Az Ascendens, a horoszkóp házak és a Sárkányfej igazi értelméről

írta: Kozma Szilárd
A spirituális fejlődési életfeladatainkat és az önmegváltási sorsprogramjainkat tartalmazó sorsképletek (asztrogrammok) helyes értelmezésében, kiemelten fontos szerepet játszanak a tizenkét konstelláció (napjegy) által megtestesített, kauzális (morfogenetikus) erőtereknek (teremtési erőfészkeknek) megfelelő gyakorlati életterületeket grafikailag megjelölő (A sorsszerűen fontos és sajátságos viszonyokat tartalmazó emberi életköröket megtestesítő), horoszkópházak. A karma-feloldáshoz és meghaladáshoz szükséges, új személyi tulajdonságok megszerzését lehetővé tevő (Az egészséget és az egyéni - családi boldogság elérését is biztosító.) gyakorlati életköröket megjelenítő asztrológiai földházak.

Az Ég közepe és az Ascendens pozíciója által meghatározott, illetve a születési időpontnak és a születési földrajzi hely függvényében kiszámított, a kör alakú sorsképlet 12 darab mezőjében egyenlően eloszló 12 napjegynek a különböző fokain elhelyeződő tizenkét asztrológiai földház jelentéséről, különféle asztrológiai kézikönyvekben különféle értelmezéseket olvashatunk. Annak a magyarázatáról, hogy ezek a földházak miért pontosan azokat az életterületeket jelenítik meg egy horoszkópon belül, amelyeket a klasszikus asztrológia eleve adottként használ és leír, az obskúrus misztifikációktól, a még misztikusabb materialista okoskodásokig (föld-sugárzások zónánkénti hatása, stb.), mindent el lehet olvasni ezekben az asztrológiai könyvekben csak éppen a lényeget nem.
Megmagyarázhatatlan, hogy azt az egyszerű metafizikai tényt miért nem írják le a mai asztrológusok, hogy a földházak által megjelenített gyakorlati életterületek, nem másak, mint a házcsúcsok sorrendjének megfelelő konstellációk (napjegyek) által megtestesített spirituális erőtereknek a konkrét természeti feltételekhez és emberi képességekhez, életfolyamatokhoz kötött megjelenési formái? A tizenkét földház tehát az állatöv közismert tizenkét napjegy spirituális és kauzális (morfogenetikai) erőterének a földi megvalósulási területe, a természeti megfelelője. Így például a Kos által megtestesített spirituális erőtér A TEREMTÉS ABSZOLÚT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ÉS MINDEN ELŐFELTÉTEL NÉLKÜLI MEGJELENÉSÉNEK - KIROBBANÁSÁNAK AZ ELVÉT TESTESÍTI MEG, A Kos spirituális és kauzális jellegének és szellemi – lelki jellegzetességének, megfelel az első földház életterülete, vagyis a Kos spontaneitása, fontolgatások és habozások nélküli, előre- és célratörése. Ennek megfelel az emberi személy minden közvetlen és nyers, magyarázat és indoklás nélküli, ösztönös és természetes megnyilvánulása a külvilág irányába, valamint az a mód, ahogyan a személy spontán módon lereagálja a külvilágnak a rá gyakorolt benyomásait. Az első ház konstellációja és bolygói, illetve, amennyiben ez fenn áll: az I házban található karmikus pontok tehát, megjelölik a személy elsődleges, természeti és mentális karakterét és felnőtt kori magatartási formáit.
Amennyiben például az Aszcendens alatti első házban egy, vagy több "problémás", diszharmonikusan fényszögelt bolygók jelentkezik, ez elsősorban azt jelzi, hogy az illető személynek az úgynevezett intellektuális, vagyis felnőtt (érett és felelős...) személyiségtudata kialakításával, a külvilágban történő tükröződésével, a saját személyiségének helyes értékelésével a leginkább a baja az életében, noha ő úgy érzi, hogy a külvilág bántja és szélsőséges helyzetben közösíti ki őt indokolatlanul. Több, és erősen diszharmonikusan fényszögelt bolygó, vagy valamelyik karmikus pontnak az I. házban való jelenléte esetében, személyiségzavarban fog szenvedni élete első időszakában, ami vagy gátlásosságban, jelentéktelenségi érzésekben fog megnyilvánulni, vagy az öntudatlan és önkéntelen önféltési, féltékenységi és irigységi reflexeiből adódóan, a környezete spontán megnyilvánulásaival szembeni állandó irritációban, de főként a vele azonos környezetben élő, kiemelkedő karakterű személyekre való spontán féltékenységben és irigykedésben, vagy azoknak az elnyomási, eltiprási kényszerében. Az ilyen horoszkóppal rendelkező személy az első házban jelentkező bolygók által megtestesített léterőkkel nem lesz képes élete első szakaszában drámai konfliktusok nélkül, kapcsolatba, vagy harmóniába kerülni. Az individuális képességeire alapozott személyisége el fogja utasítani az első házban található bolygók által megtestesített egyetemes teremtő erőkkel való harmonizációt és ha lehet, el is kerüli azokat a határozott lépéseket (az ilyen helyzetek felvállalását), amelyek a környezetével való harmóniába-kerülési lehetőséget számára lehetővé tennék. Ez a harmonizáció-elutasítás, mikor a közvetlen környezettel szemben való állandó konfliktusos és harci magatartásban jelentkezik, mikor a környezet problémáival és provokációival szembeni teljes közönyben. Az ilyen szülött minden eszközt megragad majd és minden pszichológiai magyarázatba (érvekbe) bele fog kapaszkodni annak érdekében, hogy a diszharmonikus bolygók által megjelenített lételvekkel és