Az elveszett Istenanya nyomában

A szó, POGÁNY, sokféle jelentéssel rendelkezik, többen, sokféleképpen magyarázták már, és nyilván összes jelentése megállja a helyét egy bizonyos szemszögből. De vajon kinek jutna eszébe FoGaN szavunkkal rokonítani? Senkinek? Pedig okkal tenné, hiszen a magyar nyelv soha nem fejez ki egymástól eltérő fogalomkörbe, fogalomrendszerbe tartozó szavakat ugyanazzal a hangalakkal.

Ezen a nyomon elindulva máris eszünkbe jut az úgynevezett termékenységi vallás, valamint a Régi Kelet ANU nevű istensége. De eszünkbe jut Boldogasszonyunk is, Szűz Mária, meg persze Ízisz, és ki tudja, hány és hányféle néven szerepelt az idők során az Ősanya, az Istenanya, Istenasszony.

Az úgynevezett indogermán nyelvek „egy” szava, azaz oNe, uNo satöbbi, kísérteties hasonlóságot mutat ezzel az aNu szóval, s jelentése – EGY - még érdekesebbé teszi. Közben felfigyelünk az aN, aNu kifejezésre a magyar nyelvben rímelő szavainkra; ANYU, NŐ, ÜNŐ, UNIO.

Eszünkbe jut a magyar nyelvnek az a jellegzetessége, hogy ami összetartozik, az egyként emlegeti, akkor is, ha történetesen több van belőle; kezem, lábam, szemem, cipőm, mi nem cipőket mondunk egy pár cipőre, mint teszem azt az angol nyelv.

Azt hiszem, az ISTEN EGY kijelentést sokan félreértelmezik.
Itt még véletlenül sem arról van szó, hogy Isten egyetlen személy, ahogyan azt az Egyház beállítja immár évszázadok óta. Itt ennél sokkal többről van szó. EGYSÉGRŐL, UNIÓRÓL, EGYESÜLÉSRŐL. Valamiről, ami bár több dolog – legalább kettő –, mégis egynek számít a magyar nyelv és gondolkodás szerint.

A magyar ÉLETFÁN, a NYILAS-IKREK tengelyen gondolkodtam el, amit a csillagászat Tejútnak nevez, a magyar hagyomány pedig Csillagösvény-ként is emleget. A Tejútrendszer középpontja a Sagittarius, azaz a Nyilas csillagkép irányában van, maga a középpont egy óriási tömegű fekete lyuk, valahol a Nyilas egyik csillagának, a Sagittarius A-nak közvetlen környékén.

Talán mostanra sokaknak nem új, hogy népmeséink afféle asztrálmítoszok. Értelmetlennek és hazugnak tartjuk őket, mivel nem értjük, de hát hogyan is érthetnénk, és hogyan érthettük volna régebben, amikor olyan tudás van bennük elrejtve, amit a tudomány még csak mostanság kezd felfedezni? Ezek a történtek mind-mind egy olyan kor szülöttei, mely korban széles körben ismert volt a Világegyetem működési elve, és persze kinézete is, vagyis pontosan tudták, Csillagrendszerünk melyik helyén mi található, és az a valami miféle energiákat közvetít, továbbá hogy azok az energiák miféle hatással vannak, lesznek a földi életre. Mindent, de mindent itt a Föld nevű bolygón ezen ismeretekre építve foglaltak rendszerbe. Mert „amint a Mennyben, azonképpen itt, a Földön is”. a jövő ezáltal tervezhető és megjósolható volt, hisz ezek a nagy tudású emberek pontosan tudták, az emberi viselkedést melyik energia miként befolyásolja.
Ugyanis mi emberek részei vagyunk ennek a rendszernek.
Ugyanazt „játszuk el” kicsiben, amit az energiák nagyban, az egész Tejútrendszerben.
Hogy azon a helyen, jelesül a Sagittarius A csillag környékén lennie kell egy fekete lyuknak, nem is olyan régen merült csak fel a csillagászok fejében, s alig pár éve fedezték fel a négymillió nap tömegű fekete lyukat.

Különös, mert az ősidők homályából eredő asztrológia ezt a csillagképet Nyilas néven nevezi, ami gyakorlatilag ugyanaz a szó, mint a NYÍLÁS, LYUK, vagyis ŐK MÁR ÉVEZREDEKKEL EZELŐTT TUDTAK A FEKETE LYUK LÉTÉRŐL, sőt, nem csak tudtak róla, de egész földi létüket ehhez igazították.

Csendben jegyzem meg, hogy az annyit szapult és szidott, betiltott, bemocskolt szvasztika gyakorlatilag a Tejút galaxis felülnézeti, sematikus ábrázolása, ahol is a középpont maga a Nyilas csillagkép, vagyis a mellette lévő fekete lyuk, a négy kar Tejútrendszerünk négy fő spirálkarja, a karok visszahajló végei pedig a forgó mozgást hivatottak érzékeltetni. Na, most hogy ezt az ábrát miért kell nekünk utálnunk, és eltüntetnünk, azt nem tudom, pedig hát gyakorlatilag az emberiség otthonát ábrázolja.

Nyilas szavunk tovább bontva NYÍL-ÁS, amikor is tudjuk, hogy ÁS jelentése ELSŐ, sőt, a sokat emlegetett sumérek AZ néven nevezték az Istent – gondoljunk a mondásra: ától cettig, azaz ától zéig, vagyis MINDENSÉG, s máris megértjük a logikát. Ez a szó maradt fenn a magyar kártya ma is használatos ÁSZ-ában. A legértékesebb lap. 11-et ér, és mindent üt. Nyíl-Ás tehát egy olyan ős, akinek nyila van, vagyis legfőbb tulajdonsága valami olyas, amit leginkább egy kifeszített íj, meg a nyílvessző jelképez. Gyakorlatilag LŐ, s ha LŐ, akkor talán ÖL is, de itt menten elakadunk, mivel ÖL szavunk kétféle jelentésű, és e két jelentés épp egymás ellentéte. Milyen érdekes!

