Asztrológusi mágia-tan, 9. fejezet

Kozma Szilárd: asztrológusi mágia-tan

IX. Kilencedik fejezet:

A kiteljesedett személyiség, avagy az megváltódási sorsprogram megvalósítása.

"Semmiféle szél nem képes eltéríteni az én életem hajóját az útjából és semmiféle zavaros képzetből jövő, ellenséges szándék, vagy ostoba ellenszegülés nem képes megzavarni a halhatatlan szellemem teremtői boldogságát szolgáló boldog - bolond sorsom beteljesítését. „
„Még az sem, ha a családtagjaim nem akarják követni, ezt, az igazi boldogsághoz vezető, egyetlen értelmes élet-utat, a megváltás útját."
Minden ép elméjű ember számára létezik egy tökéletes önkifejezési - megvalósulási lehetőség és ez éppen a karma-oldásnak az útja, amelyet, ha felvállalunk, egy idő múlva boldogsággal, és a boldogság mágikus erejével tölt el bennünket. („Az én terhem könnyű és az én igám gyönyörűséges.) Létezik mindenki számára, aki ép elmével született a világra és akinek sértetlen maradt az agytevékenysége, egy olyan személyes, teremtői – megváltói rendeltetés, egy olyan élet-feladatrendszer, amit neki kell felvállalnia és betöltenie. Van valamilyen feladat a földön, amit neki kell véghezvinnie, amit senki más nem végezhet el helyette, mert nem létezik két teljesen azonos karma és ezért nem létezik két, összességében azonos életfeladat-sor sem. Ez az individuális Én- tudatba ágyazott örök jelenlétből jövő személyi sorsfeladat. Ez, az általános emberi feladatok mellett, az a bizonyos egyéni életfeladat, ami szellemi igényességként, erkölcsi hiány-érzetként jelentkezik mindenkiben és amit személyesen kell kielégíteni: beteljesíteni és véghez vinni mindenkinek. Ezt, a tudatosodásunk elején inkább negatívnak érzékelt, de legalább is mások számára kényelmetlen és zavaró tulajdonságokként jelentkező hiány-információ csomagot az emberi személynek kell átalakítani pozitív tudás-információvá, illetve szerzett pozitív tulajdonságok és képességek tömkelegévé. Ezt, az élet elején az embernek az ún. rossz tulajdonságai és nehéz életkörülményei formájában jelentkező hiány- információ csomagot, a személyi horoszkópokban a Lilith és a Sárkányfarok, valamint a kínai asztrológia szerinti meghatározódása testesíti meg, karmikus tulajdonságokként, valamint negatív fényszögek csoportosulásaként és negatív bolygóhelyzetek formájában jelenik meg, nyers negatív személyi tulajdonságok jelenként és ezt felvállalandó sorsfeladatként kell értelmezni.
Ez a felvállalandó és a feloldás után, pozitívan megvalósítandó eszme ott áll az Isteni Elmében a személy felismerésére várva, mivel a képzeleti készség a kreativitás készségéhez kötött. Kell hogy az ember előbb meglássa, illetve felismerje és a magáénak elismerje az egyedi eszmét ahhoz, hogy ez az eszme az életében megnyilvánulhasson. Ezért jó, ha az ember legfontosabb segítség-igénylése az ő élete Megváltódási sorsprogramjának a meglátása és megértéséről szól. Vagyis, azt kell kérni az Isteni elmétől, hogy első sorban a mi rendeltetésünk felől kapjunk helyes eligazítást, hogy tehát a megváltódási és boldogulási – karma-oldási életfeladatunk felől kaphassunk helyes eligazítást.
Lehetséges az, hogy valakinek a leghalványabb sejtelme sincs arról, hogy ki és mi is ő tulajdonképpen, mivel létezhet az ő szellemében (tudattalanjában) több olyan, a nevelése színezete miatt elfojtott, vagy az élete az első szakaszában negatív formában jelentkező képesség, ami nem kerülhet büntetlenül felszínre, vagy nem alakulhat át pozitív tulajdonsággá amennyiben nem kéri hozzá a megfelelő szellemi átvilágítási erőt és a gyakorlati észlelési lehetőséget (Világosságot, fényt), és amennyiben nem tesz tudatos lépéseket annak meglátása és megértése érdekében. Jó, ha a kérés a következőképpen hangzik: "Határtalan Szellem, nyisd meg számomra a pozitív sorserők, a kedvező körülmények és az anyagi beteljesedések útját, hogy az én életem Isteni Eszméje ezáltal tisztán megnyilvánulhasson. Tudatosítsd bennem a karma-oldási életfeladataimat, és szabadítsd fel ezt által még most a bennem levő feladat-beteljesítési képességeket, ruházz fel engem a sorsprogramomhoz mért, kellő világossággal és akarat-erővel, és tedd, hogy most megláthassam és mihamarabb helyesen megvalósíthassam a rám vonatkozó Tökéletes Isteni Tervet."
Az Isteni Terv tartozékai: 1) A helyes és az EGÉSZSÉGES TISZTÁNLÁTÁS (Skorpió), 2) a BŐSÉG -KÉPZELET (Bika), 3) a SZERETET ÉS BÁTORSÁG-ERŐ (Oroszlán) és 4) a Tökéletes Személyi Kifejeződési Lehetőségek tárháza (Vízöntő ). - Ez a négy alapelem képezi az élet négy oszlopát, az emberi megnyilvánulás négy sarkalatos pontját, a pitagoreusok és az alkimisták négyzetét, amely négyzet elemei egymást áthatva, EGYMÁST FELTÉTELEZVE ÉS MEGTERMÉKENYÍTVE együttesen a boldogságot és az igazságot képezik, vagyis az ötös szám igazi értelmét: a quinta esencia -t. Ez az a királyság, vagyis a mennyeknek országa, amiről Jézus beszélt. (És amely nem „itt van, vagy amott van, hanem bennetek van.”)
Amikor valaki hangosan és tudatosan kimondja a fenti kérést, nagy és sokszor megrázó változásokra számíthat az életében, mivel a világi ügyintézésben használt bűnbeesési logika miatt, vagyis az élvezeti- és kényelmi boldogság-koncepciók szerint működő morális elvek miatt, tehát az emberiségnek az öncélú élvezeteket és kényelmet – a biztonsági vágyat kiszolgálni hivatott, technikai és tudományos logikája miatt, csaknem minden ember ellentétes irányban halad az ő szellemi rendeltetési irányához képest. Vagyis majdnem mindenki az egyetemes és a saját Megváltódási sorsprogramjával szemben ügyködik. Találkoztam olyan emberrel, akiknél a változás oly gyorsasággal állt be mintha egy ciklon pusztított volna el mindent a régi életéből és velem is történtek, ha nem is ennyire tragikus kimenetelű, de mélyen drámai sors-helyzet változások. (És nem véletlenül: a személyi öntudati átvalósulásokat is eredményező, sors-változások és pálfordulások őserejét megtestesítő bolygó, az Uránusz a 12. horoszkópházamban áll.) De mivel ez az ember nem kezdett el pánikolni, hanem a sors-jelolvasói képességét felsrófolva és megfeszítve, megtudta, hogy mi a spirituális síkon történik vele és benne, lassan helyreállította a lelki egyensúlyát és szeretettel tudta fogadni a szokatlanul új és számára még furcsa, de hosszú távon áldást hozó élethelyzeteket, amelyek elfoglalták a régi élethelyzeteit. Ő tehát, az új önkifejeződési lehetőségeket nem tartván soha fárasztónak, hanem annyira érdekesnek, mintha az élete csakugyan egy valóságos, pozitív meglepetésekkel telt játék lenne, inkább a derű és a vidámság állapotában tartotta magát. Mert tudta, hogy: „Az én utam, nem a te utad. Mondja a seregek ura.” És azt is, hogy: "Mert az én terhem könnyű és az én igám gyönyörűséges."

Amennyiben tehát az ember az Isten által "szponzorált" világba lépik, az önkifejezéshez szükséges vagyon és anyagi eszköztár mindig és teljes mértékben a keze ügyébe kerül. Nagyon sok értékes szellemű, elmélyült gondolkozásra és kiváló műalkotásokra képes személy, kínlódott évek hosszú során át, a kibontakozáshoz szükséges anyagi eszközök hiánya miatt, miközben a szellemi tudásukra alapozott hitűk és a hangosan kimondott, áldást igénylő igéjük, valamint az élettársuk igéjének a varázshatalma hamar megteremtette volna a műveik megfelelő megjelentetéséhez és értékesítéséhez szükséges közösségi körülményeket és a szükséges anyagi alapokat.

