Kozma Szilárd: asztrológusi mágia-tan: 6-ik fejezet

Kozma Szilárd: asztrológusi mágia-tan:

Hatodik fejezet

A Krisztus- erő és a megoldhatatlannak látszó sors-terheknek az átadása.

"Hagyd a sorsodat és szeretteid sorsát, az Úr kezében nyugodni."
Miután az ember a karmáját kezdi oldani, és ennek a következtében a képzelete teremtő erejét, illetve a mentális erejét és a képzelete alkotóképességét megismeri, a legrövidebb, a leghatásosabb eljárásokat és a legtermészetesebb utat kell megkeresnie az életképzeletének és a tudattalanjának a pozitív befolyásolására. Ahhoz, hogy sors-kríziseket és a betegségeket, meg a baleseteket okozó görcseitől valamennyire megszabaduljon és az egyéni, valamint a kauzális rendeltetésének megfelelően élve, harmonikusan megvalósíthassa élettervét, elengedhetetlen ugyan, de nem elegendő az egyetemes törvények intellektuális megismerése. Ez önmagában még nem indítja el a teremtő energiák kibontását és teljes felszabadulását! Az első lépés, ami az imaginációban rejlő teremtőerőknek az egyetemes törvények szerinti megidézéséhez és így, az addig mélyen elrejtett emberi képességek használatához vezet, az a lét-bizalom gyakorlásának a megtanulása, a mágikus igénylések hangos kimondása által. Ez a bizalom viszont, a megoldhatatlannak látszó problémák megoldásának, a bennünk levő Krisztusnak, vagyis az Isteni Hatalomnak történő átadását is jelenti.
Ami metafizikailag nehézzé és súlyossá, tehát fontossá tesz számunkra egy dolgot (tárgyat jelenséget, folyamatot, helyzetet, állapotot), az nem más, mint annak a (fizikai – vagy éppenséggel: spirituális- erkölcsi) gravitációs ereje! Pontosabban: annak a dolognak (tárgynak, állapotnak, jelenségnek) az egyetemes egységhez való viszonya, vonzódási ereje, épen úgy mint az őt körülfogó és a benne levő bonyolult és különféle erőterek és a benne levő koncentrált erőknek az egymáshoz való viszonya és vonzódása, illetve, az egymással szembeni szövődményes viszonyrendszere: a vonzódások és taszítások, a kötések és az elkülönülések, elhatárolódások és félre-nyomások, céltévesztések összessége. Ez a gravitációnak a kauzális - igazi -, vagyis a principális értelmeződése.
Amennyiben egy emberi lényt egyszerre ki tudnánk emelni a belső és külső ellenállások és az ellenhatások gravitációs teréből, nem létezne többé sors-nehézsége, mert fel tudná fedezni, és határozottan érzékelni tudná azt, hogy benne van az abszolút teremtőerő, illetve, hogy a kauzális lényege szerint ő maga az abszolút lét földi megjelenése. Nincs tehát két, vagy több külső pont, amihez neki – nekünk vonzódni kell, hanem csak egy és az is bennünk van, vagyis a szellemi lényünk és lényegünk közepében!
Az archaikus korban ennek, a belső-központnak a helyreállítását szolgálták a különféle misztikus beavatások. Jézus is ezt kísérelte meg, de a vallásos képzetektől elkábult tanítványok nem értették. És később is, a több, és a külső központú, és ezért ellentmondásosan zavaros mentális gravitációs erőtérnek a megszűntetését, az ellenerő- mentes állapotnak a létrehozását célozták meg a különböző gnosztikus – keresztény beavatási ágához tartózó, koncepciós gyakorlatok, imádságok és szertartások. Azok a Jézus eredeti tanításaihoz ragaszkodó beavatások, amelyeket a gnosztikus kereszténység felett diadalmaskodó, világi keresztény egyház addig tiltott és üldözött, amíg ezek visszaszorultak és visszafejlődtek a különböző titkos szekták okkult szertartásrendjévé. Ezért, az utólag egyre inkább vallásos jelleget kapott keresztény törekvés, többnyire negatív eredményekkel és következményekkel járt, előidézve a vallásos kábulattól telt, sötét középkort, mivel ennek a pozitív mágikus következményekkel járó ős-keresztényi állapotnak az elérése egy hosszas folyamatot, sok esetben egy egész emberéletet igényelt.
Mindenesetre, ennek a ténynek a tudatosítása, mármint annak, hogy a dolgok éppen a központi egységhez, vagyis a téren és időn túli, belső Én-tudatthoz, az abszolútumhoz való vonzódásuk miatt lesznek nehezek és lényegileg (mágikusan!) fontosak, illetve, hogy ugyanakkor a vonzódásukkal szembeszegülő, Lilith jellegű fizikai, asztrális és szellemi ellenerők hatására lesznek problémásak, megkönnyíti számunkra a sors-problémák megértését, elviselését és feloldását, meghaladását.