Ha tudjuk, hogy a magyar nyelv folyamatában szemléli a dolgokat, akkor értjük, hogy az ÖL életet ad, amikor anyaölről beszélünk, de ugyanabban a pillanatban egy élet végét is világra hozza, hisz ami megszületik, az egyszer meg is hal. Aki/ami LŐ, az viszont nem feltétlenül ölni készül, hiszen kis változtatással ez a szó LÖVELL. Óriási erővel kilövell valami, például energia. Igaz, ami igaz, egy fekete lyukból kilövellő energiának valóban elképzelhetetlen erőre van szüksége, hogy erre képes legyen.

A Nyilas csillagkép szemközti párja, másik fele az IKREK.
De ha úgy olvasom: I KEREK?
I ugyebár megint az EGY, ELSŐ jelentést hordozza, tehát ez egy másik ELSŐ, ahol azonban I kerek. Akárhogy nézem, I akkor kerek, ha O.
Nulla.
A római korban létezett egy Istenasszony, aki Nyúl alakban is feltűnt.

Nem tudom nem észrevenni, hogy a NYÍL a férfi, míg a O a női minőség jelképe. Ez annyira egyértelmű, hogy csak az nem veszi észre, aki nem akarja. Egyértelmű az is, hogy a NYILAS ha betalál a O-ba, ott bizony ÉLET fogan. FoGaN. Ha nem talál be, akkor az Élet nem újul meg.

Amikor a Nyilasból induló energiákat egy keresztben ráható erő eltéríti, akkor az történik, hogy az energiák nem jutnak el O-ba, azaz az Ikrekbe. Nos, ha a Nyilas a férfi, az I-KeReK a Nő, akkor máris értjük, miért van az, hogy a női energiaminőség szorult vissza napjainkban olyan elkeserítő mértékben, és miért pusztul a világon mindenhol az Élet. A NŐ az, ami energiátlan, míg a céltalanul feszülő és áradó férfias energiák teljes erejükkel rombolják a világot. Ez nyilvánul meg abban a jelenségben is, hogy manapság már sok nő harciasabb és erőszakosabb, mint a férfiak.
Ezek után elég nehéz elképzelni, hogy a Nílus neve eredetileg ne NYILAS, NYÍLÁS lett volna, hogy mellette véletlenül tűnne fel a GÍZA elnevezés, és véletlenül lenne a neve Egyiptom istenősének IO, aki fehér tehén alakjában érkezett a területre, Zeusz elől menekülve, aki szerelmével üldözte. Nehéz elképzelni, hogy a TEN nevű Égistennő nevének ne lenne köze a TeheN szóhoz, meg a magyar Is-TEN kifejezéshez.

Érdekes továbbá, hogy a Nílus délről északra folyik, vagyis épp úgy viszonyul a saját delta torkolatához, amiként a Nyilas csillagkép az Ikrek csillagképhez. Energiát szállít bele. Réges-régi korokban HÁPI néven is emlegették. Ez azért figyelemfelkeltő név, mert ősi egyiptomi ábrázolásokon feltűnik KEB/GEB isten, aki a Föld istene, és akit FEJE TETEJÉN EGY LIBÁVAL ÁBRÁZOLNAK, a tudomány szerint, de gyanítom, hogy az a liba kacsa lehet. Azért nem mindegy, mert KEB egy másik neve ERPET/ÁRPÁD.

Kissé sok már ennyi véletlen nekem. Főleg mivel nem messze onnan rálelünk a TANA nevű tóra, ez a Tana meg Nimród anyja. Nimródé, aki más néven Orion, azaz a Nyilas jegyű népek ősapja. Helyben vagyunk! A Nílus két fő forrásága a Fehér-Nílus, és a Kék-Nílus, a Kék-Nílus pedig az Etióp magasföldön lévő Tana-tóból ered.
ETIÓPIA = EZ IO FIA?
Nohát, hogy mik eszembe nem jutnak!

Régi ábrázolásokon Hápi fekvő férfialak, egész teste kék, ránézésre férfi, viszont duzzadó keblekkel rendelkezik az ártatlan. A „rossz nyelvek” szerint hermafrodita istenség, aki a Nílus éves áradását volt hivatott szimbolizálni. Tehát még véletlenül sem a NYILAS-IKREK tengelyt, a maga női és egyben férfi minőségével, ugye??????

A Nyilas hava NOVEMBER.
Vajon istenkáromlás lenne ezt NOV-EMBER, azaz NŐ/EMBER alakban olvasni?
A csudába, erről meg az amazonok jutnak eszembe.
Érdekes módon, az amazonok földjére vezető út, sok szakemberek szerint nem lehet egyéb, mint a Duna, méghozzá pontos korabeli leírások alapján. Tisztára úgy tűnik a leírások szerint – persze lehetetlen, tudjuk, tiszta vicc -, mintha az amazonok földje a Kárpát-medence lenne. Micsoda gondolat!

Tulajdonképpen teljesen mindegy, mivel írásom fő mondanivalója nem is ez.
Akárhonnan nézzük, az asztrálmítoszok elbeszélése szerint kétféle minőség az, ami a földi élet szempontjából fontos, ám ez a kétféle minőség gyakorlatilag EGY, és OSZTHATATLAN, összetartozik, csakis együtt működőképes. AD, és KAP, kifelé lövell, és befogad – LŐ-ÖL. Tekintve az Univerzumban mindenre jellemző GÖMB formát, elképzelhetetlen, hogy ami egyszer valahonnan elindult, az egy idő után ne ugyanoda érkezne vissza. Energiaáramlási szempontból ez annyit tesz, hogy valóban nem lehet jellemző csak az egyik minőség. Egyik fázisban AD, a következőben azonban KAP, hiszen amit adott azelőtt, az visszatér, és be kell FOGAD-ni ahhoz, hogy az áramlás meg ne szakadjon. Az áramlás megszakadása ugyanis egyenlő a pusztulással.

Azt hiszem, ezenképpen már világossá válik, mekkora félreértés – félrevezetés – rejlik az Egyház, és általában a vallások által tanított dogmákban. Azt mondja, Isten ott fent van, az ÁLDÁST onnan várd, és fogadd. Energetikai szempontból ez a folyamat pontosan azt eredményezi, amit ma látunk. EGY IRÁNYBÓL ÉRKEZIK AZ ENERGIA, továbbítani azonban nem vagyunk képesek, noha nekünk embereknek legfőbb dolgunk lenne részt venni az energiák áramoltatásában, kiegyensúlyozásában.

