Kozma Szilárd: A Víz-karma metafizikai értelme - élő példákkal illusztrált megnyilvánulási formái és feloldási lehetőségei

Kis gyermek korom óta, magnetikus erővel vonz magához a víz, már csak a fürdőszobában a mosdókagyló alatt található, néha valamiért éppen vízzel telt nagy fazekunkban emígy számomra létrejövő magnetikus képnek a látványa is képes ellenállhatatlanul és elengedhetetlenül magához vonzani, magára vonni a tekintetemet. De persze, azt is nehezen állom meg - és vagy nagyon hidegnek, vagy veszélyes sodrásúnak - hullámzónak, vagy éppen piszkosnak – szennyezettnek kell lennie egy szabad térben található pataknak, folyónak, tónak vagy tengernek, hogy megálljam azt, hogy amennyiben valamiért a partjára kerülök, ne fürödjek meg benne. Két alkalommal is megtörtént már, hogy egy vízpart melletti, ismeretlen helyre megérkezvén esete, nem álltam meg, hogy meg ne fürödjek a vízben és másnap kiderült, hogy iparilag szennyezett vízben fürödtem. (Egyszer valahol egy Brailai (Vagy Galaci?) tóban, egyszer meg a Sepsiszentgyörgyi Rétyi tóban, amelyről másnap derült ki, hogy valamilyen baleset folytán, előzőleg töméntelen mennyiségű kőolaj ömlött bele. Egy alkalommal sem lett semmi bajom, azon kívül, hogy másnapra náthás lettem, mert az olajas hajam nem tudott a sátor légkörében megszáradni.
A Rák nappal és Halak Sárkányfarokkal, valamint Skorpió Ascendenssel született Medárda lányunk viszont, ezen jóval túl tett kiskorában és jó párszor kétségbe is ejtett, mert képes volt télvíz idején megfürödni a házereszek csatornáiból lefolyó hólevek által képzett pocsolyákban. Ma már nem tesz ilyeneket, de a víz és főként a természetben levő, un. élő vízben való fürdés szeretetét mind a négy gyermekünk átvette tőlem.

A volt feleségemet az Etelkával való várandósága idején sikerült a vízzel megbarátkoztatni annyira, hogy a mély vízben való úszásra is képessé vált, sőt: a végén már a strand-medencék kórlátaihoz szokott személyek számára számottevő, nagyobbacska távolságokat is képes volt megtenni úszva a Zetelaki tóban, majd a mély vízi távolsági úszás élvezetére is sikerült rávezetnem az évek folyamán. Az utolsó együtt töltött nyári sátortáborozásunk alkalmával, már az éjszakai fürdőzés művészetét is gyakorolta.
Nem csak jó érzés a víz elemmel barátságban és harmóniában lenni, hanem gyakorlatilag is igen hasznos is a földi víznek a mennyei eredőjének, az alkímiai víz - szubsztanciának a spirituális funkciójával és tulajdonságaival, valamint ez égi szubsztanciának a szellemi és a lelki manifesztációjának: a teremtő képzeletnek és az érzelmeknek, valamint az érzéki vágyaknak a metafizikai tulajdonságaival minél jobban „tisztába kerülni”.

