Amit a képzelet mágikus hatalma és annak a minél szabadabb érvényesülési lehetőségéről tudni kell

Kozma Szilárd: RENDELTETÉS

Az ember földi rendeltetése nem más, mint a megváltás (a szabadság, a boldogság, az egészség) elérése a képzeletirányítás és a fizikai világ és a saját teste jelzései segítségével.

I. A föld-karmáról (Részlet)

A föld-elem funkciójának és rendeltetésének a megértése (illetve ezek téves értelmezéseinek a leleplezése) elvezet bennünket az életünk és sorsunk céljának és értelmének a megértéséhez, a lét és az emberi élet lényegének, vagyis az élet igazi rendeltetése és célja megértéséhez, és tulajdonképpen az egész egyetemes létezés céljának és rendeltetésének a megértéséhez. - A számunkra néha ellenségesnek tűnő sors-mechanizmusok logikájának az átlátásához, és ezzel együtt és végül az igazi, spirituális tisztánlátáshoz. Ezért mondja a Tabula Smaragdina, hogy (Az isteni szellem, illetve a beavatott ember, vagyis: a Thelesma) „Ereje tökéletes lesz, ha a fölre vissza fordul.”
Aki nem érez rá, vagy nem ébred rá valamilyen módon, vagy nem lesz rávezetve akár tudatos okítással (neveléssel), akár úgymond véletlenszerűen (A sors-viszontagságai által) az alkímiai föld-elem sajátosságaira és jellegzetességeire, vagyis, ismét csak a földön (természetben) való létezésnek és a testben való állapotnak a rendeltetésére és funkciójára, az nem is értheti a sorsa logikáját, vagyis a szellemi öntudatnak és ez által az Isteni szellemnek az emberi testben való létezése értelmét sem, és annak az élete, lett légyen bármilyen értelmes személyről szó, vagy bármilyen jó és pozitív, veleszületett személyi tulajdonságokkal és képességekkel rendelkező személyről szó, vagyis: lett légyen bármilyen szerencsés csillagzat alatt született személyről is szó, annak az élete előbb - utóbb (legkésőbb öreg korában) céltalanná, értelmetlenné és ez által felesleges testi betegségek által okozott szenvedésekkel, örömben és derűsen telt napok helyett, ürömmel és keserűséggel telt sorssá változik.
A föld elemnek, tehát a fizikai létnek és a biológiai létezésnek van ugyanis a leg nagyobb és legfontosabb szerepköre abban a teremtés előtt a Lilith által felbolygatott és egymással szembe kerülő, egymás szétzúzására, kizárására és minden fajta, más módon történő tönkretételére igyekvő abszolút léterők között megvalósuló kiegyenlítődési folyamatban, amit egyetemes megváltásnak nevezünk, és amit az Abszolút lét-tudat indít el, annak érdekében, hogy ez által egyenlítse ki egymással és újra egyesítse a Lilith által szétbontott elemeit és így mentse meg önmagát. - Jézus, mint ennek, az egyetemes kiegyenlítődési lét-rendeltetésnek az első felfedezője (A megváltás hirdetője és tanítója), annyira fontosnak találta a fentiek a megértését (Az ember számára a legfontosabb tudni valók megértését és ennek a természeti sorsnak az elfogadását!), hogy ennek a sors elfogadáson alapuló kiegyenlítődésnek a szimbólumává változtatván önmagát a halálában, tudatosan provokálta mind a zsidó vallásvezetőket, mind a cinikus Poncius Pilátust, és általuk keresztre feszítette magát (A kereszt, a természeti élet által lehetővé váló sors-értelmezési lehetőségek feltétlen elfogadásának és a személyesen megtapasztalt és átélt természeti – földi jelek és jelzések megértésének, vagyis a Szaturnuszi őselvvel való azonosulás szükségének a jele.). Így tanítván és felejthetetlenné és kikerülhetetlenné téve ezzel, az utolsó, beavatási leckéjével (Az emberi szívből kitörülhetetlen keresztre-feszítettség szimbólumával.) az egész emberiségnek a személyi sors-felelősség és a megváltás tanát. Ez szerint, a szellemi jelenségeket és folyamatokat tükröző, illetve a szellemi információt magába befogadni, őrizni és vissza adni képes anyag természetes állapotaiból és tükör-jelzéseiből kell és lehet elsősorban a lényegi sors-következtetéseket levonni. Vagyis: a szellemi erők által létre hozott és azok által működtetett anyagi világnak a szimbolikus jelzéseiből kell tanulni, és nem a mágikus – misztikus fantazmagóriákból.
- Ezt jelenti az, hogy az a személy, aki leginkább ismerte a szellemi világ törvényeit és a sorsmechanizmusokat, nem tért ki mágikus erejű misztikus trükköket alkalmazva a sorvállalás elől, hanem tudatosan elfogadva, szembe ment azzal, jelezve az által, hogy ezzel a végső tanításával, a halálában az egész emberi lét rendeltetésének és céljának a szimbólumává változott, azt, hogy nem létezik fontosabb dolog az ember életében, mint a tudatos sorsvállalás, mert csak és csakis az által történhet meg a helyes és a spirituális sors- értelmezés, ha előbb a természeti létezés rendeltetése (Pl. a testi és a lelki fájdalom metafizikai értelme) meg van értve, fel van fogva és el van fel van fogadva a személy részéről.
Az tehát, amit minden, de minden szokványosan elfogadhatónak vélt életnyerési lehetőségben bízó humánus értelmiségi, valamint minden, magát kereszténynek képzelő vallásos ember és minden misztikus és mágikus hetet-havat összehordó mystész (Újabban: ezoterikus tanító) csoda-guru, szent és égi geometrikus, hamis próféta, modern vajákos, tehát misztikus csodabogár–kozmetikus elsődlegesen nem ért, nem más mint az, hogy az anyagnak, illetve az anyag léte által keletkező tárgyi valóságnak (rögzíthető, tehát nem letagadható, és nem megmásítható tárgyi információnak), valamint a tárgyi valóságból levonható, vissza-következtetési lehetőségeknek (a szellemi megértésnek), fundamentális (szakrális!) funkciója és kihagyhatatlan fontossága van mind az egyéni megváltódásban, mind az egyetemes kiegyenlítődés által elérhető abszolút lét helyre állításában, új létrehozásában. A volt-feleségemnek egy amerikai csoda-kurzusnak, majd az önmegvalósító (Szahadzsa) a joga-tanfolyamnak a misztikus tanaitól való meghatódása és a szó szoros értelmében vett észveszejtése, azért vágott annyira mellbe (És amitől egyből tudtam, hogy amennyiben tényleg csodákra adta a fejét, a házasságunknak befellegzett, de utolsó percig reménykedtem, hogy felébred.), mert korábban ezerszer elmagyaráztam neki is ezt a tényt. Vagyis azt, hogy miért figyelmeztet arra Jézus, hogy gyümölcséről (Tehát az anyagi megvalósulásáról) ismeritek meg a fát! És persze, mindazt, ami az anyagnak és a tárgyi valóságnak ebből a különleges szerepéből következik. Vagyis azt, hogy egyetlen más, létezési forma sem képes arra, amire az anyag. Nevezetesen arra, hogy a hozza érkező és a belé érkező információt
1) egy- az egyben vissza tükrözze. Vagy
2) vissza tartsa (Befogja és tárolja, majd ismét vissza adja), vagy
3) határozottan tovább irányítsa, vagy
4) befogván az információt, magán keresztül tovább vezesse. Illetve, hogy
5) a befogadott információ és energia hatására, átalakuljon más formájúvá. És, ha hosszabb, vagy rövidebb időre is, de ebben az új formában megmaradjon (rögzüljön). Vagyis tükrözze a belé hatolt és a lényegét képező szellemet.
Minden más létezési formában az információ zavartalanul tovább halad és szétáramlik – szétgomolyog és szétfoszlik köd szerűen, de persze, annál jóval gyorsabban, mint a fizikai köd. És ez akkor is így van, vagyis, akkor is eltűnik ha lényege szerint változatlan marad az információ és akkor is, ha lényegét képlékenyen megváltoztatva, valami más idearendszerré változik. Ezért, csak és csakis az anyagban, illetve az anyagi létezési forma információ-tükrözési és az információ-tárolói, információ-rögzítői tulajdonsága miatt, lehetséges számunkra - Anyagi testtel és szervekkel bíró lények számára! - az információ-olvasás és az információ-értelmezés, és persze, a tárolt, vagy olvasott - értelmezett információnak a visszahívása és egyszeri, vagy többszörös, de mindig megbízható információkhoz vezető felülvizsgálata, vagyis az a cáfolhatatlan és rejthetetlen és hamisíthatatlan tárgyi igazság, amely az „Ami fent van, ugyanaz mint ami lent van” abszolút lét elv alapján, tökéletesen, tehát nem elferdítve, nem homályosan és zavarosan tükrözi a szellemi valóságot.
Hogy ez miért annyira – szakrálisan! - fontos?
Éppen azért, mert az anyagnak az akadály, illetve tükör, vagy befogó - kaptáló, rögzítő tulajdonsága nélkül, lehetetlen ellenőrizni és kiszűrni, majd megállítani és megszüntetni az idea-világnak és a szellemi világnak, sőt: az asztrális (érzelmi és érzéki) világnak a Lilith-effektus által okozott torzulásait, szennyező, romboló és önromboló hatásait, az öncélú és önveszejtő örvénylést. Azért válik ugyanis Teremtővé a Lilith által megzavart abszolút lét és azért hozza létre végül ezt, a szakrális tükrözői és rögzítői tulajdonságokkal rendelkező az anyagi létformát, és főképpen: azért jött létre a végtelen anyagi univerzumban egy ilyen galaxis (Tejút), és abban egy ilyen bolygórendszer (Naprendszer), és azon belül egy éppen ilyen összetett mozgású és vegyi összetételű bolygó, amelyen lehetővé vált az anyagnak a szellemet magába engedő, és a szellem által működtethető és ellenőrizhető és értelmezhető biológiai struktúrákká – Földi lényekké! - alakulása, hogy azoknak és annak (Főképpen az embernek) a segítségével, a Lilith által okozott, zavarodottságtól, kábulattól, fertőzöttségtől és torzulásoktól megszabaduljon. Mert ami „lent”, tehát a látszólag a gravitáció ereje által sűrített és szilárdított anyagban van, ugyanaz van „fent” a szellemben, az ideavilágban is! És ezért ennyire egyedülálló és rendkívüli és fontos az anyag és a természeti létezés, mert képes visszatükrözni, és megbízhatóan pontos információt adni arról, hogy mi történik a legmagasabb – legfinomabb – dimenziók szintjén. És semmilyen más létforma nem képes erre és semmilyen más létformának nem lehet ekkora és ennyire kihagyhatatlan szerepe a spirituális és a kauzális kiegyenlítődés lehetőségeiről szóló információ-olvasásban, értelmezésben, vissza-közvetítésben és a visszavezetésben!
Ezért szakrális a föld, ezért szakrális az élet és ezért szakrális az embernek a teste, illetve az embernek a földi sorsa, sorstörténete, és a boldogságra (kiegyenlítődésre) való törekvése! Ezért szakrális a kereszt, ami nem más, mint az anyagi világ e szakrális mivolta tudatosításának és elfogadásának az ősi szimbóluma. Ebből, a szakrális szaturnuszi – (És ezért majdhogynem csalhatatlan!) - szellem – anyag, anyag - szellem relációrendszerből nyeri az asztrológia azokat a személyi sorsprogramokra vonatkozó, abszolút biztos információit, vagyis azokat, a spirituális-energetikai struktúra-tömörülések minőségére (egyéni karmájára és megváltási, megváltódási sorsprogramjára) vonatkozó információt, amelyekből akár még bizonyos jövő sors-eseményeket is ki lehet számítani, és amely szellemi folyamatokat, semmilyen más tudomány-ág nem képes ekkora egzaktsággal megállapítani.
És ezért megváltás ellenes, és ezért Isten ellenes, és ember ellenes minden tudatos hazudozás, intrika, korrupció és csalás. Ezért a lehető legfőbb vétek az információferdítés, vagy az információ-titkolás, a titkolózás, vagyis az anyag által biztosított tárgyi információ elrejtése, elferdítése, megmásítása, hamisítása. De éppen ennyire szakralitás ellenes, és megváltás ellenes az önámítás és az önkábítás is! És ezért jelenik meg idejekorán, előbb, vagy utóbb a halál, de legalább is a végzetes korlátozás és helyben tartás (A fejlődésre és a boldogulásra való képtelenség) a valósághamisító hazudozó és csaló személyek sorsában. Ezért jelennek meg a teljes visszafordítás – visszaküldés (Szaturnusz) angyalai (Sorserői. - Adott esetben éppen baktériumok és vírusok, vagy funkcionális szervi dereglációk formájában is.), azoknál, akik túl sokáig hazudoznak és csalnak, és így a valós kiegyenlítődést és a valós kiegyenlítődés által biztosított egységesülést lehetetlenné téve: tehát a megváltás földi megvalósulási lehetőségeit gyengítve, vagy azt önkéntelenül blokálva, igen erősen ferdítették elsősorban önmagukon belül, az ő személyi tudatuk legfinomabb mélységeiben élő abszolút tudat számára, a tárgyi (anyagi – földi) valóság által tükrözött és tárolt, információt. Vagyis, azoknál akik sokáig hamisították és titkolták a szellemi folyamatokat és jelenségeket értelmező –megváltó tényeket: a fényt.
Ezért kell megszűnnie a természetes idő-ciklusa előtt (Az ember esetében pl. 84 éves kora előtt.) minden olyan életformának, vagy emberi kapcsolatnak, amelyben az igazság (Plútó) fénye egy bizonyos mértéken felül kiveszik, vagy el van titkolva valamely fél részéről, és a Szaturnusz szellemisége az, amely ezt a mértéket és arányt megállapítja és az életet, vagy a személyi kapcsolatot, vagy kapcsolatrendszert előbb elzárja, majd elfojtja és megszünteti.
Az anyagi létállapot és a természeti (fizikai és pszichikai) életnek a spirituális-tükör és szellemi adatrögzítő (Szakrális!) mivoltának és funkciójának a boldogulásban kikerülhetetlen és nem eléggé hangsúlyozható fontosságát a keleti metafizika (Véda, Buddhista tanok, Jóga, stb.) egyáltalán nem érti. De legalább is, messze menően ignorálja. (Lásd ide vonatkozóan kiemelt fontossággal bíró, keleti aszkéta tanokat és öncélú fakír-gyakorlatokat, a steril aszkétai és fakír életcélokat.) Ezért képtelen levonni az anyag visszajelzéseiből a megfelelő egyéni alapállás felvételéhez, vagyis a természetes magatartások kialakításához vezető logikus következtetéseket, megelégedvén az egyetemes megváltás magvalósítása feltételeit jelző és az egyetemes törvények szerint strukturálódó anyagi formaváltások jelzéseinek, de főként az emberi test fájdalom- és örömjelzéseinek, a múló illúzióként való kezelésével. Vagyis a fájdalom, a betegségek és a nyomor üzenetei iránti közömbösséggel. Magyarán, a keleti misztika megelégszik a metafizikai jelenségek és kinyilatkoztatások elméleti (spekulatív filozófiai) értelmezésével, miközben az anyagnak a szellemre visszaható üzeneteit, valamint az anyagi törvényekből és az anyagi formák változásaiból kiolvasható lényegi és kauzális információkat ignorálja, elveti, de legalább is, az azokkal szembeni közömbös magatartást és alapállást tanítja.
Nem is lehet eldönteni, hogy ez utóbbi-e a nagyobb vétek, vagy az anyaghoz, az anyagi világhoz való téves viszonyulás másik véglete: az európai bölcsőjű és mára az egész nyugati típusú civilizációra jellemző anyagba-süllyedés, amelynek materializmus már csak a végső karikatúrája, és amely anyagba-butulás szellemi állapota, a természeti világot és a természeti életet, megélhetési alapnak és élvezet-csikarási (boldogságszerzési) lehetőségnek, vagyis, végső soron, határtalanul kizsákmányolható és kizsákmányolandó „külső” lehetőségként kezeli. El egészen a liberálisan „felvilágosult” stupid nyugati embernek a saját testének és szervezetének az eladható „értékként” (munkaerőként, vagy éppenséggel eladható szervgyűjteményként) való kezeléséig. Sőt, a nyugati típusú, termelő-fogyasztó spirituális ignorancia még ennél is tovább elmegy: kimondottan csak élvezeti lehetőségek (lelki és testi izgalmak) kicsikarására alkalmas állapotnak tartja a természeti léten belül az emberi testet, ami fölött a személy önkényesen – a liberális olvasatban: szabadon - rendelkezhet (Feminista nők pl. a méhük fölött. Szegények az eladhatónak vélt veséjük fölött).
Egyik véglet sem jobb a másiknál: az anyagi valóság felett lebegni vágyó, fizikai létre vonatkozó illúzió-elmélet és a szintén az anyag és a test jelzéseivel szembeni ignoranciához vezető, buddhista nirvána-tan, végső eredményeiben és következményeiben, semmivel sem jobb a materiális-nyugati koncepcióknak a tudomány segítségével elérhető életnyerési lehetőségekbe vetett ostoba és majdhogynem állatian alacsonyrendű hiténél. Egyedül a szellemi törvényeknek a természeti törvényekben való tükröződését, illetve a természeti törvényeknek a szellemi törvényekkel való megfelelését tanító, és ezért a természeti sorsvállalást és az abból kiolvasható – kikövetkeztethető szellemi magatatást hirdető, eredeti (Nem szekularizált!) kereszt-viselői, természeti sors-elfogadói alapállásnak van egyetemes vonatkozású értelme tehát, mivel egyedül ez, a misztikus hazudozások nélküli keresztény alapállás egyezik meg a teremtés eredeti rendeltetésének és céljának a logikájával, az egyetemes megváltás logikájával. Ezért mondja Jézus, hogy vegye fel mindenki a maga keresztjét és azt, hogy: „Aki a fiút (A megnyilvánulást: a hinduk és a buddhisták) bántja, annak megbocsáttatik. Aki az atyát bántja (Istentagadók és az Istenkáromlók) annak is megbocsáttatik. De aki a Lelket (Szent Szellemet: a rendeltetés logikáját) bántja, annak nem bocsáttatik meg.” Vagyis, aki a teremtés és a teremtés által lehetővé tett megváltás alaplogikája ellen dolgozik, aki a Szaturnusz szelleme (megváltás irányába terelgető egyetemes felelősség) és a Plútó szelleme (A teljes kölcsönös egymásba hatolás és egymáson áthatolás szelleme: a kiegyenlítődés szelleme: az egészség, vagyis a megváltás megvalósulása) ellen dolgozik, annak nem bocsáttatik meg. Azt is kell tudni viszont, hogy nem egy külső és tőlünk független (objektív) mindenható erő (Szakállas Isten) az aki nem bocsát meg, hanem a bennünk levő spirituális megváltási ősprogram, misztikus kifejezéssel: a felettes Én-ünk.
Máshol meg azt mondja Jézus, hogy (Létezik egy olyan törvény: az abszolútum törvénye, ami szerint: ) attól a személytől, aki sejti, vagy tudja, hogy mit jelent a megváltás (Aki ismeri a törvényt és a logikát: a teremtés rendeltetése logikáját), sokkal több igényeltetik (Vele szemben nagyobbak a felettes énjén keresztüli un. égi elvárások ), mint attól, aki tudatlan. Tehát, attól aki úgymond ártatlan és még nem tudhatja, hogy tulajdonképpen miért is jó neki a csalással és a hazudozással: a valóság hamisítással szembeni morális alapállás, és, hogy e szerint az alapállás szerint, miért is kell neki hazudozás, titkolózás és a korrupcióban (A létrontásban) való részvételt el utasítva, ezt vagy azt a dolgot és morális magatartást helyesnek látva, megtennie, illetve nem tennie?
Metafizikai szempontból, tehát a Megváltás nevű, isteni igazság (Plútó) logikája szempontjából két fajta, jellegzetesen negatív (Szaturnuszi) viszonyulás létezik a megváltás (Az atya-anyához való visszatérés: az új abszolút állapot) elérési lehetőségének a zálogát képező anyagi világhoz:
