Tréner?

Mielőtt kibújna a szög a zsákból, segítek neki...

"Ki az a tréner?

A tréning vezetésére nem csak elméleti felkészültség szükséges, hanem a személyiség megfelelő "minősége" is nélkülözhetetlen. Az oktató-képző tevékenység minden változata az azt vezető "szakember" megfelelő személyiség igényét is felveti, a képző munkához nélkülözhetetlenek bizonyos képességek, ezek követelménye a tréning esetében még kiemeltebben jelentkezik.

A tréning intenzív oktatói tevékenységet igényel, ami a személyiség tulajdonságainak széles skáláját teszi szükségessé, s ehhez az "igényhez" való minél teljesebb közelítés az eredményes tevékenység feltétele.

A tréning vezetéséhez - mint általában az oktató-képző tevékenységhez - a kommunikációs képesség magas szintje szükséges. Képesnek kell lenni a szóbeli közlés változatos megvalósítására, az ezt kísérő nemverbális jelcsoportok tudatos alkalmazására. Kiemelt szerepe van a vokális eszközök használatának: a hangszínnek, a hangerőnek, a változatos dallam-vezetésnek, a szünetek alkalmazásának, a beszéd ritmusnak és sebességének. Ez utóbbit azért tarjuk fontosnak, mert a képző tevékenységre való felkészítésben nem minden esetben fordítanak kellő figyelmet. A sokeszközű, tudatos kommunikációra való képesség a tréning vezetésében nélkülözhetetlen, hisz egyben modellt is ad.

A tréningvezető /tréner!/ személyiségét illetően kiinduló feltételnek tartjuk a reális önismeretet és a folyamatos önértékelésre való képességet. Másokkal foglalkozni - érték modellt is adva - csak az tud, aki önmagából is képes nyújtani valamit, vagyis naprakészen ismeri /s folyamatosan fejleszti/ önmagát. Tréning vezetésének a közvetlen emberi - személytől személyig - kapcsolat elengedhetetlen feltétele, tehát a közösségben a közösséggel való tevékenységre kell képesnek lenni a képzés vezetőjének. Az empátia, a beleélés képessége alapkövetelmény mind a hallgatókkal /a társakkal/ való bánásmód, mind a felkészítést igénylő (cég; hallgató-egyén) helyzetét illetően, hogy az elvártnak megfelelő legyen az eredmény. Említenünk kell a beleérző (intuíció) képességet is, a különböző helyzetben, a feladatok megoldása során tudni kell azonosulni a szituációval és az ebben "szereplő" személlyel.

Fontos személyiségjegyként kell megkívánni a gyors felismerő és reagálási képességet. A tréning folyamatában apró történésekre, villanásnyi reagálásokra kerül sor, amelyek egy része feltétlen figyelmet érdemel, és a logikai lánc megtörése nélkül ki kell térni rá, ugyanis a "jelzést adó" hallgató képzési folyamatból való kiesése következhet be. A kis létszámú csoportban folyó munka megköveteli, hogy minden egyénre terjedjen ki az "oktató" figyelme és segítse vissza az "elkalandozót" a közös szellemi körbe. Ebbe a körbe említjük az eredményes felkészítés feltételeként a tréninget vezető problémalátásának, -fel-ismerésének képességét és a megoldásra való készenlétét. Említhetnénk még egy sor tulajdonságot, amelyek a tréneri munka hatékonyságát előmozdítják, azonban nem akartunk "jegyzéket készíteni". Arra törekedtünk, hogy a lényeges, de a személyiségbeli kívánalmak sorában fontosnak nem mindig tartott jegyeket megemlítsük a gyakorlati tapasztalatok visszajelzéseként.

A fogalomban vagy a tartalomban van különbség?
A tréner megnevezés megítélésünk szerint egy szűkebb területet képviselő "oktatót" jelöl. Gyakori eset az, amidőn néhány előadásból álló sorozattal történik továbbképzés és ezt tréningként jelölik. Ebben az esetben az előadó, oktató megjelölés a megfelelő. A tréner fogalom álláspontunk szerint azt jelenti, hogy az illető egy tréning típus, egy tartalom közvetítésre készült fel. Általában a licenc, franchise "hátterű" (mások által kidolgozott) tréningek vezetésére "képzett" személyt jelöl. Ismeri az adott képzési tartalmat, ehhez megtanult bizonyos eljárásokat és a csoport összetételétől, a képzést igénylőtől függetlenül mindig egy sémát alkalmaz. Tartalmat tekintve egysíkú a tréner felkészültsége, személyiségét illető kritériumok szűkebb körével rendelkezvén is el tudja látni a munkáját.

