Az Ikrek karmával született személyek tudattalan képzeletvilága zavarairól

Kozma Szilárad asztrológus:

AZ IKREK – KARMA. Avagy a sorsképletükben, az Ikrek jegyében álló Lilithel, Sárkányfarokkal, vagy nagyon diszharmonikusan fényszögelt Nappal rendelkező
személyek baleset- és betegséghajlamai és betegségeiknek kauzális okai

Annak ellenére, hogy az Ikrek karmával született személyeket általában könnyű – játékos – konstellációként kezelik általában (A jós...) asztrológusok, valójában éppen olyan veszélyes életű és még annál is nehezebben megérthető konstellációs meghatározódásokról van szó, mint pl. a Skorpió jegye. Az Ikrek ugyanis az abszolút ősszellem – a Létforrás Szelleme – által a Kosban létrehozott és Bikában birtokba vett, áthatott és átszellemített anyagi világ elsődleges funkciójának: az abszolút lét tükrözésének a jól, vagy rosszul való működését testesíti meg. Illetve azt, hogy létezik-e és ha igen működik-e az információs kapcsolat a két végleges létállapot: az abszolút szellem és az általa, az ő ellenőrző-tükreként létrehozott anyagi állapotok és jelenségek – formák között? És karma szintjén, mindez átalakul negatív sugallatokat gyártó és ezzel örök bizonytalanságot okozó árnyék-énné.
A Kos által képviselt nyílt és feltétel nélküli (humanista szemmel néha kegyetlennek tűnő) előretörés és megnyilvánulás őselvét és a Bika megállapodási megszilárdulási, megalapozási elvét feloldani és a kettőt feloldva-egyesíteni törekvő Ikrek karmával rendelkező személyeknek, annak ellenére, hogy majdnem minden más napjegy szülöttje őket irigyli, a látszólagos könnyedségükért, talán a legnehezebb a dolguk mind a tizenkét napjegy szülöttei közül. Ugyanis az Ikrek - személyekbe, ha nem is szorul, két egész lélek, mint ahogy azt sokszor vélnénk, de minimum másfél igen! Mivel a biológiai foganásuk idején és az előtt több hónapon át, az édesanyjuk kétségek között élt, érzelmileg (vagy éppenséggel: szerelmileg) két irányba vonzódott kétlaki, vagy két irányú gondolkozást és életet folytatott spirituális szinten, a szónak a gyakorlati (szoros) értelmében is (pl. ingázott két helyiség között, pl. a munkahely és a lakhely között), vagy a szónak az átvitt értelmében (pl. spirituális és lelki szinten nem bírt egyértelmű határozottsággal elválni a régi szerelmétől, lakhelyétől, szüleitől, karrierjétől, stb., és az új családjának, családanyai szerepének, vagy az apának teljes meggyőződéssel (személyével) odaadni magát, mivel az utóbbit túlságosan kevésnek, tehát, az ő gazdag személyisége leszűkítésének és korlátozásának érezte, és képzelte. De az is gyakori eset ilyenkor, hogy a fogantatáskor és azt követően néhány hétig, esetleg hónapig, az édesanya ikerpárt hordott a méhében, de a személy kismagzati ikertestvére valamilyen okból kifolyólag útközben meg halt biológiailag és a teste részei észrevétlenül eltávoztak, a szelleme viszont, a megsemmisülés élményével együtt ott maradt az illető személy aurájában, spirituális struktúrájában.
Ezért nehéz az ő számukra a tudattalan szellemi erők szintjén érvényesülni akaró két ellentétes késztetésű gondolkozás, vagy lételv: tehát a Kos és a Bika spirituális erőterei, valamint a Jang (maszkulin) világalkotó ősprincípium és a Jin (feminin) ősprincípium közötti ellentéteket, egymásban feloldani és egyesíteni, ezeket jól különválasztani és így, különválasztva és a maguk nemében meghatározva, újraegyesíteni egy, az előző konstellációk megnyilvánulási fokánál magasabb létezési szinten.