Tudjuk, hogy a négy alkímiai őselem között létezik egy olyan lényegi különbözőség és ugyanakkor alapjellegi kötöttség, hogy a négy elem, párosával a Jin és a Jang ősprincípiumokhoz tartozik. (Levegő és Tűz a Jang – Maszkulin princípiumhoz, Víz és föld a Jin – Feminin princípiumhoz.) De senki, egyetlen asztrológus, alkimista, misztikus vagy metafizikus sem mutatott rá eddig arra a különbözőségben való hasonlóságukra, hogy a Jin és Jang csoportosuláson belül is, létezik egy - egy információhordozó - „adatközlő”, vagyis kapcsolatfelvevő, kapcsolattartó - egységesülő és egységmegőrző elem, és ezek a Levegő (Jang) és a Víz (Jin) elemek. És ugyanúgy: van közöttük egy – egy, a Jin és a Jang ősprincípiumok lényegét megadó, azok lényegét kiemelten (karakteresen) megtestesítő, hordozó és megőrző, tehát a Jin és a Jang ősprincípiumok lényegét kifejező és lényegét megtartó - megőrző, és lényegfenntartó különbözőséget (A princípiumnak megfelelő nemi jelleg lényegi különbözőségét) megadó elem is. Ezek a Tűz (Jang) és a Föld (Jin) elemek.
Ezért van az, hogy amennyiben a karmikus meghatározódások szerint, tehát a „veleszületett” negatív tulajdonságok szerint vizsgálódunk, akkor azt fogjuk látni, hogy miközben az ősprincípiumok szerinti lényegi jelleget és stabilitást megadó, tűz és föld elemeknél nem csak az ingatagságot, de a hamis stabilitás jeleit is éppen úgy fogjuk észlelni és érzékelni. (Pl. a tűz-karmások általában és nagyjából erős, de legalább is harcias és bátran – nyílt személyiséggel rendelkező egyéneknek látszanak, a szélsőséges és ténylegesen életveszélyes helyzetekben, vagy az olyan helyetekben, ahol a gerincesség kérdése spirituális szinten felvetődik, kiderül, hogy az illetők vagy pánikba esnek, vagy képesek magukat az emberi méltóság legalacsonyabb szintjéig megalázni és olyan korrupt személyi állapotokat és helyzeteket elfogadni, amire soha nem láttuk volna őket képesnek azelőtt. De a föld-karmával rendelkező személyeknek is rögtön el vész a nagy magabiztossága, mihelyt pénz, vagyon és anyagi birtok nélkül maradnak.) Mindeközben a kollaborációt és az egységesülési törekvéseket megtestesítő Levegő és Víz elemek karmikus problémáival terhelt személyek, már alapból, tehát öntudatlanul és önkéntelenül, vagy elzárkóznak az együttműködéstől, vagy hamis információt áramoltatnak nem csak magukról, hanem néha indokolatlanul semleges kérdésekben is, vagyis ők hibásan és vétkesen kollaborálnak. Az igazi egységekkel, vagy egység alkotási lehetőségekkel szemben, nyíltan, vagy rejtetten, de ellenségesen viseltetnek, miközben önkéntelenül és öntudatlanul hamis (a természeti és a spirituális egyetemes törvények szerint törvénytelen) egységek magvalósítására törekszenek. De legalább is, nagyon könnyen rávehetők az egyetemes és a természeti törvények szerinti, törvényes egységek lerombolására, azok elárulására és az igazi egységgel szembeni hamis egységeknek a létrehozására.
- Nos, ez a negatív jellegű (Szélsőségesen negatív állapotában könnyebben érzékeltetett) „különböző hasonlóság és hasonló különbözőség”, illetve az igazi egységgel szembeni elemi irritáció és fenekedés, valamint a hamis egység létrehozására való ösztönös hajlam és elemi sóvárgás, egyiküknél sem jelentkezik akkora fontossággal, mint a Víz - karmánál. A Víz ugyanis egyszerre egyértelműen anyagi elem a különböző megjelenési formáiban és, és ugyanakkor majdhogynem megfoghatatlanul éteri, misztikus, mágikus a hatásaiban.
Az ősi Vízelemhez kapcsolódó negatív késztetések, negatív lelki- szellemi tulajdonságok és problémák tehát, a spirituális víz szubsztanciának a zavarából keletkező hibás és téves megnyilvánulásai és annak a reflektálódásai – következményei. Az un. víz elemel kapcsolatos „víz-karma” tehát, mint a megnyilvánult ősszellemnek a kiegyenlítődési rendeltetésével ellentétes (Az egyetemes kiegyenlítődés szükségével: a megváltás szükségével és folyamatos megvalósulásával ellentétes) negatív létjelenség- és létfolyamat és ezeknek megfelelő tudati és lelki állapot, a teremtés eredeti értelmére és céljára (A megváltásra) vonatkozó hamis ideáknak és téves