Kozma-Joó Viola: A Bolond - A beavatott, a Tarot 22

Miért nevezik Bolondnak a tarot legerősebb, legtöbbet érő, a 22-es számú kártyáját? Mi is ez a rejtélyes, beavatotti Bolondság?

A Bolond állapot, úgy, mint a boldogság, az istenazonosság-tudatból fakad.
Analóg a Halakkal és a Plútóval. Életfeladatait felvállalta mind, minden őserővel harmóniára törekszik, megismerte és megszokta az újjászületést, majd fel is támadt, mert megismerte a karmáit és fő célja azokat teljesen, de legalább is minél nagyobb mértékben feloldani. De ezt viszont bolondság és boldogság nélkül lehetetlen. Bolondnak és boldognak kell lenni mindig, a boldog bolondságot mindig gyakorolni kell. Gyakorolni kell azt tehát, hogy a legnehezebb helyzetben is bolondkodva boldogok és boldogan bolondok lehessünk. Hogy a karmánk megnyilvánulásai és a figyelmeztető jelek ne ejtsenek soha kétségbe, ne vigyenek a kétség, a harag, a düh, vagy a szomorúság átélésének a kísértésébe.

A mélységeinkbe kell, lássunk és lelki szemeinket onnan soha le ne vegyük, a legapróbb részletekig megismerni karmikus énünket, démonjainkat, megszerezni a mágikus neveket, a démonok valódi meghatározását. Nevén nevezni a dolgokat. A mitológia tele van ilyen Bolondokkal: szörnyekkel küzdő és poklot járó hősökkel, ellenségektől és vadaktól űzött, szakadékokon átsétáló Bolondokkal. Nincs Bolond, a hetvenhét fejű hidrát leölő Herkulesek, újjászülető Oziriszek nélkül. Van olyan egyiptomi Tarot ábrázolás, ahol a 22-es lapján egy bekötött szemmel a krokodilok közé sétáló embert egy kutyaszerű lény húz hátra a ruhájánál fogva. A hasonlóság egyértelmű a rider-waite féle tarot 22-esével, de az előbbit az egyiptomi kártyákon Initiate-nek, vagyis beavatottnak nevezik, de a kép megdöbbentő, hiszen egy a nagy veszélyek között bekötött szemmel sétáló embert látunk, és bizonyára nem így képzeltük volna el a beavatott személyeket, akik „vakon közlekednek”, és a valóság valóban az, hogy láthatatlan, és a racionális ész számára többnyire értehetetlen, ami őket vezeti, mindenki csak a saját beavatásában (horoszkópja ismeretében) a saját útján értheti meg ezt a valamit. A bennünk élő Krisztust mely az Istennel tartja a kapcsolatot. Más egyiptomi tarot rendszer kettébontja a Bolondot, huszonegyest nevezi Bolondnak illetve Átváltozásnak (Transmutation), krokodilon utazva ábrázolja, és a démonokkal való megküzdés kártyájaként értelmezi, itt a huszonkettes neve: A Visszatérés. A Bolond az a személy, aki az öröklétre készül, ő az, aki képes visszatérni, ez a boldogság, ez a bolondság. Nem ismerem ennek a Tarot rendszernek a használatát, nem tudom, hogy van-e annyira megbízható, mint az Európában elterjedt, általunk is ismert, de most itt nem is ez a téma, hanem magának a Bolondnak, a beavatottnak a meghatározása, amihez elengedhetetlenül fontos a Visszatérést is megjegyezni, mert a Bolondot ez vezérli és egyre intenzívebben ebben él, ezt realizálja. Ez a boldogság.

A Bolond a karmától végsőkig megtisztuló, az öröklétre a karma-oldással és a boldogság-realizációval készülő, bolond módon éber személy. Bolond ő, hiszen teljesen mást gondol és képzel az életről és a világról, mint a többi. Mások az élet-céljai, mind a nagy többségnek, és más az értéktudata az érték-választása is, az értékrendje. Ez a bolond „másság” a hite, ez az életgyakorlata.
Démonaikkal megküzdeni csak azoknak a belső ismerői, a saját démon-világukban jártas beavatottak tudnak. Megtapasztalják azt, amit Hamvas Béla úgy fogalmaz, hogy „mindannyian benne vagyunk a pácban”. Illetve azt, hogy az embernek kívülről semmisem tud ártani, csak egyedül belülről, az ő démonikus imaginációja.

„Ami fent van, ugyanaz, mint ami lent van”, ezért a Bolondok képesek arra, amit az életüket külső eszközökkel és külső tudással megnyerni akarók sohasem tennének meg. Pl. szélesen vigyorogva sűrűn hálálkodni, amikor valamely tervük dugába dől. Viszont a Bolond azt is tudja, hogy a belső démont csak úgy ismerheti meg, ha életfeladatait és egyáltalán az életet cselek és bebiztosítások nélkül, azt minél nagyobb természetességében vállalja és nagyon figyel arra is, ami vele kívül történik. Ezért a játékból magát nem vonja ki, de nem a külső nyeremények és eredmények miatt, hanem azért, hogy rendeltetése szerinti folytonos kapcsolata az anyaggal meglegyen. Az anyag, a teremtés végállapota és ezért, legalább is a legdurvább, legszilárdabb állapotaiban, majdhogynem befolyásolhatatlan a szellem számára, tehát semleges. Ezért szakrális… – Ezt pl. a liberális materializmusban felnőtt személyek már nehezen tudják megérteni, de főként nehezen tudják elsajátítani ezt a Bolond alapállást, annak ellenére, hogy látszólag ők szabadelvűek.

Az anyagban megszilárduló teremtés objektív mivolta, az anyagi határok, az anyag tükör-természete, az anyagban jól látható következmények, a kitartó munkával szerzett cáfolhatatlan eredmények maximális tisztelete nélkül, vagyis a Szaturnusz nélkül nem tudunk elindulni a Bolond – boldogulás útján. Előbb le kell, döntsük a tudományos és a misztikus bálványainkat, hogy az anyagi világot annak használjuk, ami valójában: szakrális tükörnek.