1. A jellegzetesen hindu misztika viszonyulása, amely illúziónak tekinti a fizikai – anyagi létet. Vagyis a misztikus közömbösség magatartása, amire talán a legjellemzőbb, hogy egy Teréz Anya néven elhíresült erőtlennek látszó, törékeny kicsi európai nőnek kellett Kalalkuttában kikötni a Káli Istennő temploma tövében ahhoz, hogy az elméleti fantazmagóriákat elvető, cselekvő szeretet jelentésére: az emberrel való személyes és közvetlen törődés fontosságára a vallásos őrületükben lelki fakírokká váló hindu tömegek figyelmét felhívja. Ez tehát a tipikus misztikus lét- és életszemlélet, amely vallásos és önkényes (A valóságban nem ellenőrzött) metafizikai értelmezések alapján, kizárólag a szellemi világ tulajdonságaival foglalkozik a lényegi (szakrális) fontossággal bíró anyagi – tapasztalati világnak, a testi tapasztalásnak és a fájdalom-jelzéseknek a majdhogynem teljes ignorálásával, illetve a személyes benyomások és történések, bizonyos általános megfigyelések alapján történő, elméleti-misztikus és mitologikus értelmezésével.
2. A materiálisan „felvilágosult”, tipikusan a testi és lelki élvezeti - élvezkedési lehetőségekért, valamint a kényelemért és az élvezetek és a kényelem biztosítottságáért reggeltől estig dolgozó és harcoló, azok lehetséges elvesztése miatt aggodalmaskodó és az elvesztéssel szembeni biztonsági rendszereket létre-hozó, persze: szerfölött gazdaságos és tudományos európai és a nyugati mentalitás, amely minden egyéni, vagy emberiség szintű sorskérdést és sorsproblémát az anyagi lét törvényeinek és tulajdonságainak a figyelembevételével és tanulmányozásával próbál elintézni, illetve, az anyagi-természeti tulajdonságok és törvények kijátszásával akar elérni. Vagyis, a keletinél talán még ostobább az a tudományosnak képzelt nyugati viszonyulás, amely az emberi szenvedés és boldogság kérdését az anyagban és az anyag által akarja megoldani. Az utóbbi, a tipikusan Ezsaui, Judási és Fauszti magatartás, amely az anyagba való kábulás következtében a materiális tudománya segítségével, „meg akarja nyerni az életét” és ezért eladja az elsőszülötti jogát: a tudatos sors-irányító szellemi éberségét és sors-idéző, sors-formáló mágikus hatású képzelő erejét egy tál lencséért, vagyis a hamar megvalósítható és kézzel fogható – végül is öncélú: - anyagi haszonért. A művelői által természet-tudományosnak nevezett termelői- fogyasztói (nyugati) vallás, legyen az bármennyire humanista és szabadelvű, teljesen ostobává és így az anyag foglyává, ostoba állattá teszi az esetleg több egyetemen is diplomázott és doktori és más tudományos rangokkal és címekkel hivalkodó nyugati embert. A természet-kizsákmányoló és természet-szipolyozó, vagyis a természet-zavaró, természetromboló ideológia segítségével tartható fenn tehát, az a globális kényelem- és élvezet-fokozási alapállás (Negatív Merkúr, Vénusz, Mars, és Jupiter), valamint az a kényelembiztosítási és élvezetbiztosítási (Negatív Szaturnusz) erkölcsi-szellemi magatartás, amelyben a családapa kizárólag csak a zsákmányszerzői (létfenntartás és élvezetbiztosítói) funkciót és társadalom nevű Bábeltorony- építő funkciókat tölthet be. Ez az, az okosnak képzelt civilizációs (védekező!) ideológia, amelyben, a természeti törvényeket nem azért tanítják az iskolában, hogy abból sorsjavító és sorsbeváltási lehetőségekről szóló – spirituális – ismereteket szerezzenek és ilyen jellegű komoly következtetéseket vonjanak le, hanem azért, hogy ezen „objektív” tudásból álló tudomány segítségével, a tömegek egyedei minél jobban kizsákmányolhassák a természetet és saját képességeiket, és ez által megnyerhessék az életüket, éppen annyira öncélú és nevetséges, mind a Kalakuttai külvárosok szennyes utcakövein meditálgató fakír-aszkéták pózai.
Kívülállók számára a sors iróniája, a megváltás törvényeit ismerő beavatott számára a Polaritás törvénye következménye az, hogy ez a magát kizárólagosan „tudományosnak” hirdető, anyagba butuló nyugati magatartás éppen a kereszténység táptalaján (Európában) jött létre. Világos, hogy éppen annak a világméretű, csalásnak a következtében alakultak ki ez az objektív és az egész földi élő világot a katasztrófába döntő természettudományokra alapozott, „objektív” tanítási koncepció, miszerint a Názáreti Jézus nem a megváltódás eléréséhez szükséges természeti sorselfogadás (Szaturnuszi) és szimbólum-fejtés szükségének leckéjét tanította volna meg az által, hogy tudatosan felfeszíttette magát a keresztre! – Lássuk be végre: annak a világvallás szintű, metafizikai hazugságnak a következtében alakulhatott ki ez a természetrabló materialista ideológia, hogy a Jézus kereszthalála által, a kivételes Istenfiú mindannyiunkat mintegy előlegezetten megváltott, amennyiben az általa soha nem tanított vallásnak a hű követőivé válunk, illetve maradunk. Vagyis annak, hogy miközben ő minden ember számára az első szülötti jogot, vagyis az abszolút léttel való közvetlen kapcsolat létezését és annak a fontosságát tanította (Én vagyok az út, az igazság és az élet. – De ezt nem kizárólagosan magára, az ő állítólagos kivételezett személyére értette, hanem mindenkire!), őt kinevezték összesített ókori mitológiai hősnek: az Isten kizárólagos és egyedüli, megváltó fiának, aki, állítólag e metafizikailag teljességgel szélhámosi szerepkörével, amellyel minket újból és újból megfosztanak az abszolút azonosság- tudatunktól, megtestesíti azt a rettenetes vallásos különválasztást, amiről Hamvas Béla oly plasztikusan és találóan (Egzakt módon) ír az Androgünosz 86. pontjában:
„Ahol az embernek és minden létező lénynek a létezésben Istennel való azonosságát felismerik, ott vallás tulajdonképpen nincs. Ahol az embernek a létezésben Istennel való azonossága homályban marad, és a nem-azonosságra építenek, ott vallás keletkezik. Mert a vallás nem egyéb, mint az ember és az Isten nem azonossága, soha nem azonossága, semmi körülmények között nem azonossága és végtelen nem-azonossága. Ebből az ijedelemből és megrettenésből keletkezik a létezésben az ember létével nem azonos Isten távolsága és idegensége. Ami éppen a vallás. Az ember a vallás szerint nem azonos, csupán kép és hasonlatosság. Csak másolat. Mintha két féle lét lenne, Isteni és emberi. Mintha Isten és ember örökre és végzetesen összemérhetetlen lenne. Mintha a vallás a létezést ketté szakítaná. Egy felsőbb és egy alsóbb létezésre, aminek a következménye természetesen, hogy a létezést tovább szaggatják, népek és fajok és vallások és VÉLEMÉNYEK (Kiemelés K. Sz.) és arcszínek szerint.”
Az anyagi világ szimbolikus jeleiből tehát, sokkal több és értékesebb, mivel igazabb és lényegesebb szellemi, spirituális és metafizikai információkat lehet kapni a sors-feladatainkra és sors-állapotunkra, illetve a sorshelyzetünkre és gyakorlati életfeladatainkra vonatkozóan, a mint a szentek, vagy a teológusok által a misztikus élményeik és révületeik hatására írt vallásos, vagy misztikus szövegekből, a tőlük kapott sors-eligazításokból. Ezért megbízhatóbb és értékesebb személyi horoszkópok asztrológiai szimbólumaiból, vagyis a sorsképletek kauzális jeleiből és jelrendszereiből az illető spirituális struktúrák jellegét felfedő kauzális asztrológia feltárása, vagyis sokkal értékesebb az a sorsinformáció, amely meg mondja, hogy mi van, mint az, amely azt mondja meg, hogy esetleg mi lehet (Jósló asztrológia). Gyakorló asztrológusi munkám során, döbbenve kellett tapasztalnom, hogy a személyi horoszkópjaikban a többnyire földjegyekben, vagy földházakban található Karmikus pontokkal, vagy erősen támadott föld-bolygókkal rendelkező személyek, nem is annyira rögeszmések, illetve földhöz kötött gondolkozásúak (nehéz fejűek), mint ahogy azt a klasszikus asztrológiai alapképezettségemmel az elején elképzeltem, hanem nagyon is rugalmas és praktikus gyakorlati érzékkel és technikai intelligenciával rendelkeznek, hanem inkább az a bajuk, hogy túlzottan is jelentéktelennek találják és elnagyolják azt, hogy mit is mond számukra, vagy róluk az a fizikai – természeti valóság amiben éppen élnek, illetve, az a sorsállapot és sorshelyzet, amelybe éppen kerültek. És ezt akkora mértékben, hogy sokszor az, az érzésem támad, hogy az illető személy nem is a föld-karma által jelzett negatív determinációktól, hanem egyenesen valamiféle levegő-karmás determinációktól szenved. Persze, az is lehetséges, sőt: valószínű, hogy a föld-karmával rendelkező személyeknek azon része, amely rögeszmés és un. anyagba-zuhant, vagyis az anyagi érzékelési rendszerektől és az anyag látványától elkábultak, nem kíváncsiak a szellemi valóságra jönnek az olyan asztrológushoz, amely nem jósolgat az anyagi jelekből, hanem mindenkit a saját szellemi realitásra igyekszik rávezetni. Ezért, számtalanszor kaptam például a hozzám forduló, és többnyire föld-karmás jellegű horoszkóppal rendelkező személyekkel szemben magam azon, hogy ilyen jellegű struktúrájú személyekkel szemben, én, a Levegő (Mérleg Lilith) karmás és Víz (Rák Sárkányfarok) karmás és Víz napjegyes személy kellett és kell a tárgyi valóságot megvédenem, illetve ezeket a személyeket a tárgyi tények cáfolhatatlan valóság- és igazságtartalmára emlékeztetnem, vagy éppenséggel, a józan paraszti ész logikáját használva (Amit egyébként nagyon unok és nagyon szerencsétlenül szűklátókörűnek találok, de ilyenkor nincs más, amit tennem!) rávezetnem. És, amivel a leges leg könnyebben rá tudom vezetni az embereket az anyagi valóság spirituális funkciójáról alkotott tévedéseikre, tévképzeteikre, illetve az életük és sorsuk anyagi valóságának az ignorálásából, annak az illúzióként való kezeléséből, illetve a szellemi – spirituális zavarodottságukra, az éppen az un. anyagi problémáiknak, vagyis a gazdasági problémáiknak az értelmezése.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Az egyetemes etikára alapuló tisztánlátás, valamint az etika és a tisztánlátás eredményei szerinti belső és külső mentalitás a boldog és egészséges élet feltétele és nem az anyagi gazdagság segítségével elérhető különleges élvezetekben való részesülés és az öncélú személyi, vagy családi – nemzeti, stb. biztonság növelése. És ez az egyetemes igazság, aminek a Názáreti Jézus két ezer évvel korábban már hangot adott (Aki meg akarja nyerni az életét....), soha és sehol nem mutatkozik meg annyira egyértelműen mint egy tíz évvel az ezredforduló utáni apokalipszisben. Persze, az apokalipszist ugyancsak nem annak az izgalom-keltő értelmezése szerint használom, hanem az eredeti értelme szerint. E kifejezés ugyanis, aminek az elferdített, tragikus értelmét a modern misztikusok annyit koptatták az ezredfordulói jelenségekkel kapcsolatosan, nem világméretű tragikus eseményeket jelent, hanem olyan idő minőséget és olyan idő- helyzetet, amelyben az eredeti és a végső (metafizikai: vagyis fizika előtti és fizika fölötti) igazságok felszínre kerülnek és eredeti értékük és eredeti értelmük szerint értelmeződnek. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a kizárólag kényelmi és élvezeti igényeket, illetve a gazdasági szempontokat szolgáló tudományos életszemlélet romlást és rombolást okozó vetületeiről lehull a lepel, és amelyben az ember észreveszi, hogy éppen ugyanolyan üres lelkileg tudománnyal, mint tudomány nélkül. Sőt, esetleg még azt is, hogy a tudomány és a technika által előállított, természet-zavaró gazdasági és biológiai "jótettmények" káros (és végzetes!) hatásai sok esetben csak a harmadik- negyedik ember generációk tagjain észlelhetőek.
Hogy a rövid távon eredményes, ám hosszú távon ökológiai katasztrófákat is előidéző tudományos - technikai és gazdasági gondolkozásunk nem csak a természetre hat végzetesen, hanem az ember belső, pszichikai és szellemi természetében is végzetes zavarokat előidéz. Nem csak az atom-iparról és a vegyszereknek a mezőgazdaságban való alkalmazásáról, nem csak a génmanipulációról, hanem az orvosi technikák egy jelentős részéről is ki derült már, hogy hosszú távon katasztrofális következményekhez vezet. Így, például a kézzelfogható eredményeket hajszoló gyógyításnak az un. nőgyógyászati alkalmazása, a “magas” gazdasági- színvonalat elért országok népeinek a számbeli sorvadásához vezetett, mivel nem csak az emberi szervezet immun- rendszerét teszi tönkre, hanem elsősorban a nők szülői, élet-adói képességét is.
Statisztikai tény, hogy azok a lánygyermekek, akik mesterségesen, vagyis császármetszés útján születtek a világra, vagy olyan orvosi beavatkozás által, amely során, a különböző fájdalomcsillapítók hatására, a szülő- anya nem volt mentálisan éber és nem használta teljes kapacitásával a saját szülő-erejét, felnőtt korukban szintén nem képesek saját erejükből megszülni gyermeküket és tudattalanul (önkéntelenül) félnek, mind a várandós állapottól, mind a szülés aktusától. Ezért azokban az országokban, ahol három - négy generációra visszamenőleg divatos a szülés közbeni fájdalom csillapítók használata, a zsibbasztás, a császármetszés és a "programozott" szülés, a fiatal nők egyre ritkábban és egyre több fenntartással vállalnak gyermeket, miközben vagy az állítólag szerencsétlen gazdasági helyzetükre hivatkoznak, holott mindössze akkorára nőtt a civilizációs igény, hogy gazdaságilag előre biztosítottnak akarják tudni magukat évekig, illetve félnek attól, hogy a szülés után kevesebb jövedelemhez jutva, lemaradnak az élet világi és érzéki élvezeti lehetőségeiről, vagy arra hivatkoznak, hogy nem tudják megtalálni az igazi párjukat. Holott ezek a zsibbasztott, kábított, vagy altatott anyák, nagyanyák és dédnagyanyák vonalán a világra jött nő nemű utódokban teljesen megzavarodik az ősi képzet az élet értelméről és rendeltetéséről, aminek következtében, ha tudattalanul és önkéntelenül is, de szorongnak és félnek a gyermekszülés gondolatától, nem vállalják az áldott állapot (tudományosan: teherkihordás) nehézségeit, a gyermekszülés "kínját". Annak ellenére, hogy közülük egyesek "imádják a gyermekeket", voltaképpen gyermek-ellenes a spirituális és a pszichikai mentalitásuk. A szintén gazdasági megfontolásokból a foganás előtt szedett fogamzásgátlóknak, szintén nagy a gén struktúrákra gyakorolt káros (szülői erőt csökkentő) következménye, nem csak a biológiai, hanem főként a mentális és a spirituális (karmikus) károsodás és degradáció miatt is. Tudományosan, már azt is kimutatták, hogy a fogamzásgátlókhoz használt női hormonoknak a vizeletből - különböző természetes, vagy természetellenes utakon - az ivóvízbe való visszakerülése következtében az újabb férfi- generációk nemzőképessége (a férfi ivarszervek száma és vitalitása) és szexuális képessége is jelentősen csökkent, de ez már csak a fizikai megjelenési formája annak, amit a keresztény vallásban valamikor még a bűnbeesettségi lelki állapotunk következményének neveztek. Hamvas Béla szavaival: a modern embernek a globális létrontás (gazdasági hajsza a boldog és biztosított élet megvalósítása érdekében) logikája szerinti gondolkozásának a következménye mindez.
Nem csak a föld-karmára leginkább jellemző szocialista gondolkozás miatt gazdaságilag tönkre ment magyar nemzet fogy ezen okok miatt látványosan évről - évre, hanem a német, az angol és a skandináv országok "bennszülött" lakóssága is, annak ellenére, hogy a gyermekszülést és a gyermekvállalást gazdaságilag igen kedvezően támogatják állami szinten ezekben az országokban. Annak arányában, ahogy a gazdaság-központú nyugati típusú gondolkozás terjed, a kelet európai népek is átveszik ezeket az előnyösnek tetsző, szülés könnyítési és család- szabályozási eljárásokat, azok is, sokkal rohamosabban sorvadni kezdenek, mint ahogy azt a gyakorlati eljárások szerint logikus lenne.
A fent leírt jelenségek csak a jéghegynek a csúcsát képezik, a látványos eredményeket hozó tudományos - gazdasági tevékenységünk által előidézett, kevésbé látványos katasztrofális folyamatoknak. A kényelem- és élvezet és biztonság-keresés mentalitásán alapuló, káros és végzetes (természet-ellenes) tudományos eljárások miatt tehát, apokalipszisben élünk olyan értelemben, hogy egészen jól látható, hogy az emberiség egy része a tudományos gondolkozásában ugyan fejlődik, de a szellemében – spirituális struktúrájában – és ennek következtében a biológiai szervezetében annál jobban degenerálódik.
A természet-ellenes gazdasági és tudományos tevékenységünk által kiváltott üvegházhatás következtében megzavarodott természet által okozott problémák mellett, a világiság vége olyan értelemben is bekövetkezik tehát, hogy az emberiség egyre nagyobb része lesz képtelen természetesen élni, vagyis orvosságok és mesterséges erősítők és vitaminok nélkül megélni, mivel a természetes élelmiszerforrásokat (a gabonákat és a zöldségeket) tönkre teszi a kapzsiságnak a tudományos szemlélettel össze fonódó termesztése (Lásd gén-manipulált növények nagy hozamú termesztése), másrészt, az orvostudomány és a genetika által beindított természetellenes magzatfoganások és szülések által létrehozott globális gén-struktúra zavarodást, vagyis az újszülöttek biológiai struktúráinak a globális degenerálódási folyamatát, csak későn veszik észre és mutatják ki az orvosok és biológusok egyértelműen. És persze, a jelzett folyamat sem állítható majd le azonnal, globálisan és egyértelműen. A megfelelő politikai intézkedések után is, a természetes rend csak több generáción, sőt: több évszázadon keresztül fordulhat majd vissza, ami azt jelenti, hogy a megfelelő nemzeti és globális intézkedéseket követően, leghamarabb egy évszázad múlva. Ezért a föld-karma által irányított gazdasági rendszer segítségével elkövetett külső és belső természet-zaklatásnak, a közeljövőben a civilizált emberiség minőségi és számbeli sorvadása lesz az eredménye.
A helyreállítás viszont olyan, az anyagi világ eredeti rendeltetése megértésén alapuló, gyökeres szemlélet-változtatást igényel, amit ugyancsak több generáción keresztül és csakis a metafizikai alapú (kauzális, és nem jósolgató!) asztrológia térhódítása után lesznek képesek átvenni az emberek. Az ezredvégi kereszt- és katasztrófa- konstellációk, akárcsak a 2O12 utáni apokaliptikus konstellációk, minden józan asztrológus számára a természeti katasztrófák mellett, a "minden áron jót akaró", élvezői- fogyasztói pragmatizmusnak, illetve az antropológiai és ökológiai katasztrófát előidéző, materialista gazdasági életszemléletnek, vagyis, a föld-karma szerinti ostoba és sötét mentalitásnak a két - három generáción belül bekövetkező teljes "világvégét", vagyis a világias – gazdasági és materialista-tudományos gondolkozás által kiszolgált, anyagi és öncélú boldogság nyerői életszemlélet (nyerészkedő mentalitás) végét vetítik előre.