Ezért tanította Jézus, hogy az Én-tudat által felvállalt teher, vagyis a tudatosan felvállalt életfeladat, amit viszont nem egyedül nekünk, hanem a spirituális erőkkel és az egyetemes törvényekkel együtt (és azokkal összhangban, nem azok ellenére, vagyis nem önzően és nem erőszakosan!) kell megoldanunk, könnyű: "Mert az én terhem könnyű és az én igám gyönyörűséges." Ő ugyanis elhagyta - meghaladta- a világnak, azaz, a felszíni és ezért spekulatív világi koncepcióknak az alacsony rezgési szintjeit és a hit ereje által működtetett hét dimenziós létbe, a spirituális testébe: az egyetemes léttudattal találkozó és azzal egyesülő - egységesülő kauzális Én-tudatába helyezte át az életét, ahol csak a teljesség, a bőség, a szeretet és az egészség létezik. Ezért mondta, hogy „Gyertek ide hozzám ti meggyötörtek és megfáradtak, és én megnyugtatlak titeket." Hiszen AZ ABSZOLÚT LÉTTUDATTAL EGYESÜLÉVE, az ember az öröklét mágikus igazságába, a feszültségmentesség boldog és mágikus erejű tudat-állapotába hatol.
Mert a földi, személyi sorsfeladatot követő abszolút-azonosságtudat felvállalása és újralétesítése (A Véda szerint nem történik semmi rendkívüli, hanem éppen az, ami az életben a legnormálisabb helyzet lehet: az abszolút tudat felismeri önmagát bennünk.), megnyugtatja, egészségessé és az igazi igazság- tudójává, bölccsé teszi az embert. "Vegyétek fel alázatosan az isteni Én-tudatotok igáját, mert az én-tudatotok igéje boldog és áldásosan gyönyörűséges." – Vagyis: vegyük fel az egyetemes törvényekkel összhangban álló Én-tudatunk ősi igáját, az általunk (is) megszemélyesített isteni felelősségtudat szellemi igáját, mert megnyugszunk és örökre boldogok és egészségesek leszünk benne. És azáltal, hogy attól kezdve, a földi küldetésünknek megfelelő, feszültség-mentes életet folytatunk, minden átláthatóvá, megérthetővé válik, olyan értelemmé, amelyben a gondolat és a látás és az akarat hité, majd sorsbeteljesítő és önmegváltó képességgé válik akárcsak a szent szó, a szakrális tett és a megvilágosult gondolat egysége.
Az 54. zsoltárban azt olvashatjuk, hogy: "Hagyd a te sorsodat, és a szeretteid sorsát, az Úr kezében nyugodni" és a biblia több helyén is, azt olvashatjuk, hogy "a csata (az égi háború) az Istené (A kauzális Énné!) és nem az emberé.” Az ember mindig nyugodtan kell válasszon és harcoljon és minden abszurdnak, igazságtalannak, tehát nehezen elviselhetőnek, látszó sors-fordulatban és élethelyzetben meg kell látnia az Isten akaratát, vagyis az egyetemes törvények érvényesülését, a létezés értelmét: a megváltás lehetőségét és erejét." (A kárhozat is az üdvösségért van – Mondja Hamvas Béla.)
Ez azt mutatja, hogy a tudatfölötti Énünk, vagyis a bennünk levő Krisztus, az a mindenható parancsnok, aki az életfeladatait bátran és maradéktalanul felvállaló embernek a végső csatáját megvívja, és arányossá teszi az ember terhét. Persze, amihez csak azzal a feltétellel jutunk el, hogy az ember nem fejt ki olyan sorshelyzet ellenes belső ellenállásokat, amelyek a személyére és a sorsára, valamint a szerettei sorsára negatívan hatnak vissza. Érthető, hogy az ember az egyetemes törvények ellen vétkezik, amennyiben ő egyedül akar igazságot tenni és az egyetemes törvények és többi ember életfeladatai és megváltási életprogramja, illetve azok spirituális fejlettségi foka figyelembevétele nélkül, a személyi ambícióitól elvakultan, önkényesen akarja megoldani a felmerülő sors-problémáit.