életterületekkel ne kelljen, egy az egyben szembesülnie. Vagyis, roppant szellemi-idegi energiát fog elpazarolni arra, hogy lehetőleg ne tegyen erőfeszítéseket, az I. házában található diszharmonikusan fényszögelt bolygók által képviselt őserőknek megfelelő jellegzetes negatív tulajdonságok rejtett, vagy nyíltan vállalt formáinak a feloldása és harmonikus kiegyenlítése érdekében. Ő minden személyi problémáját a környezetében élők jellemhibáiból, karakter-gyengeségéből, erkölcstelenségéből, érzéketlenségéből, figyelmetlenségből, következetlenségéből, ellenségességéből, stb. fog eredeztetni. - Végső soron öntudatlanul ellenkezni fog ezeknek az őserőknek (ezek diszharmonikus jelenlétének) az ő személyi vonásai között létező, negatív tulajdonságonként való elismerésével szemben. És Önkéntelenül és öntudatlanul tiltakozni fog az ellen, hogy ezeket a negatív személyi tulajdonságokat egy számára új, egyetemessé tágított személyes tudatossággá, azaz tulajdonsággá változtassa át, és sokáig ellen fog szegülni annak, hogy megpróbálja a pozitív tulajdonságai közé beágyazni (integrálni) az illető bolygók által megtestesített teremtő őserőknek a másoknál spontánul megnyilvánuló pozitív formáit.
Az a tizenkét örökérvényű emberi életterület tehát, amelynek az ismertetését és a metafizikai értelmezését megkísérelem a földházakról szóló tanulmányban elvégezni, a személyi horoszkópokban nem képeznek mást, mint az illető személy (horoszkóptulajdonos) által felvállalandó és teljesítendő jellegzetes gyakorlati életfeladatoknak a konkrét gyűjtőhelyét. Olyan gyakorlati életterületeket jelenítenek meg tehát a horoszkópházak, amely életterületekre az egyénnek, minden ellenérzése (az életterülettel szemben érzett spontán pszichikai undora és mentális ellenállása), minden misztikus szorongása és racionálisan megindokolt félelme, rossz előérzete és pszichikus ellenállása ellenére be kell hatolnia és az első negatív benyomásai és tapasztalatai ellenére is, meg kell ismernie annak az életterületnek az összes - számára "kellemetlen" és általa többnyire előítélettel kezelt problémáit, részletkérdéseit, távoli vetületeit-árnyalatait, buktatóit és mélységeit, a saját öntudata spirituális ön-érzete és tágulása és a teremtő képzeletének a pozitív működése - és mindez által a pozitív mágikus képességei kifejlődése érdekében. Ezért azokra az életterületekre, amelyekre azok a horoszkópházaink utalnak, amelyekben egy vagy több, diszharmonikusan fényszögelt bolygó, illetve valamelyik karmikus pont áll a születési képletünkben, különös figyelmet kell fordítanunk és, ha tetszik, ha nem, többet kell foglalatoskodnunk gondolatban és lélekben az illető életterületekkel, és a mindennapi életünk során is több időt kell töltenünk, több fajta tevékenységet kell folytatnunk az ott tartózkodó bolygók által megtestesített léterőknek megfelelően, mint amennyit az alaptermészetünk (negatív karmikus meghatározódásunk) szerint kedvünk lenne. Paradox módon, azért nincs kedvünk ezeknek az életterületeknek a gyakorlati kipróbálására, az átélés szintjén történő, teljes metafizikai megismerésére, mert mindaz, ami ott vár reánk, ismeretlen a számunkra és nincs tapasztalatunk hozzá, vagy ha van, az mind negatív, diszharmonikus - esetleg tragikus- tudatalatti, homályos sejtések ködfátylába bugyoláltan jelentkezik, amihez foghatókat nem szeretnénk átélni. (Szélsőséges esetekben: különböző fóbiák, pánikbetegségek miatt kerüljük ezeket a területeket.) A tudattalan képi – képzeleti és érzelmi világunk szintjén félünk tehát az illető életterület által számunkra létrehozható helyzetektől, de amit tudatosan fel kell vállalnunk ahhoz, hogy minden részletében kiismerhessük és tudatosíthassuk magunkban annak minden metafizikai (egyetemes jellegű) vonatkozását.
Pontosan azért nincs kedvünk ezeknek az életterületeknek a kipróbálására, az átélés szintjén történő, teljes metafizikai megismerésére, mert mindaz, ami ott vár reánk, különös erőfeszítést és odafigyelést, valamint maximális felelősségvállalást igényel, és éppen ezért mert sokáig elkerültük, mindez még mindig ismeretlenül félelmetesen hat a számunkra, hiszen az ott felmerülő problémák helyes kezeléséhez nincsenek megfelelő, velünk született reflexeink, mivel ezeket a vészterhesnek tűnő tapasztalatokat az anyai ági őseink is elkerülték, illetve erősen negatívan élték át. Ezért vagy nincsenek velünk született, megfelelő szellemi lépességeink az ott felmerülő problémák kezeléséhez, és tapasztalatink, ha vannak is, azok olyan negatív, diszharmonikus - esetleg tragikus- tudatalatti, homályos emlékek ködfátylába bugyoláltan élnek bennünk, amihez hasonlókat nem szeretnénk átélni. A reinkarnáció elmélete szerint, azért félünk a tudattalanunk szintjén az illető életterület által számunkra létrehozható helyzetektől, mert hasonló léthelyzetekben kudarcot vallottunk már egyszer vagy többször a korábbi inkarnációk folyamán, de amit most tudatosan kell vállalnunk ahhoz, hogy minden részletében kiismerhessük és tudatosíthassuk magunkban annak minden metafizikai (egyetemes jellegű) vonatkoztatási rendszerét. Ugyanúgy mint a