Lásd a részletes kifejtéseket és a vitákat á értekezéseket az:
- honlapjainkon, honlapjaimon.

Hozzászólásokair jordan golden goose

air jordan
golden goose sneakers
supreme new york
yeezy shoes
yeezy boost 350
yeezy shoes
cheap jordans
lebron james shoes
golden goose sneakers
moncler jackets
supreme clothing
kyrie spongebob
yeezy boost 500
curry 7 shoes
balenciaga shoes
bape clothing
hermes birkin
steph curry shoes
100% real jordans for cheap
kobe shoes
balenciaga shoes
balenciaga
moncler
supreme
off white
curry 6
yeezy shoes
giannis shoes
jordans shoes
lebron james shoes
jordan shoes
kobe 9
kd 10
yeezy 700
yeezy boost
supreme new york
bape hoodie
jordan retro
off white clothing
supreme clothing
kyrie 4 shoes
jordan sneakers
jordan shoes
yeezy boost 350
retro jordans
yeezy shoes
yeezy boost 350 v2
offwhite
cheap jordans
jordan shoes
balenciaga shoes
longchamp bags
golden goose
lebron shoes
yeezy shoes
supreme hoodie
jordans
supreme
supreme hoodie
supreme clothing
balenciaga trainers
golden goose
supreme hoodie
moncler jackets
golden goose
yeezy boost 350 v2
off white jordan 1
yeezy supply
balenciaga
supreme outlet
moncler jackets
jordan 11
air jordan
nike off white
air jordans
jordan 6
kyrie 6
longchamp
kd 12
golden goose sneakers
yeezys
yeezy boost 350
kyrie 6 shoes
adidas yeezy
golden goose outlet
longchamp handbags
kyrie shoes
curry 6
lebron 16
hermes birkin
moncler
yeezy shoes
cheap jordans
kevin durant shoes
yeezy
off white hoodie
kd 11
bape hoodie
a bathing ape
yeezy shoes
off white nike
retro jordans
a bathing ape
air jordan
yeezy boost 350 v2
golden goose
kobe byrant shoes
yeezys
supreme clothing
yeezy boost 350
supreme t shirt
lebron shoes
off white nike
yeezy shoes
supreme outlet
yeezy boost 350
yeezy boost 350 v2
golden goose
off white clothing
kobe shoes
golden gooses
yeezy boost 350
jordan 12
jordan shoes
supreme clothing
nike off white
supreme hoodie
cheap jordans
supreme
balenciaga shoes
balenciaga shoes
golden goose outlet
stone island sale
jordans
supreme new york
supreme clothing
lebron 17 shoes
kyrie 5 spongebob
hermes handbags bag
nike epic react
yeezy supply
goyard
curry 7 sour patch
supreme clothing
off white shoes
golden goose outlet
yeezy
yeezy 350 v2
yeezy boost
golden goose outlet
curry 7
supreme clothing
kyrie 6
yeezy outlet boost
kawhi leonard shoes
kyrie 5
yeezy shoes
giannis shoes
yeezy boost
nike lebron 16
kobe shoes
hermes handbags
moncler outlet
kyrie shoes
moncler coat
yeezys
moncler
jordan shoes
birkin bag
yeezy
balenciaga triple s
yeezys
balenciaga
stone island outlet
hermes
supreme clothing
michael jordan shoes
supreme
kobe 11
chrome hearts online store
longchamps
stephen curry shoes
hermes belt
lebron shoes
adidsas yeezy
birkin bag
curry 7
longchamp
russell westbrook shoes
yeezy boost 700
hermes bags
kyrie 5 shoes
yeezy
jordans
yeezy
supreme hoodie
retro jordans
golden goose
kyrie 6 shoes
jordan 13
yeezy boost 350 v2
yeezy 500
supreme clothing
balenciaga shoes
golden goose
yeezy boost 350 v2
supreme new york
supreme t shirt
yeezy boost 350
kd 12
goyard
hermes handbags
goyard
goyard handbags
yeezy
moncler jackets
goyard
curry 6
jordan retro
jordan 4
off white
yeezy 350
nike shox for men
curry shoes
kd 13
golden goose sneakers
kyrie irving shoes
supreme
kd shoes
kd shoes
curry 7 sour patch
off white shoes
goyard handbags
stephen curry shoes
balenciaga
kd13
kd 12 shoes
yeezy supply
yeezy
kyrie 6 shoes
jordan shoes
jordan shoes
supreme
stone island
longchamp handbags
giannis antetokounmpo shoes
pg 4
supreme
retro jordans
curry 7 shoes
cheap jordans
yeezy
kyrie 6
kd shoes
cheap jordans
moncler outlet
kd shoes
hermes belt
supreme clothing
adidas yeezy
yeezy
supreme clothing
kd shoes
jordan shoes
bape clothing
kyrie 4
yeezy
supreme hoodie
nike shox
jordan shoes
chrome hearts outlet
goyard handbags
yeezy boost 350 v2
yeezy< boost/strong>
yeezy boost
yeezy boost 350 v2
lebron shoes
supreme clothing
adidas yeezy
off white shoes
hermes handbags
supreme shirt
kevin durant shoes
curry 7
supreme clothing
kyrie irving shoes
off white
jordan shoes
supreme clothing
balenciaga sneakers
moncler
birkin bag
moncler
golden goose
cheap jordans
birkin bag
supreme clothing
nike x off white
golden goose outlet
longchamp
steph curry shoes
longchamp handbags
kyrie 3
kobe sneakers
jordan 1 off white
balenciaga
yeezy boost
off white hoodie
kd13
balenciaga speed
stone island
moncler sale
lebron 15 shoes
paul george shoes
hermes
nike kd 11
nike react
jordan shoes
golden goose sneakers
giannis antetokounmpo shoes
moncler outlet
curry 6 shoes
jordan shoes
moncler outlet
off white clothing
supreme
supreme
lebron james shoes
moncler jacket
hermes belts for men
calvin klein outlet
curry 6 shoes
hermes online
off white x jordan 1
kobe basketball shoes
supreme clothing
bape hoodie
kd shoes
golden goose sneakers
calvin klein underwear
steph curry shoes
lebron 15
off white jordan 1
curry 6 shoes
lebron 17
yeezy
yeezy shoes
supreme outlet
air yeezy
supreme new york
westbrook shoes

yanmaneeeStone SEM:) Gerle Éva és elhatárolódik Kozma Szilárdtól

A tegnapi napon legnagyobb megdöbbenésemre ezen az oldalon, egy kb. 5 hónappal ezelőtti, egy nyilvános petíción írt hozzászólásom láttam viszont és ezzel kapcsolatban különféle teóriákat a személyemmel kapcsolatban, valamint Kozma Szilárd nekem címzett minősíthetetlen hangvételű üzenetét -> Nem lehet semleges, ami magát semlegesnek mondja. Egyetlen!

Ezúton tájékoztatnék mindenkit, de legfőképp Kozma Szilárdot, hogy NEM Gerle Éva vagyok és NEM Gerle Éva felbérelt asztrológus barátnője.
Egy teljesen kívülálló, asztrológiát tanulmányozó, semleges emberként írtam decemberi hozzászólásom, mert hitetlenkedve követtem az interneten teljesen nyilvánosan egyre durvábban elfajuló vitát. Kicsit rákerestem a vitapartnerek neveire és nem is kellett sokat keresgélni az interneten, hogy korábbi, másokkal folytatott teljesen hasonló hangvételű végeérhetetlen háborúskodásokat olvassak a Kozma-Joó párossal kapcsolatban és ha más stílusban és hangvétellel is, de Gerle Évának is volt néhány vitás ügye korábban. Mindez elgondolkodtatott és ekkor született meg a peticiok.hu-n a tükrök című bejegyzésem. Én decemberi hozzászólásomban senkit nem támadtam, teljesen semlegesen és tisztelettel írtam le véleményem az adott vitával és érintőlegesen az asztrológiával kapcsolatban.

Azonban semmi közöm Gerle Évához és semmi közöm Unique-hoz sem, aki itt, a thesecret.hu-n érdekes témájú és tartalmú, színvonalas bejegyzéseket tesz közzé.

Kozma Szilárd, én nem 60 éves ember vagyok, hanem jóval fiatalabb, ám 20 éve olvasom Hamvas Béla könyveit és nagy tisztelőjeként igyekszem az életemben minél tisztábban realizálni és tovább adni a szellemi örökségét. 20éve járok szellemi úton, igyekszem keresni a fényt és a tudatosságot. Több, mint mint 10 éve foglalkozom asztrológiával hiteles forrásokból merítve. Eleinte elsősorban önismereti célra használtam, majd sok évnyi tanulás és tanulmányozás után, már régóta (teljesen ingyen) segítek azoknak is, akik önként hozzám fordulnak. Ám sosem tennék közzé (rágalmazó!) tanulmányokat ismeretlen emberekről anélkül, hogy személyesen kértek volna elemzést, ráadásul anélkül, hogy egyátalán megadták volna a születési idejüket és egyébként is hozzájárultak volna mindennek a nyilvánosság előtt való közléséhez.

Továbbá ez nem verseny, hogy felsoroljam hány évesen olvastam az első Hamvas Béla kötetet, eddig hányat összesen és 30 vagy 35 éves koromig hány horoszkópot értékeltem ki. Nem fogom bizonygatni szellemi hátterem és asztrológiai tudásom önnek, nincsen rá semmi szükségem ugyanis.
Kényszeresen bizonygatni és főleg másokat kényszeresen becsmérelni azoknak az embereknek sajnálatos szokása, akik nagyon bizonytalanok saját értékeikben és tudásukban vagy nagyon frusztráltak.

Hamvas Béla "szájra vételélével" kapcsolatban pedig én javaslom önnek, hogy ilyen szellemi és lelki háttérrel ne hivatkozzon folyamatosan Őrá, mert ezzel a stílussal és viselkedéssel ez teljesen nonszensz, hiszen ön a lehető legtávolabb áll a gyakorlati életben a hamvasi szemlélettől és szellemiségének realizálásától.
Asztrológiai analógiákkal kapcsolatban javaslom Hamvas Béla- Asztrológia és horoszkópia című írását a Scientia Sacra című művéből, az interneten is megtalálható.

Tiszta szívből egyetértek Unique-al: "Nem ilyen körben forgok. Oda megyek, ahol szeretnek. És onnan elmegyek, ahol nem."

Személy szerint a továbbiakban teljes mértékben elhatárolódom Kozma Szilárd minden személyemre utaló megnyilvánulásával kapcsolatban. Nem kívánok reagálni a támadásaira, nincsen további dolgom ezzel a sötét minőséggel, amiből mindenkire csípőből támadva vádaskodik és gúnyolódik.

Ez nem színvonal. Illetve: saját magát minősíti.
Egy sötétben hadonászó és mindenkire csípőből támadó és gúnyoló ember hogyan beszélhetne fényről másoknak?

"Csak az tud igazán valamit, aki aszerint él". Nos, vajon kitől az idézet?Abszolút bizonyossá vált, hogy Uniqe – újabban – Gerle Éva!