Egy Mester egyik előadása után egy férfi hozzálépett és adott neki egy centet a következő szavak kíséretében: "Pontosan hét centem van még és azért jöttem, hogy önnek adjak egyet, mert én hiszek az ön által kimondott szavak pozitív hatalmában. Megkérem, hogy mondja ki számomra a megfelelő varázsigét a tökéletes önkifejezési lehetőségemre és az anyagi gyarapodásra." A Mester kimondta az igét és egy évig nem látta azt az embert, de amikor az visszatért sugárzott az örömtől és a megelégedéstől és mindjárt egy hatalmas összeget adott a Mester kezébe a következő szavakkal: Nem sokkal azután, hogy ön kimondta számomra a megfelelő varázsigét és én ennek az igének a szellemi erejétől áthatottan öntől eltávoztam, egy távoli városban kaptam munkaajánlatot, amit elfogadtam és ott helyre állt az egészségem, megvalósultak az anyagi és az erkölcsi gyarapodással kapcsolatos vágyaim és megkaptam az igazi hivatásomat is, amely engem végre tökéletesen kielégít."
Minden nő számára a legelső és a legfőbb tökéletes önkifejeződési lehetőség az, hogy jó család-anya lehessen és, hogy szerető élettárs lehessen (a Vénusz által uralt Bika és Mérleg, valamint a Hold által uralt Rák és a megfelelő horoszkópházak megnyilvánulási formái). És, hiába, hogy ezt a gondolatot ma a divatos liberalizmus és feminizmus hatására, sokan divatból és nagyzolásból elutasítják és mást mondanak , de lényegileg ez annyira fontos egy nő számára, mint amennyire fontos a férfiak nagy átlaga számára, hogy lehetőleg minél több pénzt keressenek, vagy közéleti-társadalmi szerepköröket töltsenek be és, hogy kockázatokkal, valamint nehéz próbatételekkel járó, bátorságot és fizikai erőnlétet igénylő felfedező-megismerő tevékenységet folytassanak. Kell tudni, hogy az egyéni életfeladatok, spirituálisan az általános emberi életfeladatoknak vannak alárendelve. Csak miután az általános emberi életfeladatainkat (az emberi fajnak és a nemünknek megfelelő küldetésünket) felvállaltuk, csak azt követően valósulhatnak meg a maguk teljességében a jellegzetesen egyéni életfeladataink.
Aki ezt a szellemi alapú sorrendet felcseréli, érhet el látszólag bármekkora sikereket, mert igazából soha nem lehet boldog, egészséges és teljesen elégedett. Sőt: élete végén melankólia kórral és hiábavalósági, kietlenségi érzésekkel fog küzdeni nagyjából minden olyan nő, akinek azért nem lett gyermeke, mert a magzataitól művi abortálás útján „megszabadulván”, törekedett a felelősség nélküli, kényelmes életre és nem alapított családot. Ezért van az pl., hogy nagyon sok hírneves író és sikeres művész, vagy gazdag ember, az elismertsége és a gazdagsága ellenére, öngyilkossággal vetett véget az életének.

Kérd tehát a Seregek Urától a nemednek és karma-oldási lehetőségeidnek a megfelelő hivatásod betöltési lehetőségét, a végleges eligazításodat és a te utad könnyűvé és sikeressé válik. Ehhez nem szükséges erőltetni és egy bizonyos általad kispekulált mentális képet vizualizálni erőszakosan, hanem csak felvállalni lélekben a karma-oldáshoz szükséges képességek kialakulását lehetővé tevő életfeladatok elvállalását, amikor annak a lehetőségei megjelennek az életünkben. Amikor valaki azt kéri, hogy az Megváltódási sorsprogramnak megfelelő gyakorlati életkör is megjelenjen az életében, egy inspiráció formájában megjelenik az Isteni Szikra (Pallas Athéne) és ő maga kezdi látni "lelki szemeivel" mindjárt, hogy egy fontos megvalósulás teljesedik ki az életében. Ez lesz az a legfontosabb: „az Első” kép(zet) amit az életképzeletének a központjában kell tartson rendületlenül. A rezonancia és a visszahatás törvényei miatt, amikor egy ember erősen keres egy általa elképzelt eszmei megvalósulást, egészen biztos, hogy az eszme is keresi őt a szellemi világmindenségben, de a földi élet világában is! Ezért, az ember vágya és az, az eszme, előbb – utóbb egymásra fognak találni.
A szülők soha nem kell erőltessék a gyermekeik szakma és karrier (hivatás) választását és nem kell erőszakkal beleszóljanak a felnőtt gyermekeik életébe, még csak érzelmi ráhatás, vagy rábeszélés formájában sem. A spirituális igazság ismeretében, az isteni tervet meg lehet erősíteni - támogatni lehet a kibontakozását- mentálisan. Az ide vonatkozó igazságos kérés a következő lenne: " Legyen, hogy az Isten e gyermeknek az eszében és testében a boldog Megváltódási Eszme Kifejeződésének a tökéletes lehetőségére találjon és ez a megváltódási lehetőség neki az élete minden mozzanatában jelentkezhessen csakúgy mint az örökkévalóságban."
"Az Úr (az egyetemes tőrvény) akarata ÉRVÉNYESÜL mindenben - és nem a tévelygő, az anyagi és az asztrális világ látszat valóságai és karmikus vágyai között tévelyegve okoskodó, egoista személynek az akarata." Ez az a parancs amit minden szentírásban megtalálhatunk. A Biblia az a könyv, amely a tudat (imagináció) mágikus erejű tudományával foglalkozik. Ez az a könyv, amely azt tanítja az embernek, hogy miként szabadítsa ki a lelkét (vagyis a tudattalan szellemét) az őskáoszt és tehát a karmát okozó Lilith-jelenség kábulatából és a Luciferi aktusként leírt fekete fény-táplálás: a könnyítést és az életnyerést célzó, spekuláló és a kételkedő tudata rabságából.
Az ószövetségben leírt harcok, nem történelmi csaták, hanem az ember tévképzeteiből eredő mentális háborúknak (Égi háborúknak) az illusztrációja. A mindenkori ember az, aki a bibliai jelenetekben, az öncélú sóvárgásai által okozott káprázatában: a babonákban és a saját földhöz ragadt ésszerűségével (józan, gyakorlati gondolataival) és hitetlenségével hadakozik és háborúzik a benne és általa is élő teremtő és megváltó sorserőkkel. Az ember hite az isteni családapa hite kell hogy legyen, akinek a föld összes lénye képezi a családját, amit neki nem kiszipolyozni, kizsákmányolni és felfalni kell, hanem aminek ő a gondját kell viselje, ahhoz, hogy a föld táplálhassa a CSALÁDJÁT. Minden ember egy valóságos Dávid, aki legyőzte Góliátot (a halandó, a félelemből és hitetlenségből eredő gondolatokat) egy fehér kődarabbal (a hitével). Ezért az embernek ügyelnie kell, hogy ne legyen lusta és alattomos szolga, aki elássa az ő talentumait. Vagy olyan kapzsi lélek, aki egy tál lencséért eladja az elsőszülötti jogát: a mágikus teremtőerejét rejtő isteni eredetű, szellemi öntudatát, igazságérzetét.
„Az elsőkből lesznek utolsók....” - Depresszió, melankólia kór, magány, szorongás, pánikbetegség, önrombolási, vagy öngyilkossági késztetés, vagy szegénység (szűkösség és korlátozás) és úgynevezett „szabályos” betegségek formájában jelentkező következmény büntetés vár azokra, akik lustán élősködnek az örökölt képességeiken anélkül, hogy pozitívan, nemes célok érdekében használnák a saját mentális képességeiket, vagyis a bennük munkálkodó isteni teremtő erőket: a pozitív képzelet hatalmát. „Munkálkodjatok, mert a ti atyátok is munkálkodik.” És: "Akinek van (aki használja azt amije mindenkinek van), annak adatik és akinek nincs (aki nem használja azt amije van mindenkinek, tehát azt, ami neki is van: az isteni teremtő képzeletét és nem mondja ki a teremtő igéket), attól elvétetik."