Az Istenanya kizárása ebből a folyamatból egyenlő azzal, hogy az anya(g)i minőség nem érvényesül, a szellemi energiák nem tudnak testet ölteni, túlszaporodnak, és rombolni kezdenek, mivel a szellemi energia férfias energia.

A NŐI MINŐSÉG – Ikrek csillagkép – ALULRÓL KAPJA, ÉS VESZI FEL AZ ÁLTALA KEZELENDŐ ENERGIÁT. Mit jelent ez földi, emberi szinten? Nos, annyit, hogy a NŐK a Földanyától érkező energiákért felelősek. Földanya energiáit hivatottak felvenni, és továbbítani a koronacsakrába, majd azon át vissza oda, ahonnan érkeztek, ezáltal mintegy elnyelve a tomboló, romboló férfias energiákat, áttranszmuttálva azokat, belőle életet teremteni, a fölösleget pedig visszavezetni oda, ahol felfrissülhet, és dolgozhat tovább.

A POGÁNY-ok tehát aligha nem csakugyan azok a népek voltak, akik a Földet, a női energiaminőséget tisztelték minden másnál jobban. És természetesen az asszonyok, a NŐK, s azzal együtt AZ ASSZONY, Szűz Mária népe is kiirtandónak minősült.

Visszatérve az angol EGY (ONE) szóra, aminek kiejtése VAN – Nos igen!

A „V” betű a Földből kiáradó, női energia jele.
Az „A” ugyanennek a fordítottja, a felülről áradó, szellemi energia.
Az „N” pedig gyönyörűen elbeszéli nem csupán az Univerzumban nagyban működő folyamatot, az energia kiárad a Földből, fent befogadásra lel, majd onnan visszaáramlik, egy állandó, megállíthatatlan folyamatban, de férfire és nőre lebontva láthatjuk az IKREKET – összetartozó, két egyenértékű lény -, akiknek egyike alul, míg másika felül van összeköttetésben ezzel az áramló energiával.
Amennyiben ez a folyamat harmonikusan, és akadálytalanul zajlik, akkor kel életre mindaz, amit a szó jelent:

VAN.

Ellenkező esetben csak a NINCS érvényesül.
Éva nem tett egyebet, mint odanyújtotta Ádámnak az ő élelmét. Enni adott neki, táplálta. Nem hiszem, hogy magyarázni kéne, hogy ez a gesztus, ez a mozzanat MINDEN ÉLET ALAPJA. Bűnné nyilvánítása pedig azt eredményezte, amit most látunk.

A szvasztika a ROMLATLANSÁG jelképe, azaz a helyes energiaáramlásé, ami gyakorlatilag az ÖRÖK ÉLET.

Napjainkban a NINCS érvényesül, mivel a női energiaminőséget kizártuk az életünkből. A nők férfiként élnek, a fentről érkező, azaz a szellemi tudást istenítik, nadrágban járnak, gyakorlatilag elzárták önmagukat, és ezzel az egész világot a megtermékenyülés lehetőségétől. Ami FOGAN, azt sikerül szép lassan kiirtani, s vele együtt az Életet is a Föld nevű bolygón, a Tejút Galaxis karjaiban.

Ideje véget vetni a hazudozásnak, mert AZ ÉLET ÉLNI AKAR.

Hozzászólásokodżywki na masę

vans shoes
michael kors
pandora charms
fitflop sandals
nike shoes
michael kors outlet online
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
polo outlet
giuseppe zanotti shoes
canada goose jackets
moncler outlet
pandora outlet online
michael kors outlet online
ugg outlet
cheap uggs
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
nike outlet store
michael kors outlet
coach outlet
ugg outlet
kate spade outlet online
ralph lauren
canada goose jackets
polo ralph lauren shirts
michael kors handbags
michael kors uk
michael kors outlet
michael kors outlet online
longchamp handbags
true religion jeans
cheap oakley sunglasses
christian louboutin shoes
nfl jerseys
christian louboutin outlet
coach factory outlet
adidas outlet
polo outlet
pandora charms
mulberry outlet
pandora jewelry outlet
michael kors handbags
manolo blahnik outlet
ugg outlet online clearance
ralph lauren polo
pandora bracelet
true religion jeans sale
pandora charms sale clearance
pandora jewelry
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
christian louboutin shoes
pandora outlet
louboutin outlet
michael kors outlet clearance
kobe shoes
supreme uk
kate spade handbags
ugg boots clearance
pandora jewelry outlet
supreme t shirts
pandora jewelry
coach outlet
polo ralph lauren
fred perry polo
cheap ugg boots
pandora charms
moncler jackets
polo ralph lauren outlet
ray ban sunglasses outlet
ray ban sunglasses outlet
cheap ray ban sunglasses
canada goose outlet store
ugg outlet
polo outlet stores
michael kors outlet clearance
ralph lauren polo shirts
nike air max
moncler jackets
polo ralph lauren
hermes belts
converse
kate spade outlet
rolex watches
nike outlet online
kate spade outlet online
coach outlet online
pandora charms
ferragamo shoes sale
mbt shoes
ray ban sunglasses
ugg boots on sale
uggs outlet
coach outlet
nike shoes outlet
polo outlet
tory burch sandals
coach outlet
canada goose outlet online
yaoxuemei20180525chenyingying

