és mégis érted már téged minősít a kekeckedésed. Itt a másolatok világát éljük, hisz minden gondolatunk csak másolat, igen jelesen írod a másolatok összegzését érdemeid szerint mindig megtalálod a módját és a mikéntjét hogyan ad el önmagadat, ezért nem vagy tévedhetetlen, mert ha hatalommámorban élsz a "mindenség" rólad is gyűjti a számadásokat. Befejeztem a beszélgetés veled, gyógyulj meg akkor szívesen érdemi beszélgetést fogok veled folytatni. C'est la vie :) (selavi) :)Mondtam, hogy tanulj meg írni helyesen!

Amilyen önellentmondó, tekervényes - értelmetlenek a mondataid, olyanok a gondolataid és olyan a lelked - szellemed is. Az nem mentség, hogy románul tanultál, mert egyrészt, ha nehéz is a magyar helyesírás elsajátítása, legalább arra ügyelhetnél, hogy a mondataidnak értelme legyen akár helyesírási hibákkal is. De nincsen, tehát még te sem vagy tisztában azzal, hogy igazából mit is akarsz mondani, egy fontos cél lebeg a zavarosan látó szemeid előtt: engem mindenképpen lealázni, akár általad gyártott, képtelennél képtelenebb misztikus elméletekre hivatkozva is, velem szemben fölényeskedni.
Másodsorban hogyha már ki is települtél Magyarországra, a szellemi renyheséged bizonyítványa, hogy nem akarsz megtanulni helyesen és érthetőn írni az anyanyelveden!Dogma mondó Narcisz !

Értem otthon büdös senki vagy,és itt tudsz csak álarcban lenni ha közénk jössz. Önleleplező stílusban tudsz felénk szólás gyakorolni, de kérlek ne másokkal kezd az írásokat, csak magadat vedd górcső alá, hisz ekkor tudod az önösség útját járnod Szilárd. :)Ha valakiknek

Ha valakiknek magukra kell ébredni, azok az álnév és tehát álarc viselő, rágalmazó büdös-nagy senkik! Akkor lennének valakik és úgy ébredhetnének magukra, ha levetnék az álarcaikat -álneveiket. Mert ha te itt álarcot viselsz és senki vagy gyagya lelkem, akkor magadban is álarcot viselsz és képtelen vagy meglátni saját igazi arcodat: a senkiét! Én, aki 22 éve írok önleleplezési naplót, nyugodt lehetsz, hogy ugyanakkora hévvel küzdök a belső álságaim ellen, mint a ti külső álságosodásaitok ellen. De te még csak el sem kezdted. Ha képtelen vagy a külső nap átvilágító fényébe kiállni, egészen biztos, hogy a belső napod fényét képtelen vagy meglátni! Te minden erkölcsi alap nélkül, magad másoknak a lapos misztikus közhelyekkel való kioktatására hivatva érző, hipokriták Senki-szobra!Narcisztikus :)

Ébredj önmagadra, és ne viselj hadat olyanokkal kik nem tekintenek ellenfélnek, mert az igazi ellenfeled: te vagy, őt jöttél legyőzni (és nem másokat) :)Angyay - tanulj meg magyarul!

Angyay, fájdalmasan magyartalanul írsz. A mondanivalód se vall különösebb jártasságra semmilyen területen....Hát ez az!

Hány, de hány helyen nem íródott le már, hogy az ember megnyílvánulása,- fogalmazása, nézőpontja ugyanúgy mint haja színe, alakja és vonása-, minden de minden ami ő maga, nem különbőzhet attól, ami a nem kézzel fogható dimenziókban ő maga. Mit kell ide olyan nagy vászisztdász? Ez nem misztika , ez misztérium, titokzatosság, amit meg lehet figyelni. Ennyi.

Hát hogy a túróba ne lehessen ehhez valakinek gyakorlott szeme, ha ezt kutatja és foglalkozik vele? Háháháhá! Ez se különb , mint amikor gyakorlott asztalos a fára nézve olyasmiket olvas ki, ami a nem-asztalosnak fel se tűnik.Azé tükröm-tükröm magamat látom-é?

Hát minden szavad amit másokra vetítesz pont rólad szól, mint te is Szilárd, szikla szilárdan olyan vagy. :) mint kerül ide Gerlei Éva kitudja mily bugyrai vannak a hülyeségnek!A karma-meglátás titkát Linda is felfedte :)

Kedves állítása szerint emberi jelleg nélküli egyszerű írni-olvasni tudó Pipacsvirág és a többiek!