Legtöbbször a külső sikerek szerint ítélkező világi gondolkozás által keltett félelem az, ami az emberi személy és az ő tökéletes személyisége, vagyis a tökéletes önkifejezési és megnyilvánulási lehetőségei közé ékelődik. Különböző félelmi állapotok és ellenség-képzetek sok tehetséges ember kibontakozását meghiúsítják. Ezek mind meghaladhatóak a kimondott teremtői igék által, amennyiben előzőleg a spirituális átvilágítás segítségével, megkeressük és tudatosítjuk a félelemnek a szellemi lustaságból (ébertelenségből), az irigységből, vagy a rejtett személyi ambíciókból és az egoizmusunkból eredő okát és forrását. Akkor, ha a bajok okát az igazi belátás és a valóságos nevével való illetése által megszűntetjük. Ekkor a személy feloldja az általános emberi és az egyedi rendeltetése beteljesítési lehetetlensége miatt érzett ősfélelmeit, levetkőzi az ő kicsinyes és halandó ego-ját, - vagy legalábbis felszabadul azoknak a negatív hatásai alól - és azt kezdi érezni, hogy ő egy spirituális csatornává válik az Isteni Intelligencia (Szent szellem) számára, aki az ő megszabadult (megváltott) személyén keresztül nyilvánítja ki magát. Így helyezi magát az Én- tudatos ember közvetlenül az Egyetemes Logosznak, vagyis az Isteni igazság Szellemének a tiszta és közvetlen befolyása alá. Ettől feloldódnak és elmúlnak a szomorúságot és a szorongást okozó, vagy a pánikot okozó félelmei, a beteges ellenség-képzetei és téveszméi, és tökéletes bizalommal halad az életben tovább, mert így minden pillanatban érezheti az élete fontosságát, vagyis a saját személyi tudatában a teremtő- megváltó Isten logikájának az érvényesülését, akinek a kiegyenlítődött, harmonikus országát felépíteni hivatott magában – magjában - minden ember, mindenki a maga sajátos életfeladata felvállalása és végrehajtása által.
Egy fiatal férfi tanítvány mesélte a következőt: a korábbi nyári vakációja idején egy világkörüli utazást tett meg egyénileg, olyan országokba is ellátogatva, ahol sem a lakosok nyelvét sem a hivatalos nyelvet nem ismerte. A diák állandóan kérte az Isteni Elme áldását és eligazítását és így a kirándulás minden mozzanatában érezte az isteni kegyelmet és a szellemi gondviselést. A csomagjai soha nem keveredtek el, és soha nem késtek a repülőterek elosztójában, az elszállásolása mindig gondosan előre el volt készítve, ahogy korábban azt az utazási ügynökségekkel és a szállodai recepciókkal lebeszélte és mindig a legjobb szolgáltatásokban részesült. Amikor visszaérkezett New Yorkba, elbízta magát, ugyanis, ismervén a nyelvet a szokásokat és a helyet, úgy gondolta, hogy nincs már szüksége Isten gondviselésére és ő maga kezdett pragmatikus hathatósággal intézkedni a dolgai felől. Az eredmény szinte katasztrofális volt számára, annyi problémamentes időszak után. Rengeteg félreértés, diszharmónia és zavaros helyzet keletkezett a hazaérkezésekor, el egészen az értékes emléktárgyakkal telt csomagok elvesztéséig.
Ki kell alakítanunk azt a szokást, hogy a Teremtő – Megváltó Rendezőnek a jelenlétét tegyük állandóvá magunkban és az életünk minden mozzanatában kérjük a segítségét, az irányítását és ha szükséges, akkor a beavatkozását is, bizalommal („Szeresd a Te Atyádat teljes szívedből, teljes elmédből és teljes lelkedből.”) vagyis a lelki és értelmi tulajdonsággá váló, karma-oldó képességünket. És állandóan használva azt, egyúttal gyakoroljuk a teremtői-azonosság tudatunkat is, bármit teszünk, mondunk, vagy gondolunk is közben. Ennek az érdekében semmilyen erőfeszítés és semmilyen áldozat nem lehet túl nagy és semmilyen jel-értelmezésre tett erőfeszítés nem lehet elég. De azt is tudnunk kell, hogy Sokszor a legbanálisabb és legváratlanabb incidens, furcsa, vagy rendkívülien nehéz élethelyzet, vészesnek látszó lelki vagy szellemi esemény lehet egy ember életében az a pont, ahonnan a boldogságához és egészségéhez vezető szellemi-lelki átalakulásához szükséges legfontosabb belső megfordulást, megújhodást végrehajthatja. Robert Fulton miközben egy teafőző gőz-pöfékelését figyelte, egy gőz-erő által működtetett mesterséges kéznek a látomása ötlött fel előtte. Később feltalálta a gőz által működtetett gépet.
Sok olyan esetet ismerünk, amikor egy bizonyos, szokatlan esemény hatására, valaki leblokkolja a megvalósításait, negatív ellenállást fejtve ki a racionális eszével, egyszerűen úgy, hogy előre meg akarja határozni az események lefolyását és a materializációs folyamatok állomásait előre ki akarja számítani és jelölni, és erőszakos egyéni ambícióval, meg akarja szabni azok megnyilvánulási formáját. Vagy úgy, hogy egyszerűen vissza akarja fordítani az idő kerekét és azt akarja elérni, hogy minden rendeződjön vissza a régi kerékvágás szerint. Az ilyen ember lecövekeli és lebilincseli a teremtő képzelet szabadság-igénylő szellemét, hozzáköti és lerögzíti a hitét egyetlen lehetséges és zárt eseménysorozat pontjaihoz és erőszakosan akarja diktálni azt az utat, amelyen az új, illetve a rendkívüli esemény által felszabadított teremtő energiák megvalósításai létrejöhetnek. Vagyis közönséges mentális erőszakot követ el. Ezzel pontosan a fordítottját fogja elérni annak amit akar, mivel ezáltal lezárja a saját teremtő képzeletét (erejét), de mivel erőszakos mentális energiával feltöltött egy képzetet, a polaritás, és a visszahatás törvénye alapján, az fordítva fog az anyagi valóságban megnyilvánulni (elsülni). "Az Én utam, nem a te utad" - ez a Teremtő Isten kinyilatkoztatása. És hiába önérzeteskedünk és hiába ellenkezünk a teremtéssel, illetve az egyetemes és a természetes teremtési folyamatokkal és jelenségekkel szemben, a tudományos-technikai és gazdasági koncepcióktól elferdült, civilizáció-centrikus és pragmatikus ésszerűségünk spirituális káprázatában. Mert nem ember centrikus (nem humanista) és nem civilizáció-centrikus, hanem megváltás-centrikus, vagyis kiegyenlítődés-centrikus az élet! Vagyis megváltás-centrikus a Teremtés természete is, azt és csakis azt szolgálja és szolgálhatja, semmi más egyebet nem!
És ez mellett még tudni kell azt is, hogy bármilyen természetű és jellegű erővel dolgozunk, legyen az gőzerő, elektromos erő, atommag-hasadásos erő, vagy mentális és képi-képzeleti mágikus erő, mindig szükségünk van egy, az erő természetének megfelelő gépezetre, vagy vezetékre amelyen keresztül az erő megnyilvánulhat. De nem lehetséges az, hogy a gépezetnek csak egyes részei üzemeljenek és a többit türelmetlenségünkben kiiktassuk a folyamatból! És az sem vezethet eredményre, ha az erő természetével összeférhetetlen gépezetet használunk! Ebben az esetben. éppen a mi emberi személyiségünk struktúrája az a gépezet, amelyen keresztül az egyetemes alkotóerők meg akarnak nyilvánulni. És ez még akkor is így van, ha bhe leszünk zárva a lakásunkban, vagy ágyhoz leszünk kötve pl. egy fájdalmat nem okozó, de mégis csak valamilyen testi rendellenességet produkáló betegségben, mert pl. valamelyik karma-pontunk a 12. házban van és tehát szükséges a remetéskedés a Halak jelleggel keveredő, és a 12 házban található konstellációnknak megfelelő karmánk meghaladásához. Ha zavarosan működik a gépezet, és nem a megfelelő helyzetben vagyunk tehát, akkor az általa kifejtett erőnek sem vehetjük hasznát! "Neked nem kell halálig menően harcolnod abban a háborúban, te csak menj el a csatába bátran, és maradj ott nyugodtan és lásd meg a Te Urad erejét és dicsőségét, aki veled van mindörökké."
Az emberi élet fő célja nem a nyomorhoz vezető háború, hanem a tűz-karmát egyedül oldani képes, bátor harci alapállás folyamatos gyakorlása, a harci készség megőrzése, az éber harckészültség felvétele és az életet adó, a fényt és igazságot felfedő nehézségek leküzdésének az állandó vállalása, vagy, ha ez megtörtént már, akkor a teljes meg- és lenyugvás, a kontempláció és meditáció. Vagyis a felelősségen alapuló bátorság fenntartása, és tehát a rejtett agresszivitásnak: a kétségbe esésének, a megzavarodásnak a legfinomabb formainak is az elkerülése, a szomorúságot és a neheztelést is kizáró éberségnek a megszerzése és folytonos gyakorlása, a teremtés, a megismerés a kiegyenlítődés (megváltás) teljes megvalósítása érdekében.