Tarot kártya Nagy Arkánumában az ötödik lap által megtestesített ikon (ősszimbólum) esetében, amelynek első látásra ránk nézve hízelgő kettős jelentésén túl kell látnunk (saját felfuvalkodott, sokszor jóságos szerepekbe burkolt egonk "leszerelésének", valamint a külső bálványoknak, az eszmény -és a faragott isten-képeknek a lebontására vonatkozó idejére és körülményeire vonatkozó jelentések), nem azt kell kiolvasnunk a földházak jelentéséből, hogy miféle szerencsés vagy szerencsétlen fordulatok várnak ránk a megfelelő életterületeken, hanem azt, hogy mit kell még a közeljövőben felvállalnunk, mi az első lépés a saját sorsképletünkkel való teljes szembenézés után, amit tudatosan kell megtennünk a spirituális felszabadulásunk (vagyis a megváltásunk) érdekében, mindabból, amitől első látásra inkább szabadulni szeretnénk. Hogy melyek az első és legfontosabb lépések a saját sorsképletünkkel való teljes szembenézés után, amit tudatosan kell megtennünk a spirituális felszabadulásunk (vagyis az önmegváltásunk) érdekében. Hogy mi az, amit a leginkább fel kell vállalnunk azokból a feladatokból, amitől első látásra inkább szabadulni szeretnénk és mi az, amivel, egyáltalán nincs értelme foglalkoznunk.
A felnőttkori betegségek például a tévesen felvállalt sorsfeladatok erőltetett végrehajtási kísérleteiből eredő lelki feszültségek következménye, a tévutakon és téves élethelyzetekben, vagyis a rosszul választott (esetleg kényelmes, de a fejlődési programunk szerint értelmetlen) életpályán való haladás, de főként a szellemi személyiséghez nem illő párkapcsolatokban való csökönyös kitartásunknak és az erkölcsi téveszmékhez való ragaszkodásunk miatt előálló belső szorongásaink és feszültségeink következménye. Ezért a szerzett betegségeink tulajdonképpen az elfojtott és a tudattalanunkba süllyedő lelki és szellemi zavaraink, vagyis a sors-feladatokhoz nem illő életcélok és párkapcsolatok erőltetett megvalósítása és fenntartása miatt válnak krónikussá. Talán hihetetlen mindez, főként ha racionális logikával feltesszük a kérdést: "És akkor hogy állunk az ártatlan gyermekek rendkívüli betegségeivel?" - A modern gyógyászatnak és a nem jóslásra, hanem szellemi sorselemzésre és értelmezésére használt asztrológiának egyértelműek az e kérdésre adott válaszai: a gyermekek (nem szokványos!) megbetegedése tökéletes tükre a szülők, a gondozók, az ápolók, a nevelők és a családi környezet szellemi-lelki zaklatottságának, zavaros (természetellenes) életvitelének. Mert a gyermek, szellemi antennáival, valósággal " hozzá van kötve" az anya és/vagy a rá vigyázó, gondozó személy tudattalanjához és annak a közvetlen befolyása alatt áll. A gyermek valósággal leképezi egészségi állapotával, apróbb sérüléseivel és súlyosabb baleseteivel elsősorban az őt szülő az anya rejtett (személyi tudatában zártnak gondolt), feszült, zavaros szorongó és negatív töltetű lelkiállapotait, annak a diszharmonikus lelki-szellemi folyamatait (például a virágpor vagy a szőr allergia esetében: az anya rendetlen, zavaros szerelmi - szexuális életét), az őt gondozó személyek fel nem oldott félelmeit, a tudattalanjukba lefojtott agresszivitását és a nehéznek érzett léthelyzetéből eredő szorongásait. Ezért feltétlenül szükséges a személyi horoszkópunknak a földházak szerinti vizsgálata és értelmezése.
A betegségek mentális - metafizikai- oka tehát, a hamis információ-áramoltatáshoz: a folyamatos önáltatásból eredő környezet-félrevezetési késztetésekhez, vagyis a kaméleon - programokhoz kötődik első sorban. Minden betegség eredeti oka, még az orvosilag felismerhetetlennek mondott betegségeké is (lásd az egyes, konkrét okokat nélkülöző fiatalkori rákosodási eseteket, a szervek rongálódásához, vagy a biológiai funkciók zavarához egyértelműen nem köthető olyan betegségeket, mint a növekvő számú fiatalkori depressziók, öngyilkossági hajlamok és más pszichikai, vagy fizikai elgyengülések), végső soron egy, vagy több, a bolygók által is megtestesített létprincípiummal (ősi teremtőerővel) való önkéntelen és öntudatlan, vagy tudatos diszharmonikus (ellenséges, vagy félreértett: zavaros és érzelgős: misztikus és vallásos) szellemi kapcsolatnak - viszonyulási módnak a következménye (A tizenhat év alatti gyermekek esetében a végzetes betegség, vagy baleset az édesanyának a betegséggel, illetve a beteg szervvel - szervekkel és testrésszel kapcsolatban álló teremtési princípiummal való diszharmonikus - ellenséges, vagy, ami szintén igen gyakori: kábulatszerűen zavaros kapcsolatának a következménye és az eredménye). Igaz, hogy egy-két mágikus-misztikus praktika és módszer segíthet olyan betegség, vagy betegség komplexum időleges feloldásában, amelynek a materialista orvostudomány nem találta meg a biológiai, vagy pszichológiai szintű gyógymódját, de ezek a gyógyulások az egészség visszanyerése szempontjából semmivel nem jelentenek jobb eredményt a puszta biológiai (sebészi, orvosság - terápiai) beavatkozás következtében elérhető tüneti eredményeknél. Ez azért van, mert a gyógyulás egyik esetben sem a pozitív mentalitás-változtatásnak, vagyis az ősi szellemi erőkkel való tudatos harmóniába kerülésnek az eredménye. A "mágikus" gyógyulás ezekben az esetekben a külső - biológiai vagy pszichológiai ráhatásoknak, vagy legjobb esetben a betegségokozó lelki feszültségeknek és szellemi zavaroknak az időleges felfüggesztésének és felületi eloszlatásának (mert csak egy bizonyos helyzetre - állapotra vonatkozó) a kérész életű eredménye.