Ráadásul, ha a spekuláns agyával, a mindössze a földi körülmények között való eligazodáshoz és a fizikai létben érzékelhető-tapasztalható jelenségeknek, és a különbségének és hasonlóságának az észlelését szolgáló racionális eszével, akarja megnyerni az azoknál sokkal magasabb szintű logika szerint működő spirituális csatákat, nyílván, hogy veszít! És az is érthető, hogy a sors-teher, amit könnyűnek kell éreznünk, nem más, mint egy – egy, rég alkotott, mágikus erejű „sors-megoldási” képzetünk szerint kialakult és létrejött, de a teljes valóságában és most már… elfogadhatatlannak tűnő élethelyzet, amit valahol és valamikor mi idéztünk elő. És ugyanez az ellenséges gondolat is, de főképpen az ellenséges érzésállapot, ami ős-eredetileg és elsősorban az illető személynek a tudattalanjában (Az édesanya tudattalanjából, a spirituális memória öröklődés útján, utódként, tudattalanul átöröklött „spirituális öröksége” és a neveltetése által megerősített programokban) gyökerezik.
Lehetetlen elérni egy olyan úton a szellemi tisztánlátással párosuló nyugalomhoz és mentális-spirituális finomodáshoz, az egészséghez, a bőséghez és a tökéletes önkifejezési lehetőséghez, amelyen a tudattalan képzeteink formátlan masszáját az anyagi jelenségek feldolgozására használható racionális gondolkozásunk (intellektusunk) által akarjuk irányítani. Nehéz úgy folytonosan boldogulni és egészségesnek maradni, hogy közben a mágikusan alkotni, vagyis a sorskörülményeket, élethelyzetünket változtatni (Pl. gazdaságot, vagy szegénységet beidézni.) képes képzeletünket a primitív gyakorlati eszünk szűklátókörű nézetei általi meglátásaira, akaratára és döntéseire bízzuk (kárhoztatjuk!). Nehéz úgy feszültségmentessé válni és ez által ténylegesen kiegyenlítődni (boldog lenni), hogy különböző felszíni jelenségekből következtetett „tudással” , vagyis felszíni fizikai jelenségekből származtatott szellemi előítéletekkel és előfeltételekkel, onnan, azokból merített ellenőrizetlen koncepcióinkkal (tudományos babonákkal) befolyásoljuk a spirituális képzeletünket.
Főként ha ez a „vaslogikánk” meg van terhelve különböző gazdasági, vagy erkölcsi, önérzeti és hiúsági (Pl. hírnév…) veszteség-képzetekkel, irracionális szorongásokkal, vagy vak ambícióval, vagy éppenséggel természettudományosan látszólag indokolt, de éppen ezért természetellenes félelmekkel és kételyekkel.
Hát nem értelmesebb cselekedet-e, a természeti énünknél, tehát a földi, spekuláns eszünk által vezérelt egonk-nál sokkal, de sokkal értelmesebb tudatfölötti, isteni Énünknek, a Krisztusnak átadni a megoldhatatlannak látszó helyzeteinket, vagy még inkább a szeretteink (Pl. a felnőtt gyermekeink) károsnak látszó, nehéz helyzetét? Nem-e értelmesebb magatartás átküldeni ezeket a terheket abba a szellemi dimenzióba, abba a finom képzeleti szférába, ahol azok, egy magas szinten értelmeződnek és kreatív erőkké válnak? Ahol zavartalanul, a mi földi látszatok szerint ítélő ellenállási energiáinktól mentesen, bekerülhetnek az egyetemes fejlődési erővonalak és törekvések áramkörébe és új és jobb (pozitívabb) teremtőerőiévé válhatnak a sorsunknak, vagy ha nem, akkor megszűnnek, mert ott előbb – utóbb, hamarosan felmorzsolódnak és ezért megszűnnek, vagyis eltűnnek Seholban, az ostoba hiábavalóságok birodalmában, amennyiben tehát nem állnak összhangban a megváltás logikájával!
Egy embernek sürgősen pénzre volt szüksége és a következő "varázsigét" mondta hangosan: "ÁTADOM A HIÁNY-TUDATOT A BENNEM LEVŐ KRISZTUSNAK ÉS a szűkséget egyszerű sors-figyelmeztetésként kezelve és az üzenetét megérve, SZABADON HALADOK AZ ÉLETÚTAMON." A hiányokban való hit volt az ő karmikus terhe, és amikor ezt átadta a végső megoldás érdekében a benne levő Krisztusnak, átalakította a hiány-információt bőség-információvá. Az eredmény nemsokára meg is mutatkozott és a kitartó embernek a bőség áradatában lett része. "A benned rejlő Krisztus a Te élet-sikered biztosítéka."