Az éber és zavartalan egyensúlyozás az értelem fénye (aktív – magvalósító, beindító – nemző, felépítő) és a szeretet (passzív – elfogadó – elbocsátó, megbocsátó) ereje között a legfontosabb erő, mivel ez lehetővé teszi az isteni erőknek az ember személyén keresztüli megnyilvánulását. Vagyis azt, hogy a személy mindig a saját isteni alkotó-erejének a szolgálatába álljon éberen. Az éberség, vagyis az egyensúly, a zavartalanság, illetve a szellemi zavarhatatlanság, azt jelenti, hogy nem kapkodva, hanem világosan és céltudatos - logikusan gondolkozik, nem babonásan és nem is földhözragadtan, és persze, nem a Személy- és Sors-ellenes indulatai által vezérelve. És, hogy törekszik arra, hogy mindig a lehető legjobb döntéseket hozza, határozottan, bátran és a kellő időben (azonnal). A bennünk levő isteni teremtőerő feljegyzi és nem felejti el egyetlen hibás képzetünket sem. A harag, a düh, a bosszúvágy, a sorsra, Istenre, vagy a más személyekre való neheztelés, a bánat, a szomorúság, a szorongás és a panaszkodás összemázolja (összezavarja, beszennyezi és befertőzi) a teremtői szándékkal alkotott tiszta képzeteket, a sors-látomást és lemérgezi a szellemi vérünket (A személyi, ÉN- tudatunkat). Ezek a hirtelen előállt sorshelyzetekben előálló érzelmi és képzeleti csapongások nagyon sok betegségnek az okozói és olyan mentális tévutakra, sorslabirintusba vezetnek, olyan határozat-hozatalra késztetnek bennünket, amelyek szellemi síkon zavaros tévképzetek alkotásához, illetve zavaros képzelgésekhez, majd, ezek hatásaként, az alacsonyabb létdimenziók (fizikai) síkjain, konkrét balesetekhez és katasztrófával is végződhető szerencsétlenségekhez vezetnek.
A kétségbeesésé és haragvás, vagy a szomorúság és depresszió formájában jelentkező huzamos nehezteléseink közben alkotott és a hirtelen jövő mérges felindulásunkban (kifakadásunkban) kifejtett haragos gondolatok a legsúlyosabbak, mert az általuk létrehozott negatív asztrális és mentális erőknek és programoknak a következményei kiszámíthatatlanok és lehetnek nagyon súlyosak is.
Metafizikailag a véteknek és a bűnnek tágasabb, mélyebb és ugyanakkor jelentősebb értelme van mint a vallásban, vagy a polgári erkölcsben. "Mindaz ami nem racionális és tapasztalatin úton elért hitből fakad, az tulajdonképpen, vétek." Vagyis, mindaz vétek, amit a "létért való küzdelem" hamis eszmerendszeréből kiindulva, a nyerni akaró és a veszteségtől, vagy az emberek ítéletétől (A negatív imédzstől) félő (iszonyodó), spekulatív gondolkozás hatására cselekszünk, annak a segítségével hozunk létre, annak érdekében, hogy biztosítsuk be magunk számára a kényelmet és az élvezetvesztési lehetőségeket, vagy a mások jó véleményét. Illetve, hogy biztosítsuk be magunkat a "a sors viszontagságaival szemben". Ezek az öncélú élvezet-forrásokhoz, illetve az azokat megtartani és működtetni képes jövedelmekhez, és azoknak a megmaradását biztosítani hivatott zárakhoz és biztonsági rendszerekhez és ingatlanokhoz való ragaszkodásaink, elhomályosítják lecsökkentik, és összezavarják bennünk az egyetemes törvényekkel (az Atyával) való kapcsolatunkat. Az anyagi, vagy személyi veszteség és a jövő miatti aggodalom maga a luciferi mozzanat az ember lét-tudatban és emberiség szinten, végső soron a globális korrupció állapotát hozta létre és tartja fenn. Az elvakult vagyon- szerzésben és siker- és hírnévvágyban gyökerező sikertelenségtől, vagy a veszteségtől és anyagi kártól, a hírnév-vesztéstől való félelem és a képzelt akadályokkal, nehézségekkel, vagy az elragadókkal – rablókkal és bandítákkal szembeni harag és gyűlölet, egyszerűen halálos vétek számába megy. Ugyanis, ez nem más, mint a fordított (ördögi) hitnek a forrása, az anyai ági őseink által huzamoson lefojtott és születésünkkel a mi számunkra átadott, kiegyenlítetlen infernális erőknek a felkeltése és aktiválása - lásd a csúcsával lefelé fordított ötszög által jelképezett ördögi erőket. Ez az ördögi vágy- és félelemkör, kifelé, vagy az isten (sors) felé irányuló harag, természet- és teremtés-ellenes mentális projekciókat hoz létre és ahelyett, hogy semlegesítené, vagy megszüntetné a bajaink okát, kiváltja azoknak a az eseményeknek a megvalósulását, amelyektől félünk és amelyek megvalósulása ellen hadakozunk magunkban magunkkal, az ellenséges, diszharmonikus gondolataink és képzeteink – vitatkozásaink és belső érveléseink, magyarázkodásainak által.

Néha olyan vészterhes sors-eseményeket és életeseményeket is beidéz ez, a negatív hit, amilyeneknek a megfelelő elementáljai, félelem-energiával feltöltött képi képzetei, a tudattalanunk legmélyén lapulnak mint perverz karma-képzetek, mint rejtett vágyak és mint azoknak a perverz szexuális élvezkedési lehetőségekkel keveredő, rombolási, vagy gyilkolási vágyaknak kielégítését lehetővé tevő, lehetséges szélsőséges sors-események karmikus képzetei. Ezeket, a tudattalan képzeleti világunkban lakozó sötét élvezet-vágyakat, negatív érzelmi és mentális energiákat (romboló és önromboló erőket) fel kell ismernünk, és néven kell neveznünk idejében magunkban és le kell számolnunk velük, annak érdekében, hogy ne alakuljanak konkrét esemény-képzetekké és ne befolyásolják ebbe a megvalósulási irányba a teremtő képzeletünket. Fel kell fedeznünk ezeknek az élvezet-vágyakban és a hiuságban gyökerező rombolási késztetéseknek a személyi horoszkópunk segítségével is kimutatható kauzális eredetét, és ezáltal a konkrét negatív szellemi tulajdonságaikat. Mindezek felfödése segítségével át kell alakítanunk a képzeletünket befolyásoló rejtett negatív programokat pozitív képzetekké az alkímiai műveletek segítségével. "Amikor az ember fél, valójában már el is veszett.", hiszen nem létezik veszélyesebb erő és veszélyesebb állapot mint az emberben megrémített teremtő imagináció!
Amint már korábban is olvashattuk, az ember legyőzheti a félelmét, határozottan szembe fordulva és bátran elébe menve annak, amitől fél. János és az ő hadserege zsoltárok éneklésével készült az ellenséggel való harc felvételére: "Örök hála az Úrnak..." és amikor odaértek, az ellenség már készen le volt győzve, mert előttük egy másik hadsereg összecsapott az ők ellenségeivel és leverte azt. Így a Jánosék harcára már nem volt szükség. Az egyik hallgatómat megkérte egyik ismerőse, hogy adjon át egy negatív hírt egy másik barátnőjének. Ez a személy félni kezdett, mert a racionális esze azt sugallta neki, hogy ne avatkozzon bele a dologba, mert annak rá nézve csak negatív következményei lehetnek. Nagyon háborgott saját magára amiért megígérte, hogy a rossz hírt közli azzal a személlyel, akit bizonyára nagyon súlyosan fogja érinteni a hírnek a tudomásulvétele. De végül rá szánta magát, miután az isteni gondoskodást és felügyeletet, a kimondott szó hatalmával élve, hangosan mindkettőjük számára megkérte. Amikor az illetékes barátnőjével találkozott és elkezdte bevezetni a rossz hír előadását, hirtelen megszólalt a másik, hogy ne fáraszd magad, már tudom, hogy XY elhagyta a várost. Így, az ő rossz hírmondói megbízatása fölöslegessé vált és ez azért történt úgy, mert mihelyt felszabadította magát a félelem nyűge alól, az a negatív (kellemetlen) helyzet is eloszlott, amitől annyira félt előzően. Azt a harcot tehát, amit felvállaltál és amire az egyetemes megváltás magvalósulási lehetősége logikája szerint felkészültél, a legtöbb esetben nem is kell megvívnod, vagy ha meg is kell vívnod, igencsak könnyűnek és veszélytelennek bizonyul majd.
Az ember általában elhalasztja és cserben hagyja a mentális terveit, a be nem teljesülésbe vetett (negatív) hite által. Ezért jó minél többször ilyeneket állítani hangosan és határozottan: "A teremtés célját megvalósító Isteni elmében eredetileg csak tökéletes emberi és egyéni megvalósulási lehetőségek léteznek. Ezért az én alkotói és fény-terjesztői munkámhoz, az alkotói nyugalmamhoz és kreatív erőnlétemhez, illetve az egészséges létfenntartásomhoz szükséges anyagi jövedelmem is folyamatos és bőséges, mint ahogy az én nagy erejű, értékes szellemi megvalósításaim is tökéletesen megnyilvánulnak mind a kauzális világban, mind a földi életben.”
„Az én fény-munkám tökéletes, az otthonom és a családom tagjai tökéletesek, az egészségem és az élettervemet beteljesítő önkifejezés megvalósításnak az anyagi feltételét képező jövedelmem is bőséges az isteni elmében, és ezért bőségessé válik itt, a mindennapi életemben is."
"Minden kérésem egy tökéletes gondolakép, amely be itatódik az Isteni elmébe. Ezért kegyelemmel és tökéletes úton meg kell nyilvánulnia mindegyik kérésemnek együtt, vagy külön - külön, ahogy az Isteni Terv Számomra azt eredetileg elrendelte. Megköszönöm, az Úrnak, hogy mindazt amire szükségem van a kibontakozásomhoz, megkapom már most a látatlan dimenziók szintjén, és máris előkészületeket teszek a lelkemben annak érdekében, hogy ezeket a bőséges anyagi eszközöket megkapva, örömmel és hálával fogadjam, és hogy fény- és szeretet terjesztő alkotói tevékenységemet gyakorolva, éber felelősséggel használjam ezeket a látható világban: a mindennapi életemben is."
A Mesternek egy hallgatója, miközben egy nagyobb anyagi megvalósulásra várakozott már több ideje, azt kérdezte tőle, hogy miért nem teljesül be az ő hangosan kimondott mágikus kérése? A Mester azt válaszolta, hogy talán van egy olyan szokása aminek alapján soha nem fejezi be rendesen a dolgait és a tudattalanja megszokta a beteljesületlen helyzeteket és állapotokat. (" Ami kint van ugyanaz mint ami bent van"...) Az illető gondokozott egy keveset és megtalálta az okot: "Igazad van, a legtöbbször igen sok dologba belefogok és semmit sem fejezek be igazán és végérvényesen! Most rögtön haza megyek és befejezem amit a múlt héten elkezdtem és tudom, hogy ez hatalmas szellemi lökést fog adni annak a megvalósulásnak, amit kértem." És valóban: haza ment és olyan szorgalmasan dolgozott, hogy pár nap alatt tökéletesen befejezte mindazt, amit korábban félbe hagyott. Egy kevés idő múlva, a várva várt pénzösszeg is megérkezett: arra a hónapra kétszer kapott fizetést a munkahelyén. Amikor felhívta erre a cégtulajdonos figyelmét, az megnyugtatta afelől, hogy nincsen semmi tévedés, nyugodtan elköltheti a pénzt mert tud a jelenségről és jóváhagyta. Amikor az ember erőteljes és természetes hittel kér valamit, meg kell kapnia, mert az Isteni erő az ő megváltódási sorsprogramja megvalósulásának megfelelő útirány szerint jelentkezik a fizikai dimenzióban.