Ez egyenesen rettenetes!
Mennyi, de mennyi időmet és energiámat nem vesztegettem el arra, hogy az Unique néven itt diverziózó és emeletes – vastagom hazudozó, Gerle Évával, az elején, mint tényleges asztrológiai ismeretekkel rendelkező személlyel vitatkozzak (Fantasztikus vagy Gerle Éva, ezzel aztán tökéletesen megszívattál). És ezt mindaddig, amikor egy igen jellegzetesen Gerle-évas “másokat kéretlenül tőlem védelmezve, engem frontálisan rágalmazó” írás megjelenése után, aminek a furcsaságát azonnal szóvá is tettem, bizonyossá kezdett válni a gyanúm,

hogy itt egy MAGAS SZINTŰ intellektuális SZÉLHÁMOSKODÁS FOLYIK,

mivel – derül égből villámcsapásként! – egyszer csak arról kezdett mellbevágó hit-tanúságtételt tenni a hirtelenjében erősen elférfiasodott, korábban még szende Unique, hogy nem kell ide az asztrológia! – Ő aki korábban még az asztrológia szerelmesének vallotta magát!
Ettől kezdve már biztos voltam benne, hogy csakis Gerle diverziózik itt és próbál engem tönkretenni az álságos hitelrontásával! – De persze, ő (Unique Éva) ezt is letagadta és még valamiféle férjről is hadovázott itt, annak érdekében, hogy titeket félrevezessen!
Sőt…, egy másik álneve alól, ahogy azt mindig is tenni szokta (Pl. a transindexen, a Facebokon, vagy a Petícónkon) még egy védelmező platóni szerelmet is gyártott magának hirtelenjében a Kék Szilva személyében, bocsánat: álnevében….! – FANTASZTIKUS, EGYSZERŰEN FANTASZTIKUS!

Mondtam, hogy Éva zseni ez, csak az a baj, hogy az ártó Luciferi luciditás zsenie, ami annyira jellemzi a schizofrén pszichopatákat. – Nekem is volt egy ilyen unokatestvérem, aki végül öngyilkos lett. Annak is “gyémánt agya” volt, csak az volt a baj vele, hogy a sötétséget szerette fényként feltüntetni, akárcsak Gerrle Éva Dracula Satanissa! – Nos nem húzom tovább az időt és nem szaporítom a szót. Íme az abszolút bizonyíték, amit egy, a Scretre még nem regisztrált barátnőnk küldött az imént (Utálja az álnevezést, de mivel látja, hogy milyen ellenséges légkört teremtett ide Éva Uniqe és más álnevek leple alól, nem kívánja magát sem Gerle-Uniqe-nek, sem Éva – Kék Szilvának, vagy ezt az impozáns sátáni játszmának besegítő sok y-ipszilonos agyagyalónak, meg a csicsásvirágnak). Íme tehát az abszolút bizonyíték:

“A fene enné meg, ide vagyok ragadva a gép elé és olvasom Gerle peticíóját. És ott van egy Stone nevezetű akárki és fix ugyanaz a szöveg, amit a secreten olvastunk az asztrológiáról. Szerintem Gerle símán bemásolta az unique álnév alá és kitette a secretre.

A peticíón ez az írás a 86- ik , az a címe , hogy tükrök.

Ezzel a hülyével “eldumálgathatsz” a végtelenségig, mert ez annyira élvezi és bírja a kavarást, hogy csak más, hozzá hasonló őrültek tudják ezt utána csinálni.”

Micsoda egy zsenije a sötét hatalmaknak! És még azt mondja, hogy nem a Mosad képezte ki!

Azt ugyanis nehéz elképzelni az Uniqe régi írásait olvasva, hogy Gerle Éva már kezdettől fogva itt misztikuskodott évekig ez álnév alatt, mivel ő nem csak, hogy unja, de egyenesen megveti az ilyen jellegű gondolkozást, szamárságnak, sőt: szélhámoskodásnak tartja. Sőt még azt is el tudom képzelni, hogy az eredeti Uniqe volt az is, aki engem asztrológiából finom-nőiesen kioktatott, tíz éves amatőri tapasztalataira hivatkozva. De rögtön utána megjelent egy az előbbitől merőben elütő, sőt azzal homlokegyenest ellenkező, a fogalmakkal csak úgy, zseniálisan brillírozó, férfias – lendületesen és abszolút célirányosan támadó, hangvétel, mint az utóbbi is, amelyben az (állítólagos!) Új Unique konkrétan meg is ismétli a Gerleévai célkitűzést: “Nem fogsz innen rendeléseket szerezni, mert fordítva sült el az ingyenreklámod’” – Ez a pszichopata ugyanis azt képzelte, hogy mindenki annyira szamár, mint az a két ártatlan agresszor, akik lelkesen mellé álltak engem kórusban rágalmazni. Na, mindegy, hagyjuk a francba. Nem történt semmi, csak az agybeteg Sátánnak egy újabb ármánykodási (álnév alóli alakoskodási) lehetősége VÉGLEG LELEPLEZŐDÖTT.
Vagyis az, hogy Gerle Éva vagy megvásárolta az eredeti Unique-től az itteni álnevet (Annyira eszement ugyanis, hogy ilyesmire képes még pénzt is áldozni, pl. a volt feleségemnek rendszeresen küldött pénzt, hogy az kémkedjen utánunk és mindent, amit meg tud a gyermekektől jelentse le Évának), vagy csak írt neki privát üzenetet, vagy ki derítette, hogy kicsoda és a barátnőm által is jelzett idézetek, vagy a saját rágalmazó szövegei közlése céljából időnként “kölcsönvette” a jelszót és az álnevet, Ez viszont a régi Unique-t épen akkora csalóvá és hiteltelen szélhámossá teszik, mint amilyen Gerle Éva, aki viszont, gátlástalan nyíltsággal vállalja is a szélhámos mivoltát. Vagyis az igazi Uniquenél ennyivel becsületesebb!
Kedves Zöld nyakkendő! Büszke lehetsz arra, hogy milyen sátáni játszmáknak nyitottá itt – és végső soron mindannyiunk számáéra nulla haszonnal! – széles teret. Remélem, van benned annyi szellemi igényesség, ha már az én hitelességemet említetted, hogy máskor felelősségteljesebben jársz el és nem hagyod, hogy az eredeti kérdésedre ilyen sátáni válaszokat irkáljanak a olyan személyek, akiknek voltaképpen semmi, de semmi közük, nincs a a Secret c. portálnak a spirituális eszmeköréhez.Ez az írás itt marad. örök mementónak. Lássa mindenki!

" beküldő: Kozma Szilárd | 2014. március 30. vasárnap - 13:53
Figyelem! Nem az enyém a szilard.kozma.worprress-es blog!

Kozma Szilárd: Karma- és Családasztrológus figyelmeztetése:
FIGYELEM! GERLE ÉVA eszelős internetes gerilla-háborút folytat
Az, az egészség- és boldogsághozó SPIRITUÁLIS ÉLETSZEMLÉLET ÉS ÉLETVEZETÉS, amit tanítok és képviselek, és ami szerint értelmezem a horoszkópokat, homlokegyenest SZEMBEN ÁLL MINDEN SZÉLSŐSÉGES EGYOLDALÚSÁGGAL.
Ezért, egy Budapesti ultra-feminista (Valójában férfi- és apautáló fasiszta) személy: GERLE, ÉVA, aki ráadásul mély pszichiátriai problémákkal is küzd, 2013 december elején, eldöntötte, hogy a tárgyi – ANYAGI REALITÁS TÉNYEIT TAGADÓ, ANNAK TELJESEN ELLENTMONDÓ, tehát egyértelműen ÁLTALA KIESZELT és persze, a volt besúgóm: a székelyzászlók használata miatt a székelyföldi polgármestereket a román hatóságoknál jelentgető, Kökösi NAGY ATTILA PULI által kieszelt, HAZUGSÁGOKRA ALAPOZOTT ÖRDÖGI RÁGALMAZÁSAIVAL, vagyis, a hitelrontás céljából, az én nevemben készített hamis-blogok útján való „tényközléseivel”, GAZDASÁGILAG TÖNKRE FOG TENNI. Ezt a rögeszmés célját azóta is követi és bármi áron is, de eszelősenel akarja érni.
Az identitás-zavarokkal küzdő és ezért rengeteg álnév és internetes ál-porfil mögül az általa kiválasztott áldozataival internetes háborúkat folytató, blogíró Gerle Évának a Kozma-család tönkretevési stratégiájához tartozik tehát az is, hogy az internetes keresőknek a top-listáin a nevünkre megjelenő első oldalakon az általa az én nevemre (Szilárd Kozma) készített, és a rólam szóló, szokásos Gerle-hazugságokat és becsmérlő gúnyolódásokat "ismertető", blogoknak a link-címei jelenjenek meg. az eszelős Gerle Évának ezt a manipuláló, stratégiai játékát és a mi tönkretevésünket szolgálja tehát az, aki rákattint azokra az általa és barátnője: Kovács Killer(!) Csilla által, én nevemre készített bolgoknak a linkjeire, amelyeket Gerle Éva szerte az interneten, különböző hozzászólásaiban ajánl. Azok a blogok tehát, egyáltalán nem rólam szóló információkat tartalmaznak, ahogy ígéri, hanem mindössze, infantilis gúnyolódásokat."

*********

Tehát ki is reklámozza szerencsétlent, aki még esélyt sem kap megvédeni magát?

Ez szerinted etikus?

Aztán most már ezt is rám kenni, hogy "biztos te vagy" alapon, én írtam? Ez semmi kedves.

Bizonyítanod kell. Te is rágalmazol. Gratulálok!

Ennyi. Kész.

Köszi drágáim, a cirkusz bezárt!A petíciót szépen

A petíciót szépen végigolvastam és az írásaitokat is. Nagyon tanulságos.

Gerle Évával ne keverjetek össze, ráadásul minden alapot nélkülözve, megkérlek benneteket.

További szép napot.Nem-e?

Nem is kell?

Másképp gondolkodás, hát ez az. Mintha ki lehetne radírozni a Holdat.

Holfényes éjszakákat!

:)Értsd-, értsétek meg és hagyjátok már abba!

Uniqe –Esetében határozottan és egészen biztosan Gerle Évaként - és Pipacsvirág ( Ha nem is gerleévaként, de minimum jói smerőseként, blogja olvasójaként –) Értsétek már meg végre, hogy itt, a Titok, vagyis az Evangélium (Jó hír) arnay-értékű varázsterében, éppen arról van szó, hogy bármenyit is rágalmaznátik a finoiman nőies, de anál rafináltabb célzésaitokal, úgy sem tudtok ártani, nem tudja Gerle Éva általatk sem elérni a tavaly december elején meghírdetett célját: a szellem-erkölcsi és szakmai hiteltelenítésemel történő teljes gazdasági tönkretételemet, A TELJES ELNÉMÍTÁSOMAT!
Éppen arról szól a Titok tehát hogy ez nem lehet lehetséges! Fogjátok, illetve fogd már fel ezt valahogyan végre. Nem létezik, hogy ne jönne össze végül is, legalább enyi eszed, eszetek!Se nem árt se nem hasznűál mint a Váci bíró áldása.

Mármint az álneves hipokrita Gerle Éva - Uniqe kitanító jókívánsága.

Abból is kilátszik, hogy Gerle Évának ez az itteni álneve, hogy í. az elején ő jött ezzel az IP-címmel való követhetőség rablómeséjével. 2. Hogy itt valamiféle perekről dumál, ami állítólag keletkezni fog az ő és a mi ellene többszörösen is letett feljelentéseink nyomán. - Erről csakis Te, Gerle Tudhattál itt.
Ez meg egy meghamisíthatatlan abszolút tipikus Gerle féle mondat: Vagyis a nesze-semmivel való nagyotmondás. - Nagyon ott van. Mármint a szekus inszinuáció a nagy semmiben.
Én egyáltalán nem kívánom, hogy elérd itt a sátáni célodat Gerle Éva! És amennyiben tőlem telik épen úgy meg fogom akadályozni, mint ahogy te el akarod azt érni minden áron., még mások lelkének a kétely mérgével való megmételyezés árán is, hogy erkölcsileg hiteltelenné és ezzel gazdaságilag teljesen tönkre tegyél.Se nem árt se nem hasznűl mint a Váci bíró áldása.

Mármint az álneves hipokrita Gerle Éva - Uniqe kitanító jókívánsága. Abból is kilátszik, hogy Gerle Évának ez az itteni álneve, hogy í. az elején ő jött ezzel az IP-címmel való követhetőség rablómeséjével. 2. Hogy itt valamiféle perekről dumál, ami állítólag keletkezni fog az ő és a mi ellene többszörösen is letett feljelentéseink nyomán. - Erről csakis Te, Gerle Tudhattál itt.
Ez meg egy meghamisíthatatlan abszolút tipikus Gerle féle mondat: Vagyis a nesze-semmivel való nagyotmondás. - Nagyon ott van. Mármint a szekus inszinuáció a nagy semmiben.
Én egyáltalán nem kívánom, hogy elérd itt a sátáni célodat Gerle Éva! És amennyiben tőlem telik épen úgy meg fogom akadályozni, mint ahogy te el akarod azt érni minden áron., még mások lelkének a kétely mérgével való megmételyezés árán is, hogy erkölcsileg hiteltelenné és ezzel gazdaságilag teljesen tönkre tegyél.Kedves Szilárd, jó éjt!

Nekem is eszembe jutott, de ugye mindenhez tartozik egy IP cím, a digitális ujjlenyomat. Könnyen ellenőrizhető, hogy vajon Gerle Éva írta-e őket. Bár enélkül is kiderül... , annyira más a stílusuk, a helyesírásuk, apró jelekből is látható, hogy ez akár vészesen komoly is lehet.

Sajnálom, hogy ennyi időt áldozol a semlegesítésre, az ellenperre.
Tudod jól, a gyűlölet nem megoldás. Ha valakinek tudnia kell, az te vagy.

Azért Stone írása nagyon ott van, lássuk be. Valahol tükrök vagytok. Annyira áthat benneteket a lekezelő, gyanúsítgató gyűlölet valamit tartogattok egymás számára tanulságot. Hogy mit, majd kiderül. Ez már nem a mi dolgunk, de kívánjuk Neked, hogy sikerrel járhass utadon.

Mert bizony én ezt az egész helyzetet nem értem. Nem ilyen körben forgok. Oda megyek, ahol szeretnek. És onnan elmegyek, ahol nem.

Csak azt kívánom Neked, amit te végig itt mindenkinek.
Több önfegyelmet. Több önfigyelmet. Igen, ebbe könnyen beleszaladtunk. Tanultunk belőle, köszönöm!

És emellé kívánom Neked azt, amire valóban vágysz. Neked is jó éjt!Kedves Linda44!!

Kedves Linda44!!
,
Köszönöm, hogy idődből ennyit szántál rám.
Nem vagy befogadó és nem is kell annak lenned. Másképp érzünk, gondolkodunk.
Többet nem kérdezek, nem pazarlom az idődet.

További szép napot, neked is!Kimaradt

Kedves Unique!

Hol olvashatsz? Magadban. Ott van a Minden. Alázatosan javasolnám, hogy a fekete-fehéret ne mind ellentétet olvasd ki magadban, hanem mind a fény hiányát és ott sötétben kell tapogatózni. Önálló sötétség , hálaistennek -alázatos tudtommal - nincs. :)

Természetesen mindenki azt hisz, amit bír. (és nem amit akar- alázatos megfigyelésem szerint)

Áldás. :)Befogadás

1.) Már eleve semmi az égvilágon nem érint meg, ha nem fogadják be. Tehát még csak meg se érint, nemhogy hasson. Saját tapasztalat. Ami a nem-befogadást megelőző ellenállást megérinti , az a saját képzelet. ( "nem érdekel, mert... A forgatókönyv saját, vagy velünk született vagy közben belénkrögzült) .

Van erre példa elég. Saját is. Volt idő, amikor bennem is visított a "nem érdekel". Én is forogtam kapaszkodók után, miközben szerte-széjjel fröcsögtem és sértődtem és "jaj, bántanak" érzülettel éltem. De van más példa is, amikor direktebben lehet látni a dolgokat. Olvastam valamelyik könyvben, hogy az írónak volt egy macskája, akinek egy olyan rögeszméje volt, hogy őt üldőzik. A gazdája bármely mozdulatára, neki csak ez jutott eszébe: hogy őt üldőzik, bántani fogják. Neki ez volt a képe. Pedig a gazda csak épp enni készült, ezért kiment a konyhába, öltözkődni akart és bement a szobába , ahol a macska feküdt... A macsakának nyugta nem volt.

Mesékben is van erre a jelenségre példa, például a Csipike , a gonosz törpe fejezetben, amikor Csipike ijesztegeti a barátait a Réz úr támadásával, -aki valójában egy kilincs-, minden barátjának a saját ellenség-képe jut róla eszébe. Madárnak a sas, Méheknek a medve, Nyúlnak a vadász.

2.) Ezeknek fényében: Az, hogy valaki az asztrológiát tanulmányozza EGYÁLTALÁN nem jelenti azt, hogy aki nem tanulmányozza, sőt akit nem érdekel, az kevesebb vagy több lenne . Nem tudok róla, hogy AKÁRMI, ÍGY A HIERERARCHIA IS CSAK ÚGY POTYOGNA AZ ÉGBŐL KÉSZEN. :) Hogy pontosan mit jelent az asztrológia az tudja meg legkevésbé , akit nem is érdekel. Ezen kár is tovább rágcsálni. Hogy miért az ellenállás irányába, annak nagyon sok oka lehet, de az mind az önismerethez tartozik. Személy-függő terület. Úgy" minden" az asztrológia, ahogy minden egy térkép annak, aki eligazodni szeretne. Hogy miért van ennél több fújva az asztrológiába, azt mindenki, egyénileg ,a saját fejétől kellene megkérdezze, amiben az van (egy okként) , hogy ő már el van igazodva, köszöni szépen. Számára a kezébe nyomott térkép se fogja megóvni, hogy az irányt megváltoztassa. Ha a térképet nem használják, csak egy papír. De CSAK ANNAK, AKI NEM HASZNÁLJA ÉS NEM AKARJA HASZNÁLNI. Ezért ki kellene nyírni mindenkit aki használja és aki alkotja, azon az alapon, hogy "nekem nem kell, mert én tudok mindent "?. Nicsak merre akar kialakulni a hierarchia, azt a nemjóját"!!! :) :) Mingyá mán a csikó szüli az anyját, háhá!