Látom, rossz érzés fogott el titeket amiatt, hogy Szilárd többetekről megállapította a karmátoknak az alkímiai elem szerinti hova tartozását. Nincs ebben semmi különös. Nem vettétek észre a Gipsz Jakabtól való izgalmak közepette, hogy Linda kérdései jó szándékúan elrejtették félig a választ erre a nagy Kozma Szilárd körüli rejtélyre, mármint arra, hogy vajon születési adatok nélkül honnét tudhatja az asztrológus a karmátok jellegét? Hát, ugyan honnét máshonnan, mint ahogy már az álnév használattal történő fontoskodás, saját vélemény és tudás hangsúlyozása teljesen biztosan és egyértelműen személyiségi - öntudati karmáról árulkodnak, mindenféle születési év, hónap, óra és perc nélkül. Ettől asztrológia az asztrológia. Hogy ami lent van, ugyanaz, mint ami fent van. Ha az ősrégi tudás is újdonságként hat, nemcsoda, hogy az arra alapuló újkori tudás megannyi kételyt és értetlenséget vált ki.Az agyaló angyay és Gerle Éva közöti különbség azonnal

fellelhető ebben a szövegben, amit nem mástól idézet, mint az agykontroll reklámszövegét:

"Minden ugyanazon tudomány, gondolattal műveljük, hogy az egyiket minek nevezzük és a másikat másnak lényegtelen, az összekötő kapocs a lényege, mi a gondolatod amiről véleményt fabrikálsz. Látod kezded a lealázó beszélgetést tótumfaktumokat sorolod megakarsz ijeszteni minket, ha ennyit tudna miért ilyen Disszociálisan mások írásaira, és te is sajnos! Empátia nem szerepel az asztrológia tudományában, sajnos látom ha olvasom másokról írt gyalázkodó írásaitokat, betudok linkelni ilyeneket szép számmal, de nem ez a lényeg! :)"

Az egy dolog, amiben GÉ-nak igaza van, hogy jó dolog legalább az anyanyelvünkön helyesen kifejezni magunkat, és nem is haragudnék rá emiatt, ha 1. ennek a nézetének ő is alávetné magát és ne írna néha annyira felületes - sokat sejtetően, vagyis ha a vastag hazugságait nem burkolná be, látszatra hány-veti módon írt sokat sejtető és még többet sugalló féligazságokkal, homály-fátylakkal. De Éva ezt tudatosan teszi, átverő rafinériából, manipulációból. Ő tehát birtokában van a nyelvnek a szavak jelentéstartalmának, nem ostobaságból és műveletlenségből halmoz hegyén hátán fogalmakat, amelyeknek a jelentésével, vagy nincs tisztában, vagy egyszerűen lusta abba bele gondolni, hogy ezek a fogalmak mit is jelentenek valójában és miként kapcsolódnak egymáshoz, mint ez az agyaló valaki - senki!
Én első osztálytól az egyetem befejezéséig román nyelven tanultam, mindent és később annyira sűrűvé vált az életem - értsd alatta, hogy mindig sokat kellett dolgoznom, mikor a magam eltartásáért (A diktatúrában), mikor a családom eltartásáért, hogy egyszerűen nem volt időm a magyar helyesírást megtanulni és azt képzeltem, hogy miközben folytonosan írok, automatikusan megtanulhatom. Hát tévedtem, a magyar nem annyira egyszerű, ilyen szempontból, mint a román nyelv írása, amit szerencsés dolog még fiatal korban megtanulni. Hát nem volt ehhez szerencsém! Ha mentségemül szolgál ez, ha nem, de száraz TÉNY!!!! Téged viszont mi ment fel a vád alól hogy ennyire érthetetlen módon halmozol és csirizelsz össze egymáshoz nem illő fogalmakat és mondattanilag így gyalázod a párját ritkító módon az isten nyelvén megszólalni képes anyanyelvünket?
Egy dologban tehát biztos lehetek: az agyaló senki mögött nem bújhat meg Gerle Éva.
És egyébként is: Évának, vannak céljai, még akkor s, ha azok rombolóak. De hogy te mi célból kamatyolsz itt, azt lehetetlen megfejteni. Talán előlem - tőlem akarod megvédeni az agykontrollt? - De hát nem kell azt drága lelkem, mert több helyen is le írtam már, hogy agykontroll, vagyis tudatos mágikus képzelődés nélkül, már rég halott kennék! - Ahogy asztrológia nélkül is. Minek hát ez a nagy banzáj, amit itt ellenem rendeztek álneves senki - seregestől? Unjátok magatokat a lényegtől gyávaságból megfosztott és ezért eseménytelen kis életeitekben mi? Itt legalább lehetőségetek van ha csak látszatra is, de győzedelmeskedni egy férfi fölött a nagyképű szellemeskedéseitekkel és ennek szerfölött örvend a Tűz-karmátoktól és a Levegő-karmától megszabadulni képtelen lelketek. - Ennyi.**

