Kozma Szilárd: Az állatöv napjegyeinek, mint karma-hordozó spirituális erőtereknek az értelmezése - A Vízöntő

A negatív Vízöntő nappal, valamint a Vízöntőben álló Lilithel és Sárkányfarokkal rendelkező személyek baleset- és betegséghajlamai, a jellegzetes konfliktusaiknak és betegségeiknek az igazi, kauzális okai.

A Vízöntő egy kimondottan spirituális és rendkívülien összetett problémákat hordozó konstelláció, és ezért, ahhoz hogy megértsük a Vízöntő-karmával született személyek problémáinak a valós okait, nagyon körültekintően kell eljárnunk, mivel szükséges a konstelláció által megtestesített spirituális erőtér jellegének a minél teljesebb felmutatása, megértése. A vízöntő tehát, metafizikai szinten, az egyetemes értékű szellemi információ-áramlásnak és az információk hatásának és kölcsönhatásának és ezáltal a különböző lét-struktúrák szellemi együttműködésnek, vagyis a struktúrák közötti kölcsönhatások következményének és így, az információt hordozó struktúrák egymás-megtermékenyítésének és kiegyenlítődésének, valamint az autonóm irány- és sebességváltoztatási képességnek a konstellációja.

Ezáltal számunkra, az emberek számára, a Vízöntő az egyetemes törvényekben (is) megtestesülő egyetemes lét-tudatnak, az úgynevezett Isteni Intelligenciának (Az abszolút értelemnek), valamint ezzel a kauzális ősi értelemmel való együttműködési és együtt hatási szükségnek és képességnek a konstellációja! És úgyszintén ezáltal, a Vízöntő az ember számára, nem más mint az egyetemes személyiségű, az egyetemes felelősségérzettel rendelkező személyi-tudatú ember kialakulásának a konstellációja, valamint az egyetemes cél-tudatra alapozott autonóm gondolkozási- határozati és cselekvési képességek kialakítása szükségének és lehetőségnek a konstellációja.

Emberi szinten tehát: a Vízöntő a mentális és a spirituális kollaboráció-készségnek és lehetőségeknek a kauzális erőterét megtestesítő konstelláció. Ezért a lehetőségek bolygójaként ismert Uránusz által uralt Vízöntő a minden irányban mozgó, mentális és kauzális információáradatoknak, a mentális szinten való kép és képzetalkotási - és a materiális megvalósítási lehetőségeknek, tehát, a teremtő imaginációnak az anyagi struktúrákká keletkezési és rendeződési lehetőségeinek, valamint a minden irányba nyitott lehetőségeknek a konstellációja. És ezzel együtt a poláris végletek szabad megnyilvánulásának és szabad átélési lehetőségeinek a napjegye is. Ezért a Vízöntőt a szabadság és az emberi szabad-akarat megvalósulási napjegyeként is emlegetik.

A Vízöntő tehát egy jellegzetesen egy spirituális jegy, és ezért a Vízöntő – karmával született személyek, majdnem mindent a tudományos gondolat és a technikai képzelet erejével valósítanak meg (ezért a feltalálók konstellációja is többek között) és ezek a személyek még a hétköznapi - gyakorlati gondolkozás közben is az alkotó szellemi világgal állnak kapcsolatban és ezért például náluk még az érzelmek végletes átéléseinek is, végzetes lehet a következménye.

Karmikus (negatív) erőterében a legszentebb emberi érzésekről is kiderül, hogy igazából az irracionális rejtett függetlenség-vágyat szolgálják. Náluk minden alá van rendelve a függetlenség-mániának azért, hogy a Vízöntői lélek korlátlanul és minden külső felelősségre vonási lehetőség nélkül kipróbálhassa a teremtő-energiáit és abban kényére-kedvére kitombolhassa magát. Karmikus megnyilvánulás esetén, egyszerre érvényes és érvénytelen minden törvény és minden szabály, amit az ember felállított és elképzelt, mivel a vízöntő-karmás személyek semmitől nem félnek úgy, mint a szabadságkorlátozástól, a lelki elköteleződéstől.