A tréning vezetésére való felkészülés/felkészítés szakmai elméleti és pedagógiai-andragógiai-pszichológiai kérdésekre, a megfelelő helyen a megfelelő módszerek alkalmazására való képzettséget igényel. Az alapvető elméleti felkészültség nélkül csak "másoló" tréneri munka valósulhat meg.

A tréningvezető mindenek előtt alapos elméleti felkészültséggel rendelkezik, az andragógiai-pedagógiai-pszichológiai ismereteit képes adott helyzetre adaptáltan alkalmazni. A módszertani ismeretek birtokában egy adott csoporttal a legmegfelelőbb "eszközök" felhasználására képes. A tréningvezető olyan szakember, aki önálló alkotó munkát végez, bármely tartalmú tréninget meg tud tervezni, szervezni és tudja azt vezetni. Elméleti ismereteinek alkalmazásával egy adott szituációban újabb képzési folyamatot képes létrehozni és optimális eszközrendszerrel feladatát teljes értékűen megoldani.

A személyiségét illetően a tréningvezető megújulásra kész, ismeri önmagát és erre képes alapozni. Ki kell emelni, hogy a tréning vezetőjét az előzőekben felvázolt tulajdonságok mellett fejlett a kreativitásnak, alkotó készségnek kell jellemeznie, így képes a változatos tartalmú és módszerű, eredményes képzés megvalósítására. A gyors reagáló képesség fontos a tervezésnél a csoportra, a megrendelőre vonatkozóan, a tréning folyamatában pedig a hallgatók "közleményeinek" felhasználására, beillesztésére. A személyiségtulajdonságok tekintetében többlet és minőségi különbség jellemzi a tréningvezetőt.

A tréner fogalom véleményünk - s az előzőekben leírtak - szerint egyszerűbb felkészültséget feltételez elméletben és gyakorlatban, kevesebb követelményt a személyiséget illetően. A tréningvezetőt magas szintű elméleti felkészültség, ismereteinek alkotó alkalmazására való képesség jellemzi. A legkorszerűbb módszerek birtokában van és a tartalom, a helyzet megkívánta legmegfelelőbb eljárások felhasználására, azok megújítására képes. Ismeretei mélyek és gyakorlatban való alkalmazásukat helyzet adekvát módon valósítja meg. Kimondhatjuk, hogy a tréner és a tréningvezető fogalmak használata nem szóhasználati, hanem tartalmi különbséget képvisel.

A teljességre törekvés nélkül igyekeztünk arra, hogy a tréner és a tréningvezető szó mögöttes elemeit felvázoljuk, a feltett kérdésre a háttér leglényegesebb elemeinek bemutatásával válaszoljunk. Ma úgy látjuk, hogy a HR munkában dolgozóknak a képzések tervezésénél, szervezésénél, a döntéseknél érdemes mérlegelni a lényeges tartalmi különbséget, hisz ha egy program mélyére tekintenek az oktatóra vonatkoztatott megállapítások vetületét látják/láthatják. Ez utóbbi volt számunkra a fontosabb, hogy ezzel a témakörrel foglalkoztunk/foglalkozunk.

Dr. Poór Ferenc"

Forrás:

Ui: szeretek sütit sütni, de cukrász vagyok-e?

Címkék:

HozzászólásokTobuyuk.com ed and whether

Tobuyuk.com ed and whether the heating system running optimally. Consumers can also can be used to compare offers from craft companies.Also available free of cha,Tobuyuk.com,rge, is now also the base check. Come for the energy consultants*inside to set up an appointment into the house, and make an inventory of all electrical devices. The experts assess the electricity and,Air Jordan 1, heating energy consumption and deliver a report with findings and recommendations.club of light were the prices for further energy checks, such as the solar thermal heating check or check. white kurta , black kurta pajama , kurta pajama style for man , white kurta pajama for men online shopping , embroidered lawn suits , pakistani printed suits , pakistani lawn suits with chiffon dupatta , white kurta design , black kurta for men , boys kurta styleTobuyuk.com ed and whether

Tobuyuk.com ed and whether the heating system running optimally. Consumers can also can be used to compare offers from craft companies.Also available free of cha,Tobuyuk.com,rge, is now also the base check. Come for the energy consultants*inside to set up an appointment into the house, and make an inventory of all electrical devices. The experts assess the electricity and,Air Jordan 1, heating energy consumption and deliver a report with findings and recommendations.club of light were the prices for further energy checks, such as the solar thermal heating check or check. This now c,Air jordan 11 bred,ost 30 Euros. For low-income households are all energy checks free of charge. "With the co-payment of 30 Euro consumer a small fraction of the actual cost, by far the greater part of the Federal Ministry of Economy and Energy," said Carina Bird, energ