A Bolond mindezeket megteszi. És tudja, hogy a belül feltétel nélkül elérhető boldogság, amiből minden ereje fakad, csak áldozatok és nehézségek árán realizálható, ezért, mint a germánok bolondja Till Eulenspiegel, amikor a hegyre felmegy, akkor kacag, s mikor lefelé jön: sír. Vagyis, amikor valami nehéz, annak örül, s ami könnyű, amiatt sír. Ez arra utal, hogy a beavatott Bolond nem kér a könnyűből, a feladat-könnyítésekből. „A nehézségeken és a bajokon az ördög könnyít.” (Hamvas) Amikor valami könnyű, ott lankad az éberség, és ha az éberség lankad, akkor a megoldás késik, vagy hibás lesz. Vagyis minden „könnyű”, kényelmes, bebiztosított, megnyert, vakációnak szánt helyzet, ingyen lazulásra alkalom és időszak valójában sokkal nehezebb és veszélyesebb hosszútávon, vagyis veszélyesebb azt, mint az eleve nehezebbet választani, ami természetes és rendeltetésszerű.

Hamvas Bélának van egy komoly tévedése a Bolond leírását illetően az Arlequin című esszéjében, még pedig az, hogy a bolondban lenne kettősség, és a másik arca a melankólia, a semmibe révedés. A Bolond ugyan jól ismeri az angyalként jelentkező, varázslatosan édeskés nosztalgia, a szomorúság és a melankólia mennyország-szaggató démonait, de mind felváltotta őket, nem maradt meg benne semmilyen kettősség, semmiféle szomorúság. Nincs kettősségben, mert egész, kiegészül és kiegyenlítődik benne is, és általa is örökké. Az igazság felszabadította, szerelme beteljesült, gyermekei növekszenek és ügyesednek. Nincs bánata, mert nem akarja megnyerni az életet, mind a többi ember, hanem azokkal szemben: tudatosan törvényesen, az egyetemes törvényekkel összhangban él. Abban él, amit Hamvas a Jázmin és olaj című esszéjében megír, a csodában, abban, hogy a boldogság legmagasabb foka az, amikor az életbe a transzcendens lét (az abszolútum) betör, a boldogságnak olyan foka, ami még éppen elviselhető testben született szellemenként. Ide nem ér el semmilyen kettősség, semmiféle nosztalgia. Ozirisz fényköpenyében állunk, krisztusi, lángoló szívünket rég átadva a megváltásnak, istennek, párunkkal szerelmes harmóniában, kacagó gyermekeinket a megváltás tudományára rá vezetve, annak a szellemében nevelve.

Hamvas Béla – Jázmin és olaj (Részlet):
„Ha a jázmin számunkra megmentette a Paradicsom illatának egy részét, az olaj meg fogja menteni a földi szerelem illatát, az ittas olvadást, az önkívületet. A világot csak akkor értem, ha ettől a csodától reszketek.
Mit nevezek csodának? Ha a természetfölötti a természetet felülről és belülről áttöri. Ha a transzcendens a szükségszerűség világába betör. Nem tudom, hogy a határon túl mi történik, észfölötti. Érteni nem, csak átélni lehet. A csoda-atmoszféra. A határon túl az enyémnél mérhetetlenül erősebb létezés. De tudom, hogy a magasabb, a nálam erősebb létezésnek, a csodának is van logikája. S ez a logika, ha megérint, önkívületbe esem, esetleg énekelek, vagy látomásom van, költeményt írok, vagy réten táncolni kezdek a rezgőfüvek között.„

A Bolond nem is feltétlenül hobó. Nem egy nincstelen vándor, sőt, általában nem az, mint ahogy a liberális misztikusok (Pl. Villás Béla) állítják a legnagyobb Bolondról, Jézusról. Főként, ha családos. Bár, időnként kétségtelenül egyszerűnek hat, mint Diogenész, amikor Nagy Sándor felajánlására válaszolva, azt kéri tőle, csak menjen arrébb, mert elállja a napot. Nincs nagyravágyás. Végzi a hétköznapi dolgait, mint minden „normális” ember. De egészen más céllal, más elgondolásból. Kincseit, amelyek nem anyagból vannak, nem a földi helyeken gyűjti, hanem ott, ahol a rablók és tolvajok nem férnek hozzá. Védelmező hatalom és biztosítás helyett az isten országát keresi. Vagyis a feltétlen, külső ok nélküli boldogságot fakaszt magából és realizálja az anyagi világban, és nem fordítva. Ezért a többit megkapja ráadásnak. Ahogyan a Rider-waite féle tarot ábrázolás is mutatja: nem egy bozontos, mosdatlan társadalmon kívüli, szó sincs erről. A Rider-waite tarot egy nemesen öltözött, daliás fiatal férfit ábrázol, aki nyugodt arccal néz az égre, miközben a szakadék felé tart, egyik kezében batyu, másikban fehér virág. Az ég felé bámulása azt jelenti, hogy az égi bölcsesség, és az isteni belső nyugalom és boldogság vezérli, még akkor is, ha a sors kutyái loholnak a nyomában és a szakadékban nyüzsgő démonok fenik rá a fogukat.

Ha a Bolondot ábrázoló kép alján a fizikai dimenziót képviselő zord sziklákat és hegyeket és az őt harapó kutyát eltakarjuk, akkor a visszatérést láthatjuk, a föld-, víz- és tűzpróbák után következő idillt. A bolond figurája nem csak felfelé néz, de enyhén hátrahajlott, mintha felfelé emelkedne, de a kép az alsófelével együtt értelmezendő, mindez az idill a fizikai dimenzióban vállalt feladataink, a megváltásunk elvégzésén múlik, a felelősség kőkemény, a démonok pedig érzékeny pontjainkon támadnak, és ha kell meg is aláznak, mindez a feladat része, a lényeg, hogy ismerjük a célt, ismerjük magunkat és az isten igazságát. „A többit megkapjátok ráadásnak.”