Nehéz tehát a különböző kauzális elemeit egy ekkora ego-maradványnak, mint amit az Ikrek karmás személyek örökölnek az anyai ági ősanyáktól, harmonikusan egységbe fogni. Ezért is – könnyítési célból - uralja az Ikreket az összefüggés-teremtés és a közvetítés őserejét megtestesítő Merkúr.
Mivel a Merkúr az emberi struktúrában elsősorban az egyéni intelligencia (az
intellektus) formájában, az értelmi képességekben nyilvánul meg, mindaddig, amíg az Ikrek rá nem jön a természetszerűen benne létező ősi kettősség egyesítésének a szükségére, ez a vele született, egyéni intelligencia többnyire öncélúan működik, illetve inkább arra szolgál, hogy az aránytalanul fejlett észszerűsége segítségével a felszínen mindenféle problémát megoldjon, ahelyett, hogy az ősi kettősség lelki és szellemi egyesítése nehézségeinek a felvállalásával, (a belső nehézségek átvilágításának, azok helyes értelmezésének és az erőfeszítések felvállalásának) annak a szolgálatába állna.
Ennek is köszönhető az, hogy az Ikrek jellegű karmával született személynek az un. árnyák-oldala, tehát a pszichológiában árnyék énnek nevezett része, az anyai ági női ősöktől, a generációk közötti spirituális memórián keresztül öröklött, karmikus (negatív!) tulajdonságokat és irracionális késztetéseket, még önmaga elől is elrejti, azt sugallván, hogy azok nem léteznek, illetve, hogy ez az árnyék énje nem is létezik. Ezért a személy tudattalan, de igazi, spirituális és kauzális negatív késztetéseit adó karmikus determinációk oldala mindig a homályban, a sötétben marad, amíg asztrológiailag fel nem tárulnak, és az Ikrek intelligenciája nagy hányada azzal van folyamatosan elfoglalva, hogy a valós személyiségének ezt a sötét árnyoldalát minél jobban, nem csak a külvilág elől, hanem még önmaga elől is elrejtse, elleplezze!
És mivel minden lélek az élete első felében általában ösztönösen (helyből) elutasítja a megváltódáshoz - megszabaduláshoz szükséges megújulást, az újjászületés érdekében tett erőfeszítést, az egység megvalósítását megvalósítani, azt előrevinni, előremozdítani hivatott intelligencia éppen az igazi rendeltetésnek az ellenkezőjét szolgálja mindaddig, amíg a negatív tapasztalatai hatására fel nem vállalja az újjászületéshez szükséges hibabelátást. Ebben, az újjászületés ellen és a lelepleződés ellen folytatott racionális tevékenységében, az Ikrek jellegű leélek (értelem) rengeteg steril elméletet és üres filozófiát hoz létre, elsősorban a saját maga meggyőzésére, amely mind csak a legfőbb karma-oldási feladat teljes felvállalásának az elutasítását, elkendőzését, elodázását hivatottak szolgálni.
Ezért, amikor ezeket az egyéni, vagy csoportos várvédelmet (általában az egoizmus-védelmét) szolgáló filozófiákat és ragyogó elméleteket valaki vagy valami (a sors keze szerepében megjelenő életfordulat), mint érvénytelen kacat-csomót félresöpri, az Ikrek típusú személyek intelligenciája csődöt mond és gondolati - mentális szinten, de a hétköznapi érzelmi megnyilvánulások szintjén is, türelmetlenek agresszívek, sőt: kegyetlenül kíméletlenek (durvák), vagy az ellenfél személyének a teljes megszüntetését célzó könyörtelen stratégákká válnak mint a megvadult Kos és nyakasak és szűklátókörűek és dühödten toporzékolóak mint a legrögeszmésebb Bika.