Nagyon sokszor meg kérdezték már a következőt: "Tegyük fel, hogy egy embernek egyszerre több különleges képessége és tehetsége van. Melyiket kell használnia leginkább ezek közül?" A Mester válasza misztikusan egyszerű: " Ki kell kérni az isteni útmutatást, hogy amire a kérdés vonatkozik határozottan kiderüljön (határozott formában jelentkezzen). A következő varázs- formulát ajánlatos használni: " Határtalan szellem, adj nekem egy határozott kifejezést és útmutatást, mutass rá az én karma-oldási és boldogulási lehetőségemre, mutasd meg hogy melyik az a képességem és melyik az a tehetségem, amelyet most, ebben a helyzetben kell használnom!" Megvallom, mivel rengeteg spirituális jellegű elméleti kérdéssel és gyakorlati horoszkóp-értelmezéssel foglalkozom naponta, én nem várom meg azt, hogy ezek a jelzések hozzám misztikus úton elérkezzenek, hanem eléjük megyek a Tarot- kártya nevű szimbolikus ikonrendszer megkérdezésével, a helyzetre vonatkozó sorselemzéssel. Sőt: a tehetségekre vonatkozó kérdés kapcsán is inkább az jut az eszembe, és azt ajánlom mindenkinek, hogy ezt a metafizikai igazságot jól fontolja meg:
A különféle tehetségek és kivételes személyi képességek, a szüleinktől öröklött pozitív spirituális tulajdonságainkból adódnak, azokban gyökereznek, amelyeket viszont, azért kapunk, hogy azok segítségével, feloldhassuk a negatív tulajdonságainkat, feloldhassuk a karma-égetés közben felmerülő problémáinkat és nem arra valóak, hogy azokat kizsákmányolva, élősdi életet folytassunk, anélkül, vagy éppenséggel ahelyett, hogy a horoszkópunk negatív karmikus pontjai és elemei által jelzett negatív tulajdonságainkat, karmikus késztetéseinket feloldanánk és azokat meghaladnánk. Hamvas Béla figyelmeztet arra, hogy a Kálvin által bevezetett beteges munkamániának, mint erénynek a dicséretét Európában a tehetség-kultusz követte, ami az egyetemes teremtés funkciójában gyökerező emberi küldetés és az élet eredeti értelmének és rendeltetésének a teljes félreértéséhez vezetett. Az öncélú munkamánia ugyanis, akárcsak annak a szöges ellentéte, a tehetség- és a zsenikultusz, teljesen kiegyenlítődés-ellenes, és így megváltásellenes, és a legelső eredménye, a munkamániásban illetve a tehetség- és zsenimániában szenvedő személyek magas fokú egészségtelen állapota és az utóbbiaknak a nyomorban, szegénységben végződő élete.
Több olyan ember létezik és létezett - így például Szent Pál apostol is - akik egyik napról a másikra egy egészen új úton és felderítetlen csapáson indult el és mégis tökéletes munkát végzett anélkül, hogy különösebb képzésben vagy gyakorlatozásban részesülhetett volna. Jó tehát még a következő pozitív állítást is kimondani hangos szóval: "Éberségemmel és akaratommal teljesen felkészült vagyok az én életem spirituális értelmének a tökéletes beváltására. Ezért kérem a megfelelő szellemi körülmények és lehetőségek, valamint a gyakorlati - anyagi eszközök és kedvező életkörülmények azonnali megjelenését! Előre is hálás vagyok, amiért ezek megjelentek és az életem hátköznapi realitását képezik.” és ezután félelem nélkül kell várni a megfelelő jelre és a megfelelő körülményre, mindannak ellenére, hogy a racionális fizikai látszatok és a pszichikai képzetek szerint lehetetlennek tűnik a megvalósulás. A helyes metafizikai alapállás a tehetségekkel és a rendkívülinek nevezett képességekkel szemben viszont az, hogy nem szabad engednünk, hogy egyes, különleges tehetségeink és képességeink eluralkodjanak főlőttünk elzárva a lehetőséget a karmikus késztetéseink felszínre kerülésének és a többi képességeinknek a teljes kibontakoztatása elől. Sőt: még csak nem is javallott élősködnünk egyes tehetségeinken és kizsákmányolnunk saját rendkívüli képességeinket csak azért, hogy a felszínen sikeres és kényelmes életet éljünk. Ez ugyanis, szintén az egész személyiségünk teljes kibontakoztatása ellen irányulhat, amely a látható sikerek ellenére csak szegényességhez és a szó szoros értelmében vett „visszaéléshez” vezethet spirituális fejlődésünk szempontjából.
Az is igaz viszont, hogy sokan azért nem tudnak előre haladni és azért nyomorognak, mert a spirituális energia áramoltatás szempontjából, ha ellentétes irányból is, de rosszul viselkednek. Nagyon sok ember kellemes és jó adakozó, de ugyanakkor nagyon rossz adomány fogadó. Ők hiuságból, vagy gőgből és szűkkeblűségből, kishitűségből elutasítják az isteni ajándékokat, amiket más emberek útján kapnak a tökéletes önkifejeződési lehetőségeik megvalósulásának érdekében, vagy más negatív gondolatok és tévképzetek hatására elzárják negatív magatartásukkal a saját megvalósulásaik útját. Emiatt végül is semmivel, vagy legalábbis nagyon kevéssel maradnak. Elfelejtik, hogy minden tárgy, kedvező körülmény vagy jóindulatú segítség formájában jövő segítség, lehetőség és pozitív emberi gesztus, ami felénk érkezik: szellemi információ, vagyis talentum az isteni gondviselés felől, amit valamiképpen kamatoztatnunk kell, illetve fel kell használnunk a személyiségünk és élettervünk teljes kibontakoztatása és a tökéletes (harmonikus) fejlesztése - kiegyenlítődése érdekében, az általános emberi és a személyi sorsprogramunk szerint. Sőt, ennek az ellenkezője is igaz: Még az is a személyes kibontakozásunkat szolgáló információ, ami kellemetlenül ér bennünket és ami látszólag meg akar fosztani valamitől, amihez mi jobban ragaszkodunk a kellettnél:
"Ha arra akar kényszeríteni valaki, hogy menj vele egy mérföldet, te menj el két mérföldig azzal az emberrel és ha valaki el akarja venni a felső ruhádat add oda neki az alsó ruhádat is." - mondja Jézus és nem csak azért mert holmi humanista eszmék jártak volna az eszében. Ö nagyon jól tudta, hogy mindaz ami felénk érkezik, még akkor is, ha kényszer, vagy erőszak formájában jön, olyan információ ami által meg kell tudnunk és meg kell értenünk valami számunkra fontosat (észre kell vennünk valamit), amit addig, a kellemes és a kényelmes állapotokban, a pozitív információ-áramlásban, nem voltunk képesek észrevenni és megérteni.
Példa: egy úr igen nagy összeget adományozott egy jótékonysági szervezetnek és kevéssel azután egy pár ezer dollárt kapott egy más szervezettől ajándékba. Ő elutasította ezt az összeget, mondván, hogy nincs rá szüksége. Nagyon kevéssel azután a pénzügyi helyzete annyira megromlott, hogy már csak pontosan az a pár ezer dollár menthette volna meg a teljes csődtől... „Örömmel kell fogadnod azt a kenyeret, amely hozzád érkezik az égi vizeken át”: „Szabad az adományozás és szabad az adomány elfogadása." Mindig létezik egy tökéletes mérleg aközött, hogy mit kell kapnod és, hogy mit kell elengedned és mit kell másoknak adnod a viszonzás – visszaigénylés, visszavárás - gondolata nélkül. Ugyanúgy megsérted a megfelelés törvényét, ha gőgödben elutasítod az ajándék formájában jelentkező spirituális (szimbolikus) jelt ami feléd érkezik, MIVEL MINDEN AJÁNDÉK A KIEGYENLÍTŐDÉST SZOLGÁLJA ÉS AZ ÚRTÓL (a Törvénytől) ÉRKEZIK ÉS AZ EMBER CSAK AZOKNAK A KEZELŐJE. (Amennyiben ezt az ajándékot nem azért adják, hogy lekenyerezzenek általa! De ha azért is adják, akkor sem kell, hogy te emiatt tisztességtelenül elköteleződve érezd magad és emiatt besüllyedj a korrupcióba.) Nem kell soha megzavarjon egyetlen szegénységre, vagy szűkösségre utaló gondolat sem azok irányából akik neked adnak valamit, vagy a megfosztással fenyegetnek. És fordítva: nem szabad a szegénységről alkotott gondolat-képzetek és fantáziaképek forgatásának a luxusát megengedd magadnak, mivel a benned levő Teremtő a te bankárod, amely csak akkor zárkózik el előled, ha te is elzárkózol előle. Amikor a Mesternek egy ember egyetlen centet adott, az nem gondolta magában azt, hogy " szegény lélek, mennyire sajnálom azért, mert sokat kellett erőszakoskodnia szűkségében ahhoz, hogy ezt a kis pénzt ide adja nekem." Ellenkezőleg: gazdagnak és bőségben bővelkedőnek látta maga előtt annak az embernek a jövőbeni alakját.