Ők tehát a rejtett függetlenségi-mániájuknak a foglyai. Szélsőséges anarchisták lehetnek, vagy rapszodikusan hisztériás művész-lelkek, gátlástalan szélhámosok, öreg korban is jókedvű csavargók, a színpadon és a kocsmaasztaloknál érdekesnél érdekesebb és furcsábbnál furcsább történeteket mesélő bohém-lelkek. Belőlük kerülnek ki a csiszolt modorú és joviálisan rafinált, de mindent eláruló meggyőződés-mentes politikusok, a természetellenes ésszerűség szerinti kollektivizmust a liberális kozmopolitizmussal (globalizmussal) összeházasító filozófusok és a kollektív szentimentalizmus félelmi ösztöneit bravúrosan meglovagoló kulturális, vallási és nemzeti konjunktúralovagok (szélhámosok), a miszticizmust a materialista pragmatizmussal tökéletesen egyeztető „érdekesen furcsa nézeteket valló” papok és ideológusok. Ezért a zsarnokoskodási hajlamaikat ügyesen a közösségi érdekek álcája mögé rejtő szektavezérek -és vallásalapítók napjegye is a Vízöntő, akiknél minden megtörténhet. De ami a leginkább megtörténhet, az mindannak az ellentéte, amit eddig sikerült felsorolni a vízöntői karakterek mérhetetlen gazdagságából, és természetesen annak, amit egy vízöntői személy egy adott pillanatban mond, tesz, vagy gondol. Vagyis mindaz, amire egyedül csak és csakis ők képesek.

A negatív Vízöntő a száznyolcvan fokos pálfordulások csillagképe, de van, amikor csökönyösségben még a Bakon is túltesz és ilyenkor az irányváltoztatási képtelenség és a végzetesen hosszan tartó mentalitás - változtatási képtelenség megnyilvánulása is. A negatív vízöntői személy ugyanis, minden következetlen és felfokozott külső változási hóbortja ellenére, annyira félti a függetlenségét, hogy lényegében képtelen a belső változásra, és agresszíven viszonyul minden olyan személyhez, akiről úgy érzi, hogy tőle bármiféle lényegi - tőle fegyelmet, kitartást és erőfeszítést igénylő mentalitásbeli - változtatást elvárna.

A szellemileg fel nem ébredt vízöntői személy azokat a személyeket, akik nyíltan hangot is mernek adni, a vele szemben támasztott elköteleződési és belső mentalitás-változtatási elvárásainak, mérhetetlenül, visszavonhatatlanul és megbocsáthatatlanul gyűlölni fogja, de általában nem bántja, hanem hosszú évek titkos tervezgetése után csúnyán átveri, vagy cserben hagyja. És ezekről a derült égből villámcsapásként, tehát minden előjel és minden magyarázat nélkül történő, sokszor kétségbeejtő elhagyásokról és cserbenhagyásokról rengeteg elhagyott barát, férj és feleség, sőt: még szülő is tanúságot tehet. De a Vízöntő nem csak az individuális voluntarizmus, és a hamis szellemi önállóság két szélsőséges állapotának az egy időben és egy személyben történő megtestesítője. Mivel eredendően hamis univerzalitás - képzetekkel születik a világra, nehezen találja meg saját valós személyiségét és ezért állandóan meggyűlik a baja mások nyugodtnak, vagy stabilnak látszó személyiségével, állandóan támadva, felelőtlenül piszkálva, igazságtalanul vádolva érzi magát.

Személyi felelősség nélküli szabadság-koncepcióinak következtében a karmikusan jelölt Vízönt-típusú ember, még az eredendő léttudatból: a szabadságot jelentő Isteni tengelyből is képes kiszakítania magát és ezáltal válik a saját csapongó kényszerképzeteinek, alaptalan és ötletszer félelmeinek, irracionális instabilitásának, egyszóval: Uránuszi pörgéseinek és őrült forrongásainak a legesendőbb kiszolgáltatottjává, még akkor is ha támadhatatlan fizikai egészsége miatt, szabad szemmel ez nem érzékelhető egy kívülálló számára. Ilyen szempontból a Vízöntői karmával rendelkező személynek nehezebb dolga van az állatöv többi szülötteihez viszonyítva, hiszen mindent egyedül - az úgynevezett Uránuszi intuíciójára támaszkodva - kell megfejtenie és még a betegségei sem mindig szállíthatnak számára egyértelműen értelmezhető információkat a szükséges életpálya- és sors-irányváltoztatásokhoz. Ugyanis ő képes a földi létezés teljes skáláját átélni huzamosan és egy időben és ezért ritkán beteg. Ő egyszerre mindent átél mentálisan, de az eszét örvényként vonzó veszélyes gondolat-konstrukciókon kívül, amelyek veszélyes élethelyzetbe, vagy egyenesen az őrületbe kergethetik, semmit sem tud átélni lelkileg és fizikailag. Ezért, a korlátlan szabadság lidércétől hajszolt, és ezért egymásnak is ellentmondó képzelete miatt, képtelen a vele történő események következetes értelmezésére, még akkor is, ha egymás után háromszor töri ki a bokáját, vagy töri el az alsó lábszárát ugyanazon a helyen és ugyanolyan körülmények között. A negatív Vízöntő tehát, az egymással radikálisan szembehelyezkedő szélsőségek megtestesítője.