Egy zongoraművész ajándékba kapott barátaitól egy értékes zongorát, de ahhoz, hogy ezt hazahozhassa a régit el kellett távolítani valamiképpen a lakásából, ahol nem férhetett el két zongora. Ugyanakkor a régi zongorájához is ragaszkodott, nem akarta eladni és ezért nem tudta, hogy mitévő legyen. Mivel metafizikai ismeretekkel is rendelkezett, az, az ötlete támadt, hogy a benne levő Krisztusnak adja át a megoldást és ki is mondta a szükséges varázsigéket. Ahogy ez megtörtént, néhány percen belül telefonált az egyik művész-kollégája, hogy nem-e adná neki bérbe a zongoráját és így a régi zongorát az új érkezése előtt néhány órával el tudta költöztetni és ráadásul a legmegfelelőbb helyre, ahol a régi zongora is jó kezekbe került, tehát biztonságban volt, de továbbra is, beteljesíthette a rendeltetését is, mivel a rendeltetésének megfelelően használták, és nem kellett hiába álljon.
Egy másik nőnek az élete legnagyobb terhe a gyűlölet és a haragtartás volt. A következő formulát kezdte gyakran mondogatni teljes meggyőződéssel: "Addig is, amíg teljesen át tudom változtatni megértéssé és szeretetté, átadom a gyűlöletem és a haragom nehéz terhét a bennem levő Krisztusnak és szabaddá válok a bizalom, a szelíd jóság és a békés elfogadás átélésére, a bőség befogadására, a harmónia és a boldogság megélésére." Ennek fejében, a mindenható, tudatfeletti Én-tudat hatalom, a mindenkiben - és így a benne is - létező krisztus, illetve a felettes Énje, elárasztotta a tudattalanját megértő szeretettel és elfogadási, befogadási készséggel, vidámsággal és bizalommal, és az egész élete megváltozott. A pozitív kéréseket, a varázsigéket, varázsmondatokat és a mentális megerősítéseket sokszor órákon keresztül kell mondani, halkan vagy hangosan, csendben és nyugalomban, de mindig határozottan. Mi magunk kell a kimondott ige által fellazuljunk és megszabaduljunk a felgyülemlett feszültségektől! Megfigyelhető, hogy a teher átadásával, illetve, ha szükséges, a megbocsátással és az elbocsátással, a dolgok sokkal tisztábban, a valóságos jelentésükben és spirituális értelmük szerint, barátságosan, de határozottan és körvonalazottan jelennek meg számunkra, nagyon rövid időn belül.
Teljességgel lehetetlen egy világos vizualizációt létrehozni, amennyiben a hús-vér agyunk által működtetett pragmatikus tudatunk („Az eszünk”) nyugtalan. Ezért például veszélyes lehet még a hirtelen, kellő előkészülés nélküli és a megfelelő, feszültség-mentes szellemi állapotot hiányoló böjt is, mert az éhségnek, illetve a cukor – hiánynak, képzelet-zavaró hatása van és feszült állapotban tartja az agyat. A kételkedés, a szégyen és a szeméremérzet, a vak személyi ambícióhoz kapcsolódó harag és gyűlölködés, akárcsak a mély szorongás és a félelem is, megmérgezik az eszünket és ezáltal a testünket is! Ennek következtében a képzelő-erőnk, a teremtő imaginációnk zavarosan tévelyeg és ezáltal mindenféle szerencsétlenséget és betegséget idéz az életünkbe. Ezt tudván, hangosan és határozottan kell a magunk számára ismételnünk: "Átadom ezt a terhet a bennem levő Krisztusnak és én felszabadulok az ellenállásaim egészségtelen nyomása alól." Ez által, a sors-látomás újra tisztává válik és ezáltal egy megkönnyebbülési érzés kezd eláradni bennünk. És ennek a feszültségmentesített állapotnak, tehát a mentális és spirituális nyugodtságnak köszönhetően, előbb vagy utóbb, megjelenik a károsnak, vagy terhesnek látott helyzet helyébe, a bőség, a szeretet, az egészség és a tökéletes önkifejezési lehetőség is az életünkben.
Egy hallgatóm arra kért, hogy értelmezzem számára a hajnalpír előtti besötétedés jelenségét. Valójában, minden nagy megvalósulás megjelenése és beteljesedése előtt, úgy tűnik, mintha valami nagyon rosszul menne és igen mély, nyomasztó hangulatok borítják el a tudatunkat. Ez azért van így, mert ilyenkor a tudattalanból felszínre tőrnek a korábbi hibázásaink által létrehozott negatív gondolat-képek miatt a gyötrő félelmeink és a kételyeink. Ahhoz, hogy ezeket a sötét és értelmetlen, irracionális- félelmeket és hitetlenséget okozó kételyeket feloldjuk, előbb meg kell tudnunk, rá kell jönnünk, hogy miért is hibáztunk, miben tévedtünk korábban? Azt kell felfedeznünk és megértenünk, hogy metafizikailag mit, miket csináltunk rosszul a múltban? Hol és hogyan veszítettük el az éberségünket? De főként arra kell rájönnünk, hogy milyen, korábban jelentéktelennek tűnő metafizikai információt kell (a szorult helyzet segítségével) kiemelnünk, megvizsgálnunk, megismernünk és megszilárdítanunk a korábbi szorult sorshelyzetekben elkövetett (metafizikai tudatlanságunkból adódó) hibás és negatív magatartások újbóli felfedezése (belátása), megnevezése és meghatározása által? Határozottan meg kell értenünk azt is, hogy többet miért nem követhetjük el ugyanazokat a hibákat, amennyiben már tudatosítottuk, vagyis amennyiben lelepleztük e személyes hibák igazi okait.