Amikor valaki rossz fogadó, akkor rossz elengedő is. Tehát be kell gyakorolnia magát, hogy nagyobb szeretettel forduljon az emberek felé és fogadjon el tőlük bármit, akár csak egy postabélyeget is, ha azt feléje nyújtják. És ugyanúgy meg kell tanulnunk el is engedni, elbocsátani, és megbocsátani sérelmeket, bántalmakat, amelyek, ha belénk ragadnak, akár halálos betegségeket is okozhatnak. Mindenki tudja rólam és a feleségemről, hogy nem vagyunk jóslásokkal szélhámoskodó asztrológusok, tehát, hogy Romániában élve, nem sok jövedelemmel rendelkezünk. De ennek ellenére négy gyermeket kell gondoznunk, sokan adományoznak gyermekruhákat és cipőket, valamint játékokat és kevésbé használt ágyneműt, amit akkor is elfogadunk és megköszönünk nagy szeretettel és hálával, ha jól tudjuk, hogy egyes ajándékba kapott öltözködési darabra, vagy ágyneműre már nincs szükségünk. Ezeket tovább adjuk, ugyanolyan szeretettel a nálunk szegényebb sorsban élő ismerőseinknek, vagy kicseréljük a mi gyermekeinkkel egy idős gyermekeiket gondozó barátainkkal. A fontos, hogy az információ- és az energia áramoltatás, valamint a kapcsolattartás törvényét ne sértsük meg, hogy ne okozzunk energia- és információ-dugulást tehát. Az Úr (vagyis a tőrvény) ugyanolyan mértékben szereti azt az embert aki szeretettel fogad, mint azt, aki szeretettel adományoz, hiszen ezáltal az ember nem tesz mást, mint szabadon áramoltatja a személyén és a saját személyiségtudatán keresztül az egyetemes információcsere, a szükség és a bőség, a megtermékenyülés és a megújulás, vagyis az újjászületés és a kiegyenlítődés tőrvényét.
Úgyszintén többször hangzik el a kérdés, hogy miért születik egy ember gazdagnak és egészségesnek és a másik ember betegnek és szegénynek? Miért van az, hogy az utolsókból elsők lehetnek és az elsőkből utolsók? – A személyi öntudat és a mágia törvénye, a polaritás törvénye és a Fejlődés egyetemes törvénye összhatása miatt! Az archaikus kori gondolkozásnak megfelelő analogikus logika szerint, amely alapján minden emberi életkör határozott ok-okozati összefüggéseknek van alávetve, a válasz nagyon egyszerű: "Ahol van egy okozat, ott kell lennie egy, vagy több oknak is, ami nem látható a felszíntől." Ezért egyesek a kérdést a reinkarnáció elméletéből kivonatkoztatott sors-törvény hatásaként válaszolták meg, vagyis úgy magyarázták, hogy az ember által megtestesített, karma-oldásra hívatott, isteni lét-tudatnak (az egonak) több élet és halál tapasztalatán kell keresztül mennie mindaddig, amíg megtudja azt az isteni igazságot, amely a karma nyűgéből kiemeli és amelyet neki kell megtalálnia sajátos (egyedi) karma-színezetének megfelelően. Addig lesz visszahúzva, vagyis addig fog vissza vonzódni a földi életbe a kielégítetlen vágyai, rejtett ambíciói és félelmei által, mígnem sikerül teljes mértékben helyesen megélni a karmikus adottságai szerinti sorsát (Amíg sikerül felfödnie az alacsonyrendű (karmikus) vágyait tápláló, zavarodott, vagy negatív szellemiségének a kauzális indítóokait. Addig tehát, amíg beteljesíti az egyetemes fejlődési irányzatokkal kapcsolatban álló sajátos sorsát (rendeltetését). Ennek az élet-igazságnak az alapján, a gazdag és az egészséges ember tudattalanja sajátságosan be van oltva a korábbi életeiből származó egészségnek és bőségnek a gondolatképeivel - emlékképeivel - miközben a szegény és beteges ember képzelete a szűkösség, a korlátozás és az egészségtelenség gondolatképeivel van betáplálva. Mert az ember minden síkban az ő tudattalanjába elraktározott hitformáknak a megtestesítője. Persze, ez is, csak egy a valóságot egy sajátos misztikus szemszögből leíró, és a valóságot meglehetősen le egyszerűsítő elmélet, mivel az élettér és a mozgástér nagysága, amit az ember megszerezhet magának és a családjának, nem csak a rezonancia törvényének és az egyéni ambícióknak a függvénye.
A születés, mint örömteli esemény és a halál, mint tragikus aktus, az ember korrupt imaginációja által létrehozott szükségszerűség (tőrvény) terméke, mivel az egyesek számára a fájdalmas megsemmisülést jelentő halál, a karma-oldással és a megváltással szembeni kifejtett erőfeszítések miatt, a szent szellem megváltó tevékenységével szembeni elkeseredett ellenkezés következtében járó „fizetség”. Vagyis az emberiség általánosan érvényesülő bűnbeesett gondolkozási rendszerbe, az általános korrupt lét-tudatba való keveredésének és lesüllyedésnek az eredménye, ami nem más mint az egyszerre két ellentétes főhatalomban való hit. A Biblia szerint Ádám evett a jó és a rossz tudás fájának a gyümölcséből: Ez azt jelenti, hogy magába fogadta és elhitte a csalással és hazugsággal elérhető boldogság lehetőségét, tehát a két-ség valóságát, a két ősforrás képzetét és ezáltal egy második, vagy több Isteni erőforrásba, több féle és több arcú igazságba kezdett hinni. Vagyis: kételkedni és kétségeket támasztani. Vagyis: mivel csalni kezdte önmagát, az ő létét veszélyeztető és őt fenyegető külső ellenségek létezési lehetőségének a képzetét idézte meg a sorsába: a kényelmetlen, a fájdalmas és a veszedelmes helyzeteket és állapotokat létrehozó második Isteni (ördögi) ős-forrás tévképzetét. Elméjébe és lét-képzeletébe fogadta az öncsalásnak megfelelő ellenséges forrásnak: az ördög képzetének a racionális illúzióját, holott mindössze, a Lilith nevű jelenség hatásáról van szó.
A reális, vagyis a spirituális ember, az Isteni karma-oldási kényszer miatt létrejött anyagi megtestesülések segítségével történő, karma-oldások, illetve: karma oldási lehetőségeknek a ciklikus megtestesülése. Vagyis, isteni szemszögből nézve, az ember tulajdonképpen születés nélküli – és így: halál nélküli ősprincípium, az Isteni létben lakozó, teremtő őserő örök eszme-képe, a karma-oldás hőse és géniusza. (Adam Kadmon azt jelenti az ős héber nyelvben, hogy Istennek a Gondolata) Hamvas Béla szerint: „Az ősi állapotban az ember Adam Kadmon: a Ragyogó Ember. Az első ősi (Isteni) ember a szellemi természet királya, aki a Teremtőtől kapott szó erejével, az élő lánggal, a logosszal - az égő szeretettel uralkodik minden lényeken és minden világokon. Neki, a két-ségek dialektikus ördögi logikájától megszabadult, megváltódott embernek, engedelmeskednek a kvantumnak nevezett atomi részecskék és ez által az atomok, valamint a szerves anyagi struktúrák: a sejtek, tehát azokon keresztül a saját testének az összetevői (szervei lés testrészei) a hozza tartozó állatok is, akárcsak az ősi hatalmak, az egyetemes törvények és őserők.