Tragédiái is pontosan abból fakadnak, hogy mindenkinek a szabad lehetőségek kihasználásának az őserejét képviselő Uránusz szellemisége jut eszébe a Vízöntővel kapcsolatba elsődlegesen, megfeledkezvén az igazi szabadsághoz szükséges felelősségtudatot, éberséget és józanságot, önismeretet és önmérsékletet képviselő Szaturnuszról. Mert metafizikai szinten az felelős ismeret a tökéletes önismeret és a zavartalan kommunikáció, az önmagunkkal, vagyis a felettes Énnek nevezett egyetemes szellemünkön (a lelkiismeretünkön) keresztül történő kommunikáció.

Az Uránuszi szellem ugyanis, csak és csakis úgy válhat a tisztánlátás, illetve a világosság és a megvilágosodás szellemi erejévé, ha a felelősségtudat erejével megtisztított emberi szellem képessé válik a személyi felelősségbe ágyazott Felettes Énnel (a Krisztussal) való állandó kapcsolattartásra. A Szaturnusszal megfékezett Uránuszi szellem tényleges megvilágosodásának az eléréséhez szükséges tehát az önismereti (hibabelátási) képesség kialakítása, ami a személyes felelősségérzet által felvállalt Karmikus meghatározódások türelmes feloldásán, pontosabban: a Karma spirituális feldolgozásán (megfigyelésén és értelmezésén) át vezet.

Amennyiben a negatív Vízöntő természettel (Nappal), vagy Vízöntő karmával rendelkező ember nem képes az Uránuszi őserőt a Szaturnuszi szellemmel magában kiegyenlíteni és a Szaturnuszi felelős bölcsesség segítségével nem képes az önismeret és a személyi felelősségvállalás felé vezető (Önkorlátozó!) lépéseket megtenni, valamint a szükséges irányváltoztatásokat (mentalitásbeli pozitív szellemi-lelki változtatásokat) megtenni, bokaficammal, bokatöréssel, ínszalag szakadással, az alsó lábszár és a boka görcseivel, visszérképződéssel, visszértágulással, a lábszárak puffadásával, lábszárfekéllyel, érgyulladással, a vérkép rendellenességeivel, a gerincvelő betegségeivel, egyensúlyzavarokkal, különböző járási nehézségekkel (sántítással) a vérnyomás hirtelen változásával, látási (megértési és értelmezési) problémákkal és súlyos rendkívüli balesetekkel fizet rögeszmés egyoldalúságáért, fanatizmusáért, szellemi és lelki rugalmatlanságáért vagy mindennek a másik végletes megéléséért: a felelőtlen, meggondolatlan, és a hosszú távú következményekkel nem számoló mentális felelőtlenkedéseiért, a következetlen, követhetetlen és gyakori irányváltoztatásaiért (meggyőződés-nélküliségéért) és nem utolsó sorban a kőszívűségéért. Vagyis, a közömbös és mások fájdalma és nyomorúsága iránt érzéketlen mentalitásáért, titkolt, vagy nyíltan vállalt, fölényes kegyetlenkedéseiért.

Lelki szinten viszont, unalmas egyedülléttel és elhagyatott öregkori állapottal az elköteleződéstől való félelméért, vagyis a szabadság- és függetlenségmániájáért, az elköteleződés-ellenes mentalitásáért. A leginkább viszont, azokért az ártatlannak látszó, de mágikus erejűk miatt nagyon is veszélyes gondolat-építményekben és képzelődésekben való, titkos és sötét gyönyörködései miatt kell fizetnie, amelyeknek a megalkotására és fantázia szintjén való átélésére ösztönösen vágyik, és amelyeknek a kísértő csábításától nem akarja, lehetőleg már a keletkezésük elején és határozottan elhatárolnia magát.