Nem szabad soha, semmitől megrendülnünk és a megváltás logikája szerinti isteni igazság, tiszta szellemében kételkednünk, tehát a Lilthet, vagyis a karma-hatásokat az istennél erősebbnek hinnünk, és ez által elveszítenünk az éberségünket, vagyis a hitűnket. Nem, még a Polaritás törvénye hatásaként hirtelen beállt, és esetleg sokáig abszurdnak és irracionálisnak is talált, nehéz helyzetben sem! És a megváltás törvénye szellemében, előre kell hálát adnunk azért, hogy már minden, ami (Vagy aki!) elveszettnek látszik, meg van mentve és az ügy jó irányban halad. És ezt még akkor is, amikor látszatra még az ellenséges seregek - a sikertelenség, a szükség, a nehézség, a hátráltatás, ez elzáródás, az igazságtalannak látszó sorshelyzet, vagy a támadások, esetleg a hamis vád, a rágalmazás és a gyanúsítás, vagy a sors-korlátozások tényeiben tobzódó hirtelen beállt, vagy a már hosszan tartó és szűnni nem akaró igazságtalan helyzet, a korábbi, karmikus ambícióink, titkos képzelgéseink, a vagy kételyeink és félelmeink, vagy ostoba megoldási képzeteinknek a materializálódott fizikai és társadalmi állapotai és anyagiasodott formái vesznek körül a természeti (mindennapi) életünkben. Ezt nem könnyű elérni, de be kell látnunk, hogy nincs más lehetőségünk a sors- és helyzetjavításra!
A fent említett hallgató azt kérdezte, hogy mennyit kell ebben a sötét állapotban időzni? „- Mindaddig, amíg képessé válsz egyértelműen keresztül látni a korlátok, az elzáródás, és a bántalmazások sötétjén és mindaddig, amíg képes nem leszel a terheidet teljességgel a Krisztusnak átadni. Vagyis addig, amíg képessé nem válsz maximálisan pozitív hitet tanúsítani." A hitnek ugyanis lényeges szerepe és hordereje van a tudattalan befolyásolásában. Ugyanakkor azt is kell tudni, hogy az állandóan nem fenntartott, meg nem erősített, nem működtetett és nem gyakorolt, vagyis a nem használt hit, mindössze egy sápadt és bágyadt életérzés, ami nem használ semmire csak önáltatásra és öntetszelgésre. Az aktívan (életben) tartott, vagyis a szűnetlenül gyakorolt hit az a híd, amelyen keresztül átjutunk az ígéret földjére (a mágikus kreativitás állapotába, a folytonos és tudatos „automatikus” teremtés állapotába ).
Például egy férfi erősen megharagudott az őt igen erősen szerető feleségére. Elhagyta és elhárított minden megbékélési próbálkozást és nem akart kommunikálni a nővel semmilyen módon. A nő megismervén a spirituális tőrvények hatalmát, megtagadta az elválás miatti kétségbeesés állapotát és a következő igenlést mondta ki nagy meggyőződéssel: "Lehet, hogy látszólag léteznek ilyen elkülönülések az Egyetemes Elmében is, de én úgy sem lehetek elválasztva az én élettársamtól, akihez hozzátartozom a kauzális (karmikus) rendeltetés által." Ez a feleség úgy aktiválta a hitét, hogy minden egyes étkezésnél megterítette az asztalt a távol levő férje számára is, emígy befolyásolva a tudattalanját pozitív gondolatképeinek áradatával. Ennek az lett az eredménye, hogy egy év múlva a férje megbékélten visszatért hozzá.