További kommentárjaim Hamvas Arlequinjéhez:

Hamvas: „Arlequin egyik szülője, az anyja, az örvény mámora. Csak akkor kezdődik az élet, ha az ember nem tudja, hogy mi lesz. Arlequin másik szülője, az apja, a hatalmi ösztönön való nevetés. Sokáig őrült, most bolond.” – őrület, amíg megismerjük a Szeretet és a Fény minden számunkra szükséges karmikus változatát. A hatalmi ösztön (Maszkulin) és az élvezet mámorába kábulást (Feminin). Már ez sem kettő, hanem minimum négy, ugyanis a Szeretet romlott változata nem csak élvhajhászat, hanem elutasítás, erős irritálódás mindentől, ami nem kellemes és kényelmes, ami nem kéj és élvezet. A fordított szeretet tehát maga a sötét gyűlölet, a legsötétebb érzések és gyűlöletek tárháza. A megromlott Fény nem csak hatalmi ösztön, nem csak erőszakos beavatkozás, hanem cserbenhagyásos közömbösség, a szeretet elhárítása, be nem avatkozás. (Tudatosan és kötelesség-szerűen beavatkozni = sorsot vállalni, tehát: Beavatódni!)

„Arlequin egyik szülője, az anyja, az örvény mámora. Csak akkor kezdődik az élet, ha az ember nem tudja, hogy mi lesz.” – vagyis a Bolond úgy születik újjá, hogy többé nem biztosítja be magát, nem ül a kényelemben, ahol még öncélúan élvezkedhetne.

„Arlequin másik szülője, az apja, a hatalmi ösztönön való nevetés.” – a hatalmi és a gyávasági ösztönön is már csak nevet, ennek sem rabja többé.

„Sokáig őrült, most bolond.” – sokáig. De most, hogy Bolond bármennyi embert megtaníthat önmagát megmenteni az örvényekben való hosszú hánykolódástól, főként az örvényekben való újabb és újabb elveszésektől. Társával együtt első sorban a gyermekeit.

„Arlequin nyelvének logikája paradox.” - Mint ahogy Jézusé, és a bennünk élő Krisztusé, mert a Krisztus, az Isten eredeti logikáját követi, az amely még mentes a Lilit-inverziótól, illetve amely már leleplezte a Lilith-inverzót és többé nem használja annak a nyelvezetét, gondolati logikáját.

Nagy művészet még az a humor is , ami ahhoz kell, hogy a játékban úgy maradjunk, hogy a többi logikáját ne kövessük, se a karmánk késztetéseit, mégse lázadjunk és háborúzzunk, még csak gondolatban se hőbörögjünk senki és semmi ellen. Jézusnak is volt humora. Én legalábbis humornak értelmezem Jézusnak azt a megnyilvánulását, miszerint, mikor a farizeusok és a római katonák együtt mentek megkérdezni, hogy szerinte kell-e a császárnak adót fizetni, azt válaszolta, hogy „Adjátok oda a császárnak, ami a császáré.” Ezt értelmezik úgyis, hogy nyugodtan lehet adózni egy olyan uralkodónak, vagy kormánynak is, amely a mi javunkat nemhogy nem szolgálja, de sanyargat, és értelmezik úgyis, hogy Jézus kikerülte a választ azzal, hogy megkérdezte, kinek az arcképe van a pénzérmén? A császáré? Akkor tehát az övé, adjátok neki oda, ami az övé. Mi ez, ha nem egy bolond válasz? A bolondság nem csak az igazságért való harc bátorsága, de az is, amikor úgy megyünk bele a világi játékba, hogy még rárakunk két lapáttal a buta-világi Lilith-logikára, még meredekebben alátámasztjuk, hogy azok, akik nem tudnak kilátni belőle, ők lepődjenek meg. És ezt a Bolond mindig őrület nélkül teszi. És erre a bolondságra csak az képes, aki belül is bolond, aki nemcsak a külső hamis hatalmaktól, de a belső hamis hatalmaitól (karmáitól) sem kell, már féljen.

Hamvas érzékletesen példázza a sorsbeavatások által az élet egyes lényegi pontjait először meglátó és az ébredezés által a káoszon átlátni, majd áthaladni próbáló Rómeóval és Hamlet-tel. Hogy Rómeó és Hamlet másképp kezdenek el beszélni, és a többiek azok, akik félrebeszélnek. Aztán azt írja: „Az orfikus művészet emblémája a kristály, a mágikusé az örvény.” „Amikor Rómeó Júliát megismeri, és amikor Hamlet apja szellemével találkozik, egyszerre és hirtelen és egy pillanat alatt a megfékezés állapotából az izgalom állapotába lép át. Létezésének összefüggései egy pillanat alatt megváltoznak. Nem a kristályban él, az örvényben van.„
Ez a sors-örvény az, amit a Bolond tudatosan vállal és amitől nem fél, ezért meg sem kísérli kikerülni, és amiben a bolond magát megtisztítja a karmától. Mert az örvény maga a karma, hát megtanul nyugodtan és vidáman létezni benne, mert amíg itt van, addig dolga van vele, a saját belső örvényeivel. Megtanul nem félni az örvényben, nem kétségbeesni. Örömmel megy belé és úgy is halad át rajta, fütyörészve, békésen, nótázva, mint Till Eulenspiegel a hegyoldalon felfelé. Tévedésbe ne essünk Till Eulenspiegel nem sír a boldogsága realizációs feladatától, de „sír”, ha akadályozzák benne. De Eulenspiegel csak egy vicces üzenet a Bolondról, igazából azt jelenti, hogy a Bolond lehetőleg nem megy lefelé, nem zuhan. Tudja, hogy zuhanni könnyű, de nem érdemes. Amennyire lehet, ezt elkerüli úgy, hogy belép az előtte tátongó sors-örvénybe. Minél éberebb annál inkább képes ezt a belépést éberen elvégezni és ezzel a sors-cselezések elkerülhetetlen végkövetkezményét: a zuhanást, elkerülni.

Lefelé zuhanva, félve, vagy közömbösen mókázni könnyű. A Bolond sokat lát ilyet, de ő inkább felfelé mászik, és fütyörészik, gyermekeit megcsiklandozza, játékosan megemelgeti, és vicces versekre, dalokra, az élet értelmére, az anyag szakralitására és a démonok legyőzésére tanítja. És ráadásként mindent megkap a gyermekeivel együtt.