A beteg szervvel kapcsolatban álló őserőnek megfelelő mentális és képzeleti zavarok ugyanis nem szűnhetnek meg a teljes mentalitás-változtatás (Szellemi alapállás változtatás) nélkül és a biológiai gyógyulás ellenére, lehet hogy teljesen más színezetben és más betegség-formában, de a zavaros, vagy negatív viszonyulásnak a negatív következményei újból fognak jelentkezni valamikor. Hiszen, a "meggyógyult" személy ugyanazokat, a szellemi sors-programjával nem egyező dolgokat akarja gyógyulása után is erőltetni és elkövetni mint azelőtt, amikor a lelki terápiát és a betegség fizikai kezelését megelőző léthelyzetbe, vagy ahhoz hasonló problémákat hordozó körülmények közé került. Ahhoz, hogy ne folytasson a szellemi sorsprogramjával: életfeladataival ellenkező pszichikai tevékenységet és érzelmileg ne lovalja belé magát a személyi szellemi programjával ellentétes lelki folyamatokba (érzelmi ambíciókba), szükséges tudomásul vennie a horoszkópjából kiolvasható (És csakis onnan, semmilyen más helyről nem!) konkrét életfeladatait. Ilyenek pl. a tudatos, de sok esetben csak és csakis a számára nehéz és kellemetlen konfliktus- felvállalásokon és harci magatartásokon keresztül elérhető, közvetlen (családi, rokoni, munkahelyi, stb.) környezetével való, egészséges kapcsolatba- és harmóniába kerülés, az anyagi javak és eszközök helyes értékelése és azok helyes használata, a közvetlen fizikai tapasztalatokból, kellemetlen benyomásokból való szellemi információ-szerzési képesség kialakítása, az otthon és családalapítás és mindaz, ami ehhez szükséges: lakásszerzés vagy házépítés, az intim párkapcsolatokon keresztül történő individuális tudatnak és a kreativitásnak a felszabadítása - kiteljesítése, a nemesítés, vagyis a szellemnek az anyagi-természeti világba való bevezetése és viszont: az anyagi természetnek és persze saját természetének a szellemi világ tőrvényeivel való összhangba hozása.
És mindezek külön-külön konkrétan, és kiemelten, árnyalódva minden egyes személy esetében! Ha valaki az életprogramjait tudomásul vette, arra kell törekedjen hogy a házak által jelzett életterületeken és az ott álló bolygók által jelzett gyakorlati feladatait, amelyeket az anyai ági ősei nem éltek meg helyesen, felvállalja és ne törekedjen olyan életfeladatokat végrehajtani (azokat erőltetni), amelyek valamiért tetszőek és kedvesek ugyan a számára, de nem tartoznak az ő konkrét (gyakorlati) életfeladatai körébe. Hogy ne járjon tehát más életúton, mint amilyen biztosítja számára, az ő jellegzetes spirituális struktúráját fejleszteni képes élettapasztalatokat, és amely jellegzetes gyakorlati életfeladatok megszerzését igénylő spirituális struktúrát a személy részben magával hozza az abszolút létből és részben az anyai ági őseitől örökli.
Mivel az asztrológiát öt évezreden át hiteltelenítették azáltal, hogy jósolgattak vele, az, a harmonikus és kreatív megváltotti élet-állapot, amit általa el kellene érnünk, majdhogynem senki által, vagy ha igen, akkor elenyészően kevés személy esetében valósul meg. De még kevésbé jön létre és valósul meg ez a megváltotti harmonikus élet-állapot, azon személyek esetében, akik úgy képzelik, hogy az asztrológiai sorsképletükből, és konkrétan a horoszkópházakból kiolvasható gyakorlati életfeladatok felvállalása nélkül, illetve e gyakorlati életfeladatok végzése és beteljesítése közben kicsírázó és kifejlődő belső képességek nélkül (Ami manapság a leggyakoribb és a legjellemzőbb életfeladat elhárítási és sorsfeladat kikerülési példa a nyugati típusú gazdasági hajsza, illetve a mértéktelen élvezeti lehetőségek és kényelmi állapotok elérését célzó munkálkodás által jellemzett civilizációban: a gyermekvállalás, és családi szerepkörvállalás, vagyis közvetlen gyermekgondozás és gyermekekért való személyes felelősségvállalás nélkül.) is ténylegesen boldogak és egészségesek lehetnek, mindössze az által hogy különböző misztikus életgyakorlatokat végeznek (un. misztikus beavatási utakat követnek) és mágikus praktikákat gyakorolnak.
Globális asztrológiai félre-vezetettségünk következménye a nagy fokú gyógyszer- és orvos-függés, a beteges, gyógyszerezés következtében kábulatban (szenilisen) megélt öregkor (a mai idős személyek többsége) és a "balesetek" következtében történő gyakori átköltözés a túlvilágra, holott mindezt megelőzhetjük a horoszkópházainkban található bolygók és asztrológiai helyeknek nevezett karmikus pontok (Lilith, Sárkányfarok és Ascendens) által jelölt életfeladataink maradéktalan és mielőbbi felvállalása és beváltása – realizálása segítségével. Ezek az egészen konkrét, gyakorlati életfeladatok ugyanis hozzá segítenek ahhoz, hogy azok a pozitív képességeink, amelyek a karmánk meghaladásához szükségesek, kifejlődjenek.