mbt shoes
nike air max 2017
ugg slippers
ralph lauren uk
tory burch outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
michael kors uk
kate spade sale
christian louboutin outlet
cheap nfl jerseys
kate spade sale
michael kors handbags
ugg australia
cheap jordan shoes
ugg australia boots
converse sneakers
ralph lauren
michael kors outlet
coach outlet
michael kors handbags
nike sb
uggs clearance
burberry outlet
uggs slippers
yeezy 350 v2
nike roshe run pas cher
coach factory outlet
coach outlet store online
ray ban sunglasses
tory burch outlet online
hermes birkin bag
oakley sunglasses
pandora charms
lebron 13 shoes
ugg boots clearance
adidas trainers uk
chaussures louboutin
red bottom heels
adidas nmd xr1
adidas yeezy boost 350 v2
coach outlet online
pandora jewelry
nike outlet online
yeezy boost 350
north face outlet
adidas yeezy boost 350
polo ralph lauren
birkenstock sandals
coach canada
ray ban eyeglasses
moncler uk
canada goose outlet
true religion jeans
ugg uk
ugg outlet
rolex datejust 2
mac cosmetics makeup
christian louboutin pas cher
retro jordans 11
ray ban uk
louis vuitton outlet
michael kors outlet
ray ban sunglasses
le coq sportif shoes
ralph lauren outlet
adidas yeezy
adidas stan smith
paul pogba jersey
nike outlet online
nike trainers uk
ralph lauren shirts
adidas yeezy boost 350 pirate black
christian louboutin uk
true religion jeans
manolo blahnik outlet
michael kors handbags
ralph lauren españa
vans shoes
ralph lauren polo
polo ralph lauren outlet
canada goose pas cher
burberry outlet
michael kors outlet
coach factory outlet
mlb jerseys
air jordan pas cher
cheap nba jerseys
ugg sale
coach outlet online
coach outlet
kate spade outlet online
asics shoes
gafas de sol ray ban 2017
under armour clearance
converse shoes
coach factory outlet
polo shirts
michael kors factory outlet
mont blanc ballpoint pens
new balance shoes
ralph lauren t shirt
nike air max
coach purses
air max 2016
fitflop outlet
true religion jeans
uggs uk
red bottoms
yeezy boost 350 v2
michael kors outlet online
mcm bags
birkenstock sandals
ferragamo shoes
tory burch outlet online
ralph lauren uk
kate spade outlet
mlb jerseys
fitflops shoes
ralph lauren outlet online
moncler jacket
michael kors handbags
jordan shoes
michael kors
roshe run
ray ban sunglasses
longchamp outlet store
longchamp pas cher
coach factory outlet
true religion sale
ralph lauren italia
chaussure yeezy
ray ban sunglasses
yeezy boost 350 v2 black
mk väska
nike air force one
prada bags
ray ban online
coach purses
thibaut courtois jersey
kate spade outlet
cheap jordan shoes
uggs outlet
jordan femme pas cher
michael kors canada
christian louboutin outlet
ugg outlet store
fitflops sandals
ralph lauren polo
fitflops sale
coach factory outlet
nike free running shoes
supra shoes
mcm handbags
true religion jeans
prada bags
salvatore ferragamo belt
adidas shoes
oakley sunglasses
kobe shoes
salvatore ferragamo outlet
fitflops sale
oakley sunglasses outlet
cheap nfl jerseys
adidas stan smith shoes
christian louboutin
christian louboutin sale
louis vuitton handbags
calvin klein jeans
polo ralph lauren
ray ban uk
cheap oakley sunglasses
nhl jerseys wholesale
nike outlet store
pandora jewelry
moncler outlet
adidas yeezy
columbia outlet
ray ban sunglasses
yeezy boost 350
polo ralph lauren outlet
birkenstock outlet
ed hardy clothing
ugg boots
hermes birkin handbags
north face jackets
longchamp handbags
uggs outlet
kobe shoes
nfl jerseys
fred perry polo shirts
cheap jordans
oakley sunglasses
michael kors outlet
louis vuitton outlet
tommy hilfiger
michael kors outlet online
michael kors outlet
adidas outlet
ray ban sunglasses
ugg outlet
mbt outlet
michael kors handtaschen
michael kors handbags
hermes birkin bag
oakley vault
valentino shoes
michael kors outlet online
nfl jerseys
adidas originals shoes
nike roshe run
uggs outlet
louboutin pas cher
ugg outlet
rolex daytona
ugg boots
christian louboutin shoes
montblanc pens
coach outlet online
mk väska
nike outlet
air max uk
asics shoes
nike air max online
ugg outlet
true religion jeans
fitflops shoes
canada goose outlet
adidas yeezy boost 350
cheap nhl jerseys
polo ralph lauren
michael kors outlet online
adidas nmd runner
true religion jeans
burberry outlet
air jordan shoes
canada goose canada
michael kors outlet
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
air jordan retro
christian louboutin shoes
coach outlet store online clearances
fitflops sale clearance
adidas yeezy boost 350 v2
louis vuitton outlet
mulberry uk
louis vuitton outlet
ray ban aviators
michael kors handbags
nike air max 95
new balance shoes
coach purses
reebok outlet
michael kors uk
oakley sunglasses
cheap jordan shoes
nike cortez shoes
michael kors handtaschen
cheap ugg boots
kate spade handbags
michael kors bags
pandora charms
longchamp pas cher
true religion jeans
adidas zx flux uk
ugg boots
coach factory outlet
cheap jordans
ed hardy shirts
michael kors outlet clearance
lebron shoes
cheap nfl jerseys
salvatore ferragamo
longchamp handbags
occhiali da sole ray ban
nike air jordans
vans outlet
michael kors handbags
montre rolex homme
nike soccer shoes
adidas superstar trainers
prada outlet
coach factory online
polo ralph lauren
canada goose canada
pandora outlet
oakley sunglasses wholesale
ray ban zonnebril sale
cheap oakley sunglasses
jordan retro 12
ralph lauren outlet
hermes belt outlet
adidas nitrocharge
adidas nmd r1
coach bags
polo ralph lauren outlet
nike roshe
coach outlet
michael kors handtaschen
cheap jordans
christian louboutin outlet online
mk taschen
michael kors outlet
le coq sportif pas cher
pandora bracelet
michael kors handbags
jordan shoes
kate spade outlet
longchamp bags
ysl handbags
cheap snapbacks
michael kors canada
burberry outlet online
polo ralph lauren sale
coach outlet
adidas nmd shoes
ray ban sunglasses outlet
nike factory store
fitflops clearance
coach outlet
giuseppe zanotti sneakers
nike huarache shoes
nike running
ugg boots
ugg boots
ray ban sunglasses
ralph lauren outlet
louboutin outlet
michael kors damenuhr
rolex online store
cheap basketball shoes
oakley sunglasses
oakley sunglasses
tory burch outlet
rolex oyster perpetual
adidas trainers women
prada outlet online
ugg boots outlet
michael kors outlet
ugg outlet online
nike roshe run
adidas outlet store
uggs classic boots
cheap jerseys
cheap mlb jerseys
polo outlet
coach outlet store online
polo ralph lauren pas cher
coach wallets
nike blazer
uggs outlet
ray ban sunglasses
polo ralph lauren uk
yeezy 350 v2
canada goose outlet
nike air max 90
clarks shoes
under armour
nike factory outlet
yeezy boost 350 v2
columbia outlet
coach factory outlet
clarks outlet
true religion outlet
pandora charms
pandora charms
ugg outlet online
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
ugg slippers
michael kors bags
tory burch uk
coach outlet
burberry outlet
nike huarache
nike football boots
oakley sunglasses cheap
michael kors outlet
coach factory outlet
columbia clothing
moncler jacket outlet
christian louboutin shoes
coach outlet
ugg boots outlet
adidas originals
coach outlet
oakley vault
moncler jacket
ralph lauren outlet
nike air max pas cher
kd 10 shoes
cheap jordan shoes
fitflops shoes
uggs clearance
adidas neo shoes
vans outlet
michael kors outlet
adidas outlet clearance
michael kors handbags
adidas soccer cleats
hermes handbags
the north face outlet
supra outlet
prada handbags
air jordan shoes
chenyingying20170729hxy