Van egy társkereső oldal, ahol írogatnak és ingyen karma-horoszkópot ígérnek.

Itt is fenn vannak a csillagjegyek leírásai Kozma Botond Szilárd-féle értelmezésben, keress rá. MINDEN titkot fellebbent a csúnya és rossz tulajdonságokról. Jó nemigen van benne. Minek az.

Hisz eleve bűnösek vagyunk, hát nem?

:-))

Éljen. Köszönd meg szépen!

:-):-)))

Mondtad, valahol, hogy Gipsz Jakab, az már lehet, hogy elég volt! :-))Most viccelsz Pipacska? :-)

Most viccelsz Pipacska?

:-)Ott a pont, bizony!A

Ott a pont, bizony!

A gyűlölet csak abban az emberben kerül ilyesfajta hatalomra, aki nincs tisztában magával.

A petíciót sokan aláírták.

Rémtörténet.Képlet

Jó szóért örömöt lássanak arcodon... :)Dr Maszlag Morton?

Minden ugyanazon tudomány, gondolattal műveljük, hogy az egyiket minek nevezzük és a másikat másnak lényegtelen, az összekötő kapocs a lényege, mi a gondolatod amiről véleményt fabrikálsz. Látod kezded a lealázó beszélgetést tótumfaktumokat sorolod megakarsz ijeszteni minket, ha ennyit tudna miért ilyen Disszociálisan mások írásaira, és te is sajnos! Empátia nem szerepel az asztrológia tudományában, sajnos látom ha olvasom másokról írt gyalázkodó írásaitokat, betudok linkelni ilyeneket szép számmal, de nem ez a lényeg! :)Köszönettel Kozma Szilárdnak

Kozma Szilárdnak köszönhetem a magam, majd később a feleségem és a fiam születési horoszkópjának az értelmezését. Nagyon sokat jelentett a segítsége, s ezért hálából a Szilárd asztrológusi segítségét (a személyes horoszkóp feltárását) mindenkinek a legmelegebben a figyelmébe ajánlom! Nem hiszem, hogy Kozma Szilárdon és Dénes Márián kívül magyar nyelvterületen valaki is képes ilyen minőségű segítséget nyújtani a személyes (“születési”) horoszkóp értelmezésén keresztül. Ha tényleg a Titkot keresik, rendeljék meg Tőle a személyes horoszkópjuk értelmezését-feltárását!Elbújni, hova?

Még kérdés lehet, hogy személyesen , fényképpel több információ terjed (áramlik) az emberből , mint álnéven alatt?

Ha valaki álnéven ügyködik, nem-e azt jelenti, hogy nem képes vállalni saját magát? Aki nem vállalja saját magát nem-e fél? És ha igen, miből fakadóan fél?

Álnevet lehet úgy választani, hogy az is ne a személy fejéből pattanjon ki , így őt minősítve? Van hova elbújni ? Háháhá!