Olyan kettősség tehát az Ikreké, amelynek a feloldásához általában nem elég az Ikrek magával hozott, racionális intelligenciája, mert ehhez sokkal több kell: a személyi hibabelátási- és esendőség felvállalási készséggel járó feltétel nélküli, testvéri áldozat-vállalás és maradéktalan személyi odaadás, amire az Ikrek t1pusú személyek a legtöbb esetben képtelenek. Innen ered többnyire feltáratlanul maradó (rejtett), vagy nagyon késön - többnyire életük végén - felszínre kerülő tragédiájuk.
A felszínes könnyedséggel, a könnyelműséggel, a látszat-lazasággal, az üres nagyvonalúsággal, a válogatás és értékrend nélküli információ-áramoltatással és ezért a felszínes fellengző magatartással, az arroganciával, a lényegi céltalansággal, az intellektuális hitetlenkedéssel és hiteltelenséggel is kapcsolatba hozzák, holott épp ez a könnyű szellemisége az, ami játékossá és ezzel együtt szimpatikussá is teszi. A felszíni könnyedség alatt viszont, mint minden embernél, ott bujkál a negatív meghatározódások tömkelege, csak éppen az Ikrek ezeket ügyesebben rejti el mint más szülöttek. Nos, ez teszi az Ikreket az úgynevezett Jannusz arcúság és látszat-figyelem, vagyis a felületi gondolkozási, az oda-figyelési felületesség megszemélyesítőjévé. Ez viszont nem azt jelenti, hogy más személyeknek, vagy a többi személyiségtípusnak nincs árnyoldala - hiszen mindenkinek van Sárkányfarka és Lilith-je a horoszkópban -, csak azt, hogy, az Ikrek karmás személy sokkal jobban fél a saját árnyoldalától, illetve, annak a lelepleződésétől mint mások és ennek következtében a csillogó intelligenciája segítségével másoknál sokkal jobban elrejti. És azt sem jelenti, hogy ez minden Ikrekre jellemző, hanem csak azokra az - általában fiatal, vagy maximum középkorú - Ikrek determináltsággal rendelkező személyekre érvényes, akiket még nem változtattak át spirituális értelemben a tapasztalataik, akiket a sorsuk nem vezetett rá még arra, hogy a gyors és felszíni probléma-megoldó és csillogó-villogó elméleteket és káprázatos filozófiákat alkotó intelligenciájuk az igazi és mély sorskérdések megoldásában, nem, hogy használhatatlan, de a legtöbbszőr inkább nehezíti a lényegi felismeréseket és meggátolja a hibabelátási készség kialakulását, a határozott és egyértelmű életfeladat vállalást, vagyis, hogy a látszólagos előnyök biztosítása ellenére, hosszú távon inkább a hátrányukra válik.
Szelességük az "Isteni Lehelettel" áll kapcsolatban, amely minden irányból jön és a szélrózsa minden irányába áramlik. Rosah héberül annyit tesz, mint szélrózsa és ugyanakkor isteni lehelet, amely minden irányból egyszerre fúj. Ezért az Ikrek jegye nem csak az értelmi-intellektuális tevékenységgel, a közvetítő, kapcsolatteremtő készségünkkel, de "levegős" testrészeinkkel is kapcsolatban áll. Ezért az Ikrek mentalitás a mellkas és a felső karok felső részén, a váll hajlatokban és a többi, levegős megnyilvánulással (könnyed karlendítésekkel, karforgatással), légzéssel kapcsolatos funkciókat ellátó testrészeinken, szerveinken, úgy mint a légcsőn, a hörgőkön, a tüdőlebenyeken, a mellhártyákon, valamint a felső-
karokon és a kézfejeken és általában a végtagjainkon érezteti leginkább befolyását.