Keveseknek sikerült realizálni. Még az irodalomban is alig-alig csillan fel a Bolond, a valódi boldog ember. A mitológiákban, mint írtam, annál inkább. És a népmesékben szintén, de a népmese még inkább le van egyszerűsítve, mint a mitológia, kevesebb a pokol, több a humor, a pozitív mágia és a szerelem. Intenzívebben őrzi a célt, de nem ismeri olyan mélyen az utat, az örvényt, noha a belső sárkányokkal való küzdelem, vagy az alvilágba ereszkedés elkerülhetetlen szükségét a mese is jól tudja és őrzi. A mitológiai is csak szimbolizál. De a karmikus örvényt, amibe mindenkinek kötelező belépni, és annak a jellegzetes szereplőit, amelyekkel mindenkinek kötelező találkozni, csak a beavatott író képes felfedni és ábrázolni, mint Pl. Hamvas Béla („A pácban, amiben mindannyian vagyunk”) a Karnevál című művében. A mágikus realizmus műfaja született meg Marquez Száz év magányával, ami az örvényt és a sorsot szintén spirituális humorral és mágikusan láttatja. Hamvas Karneválja inkább reális és még inkább spirituális, ténylegesen keresztény beavatás. Hasonló, „mesteri”, beavatotti, spirituális karakterológia gyűjteményt mutat be Joseph Heller a 22-es csapdájában, tiszta realizmussal. Mitikusan Bulgakov a Mester és Margarita c. regényével. Kozma Szilárd Táltos Bolondja olyan spirituális realista regény, amely a főszereplő, Balog Ádámnak az „örvényjárásait” és boldogságkeresését illetően a történések és a karakterek spirituális mozgatóit, nem csupán a történések reális leírásán keresztül érezteti (mint Heller), sem nem fantasztikum-elemek szerepeltetésével (mint Marquez) hanem logikusan érthető asztrológiai - metafizikai értelmezésekkel, tehát szellem-tudományos magyarázatokkal.

Shakespeare megismerteti az örvényt, de nem tud beavatni a Bolondságba, csak felvillantja annak a feltételeit és az elérési lehetőségét, nem ismeri eléggé a Bolond útját, hiszen ő is idejekorán meghal. Hősei tragikusan elvesznek ismeretlen örvényeikben. Marquez Száz év magányában is, végül mindent elnyel az örvény. Dosztojevszkij már az út egy részére rá tud világítani, és beavat a felelősségbe és a következmények, a jóvátétel, a megtisztulás, a megváltás fontosságába a Bűn és bűnhődés című művében. Heller a 22-es csapdájában a háború abszurd valóságában mutatja be a karma-vezérelt emberek tragikus nevetségességét és az egészben részt venni nem akaró Yossarian bolondos, de korántsem veszélytelen próbálkozásait arra, hogy megszabadulhasson és a normális – beavatott élet lehetőségét megszerezze.

A nyugati típusú civilizáció mai embere nem háborúban él, mégsem szabad, éppoly fogoly, mint Yossarian, aki sors-cselezési szándékkal, éppen azért jelentkezett pilóta-képző katonatiszti főiskolára, hogy a háborúban való részvételt elkerülhesse, úgy képzelvén, hogy a háború lejár, mialatt ő a tiszti rangját meg tudja szerezni. De nem így történik és emiatt állandóan az életét kell, kockáztassa az előírt bombázó repüléseken, ahol az ellenséges erők légelhárító lövedékei között kell, reszkessen, annak ellenére, hogy rá jön a tévedésére, illetve arra, hogy ahhoz, hogy az értelmetlen halált elkerülje, neki többi emberrel szemben, fordított irányba – Tehát hátra felé - kell menetelni. Heller finom, a realizmuson átütő spirituális humorral, spirituális karma-karakterológiai érzékkel mutatja be a szereplőket, és meg-megvillantja a Bolondság lehetőségeit, de mindannyian tudjuk, hogy, akárcsak Yossarian-nak, mindenkinek könnyebb elindulni, kilépni a minket kínzó külső örvényből, a látszatokból, de nehéz az is, ami azután jön: az önmagunkkal, a félelmeinkkel, szokásainkkal, sőt: a szokásos gondolkozásunkkal való küzdelem.
Szabaddá tettem magamat a látszatoktól, a kerülőutaktól, bebiztosításoktól, hatalmi játszmáktól, nyereségvágyaktól, hogy elinduljak a saját örvényeim mélyére. És ez asztrológiai önismereti, személyes karmaismereti (személyes démonismereti) térkép nélkül az esetek vastag-többségében egyenesen lehetetlen. Meg lehet halni méltósággal, egészségesen, de igazán boldogan, teljes boldogság realizációval élni már sokkal nehezebb. Az is ritka, aki hallomásból ismerne ilyet. Pedig mindenki ennek a boldogság tudatos elérésének a céljával létesül az Isteni létben és jön ide. Nem azért, hogy kevesebbet célozzon meg. Nem azért, hogy a teljesről lemondjon. A Halak, a Plútó, és a Bolond a teljességet képviselik. Nem azt, hogy valaki csak 34, 41, vagy 58 évet éljen és ostobán távozzon, nem azt, hogy ne legyen beteljesült, igazi szerelme, igazi, folytonosan realizált kiegyenlítődése, hogy ne neveljen legalább három gyermeket, és ne nevelje őket épp úgy a boldogságra, a bolondságra, az örvényeiken való megtisztító és újjászületéssel járó átjutásra, az öröklétre.

Ezért a rettegett Plútó az isteni igazság, a minden szintű kiegyenlítődés és az abszolút boldogság ősereje, nem csak a kegyetlen tragédiáké, és vulkanikus – cunami-s - katasztrófáké, nem csak gonoszságé és a manipulációé, nem a sötét, antikrisztusi hatalomé, hanem ugyanakkor a gyémántnál is erősebb erőé, az igazi boldogságé, és a boldogság fő feltételéjé az isten igazságáé. Az isten igazságé, amitől oly sokan rettegünk, mert fájdalmak közepette szedi vagy szedeti le velünk karmikus maszkjainkat, fátylainkat és élet-sarunkat, de amely pont, hogy megszabadít minden a boldogságunkat gátló félelemtől, tévképzettől, ambíciótól. Az Isteni magunkra, az önmagunkra tapadt, démoni természetű karma-héjunkat pajzsnak véljük és magunkon tartjuk, azzal éppen az isten igazsága fényével szemben védekezve, ahelyett, hogy az örvény által megismerhető istenigazságot használnánk arra, hogy megszabaduljunk a hozzánk tapadt szörnyektől. Arra, hogy a démonaink zavarosságát feloldjuk és a belőlük teremtett új, megváltott, egészséges ideákkal felszabadítsuk magunkat és a boldogságunk a gyémántnál is erősebbé váljon itt és mindörökké.