Lehet-e álnéven sokat bújkálni, ha az ember magatartása és milyensége benne van a szavaiban? Nem-e magával tol ki az álneven "létező" személy? És ki elől bújkálhat egyáltalán? Mitől mentesül álnéven alatt? El lehet bújni az Isten elől?Érdekességekkel nem foglakozom, mert nem lényegesek

Kedves álneves és ezért felelősség nélküli, homályból áldozatra leső és boldogtalan személyi zavarai miatt orvul támadó, akárki, valaki, tizenhét évesen magát kemény legénynek - Jelen esetben épp Szókratészi elmélet szerint, magát mindent tudónak képzelő tini, vagy 80 éves vén tróger, biatorbágyi rém, stb, Satöbbi!
A velünk született mindentudásról szóló Szókratészi elmélet, úgy látszik, a te esetedben csődöt mond, mivel én nem szoktam trágárkodni. Mire használ neked ez az ordenáré hazugság? Tényleg azt képzeled, hogy ettől jobban fogsz tudni agy-kontrollozni?. Jobban, de szamár vagyok! Hiszen több helyen leírtam már, hogy az álneves - személyteleneknek és a hazudozóknak az egyáltalán nem működik! Gyógyulj meg szegény lélek, hátha mindentudó leszel tényleg -Egyelőre, a stílusodból ítélve, abszolút nem vagy az még egyelőre, de amint Szókratész is mondta: az esélyed attól még meg van rá, mindössze helyesen kell feltenni a kérdéseket... - és hagyd hogy mások, mint szerénységem is, a maguk lassú tempójában érjék el és éppen azt a tudáshoz, amelyhez ők akarnak. Hadd ne te határozd meg nekem, hogy mit és milyen ritmusban akarok megismerni. Úgy-e nem haragudtál meg, kedves ET? Nem másért, de nem fog menni az agykontrollozás... Illetve fog menni, de mérgelődés közben gyakorolva, de még inkább, ennyire erős ellenség-képzetekkel feltöltötten gyakorolva, hosszú távon nagyon káros következményekkel jár!Hálásan köszönöm az építőjellegű, elismerő hozzászólást

Bár az álneves valakikkel, nem szoktam kommunikálni, mivel bárkik, tehát senkik, illetve senkiházik is lehetnek, akik általában jó szándékra és építő jellegű együttműködésre nem képesek, meg köszönöm a hozzászólónak azt, hogy elismeri a szellemi- munkásságom értékeit, amennyiben tényleg a másokon való segítő-szándék vezérli ebben az önzetlen (Megvallom: éppen ezért nem értem, hogy miért álnévvel történő?) információ-közlési törekvésében.Egy nem annyira érdekes és egy szándékos tévedés angyaytól

Az agykontroll azért nem ugyanolyan tudomány, mint az asztrológia, mert az asztrológiában "minden benne van", olyan, mint egy univerzális használati utasítás mindenhez, és erkölcstan. Az agykontroll tudományában nincs benne ennyi minden. Attól még hasznos tudomány.

Kozma Szilárd hét könyves író, ezen kívül több ezer oldalnyi munkássága ingyen elérhető a neten, volt az astronet-en ingyen válaszokat adó asztrológus-tanácsadó is, ezen kívül közel száz órányi pirituális előadása van fenn a you tube-on, bárhol bárkinek, aki őszintén kérdezi őt bőségesen és alaposan válaszol. - Hol és kivel trágárkodott? És egyáltalán milyen szándékod van neked ezzel az odamondással? Ha balhét akarsz, miért nem mész ki az utcára és kötekszel ott, illetve, ha az utcán nem találsz arra méltóakat és feltétlenül spirituális témákban szeretnél vitatkozni, annak is meg van a módja, pl. illik megadni a másiknak azt a tiszteletet, hogy felvállalod magad és tisztázod, hogy ki vagy, mi vagy, nem-e csaló, zsebtolvaj, emberkereskedő... Illetve, ha pont a rejtőzésből, álruhásan történő másokra törést, vallatást, okoskodást kedveled, hát, azt mondjuk tényleg kockázatos lenne az utcán művelni, mert az zaklatásnak számít. Mint ahogy ez is... Csak éppen még nem az a fokú zaklatás, amire lenne jogorvoslat... Mert bizony zaklatás, másra álarcok mögül ráfogásokkal támadni és ismeretséget inszinuálni. Erre a támadásra jelenismereteik szerint egy embernek (és az elfogult barátai közül néhánynak) van "oka", igaz, cseppet sem elfogadható oka (!!), még pedig személyes bosszú és antiszociális személyiségzavar.