Itt all Dénes Berci tollából egy alátámasztás, hogy mit érdemes még tudni (annak, aki befogadó, persze) : " Ezért van egy olyan jelenség, hogy az értelmezést igénylő személy mintegy összeveti önismeretével és helyzetével a hallottakat vagy olvasottakat és kezdi megítélni az értelmezést úgy, hogy ez s meg ez talál, s az s meg az nem talál. A dolog fölöttébb problémás, mert többször az is szóba kerül, hogy éppen az önismerettel, vagy a helyzetértékeléssel van elakadás, mondjuk egy diszharmonikus Nap illetve Jupiter kapcsán. Az illető személy ellentmondást nem tűrő hevességgel állítja, hogy ő magát márpedig nagyon jól ismeri s meg tudja ítélni, hogy mi illik rá az értelmezésből és mi nem. "

Forrás: . com

3.) Tapasztalat: Tapasztalni sokmindent lehet , a szűrés az megint az önismeret tartománya. Aki sokat tapasztal de nem szűr (Jupiter), az nem lesz "öreg bölcs". Ezzel csak azt mondöom, nem minden öreg bölcs is, pedig mögötte van már az élet , rengeteg tapasztalattal.

4.) Semmiféle alázatos tanító nem képes átadni semmit, ha nincs befogadva. A befogadáshoz kell alázat.

5.) Nem taníthatsz mást, mint ami vagy, és minden látszik abból mi vagy , azáltal, hogy vagy.
Az, hogy hogyan lehetnél és ahhoz képest mi vagy, az asztrológiával lehet mérni. LEHET MÉRNI-ENNYI.

Most jön a képes mese:

Van , aki ebből szeretne megélni. Miért ne lehetne ? Aki elmegy és egészségfelmérést, lisztmérést és egyéb méréseket kér, az mind "több vagy kevesebb" annál, aki mér? Mi köze egyiknek a másikhoz? Miért bántja a mérő személye azt, aki nem kér mérést?

Miért érdekli és bántja a nem-kérőt pusztán az , hogy léteznek mérő emberek, akiknek ez megélhetést biztosító becsületes munka? Mi lehet az önismeretével a nem-kérőnek, ha személyes bántásnak fogja fel azt, hogy valaki méréssel foglalkozik? Miért ütlegeli a mérőt a nem-kérő , ha egyszer a saját elképzelése szerint úgyse létezik mérés és mérő?

Vajon nem-e köti annyira a saját elképzelése a mérőről és a mérésről, hogy spontán haragot és félelmet vált ki, hogy függetlenül attól, hogy őt érintené a mérés ( mert nem tudja érinteni, ha egyszer nem hisz és nem ismeri mit jelent a mérés), minden szeme elé kerülő mérlegelőt püfőlni kezd.

Még jobban dühöng, ha a mérlegelő védekezik. Mert miért védekezik?- MERÜL FEL A KÉRDÉS A MÉRLEGELŐT NEM KÉRÚ FEJÉBEN. Hiszen ő nem is létezik SZERINTEM. De miért létezik mégis, a fene enné meg, hát kussoljon, mert nem hiszem , hogy létezik és nem is érdekel. De akkor mit ütök és miért? Mégis hol létezik és honnan ez a düh, az önismeret mely területén?
Miért nem alázatos, ha már merészel méréssel foglalkozni és a mérést nem-kérőket miért nem hagyja , hogy őt kedvükre rugdossák?

A mérést nem kérő, a mérésben nem hívő, a mérés létjogosultságát elítélő ( mert hogyan engedheti meg a fennvaló, hogy mérők is létezzenek, ha vannak egyes nem-kérők-belőle?
Mit számít, hogy vannak kérők, azok is pusztuljanak, mert csak ellenségek lehetnek!

HISZEN ÉN , A NEM-KÉREK-BELŐLE SZABOM MEG, HOGY MÁSNAK HOGY LEGYEN!

Magamnak nem kell , hiszen én tökéletesen jól tudok mindent. Nem igaz? Önismeretem azt diktálja, hogy ezt hihetem, megtehetem.

Vajon nem tudom, hogy rajtam semmi nem változtat, amíg én belül az önismeretem talaján , személyes erőfeszítéseket nem teszek? Lehetnek mérők és méregetők/mérlegelők, mert hiszen HURRÁ! amiben nem hiszek, az a fene fenének se tud rajtam változtatni és ugyanolyan mérésből nem- kérő maradhatok akkor is, amikor mérlegelők vesznek körül. Milyen MAGASAN VAGYOK! Nyugodtan rugdoshatom a mérlegelőt/méregetőt, mert nicsak, fölém akar kerekedni azzal, hogy végzi a munkáját. Még megméri a lisztemet és azzal több less , mint én , ÉN ÉN ÉN.

Ugyanolyan szivárvány maradhatok, alakulgathatok, mert számomra nincs fekete-fehér mérleg sehol.

Csak tudnám, miért muszáj tudjam ilyen erősen, hogy a fényből vannak a szívárványos színek. Valahol mélyen, bennem, önismerően van egy mérő, aki mind ezt akarja kimérni. A fene a dolgát, ki kell nyírnom. Hát mit akar nekem ez tanítani, erre én csak nem leszek alázatosan befogadó, hogy saját mérőmet elfogadjam?

Idáig a mese.

:) :) :)Ha ide is eljutna... Üdv

Ha ide is eljutna...

Üdv Vidja! Örülünk!

Új felhasználók

kollerviki
Miklós
bottancs
Vidja

Maradunk a Titoknál!Pipacska :-)

:-))

Ó, én balga.Linda44, hol olvashatunk?

Linda44, hol olvashatunk?

"Csak elképzelem, ahogy az útját kereső ember forog , mert nincs mibe kapaszkodjon. "

Az útját kereső ember kapaszkodhat, a barátaiba, aztán önmagába.
Ebbe az oldalba.

Engem ez az oldal nevelt fel, s adott mindent és semmit, mégis valami nagyon erőset. Feketét és fehéret. Szürkét és rózsásat.

Ez itt egy nagyon is élő keresztmetszete az emberi természet érdekességeinek.

Nemcsak minden asztrológia. Aki ezen kívül nem lát mást, vajon láthatja-e másban a jót, a boldogat?

Nem vagyunk nálatok se kevesebbek, se többek. De bizony, engem nem érdekel az asztrológia. Eddig nem volt jó tapasztalatom. De nem adom fel.

Bizonyára ez a szakma is kiművel alázatos tanítókat, akik valóban át akarják adni a tudást.

Hja kérem,a lélek dolgaiból megélni,... művészet. Mert itt aztán tényleg látható, hogy igaz az ősi bölcsesség - "Többet tanulunk abból, amilyen vagy, mint abból, amit tanítasz."Pipacska, tudod mi a fura?

Pipacska, tudod mi a fura? Senki nem olvassa el, mi is volt a bejegyzés eredeti (jó hosszú :-))) témája.

Hmm...Linda44 A Semmi az valami,

Linda44

A Semmi az valami, csak egy csavar kell hozzá, ismered?A Semmi nem furcsa. Az semmi.

A Semmi nem furcsa. Az semmi.Senki nincs kiakadva Egyetlen Évike!

Egyedül te vagy kiakadva attól, hogy nem sikerült öt hónap után sem tönkretegyél (meg is írtad a blogodban, hogy boldogtalan vagy!) , pedig te aztán meg tettél ennek érdekében minden tőled telhetőt.
2. Mi van akkor, ha egy álneves senki bármitől is elhatárolódik? - Ugyancsak semmi!
3. A Szokásos Gerle-téma: A másik tanulmányom alá írt megalomániás piszkában még engem korhol a helyesírási hibáimért. It meg tessék: egy egész, jellegzetesen kerge - Gerleévai mondat!: "...most már ezt sem tudhatjuk biztosan: Gere Éva, Gerle Éva, vagy Gerele Éva ellen akadtak ennyire ki." - Gerle Évának a Gerleévájaában akadtak kik mi bal oldaialk akik jobb oldalon Évában eltüntek a jobb fenéken, bele egyenest a Kicsoda-a Gerelében nem tudjuk, Gerleéva kicsoda most már a jobb oldal, vagy a bal?

Nem tűnik úgy, mintha ezek az emeletes szamárságoknak nem lennének összhangban a tanulmánnyal, amely alá írogatod Egyetlen Évikém?

Ismételten kérdem: Mi köze van ennek a balhénak, amit itt keverve - kavarsz, a tanulmányomhoz, ami alá a kávézaccos agymenéseddel bepiszkoltál?

- Miben áll a konstrukciód? A konstruktív, segíteni akaró - eszme javító kritikád?Rend vagy rendetlenség? Mihez képest?

Unique írása kiváltja az emberből a kérdezést. Nem kell válaszolni, megválaszolta már Szilard.:) :)

Csak elképzelem, ahogy az útját kereső ember forog , mert nincs mibe kapaszkodjon.

Miért szélsőség, amikor valaki szeretné háborítatlanul családi életet élni és azért kűzd, hogy a gyermekeit nevelhesse és az élettársával (házastársával) boldogan élhessen? Ha azért kűzd, hogy nyugodtan végezhesse a munkáját és eltarthassa a családját anyagilag?
Szélsőség-e az, amikor valaki azért kűzd, hogy a fentiekben elmondottakat megakadályozza és ellehetetlenítse különböző aknamunkával?
Ha az asztrológia önismereti eszköz és tudatosan önfelismerem magam, hogy pl :
hadjáratindítási hajlamaim vannak és tönkre akarok tenni egy családot, mert győzedelmeskedési és trófeamániában szenvedek és szereplési mániában szenvedek, a szivárvány minden színében elképzelhető módon törekszem a mániáim kiélésére, akkor hogyan lehet semlegesnek lenni? Hogy lehet a fényben maradni, ha közben a sötétség árnyalatai jobban tetszenek? És hogyan fogom a mániáimat megragadni , hogy hozzá kezdjek azoknak a felszámolásához , ha nem látom amit Jézust mondott: „ aki nincs velem, az ellenem van”.
Ha a Szaturnusznál meg lehet tenni az észrevételt, hogy van , ami egyáltalán nem szabad, mivelhogy időben kiderülnek a következmények, akkor , hogy létezhet semlegesség és hogyan szabad gyermekeket az apjuktól megfosztani, családtól megfosztani? És hogy-hogy az analógiák felcserélhetőek és összekeverhetőek ? És milyen tétel szerint? Létezik, amikor a vér és a piros szín nem a Marshoz rendelődik, hanem a Merkúrhoz? Vagyis létezik akármi, akárhogy, akármikor, bárhogyan? Létezik, hogy a Nap helyett a Hold kel fel reggel és napként viselkedik? Honnan „hozza a szaturnuszi energiát” és „micsoda” a Szaturnuszon kívűl?
Milyen az isten felé törekvés, ha fenntebb kiderül, hogy nincs Rend, hanem az analógiák össze-vissza csapongnak, ha a tudatosság nem egzakt tudáson áll?

Projektálás? És ha nem eszerint számolunk, hanem a Rend szerint? Ha nem a tükörben állunk, hanem a Rendeltetés és a metafizikai szemlélet talaján? Ahol egészen másképp látszanak a dolgok? Ahol az analógialáncok a helyükön vannak , az asztrológus saját démonai láncra vannak verve a tudatossága által és mindössze felemeli a fejét, amikor az asztrológiát nem tudó és még a démonai rabságában sínylődő személy megjelenik ? Mi van akkor, ha úgy számolunk, hogy a sprituális embert úgy határoljuk be, hogy ismeri a démonait és azoknak nem enged, ahelyett, hogy olyan elképzelést éltessünk, miszerint a felébredt ember csak kell üljön és tűrje a szennyet? Miért ne kéne azt eltakarítsa? Aki mindent tud a lakás kitakarításáról, az többé nem takarít? Annak már mindegy, hogy a fazék a fürdőkádban van ? Akár belemoshatja a bab kakis pelusát? Vagy hogy van ez a logika? Aki tudja, hogyan készül a szekrény, az várja , hogy hulljon az égből, nem kell azt elkészítse?
Nincs ebben az elképzelésben valami erősen összemosva? Hogy lehet egyáltalán egyetemes igazságokról gondolkodni akkor, amikor a rendről, rendeltetésről ilyen tisztázatlan elképzelések forognak? Ha nem állja meg a helyét az analógia, hogy lehet kideríteni az igazságot? Ha szeretjük az igazságot, az már mindjárt azt jelenti, hogy tudjuk is gyakorolni, amikor még arra se vagyunk képesek, hogy megkülönbőztessük az élést a visszaéléstól, a szennyet a tisztaságtól? Amikor összetévesztjük a képeket és félreképzelgünk, akkor miképpen tudunk rendet rakni, hogy követhető átlátszó logikával megkeressük és megragadjuk hol mosódik egybe valami? Ha nem ismerjük a Létlogikát, hogyan lehet egyáltalán rendet rakni? Hogy lehet, hogy érvényes legyen sokféle helyes látása a Létlogikénak? Nem mindenkire érvényes az univerzális rend és annak a menete? Egyszer-egyszer ehető a szappan is? Egyszer-egyszer egyféle univerzélis rend érvényes, máskor másféle? Egyszer-egyszer összekutyulódik a bolygók pályája és nekifognak átrendeződni pár órácskára? Egyszer-egyszer az az igaz, hogy nem kell család máskor igen? Vagy hogy van ez?
Nem-e azzal van baj, hogy ha nem smakkol az információ , ami feltárásból áll és ellenáll a mániahajlam neki, olyankor születnek ilyen „agresszíven beszél az asztrológus” képzetek? Nem-e olyankor tűnik erőszakosnak az asztrológia segítségével történő feltárás és az analógiák szerinti rendeződési elv erőszakosnak, amikor képtelen valaki egy számára ismeretlen és kényelmetlen információ befogadására, mert ahhoz a démona fejét láncra kéne verje és az tíltakozik?
Nem-e azért nem bírják sokan Hamvast is, mert igazságfelmutatása kényelmetlen és nehezen kivitelezhető? Miért csak azokat az embereket támadják, akik Hamvast nemcsak olvassák hanem próbálkoznak a gyakorlatban is követni? Miért van a tisztességes élet nyomornak beállítva és miért féltik annyian a luxust? Érti az olyan a hamvasi művet aki a rendeltetés ellenébe munkálkodik? Mi a rendeltetés ellenébe való munkálkodás? Nem-e az, amikor a normálisat üldőzik? Nem-e igen kemény és kíméletlen a Hamvas-i kifejezésmód és csak mint olvasmányt tudják egyesek elviselni? Vajon Hamvas-e a hibás ezért?

Sajnálatos-e vagy kíméletlen és kegyetlen , amikor valaki fiatalon, súlyos betegségben meghal? Ilyenkor miért a sajnálat és nem a Szaturnusz jut eszébe az asztrológiával foglalkozónak? Miért nem az ok és a következmény az analógiák rendszerében való számolás a hasznos kalkuláció az asztrológus számára? Miért a sajnálat ( = ártatlan áldozat) és a személytelenség (= felelősséget nem vállalni tudó) állás jut eszébe az embernek, ha egyszer az asztrológia segítségével tudatosságra lehet szert tenni? Vagy mit ért tudatosság alatt az asztrológus, aki így fejezi ki magát? :)

Vajon létezik-e olyan , hogy kilépni? Hova? Az igazság nem mutatkozik meg magától , amikor a szennyet , a hazug rárakódást és az elferdítéseket feltárják? Olyan igazság, ami nem szubjektív? Ahol az ember megtalálja a biztos pontot? Pl az olyat, hogy " olyan isten nincs , ami a rend ellenébe dolgozna" ? Tükör kell ide, vagy karma felszámolás?Valaki - tehát senki, aki nem vállal felelősséget szavaiért

Kedves álneves valaki Egyetlen, aki emiatt a felelősség-nélkülisége miatt végül is csak egy senki. Hallottál a gnózisról, a gnosztikus evangéliumokról? Arról, hogy Jézus nem dogmatikus vallást tanított, hanem az univerzális gnózis mágikus hatás-tudományába avatta be a tanítványait? Nos, amiről itt a Secret c. fórumon szó van, annak éppen az álnév- használat az ellentéte, illetve a nulla értéke,
Mivel itt kedves senki, a személyes felelősségen - a minden dimenzió szintjén a saját maga nevében szóló, gondolkozó és képzelő - határozó autentikus személyiség mágikus képességeinek a maximális használati lehetőségeiről van szó.
Amit tehát te itt ezen a fórumon állítasz, annak semmi jelentősége és haszna és értéke nincs, mivel még arra a spirituális fejlődési szintre sem jutottál el, hogy becsületes emberi neven mernéd vállalni magad. Ezen a fórumon tehát te ágálhatsz, akár öt diplomával (Hazudhatod, hogy diplomás asztrológus vagy), mivel az senki és semmi által nem ellenőrizhető. De nem ez a lényeg, amint fentebb rá mutattam, hanem az, hogy amennyiben lene is neked "ilyesmid" az ezen a fórumon semmit nem számít, mivel itt egy olyan dimenzióban való létezésről van szó, amit te képtelen vagy egyelőre felfogni, megérteni. Ebben a dimenzióban egyedül a személyesség, a személyi autonómia és autentikus létezés és öntudat - az Univerzális Én-vagyok tudat a fontos, és ezt te nem voltál képes felfogni. Sajnos, azt kell mondanom, hogy a te álneves hamis egzisztenciádnál még a gerle Éva Sátáni támadása is autentikusabb és több spirituális energiával telített, mint a te álarcosbálod, mivel ő legalább a saját nevében gonoszkodik, tehát hozzád képest milliószor becsületesebben. És ezt annak ellenére, hogy:
Gerle Éva nem csak a szellemvilágban van eltévedve

Hanem a saját tudattalan képzeleti szellemvilágában és a gyakorlati életében is!
Össze téveszti Kozma Szilárdot TARJÁN Tamással, akitől az első fia született, és Kozma Szilárdon akar bosszút állni a Tarján Tamástól elszenvedett állítólagos bántalmazásai miatt.ja, unique egy szakmai féltékenységében fölényeskedő asztrológus

Utána néztem, hogy ez a unique valamiféle névtelen asztrológus, azért kekeckedett itt és jobb hijján nyelvtannáciskodott egyet, hogy megnyugodjon a lelke. Jól nézünk ki.