A tudattalant a leginkább a zene által lehet befolyásolni. A zene ugyanis több dimenziós megnyilvánulása az emberi szellemnek és ezáltal meg van az a lehetősége, hogy kiszabadítsa a spekuláns tudat börtönében sínylődő lelkünket. A zene lehetővé teszi és megkönnyíti a legnehezebb dolgok véghezvitelét is. Egy fiatal lány a harmonikáját használta az imaginációjának a karmikus görcsöktől való felszabadítása és pozitív aktiválása céljára. Ő pozitív érzéseket keltő dallamokat játszott a hangszerén és a barátnője táncolt miközben a pozitív varázsigéket kimondták. A zene ritmusa és a mozdulatok harmóniája csodálatos varázserővel, materializáló képességgel töltötték fel szavaikat, aminek meg is lett a pozitív következménye.
Ugyanakkor meg kell tanulni azt is, hogy ne homályosítsuk el a fényt, leértékelve a kisebb jelentőségű dolgokat. Minden nagy beteljesülés előtt megjelenik a föld jele és jelzése. Mielőtt Kolumbusz felfedezte volna Amerikát, szárazföldi madarakat látott, majd sodródó ágakat a vízben, ami arra utalt, hogy száraz föld van a közelben. Ugyanígy van a nagy megvalósulások és beteljesülések előtt is, de a legtöbbszőr a jeleket véljük megvalósulásnak és amikor kiderül, hogy még nem az igazi megvalósulás, csalódottakká válunk. Így például egy igen népes családdal rendelkező asszony is kimondta a varázsigét egy nagy étkezési készletért. Nem sokkal ezután egy barátnőjétől egy használt és repedt tányért kapott ajándékba. Azonnal a Mesterhez szaladt és elpanaszolta neki a történteket. Az megvigasztalta őt, hogy a repedt tányér mindössze a Föld Jelzése lehetett , tehát a hajnal előtti pír, és ez azt jelenti, hogy a kért étkezési készlet útban van már. És csakugyan, a repedt tányér a Kolumbusz- féle földi madarakból és sodródó ágakból álló, jelzésnek bizonyult, mert nemsokára a várt étkezési készlet is megérkezett.
Folytonosan hitedben élve, a hitet aktívan gyakorolva, a bőség, az egészség, a szeretet és az isteni Én-ed kifejezési lehetőség megteremtésére kell serkentened a tudattalanodat. Amennyiben az ember elképzeli, hogy mindazt az anyagi eszköz és emberi kapcsolat, amire szüksége van az életterve kibontakoztatásához és megvalósításához már megkapta, és hiszi is azt, hogy sikere lesz, mindezt meg is valósítja. A spekulatív gondolkozással járó kételkedéssel meg nem fertőzött gyermekeknek még tökéletes a bizalmuk "És aki nem úgy fogadja a mennyek országát, mint ezek a kicsinyek, nem léphet be oda".
Volt egy barátom, aki igen szegény családban született és felnőtt korára sem vált azonnal gazdaggá, de ő valamit megsejthetett a valóság mágikus természetéről, mert soha nem úgy viselkedett mintha szegény lenne és lazán barátkozott az ő családjánál messzemenően jobb módban élő családok gyermekeivel, akikkel az iskolában szünetekben, vagy tanítás után hazafelé megismerkedett. Ennek következtében, egyetemista korában, mindig kapott egy - egy kisebb összeget a gazdagabb barátaitól, akik udvariasan és tapintatosan úgy adták ezeket át neki, mintha kölcsön adnák, de persze, nem várták el, hogy vissza is adja. És ezt a játékot ő természetesnek könyvelte el és gondtalanul és el is költött minden pénzt ajándékokra, jó ruhákra és tökéletes mentális állapotban élt, mintha csakugyan gazdag lenne. Gondolatait mindig egy-egy elegáns öltözékre, egy-egy jó könyv, vagy bútordarab megszerzésére és kellemes barátságok kialakítására irányította minden különösebb erőfeszítés nélkül. György barátom mindig a csodák világában élt, ahol csak a bőségnek és a kellemes dolgoknak volt realitása. És egyszer csak találkozott egy hozzá hasonlóan élő és gondolkozó lánnyal, akiről csak utólag derült ki, hogy igencsak gazdag vagyont örökölt. Így a szép ruhák, a kellemes könyvek és barátságok egy megfelelő társadalmi háttérbe is beágyazódtak a György számára. Nemsokára, ez után külföldre, egy távoli kontinensre távoztak és így nem tudom, hogy a barátom felesége csakugyan a megfelelő választás megtestesítője volt-e számára, de azt láthattam, hogy a zsönge fiatal korától az imagináció fókuszpontjában tartott gazdagság a hozzá hasonlóan gondolkozó lány személyében, teljes mértékben megjelent a barátom életében.