Amennyiben eltaláltam, akkor most fog is jönni a további vagánykodás, kekeckedés, leostobázás, leműveletlenezés, le-"egykönyvestudásúzás", le-"agymosottozás", rájátszás arra, hogy én indulatos és dühös, vagy nagyon frusztrált lettem volna éppen... a saját személyedről való hazudozás vagy titkolózás. Helyesírásba való belekötés, egyéb témaelterelés. Legdurvább támadás: trágár minősítés vagy "gyermekbántalmazónak" kikiáltás a nevelésről szóló tanulmányaim, videóink miatt. Apropó a videó, menjünk is elébe a szokásos engem érő rágalmazásoknak: Nem vagyok gyermekbántalmazó -
Kozma Szilárd és Joó Violetta a gyermeknevelésről - a videókon az egyébként mindenki által csodáltan jó természetű, egészséges, értelmes, laza, együttműködő és korukhoz képest önálló gyermekek is szerepelnek (nem csalás, nem ámítás, tényleg ilyenek, tessék megnézni!)

Visszatérve az egyetlen emberre, akiről tudjuk, hogy azt képzeli, hogy neki érdekében áll minket támadni rágalmazni az Gerle Éva a megkeseredett, bosszú-ideologista, interneten-portyázó-vadászgató, feminista, blogger, az anyja nyugdíjából élő szociopata. Lásd.: pl.:

"A pszichopata álarca Első megközelítésre az antiszociális személyiségzavarban szenvedő ember nagyon barátságos, elbűvölő, intelligens, mindig azt mondja és csinálja, amit elvárnak tőle. Általában magas pozíciót tölt be, a céljait mindig eléri, sikeres embernek nevezhető. Ha azonban jobban megvizsgáljuk, akkor kiderül, hogy mindez csak a látszat, és a jólszituáltság maszkja mögött egy teljesen más ember lakozik. Az antiszociális ember végtelenül önző és egocentrikus, mindent azért tesz, hogy a saját céljait elérje. A mások feletti kontroll megszerzésére bármit hajlandó bevetni, legyen az a személyes kisugárzása, manipuláció, erőszakos viselkedés, szex vagy megfélemlítés. Az áldozatok sokszor csak késve ismerik fel, hogy az elbűvölő álarc mögött ki is lakozik valójában."

"Általánosságban azt mondhatjuk, hogy az ilyen személyiségzavarban szenvedő ember nem érez. Nem érez megbánást, bűntudatot vagy lelkiismeret furdalást a tettei miatt, sokszor elhárítja magáról a felelősséget mondván, az áldozata megérdemelte, amit kapott. Nem érez empátiát, nem tud együtt érezni másokkal, ezért gyakran tapintatlan, lenéző és érzéketlen más emberekkel szemben. A viselkedése sokszor távolságtartó, hideg. Noha mindig tudja, mit kell mondani, de a szavai mögött kevés a meggyőződés és a valós érzelem."Érdekesség gyanánt

amikor belekezdesz bármiről is legyen szó Szilárd, akkor te miért is kezded el ama tudás megszerzését, hisz már mindent tudsz róla, csak még nem vagy tudatában a felismeréseidnek, ilyen az asztrológia tudásod megszerzése. Hiszem minden tudásnak a birtokában vagyunk egyik tudás sem magasztosabb a másiknál, az agykontroll pont olyan tudás mint az Asztrológia, fokozatos fejlesztést igényel. Most írhatod a trágár szavaidat Kozma Szilárd :)felelősségteljes sorsfigyelő asztrológus

A felelősségteljes sorsfigyelő asztrológusnak ebben biztosan igaza van, hogy olyan "területre" hatolt be ahol senki nem járt.

Az igazi - megvilágosodást, és ezzel egészséget és belső derűt hozó - életutam akkor nyílt meg, amikor a Hamvas Béla műveinek a hatására, a Hamvas által összegezett metafizikai irányelvek szerint és a saját élet- tapasztalataim alapján (életem reális eredményeinek az alapján, a valóság által felmutatott reális tényeknek az alapján), a reinkarnációs misztikus szemléletével és az ebből kikövetkeztetett elméletekkel, tehát mindenféle miszticizmussal leszámolva, egyre mélyebben kezdtem behatolni a létnek (A metafizika és az asztrológia által vizsgált valóságnak) azokra a területeire, amelyeken a tudomásom szerint senki nem járt.

felelősségteljes sorsfigyelő asztrológus
felelősségteljes sorsfigyelő asztrológus
felelősségteljes sorsfigyelő asztrológus
felelősségteljes sorsfigyelő asztrológus
felelősségteljes sorsfigyelő asztrológus
....
..
ebben nem múlik a csodálatom :)