A megváltás korára jellemző antropológia szerint viszont, az anyától született egyes emberi személyeknek, az isteni magját körülvevő, karmikus (szellemi-lelki) burka nem más mint a szülők, de főként az anyai ági ősök tudattalanjának a terméke. A mai ember tehát, az isteni magján kívül, a szülei ellenőrizetlen és tudattalan gondolatképeinek, félelmeinek és vágyainak a megtestesülése. Igaz ugyan, hogy lényege szerint az Istenből ered és a szülők csak az alacsonyabb rendű meghatározottságokat ruházzák rá az önkéntelen vágyaik és öntudatlan átéléseik által, de az idea-világból hozott karma-oldási programja mellett, a spirituális önmegváltási rendeltetése mellett, az ember a szülőknek és főképpen az anya és az anyai nagyanyja karmájával érkezik a világra. Azok rejtett vágyképeiből és titkos félelmeiből és szorongásaiból, sőt a finom gyűlölködéseiből és a megváltási kényszer elutasításaiból (Pl., a gyermekszüléstől és gyermekneveléstől, gondozástól való félelem és ennek a gondolatnak az elhárítása, tudattalanba való lesüllyesztése következtében.) létrejött gondolatképeknek a megtestesülése. Ezért elengedhetetlenül fontos a fegyelmezés és a spirituális önismeret útján történő karma-oldás, vagyis a szellemi megtisztulás elérése és az éberség megszerzése.
A testén és a szellemén keresztül, az ember egyszerre van önkéntelen, tudatos vagy tudattalan kapcsolatban a természettel és Istennel, vagyis, az asztrológiában a bolygók által megtestesített kauzális, teremtő és megváltó léterőkkel és a rajta keresztül is ható, egyetemes törvényekkel. Ezek arra késztetik, hogy ha önkéntelenül is, de valamiképpen foglalkozni kezdjen az ideák világában (az idea-dimenzióban) a Lilith jelensége által létrehozott káoszba került ősideák pozitív erőkké (képességekké, tulajdonságokká) változtatásával. Illetve, a Sátáni és a Luciferi magatartások által az abszolútumból kiprovokált teremtői hiány-információk kiegyenlítődési lehetőségének a kérdésével.
Ugyanakkor és ugyanúgy, tehát az érzelmein és a vágyain keresztül, közvetlen kapcsolatban áll a külvilágból magába (tudattalanjába) szívott negatív gondolatképekkel és félelem-érzetekkel is. Ezek az önkéntelen benyomások és tudatos gondolatok a tudattalanja legmélyebb pontján találkoznak, összekeverednek és egyesülnek.
A nőknél ezek egyszer csak hozzá csatolódnak egy - ugyancsak az ő gondolatvilágához és vágyéletéhez: vagyis szerelmi, vagy legalábbis szexuális vágyaihoz kapcsolódó- embrió (zigóta) formájában jelentkező -, biológiai megvalósulási lehetőséghez és ebből az általuk is feltöltött szellemi aurából, amely birtokba vesz egy zigótát, majd elindítja benne a sejtszaporodást, születik a gyermek. - Így jön létre és így nyilvánul meg a földi világban egy ember által megtestesített karma-oldási - megváltódási sorsprogram. Ez nem más mint, az anyai ági ős-szülők által létrehozott ambíciók, és zavarok előképzettével rendelkező, valamint a karma-oldási feladatok által szükségessé tett erőfeszítésekkel szembeni, sors-ellenes gyűlölködési késztetésekkel, és gondterhes jövő képzetekkel – Tehát: nem csak pozitív tulajdonság- csírákkal - félelem-érzetekkel vegyülő szeretet-teljes gondolati és érzésvilágot hordozó csecsemő. Így születik egy jövendő ember, akinek a teljes szabadságában áll majd mindazt a pozitív, vagy negatív szellemi és lelki energiát, amit imigyen magával hozott, a saját maga spirituális felszabadulására, vagy a karma- rabságban-tartására fordítani és felhasználni.
Ez, a szabadság-logikája szerinti megváltási lehetőség - értelmezés, amely magába ötvözi mind az archaikus ember analogikus gondolkozását, mind a történeti ember dialektikus (azonosság-ellentét) logikáját, igazi sors-oldási perspektívát ad az emberi szellem önfelszabadító tevékenységének. E megváltási antropológia által az ember nem kénytelen a létező vagy nem létező, de a múltban állítólag megélt végeérhetetlen reinkarnációs láncolatok ok-okozati összefüggéseit folytatni és firtatni, hanem egyből kikövetkeztetheti negatív mentális késztetéseinek kauzalitását az asztrológia matematikai pontosságú rendszere által nyújtott szellem-megismerési tudománya segítségével. Hiszen amilyen a jelen, (tehát amilyenné teszem a jelenben a képzeletemet) olyan a kezdet és olyan a folytatás, vagyis is: amilyen a kezdet olyan a jelen és végül is, olyan az öröklét is...
Ezért és így, az igazságnak, vagyis az emberi élet céljának a megismerése által, az egyén felszabadulhat a Karmája által beidézett nehéz életkörülményeitől, átalakítván azokat karma-oldást lehetővé tevő sors-körülményekké („Ismerjétek meg az igazságot és az igazság fel fog szabadítani benneteket"). vagyis a bűn és a vétek élvezetének, a születés és a halál külsőségeinek, valamint a személyek egymásra hatásának a vak mechanizmusa alól és persze, e hatások által kiváltott gyűlölet, harag és a vak ambíciók nyűge alól megszabadult tudatos személyeken keresztül, tehát a napi konfliktusokon, épen azoknak a személyes vállalása által felemelkedett, és így spirituálisan éberré vált személy által, megnyilvánulhat és isteni teljességében kibontakozhat az Isteni képzetek szerint az anyagban folyamatosan létrejövő Ember.
A személy felszabadulása - megváltása - csakis a személyi horoszkópjából is kiolvasható, a rá szabott megváltódási sorsprogramnak a saját életével történő megvalósítása árán, vagyis a sorsának a beváltása árán, lehetséges. "Az Úr azt fogja mondani neked, hogy jól van hűséges és áldott szolgám, kevés fölött is megmaradtál az igazságban való jó hitedben, ezentúl mindenek fölé tétetsz. Lépj be hát a te Uradnak az örök boldogságába!" - Ébredje fel a hazugság-kábulatodból, fordulj vissza az Isten felé, szüless újjá, támadj fel és határozottan lépjél be az alkotói elméd képzeteivel az igazság szelleme szerinti anyagi megnyilvánulások világába az isteni igazság szerinti élet-helyzetek világába: a mennyek országába. A Biblia szerint a hívő Hénokot, az első pátriárkát akkora hatalommal ruházta fel az Úr (a legfőbb tőrvény), hogy még az angyalok (Az egyetemes törvények) fölött is uralkodott.