Kozma-Joó Viola

Források:
Kozma Szilárd munkássága
A „másik féle” egyiptomi tarot:
Hamvas Béla művei

HozzászólásokAs louis vuitton we michael

As louis vuitton we michael kors are ugg australia talking, moncler jackets Sammy keeps remembering uggs on sale telephone michael kors outlet canada calls swarovski crystal he air max 2015 needs beats headphones to canada goose outlet make, christian louboutin shoes but michael kors he michael kors canada keeps hermes birkin them jordan 12 brief michael kors and gucci to converse the nike air max point. ugg outlet As ugg soon nike air max pas cher as bottega veneta he true religion outlet hangs hogan outlet up, beats by dre our vans conversation swarovski jumps nike free uk immediately nike trainers uk back sac longchamp to christian louboutin the canada goose jackets previous louis vuitton pas cher subject, rolex watches for sale as moncler jackets if moncler there longchamp bags had prada shoes been jordan 4 no jordan retro 11 interruption. air max He nike roshe run uk is wedding dresses extremely iphone cases quick-minded ugg soldesceline bags to insanity workout the sac guess extent oakley vault that burberry outlet his coach outlet store thoughts rolex watches sometimes nike free run uk race nike air max 2015 ahead of hermes pas cher him, ugg italia and lululemon outlet online his replica watches uk sentences barbour jackets lose gucci handbags their ralph lauren structure. coach outlet In ghd straighteners speaking oakley sale of iphone 6s plus cases his son, nike store a north face pas cher very lunette oakley pas cher successful oakley sunglasses jazz guess pas cher guitarist north face jackets who canada goose outlet performs kate spade handbags under oakley sunglasses wholesale the air max name burberry Steve coach outlet store online Khan, ralph lauren outlet Sammy jordan 6 comments: oakley vault "Now, pandora jewelry my oakley pas cher son fake oakleyslancel brace moncler pas cher yourself ugg bootscheap oakley sunglasses my hollister son louis vuittonlongchamp this iphone 6s cases is pandora charms one moncler outlet of mulberry my kate spade great, michael kors bags great tory burch outlet online achievements mulberry bagsmont blanc pens my abercrombie fame cheap gucci is michael kors outlet online coming polo ralph lauren from ralph lauren outlet online a ray ban pas cher very curious s5 cases source. moncler outlet People mulberry outlet come hollister up louis vuitton purses to wedding dress me and polo lacoste say, 'You're longchamp pas cher Steve uggs canada Kahn's moncler jackets father?'"Asked converse shoes about instyler the north face jackets satisfaction doudoune canada goose he canada goose outlet has vanessa bruno gotten iphone 5s cases from ray ban songwriting, louboutin Sammy gucci shoes insists montre pas cher that louboutin shoes he ugg boots can't christian louboutin uk imagine gucci outlet online a ray ban sunglasses more polo outlet rewarding michael kors handbags career. burberry factory outlet "I 5c cases once ray ban sunglasses told uggs that ugg outlet to jimmy choo a discount oakley sunglasses college tiffany jewelry audience new balance shoes and a jordan 5 boy longchamp pas cher said, ugg boots 'I'm roshe run pas cher studying polo ralph lauren to louboutin shoes be lunette ray ban pas cher a ray ban sunglasses lawyer. oakley sunglasses What's louis vuitton outlet wrong moncler with ghd that?' jerseys I michael kors outlet online said, nike roshe 'Nothing, uggs outlet but nike free run pas cher who p90x workout walks coach bags down air max 2015 the uggs street the north face humming cheap uggs a sac longchamp pas cher lawsuit?'"It louis vuitton was burberry handbags 5 louboutin outlet p.m. oakley sunglasses cheap on canada goose uk the nike shoes Friday michael kors before fake rolex Labor nike roshe run Day. gucci belts Governor jordan xx9 Hugh iphone 5 cases Carey sat p90x3 alone polo ralph lauren in nike free his true religion jeans office longchamp soldes on gucci bags West lancel pas cher 55th cheap oakley sunglasses Street, moncler rubbing oakley sunglasses outlet his celine handbags forehead north face outlet wearily nike air max uk with oakley vault both moncler hands uggs when nike factory outlet his christian louboutin assistant swarovski uk press ralph lauren secretary, air max Judy polo lacoste pas cher Deich, hollister clothing store ushered ugg pas cher me nike huarache in. prada handbags The longchamp outlet introductions were uggs on sale brief, michael kors outlet and oakley sunglasses the louis vuitton outlet stores governor hermes belt spoke very iphone 5c cases rapidly, replica rolex keeping christian louboutin is louis vuitton outlet eyes vans pas cher on iphone 6 cases the ralph lauren pas cher table michael kors in cheap nfl jerseys front nike roshe of ugg soldes him, coach handbags where ipad air cases he was canada goose outlet scrawling ralph lauren outlet pencil true religion outlet lines in bottes ugg geometric iphone 6 case patterns jimmy choo shoes on mcm handbags a montre homme piece longchamp outlet of louis vuitton blank louis vuitton handbags paper, timberland boots as louis vuitton canada if juicy couture to scarpe hogan maintain oakley his moncler concentration.The coach outlet Governor barbour had louis vuitton uk been nike air max up oakley sunglasses cheap for uggs on sale 12 instyler ionic styler hours, longchamp and his voice michael kors handbags occasionally michael kors outlet online faded ralph lauren outlet to uggs a moncler whisper, louboutin uk but abercrombie he christian louboutin outlet answered http://www.michaelkors-outlet-store.us.com/ all canada goose outlet the air jordans questions with chaussures louboutin a michael kors outlet online flair jordan future and canada goose displayed marc jacobs a lululemon outlet sincere michael jordan shoes manner longchamp handbags throughout. links of london Sitting michael kors outlet online kitty-corner retro jordans to louis vuitton outlet online me longchamp outlet online at a chanel handbags conference polo ralph lauren pas cher table, ugg boots clearance he air jordan looked nike outlet smaller ugg boots uk and christian louboutin shoes thinner ralph lauren polo than his nike roshe run photographs. nike tn He timberland pas cher also ferragamo belts looked the north face like rolex watches one nike free of air jordan pas cher the moncler outlet tiredest, canada goose most tiffany jewelry overworked canada goose men toms shoes I nike air force had ever nike free run met."I sac louis vuitton have uggs been staying thomas sabo uk on www.michaelkors-outlet-store.us.com the soccer