így már értem! És egészen mulatságos a dolog!Nem lehet semleges, ami magát semlegesnek mondja. Egyetlen!

Tisztelt Uniqe (Egyetlen)!
Már - már azzal akartam kezdeni a válaszomat, hogy amennyiben te magad nem vagy Gerle Éva, aki a négy hónappal ezelőtt, számomra derült égből ágyúgolyóként a családomra ürített exkrementum - halmával robbant be, mondom: teljesen ismeretlenül és váratlanul az életembe, akkor feltétlenül a jó-barátja kell legyél, még ha nem is annyira közeli jó-barátja, mint lelkes Villő és a magát valamiért a Killer művésznévvel illető, másik szárnysegéde Kovács Csilla. A semlegesség ugyanis, amit ráadásul egy álnév, tehát ily módon nem létező, mivel ellenőrizhetetlen erkölcsi egzisztencia mögül hirdettél meg, attól a mondattól kedve sajátosan vastag Gerleévai hazugságnak bizonyul - és a levél végéig annak is marad -, hogy kihirdetted azt, a tárgyi valóságtól messze elrugaszkodott orcátlanul hamis állítást, hogy ellenőrizvén (Akárcsak GÉ…) a neten közölt tanulmányaimat és videó-filmjeimet: „ leginkább csak ezeket az elkeseredett véget nem érő csatározásokat találom különböző vitapartnerekkel és a videóitok elég nagy része is másokról szól támadással védekezés stílusában, valamilyen vitás ügyben.” – Na, hát ezért nem szeretek én álneves „valakikkel”, vagyis Hamvas szerint: „valaki – senkikkel” (Lásd a Patmosz II. -ben az azonos című tanulmányt! És egyáltalán, hogyan merészel egy álneves valaki a Szaturnuszról, sőt: ráadásul még Hamvasról is prédikálni?) nem csak vitázni, hanem egyáltalán szóba is állni, mert az álnév teljes felelőtlenkedési – hazudozási és ez által olyan kegyetlen rágalmazási lehetőséget biztosít a számukra, és persze, mint te is, menterendszerűen élnek is ezzel a lehetőséggel. Azaz, nem élnek vele, hanem visszaélnek. Vissza-élnek, tehát vissza felé fejlődnek. Remélem, a biztonságosan álságos álneved alatt egy kicsit azért szégyelled magad ezért az emeletes hazugságodért. Mert nézd csak: 1. Vagy nem néztél, mit, hogy alaposan… de egyáltalán… utána „a neten” ahogy általános iskolás diákként füllentve azt állítod, vagy 2. Ha utána néztél akkor semmi, de semmi nem menthet téged az olvasok tudatos félrevezetésének a vádjától. Mert mondd csak „Egyetlenünk”, hol is vitatkozok én fárasztó módon, mindig valakivel, vagy valakikkel, a Tíz egyetemes törvénynek a monumentális leírásában? A Lilithről szóló, hatalmas kozmológiai tanulmányomban? Az Aritmológia - tanulmányomban? A Tarot - értelmezésben? A Konstellációk metafizikai – kauzális ismertetésében? Az asztrológiai Házakról szóló - TANULMÁNYBAN, vagy a bolygók spirituális értelmezésében? Az általam felfedezett Örökletes-karma programok ismertetésében – leírásában? A Táplálkozásról szóló leckében? A négy alkímiai alapelem szerinti karma – ismertetetőben? A kauzális asztrológia ismertetésében? A Spirituális Tisztánlátásról szóló tanulmányomban? Soroljam még? Ezek mind, de mind hatalmas munkák! Egy igen is: hatalmas tudományos életműnek az óriási darabjai! Tényleg nem szégyellitek meg magatokat már egyszer végre ebben a halmozott és véget nem érő rólam és rólunk való hazudozásban? És akkor ott vannak a Videók… Ha csak a 12 konstellációról szóló, konstellációnként (szűken!) vett két felvétellel, az máris 24 – húszon négy! Melyikben és konkrétan kivel vitatkozom abban - azokban? A bolygókról szóló felvételeken? A horoszkópunk elemeiben? És ez messze több mint az eddig elkészült videó-előadásoknak a fele! Hogy van olyan Videó is, amelyekben vitázom az olyan misztifikátor-csalókkal pl., mint amilyen te is vagy Egyetlenem, aki nagy fokú tudatlanságodban és képzetlenségedben energiákról és analógiákról prédikálsz, vagyis mindenre, amit képtelen, jobban mondva: lusta vagy konkrétan és racionális-logikai összefüggésrendszerében végig gondolni és kifejteni rá húzod ezeket a sokat mondónak látszó, de éppen ezért lényeg szerint semmit nem érő, sablon-gumibugyikat homályosan súlyos, és ezért nulla értékű misztikus kifejezéseket! Persze, hogy vitatkozom és életem végéig vitatkozni fogok veletek, a hozzátok hasonló módon felkészületlen, de ájtatos és erkölcs-csősz – a tudatkanságotokat erkölcsi szemforgatással pótló – megtévesztő, vagyis azokat elegánsan átverő misztikus szemfényvesztőkkel!
És ha ez, az egyesek számára követhetetlenül mély és részletes, és ugyanakkor kemény tűz-keresztségek és tűzpróbák árán megszerzett (Apropó, nem-e gondolkoztál el ez alatt a tíz év alatt és nem-e világosítanál fel arról, egyetlenem, hogy a keresztény misztika szerint, azok a lelkek akik nem kell a pokolba vissza- jussanak, de még nem is tisztultak meg kellő képpen a földi életben, miért kell a tisztító tűzbe kerüljenek? És egyáltalán, miért hívják azt az állapotot tisztító-tűznek?) sőt: megszenvedett(!), olyan igazságok, amelyeket semmilyen „régi nagyok” akikre te hivatkozol, nem írtak le, valakinek nem kellenek, hát szabad a vásár, tessék elhúzni a szájat és tovább lépni, olyan, bizonyára sok szájtáti által irigyelt, fölényesen elegáns asztrológushoz, mint amilyen te vagy pl.! – Mert hát nyilvánvaló, hogy valami ilyen tudattalanul ható, fölényhez jutási tűz-karma hatás hajtott ebben az engem elegánsan leintő és lekezelő „kollégiális” kiokításodban: „ … de az asztrológia nem fekete-fehér (Na ne mondd… Tényleg? Hogy ez nekem eddig eszembe se jutott…), hanem olyan, mint a szivárvány és a célja s értelme nem a skatulyába zárás, hanem az abból való kiszabadulás: a lehetőség a fejlődésre. (Hát igeeeeen…. A fentebb felsorolt tanulmányaim és az egész általam kidolgozott kauzális asztrológia, mind csak a „skatulyába zárásról” szól, ugyebár…)
„Én nem dogmatikusan …. elolvastam mindent, amit csak magyarul és angolul el tudtam érni és csak figyeltem mi és hogyan működik mindebből, figyeltem az energiákat magamban és magam körül, s törekedtem-törekszem a tudatosságra.” (Nos, amellett, hogy én íróként, nyilván nem olvashattam annyit mit te, és még csak magamban sem figyelhettem meg, nem, hogy a gyermekeimben, és Karate mesterként sem törekedhettem arra, hogy megfigyeljem azokat a fránya „energiákat”, a tudatosság hiányáról persze, nem is beszélve!)
Az asztrológia legelsősorban önismereti eszköz. „
(- Nem egyetlenem: az asztrológia elsősorban az egzakt karma-megismerésen keresztül elérhető legtökéletesebb karma-oldási és karma-meghaladási eszköz!)
„Szerintem csak azután helyes tanácsot adni másnak, ha a tudatosságon és az empátián alapuló egyfajta belső látás is megszületik.” (Nem egyfajta látás kell, hogy kialakuljon egyetlenem, hanem igazi, megbízható, amint írtam fentebb: hétpróbás és főként tűzpróbás tisztánlátás kell annak lennie! Mert különben csak ismétlődik a „Vak vezet világtalant” című több évezredes misztikus vurstli!) „És úgy hiszem akkor illik ezt, főleg nyilvánosan, ha az illető maga kéri. A tanulmányok az illető engedélye nélkül maradjanak magántanulmányok, azt semmilyen törvény nem tiltja.”
– Azt nem tiltják ugyan, de ezt sem tiltja, hogy a Gerleévák és a hozzád hasonló álnevesek a hitelemet rontsák és a koldus-botra juttatásomat, és ezzel a gyermekeim árvaházba juttatását (Szó szerint, ennek feltétlenül olvass utána!) célozzák meg, a rólam való vastagon-sima hazudozásaikkal!
A Szaturnusz igen hangsúlyos tényező az én horoszkópomban,így azt hiszem személyes tapasztalatból beszélve kompetens vagyok a témában és bizony én is a Szaturnuszomtól tanultam a legtöbbet,
- Egyetlenem! Ha egy mákszemnyit is tanultál volna a Szaturnusztól, és valóban kompetens lennél abban, akkor még csak meg sem merészeltél volna mukkanni álnév alatt! – A Szaturnusz ugyanis elsősorban a személyes sors-vállalást, tehát a keresztet, és ettől persze, hogy a kimondott – leírt szó vállalás őserejét testesíti meg! És semmiképpen nem a személytelen intellektuális nyafogást. És persze, hogy ettől fogva, steril, vagyis hiábavaló labirintusi spekuláció, lordoknak és lord-ladyiknek való, öncélú agárfuttatás az elegáns hozzászólás…
de nem apai és nem is anyai analógián keresztül. Szerintem a Szaturnusznak nem kell nőnek vagy férfinak lennie, abszolút a natív lelkétől és az azt jelképező horoszkóptól függ az analógia megnyilvánulása.
- Videóimban több helyen is figyelmeztetek az efféle, liberális szakmai önkényeskedéseknek a veszélyére. Egyetlenkém: AZ ASZTROLÓGIÁBAN, NEM LÉTEZIK OLYAN, HOGY SZERINTEM. Az asztrológia nem liberális eszmecsere, hanem abszolút szellem-tudomány, amelyben tilosak a tévé-műzorvezetői meg a politológusi konjunkturális nézetek és „szabad-vélemények”! Hogy megértsd itt hirtelen: a Szaturnusz az Egyetemes Törvények Szellemiségének az őserejét megtestesítő bolygó. A naprendszer Szaturnusz nevű bolygója igen is, analogikus kapcsolatban áll a többi Szaturnuszi elvnek, vagyis a nem korrumpálható törvénynek a megtestesülésével: vas, ólom, kalcium, csontok, gerinc – és igen is: apa!
„Természetesen simán lehet apa is, sokszor az is,…” - Ra-ta-ta-ta, Re-te-te-te…analogiáék és energiék, energiák és analógiák, analogiák és anatóliák, legyünk komolyak:
de a Szaturnusznak az integrálása során a nevelő, érettséget adó hatása és stabilizáló energiája a lényeg, az analógiája viszont nem mindenkinél ugyanaz, sőt! Valakinél lehet pont akár az anya is, simán. Vagy valami egészen más analógia, amely hozza a szaturnuszi energiát. – Ra-ta-ta-ta, Re-te-te-te…
Jó-rossz téma a horoszkóp tükrében: pl. Mahatma Gandhi horoszkópja nem kifejezetten "pozitív", de az önismeret gyakorlása, a tudatosság, a lelki tisztaság és a rendíthetetlen Isten felé törekvés segítségével sikerült az életében már korán meghaladnia a "nem túl erős" vagy "negatív" születési horoszkópját.
- Egyetlenem, ne haragudj, de 1O év után, én egyáltalán nem voltam már ennyire kezdő mint te (Már megírtam a Lilth és az Egyetemes Törvények c. tanulmányaimat, sőt, ha nem tévedek az Aritmológiát is), de eszembe nem jutott volna Dubravszky Lászlót, Kalo Jenőt, vagy Takács Tibort kioktatni! Nem szégyelled magad? Első sorban: Egész életünkben sem lehetünk képesek a karmánk minden részletét maradéktalanul meghaladni. És másod sorban: Mahatma Ghandinak a nagy tisztelője vagyok ugyan politikailag, de neki is éppen akkora vaj van a fején metafizikai szempontból, mint Sindhardha Gautamanka, aki állítólag Buddhává lett: az öreg perverzkedni kezdett az élete végén és a misztikus elméleteire hivatkozva együtt hált a fiatal unokahúgaival. Nem hiába puffantották le tehát még mielőtt el jött volna a természetes halála ideje! – A szembe kapott golyó tehát kétségtelen jele annak, hogy spirituális szempontból nagyon törvénytelenül viselkedett (hált!).
„Én úgy tudom ,hogy nem csak a humanisztikus asztrológusok, de a régi nagyok is úgy tartották,hogy szerencsés a minél erősebb és harmonikusabb képlet, de néhány nevelő fényszög szükséges a fejlődéshez,…”
- Jaj Istenem, még itt tartunk? Egyetlenem, te még egy ártatlan idealista vagy, hogy merészeled magad asztrológusnak nevezni? Valld be, hogy te tíz, de maximum húsz, horoszkópot ha értelmezhettél felelősségteljesen eddig! Neked gőzöd nincs ezek szerint egyelőre szentem, hogy a horoszkópok háromnegyede majdnem olyan negatívan fényszögelt mint a Gerle Éváé! Még, hogy egy – két negatív fényszög pluszban „a fejlődés érdekében”. Tudod mit egyetlenke? Teljesen mellette vagy az asztrológiának egyelőre! Majd tíz év és minimum kétezer maximális felelősséggel értelmezett horoszkóp után jelentkezhetsz, hogy megértetted: miért írom ezt!
„ám természetesen ha azok jelentős túlsúlyban vannak, akkor azt nehezebb megélni és meghaladni, mert jóval több lehet a külső-belső feszültség, mint egy harmonikusabb horoszkópban. De úgy gondolom, hogy tudatossággal minden lehetséges mindenkinek, kinek könyebben, kinek nehezebben, a kulcs a tudatosság.”
- A Kulcs a Jupiter, a Szaturnusz és a Plútó Egyetlenem! Vagyis az alakoskodási – hazudozási és a felelőtlenkedési – önkényeskedési „szabadságvágynak”, tehát a korrupciónak „egy fél lépést nem engedni” (Hamvas Jézusról!) - Mind lehetsz tudatos, ha nem tudsz a hazudozás, az alakoskodás és a felelősség elhárítás kísértésének ellenállni! Főként, ha az önmagad mindenek fölé helyezési mániájával jöttél a világra, mint Gerle Éva!
Az az érzésem az egész ügy kapcsán, hogy Ti (mindkét fél) hihetetlenül erősen projektáltok egymásra valami olyasmit, amit talán magatok elől rejtettetek el eddig, pedig talán dolgozni kellene rajta. Kedves Viola, nem szeretnélek megbántani vagy ítélkezni és Kedves Éva, Téged sem, nem azért szólok hozzá az egészhez. – Hát persze, hogy nem! Hanem azért, hogy el tereld a figyelmet arról, hogy Gerle Évának tulajdonképpen semmi dolga nem volt Violával, hanem, akárcsak te, határozottan és egyértelműen és egyoldalúan le akart vadászni engem, többek között annak az érdekében is, hogy ezt követően, vagy lehetőleg már aközben, Violát magához édesgesse és a szeretőjévé tegye!
„Most is, itt is természetesen mindenki a saját igazságát védi és a magáét hajtogatja a két szélső partról kiabálva. De a rengeteg dialógus egyik fél számára sem hoz sem lelki megnyugvást, sem az Egyetlen Igazsághoz való közeledéshez egyetlen lépést sem.”
Egyetlenem, lehet, hogy ez arról a magasan semleges lóról, amelynek a nyergében velem szemben képzeled magad, annak következtében, hogy egyetlen tanulmányomba sem olvastál bele rendesen, és asztrológushoz egyáltalán nem illő módon, megelégedtél az egyoldalú gerleévai tájékoztatással, én a jelenben egy és egyáltalán nem vagyok arra szorulva, hogy egy Gerle Éva által a családom koldusbotra juttatása érdekében szervezett hajtóvadászattal szembeni védelem-harcomban kelljen, bármiféle „igazságot” megtalálnom, vagy urambocsá bárkinek is bebizonyítanom! Magasan tojom én arra az igazságra, amit egy Gerle által összetojt exkrementum- halomból ki lehet(ne) hozni! Én csak be szeretném már ezt a saját internetes térfelemből való gerleévei exkrementumnak a kilapátolását befejezni, de ez az eszelős tovább folytatja még a wikipédián is, és a te „semleges” segítségeddel most itt is!
„A földi igazság szubjektív, de az Egyetlen Igazság az a Szeretet Igazsága.”
- Na látod, hogy nem tudod? – És ez az, ami egyelőre felment, és amiért válaszolok: „A Szeretet és a Fény egységének: a Feminin és a Maszkulin kölcsönös egybehatolásának és megtermékenyülésének: a Boldogságnak az Igazsága!
Nem kellett volna csak az Egyetemes Törvények bevezetőjét elolvasnod és nem ejtettél volna ekkora szarvas hibát (Nyugtasson meg: a Papok és a misztikusok, sőt: még Gerle Éváék is elkövetik. Az asztrológusoknak viszont már nem szabad!)
Én azt gondolom mindkettőtöknek mélyen magatokba kellene nézni. Violának és Szilárdnak abban, hogy nagyon túllőttek a célon, amikor egy nem olyan rég megözvegyült, sokgyermekes Nő és Anya életében: férjének sajnálatos betegségében-halálában, az Ő egészségi állapotában, a szexuális életében vájkáltak, egészen a pedofíliára való félre nem érthető és határozott kijelentésig.
- Én egyszerűen nem értem ezt a megátalkodott süketséget, ezt a hülyeség-tetetést!
Hányszor, de hányszor kell még az Isten Szent Szerelmére leírnom azt az egszerű és száraz és szürke és cáfolhatatlan TÉÉÉÉÉÉÉÉNYT, hogy én a Gerle Éva horoszkópját nem közöltem volna, amennyiben ő ahelyett, hogy semmibe vegye a figyelmeztetésemet, és kiröhögjön és lekezeljen efelől, szépen letörülje azt a sok mocskos és aljas és sátáni és elfogadhatatlan hazugságot, amit egy kerek héttel (Tehát hét nappal! – hét, hét, értitek-e vlgre? Hetes nappal korábban?!) azelőtt rólam, illetve a gyermekeimről feltöltött? MIKOR LESZTEK HAJLANDÓK VALAHÉRA FELFIGNI EZT A – beismerem: nagyon nehezen elfogadható… szomorú – TÉNYT? Vagyis, hogy ő előttem kerek egy héttel és többszörösen is, és több fórumon is, és több alkalommal is, még a megfelelő, nem is tőlem, hanem a sajét olvasóitól jövő figyelmeztetések ellenére is EL KEZDETT félelmetes nagyságrendben, és félelmetesen „mélyen és magasan – hitelrontó-sátánian” RÁGALMAZNI?????!!!!!
És ez SEMMI! De a koldus-botra juttatásomról még logisztikai tervet is közölt!
„Ez valóban megbélyegzés, sőt rágalmazás. Egy lelkileg és szellemileg magasrendűségre törekvő embernek nem kell ilyet tennie ahhoz, hogy az igazságot megvédelmezze.”
- Mondom, hogy nem az Igazságot védelmezem, hanem a gyermekeimnek az árvaházba jutását akarom megelőzni! – Persze, hogy az ilyen idealista liberális misztikusoknak, akiknek nincs gyermeke, ehhez a száraz szürke de vaserejű különbséghez semmi érzéke nincs! És persze, ezek pofáznak magas empátiáról!
Hát tudjátok mit egyetlenek? Én ebben a gerleévai exkrementum-lapátolásban, magasan TOJIK AZ IGAZSÁGRA! Értitek? ÚJRA MONDOM, HÉTHA MEGÉRTITEK ÉS FELFOGJÁTOK AZ EMPÁTIÁRÓL KEREPELŐ SZŰK KENLEITEKKEL A LÉNYEGET: T O J O K AZ I G A Z S É G R A !!!!!!! Nekem nem kell ebben az ügyben az igazság! Nekem csak az kell, hogy ez az eszelős gazember el mennyen az én internetes térfelemről, hogy tehát ne gyúródjon többet a mocskaival minden áron bejutni az én Google-listám első oldalára, és hagyjon már békét nekem és a gyermekeimnek végre!
Pontosan Hamvas Béla a legjobb példa erre, akinek földi életében minél több nehézség és megpróbáltatás, sőt megaláztatás és ellehetetlenítés jutott ki, annál tisztábban és rendíthetetlenebbül törekedett a tudatosságra és az önismeretre,amivel páratlan lelki és szellemi magasságot ért el, nemes alázattal.
- Micsoda aljas hipokrita pofavágás ez a Karnevál írójával szemben! Egyetlenem, hogyan merészeled Hamvas nevét a szádra venni, amikor nyilván, hogy a Karneválba még csak bele sem olvastál? A kisregényekről nem is beszélve!
„Ha írt kemény megpróbáltatásairól, vagy akár ellehetetlenítéséről, azt mindig nagyon elegánsan tette és mély önismeretre törekvéssel ebben is.” – Egyetlenem, egyezzünk meg abban a tényben, hogy Hamvas ebből a szempontból egyszerre előnyösebb és ugyanakkor sokkal hátrányosabb helyzetben volt mint én: NEM KELLETT MAGÁN KÍVÜL MÉG ÖT SZEMÉLYNEK A MEGÉLHETÉSÉRŐL GONDOSKODNIA! – Nem érzed, hogy mekkora pofátlanság tehát a részedről ez az aljas reális tény-lehazudó, illetve azt mellékes körülménynek vevő, szembeállítás?
Én azt gondolom Éva jogosan van felháborodva a pedofília és alkoholizmus vádja és a férje halálával kapcsolatos teljesen irracionális reá való célozgatás miatt, - Én meg azt tudom, és nem csak gondolom, hogy rám nézve sokkal, de sokkal sértőbb volt azt IMÉTLEM, AMÍG A FEJETEKBE BE NEM MEGY, HOGY EGY HÉTTEL AZELŐTT, HOGY ÉN A HOROSZKÓPJÁBAN TALÁLHATÓ CÁFOLHATATLAN ASZTROLÓGIAI TÉNYEKET KÖZÖLTEM VOLNA hogy: mivel, szerinte, nyilvánvalóan ostoba vagyok: annyira falcs és hamis asztrológiát gyakorlok, hogy attól évek óta alig van rendelésem és néhány idióta műveletlen bunkón kívül, senki nem rendel tőlem horoszkópot és emiatt már a A GYERMEKEIM IS ÁLLAMI GONDOZÁSBAN VANNAK FÉLIG! Hogy, a szomszédaink mind utálnak, hogy a gyermekeimet akik ezek szerint még sincsenek állami gondozásban, épen az én nevelésem miatt utáljak a Gerle Éváéhoz hasonlóan jól nevelt osztálytársaik, és persze az erdélyi asztrológusok is mind utálnak! – Ez nem sértés volt kisanyám, hanem ez egy ördögien megfontoltan pontra tett, tehát előre kitervelten kész gazdasági gyilkosság! Hol van az eszetek, ha az empátiátokra már csak szemforgatásból vagytok képesek hivatkozni?”
„…de talán Neki (Gerlének) is magába kellene néznie, hogy vajon az Ő kommentjei és néhol igen kemény véleményezése Violáról, Szilárdról, az asztrológiáról, az egyszerűbb, természetközelibb életmódjukról, nem volt-e vajon részben kiprovokálója a csata eldurvulásának?”
- Egyem meg a szívedet kis egyetlenkém! Hát e bizonytalan „VAJON”- nal ő is képes volt végre, azt a sokat emlegetett, fránya kis semlegességét „bizonyítani”. – Hát, igazán kedves vagy egyetlen, köszönöm szépen!
„Én azt gondolom itt két szélsőség találkozott, amely paradox módon valahol mégis hasonlít.”
- Én meg azt tudom és nem csak gondolom, hogy a nyomorult és szűklátókörű pártos és szélsőséges egyoldalúság (Vagyis a szexista – fasiszta feminizmus) eszelős zsenije, aki 38 évesen is képtelen elfogadni az anyai mivoltát, találkozott az Univerzális Egészségre és Boldogságra való törekvés képviselőjével, aki azt hirdeti, hogy neki még férfiként is, és még a bőséges Magyarországi gyes és családi pótlékok és egyéb segélyek nélkül is, gyönyörűséget és örömet jelentett a gyermekei megmentése a hányattatástól az azzal járó erkölcsi fertőtől és a gyermekei gondozásának – nevelésének a vállalása még az egyéni karrierje feláldozása árán is!
De vajon nem tükröt tartotok-e egymás felé, hogy önmagatokról tanuljatok belőle valamit?"
- A Sátán tükrét ugyan elém tartotta Gerle Éva és a gyermektelen Lelkes Villő is, hogy bánjam már meg végre azt, hogy ezt az utat választottam, de én ettől még jobban megerősödtem a hitemben, hogy abszolút jól csináltam, és hogy éppen ők azok akik a sátáni egoizmusukra hallgatva, azt hirdetik, hogy nem kell gyermeket vállalni, a seterilen idióta, liberális „önmegvalósítás” rovására!
„Egyetértek. Egyszerűen csak egymás tükrei vagytok.” - Hét nem bájos, ahogy, akárcsak Gerleéva, magával egyet ért a világnak és a Titoknak ez az Egyetlene?!
"Szomorú, hogy itt tartunk? A világ már csak ilyen. Jogunk van kivonulni belőle és keresni egy tisztábbat." – Garantálom, Egyike, hogy csak mocskosabbat találsz. Egyébként ez a műsorvezetői filozófia, ráadásul meg az Uránusz által megtestesített őserő félreértésének a következménye.
„’Mert a homokozóban a homokot nemcsak szórni lehet egymás szemébe, de építeni is lehet némi éltető vízzel belőle!!!!”
- Te érezheted magad a Pesti lakásodban és az utcákon – munkahelyeden úgy mint a homokozóban, de én egyelőre még a Hargita lábánál élek, ahol kevesebb a homokos ember mint a közép-keleti civilizációban. Egyébként meg néztem magamnak azt is, és nem csak homok, de rengeteg kutyagumi is volt benne….
****
"Ide többet nem jövök olvasni, ennyi bőven elég is volt. Köszönöm a leckét!"
- Na, erre nagyon kíváncsi vagyok!...