I. AZ ASCENDENS ÉS AZ ELSŐ FÖLDHÁZ.

Az alapképlet első házának csúcsa azonos az Aszcendenssel, ami azt jelenti, hogy az első házban található jegy spirituális erőtere is lehet majdnem ugyanolyan meghatározó jellegű egy felnőtt személy számára, mint a születési Napjegye által jelzett nyers személyi tulajdonságok és sors-meghatározódások. (Az egyes házban található napjegyet születési felkelő jegynek nevezzük.) A felkelő jegy spirituális jellege viszont, csak abban az esetben lehet meghatározó az illető személy jellemére, személyi tulajdonságaira, vágyaira, késztetéseire, félelmeire, ambícióira nézve már gyermekkorától fogva, ha az Ascendens által „indított” egyes házban, több bolygó, vagy esetleg egy karmikus pont is található. Az első ház a Kos egyetemes princípiumának megfelelő elsődleges személyi - személyiségi - megnyilvánulásoknak a létterülete mind fizikai, mind mentális szinteken. Ezért, olyan esetekben, amikor több bolygó, vagy pláne, valamelyik karmikus pont is található az I. házban, általában a horoszkóptulajdonos fizikai megjelenési formáira - arckarakterére, testalkatára- és ugyanakkor a pszichikai ambícióira, esetleg intellektuális aspirációira vonatkozó információkat is kapunk az I. földház vizsgálatakor. Abban az esetben, viszont, amikor az Ascendens pontján kívül, semmiféle más asztrológiai jel nem található az I. házban, az ott található napjegyre jellemző pozitív személyi tulajdonságok gyermekkorban és fiatalkorban egyáltalán nem jellemzőek az illető személyre és, mindössze mint lehetőségek, mint képesség-csirák, mint más megszerzendő tulajdonságokhoz és képességekhez képest a jövőben könnyen „kihívható, illetve beindítható” és kifejleszthető tulajdonságok és képességek gyűjteménye lakozik az illető személyben. Olyan, mindössze előkészületben és mindössze jövőbeni lehetőségekként létező pozitív karaktervonások tehát ezek, amelyeknek a beindítása – kicsíráztatása, kifejlesztése és megerősítése érdekében, tudatos erőfeszítéseket kell tennünk és, akár az ellenálló környezet, vagy a saját lelkünk ellenállása ellenére, vagyis külső és/vagy belső konfliktusok és szenvedések árán is, tudatosan kell keresnünk a kapcsolatot az olyan szellemi-spirituális tartalmakkal, mint amelyek az illető konstellációra jellemzőek, annak érdekében, hogy ez által elérhessük a spirituális értelemben vett felnőtt-személyi tudatosságunkat: a döntéseiért és választásaiért, határozottan felelősséget vállalni képes felnőtti személyiségünket.
Ennek az új személyi tulajdonságokkal rendelkező, gyakorlati és szellemi életstratégiákban gondolkozni és cselekedni képes személyiségünknek pozitív (Mágikus erejű) visszahatása van mind a karmikus tulajdonságainknak, önkéntelen és öntudatlan negatív reflexeinknek és pszichikai késztetéseinknek a feloldásra, mind a Sárkányfej által jelzett sors- kiegyenlített (megváltott) állapotunknak az elérésére.
Ugyanakkor azt is le kell itt írni, hogy éppen a fentiek értelmében, a legnagyobb tévedés és tévképzet tehát – És sajnos ebbe a tévedésbe nagyon sok mai asztrológus is nyakig és feje búbjáig belemászik! – az, hogy az Ascendens által jelölt Konstellációra jellemző pozitív tulajdonságokkal és képességekkel rendelkezünk már a születésünktől fogva, abban az esetben is, ha nem található pozitívan fényszögelt bolygó az I. házban és az illető konstellációban, és abba, hogy ezek az állítólag velünk született pozitív „Ascendensi” tulajdonságok „segítenének” minket az életünk nehézségeinek a legyőzésében, azaz, hogy „felemelnének” minket a sorsproblémáink megoldása közben. Ezt a misztikus asztrológiai babonát jobb minél hamarabb elfelejteni, mert nagyon sok esetben, ez a tévhit volt az oka annak, hogy jobb sorsra érdemesült és asztrológiailag némileg tájékozott személyek éveken és évtizedeken át helyben topogtak, illetve azt képzelték magukról, hogy ők fejlődnek, és az eltelt évek alatt „magasabb színvonalat” értek el, holott a sorshelyzetük (elsősorban a egészségi állapotuk és a fizikai erőnlétük, valamint a családi és a magánéletük, a társadalmi és az anyagi helyzetük, stb.) és a kedélyállapotuk évek multán is azt bizonyította, hogy mindössze ámították magukat végig és inkább jól berögzítették magukat bizonyos misztikus rögeszmékbe, mintsem, hogy tényleges fejlődést és harmonikus létállapotot értek volna el.