Az Ikrekkel kapcsolatban álló testrészeink és szerveink megbetegedése, azok károsodása (baleset szerű sérülése), a negatív Ikrek mentalitással és tulajdonságokkal, a az okoskodó jelleggel, személyiségtípussal áll kapcsolatban. Ezért az, az ember, aki nem tud szabadon lélegezni: oldott állapotban élni, tehát nem tud, vagy nem mer "mélyen az élet és a lét mély őrvényeinek és problémáinak, valamint a saját lelke ismeretlen mélységeinek: saját árnyoldalának, árnyék-személyiségének az örvényeivel szembe nézni", az tüdő- és légúti megbetegedésekkel néz szembe. Jelentkezhet nála asztma, légcsőhurut, tuberkulózis, tüdőtágulás (légző funkció beszűkülése), valamint a különböző beszédhibák, a szóbeli kifejezési nehézségek.
A gyermekek ilyen jellegű megbetegedései viszont egyenesen arra utalnak, hogy azok el vannak nyomva intellektuális, vagy szeretet, vagy személyi- szellemi kinyilvánítási késztetéseikben, alapérzelmeikben és "levegős"- alaptulajdonságaikban, vagyis lényeges szellemi és érzelmi önkifejezésükben. Ezáltal természetes személyiségük érvényesítésében akadályozva vannak, vagyis le vannak folyva, valamely zsarnokoskodásra, vagy éppenséggel érzelmeskedésre hajlamos (kos, bika, skorpió, oroszlán, rák, vízöntő) vagy bizonyos nevelési koncepciókhoz görcsösen ragaszkodó (szűz, bak) szülő, nevelő, tanító, esetleg idősebb testvér által. Ugyancsak ide vezethető vissza és ezért Ikrek jellegű mindenféle mozgáskoordinációs zavar. Az Ikrekre - különösen akkor, ha születési napjegyükön kívül, még valamely más "levegős" csillagkép (Mérleg, Vízöntő), vagy más levegő-jellegű bolygó is hangsúlyos a horoszkópjukban- azt szokták mondani, hogy "szelesek". Fontos azt tudni, hogy amennyiben az Ikrek, vagy a más levegő jegy szülöttei nem élhetik ki ezt az alaptermészetüket gyermekkorukban és e napjegyek gyermekei állandóan le vannak kötve különböző nevelési programokkal, vagy ha túlfegyelmezik őket, felnőtt korukban lesznek kénytelenek alaptermészetüknek ezt a részét kiélni és az ezen kiéléseik által kiváltott tapasztalatokat "beszerezni", ami egy felnőtt esetében sokkalta zavaróbb lehet a környezetre nézve mint egy gyermek részéről. De nem csak ezért veszélyes lelapítani és lesimítani különböző pedagógiai és civilizációs programokkal a Levegő jegyű gyermekek rengeteg szabad mozgást igénylő önkifejezési és tapasztalási késztetéseit. Amire a leginkább figyelnie kell egy "levegős- gyermekű" szülőnek, az, hogy nem a virágpor, nem a közönséges por és sok esetben még csak nem is az égett benzintől, földgátaktól szennyezett levegő a "hibás" a gyermekek légúti megbetegedéséért, hanem mi, akik nem adunk nekik elég lehetőséget a szabadtéri, önfeledt önkifejezésre, ilyen, levegős jellegű tapasztalatszerzésre.
Amennyiben a felnőtt szülött tudatosította az ilyen jellegű kényszereit, már nagyobb mértékben képes megfelelően kezelni és a megfelelő kiélési lehetőségeket biztosítani önmagának olyan életterületeken és olyan tevékenységekben, ahol ez nem lehet zavaró sem rá sem a környezete számára (sport, társasjátékok, klubtevékenységek, kirándulások, stb.).
Abban az esetben ha a bolygók által nyomatékosított Ikrek napjegyű szülöttek merkuriális jellegéhez hozzájárul a másik két levegő jegyű csillagkép (Mérleg, Vízöntő) bevilágítása olyan bolygók által mint a Nap, a Merkúr, a Mars vagy az Uránusz, az Ikrek jellegű személyiségek merkúri túltengése, vagy fordítva: annak gátoltsága, elfojtása következtében is jelentkezhetnek olyan betegségek mint a neurózis, a schizofrénia, endogén depresszió, mániás betegségek (különféle pszichózisok). Az Ikrek mint jellegzetesen kettős jellegű Napjegy is különösebb figyelmet igényel, ugyanis itt jelentkezik először hangsúlyosan a Polaritás törvénye, ami az Ikrek szülötteknél abban jelentkezik, hogy ők csak látszólag intellektuális beállítottságúak, akiket csak a felszínes és intenzív kommunikációszerzés és információ-áramoltatás köt le.