Hozzászólások4wegdsv

20180713xiaoke
coach outlet online
malone souliers
ugg boots clearance
mulberry bags
christian louboutin sale
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
under armour outlet
oakley sunglasses wholesale
kate spade handbags
freshjive clothing
canada goose uk
cheap oakley sunglasses
coach outlet store online
harden vol 2
fingerlings monkey
air max 2018
michael kors outlet clearance
alexander mcqueen shoes
broncos jerseys
canada goose jackets
christian louboutin
pandora outlet
jordan shoes
air jordan shoes
brequet wathes
canada goose outlet sale
kate spade outlet store
oakley sunglasses wholesale
ugg boots
pandora jewelry
coach outlet store online
ugg boots clearance
coach factory outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet online
michael kors outlet clearance
canada goose
polo ralph lauren outlet
givenchy handbags
michael kors uk
jordan 32
pandora charms sale clearance
michael kors outlet online
coach factory outlet
jordan shoes
coach factory outlet
fendi handbags
canada goose outlet store
polo ralph lauren factory store
ralph lauren
ugg outlet online
kate spade new york
true religion jeans
pandora outlet
coach outlet store
coach outlet
cheap jordan shoes
michael kors outlet store
ray ban sunglasses outlet
cheap oakley sunglasses
uggs outlet online
michael kors uk
manolo blahnik
tory burch outlet store
kevin durant shoes
jordan shoes
nike outlet
cheap jordan shoes
pandora jewelry
adidas soccer shoes
ugg boots outlet
coach factory outlet
ugg boots clearance
canada goose
uggs canada
cheap ugg boots
michael kors outlet
coach outlet store online
calvin klein jeans
polo ralph lauren outlet online
kd 9
michael kors outlet
air jordan retro
michael kors handbags
pandora jewelry
kate spade handbags
coach outlet store
miu miu outlet
air jordan shoes
christian louboutin
nfl jersey wholesale
moncler
longchamp pas cher
ugg outlet online
coach outlet online
uggs outlet
canada goose outlet store
longchamp outlet online
canada goose jackets for women
michael kors outlet clearance
cheap jordan shoes
longchamp solde
coach factory outlet
barbour jackets outlet
coach factory outlet
christian louboutin sale
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
ralph lauren polo outlet
ugg outlet online
ray ban sunglasses outlet
canada goose outlet store
ugg boots
huf clothing
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
ugg boots clearance
swarovski crystal
coach outlet online coach factory outlet
jerseys wholesale
champion clothing
baltimore ravens jersey
cheap ray ban sunglasses
christian louboutin sale
michael kors outlet clearance
kate spade new york
polo ralph lauren outlet
jordan shoes
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
ugg outlet online
ray ban sunglasses sale
kate spade new york
polo ralph lauren shirts
pandora charms sale clearance
denver broncos jersey
ugg boots
kate spade outlet online
polo ralph lauren
jordan shoes
chloe outlet
nike nba jerseys
canada goose outlet store
polo ralph lauren outlet
canada goose
canada goose jackets
nike outlet store
cheap jordans
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren polo shirts
ugg boots on sale
burberry outlet stores
furla handbags
coach outlet store online
kate spade purses
canada goose jackets clearance
nike shoes on sale
air jordan shoes
ray ban sunglasses outlet
jordan shoes
fitflops sandals
jordan shoes
canada goose
coach factory outlet online
air max 90
pandora jewelry
lacoste outlet
belstaff jackets
canada goose
balenciaga sandals
adidas outlet store
supreme shirts
jimmy choo shoes
uggs outlet online
uggs outlet online
tory burch outlet store
supreme clothing
coach outlet store online
canada goose outlet store
canada goose outlet online
christian louboutin
harry winston jewelry
cheap jordan shoes
canada goose outlet
ray ban sunglasses outlet
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
ugg boots
polo ralph lauren shirts
off white outlet
coach outlet store
ralph lauren polo
fitflops shoes
cheap jordan shoes
oakley sunglasses sale
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
49ers jerseys
michael kors outlet clearance
ugg outlet
cheap jordan shoes
ugg boots clearance
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
air max 1
cheap jordan shoes
gentle monster sunglasses
pandora outlet
ugg outlet
polo pas cher
cheap ray ban sunglasses
canada goose jackets
pandora charms
audemars piguet watches
pandora outlet
air jordan shoes
supreme clothing uk
canada goose outlet store
polo outlet online store
lacoste pas cher
michael kors outlet clearance
chopard jewelry
christian louboutin sale
tory burch outlet online
longchamp pas cher
coach outlet
cheap jordan shoes
dsquared2 jeans
canada goose outlet store
bape clothing
isabel marant outlet
ralph lauren outlet online
michael kors handbags
michael kors outlet clearance
kate spade new york
christian louboutin
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin
canada goose outlet
ugg boots outlet
canada goose outlet
bcbg dresses
brequet wathes
ralph lauren polo
ugg outlet,ugg outlet stores
coach factory outlet
christian louboutin sale
canada goose uk
kate spade
true religion outlet store
ugg boots for women
pandora charms outlet
coach outlet store online
canada goose outlet online
coach factory outlet
kate spade purses
alife clothing
pandora jewelry outlet
ralph lauren
carrera sunglasses
san antonio spurs jersey
polo ralph lauren
canada goose uk
diesel jeans
coach factory outlet
james harden jerseys
ralph lauren outlet
air jordan shoes
coach outlet store online
broncos jersey
pandora charms
light up shoes
nba jerseys wholesale
air max 97
swarovski jewellery
true religion jeans sale
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
canada goose jackets sale
michael kors outlet online
kate spade outlet store
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet online
longchamp pliage
nike revolution
coach outlet store
ugg outlet
kate spade outlet online
oakley sunglasses wholesale
coach handbags online outlet
fossil watches
ralph lauren outlet
isabel marant shoes
jordan shoes
ugg boots on sale 70% off
cheap air jordans
ray-ban sunglasses
nike pegasus
polo ralph lauren shirts
tory burch handbags
coach outlet online
oakley sunglasses wholesale
cheap air jordans
uggs outlet online
canada goose outlet online
polo outlet
coach factory outlet online
christian louboutin
kyrie 4
basketball sneakers
kate spade handbags
coach outlet store online
coach factory outlet
cheap air jordans
true religion jeans sale
michael kors outlet
pandora jewelry
jordan shoes
cheap jordans
suicoke sandals
canada goose jackets
guess factory
coach outlet store online
kate spade
michael kors outlet clearance
cheap jordans
ralph lauren shirts
michael kors outlet clearance
moncler outlet
coach factory outlet
nhl jerseys wholesale
coach outlet store online
true religion outlet store
hermes online
gucci outlet online
cheap jordans
chloe sunglassess
michael kors uk
polo ralph lauren outlet online
michael kors online
polo ralph lauren shirts
nfl jerseys
pandora jewelry
nhl jerseys for sale
g-star jeans
air jordan shoes
coach outlet store online
true religion jeans for men
canada goose jackets
uggs outlet
air max 90
ralph lauren
uggs outlet online
ugg outlet store
air jordan shoes
coach outlet online
ralph lauren outlet
michael kors outlet online
cheap jordans
kate spade
michael kors outlet online
bulgari jewelry
michael kors outlet clearance
canada goose outlet store
balmain jeans
prada shoes on sale
kate spade sale
christian louboutin
pandora charms
nike trainers
ugg boots
canada goose outlet online
michael kors bags
ray ban sunglasses outlet
chrome hearts clothing
nike outlet online
cheap uggs
oakley sunglasses wholesale
canada goose jackets outlet
swarovski crystal
canada goose outlet online
canada goose coats
cheap oakley sunglasses
chrome hearts sunglasses
cheap ray bans
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
pandora outlet
canada goose jackets
coach outlet store online
mbt shoes outlet
kd 10 elite
michael kors factory outlet
coach factory outlet
air jordan shoes
houston texans jersey
moncler coats
ugg boots
coach factory outlet
mac outlet
christian louboutin
adidas outlet store
cheap jordan shoes
canada goose
coach factory outlet
ugg boots on sale
polo ralph lauren
bally shoes
adidas shoes
ralph lauren outlet
ugg boots
jerseys from china
polo ralph lauren outlet online
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
adidas crazy
adidas shoes
burberry outlet sale online
a bathing ape
kate spade purses
cheap ugg boots
polo ralph lauren outlet
basketball jerseys
kate spade handbags
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
colts jersey
kevin durant jerseys
nike factory shoes
10 deep clothing
nike shoes on sale
ray ban outlet
air more uptempo
ugg outlet store
michael kors outlet online
pandora jewelry
kate spade handbags
cheap michael kors handbags
cheap oakley sunglasses
karen millen dresses
ugg boots
arcteryx jacket
pandora jewelry
givenchy jewelry
nfl jerseys wholesale
kate spade
coach factory outlet
tory burch sandals
michael kors
cheap ugg boots
uggs outlet
michael kors outlet clearance
armani exchange
cheap jordan shoes
oakley sunglasses wholesale
barbour mens jackets
mlb jerseys wholesale
cheap jordans
coach factory outlet
cheap air jordans
tag heuer watches
cheap air jordans
polo ralph lauren outlet online
moncler coats
jimmy choo sunglasses
canada goose outlet store
stuart weitzman shoes
golden state warriors jersey
coach outlet
uggs on sale
michael kors outlet clearance
kate spade purses
pandora outlet
canada goose outlet online
kate spade handbags
coach outlet canada
polo outlet
louboutin shoes
ray ban sunglasses outlet
cheap jordan shoes
ralph lauren
ralph lauren factory store
air jordan shoesBottes Ugg Femme Pas

Bottes Ugg Femme Pas Cher
chaussure basket homme
Michael Kors
Air Jordan Retro Sale
Official Toms Shoes Outlet
scarpe nike
TOMS SHOES OUTLET
Pandora Official Website
pandora jewelry store
Jordan Sneakers For Sale
The official UGG
moncler outlet
Nike Air Damen
ADIDAS NMD SALE ON LINE
toms sale
Timberland Outlet
scarpe hogan outlet
Nike Air Pas Cher
nike schuhe günstig
Nike Air Sneakers
Discount TOMS
air force one pas cher
zapatos de futbol nike
nike air jordan pas cher
retro jordans for cheap
Air max levně
zapatillas running
nike tn pas cher
uggs for women
Toms Outlet Online
Air Max Kopen
reebok running shoes
coach factory outlet online
Boutique Ugg
Moncler Sale
abercrombie and fitch store
Adidas Neo Discount Sale
Yeezy Shoes Discount Marketplace
UGG BOOTS FOR WOMEN
Vans Black Sneakers
Jordan Store
prada outlet
nike joggesko
Air Nike
Yeezy Men
Nike Air 90
nfl store
zapatilla adidas
ugg factory outlet
nike jordan shoes
chaussure Nike homme
Coach Bags On Sale
nike air
nike mercurial soccer cleats
Jordan Schoenen
christian louboutin outlet
nike shoes
billige nike sko
official NHL jerseys
nike sneakers
Cheap Toms Shoes Outlet
Adidas Originals Stan Smith
Doudoune Moncler Site Officiel
religion store
Kobe Shoes Nike
Moncler Outlet Online
Ugg Pas Cher En France
ugg clearance
Canada Goose Womens Coats
new yeezy shoes
pandora beads
Doudoune Moncler Pas Cher
adidas outlet
Uggs For Cheap
toms shoes outlet
Pandora Store Sale
Chaussure Nike Air Max Pas Cher
Nike Air Women
Michael Kors Handbags Discount
pandora outlet store
cheap nike air max
Nike Pas Cher Femme
Soccer Boots Outlet nike
Original Ugg Boots
Yeezy Boost Sale Online
Boty Nike Air
Adidas Superstar Sale Online
Nike Air Huarache For Sale
Cheap Toms Outlet Store
Uggs Pas Cher Soldes
Nike Zapatos
Nike Online Store
Ugg Outlet Online Store
Nike Air Jordan 11
Moncler Jackets Discount Marketplace
ugg store
longchamp bags on sale
new pandora charms
zapatillas nike baratas
Boost Yeezy Sale On Line
uggs outlet
Nike Shox Cheap
Discount Air Max
adidas store
Pandora Store
Hogan Outlet
Descuentos Nike
Ray Ban Sunglasses Online
moncler jacket sale
Air Max Pas Cher
23 IS BACK Store
nike sb stefan janoski
Cheap Michael Kors
Air max dam
Adidas Superstar
Nike Soccer Cleats Boots
Scarpe Air Max
Nike Air Max Cheap
cheap uggs
louboutin heels
Canada Goose Outlet
hogan scontate
fitflops sale uk
nike sportschuhe
Hugo Boss Sale
Negozi Pandora
Doudoune Moncler Femme Pas Cher
Air Max Sneakers
Ray-Ban Official Discounted Site
günstige nike schuhe
Nike Store
Adidas Originals Superstar
huarache sneakers
goedkope nike air max
newest lebron shoes
suivre un envoi
botas de futbol
Adidas Shoes Discount Marketplace
Canada goose dam
new jordan releases
Nike Air Max Goedkoop
chaussures nike pas cher
Ray ban sale online
Ugg boots Sale
Stone Island Outlet
Nike Shoes Sale Store
canada goose jackets on sale
canada goose jacket outlet
Cheap Air Max Trainers
Moncler Outlet Store
Yeezy Black
nike air max running shoes
Pandora Store
Air Max Femme
womens nike air max
Nike Roshe Run Sale
Nike Shoes Discount Marketplace
TOMS OUTLET
vans shoe store
Ugg Pas Cher Femme
converse store
Jordan Shoes Air
Cheap Michael Kors Tote Bag
Michael Kors Outlet
cheap uggs for women
Canada Goose Outlet
Air Max 90
Oakley Sunglasses Cheap
Toms Factory Outlet
Nike Factory Store
TOMS For Sale
Nike Shox discount Sale

ypMs 2017.4.5