Ebből a szempontból és emiatt tehát, még az is hibás asztrológiai tudásra és téves spirituális magatartásra vall, hogyha az illető személy arcvonásaiból és általános fizikai megjelenéséből, vagy külsőséges pszichikai tulajdonságaiból akarunk visszakövetkeztetni az Ascendens jellegére, ahelyett, hogy komoly Asztrológiai – tudományos – beállítás és a családi karmikus elemek tükrében történt vizsgálódás nélkül állapítanánk meg az Ascendenst, mivel az un. placebo-hatásnak nem csak pozitív, hanem negatív hatásai is lehetségesek abban az esetben, ha egy személy több éven át tévképzetek szerint él a saját Ascendensére jellemző tulajdonságokat illetően. Jó példa a hibás asztrológiai gondolkozásra a holdfázisok eredetének és jelentésének a téves megítélése:
A metafizikai magyarázat a holdfázisok tulajdonképpeni értelmére a következő: ezek a fázisok (ciklikus jelenségek) mindössze megtestesítenek a ritmus és a ciklus törvénye szerint, egy, az ember által észlelt és ismert fizikai és a pszichikai (természeti) jelenségeknél (árapály, emberek és kutyák - farkasfélék lelki és szellemi világának a feszültsége, megzavarodása, növények növekedése, virágok nyílása - stb.) sokkal finomabb dimenzióban létező és sokkal magasabb rendű, erősebb és egyetemesebb hatású (lényegesebb), az ősteremtés gyökerénél levő, jelenséget!
A Naprendszer és a földi világ, a teremtés ősmintájára és a teremtés eredeti funkciója szerint épül fel, ezért a Hold is, - a földre gyakorolt gravitációs ereje majdhogynem mellékes mindemellett: - ezt szolgálja és ezt, a kauzális dimenzióban létejövő teremtési célt, rendeltetést és rendet testesíti - jeleníti meg, a földi élet és az itt kifejlett lények számára. Persze, a kauzális dimenzióban nincs idő és tér, de hozzánk időciklusokra és térszeletekre felosztva érkezik, mindaz, ami abból kiáramlik, onnan elindul. Hogy ebben az esetben mi? A holdtölte a Jang energiák túlsúlyos - in extremis - kiáramlását jelenti, viccesen fogalmazva isteni sperma-kilövelés történik ilyenkor. (Ezért érzékenyek rá és vagy nem tudnak aludni, vagy megzavarodnak és depik lesznek az éberség nélküli, Rák - Hold karmával rendelkező személyek, mivel elönti a létet a megtermékenyítés ősszelleme). A holdfogyatkozás a Jin energiák növekedett (maximális) kiáramlását jelzi, olyankor takarja . Ez is okoz gondot ez a jelenség, azoknál a, szintén Rák - Hold karmával rendelkező személyeknél, akik magzat-foganási, megtermékenyülési problémákkal küzdenek. Holdtöltekor kvantum-szerűen áramlanak szét az egész létben (és a földön is) - és ezért minden lét szinten is: a spirituális, mentális - gondolati, asztrális - pszichikai és fizikai szinteken is, a mindent (és mindenkit) átvilágító és megtermékenyítő Fény-energiák. Holdfogyatkozáskor viszont a befogadást, a megtermékenyülést, az odaadást jelentő Szeretet energiák áramlanak szét a létben (Ugyancsak minden dimenzió szinten). Ha bárki is, ezekkel az Isteni erő-hullámokkal - áramlásokkal szembeszegül, ahelyett, hogy ezekkel együttműködve - kollaborálva, a hatás-visszahatás törvénye szerint, ő, vagy az utódai, hosszú távon kénytelen lesz, és kénytelenek lesznek viselni az Isteni erőkkel való szembeszegülés következményeit.
Az empirikus megfigyeléseken alapuló népi mágikus hit és az asztrológiai tudomány és bölcsesség, miszerint bizonyos fázisokban kinyilvánított vágyak megfogannak - beválnak, és materializálódnak, illetve, és ami szerint, milyen holdfázisokban, milyen gyógynövényeket kell leszedni - begyűjteni és mikor mit lehet gyógyítani és mit nem (Pl., hogy mikor ajánlatos és mikor életveszélyes műtéteket végezni.), már csak a felszíni, "kisülési" jelenségek megfigyelésére alapozódnak, bármennyire is tűnik úgy, hogy ezek a felszíni jelenségek képeznék a lét és az élet törvényszerűségeit. De a lényeg úgy is az, hogy az egyetemes teremtőerőkkel és törvényekkel való együttműködési képesség és készség erősítése és főképpen az abszolút teremtőerőkkel és törvényekkel szembeni ellenszegülések, elhárítások és elzárkózások megszüntetése a célja a fázisok ismeretének (Az ősanyák ellenszegülése következtében keletkező karmikus hatások megfigyelési lehetőségének), és nem az, hogy a termékenységi periódusok idején áramló energiákat mágikus praktikák segítségével a hasznunkra befogjuk, holmi anyagi előnyökhöz való jutás érdekében, a teremtőerőket, amiért például a klasszikus asztrológia is, fontosnak találta valamikor a holdciklusok megfigyelését és a következmények értelmezését - előrevetítését (jóslását).