Nem lehetséges a teljes béke és a boldogság elérése az ember számára, ha a jelzés értékű, külső sors-események hatására, nem kutatta fel és nem világította át a tudattalan zugaiban meghúzódó összes karmikus eredetű félelem-csirákat. A gyermekek egészséges körülmények között való felnövekvési lehetőség elvesztésére vonatkozó, illetve az amiatti gazdasági szűkségtől való félelmi karmából nekem is bőséggel jutott, annak ellenére, hogy a sorsképletemből nem olvasható ki un. föld-karma. A sors képletemben viszont, a hét bolygó által támadott Holdam, meredeken szemben áll a Mérleg-Lilithemmel és az azzal szorosan együtt álló, ugyancsak negatív Marsommal. Sőt, ugyancsak a Hold, tehát a gyermekáldáshoz, illetve a gyermekeim anyjához való tudattalan viszonyulás és az anyagi áldás őserejét megtestesítő bolygóm, negyed-szembenállást alkot a 4. ház csúcsát közre vevő, Skorpió Vénuszommal és Szaturnuszommal is. Mivel ennek megfelelő személyeket, tehát minimális anyagi jövedelem nélküli, és valamiért (ki - ki másért!) folyton feszültségben és az Istennel tudattalan perlekedési viszonyt eredményező karmával született nőket vettem el feleségül (A legelső, un. tisztességből kötött látszat-házasságom alanya nem tartozik ezen anyák közé, annak mindig sok pénze volt, de őt viszont éppen azért nem is tudtam megszeretni, mert ezzel a helyzettel vissza is élt és azt képzelte, hogy emiatt uralkodhat felettem. El is váltam tőle, miután a „véletlenül beakadt” fiam betöltötte az egy évet.), akik a sors-haragvásaikkal és a tárgyi világgal, az adott élethelyzetükkel szembeni ellenállásaikkal folyton lehetetlenné tették az anyagi prosperitást, mivel tűz-karmások lévén, nem tudták megfékezni, illetve feloldani a bennük folyamatos sors-elégedetlenkedést szülő, karmikus ösztöneiket.
A félelem olyan, a rendeltetés-félreértés miatt, negatívvá vált képzeletben gyökerező romboló erő, tehát rosszul irányított energia-áram amelyet, a meghaladás segítségével maradéktalanul át kell alakítani hitté és pozitív imaginációvá. Én, mivel nem csak érzem, hanem a horoszkópomból is világosan kiderül, hogy nagyon mély és rejtett félelmek táplálására és fenntartására vagyok hajlamos, egy idő óta direkt, provokálom az olyan negatívan megnyilvánuló személyeket, akik azt szeretnék a tudomásomra hozni, hogy amennyiben nem húzom be a farkamat és tovább merészelem firtatni a gonosz tetteik és szavaik indítékát, anyagilag, vagyis erkölcsileg rágalmazva és ez által asztrológusként hiteltelenítve, ártani fognak nekem. Így sikerült is az un. külső ellenségek által ,okozandó gazdasági veszteségtől való félelmeimtől megszabadulni, de akkor a hét bolygó által támadott Holdamnak az egyik sors-megtestesítője, a második házasságomból született négy lányomnak az anyja (A Volt feleségem tehát), a 18 évessé vált lányomnak az első szerelmi vágyait meglovagolva és a gyermeket ez által begerjesztve, tehát a lányunkban az elemi kíváncsiságot és az elemi szerelmi vágyakat, a kamaszoknál amúgy is erős természetes vágyaknál is jobban fel srófolva, azokra rá játszva, és ezekre, az apjával szembeni rejtett „közös ügyükre” vonatkozó mély titkolózásra sarkallva, a szintén általa begerjesztett fiatalemberrel, a családunkból elszöktette. Ez lett a legnagyobb „beavatásom” tehát a gyermekeim féltési karmája felől, mivel le kellett győznöm a kislányom féltését, miközben jól tudtam és a tárgyi jelek is arra utaltak, hogy a volt feleségem és a volt anyósom, pszichológiai agymosásnak és ez által személyi – öntudat cserét célzó pszichológiai „átnevelésnek” vetik alá a gyermeket. Sajnos engem, a későn érő típusú, az emberi gonoszsággal szembeni immunrendszerrel még nem rendelkező, naiv „nagy-gyermeknek” a derült égből villámcsapásként ért megszökése, teljesen letaglózott, és a fentiekben megfogalmazott tudásomat és hitemet kb. két hónapra elvesztettem. De két és fél hónap múlva a megrendülésemből felocsúdtam és azt észlelvén, hogy a nagylánynak nagyobb baja nem lett - amellett, hogy lelkileg össze zavarodott és az anyja végül pszichológushoz kellett vigye -, a belső, szellemi és lelki egyensúlyom helyre állítása érdekében szükséges, új sors-értelmezési és önfegyelmezési belő intézkedéseket meghoztam, és a lelki krízisem közben is, folyamatosan fenntartott szellemi megismerési étvágyamnak a még intenzívebb felsrófolása mellett, a pozitív hitemet is újra aktiváltam.