Megtévesztő tehát náluk az a mentalitás miszerint őket csak a felszínes, de minden külső szempontot figyelembe vevő, megismerési lehetőségek, a spekulatív gondolatrendszerek érdeklik és a mély érzelmi kötödéseket betegesen kerülik.
Valójában az Ikrek is, igencsak szeretetéhesek és a lelkük mélyén valósággal szomjaznak a szeretetre, a meghittségre, a családi, a jó baráti kötöttségekre, az intenzív, mély érzelmi kapcsolatokra, de ezeket sohasem merik igazából felvállalni, abban a félelmükben, hogy a mély érzések túlságosan lekötnék őket és megzavarnák rosszul értelmezett szabadságukban, azaz kötelék és kötelezettség nélküli szabad-életükben. Ezért a felnőttkori tüdőbetegségek (és így a tuberkulózis, a tüdő-rák) egyértelműen a szeretet-hiányra, vagy a szeretettől való félelemre utalnak . Vagyis a tüdőbetegségek, és kimondottan a tüdőrák, az Ikrek-jelleg által befolyásolt szülötteknek a tudatalattijukban elrejtett szeretet-vágy elfojtásának a következménye. Ezek a betegségek visszautalnak az Ikrek szülötteknek azon igyekvésükre, hogy távol tartsák magukat attól, hogy mély érzelmi kapcsolatot átéljenek és abban teljes személyiségükkel (egész lelkükkel) részt vegyenek, felelősséget vállaljanak. A tuberkulózis például kimondottan a szeretetlenség betegsége. Az árvaházi és általában az anyai melegség, gondoskodás nélkül élő gyermekek gyakori tüdő megbetegedései arra utalnak viszont, hogy a gyermek fizikai testében lakozó lélek képessé akarja tenni fizikai szervezetét, értelmi-intellektuális és idegtevékenységét a szeretetre, az elvesztett szülőkön kívüli más személyekhez való kötödésre, a szeretet-adásra és szeretet-elfogadásra.
Az Ikrek típusú emberek már születésüktől fogva is szimpatikusak általában, de pontosan azért, mert képtelenek szembenézni a kettősségükből adódó, saját válságaikkal - az árnyékban maradó személyiségük háttér-befolyásából eredő álságaikkal - és felvállalni teljes egészében az őket állandóan kísértő, de letagadott, a szünetlen sürgős kiútkeresések cselekvésrendszere által mindig háttérbe szorított krízis állapotaikat, ha nem is szélhámos, de legalábbis megbízhatatlan (szélcsap, szeles...) emberek hírében állnak.
Amennyiben sikerül intellektuális fölényüket, racionális, de mindig felületes és a látszatok szintjén megmaradó és folyamatosan rögtönző probléma-kezelési készetetéseiket a lelki és a szellemi mélységek (aktabázisok: "pokoljárások") vállalásával felváltani, illetve, amennyiben sikerül az árnyék-énjük által kieszelt kétségeiktől és kételyeiktől (tépelődéseiktől, habozásaiktól, belső és láthatatlan bizonytalankodásaiktól) megszabadulni, egészen pontosan, amennyiben sikerül magától az árnyék-énjüktől megszabadulni, az ikrek karmájukat feloldani képes személyek, a legértékesebb szellemi alkotásokkal gazdagíthatják az emberiséget, kedves és szellemileg felemelő (valósággal elbűvölő), mindig eleven társalgási képességük termékenyítő kisugárzásáról nem is beszélve.