A Sárkányfarok – Sárkányfej tengely iránya által jelzett
metafizikai jelentésekről és a megfelelő alapállásról.

Amiért a Sárkányfarok - Sárkányfej tengelyről még nem írtam eddig, és amiért nem készítettem hangfelvételt a honlapra sem, azért van, mert felfedeztem, hogy a Lilith gyűjtőnéven ismert, teremtés-provokáló abszolút és egyéni sorserőből indul ki minden és a Sárkányfarok is annak mindössze egy gyengébb – családi jellegzetességeket hordó változata. És ha a kiinduló pontot – a negatív karmát jelző asztrológiai sors-pontokat - nem ismerjük és nem értjük azok jellegét, tehát ha nem oldjuk fel és nem haladjuk meg az általuk jelzett negatív tulajdonságokat, öntudatlan személyi meghatározódásokat, akkor hogy akarunk boldogak és egészségesek lenni? Hogy a csudába akarunk egyből a végeredményhez elérkezni úgy, hogy a horoszkópból kiolvasható életfeladatainkat még csak fel sem vállaltuk és a Sárkányfej által jelzett magváltott állapotunk ellentétéről: a negatív karmánk jellegéről, amit a Sárkányfarok jelez, még csak tudomásunk sincsen?
Gyakorló (Vagyis a visszajelzéseket is számon tartó, azokkal számoló, önkényes elméletek alkotása és hirdetése helyett azokat figyelembe vevő) asztrológusi tapasztalataim szerint tehát, a kauzális sorsmegoldás szempontjából a Sárkányfej pozíciója egyáltalán nem is számít! Az ugyanis csak egy olyan virtuális pont, ami olyan elnyerhető tulajdonságokat jelez, amelyek a horoszkóp összes eleminek a feldolgozásából - megvalósításából következő, a horoszkópból kiolvasható összes személyi és minden általános emberi életfeladat(!) teljes beteljesítésének és feldolgozásának a következményeként alakulhatnak ki valakiben a jövőben. A Sárkányfej által jelzett tulajdonságok tehát a felvállalt és beváltott – beteljesített életfeladatoknak és a feladatok elvégzése közben szerzett tapasztalatoknak - önmegfigyeléseknek a közös pozitív következménye, közös eredője kell, hogy legyen. Tehát a Sárkányfej nem csak hogy semmilyen velünk született tulajdonságunkat, képességünket nem jelzi, nem determinálja, hanem még olyan szellemi állapotot sem jelez, amit a közeljövőben elérhetünk, megvalósíthatunk.
Nem az a fontos tehát, hogy valakinek a Sárkányfeje a Vízöntőben van például, mivel az csak egy virtuális, jövőbeni állapotnak a jelző pontja, amely kiegyenlített élet- és sorsállapotot vagy sikerül elérni az illető személynek, vagy sem. Az elérés annak a függvénye, hogy a Lilith által jelzett, veleszületett negatív személyi determinációkat és az ugyancsak negatív – karmikus! Oroszlán Sárkányfarok által jelzett determinációkat mennyiben tudja az illető meghaladni? Nincs tehát, amiért a felszálló holdcsomópont Konstellációval foglalkoznunk, mert azt csak 14 - 21 év múlva tudjuk elérni esetleg. És egyáltalán nem tudjuk majd elérni, ha annak az ellentététől: a rejtett negatív oroszláni vonásoktól meg nem szabadulunk azelőtt. A Lilith által jelzett negatív determinációknak a személyiségünkre és a sorsunkra gyakorolt hatásairól, befolyásáról nem is szólva. Erről viszont, található bőségesen anyag a honlapomon, mivel külön ezzel foglalkozó tanulmányban és a többi tanulmányban is eleget írtam már ezekről és több hangfelvételt is készítettem (A Lilith és a Karma meghaladása, Teremtés1 – Teremtés5.)
Én például kb. 30 éve foglalkozom öntudatlanul, és 17 éve - Ami óta spirituális szinten is tudatosítottam magamban a horoszkópomból kiolvasható karmikus meghatározódásaimat és a karma-feloldást szolgáló gyakorlati életfeladataimat -, úgymond horoszkópos tudatossággal dolgozom nap mint nap, tehát egész napi foglalatosság és foglalkozás szintjén, a sorsom és a személyiségem spirituális rendezésével, még csak a közelébe sem kerültem a Sárkányfejem által jelzett Konstelláció által jelzett pozitív tulajdonságoknak!!! Pedig gyermekkoromban a tudományban, főként az asztrofizikában, majd később a művészetben (a művészettörténetben és az alkotáselméletben) és még később költészetben kerestem a metafizikát, a magyarázatokat saját sorsom jellegére. Később, a filozófia és a teológia mellett az un. komoly, filozofikus irodalmi olvasmányaimban, az un. nagyregényekben. Még később, 31 éves koromtól a karatéban (annak segítségével a keleti misztikában) és a Hamvas Béla műveinek ronggyá olvasásában. Tizennyolc éve fedeztem fel a gyakorlati asztrológiát, és azon nyomban elköteleztem magam mellette egész életemre. A saját horoszkópomat tehát majdhogynem a mai tudásom szintjén, 17 éve ismerem. ÉS MÉG SEM ÁLLÍTHATOM AZT, HOGY EDDIGI ÉLETEMBEN – Az utóbbi három évet leszámítva - EGY MÁKSZEMNYIT IS A SÁRKÁNYFEJEM SZELLEMISÉGE SZERINT CSELEKEDTEM VOLNA, ILLETVE, HOGY MA, MÁRIS ABBAN A KÜLSŐ ÉS BELSŐ SPIRITUÁLIS ÁLLAPOTBAN LENNÉK, AMIT A BAK SÁRKÁNYFEJEM JELÖL!
Mert nem a Sárkányfej által jelzett tulajdonságokkal van dolgunk az élet első felében, vagyis a horoszkóppal való megismerkedés idején és a horoszkópban leírt feltárások feldolgozásakor (Legalább hét év!), hanem annak az ellentétével: a Sárkányfarok által jelzett, SÚLYOS karmikus meghatározódásainkkal! És még inkább a Lilith által jelzettekkel!

A Sárkányfej tehát, csak egy jövőbeni virtuális kiegyenlítődési (megváltódási: egészségi, boldogulási) lehetőségeket megtestesítő pont, aminek a szellemisége a horoszkópnak a megismerése után, 18 és 21 év között realizálódik erős karma-tudatosítás és karma-vállalás után és igen nagy áldozatok és erőfeszítések és lemondások után – Tehát NAGY FIGYELEM: egyáltalán NEM ÖNMAGÁTÓL! – Vagyis, a horoszkópunk teljes megismerése UTÁN 21 évvel, akárcsak a felnőtté válás! Ezért, a Sárkányfej konstellációját ajánlatos inkább el is felejteni a sorsrendezés szempontjából, vagyis a horoszkópból kiolvasható és feltárható életfeladatok megismerése és feldolgozása elején, bármennyire is divatosan misztikus lenne mostanában például a Vízöntő Sárkányfej! (- Hogyha csak nincs benne bolygónk. De akkor is csak a bolygó által jellemzett teremtői erőnek a Sárkányfej konstellációja által áthangolt „természeti” tehetségünkről, vagy negatív bolygó-fényszögelés esetében: negatív tulajdonságokról lehet szó, aminek még semmi köze nem lehet a Sárkányfej által jelzett megváltottsági állapotunk szellemiségéhez!)