képzeteknek a tömkelegét hordozza, mivel azt testesíti meg. Vagyis, a Víz-karma, jellegzetesen lelki, tudati és képzeleti zavarossági karma. A víz-karma tehát, a teremtett világnak a tudati tükrözésére és értelmezésére képes emberi lényekben, vagyis, a teremtő és a teremtett világ közötti kapcsolatfenntartás érdekében kifejlett emberi lényekben keletkező teremtő – megtermékenyítő, szellemi létezésre vonatkozó hamis képzetalkotásnak (mágikus erejű és ezért negatív sors-helyzeteket és tragikus sorsállapotokat idéző, és ebben az esetben: sorsrontó és életrontó gondolat-képek megjelenítésének) és ennek megfelelő tudati és érzelmi zavarodottságnak és zavarodásnak a karmája.
Magyarul és a földi létezés értelmére, illetve a víz-karmának a hétköznapi életben történő megnyilvánulásaira lefordítva, ez azt jelenti, hogy a Víz karmával született, rendkívülien érzékeny személyek, a túlzóan egyoldalú és öncélú, zavaros spirituális állapotok átélésére és ilyen jellegű tevékenység folytatására hajlamosak, és a misztikus fantáziálás és vallásos lelki állapotok által jelentett problémák mellett, vagyis a realitás-érzék elvesztésével járó mentális és lelki kábulás által jelentett problémák mellett, kimondottan a teremtési folyamatok zavaraival, tehát a megtermékenyítés-megtermékenyülés és az utód-szülés, utód-gondozás, és ez által a családi egység magvalósítási és fenntartási képtelenségének a kérdésévvel és minden színű és rendű problémáival születnek a világra.
Ez a gyakorlati életben megmutatkozó, családhoz és az utódokhoz kapcsolódó, időnként, vagy folyamatosan misztikus ködökbe burkoltan jelentkező, „ellenállás nélkül elolvadni, valami hamis állapotba beolvadni, zavaros helyzetekben elvegyülni, messze valahova, a nagy semmibe elúszni vágyakozó” irracionális viszonyulásokat és megnyilvánulásokat eredményező, központi létkérdésük (életproblémájuk), vagyis, az utódokhoz és a családhoz való spontán – reflex szerű – hamis, vagy negatív viszonyulási problémájuk, éppen abból adódik, hogy a Víz kimondottan feminin őselem. Ez lévén, annak a negatív, hibás, vagy megzavarodott állapota, magában hordja a szellemvilágból érkező információk befogadásának és értelmezésének a zavarát, a zavart befogadást, valamint az egységesülést célzó kapcsolat létesítés- és fenntartás összes lehetséges hibáit és zavarait (a megnyílás, mint zavart, vagy hamis megnyílás, illetve, ritkábban mint elzárkózás) és ugyanakkor, és ezzel együtt, az abszolút szellemvilághoz való visszakapcsolódási lehetőségek, az azzal való egybekapcsolódási – egybeolvadási lehetőségek összes zavarát és hibáit és hamisságát, vagyis az abszolút létbe, tehát az egységbekapcsolódási képzetek zavarát, hamisságát és tévedéseit.
Ismét csak hétköznapi magyar nyelven szólva: a víz elemnek a negatív állapota (A negatív vizesség jelenléte), mint a szellemi világgal való tiszta kapcsolatrendszerek megzavarodott állapota, szükségképpen a szellemi és lelki szennyeződésre, vagyis a kábulat okozta spirituális tisztátalanságra, vagyis erkölcsi (szellemi) piszkosságra, és mentális - lelki elpiszkolódási hajlamokra utal. Vagyis a vízkarma jele a sorsképletekben, az öncélú vallásos és misztikus – mitológikus élményekre való sóvárgásból eredő tévelygésre való hajlamokat jelzi, mivel az a személy, akiben „a víz molekulák kristályosodási rendszere és állapota megzavarodik és megromlik” az ilyen „fennköltnek” érzékelt és képzelt hamis-egységesülési állapotokra való karmikus sóvárgást hordja magában. Ezzel együtt természetesen, a lelki és a szellemi eltévelyedés, illetve a személyi tudati szennyeződés és lelki környezet-szennyezés, a fertőződés és a fertőzés problémáit hordozza magában.
Pl. a szexuális devianciákra és zavarokra való hajlam kimondottan az erős vízkarmának a sajátosságai (A személyi horoszkópokban pl. a Lilithnek és a Sárkányfaroknak is, sőt: a Napnak is a vízjegyekben való létezése, és ezek mellett, az un. vizes bolygóknak is a maximális negatív fényszögei által jelzett), persze, csakis a levegő-karmával, vagyis a hamis szabadság-képzetek karmájával való, magas fokú vegyültségben (kombinációban)!