jerseys West tn pas cher Side iphone case a sac michael kors lot louis vuitton outlet since last coach factory outlet September," north face outlet he burberry said. canada goose jackets "That's oakley sunglasses cheap when thomas sabo my michael kors outlet online sale sons replica watches Donald true religion jeans and louis vuitton Michael burberry pas cher got vans scarpe an abercrombie and fitch apartment hermes near ghd hair Central swarovski jewelry Park. barbour jackets uk They're iphone 6 plus case kind juicy couture outlet enough to north face jackets put prada outlet me north face up uggs there. oakleysunglasses1.us.com We ugg have longchamp uk the uggs outlet usual sac hermes tenants' ugg boots clearance complaints coach outlet online about iphone 6 plus cases the hogan sito ufficiale leaky moncler sito ufficiale ceilings burberry outlet and louboutin peeling paint. michael kors bags All lululemon in oakley all, ugg it's michael kors outlet online sale a oakley glasses good abercrombie and fitch building. new jordans I cheap oakley find jordans for sale more burberry outlet online and polo ralph lauren uk more louis vuitton advantages michael kors pas cher to hollister living ugg on abercrombie and fitch the nike roshe uk West pandora uk Side. I ugg boots clearance like true religion outlet it rolex watch because chi flat iron of hollister uk the s6 cases accessibility abercrombie and fitch uk to north face work air jordan retro and because ugg outlet I oakley store jog vanessa bruno pas cher in sunglasses outlet Central michael kors outlet Park."One jimmy choo outlet of reebok outlet my louis vuitton headaches burberry outlet online is canada goose jackets Central babyliss Park. canada goose Some jordan 1 of nike roshe run pas cher my michael kors outlet colleagues nfl jerseys would toms outlet like burberry to nike free run make hollister it longchamp a cheap oakley sunglasses national jordans park. doudoune moncler It's karen millen the longchamp outlet city's michael kors biggest canada goose showplace. soccer shoesray ban outlet I bottes ugg pas cher want nike air max to oakley sunglasses get ralph lauren uk the gucci outlet automobiles louis vuitton bags out true religion of giuseppe zanotti there michael kors outlet more nike blazer and nike tn pas cher more. cheap nike shoes In michael kors canada the valentino shoes morning, michael kors outlet I nike air max see ugg boots all jordan shoes the michael kors handbags New marc jacobs handbags Jersey replica watches cars timberland coming longchamp bags through. That's asics shoes why christian louboutin outlet I longchamp want barbour Westway new balance outlet below rolex replica 42d abercrombie Street ugg pas cherlongchamp handbags so nike sneakers it michael kors handbags clearance will take s6 case more pandora charms pressure hollister canada off tiffany and co the iphone 6s plus case city. red bottom shoes5s cases I nike roshe wish coach outlet store online everyone jordan 11 would nike outlet store realize converse pas cher that nike free Westway is new balance pas cher not nike free run a nike blazer pas cher road. ugg It's cheap jordans a sac burberry recessed ugg boots highway nike air maxlongchamp outlet online more new balance of nike air max 2015 a coach outlet tunnel."Speaking hollister pas cher frankly louis vuitton handbags of barbour outlet the rolex replica watches problem of ray ban ex-mental michaelkors-outlet-store patients lacoste pas cher in nike huaraches parts of oakley vault the ipad cases West canada goose jackets Side, longchamp Carey air max said that "we asics running shoes have sac louis vuitton pas cher indexed karen millen uk all michael kors uk the louboutin outlet SRO's. babyliss pro That true religion outlet was reebok shoes never kate spade outlet done moncler outlet before. bottes uggtory burch The hollister homeless cheap sunglasses people uggs outlet who cheap oakley sunglasses live hermes handbags on hogan the mont blanc street ralph lauren are louboutin not jordan retro the cheap ugg boots wards ipad mini cases of cheap oakley the nike air huarache state. michael kors outlet We replica watches can't louboutin pas cher just mulberry handbags go louis vuitton out oakley outlet and ray ban uk pick air max them michael kors purses up. michael korsabercrombie If mac cosmetics they air max need cheap ugg boots outlet some nike free pas cher kind wedding dresses uk of vans shoes health nike air max uk care, polo ralph lauren outlet they ugg boots should coach purses be taken lululemon outlet canada to moncler uk a phone cases shelter converse and longchamp bags given uggs health iphone 6s case care. air max pas cher If vans outlet they moncler resist, michael kors outlet online sale we coach outlet will ray ban sunglasses outlet have peace links of london uk officers supra shoes to uggs outlet take baseball bats care polo ralph lauren outlet of lululemon them. polo ralph lauren outlet That's ferragamo shoes something kate spade outlet online I'm michael kors outlet online doing coach factory with polo ralph lauren Mayor herve leger Koch."Ever longchamp pliage since ghd hair straighteners he canada goose defeated ray ban Nelson uggs outlet Rockefeller's appointed true religion jeans successor, michael kors Malcolm louis vuitton outlet Wilson, nike trainers in michaelkors-outlet-store.us.com 1974, montre femme Hugh burberry sale Carey has new balance become ray ban sunglasses well vans known mulberry uk for jordan pas cher both michael kors outlet his sac louis vuitton conservative abercrombie moral air jordan 11 code air huarache and air jordan shoes his north face outlet unswerving louboutin fiscal restraint. ugg uk Born louboutin on michael kors April michael kors outlet online sale 11, louboutin 1919, air force to hermes bags an replica handbags Irish Catholic canada goose pas cher family michael kors handbags in louis vuitton outlet online Brooklyn, true religion jeans Carey hollister clothing grew north face outlet online up nike air max with five lululemon canada brothers sac lancel believing michael kors outlet online in longchamp outlet online certain nike roshe run principles air jordan that north face uk he hollister has air max never barbour jackets abandoned. moncler These pandora jewelry moral lululemon outlet principles jordan 3 have christian louboutin become the wedding dresses foundation michael kors outlet of barbour uk his tory burch outlet controversial polo ralph lauren outlet online stands sac vanessa bruno on birkin bag the tiffany and co death bottes ugg pas cher penalty p90x and nike factory abortion. nike air maxAnd jimmy choo outlet now