És ez még inkább így van a Nyilastól a Halakig és a IX, háztól a XII. házig található Sárfejek, illetve a III. háztól a VI. házig terjedő életkörökben található Sárkányfarkak esetében! És még inkább abban az esetben, amikor a Lilith ugyanabban a Konstellációban vagy ugyanabban a házban van, mint a Sárkányfej. Ezek a személyek úgymond disszidálni akarnak spirituálisan a karmájukból és magukat egyből a Sárkányfejük állapotában akarják tudni! Vagyis egyből megváltódni az által, hogy elszöknek a legnehezebb életfeladataik elől, úgy, hogy lehetőleg tudomást se szerezzenek a Lilith és a Sárkányfarok által jelezett negatív tulajdonságaikról, mivel a kettő egymással szemben áll (A Lilith a Sárkányfarokkal), ami azt jelenti, hogy kölcsönösen igyekeznek elfödni, elhomályosítani és elnyomni, vagyis még felismerhetetlenebbé és még kiismerhetetlenebbé tenni egyik a mást. Ez viszont koránt sem jelenti azt, hogy semlegesítenék, vagy megszüntetnék, hanem azt, hogy még kiismerhetetlenebbé és ezért veszélyesebbekké teszik egyik a mást. Nem a Sárkányfej által jelzett jövőbeni és csak potenciális pozitív tulajdonságainknak kell örvendeni, hanem neki kell látni a hibabelátás képességének a megszerzéséhez és felfogni azt, hogy azok a tulajdonságok, amiket amit találsz a Sárfaroknál és a Lilithnél, mennyire meghatározók voltak a sorsod alakulásában. Olyannyira, hogy a pozitív fényszögekből kiolvasható pozitív tulajdonságok ellenére sem sikerült a legnagyobb életfeladatodnak eleget tenni. Az tehát ami merőben eltér attól a sok misztikus (mitikus és vallásos) fantazmagóriától és spekulatív elmélettől, amelyek szerint a keleti valóság illúzió-misztika, és a pragmatikus nyugati nyerészkedési asztrológia értelmezi és kezeli ezeket a sorskérdéseket.
Bár az sem jelent velünk született tulajdonságokat és képességeket, az Ascendens konstellációjával, illetve az annak megfelelő pozitív tulajdonságokkal és szellemi képességekkel, amelyeket tudatos törekvésekkel feltétlenül meg kell szereznünk, valamivel értelmesebb dolog foglalkozni, mint a Sárkányfej által jelzett virtuális tulajdonságainkkal!
A horoszkópunkkal kapcsolatosan, elsősorban arra kérdésre kell magunknak választ adni tehát, hogy meddig akarjuk magunkat ámítani, hogy meddig akarunk még érdekes és izgalmas, újabb és újabb (Két egymással szembeállított tükör közé beálló személynek a nagyon érdekes, de teljesen steril tükröződése a végtelenbe.) misztikus tanokba és okoskodó, steril tudásrendszerekbe menekülni a lényegi sorsproblémáink, az Sárkányfarok és a Lilith által jelzett negatív karmikus tulajdonságaink felvállalásának és feloldásának az egyedüli értelmes feladatai elől? Mert egy olyan alapállással, ami szerint a Sárkányfej által jelzett virtuális pozitív képességeinkkel járó pozitív képességekkel és tulajdonságokkal ámítgatjuk magunkat, éppen akkor amikor, éppen úgy képzeljük, hogy az Istennél vagyunk, kiderül, hogy az ördög (öncélú, tehát sorsrontó és életrontó ambícióink és önámításaink démonai) lábát ölelgetjük nagy szorgalommal és szeretettel.

Kozma Szilárd:


HozzászólásokKöszönettel Kozma Szilárdnak

Kozma Szilárdnak köszönhetem a magam, majd később a feleségem és a fiam születési horoszkópjának az értelmezését. Nagyon sokat jelentett a segítsége, s ezért hálából a Szilárd asztrológusi segítségét (a személyes horoszkóp feltárását) mindenkinek a legmelegebben a figyelmébe ajánlom! Nem hiszem, hogy Kozma Szilárdon és Dénes Márián kívül magyar nyelvterületen valaki is képes ilyen minőségű segítséget nyújtani a személyes (“születési”) horoszkóp értelmezésén keresztül. Ha tényleg a Titkot keresik, rendeljék meg Tőle a személyes horoszkópjuk értelmezését-feltárását!Köszönettel Kozma Szilárdnak

Kozma Szilárdnak köszönhetem a magam, majd később a feleségem és a fiam születési horoszkópjának az értelmezését. Nagyon sokat jelentett a segítsége, s ezért hálából a Szilárd asztrológusi segítségét (a személyes horoszkóp feltárását) mindenkinek a legmelegebben a figyelmébe ajánlom! Nem hiszem, hogy Kozma Szilárdon és Dénes Márián kívül magyar nyelvterületen valaki is képes ilyen minőségű segítséget nyújtani a személyes (“születési”) horoszkóp értelmezésén keresztül. Ha tényleg a Titkot keresik, rendeljék meg Tőle a személyes horoszkópjuk értelmezését-feltárását!klassz

Igazából nem olvastam el egy könyvet sem de okos vagyok mert azt mondtam, igazából még soha sem sportoltam de én vagyok a legerősebb, igazából igazat mondok de ebből ki is derült mekkora egy idióta vagyok!!!

UI.: Én legalább elolvastam!!!Igazából nem olvastam el a

Igazából nem olvastam el a cikket, de gondolom nem vagyok egyedül. Kicsit tartalmasak, nem csak ez természetesen. De a horoszkópos ascendensekről az a véleményem "amég elhiszed addig igaz is". mióta nem érdekel különösebben hogy milyen egy bak-oroszlán aszcensensel, azóta nincs is hatással rám, sem a bak sem az oroszlán :D a fém-kakasról ne is beszéljünk!