A víz karma tehát, végső soron, a hamis létállapot-teremtés (Hamis egzisztencia teremtés) és a hamis egységesülésre, a hamis egység-alkotásra való önkéntelen és öntudatlan késztetésekre és spontán megnyilvánulásokra való hajlamot és késztetést (Hamis szeretetre, un. majom-szeretetre, érzelgősségre, szentimentalizmusra), jelöl. Vagyis: a víz-karma az egységnek a megjátszására, illetve a korábban már megvalósult egységeknek a megrontására való hajlamot: a létező spirituális, mentális, asztrális, éteri és biológiai struktúrák befertőzésére és szétbontására, szétrombolására hajlamot és késztetést eredményez, és mivel a földi víz a mennyei víz elem legjelentősebb megnyilvánulási formája: a „tiszta” víz karma is, kimondottan az egységnek az alattomos és lassú szét mállasztását eredményező, „égi és földi”, vagyis szellemi (képzeleti) és lelki (gondolati-érzelmi) hajlamoknak a karmája.

Első élő példaként, a címnek megfelelően, szolgáljon egy vízkarmával rendelkező volt-asztrológusnak, a rendkívülien erős (háromszoros) vízkarmával rendelkező volt-feleségemnek a második családbontása utáni, első nyilvános megszólalása, avagy a víz-karma által generált család- és megváltás-ellenes vétkezésének a spirituális síkra való emelésének a példaértékű dokumentuma:

"Kedves Barátaim!