HXY4.27
pandora outlet
cheap nike shoes
cheap football shirts
polo ralph lauren
ecco outlet
christian louboutin shoes
instyler ionic styler
fred perry polo shirts
true religion jeans
longchamp
longchamp outlet
links of london
cartier watches for sale
michael kors outlet
cheap ray bans
cheap ray bans
michael kors handbags clearance
ecco shoes
ferragamo outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
nike free 5
oakley sunglasses wholesale
coach factory outlet
nike outlet
gucci borse
ralph lauren pas cher
michael kors handbags outlet
pandora charms sale clearance
nike free running
coach factory outlet
lebron james shoes
christian louboutin outlet
prada shoes
true religion jeans
kate spade
hermes outlet store
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
coach outlet online
oakley sunglasses wholesale
lebron shoes
ralph lauren outlet
coach outlet store online
ray ban sunglasses
ralph lauren polo
ferragamo shoes
rolex watches
vans shoes
kate spade uk
oakley sunglasses
cheap jordans
christian louboutin sale
cheap oakley sunglasses
mlb jerseys
ferragamo shoes
burberry outlet store
coach outlet online
louis vuitton outlet
chrome hearts
los angeles lakers
cheap oakley sunglasses
montblanc pens
nike mercurial
gucci outlet online
nike shoes uk
louis vuitton borse
coach outlet
coach outlet store online
louis vuitton
coach outlet store online
longchamp outlet online
coach factory outlet
coach outlet online
cartier watches for sale
hermes birkin
louis vuitton
coach outlet online
michael kors outlet
coach factory outlet
coach outlet clearance
oakley sunglasses
gucci outlet
nike air huarache
hermes belt
nike roshe run
hermes outlet
mulberry uk
fitflops uk
coach outlet store online
coach outlet
fred perry polo
christian louboutin uk
swarovski outlet
michael kors outlet
michael kors outlet online
reebok shoes
coach outlet
cheap ray ban sunglasses
fitflops sale clearance
nike trainers
nike outlet store
louis vuitton bags
fitflops
coach outlet
polo ralph lauren
nike trainers
hollister uk
chrome hearts outlet
beats by dr dre
gucci bags
christian louboutin
louis vuitton
tory burch outlet
longchamp outlet
polo ralph lauren
oakley sunglasses wholesale
cheap jordans for sale
coach factory outlet
adidas uk store
cheap oakley sunglasses
nhl jerseys
coach outlet
rolex outlet
oakley sunglasses
lebron james shoes
tods outlet online
christian louboutin shoes
beats by dre
christian louboutin outlet
fitflops sale
ray ban wayfarer
oakley sunglasses wholesale
polo ralph lauren
longchamp handbags
coach outlet
mulberry bags
ralph lauren uk
louis vuitton outlet online
marc jacobs sale
cartier outlet
mulberry handbags
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
omega outlet
ralph lauren polo
coach outlet
swarovski jewellery
michael kors outlet
cheap jordans
ray ban sunglasses outlet
nike huarache
puma shoes
true religion outlet
rolex watches
louis vuitton outlet store
longchamp handbags
mbt shoes outlet
coach outlet online
michael kors outlet
michael kors uk
coach outlet store online
michael kors
coach outlet store online
air max 90
louis vuitton
gucci outlet online
beats by dr dre
ralph lauren polo shirts
michael kors outlet
cheap ray ban sunglasses
louis vuitton
kobe bryants shoes
louis vuitton outlet
polo ralph lauren
pandora charms
michael kors factory outlet
christian louboutin outlet
links of london jewellery
tory burch outlet online
cheap jordans
polo shirts
iphone case uk
bottega veneta outlet
mont blanc pens
louis vuitton outlet
michael kors
asics
thomas sabo charms
oakley sunglasses wholesale
coach outlet online
burberry outlet
michael kors outlet
louis vuitton outlet
ferragamo shoes
coach outlet store online
cheap jordans
true religion jeans
michael kors outlet clearance
camisetas futbol baratas
foamposite shoes
hollister clothing
coach outlet clearance
nike trainers uk
michael kors outlet clearance
polo outlet online
fitflops shoes
hollister clothing
fitflops shoes
christian louboutin shoes
adidas wings shoes
christian louboutin outlet
coach outlet online
coach outlet online
mcm backpack
louis vuitton handbags
nfl jerseys wholesale
louis vuitton
vans outlet
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
ferragamo outlet
nike air max
ralph lauren
fitflops sale clearance
rolex orologi
oakley sunglasses wholesale
true religion uk
true religion outlet
coach outlet online
hermes bags
ralph lauren
michael kors outlet
fitflops sale clearance
louis vuitton outlet
roshe run
polo outlet
coach outlet
longchamp handbags
michael kors handbags
salomon outlet
nike shoes
burberry canada
coach factory outlet
ray ban sunglasses
nike roshe one
swarovski crystal
borse gucci
cartier watches
coach outlet
polo ralph lauren outlet
hollister shirts
cheap soccer jerseys
coach outlet
cheap oakley sunglasses
coach outlet clearance
ralph lauren outlet
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
gucci outlet
mulberry handbags
beats by dre
ed hardy tshirts
reebok outlet store
birkenstock shoes
jordan shoes
michael kors uk
coach outlet store online
cheap oakley sunglasses
rolex watches outlet
fitflops sale clearance
michael kors outlet
coach outlet online coach factory outlet
nba jerseys
nike air max 2015
polo outlet
polo ralph lauren
prada outlet
pandora outlet
cheap jerseys wholesale
true religion outlet
coach outlet online
polo outlet
nike roshe run
louis vuitton handbags
tory burch outlet online
oakley sunglasses
valentino shoes
coach outlet online
coach outlet canada
ray bans
michael kors outlet clearance
michael kors factory outlet
basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes
coach outlet
louis vuitton outlet online
ralph lauren polo
reebok shoes
polo outlet
fitflops
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
louis vuitton handbags
true religion outlet uk
jordan 4
beats headphones
coach outlet store online
cheap nhl jerseys
michael kors handbags
coach outlet store online
oakley sunglasses sale
ferragamo shoes sale
ray ban sunglasses
cartier outlet
fitflops sale clearance
gucci outlet online
swarovski outlet
mulberry outlet
louis vuitton handbags
adidas trainers
futbol baratas
ralph lauren outlet
tory burch outlet
coach outlet online
marc jacobs outlet
louis vuitton outlet clearance
louis vuitton outlet online
ferragamo outlet
oakley sunglasses wholesale
cheap oakley sunglasses
tory burch outlet online
coach outlet online
true religion jeans
ralph lauren outlet
christian louboutin outlet
oakley sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
cheap ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
rolex watches,rolex replica watches,replica rolex watches,replica watches
kate spade handbags
coach outlet store online
giuseppe zanotti shoes
oakley sunglasses wholesale
cheap oakley sunglasses
ralph lauren uk
michael kors uk
cheap nfl jerseys
mulberry handbags
fitflops sale clearance
michael kors handbags
michael kors handbags
fitflops
coach outlet
oakley sunglasses
louis vuitton
coach outlet store
michael kors outlet
nike store
kate spade outlet
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
michael kors canada
coach outlet clearance
mulberry handbags
ralph lauren outlet
michael kors handbags
pandora jewelry
longchamp handbags
nike roshe run
ray ban sunglasses
thomas sabo
oakley sunglasses wholesale
tods outlet
louis vuitton outlet
ferragamo outlet
swarovski crystal
soccer jerseys
ferragamo shoes
oakley sunglasses wholesale
fitflops sale clearance
hollister clothing
instyler
ray-ban sunglasses
tory burch outlet
prada sunglasses for women
michael kors outlet
polo ralph lauren
coach outlet store online
true religion jeans
nike outlet store
ralph lauren polo
swarovski jewelry
coach factory outlet
nba jerseys wholesale
coach factory outlet
polo outlet
true religion outlet
coach factory outlet
michael kors canada
christian louboutin online
louis vuitton outlet
lacoste pas cher
christian louboutin outlet
air max 90
cheap nba jerseys
coach outlet online coach factory outlet
true religion canada
mulberry sale
nike outlet online
hollister clothing
cheap oakley sunglasses
kobe 9 elite
michael kors wallets for women
cartier watches
air max 90
oakley sunglasses sale
fitflops uk
cartier watches for women
basketball shoes
oakley sunglasses
hollister clothing
cleveland cavaliers jersey
coach outlet online
polo shirts
coach outlet online
beats by dre
louis vuitton
oakley sunglasses wholesale
longchamp outlet
kobe shoes
coach outlet store online
christian louboutin
ray ban sunglasses
soccer jerseys
michael kors outlet
michael kors outlet
mlb jerseys
louis vuitton
oakley sunglasses
nike trainers
cheap jordans free shipping
coach outlet online
michael kors outlet
bottega veneta outlet online
cheap oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