Elhatárolódom az egésztől.Kedves Linda44!

Egyik se.

Furcsa.Gerle Éva elleni feljelentés

Kedves unique! Nézd milyen emberek vannak! Ez a Gerle Éva nem hagyja a szövegeiben az elírásokat, van ideje azokat kijavítani, de még arra is, hogy emellett egy székelyföldi asztrológust, tőrbecsalással rendszeres és módszeres lejáratással, hitelrontással, rágalmazással tönkretegyen, nem bánva, hogy tőle egy négygyermekes család megélhetése függ. Csak úgy bloggeri szórakozásból. Itt a feljelentés Gerle Éva ellen.

Szilárd és én külön tettünk feljelentést Gerle Éva ellen, alant a Szilárdé olvasható:

Feljelentés Gerle Éva nevű Budapesti XII. kerületi lakos ellen
Sokszoros személyi és családi rágalmazáson, becsületsértésen, de főként „tárgyi tényekként” beállított hamis- hírek terjesztésen keresztüli szakmai hitelrontás, és ez által, nyíltan (logisztikai akció-terv formában) elérendő CÉLKÉNT meghirdetett gazdasági tönkretétel érdekében véghez vitt cselekménysorozat, valamit, más személyi jogoknak, úgymint:
hivatásgyakorlásban való korlátozási terv meghirdetése, és annak kompromittáló hamis információterjesztésével való gyakorlati megvalósítás megkísérlése és, főként a magánéletbe (élettársi- és szülőtársi viszonyban) való illetéktelen és durva beavatkozás, élettársnak a megfenyegetése, tehát:
a 2,5 éves közös gyermekünk édesanyjától, Joó Violetta nevű élettársamtól való elválasztásnak a megkísérlése és az ő, fenyegetés általi ellenem fordulásra való kényszerítésnek a gyakorlati megkísérlése, a Gerle Éva nevű Magyarországon – Budapest, 12 kerületben lakó, állampolgár által.
Az ártatlanság vélelmének a többszöri megszegése és több rendbeli, durva céltudatos megsértése, a fentiek megvalósítása érdekében, Vagyis, pontosan azért, hogy Gerle Éva a gazdasági tönkretételemre, vonatkozó – MEGHÍRDETETT! – célját elérhesse. (Ezen belül a véleménynyilvánítási szabadság-jogban való korlátozás, ugyancsak „börtönbe- záratással” való fenyegetés útján.)
TISZTELT ÜGYÉSZSÉG!
1-A. Fent nevezett Gerle Évának az engem fenyegető és gúnyoló – rágalmazó internetes írásaiból értesültem arról, hogy a Budapesti XII. kerületi bíróság nyomozást rendelt el ellenem (És a Gerle Éva által megfenyegetett élettársam, és szülő-társam: Joó Viola ellen), becsületsértés, kegyeletsértés és talán zaklatás címen, a Gerle Évának a Budapesti rendőrségre, ez ügyben letett feljelentése alapján. Ennek okán tehát, feltétlenül fel akarom hívni az önök és az ügyben nyomozó szervek figyelmét arra, hogy az internetről, illetve a Gerle Éva által írt és vezetett „Csak az olvassa – én szóltam” c. blogról, valamint a Gerle Éva Faceebok oldaláról képernyő-lementés (kép-rögzítés) útján lementett TÁRGYI BIZONYÍTÉKOK, vagyis, e tárgyi bizonyítékokból kiolvasható IDŐBELI SORRENDISÉG szerint is, egyértelmű tény az, hogy elsőként Gerle Éva volt az, aki számomra teljesen ismeretlenül, először és korábban rám támadt, még akkor, amikor én még nem is tudtam, hogy ő létezik a világon, és – tehát már KORÁBBAN! – ő rólam a rágalmak halmazát közölte több internet fórumon is. Sőt, ugyancsak ezekből a mellékelten csatolt TÁRGYI BIZONYÍTÉKOKBÓL határozottan kiderül az is, hogy ő volt az, aki többszörösen is, szabályos LOGISZTIKAI terveket is közölt az én – És ezen keresztül, az általam eltartott 4 gyermekes családom! – gazdasági ellehetetlenítse és tönkretétele céljából. E tárgyi tény megállapítása érdekében, szépen megvizsgálni a feljelentésemhez csatoltan küldött, 1-es számú – Az élettársam MEGFENYEGETÉSÉT és az én elhagyásomra való felkérését: megzsarolását is tartalmazó. – mellékletben leírtakat. Már ennek az első számú tárgyi bizonyítéknak, az alsó soraiban is olvasható a Gerle Éva fenyegetése, arra vonatkozóan, hogy igazságtalanul fel fog jelenteni engedély nélküli hivatásgyakorlásért, és „kiskorú veszélyeztetésért”. Ez a dokumentum, még azért is fontos, mert többes szám, második személyhez szólóan íródott. Tehát, Gerle Éva már akkor is, 2O13 december 8-án, hozzám szólóan is fenyegetően írt, holott én addig – Egészen pontosan: 2O13 december 1O-ig! -, semmiféle kapcsolatban nem álltam vele, őt nem bántottam még csak róla szóló írások esetleges közlésével sem, sőt: 1O-éig, NEM IS TUDTAM, HOGY Ő LÉTEZIK A VILÁGON!
Bocsánatot kérek, ha azt a benyomást kelteném, hogy a túlzó részletezéssel feleslegesen szándékoznám rabolni az idejüket, illetve, hogy nem a büntetőjog körébe tartozó fantazmagóriákkal szeretném traktálni. De ez, a családfőn keresztül történő, és látszólag nem bűncselekmény számába menő, apró bűntetteken (egyszerű hitelrontó hazugságokon és rágalmakon) keresztüli, család-tönkretevési akció, aminek az áldozatai vagyunk majdnem négy hónapja, legalább is, a számomra, annyira abszurd mesébe illő elemeket tartalmaz, hogy, amennyiben nem én állnék a központjában, magam sem hinném el! Ezért arra kérem önöket, hogy figyelembe véve a műszaki főiskolai (üzemmérnöki) végzettségemmel és építő-telepi, házelem-gyári, vízügyi gyakorlati tapasztalataimon edzett tárgyi realitás-érzékemet, hét megjelent könyvvel rendelkező, valamint a 61 éves írói és édesapai felelősségérzetemet (1992 óta a Magyar Írószövetség tagja vagyok), próbálják meg úgy olvasni az alant következőket, hogy ezeket egy, a tárgyi valósághoz erősen ragaszkodó, a szavak és a kifejezések súlyát ismerő, és a törvény-alkalmazó hatósággal szemben, nagy megfontoltságra törekvő 4 gyermekes családapa írta.
A – 2. Indoklás:
I. Gerle Éva család-tönkretevő tervének a kivitelezési stratégiája megszokott.
Mivel erre rá kényszerített, utána néztünk az interneten és hamar kiderült, hogy bizony, Gerle Évának nem ez az első ilyen jellegű, vadász-akciója, de az első amely során ilyen, számára is meglepő, erős ellenállásba ütközött. Az ellenünk indított háborúja, aminek az általa rutinból végezett rendőrségi feljelentés és a példás büntetés követelése, csak az egyik eleme, abban különbözik a korábbiaktól, hogy elsőre nem egy férfibe kötött bele, hanem egy, az édesapáknak a családban betöltött fontos funkciójára figyelmeztető nőbe (Joó Violába, akit startból lehülyézett). Ugyanakkor, az én személyemben, ugyancsak első ízben támadott rá egy, a budapesti liberális dzsungelháborúkhoz nem szokott határon kívüli (vidéki) magyar személybe. De ezzel együtt, velünk szemben is, ugyanazt a stratégiát követte, ami jól bevált számára a korábbiakban. Ti., hogy indulásból megvádolja az ellenfeleit azokkal vétkekkel, amiket tulajdonképpen ő követ el ellenük. Ennek a logikának a szellemében állította tehát a rendőrségi feljelentésében is, hogy mi támadtunk rá, holott az egész történet, kezdve a Joó Viola ismeretlenül történő lehülyézésével, majd folytatva azokkal a veszélyes hazugságokkal, hogy mi nem miatta fogunk leszegényedni, mert minket már amúgy is utál mindenki a Székelyföldön, sőt, egész Erdélyben is, és, hogy a gyermekeink („Félig”! – Az milyen?) állami gondozásban vannak (Figyelem: ő mindezt a „biztos információt” Budapesten élő személyként „közli” a világgal, vagyis a potenciális rendelőimmel is), mind, de mind azt bizonyítják, hogy ő volt az, aki nem csak, hogy ELSŐKÉNT a becsületembe gázolt, de EGYENESEN A JÓ SZAKMAI – és erkölcsi! – HÍRNEVEMTŐL FÜGGŐ EGZISZTENCIÁNKAT, TEHÁT AZ ÉLETHEZ VALÓ ELEMI JOGUNKAT TÁMADTA MEG, ismétlem: TELJESEN ISMERETLENÜL. Nos, Gerle Éva ebből, az indulásból már szájba- és orrba verten lezsibbasztva, tehát védekezésre képtelen állapotba hozva minket igyekezett, a fent említett (kegyetlen!), „kilövési – tönkretevési” tervét kivitelezni. Többek között ezzel, az általa indított „jogi – tőrbecsalási” akciója segítségével is!
II. Még le se tette a Budapesti rendőrségre a feljelentését (Január 6), és máris cikket jelentetett meg a Kolozsvári internetes hírportálon (Nem Cicaharc – ) „a Csíkszeredai asztrológus-pár szörnyű tetteiről”, aminek az volt, az általa később ezer-egy alkalommal megismételt (különböző internet-fórumokon leírt) legfőbb mondanivalója, hogy máris „hatósági eljárás folyik ellenünk.” – Hát kell-e ennél egzisztencia-rontóbb „hírverés” egy asztrológus számára? Eltájolódott személy kell legyen az, aki ilyen ismertetők hallatán, még személyi horoszkópot rendel egy olyan asztrológustó, aki ellen „hatósági eljárás folyik! Hát nem? Habozás nélkül elismerem tehát, hogy Gerle Éva tökéletes, hogy ne mondjam: zseniális stratéga és kiváló fejvadász, abszolút jól látja azt, hogy hova kell a célkeresztet fordítani, és habozás (gátlások!) nélkül, mindig a kellő pillanatban röpíti a golyót a kiszemelt áldozata homlokának közepébe! – Nem túlzok, a többi TÁRGYI BIZONYÍTÉKBÓL IS, ez fog kiderülni.
III. Gerle Évának a facebook oldalára először 2013. december 10-én este írtam az első felszólító levelemet. Abban, többek között ismertettem vele a másik, hozzá hasonló módon engem gazdaságilag tönkre tenni akaró rágalmazómat, de ki derült, hogy erről Gerle Éva már hamarabb is tájékozódott, sőt: azzal szimpatizálni is kezdett. Ez a magát vallásos anarchista prófétának nevező, Nagy Attila Puli, ugyanaz a személy, aki a székely zászlók használata miatt több rendben feljelentette a román hatóságoknál és kormány-pártnál, a Székelyföldi polgármestereket és megyei tanácselnököket. Nagy Attila Puli viszont, román állampolgár lévén, nem büntethető a rágalmakért, mert Romániában nincs ilyen törvénycikkely. – 5. számú melléklet. Nekem 61 éves koromig, ezen az, általa is bevallottan, az agybeteg felesége betegnyugdíjából élősködő Nagy Attila Puli nevű, alkoholizmus miatt az unitárius egyház papi közösségéből kirekesztett, és újságírók kérdéseire adott válaszaiban is, deklaráltan magyar nemzet ellenes tevékenységet folytató, magát „anarchista profétának” nevező személyen (És persze, a négy gyermekes családunkat felelőtlenül elhagyó volt-feleségemen) kívül, senkivel nem volt különösebb jelentőséggel bíró internetes, vagy más jellegű konfliktusom. – Gerle Éva mégis azt állítja, hogy „Székelyföld szerte a konfliktusaimról vagyok ismert”. Holott éppen Nagy Attila Puli és az őt erősen szimpatizáló Gerle Éva az, akik, nem csak az internetes konfliktusaikról ismertek, hanem a több rendben, hatósági intézkedéseket szükségessé tevő konfliktusaikról is! – Ezért írtam korábban, hogy a mindenkivel hadakozó Gerle Éva bevált stratégiája az, hogy mindenkit azzal vádol meg, amiket éppen, hogy ő követ el titokban, vagy nyíltan.