Morális és szellemi kérdéseket vet föl a szexualitás, a nemek közötti, bármiféle, nemcsak szexuális, hanem érzelmi, szellemi kölcsönhatás, energia- és információ-csere, pontosan azért, mert az a dolgunk embereknek, hogy megtanuljuk testi-érzéki mivoltunkat, ösztönvilágunkat átszellemíteni, bekapcsolni egy egyetemes áramkörbe, ami a Fény és a Szeretet örök kiegyenlítődési, áthatolási játékáról, folyamatáról szól. A szexuális energia isteni, kreatív lét-teremtő energia. Azért vagyunk emberek, hogy megtanuljunk helyesen, egymás szellemi fejlődését elősegítve megélni a szexualitásunkat. A párkeresés, a fiatalkori kalandozások, hódító hadjáratok, szerelmi-szexuális portyázások időszakában rendszerint a mennyiség számít még, maga az öncélú tapasztalás. Minél érettebbé, tudatosabbá válunk spirituálisan, annál inkább tudjuk, hogy mit keresünk a másik nemmel való viszonyunkban, szexuális és szerelmi téren egyaránt. Kialakul bennünk, a szeretői imaginációnkban egy pozitív párkapcsolati modell, amit a későbbiekben a további élettapasztalatainkkal tovább csiszolunk, finomítunk.
Emberi lényekként nagyon intenzív szellemi kiegyenlítődési vággyal jövünk a világra, azaz, szükségünk van szerelemre, szükségünk van barátságra egyaránt a társas intim viszonyainkban, élettársi-házastársi életünkben. Fontos az érzékek, érzelmek, gondolatok, finomabb szellemi impulzusok, inspirációk ide-oda történő, szabad, nyílt, őszinte áramlása, a bizalom, a feltétel nélküli elfogadás. Csak ez a kölcsönös tisztelet és megbecsülés adhat elég erőt ahhoz, hogy az intim szféráinkba beengedjük a társunkat, megosszuk vele legrejtettebb , legféltettebb titkainkat, érzéseinket, vágyainkat. Nagyon fontos a folytonosság (nemcsak fizikai, hanem lelki-szellemi összhang szintjén) és a teljességre, az egymás felszabadítására történő törekvés az együttélésben. Ha ez nincs meg egy kapcsolatban kezdettől fogva, idővel, ahogy a két ember fejlődési szintjei változnak, eltérnek egymástól, válságokra, krízisekre, félrelépésekre, szakításra lehet számítani. Ha pedig gyermek is van, akkor történnek a családfelbomlások, létrejönnek az úgynevezett csonka családok.
Magam is egy hasonló életszituációban vagyok, és keresem a válaszokat arra, hogy hogyan kezeljem, hogyan éljem meg a magányt egy hosszabb ideig tartó, félresikerült házasság után, hogyan szervezzem meg elvált nőként a magánéletemet, úgy hogy minél kevesebbet ártsak vele ugyanakkor elsősorban magamnak, a gyerekeimnek. És hogy hogyan építsek fel, legalább magamban, az életképzeletem szintjén egy gyakorlatba ültethető, reális, működő párkapcsolati modellt, amelynek alapján, talán sokkal hamarabb, mint ahogy most kétségbeesésemben, az elmúlt hetek friss történései alapján elhatároztam, valamikor tudjak úgy szeretni valakit, hogy ne féljek az ő szerelmétől, ragaszkodásától, az együttélésről, családi életről alkotott elképzeléseitől, ambícióitól. Hiszem, hogy van ilyen kapcsolat, csak meg kell érni rá, fejlődni, változni kell, beismerni a múlt tévedéseit és levonni belőle a megfelelő következtetéseket. Én ezen vagyok, személy szerint, de elég nehéz, megköszönném a segítségeteket, saját élettapasztalatotokat. Ugyanakkor megosztanék veletek a továbbiakban néhány olyan egyéni felismerést, ami talán sok, az enyémhez hasonló válsághelyzet megelőzéséhez, meghaladásához járulhat hozzá."