polo outlet stores
ralph lauren shirts
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ysl outlet online
mcm outlet
michael kors outlet clearance
nfl jerseys
cheap replica watches
ray ban sunglasses uk
true religion jeans
hermes belts
oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
yeezy boost
true religion jeans
herve leger dresses
burberry outlet store
rolex watches
michael kors outlet online
rolex watches,rolex watches,swiss watches,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex
gucci outlet
hollister shirts
los angeles lakers jerseys
nike outlet store online
oakley sunglasses
christian louboutin uk
burberry outlet sale
adidas nmd runner
cheap ray ban sunglasses
salomon shoes
adidas uk
rolex watches
yeezy boost 350
nike air huarache
mizuno running shoes
air max uk
polo outlet
omega watches
polo ralph lauren
oakley sunglasses wholesale
adidas wings
coach outlet
louis vuitton outlet
michael kors outlet
louis vuitton online
ray ban sunglasses uk
ralph lauren
mac cosmetics sale
mac cosmetics
chrome hearts
ferragamo shoes
ralph lauren polo
michael kors outlet online
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
new balance shoes
mbt shoes
nike store uk
polo ralph lauren outlet
coach handbags
christian louboutin shoes
louis vuitton outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
supra shoes sale
yeezy boost 350
louis vuitton outlet stores
michael kors outlet
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
adidas nmd runner
replica watches
hollister
true religion jeans outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet online
michael kors handbags
coach outlet store online
coach handbags outlet
coach outlet store online
pandora jewellery
prada outlet online
mont blanc outlet
michael kors outlet clearance
ralph lauren outlet
ray bans
michael kors outlet
tory burch outlet
coach outlet store online
ray ban sunglasses
football shirts
cartier watches
louis vuitton outlet
pandora outlet
mulberry handbags sale
new balance outlet
polo ralph lauren
polo ralph lauren outlet
prada sunglasses
true religion jeans
kd shoes
kobe shoes
gucci outlet
gucci outlet
giuseppe zanotti outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
louis vuitton handbags
cheap jordan shoes
ray ban sunglasses
coach outlet
coach outlet clearance
air force 1 shoes
swarovski crystal
mulberry bags
oakley sunglasses wholesale
polo outlet
louis vuitton uk
cazal sunglasses
chrome hearts outlet
ray ban sunglasses
cheap nfl jerseys
michael kors outlet clearance
polo outlet store
nike uk store
louis vuitton pas cher
coach outlet
michael kors outlet online
nike blazer pas cher
cheap oakley sunglasses
pandora jewelry
jordan shoes
cheap ray bans
mulberry outlet
ralph lauren uk
louis vuitton outlet
true religion outlet
longchamp outlet
air jordan 4
ed hardy clothing
cartier watches
adidas outlet store
snapbacks wholesale
juicy couture tracksuit
ralph lauren outlet
adidas shoes
ralph lauren outlet stores
coach outlet
louis vuitton handbags
nike air max 90
cheap ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
coach factory outlet
nike foamposite
ralph lauren outlet
nfl jersey wholesale
coach outlet
air max 2015
mont blanc pens
cheap oakley sunglasses
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
yeezy boost
ralph lauren polo
coach factory outlet online
louis vuitton outlet online
ray ban sunglasses
swarovski crystal
michael kors
rolex watches
converse shoes
louis vuitton handbags
air max uk
coach outlet store online
michael kors outlet online
kevin durant shoes
gucci outlet online
oakley sunglasses
lebron shoes
gucci handbags
rolex watches for sale
michael kors outlet online
cheap oakley sunglasses
juicy couture outlet
swarovski outlet
louis vuitton
longchamp
reebok trainers
longchamp handbags
mulberry handbags sale
louis vuitton outlet
ray ban sunglasses
kate spade handbags
coach outlet
rolex uk
nba jerseys
michael kors outlet store
nike shoes
ray ban sunglasses
tory burch outlet online
ralph lauren outlet
valentino outlet
nike shoes
rolex watches
true religion jeans
oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
tory burch outlet stores
nike air force 1
coach outlet
swarovski crystal
ray ban sunglasses wholesale
christian louboutin
prada handbags
beats headphones
louis vuitton
coach outlet online
coach outlet
cheap ray ban sunglasses
mizuno shoes
true religion outlet
ralph lauren uk
louis vuitton
longchamp handbags
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
cazal outlet
replica watches
tory burch shoes
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
louis vuitton
michael kors outlet clearance
michael kors outlet online
cheap nba jerseys
jordan shoes
coach outlet online
cheap oakley sunglasses
iphone case
nike trainers
dior sunglasses
michael kors uk
swarovski uk
kobe bryant shoes
cheap mlb jerseys
coach factory outlet
ferragamo outlet
michael kors bags
michael kors handbags
coach factory outlet
coach outlet store online
polo outlet stores
cleveland cavaliers jerseys
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
air max 90
polo outlet
mulberry bags
cheap mlb jerseys
oakley sunglasses
cartier watches
coach outlet
nike air max
michael kors outlet online
coach outlet online
louis vuitton
puma outlet
sac louis vuitton pas cher
michael kors handbags
nike store uk
mulberry handbags
fitflops
louis vuitton
cheap oakley sunglasses
louis vuitton outlet stores
cheap nfl jersey
longchamp
cheap nfl jerseys
louis vuitton outlet stores
ray-ban sunglasses
rolex watches
tory burch outlet online store
nike blazer pas cher
rolex outlet
hermes birkin bag
herve leger outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
coach outlet online
true religion jeans
oakley sunglasses wholesale
converse shoes sale
cheap jordans
cheap ray bans
michael kors outlet stores
ralph lauren outlet
gucci site ufficiale
christian louboutin shoes
louis vuitton outlet
ysl outlet
ray ban sunglasses
pandora outlet
nike shoes for women
fitflops outlet
coach outlet
cheap jordans
michael kors handbags sale
michael kors
longchamp handbags
michael kors handbags
supra shoes
michael kors outlet online
true religion sale
louis vuitton outlet
true religion jeans
polo ralph lauren
borse louis vuitton
coach outlet online
louis vuitton outlet
birkenstock sandals
hollister clothing store
michael kors outlet
michael kors handbags
coach outlet
michael kors
polo ralph lauren outlet
ray ban sunglasses
adidas outlet
michael kors outlet online
cheap oakley sunglasses
ferragamo outlet
cheap jordan shoes
polo ralph lauren
lacoste polo shirts
coach outlet
burberry outlet
michael kors wallets
true religion jeans
hollister clothing
true religion outlet
adidas nmd
christian louboutin outlet
coach outlet online
coach outlet online
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet stores
nike roshe
nike soccer shoes
louis vuitton
polo ralph lauren
longchamp outlet
rolex watches
beats headphones
coach outlet online coach factory outlet
cheap ray ban sunglasses
pandora jewelry
prada outlet
louis vuitton outlet stores
ray-ban sunglasses
coach outlet online
coach outlet
burberry outlet
jerseys wholesale
ferragamo shoes
adidas nmd
polo ralph lauren
mulberry outlet,mulberry handbags outlet
polo ralph lauren
ray-ban sunglasses
asics,asics israel,asics shoes,asics running shoes,asics israel,asics gel,asics running,asics gel nimbus,asics gel kayano
oakley sunglasses sale
michael kors handbags
polo pas cher
tory burch outlet online
coach outlet
michael kors outlet online
ray ban sunglasses
true religion jeans
coach outlet online
coach outlet online
louis vuitton uk
oakley sunglasses
air max 90
burberry outlet
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
swarovski jewelry
coach outlet clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
fitflops
coach outlet store online
polo ralph lauren
coach factory outlet
christian louboutin sale
christian louboutin shoes
ray bans
ferragamo shoes
kobe 9
swarovski crystal
ralph lauren
air max 90
oakley sunglasses
cheap jordan shoes
michael kors handbags
gucci outlet store
true religion jeans sale
air max 90
true religion uk
ralph lauren uk
coach outlet online
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses
kate spade uk
hollister sale
polo outlet
hermes outlet
lacoste shirts
oakley sunglasses wholesale
true religion jeans
mulberry handbags
swarovski jewelry
louis vuitton outlet
cheap snapbacks
louis vuitton
nike huarache
christian louboutin
soccer jerseys wholesale
coach outlet
nike outlet store
coach outlet online
oakley sunglasses
oakley sunglasses
tory burch outlet
oakley sunglasses sale
coach outlet online
michael kors outlet
michael kors outlet online
rolex watches for sale
prada sneakersmichael kors outlet