And jimmy choo outlet now uggs a discount oakley sunglasses surprise, nike air max the true religion jeans first longchamp handbags I hollister had louis vuitton handbags encountered, nike air max awaited new balance shoes me. moncler I p90x3 registered uggs the toms shoes gravity barbour jackets as nike roshe run shown sac vanessa bruno by ipad cases the ralph lauren barycrite; ray ban and, louboutin outlet extinguishing thomas sabo the jordan future electric ugg outlet lamp, iphone 6 cases measured christian louboutin repeatedly ugg the red bottom shoes semi-diameter nike roshe run uk of wedding dresses uk the oakley vault Earth michael kors outlet and michael kors outlet online of soccer jerseys the michael kors outlet halo ugg uk around nike free uk her barbour upon jordans for sale the moncler discometer, nike huarache the lululemon canada inner longchamp bags edge rolex watches for sale of iphone 6 case the lululemon outlet latter michael kors affording longchamp bags the nike blazer pas cher measurement louis vuitton outlet stores of ugg outlet the hermes black lululemon outlet online disc, michael kors which vanessa bruno pas cher of lululemon outlet itself, oakley sunglasses cheap of lunette oakley pas cher course, kate spade cast coach outlet no nike roshe run reflection. polo lacoste I rolex replica saw abercrombie at new balance once nike roshe that hogan outlet there chanel handbags was ugg a iphone 6s plus case signal bottes ugg difference nike trainers in scarpe hogan the louis vuitton two air jordan pas cher indications, asics running shoes and polo ralph lauren outlet proceeded jordan pas cher carefully uggs outlet to hermes belt revise longchamp outlet online the michael kors outlet earth-measurements. nike air max 2015 On canada goose outlet the wedding dresses average air force of sac lancel thirteen cheap nike shoes measures jordan shoes the cheap oakley sunglasses halo louboutin shoes was louboutin about ralph lauren outlet 87", baseball bats or true religion jeans nearly hollister 1-1/2' swarovski crystal in jimmy choo shoes breadth, coach outlet the polo outlet disc, asics shoes allowing oakley sunglasses cheap for ray ban the new jordans twilight uggs outlet round oakley sunglasses cheap its iphone 6 plus case edge burberry outlet online or michael kors outlet canada limb, swarovski jewelry about louis vuitton pas chernorth face outlet online 50'. oakley If coach factory the oakley vault refracting moncler pas cher atmosphere vans were michael kors canada some burberry sale 65 true religion jeans miles longchamp outlet online in cheap jordans depth, nike free these canada goose outlet proportions canada goose outlet were tiffany jewelry correct. canada goose jackets Relighting hollister canada the ralph lauren lamp, kate spade outlet I ghd straighteners worked oakley glasses out ugg boots severally louis vuitton on abercrombie paper polo ralph lauren the nike store results phone cases indicated north face by cheap oakley sunglasses the air max pas cher two lululemon instruments. ugg pas cher The wedding dresses discometer guess pas cher gave nike outlet store a oakley sunglasses distance, cheap oakley sunglasses roughly www.michaelkors-outlet-store.us.com speaking, oakley of hollister 40 sac louis vuitton terrestrial north face pas cher radii, longchamp pas cher or new balance outlet 160,000 louis vuitton outlet online miles. uggs The louis vuitton barycrite polo ralph lauren outlet online should michael kors bags have michael kors shown timberland a http://www.michaelkors-outlet-store.us.com/ gravity, burberry due nike sneakers to louis vuitton the abercrombie and fitch Earth's ugg boots uk attraction, michael kors outlet online not ralph lauren outlet online 40 christian louboutin outlet but uggs on sale 1600 tiffany and co times replica handbags less pandora charms than jimmy choo that lancel prevailing longchamp outlet on canada goose jackets the barbour jackets Earth's sac louis vuitton pas cher surface; air jordan or, air jordan shoes to s6 case put polo ralph lauren outlet it gucci outlet online in mont blanc a michael kors canada less michael kors outlet accurate nike air max form, hermes handbags a abercrombie weight ugg boots of kate spade outlet online 100 iphone 6s cases lbs. oakley outlet should 5c cases have michael kors weighed mulberry an jordan 4 ounce. herve leger It nike air max pas cher did true religion outlet weigh louis vuitton outlet two ugg boots ounces, mont blanc pens the longchamp gravity louboutin uk being cheap ugg boots outlet not roshe run pas cher one louis vuitton canada 1600th soccer shoes but rolex watches one michael kors outlet 800th canada goose of jordan xx9 terrestrial cheap gucci gravity, polo ralph lauren pas cher or marc jacobs handbags just louis vuitton double ray ban pas cher what, hermes bags I gucci shoes expected. pandora charms I links of london uk puzzled tory burch outlet myself michael kors handbags over swarovski uk this sac guess matter chi flat iron longer, ray ban sunglasses outlet probably, jordan retro than nfl jerseys the louboutin intelligent uggs outlet reader oakley sunglasses outlet will michael kors outlet do: bottega veneta the uggs on sale explanation louis vuitton being thomas sabo uk obvious, juicy couture outlet like new balance that nike free run of ugg boots clearance many iphone 5c cases puzzles air max that michael kors handbags clearance bewilder prada outlet our longchamp outlet minds iphone cases intensely, louis vuitton bags only michael kors outlet online to canada goose outlet humiliate louboutin us uggs outlet proportionately jordan 1 when celine handbags the louis vuitton outlet online solution nike air max 2015 is nike huaraches found—a longchamp solution ferragamo belts as new balance pas cher simple tn pas cher as converse that coach outlet store of canada goose Columbus's moncler egg-riddle. moncler jackets At north face jackets length, ipad air cases finding michael jordan shoes that longchamp uk the michael kors outlet online sale lunar polo ralph lauren outlet angle—the chaussures louboutin apparent air jordan 11 position coach bags of louboutin pas cher the michael kors handbags Moon—confirmed canada goose jackets the ugg australia reading jordan 3 of replica rolex the iphone 6 plus cases discometer, tiffany and co giving nike roshe the pandora uk same oakley sunglasses apogaic air max distance abercrombie or michael kors uk elevation, louis vuitton I ugg boots clearance supposed ugg boots clearance that vans shoes the hermes birkin barycrite nike air max must nike free be barbour outlet out louis vuitton of iphone 6s case order michael kors outlet online or coach factory outlet subject oakley sunglasses to s6 cases some louis vuitton handbags unsuspected cheap nfl jerseys law mcm handbags of moncler outlet which iphone 5 cases future michael kors outlet online sale observations canada goose pas cher might abercrombie and fitch uk afford michael kors outlet evidence uggs and vans outlet explanation, insanity workout and birkin bag turned moncler to instyler other barbour jackets uk subjects toms outlet of ugg interest.