Gerle Évának is kerülhetne már egy ilyen csapdaállító, szerepjátszó, lelketlen inkvizitora, mint amilyent itt bemutatott Unique, persze gerle Évával való megtermékenyítő szellemi kapcsolata segítségével...unique! NE ÍRJ IDE NE ZAKLASS HAGYJ BÉKÉN

:D

Azért nem válaszoltam mert a kérdésedre te magad válaszoltál, látszólag, persze rosszul. Máskor kérdezz alázattal, akkor talán nem olyan választ kapsz, amilyet most - amilyen az adjon isten, olyan a fogadj isten. Hogy én kiadtam a dühömet? :DDD Nagyon szerettél volna dühíteni, de nem sikerült.

Falkatárs?... Anyád borogasson. Van miért.

Védekezésképpen a szemtelen gyanúbakeverésedre, ami abból állt, hogy feltettél kérdéseket, majd megválaszoltad magadnak ürügyként, hogy minke kioktathass valamiféle bosszú felől... meg, hogy szerinted csak tiszta lelkiismeret kell a asztrológuskodáshoz, no, ezzel én is egyetértek, és van is tiszta lellkiismeretm, ezért sértő az okoskodás, pláne egy nyelvtannáci attitűd után, még egy átlátszó vallatást is megejtve közben....

Tehát:
Kozma Szilárd az Elta szabad egyetemen tanult asztrológiát, is. Mint ahogyan ez számtalan helyen szerepel az interneten. De valamiért neked itt és most meg kellett kérdezned, mert neked a secreten Kozma Szilárd tűnt a "leggyanúsabbnak". Aki helyesírási hibát vét az csal? (Bőségesen elmagyaráztam neked, hogy miért nem, nem olvastad?) - Én úgy tudtam, hogy aki hazudik, az csal!
De az Elta tanításait már rég meghaladta, pontosan a felelősségnek, köztük főként az apai felelősségnek (lelkiismeretnek) a gyakorlásával és a harcművészeti jártassága által élhet 20 éve a gyakorló asztrológusi munkájából. Asztrológusi bizonyítványa a valódi, eredményes gyakorlata, ami kevés más asztrológusról mondható el. Vállalkozói engedéllyel rendelkező asztrológus.

Én neked nem fogom elárulni, hogy tanultam asztrológiát, mert nekem onnan csak az alapok számítottak és az egyedi vonaluk, amelyen továbbhaladtak azt a gyakorlatot nem követem és nem tartom hatékonynak. Konfliktust velük nem szeretnék ezért, mert ők sem támadtak engem soha. És mivel Magyarországon nincs is képesítéshez kötve a spiritiszta vállalkozás indítása így egyes egyáltalán nem számít az, hogy melyik tanítóim oktatnak hivatalosan és adnak papírt, s milyen tudásom van hivatalos képzéseket nem tartó, de tudását a horoszkópfeltárása, könyvei, ingyenes tanulmányai során és személyesen megosztó 20 éve gyakorló asztrológustól, amivel lássuk be, hogy sokkal többet érek, és meg is van. Ez a nagy helyzet.

LEGYEN ELÉG. NE ZAKLASS TOVÁBB. NE FÖLÉNYESKEDJ. NE GÚNYOLÓDJ. HAGYJ BÉKÉN MINKET! NE VALLASS MINT EGY VALLATÓ TISZT MERT NEM VAGY AZ ÉS NEM A RENDŐRSÉGEN VAGYUNK. NE OKOSKODJ MERT EGYÁLTALÁN NEM JÓ SZÁNDÉK VEZÉREL TÉGED HANEM AZ HOGY ÁRTHASS, ZAKLATHASS, GYANÚBA KEVERJ, GÚNYOLJ. ÉS IGAZÁBÓL SEMMI KÖZÖD NINCS HOZZÁNK! ÉRTHETŐ?...

Feltűnnek időnként jobb oldalon a kommentjeik, most már ezt sem tudhatjuk biztosan: Gere Éva, Gerle Éva, vagy Gerele Éva ellen akadtak ennyire ki.Köszönöm a leckét!

"Stone

#86 Tükrök
2013-12-20 01:32

Nem azért írok, mert bármelyik oldal mellé kívánnék állni. Figyelemmel követtem az egész ügyet és én is úgy gondolom, hogy kissé mindkét oldal túllőtt a célon. A szélsőség egyik oldala sem vezet megoldásra, ez látszik is itt és minden olyan fórumon, ahol ez a két szélsőség találkozott eddig. Kedves Viola, nem tudom Te mennyi ideje foglalkozol asztrológiával és Szilárd tanulmányain kívül mennyire mélyedtél bele abba és főleg a bolygók energiáit és analógiáit mennyire figyelted meg elsősorban a saját életedben? Én 10 éve teszem ezt egyre inkább elmélyedve benne és a rengeteg könyvekből és másoktól való tanulás közben/mellett elkezdtem egyre inkább figyelni a saját és hozzám közel állók életét, a horoszkóp adottságainak, fényszögeinek megnyilvánulásait és ezek analógiáinak végtelen tárházát. Hagyománytisztelő vagyok, de az asztrológia nem fekete-fehér, hanem olyan, mint a szivárvány és a célja s értelme nem a skatulyába zárás, hanem az abból való kiszabadulás: a lehetőség a fejlődésre. Én nem dogmatikusan, egyetlen iskola, könyv vagy író szerint tanultam s tanulok ma is, hanem elolvastam mindent, amit csak magyarul és angolul el tudtam érni és csak figyeltem mi és hogyan működik mindebből, figyeltem az energiákat magamban és magam körül, s törekedtem-törekszem a tudatosságra. Az asztrológia legelsősorban önismereti eszköz. Szerintem csak azután helyes tanácsot adni másnak, ha a tudatosságon és az empátián alapuló egyfajta belső látás is megszületik. És úgy hiszem akkor illik ezt, főleg nyilvánosan, ha az illető maga kéri. A tanulmányok az illető engedélye nélkül maradjanak magántanulmányok, azt semmilyen törvény nem tiltja. A Szaturnusz igen hangsúlyos tényező az én horoszkópomban,így azt hiszem személyes tapasztalatból beszélve kompetens vagyok a témában és bizony én is a Szaturnuszomtól tanultam a legtöbbet,de nem apai és nem is anyai analógián keresztül. Szerintem a Szaturnusznak nem kell nőnek vagy férfinak lennie, abszolút a natív lelkétől és az azt jelképező horoszkóptól függ az analógia megnyilvánulása. Természetesen simán lehet apa is, sokszor az is, de a Szaturnusznak az integrálása során a nevelő, érettséget adó hatása és stabilizáló energiája a lényeg, az analógiája viszont nem mindenkinél ugyanaz, sőt! Valakinél lehet pont akár az anya is, simán. Vagy valami egészen más analógia, amely hozza a szaturnuszi energiát.

Jó-rossz téma a horoszkóp tükrében: pl. Mahatma Gandhi horoszkópja nem kifejezetten "pozitív", de az önismeret gyakorlása, a tudatosság, a lelki tisztaság és a rendíthetetlen Isten felé törekvés segítségével sikerült az életében már korán meghaladnia a "nem túl erős" vagy "negatív" születési horoszkópját. Én úgy tudom ,hogy nem csak a humanisztikus asztrológusok, de a régi nagyok is úgy tartották,hogy szerencsés a minél erősebb és harmonikusabb képlet, de néhány nevelő fényszög szükséges a fejlődéshez, ám természetesen ha azok jelentős túlsúlyban vannak, akkor azt nehezebb megélni és meghaladni, mert jóval több lehet a külső-belső feszültség, mint egy harmonikusabb horoszkópban. De úgy gondolom, hogy tudatossággal minden lehetséges mindenkinek, kinek könyebben, kinek nehezebben, a kulcs a tudatosság.

Az az érzésem az egész ügy kapcsán, hogy Ti (mindkét fél) hihetetlenül erősen projektáltok egymásra valami olyasmit, amit talán magatok elől rejtettetek el eddig, pedig talán dolgozni kellene rajta.Kedves Viola, nem szeretnélek megbántani vagy ítélkezni és Kedves Éva, Téged sem, nem azért szólok hozzá az egészhez. De Kedves Viola, ahogy rákeresek a neten, sajnos leginkább csak ezeket az elkeseredett véget nem érő csatározásokat találom különböző vitapartnerekkel és a videóitok elég nagy része is másokról szól támadással védekezés stílusában, valamilyen vitás ügyben. Hogyan lehet az, hogy ezek örökösen ismétlődnek? Nem lehet-e, hogy néha a befelé figyelés és az önismeret célravezetőbb lenne, mint a az állandó másokkal való ilyen jellegű foglalkozás? Az Igazság persze nagyon fontos dolog, én sem bírom elviselni az igazságtalanságot. Ám itt a földi létben,az ego szintjén az igazság sokszor szubjektív, főleg az ilyen fórumokon, ahol egymás számára általában teljesen ismeretlen emberek csapnak össze. Most is, itt is természetesen mindenki a saját igazságát védi és a magáét hajtogatja a két szélső partról kiabálva. De a rengeteg dialógus egyik fél számára sem hoz sem lelki megnyugvást, sem az Egyetlen Igazsághoz való közeledéshez egyetlen lépést sem. A földi igazság szubjektív, de az Egyetlen Igazság az a Szeretet Igazsága. Én azt gondolom mindkettőtöknek mélyen magatokba kellene nézni. Violának és Szilárdnak abban, hogy nagyon túllőttek a célon, amikor egy nem olyan rég megözvegyült, sokgyermekes Nő és Anya életében: férjének sajnálatos betegségében-halálában, az Ő egészségi állapotában, a szexuális életében vájkáltak, egészen a pedofíliára való félre nem érthető és határozott kijelentésig. Ez valóban megbélyegzés, sőt rágalmazás. Egy lelkileg és szellemileg magasrendűségre törekvő embernek nem kell ilyet tennie ahhoz, hogy az igazságot megvédelmezze. Pontosan Hamvas Béla a legjobb példa erre, akinek földi életében minél több nehézség és megpróbáltatás, sőt megaláztatás és ellehetetlenítés jutott ki, annál tisztábban és rendíthetetlenebbül törekedett a tudatosságra és az önismeretre,amivel páratlan lelki és szellemi magasságot ért el, nemes alázattal. Ha írt kemény megpróbáltatásairól, vagy akár ellehetetlenítéséről, azt mindig nagyon elegánsan tette és mély önismeretre törekvéssel ebben is. Én azt gondolom Éva jogosan van felháborodva a pedofília és alkoholizmus vádja és a férje halálával kapcsolatos teljesen irracionális reá való célozgatás miatt, de talán Neki is magába kellene néznie, hogy vajon az Ő kommentjei és néhol igen kemény véleményezése Violáról, Szilárdról, az asztrológiáról, az egyszerűbb, természetközelibb életmódjukról,nem volt-e vajon részben kiprovokálója a csata eldurvulásának? Őszintén szólva én is felháborodnék,ha az asztrológia miatt a fehér köpenyt akarnák az asztrológiában teljesen járatlanok verbálisan hozzám vágni..és én is sok helyütt olvastam a csakazolvassa-n kevésbé szimpatikus stílusban erősen provokáló dolgokat és kommenteket, nem csak ebben az ügyben, hanem más témákban is, amikre többen felhördültek, akik hozzám hasonlóan a feminizmussal éppúgy nem tudnak és akarnak azonosulni, mint a férfisovinizmussal és feleségveréssel,de ha meg merték írni a szabadon kifejthető ellenvéleményüket ezerrel földbe lettek döngölve. Én azt gondolom itt két szélsőség találkozott, amely paradox módon valahol mégis hasonlít. De vajon nem tükröt tartotok-e egymás felé, hogy önmagatokról tanuljatok belőle valamit?"

Egyetértek. Egyszerűen csak egymás tükrei vagytok.

Szomorú, hogy itt tartunk? A világ már csak ilyen. Jogunk van kivonulni belőle és keresni egy tisztábbat. Mert a homokozóban a homokot nemcsak szórni lehet egymás szemébe, de építeni is lehet némi éltető vízzel belőle!!!!

****

Ide többet nem jövök olvasni, ennyi bőven elég is volt. Köszönöm a leckét!

További szép napot!