michael kors outlet clearance
ralph lauren online,cheap ralph lauren
cheap jordans online
nfl jerseys
michael kors outlet
tiffany and co outlet
adidas nmd
oakley sunglasses,oakley outlet sunglasses
louis vuitton handbags
ray ban sunglasses outlet
http://www.huarachesshoes.uk
kobe byrant shoes
http://www.cheap-airjordans.us.com
michael kors outlet
kobe shoes
huaraches sale
fitflop shoes
cheap oakley sunglasses
replica christian louboutin
true religion jeans wholesale
tiffany online
air jordan retro
chrome hearts online
cheap air jordans
christian louboutin outlet
adidas nmd uk
Cheap Jerseys Online
cheap rolex watches
http://www.michaelkorshandbagsclearance.com.co
michael kors outlet online
jordans for cheap
michael kors outlet
michael kors outlets
air jordan shoes
oakley sunglasses
michael kors handbags
adidas nmd
kobe sneakers
michael kors handbags outlet
fitflops outlet
nike kobe sneakers
cheap watches,cheap rolex watches,rolex watches for men,buy rolex online
http://www.jordansforcheap.us.com
oakley store online
michael kors outlet online
ray ban sunglasses
cheap ralph lauren
tiffany and co jewellery
toms outlet
tiffany & co
http://www.michaeljordanshoes.us.com
michael kors handbags
huaraches shoes
http://www.cheapauthenticjordans.us.com
cheap authentic jordans
chrome hearts online store
tiffany jewelry
true religion sale
ralph lauren online
fitflops clearance
michael kors outlet store
retro jordans
jordans for cheap
michael jordan shoes
ray ban sunglasses,ray ban outlet,ray ban sale,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban
tiffany and co uk
http://www.jordanretro.uk
ralph lauren uk
cheap oakley sunglasses
http://www.rayban-sunglasses.uk
http://www.kobeshoes.uk
cheap oakley sunglasses
air huarache shoes
http://www.airhuarache.uk
toms outlet
air jordan retro
cheap true religion jeans
ray ban sunglasses outlet
fitflops sale clearance
coach outlet online
kobe shoes
oakley sunglasses
kobe shoes,kobe zoom,kobe byrant shoes
http://www.cheaprealjordans.us.com
air huarache shoes
nike zoom kobe
cheap air jordan
kobe basketball shoes
http://www.raybanglasses.in.net
oakley outlet online
michael kors outlet store online
tiffany and co
fitflops
michael kors factory outlet
Cheap NFL Jerseys China
true religion jeans
air huarache shoes
michael kors handbags
nfl jerseys
cheap oakley sunglasses
kobe basketball shoes
michael jordan shoes
ray ban uk,cheap ray ban sunglasses
http://www.airjordanretro.uk
tiffany & co
cheap jordans
michael kors outlet online
ugg outlet
cheap oakley sunglasses
adidas nmd runner
chrome hearts online
michael kors outlet
michael kors outlet online
cheap oakley sunglasses
http://www.huarachesshoes.co.uk
air huaraches
cheap tiffanys
michael kors handbags
michael kors outlet
oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley
tiffany and co uk
michael kors handbags clearance
nike dunks
jordan retro
jordan shoes
http://www.oakleyoutlet-store.com
huaraches shoes
http://www.cheapnfljerseysstorechina.com
oakley sunglasses
cheap real jordans
mlb jerseys authentic
http://www.cheap--jordans.us.com
chrome hearts
tiffany and co jewellery
basketball shoes,cheap basketball shoes,nike basketball shoes,cheap jordan basketball shoes
tiffany and co outlet
http://www.cheapairjordan.uk
authentic jordans
michael kors outlet online
ralph lauren online
http://www.chromeheartsonline.us.com
tiffany jewelry
michael kors outlet store
adidas nmd online
kobe shoes for sale online
michael kors purses
Cheap Oakley Sunglasses
michael kors handbags
tiffany online
cheap uggs
kobe shoes,kobe zoom,nike zoom kobe
fitflop sandals
Air Jordan 11
http://www.tiffanyandcojewellery.us.com
toms outlet store
nike dunks shoes
tiffany and co
http://www.kobebasketballshoes.us.com
air jordan
michael kors handbags
http://www.huaracheshoes.uk
michael kors handbags outlet
ugg boots uk
cheap jerseys from china
michael kors handbags,michael kors handbags outlet,michael kors purses outlet,cheap michael kors handbags,cheap michael kors purses
cheap oakley sunglasses
fitflops clearance
cheap basketball shoes
michael kors outlet
christian louboutin outlet
discount oakley sunglasses
cheap nfl jerseys
kobe shoes
christian louboutin outlet
fitflops
cheap oakley sunglasses
http://www.tiffanyandcooutletonline.us.com
toms outlet store
mlb jerseys authentic
kobe byrant shoes
michael kors outlet
chrome hearts wholesale
cheap oakley sunglasses
mlb jerseys authentic
http://www.tiffanyand.co.uk
Cheap Jordans For Sale
michael kors factory outlet
oakley vault
nfl jerseys
oakley sunglasses
cheap retro jordans
tiffany and co jewelry
michael kors outlet online
http://www.christian-louboutin-outlet.uk
cheap air jordan
kobe shoes
tiffany and co outlet
tiffany,tiffany and co,tiffany and co jewelry,tiffany necklace,tiffany bracelet,tiffany ring,tiffany earrings
tiffany and co outlet online
adidas nmd
tiffany and co
toms outlet store
http://www.kobesneakers.comKedves Waterman!:)