- Ezt a pszicho-szexuális szempontból fölöttébb izgalmas szöveget, a János Széll István asztrológus barátom által létrehozott és működtetett Metafizikai Műhely című internetes fórumnak a Szexualitás című rovatában megjelent írást, a 8. házban álló Rák Lilithel, valamint a szintén víz-házban: a 4. házban és Halak Sárkányfarokkal és a Skorpióban álló, teljesen negatív Uránusszal rendelkező volt-feleségem, Kozma Emőke asztrológus jelentette meg, kevéssel azt követően, hogy miután szerelmes leveleket küldözgetett egy férfi nemű nyári tábori hallgatónknak és az én megkérdezésem nélkül, olyan intenzív kapcsolatot létesített egy Szahadzsa Joga - meditációkat okító csoporttal, hogy az így szerezett meditációs élményeitől teljesen elveszítette a józan eszét, és öt napi lelki és mentális zavartsággal párosuló titkolózás és rejtélyeskedés után, az értelmes megbeszélés helyett, azt az utat választotta, hogy a négy gyermekünkre való legkevesebb tekintet nélkül és minden féle magyarázat nélkül, két nappal az iskolaév megkezdése előtt (És a két iskolás korú gyermekünknek az iskolába járás megkezdéséhez való elemi gyakorlati előkészítése nélkül!) véglegesen elhagyja és ezzel szétbontja a szép és egészséges családunkat.
Ami a helyzet ismeretében, feltűnő ebben a misztikusan szexuális és szexuálisan misztikus szövegben, nem is annyira a szövegben szereplő spirituális tartalmú szavaknak és fogalmaknak az erősen elnagyolt logika szerinti használata, azoknak a majdhogynem teljesen relatív kezelése, vagyis e szavak lényegi jelentéstartalmának a figyelmen kívül hagyása, hanem az a nagy fokú komolytalanság amivel egy három héttel korábban még négy gyermekes családját szerető anyai szerepkörben tetszelgő, a családi egység spirituális és energetikai fontosságáról szóló metafizikai ismeretterjesztő előadásokat tartó asztrológus, majd rögtön azt követően, a családját villámcsapásszerűen szétbontó szerelmes asszony, máris a teljesen új, lehetséges szexuális kapcsolatokra vonatkozó kilátásait firtatja. Ahelyett tehát, hogy mélyen magába szállna és, ha másoknak nem is, de legalább önmagának számot adna arról, hogy tulajdonképpen mit is művelt az által, hogy minden ide vonatkozó figyelmeztetés vagy akárcsak halvány előjel nélkül is, néhány nap alatt teljesen szétdúlta a családját, és ezzel nem csak a gyermekeivel és a férjével szemben követett el morális és gyakorlati vétkeket, hanem a felelőtlen magatartása által félre vezetett és kiábrándult hallgatóságával, volt olvasóival és horoszkóprendelőivel is.
Figyeljük meg ezt a személytelen kezelést: „...ami a Fény és a Szeretet örök kiegyenlítődési, áthatolási játékáról, folyamatáról szól. A szexuális energia isteni, kreatív lét-teremtő energia. Azért vagyunk emberek, hogy megtanuljunk helyesen, egymás szellemi fejlődését elősegítve megélni a szexualitásunkat.” A szöveget tovább olvasva, az a televíziós reality- műsorokból ismert kép ugrik be,
amikor egy – egy többszörös szexuális erőszaktevő megszállott, azt latolgatja racionális gondolatvezetéssel a kamera előtt, hogy a nemes tettéből származó hírnévnek köszönhetően milyen üzleti kilátások nyíltak meg előtte.
Nem, hogy egy, az egyetemes törvények természetét és logikáját ismerő személy, de a Karmája által hajszólt és így a nyüzsgő élet furcsaságainak a leg hétköznapibb logikai szemszög szerinti követéséhez szokott ember sem képes azonnal napirendre térni afelett, hogy egy négy gyermekes családanya, aki a négy héttel korábban megtartott metafizika-tábori záró előadásán még a spirituális újjászületést feltételező erkölcsi – idearendszeri megtisztulási problémáiról és gyakorlati lehetőségeiről értekezett, gátlástalanul szerelmes leveleket küldözgessen egy tábori hallgatójának, majd, amikor attól visszautasítást kap, egy Jóga oktatóba legyen ugyanakkora hévvel szerelmes, és amikor ezt a felajánlkozását is elhárítják, akkor egy, a férje barátja által működtetett nyílt fórumon kínálgassa magát a fenti szövegben található, izgalmas tartalmak szerint.

szerző: Kozma Szilárd asztrológus

A teljes cikk olvasható itt:

HozzászólásokKöszönettel Kozma Szilárdnak

Kozma Szilárdnak köszönhetem a magam, majd később a feleségem és a fiam születési horoszkópjának az értelmezését. Nagyon sokat jelentett a segítsége, s ezért hálából a Szilárd asztrológusi segítségét (a személyes horoszkóp feltárását) mindenkinek a legmelegebben a figyelmébe ajánlom! Nem hiszem, hogy Kozma Szilárdon és Dénes Márián kívül magyar nyelvterületen valaki is képes ilyen minőségű segítséget nyújtani a személyes (“születési”) horoszkóp értelmezésén keresztül. Ha tényleg a Titkot keresik, rendeljék meg Tőle a személyes horoszkópjuk értelmezését-feltárását!