Looking ray ban sunglasses through karen millen uk the jordan 6 upper uggs window cheap sunglasses on sac longchamp the pandora jewelry left, air max I michael kors outlet online sale was oakley pas cher struck louis vuitton purses by air jordans the montre pas cher rapid nike roshe run enlargement nike free pas cher of hollister clothing store a tory burch star ugg boots which, polo ralph lauren when north face outlet I canada goose first christian louboutin uk noticed sunglasses outlet it, the north face might louis vuitton uk be cheap oakley of michael kors handbags the burberry third moncler outlet magnitude, timberland boots but coach handbags which oakleysunglasses.us.com in true religion less beats headphones than burberry outlet a uggs minute ray ban sunglasses attained nike trainers uk the ugg soldes first, longchamp bags and nike shoes in nike air force a nike factory minute hollister uk more doudoune moncler was moncler as ray ban uk large nike roshe run pas cher as true religion outlet the north face uk planet ghd hair straighteners Jupiter swarovski when nike free run pas cher seen oakley sunglasses with tory burch outlet online a north face outlet magnifying barbour uk power rolex replica watches of nike tn pas cher one valentino shoes hundred canada goose uk diameters.Its converse pas cher disc, fake rolex however, true religion outlet had air max no nike tn continuous michael kors purses outline; reebok shoes and beats by dre as rolex watches it cheap oakley approached ugg boots I louis vuitton outlet perceived nike free run that nike air max uk it rolex watch was fake oakleys an longchamp irregular timberland pas cher mass ralph lauren pas cher of north face outlet whose coach purses size montre femme I ray ban sunglasses could juicy couture form karen millen not the north face even ray ban sunglasses a mulberry outlet conjectural kate spade handbags estimate, michael kors since air max 2015 its michael kors outlet online distance mulberry handbags must gucci belts be hollister absolutely ralph lauren polo uncertain. ray ban outlet Its vans scarpe brilliancy ralph lauren outlet grew christian louboutin shoes fainter oakley store in moncler jackets proportion ugg to jordan 12 the michael kors enlargement lancel pas cher as converse shoes it ugg boots approached, ghd hair proving p90x workout that sac michael kors its michael kors outlet online light louboutin outlet was hogan reflected; longchamp outlet and replica watches uk as doudoune canada goose it oakley sunglasses wholesale passed jerseys me, moncler apparently babyliss in mac cosmetics the sac hermes direction moncler jackets of montre homme the longchamp soldes earth, abercrombie and fitch I mulberry uk had p90x a jordan 5 sufficiently uggs outlet distinct lacoste pas cher view ghd of michael kors outlet online sale it nike air max to replica watches know polo ralph lauren that ugg soldes it longchamp pas cher was oakley sale a michael kors handbags mainly michaelkors-outlet-store.us.com metallic nike factory outlet mass, ralph lauren certainly north face jackets of nike air max uk some coach outlet size, moncler outlet perhaps uggs on sale four, moncler perhaps moncler twenty tiffany jewelry feet gucci in louboutin diameter, hollister and lululemon apparently prada handbags composed babyliss pro chiefly longchamp outlet online of polo ralph lauren uk iron; instyler ionic styler showing canada goose jackets a reebok outlet more canada goose or true religion outlet less sac burberry blistered converse surface, nike free run but hollister pas cher with mulberry bags angles gucci outlet sharper moncler outlet and abercrombie and fitch faces louboutin more bottes ugg pas cher regularly sac louis vuitton defined vanessa bruno than uggs canada most michael kors pas cher of michael kors bags those north face jackets which burberry factory outlet have hermes pas cher been nike outlet found nike blazer upon canada goose the michael kors outlet earth's burberry outlet surface—as burberry handbags if air jordan the bottes ugg pas cher shape christian louboutin of cheap oakley sunglasses the lunette ray ban pas cher latter links of london might replica watches be celine bags due christian louboutin outlet in wedding dress part christian louboutin to polo lacoste pas cher the coach outlet conflagration michael kors they true religion jeans undergo hollister in gucci handbags passing michael kors at iphone 6s plus cases such burberry tremendous burberry outlet online speed ugg through hollister clothing the louis vuitton outlet atmosphere, sac longchamp pas cher or,michael kors outlet online moncler uk nike roshe uk pandora jewelry 5s cases nike air huarache michaelkors-outlet-store christian louboutin air huarache vans pas cher replica watches longchamp giuseppe zanotti moncler sito ufficiale iphone 5s cases retro jordans longchamp handbags air max 2015 iphone case nike free run uk christian louboutin shoes air jordan retro north face lululemon outlet canada jordan retro 11 coach outlet store online ugg pas cher prada shoes uggs air max nike air max abercrombie air max barbour coach outlet store online nike roshe oakley vault nike free gucci bags hogan sito ufficiale ferragamo shoes jordan 11 louboutin shoes s5 cases canada goose cheap uggs bottes ugg polo ralph lauren ralph lauren outlet marc jacobs ray ban louboutin ugg outlet burberry pas cher supra shoes canada goose outlet ralph lauren uk cheap ugg boots ipad mini cases louis vuitton outlet ugg italia michael kors oakley vault longchamp pliage coach outlet online air max nike air max vans jordans longchampMeglepő beköszöntő levél