Köszönöm, hogy elolvastad:))

Tudod, a gyerekeket nem lehet becsapni. Talán nem mondják ki, de mindig tudják, mikor hazudnak nekik, és mikor nem. Pap Gábor szerint a mai gyerekek azért olyan engedetlenek, és önfejűek, mert pontosan tudják, hogy a felnőttek, a tanárok folyamatosan hazudnak nekik, és már senkiben sem bíznak. Ha belegondolok, igaza lehet:)

Ha érzik, hogy az igazat mondod, de legalább is igyekszel, egész más szemmel néznek Rád,. mint a legtöbb felnőttre, és szerintem már ezért megéri:)))

Üdvözöllek!:)Kedves Keisla. Örülök ennek

Kedves Keisla. Örülök ennek az irásnak, sajnálom, hogy az ilyen témájú gondolatokat csak kevesen olvassák. Pedig ezen tények tudatában népünk valóban a maga , önálló útját járhatná, és ismerve ősei nyelvét magasabb szintre, magasabb minőségre tehetne szert. Pedagógusként hasonló írásokat szoktam megosztani a diákokkal, akik szájtátva hallgatnak. Érdekes,hogyha ezt felnőtteknek említem általában legyintenek és rávágják, hogy ez csak belebeszélés. A diákoknak evidens. Lehet tanulnunk kéne tölüK???:)))