A Vízöntő ember gyógyulási folyamatait elősegítik és megkönnyítheti(né) a hibafelismerések és a hibabelátások következtében fellépő maximális felelősség-vállalás, elsősorban önmagával, mint egyetemes felelősségtudattal rendelkező személlyel szemben. Ennek a pozitív átalakulási szándékkal egybekötött felelősségvállalásnak, a személy minden egyes szavára, tettére és gondolatára, sőt: még a mágikus erejű képzeletének a működésére, az idea-világa képzetrendszerére is ki kell terjedjen.

A legnehezebb próbatétel számára a már-már reflexévé vált elköteleződéstől való félelmétől, sőt: a személyi kötelékekkel szembeni irtózástól való megszabadulás, valamint a saját hibáiból eredő sorscsapásoknak az okát a külvilág ellenségeskedésére és saját hibáinak a külvilágra, a többi emberre való kivetítéséről, áthárításáról való lemondás.

Amennyiben sok belső törekvés árán sikerül neki egy fél lépést is tenni a kötelesség- és felelősségvállalás irányba, nyert ügye van. Innen már tovább vezeti rendkívüli éleslátása, intuíciója és a tapasztalatok értelmezése árán szerzett bölcsessége. A kifelé áradó, személyiségét szétszóró szabadságmániája átalakul (átalakulhat...) belső fegyelem és önuralom által létrehozott belső figyelemmé, éber tisztánlátássá, vagyis szellemi szabadsággal egybekötött egyetemes megismeréssé és szellemi áttetszőséggé.

A legjobb példa a Vízöntő – karmának a „viselkedésére” az Erdélyi Kovászna megye Kökös községének az egyik faluszéli viskójában az agybajos felesége betegnyugdíjából és annak a házában élő, deklarált munkakerülő „anarchista próféta” (Mennyire találó, tipikus Vízöntői önmeghatározás!) szellemi és gyakorlati élet-útja, aki, a könnyű és könnyelmű élet-gyakorlat szolgálatába állított egyik „zseniális” ötletétől a másik „zseniális” ötletéig haladva, a rendkívüli képességű, kétszeres teológus-hallgatóból, egy csődtömeggé, egy teljes gazdasági és erkölcsi nyomorba került „utolsók” („Az elsőkből lesznek utolsók...”) egyikéig küzdötte magát 5O éves korára.

A fiatalkori kényszer-találkozásunk és a besúgott – besúgói kapcsolatunk jellegét leíró szöveg végén láthatók az abszolút gondozatlan háznak és udvarnak az autentikus fényképei, az idillikus „otthonnak” amelynek a düledező falai és nylonnal „üvegezett” ablakai mögül, a Zen Buddhista bölcsességeket és magyarországi politikusokat gyalázó szövegeket írogató, internetes „székelyföldi” erkölcs-csősz, osztja az észt az anarchista erkölcsről és a helyes szellemi – spirituális alapállásról:Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok a fenti portálokon.
Kozma Szilárd

HozzászólásokJé, egy viziló, aki nem tud

Jé, egy viziló, aki nem tud olvasni és írni!

Szép jó reggelt neked is!

Adjon neked is a jó isten!Hát Unigue, jól megkaptad!

Hát kellett ez neked?
Kellett neked Gerle módon áskálódni!Nem tudom, hogy mit akart....

Korbuly felesége, miután a férj kérdőre vonja, hogy mit keresett nála reggel korán Szedlacsek barátja, miközben ő el volt menve hazulról:

- Ne kérdezz ilyet Pityu, mert fogalmam nincs, hogy mit akart. Kérlek szépen, ide jött, kitakart, rám feküdt, megdugott, majd felállt és betakart, aztán elment... - De tényleg nem tudom, hogy mit akart!Üdv Vidja! Örülünk! Új

Üdv Vidja! Örülünk!

Új felhasználók

kollerviki
Miklós
bottancs
Vidja

Maradunk a Titoknál!Köszönettel Kozma Szilárdnak

Kozma Szilárdnak köszönhetem a magam, majd később a feleségem és a fiam születési horoszkópjának az értelmezését. Nagyon sokat jelentett a segítsége, s ezért hálából a Szilárd asztrológusi segítségét (a személyes horoszkóp feltárását) mindenkinek a legmelegebben a figyelmébe ajánlom! Nem hiszem, hogy Kozma Szilárdon és Dénes Márián kívül magyar nyelvterületen valaki is képes ilyen minőségű segítséget nyújtani a személyes (“születési”) horoszkóp értelmezésén keresztül. Ha tényleg a Titkot keresik, rendeljék meg Tőle a személyes horoszkópjuk értelmezését-feltárását!