Jézus azt mondta, hogy: "Mitől féltek ti kishitűek?" – Mondhatnám azt is, hogy könnyű volt neki, mert nem volt gyermeke. De egyrészt, ez nem egészen biztos, másfelől meg azt is mondta, hogy „Ne aggodalmaskodjatok.” Ugyanis az ember hiába félti a gyermekét is, ha annak meg kell ismerkednie, és ehhez viszont találkoznia kell akár a pokollal is, ha az a megváltódási képességeinek az eléréséhez szükséges. Jól emlékszem, hogy gyermekként én is átmentem még olyan halál-közeli élményekkel járó, veszélyes tapasztalatokon is, amelyekből a „csodával” határos módon szabadultam meg. De az nem csoda volt, hanem szükség: a megváltási életfeladataimnak, vagyis a rendeltetésem betöltésének a szüksége. Nos, hogyha akkor én, aki semmiféle metafizikai ismerettel nem rendelkeztem, megszabadultam ezektől a vészhelyzetektől, akkor, az én gyermekem, akit már 9 – 10 éves korától ilyen jellegű információkkal is táplálok, hogy a csudába nem úszhatná meg ezeket az anyja által biztosított szélsőséges tapasztalatokat? A hittel élő, hitét gyakorló ember számára minden lehetséges. Többször kérdezik meg mások is tőlem: hogyan lehet megszabadulni a félelemtől és a szorongástól? A válasz egyértelmű: A félelem forrásához, vagyis a félelem-kiváltó sors-helyzetekhez való tudatos és bátor közeledéssel, a félelmet okozó személyek, tárgyak és jelenségek bátor szemlélésével és amennyire csak lehet, azoknak a minél mélyebb spirituális megvilágításával és átvilágításával, vagyis, azokkal, a megismerés útján való megbarátkozással, sőt: azoknak az esetleges kauzális megérintésére való törekedéssel is, de főképp azoknak a megváltás egyetemes művében betöltött funkciója szerinti természetének az elfogadásával, megismerésével.

A volt-feleségemet, akinek az asztrológiai sorsképletében a Jupiterrel együtt álló, Rák Lilithje, a Skorpió szellemnek a gyakorlati megvalósulási életkörét megtestesítő 8. horoszkópházban található és emiatt több állattal szemben is fóbiát hordott a lelkében, (tudattalan ösztönvilágában) annak idején ráébresztettem és rávezettem, hogy a legjobban akkor jár, ha azokat az állatokat, amelyektől fél (hal, béka, pók, kutya, ló) megérinti, vagy a kisebbeket a kezébe veszi (Békák, rákok, pókok.). Amikor megtanult a kislányainkkal együtt békát fogni az út menti pocsolyákban, hirtelen a család anyagi helyzete is feljavult. Persze, ezzel nem volt megoldva minden, mert később mindig a felszínre kerültek új és új fóbiák, amíg az édesanyja, akinek nem hagytam, hogy a családi életünkbe bele szóljon és aki emiatt (De Ő már amúgy is, a házasságunk kezdetétől meg akarta szabadítani a lányát tőlem.), ki nem derítette, hogy a 4. gyermekes, ártatlan kislánya, rám is fóbiás ugyebár …
A tiszta szívű, tehát a jó szándékú, jó érzésű, bátor és felelősségteljes ember a teremtés koronája. Ezért megtalálhatja magában a mindenható teremtő istent, aki létrehozta az anyagot, majd az anyagot átfinomítva és szervesítve, megalkotta a természetet, beleértve a félelmetesnek látszó ragadozó állatokat is, amelyeknek igen jól meghatározott szerepük van a teremtésben, de semmiképp nem azért jelentek meg, hogy széttépjék és felfalják a tiszta szívvel és felelősséggel élő embert. Az oroszlántól való félelem az egyes ember számára az embereknek a benne levő, de elfojtott oroszlán természettel, a bátor öntudatú személyekkel szemben érzett féleleméből szerzi a félelmetességét. Amennyiben bátor és tiszteletadó, de nem tolakodó szeretettel nézel rá, miközben nyugodtan megállsz a helyeden, még az Oroszlán is kitér az utadból. Még a „legvérengzőbb” cápákról is kimutatták a tudományos kísérletek, hogy csak akkor támadják meg az embert, amennyiben az félelmében kapkodni kezd, illetve, ha a vérnyomása hirtelen felugrik és szíve kezd zakatolni a félelem miatt. A ragadozó állatok is az egyetemes tőrvényeknek vannak alárendelve és azoknak engedelmeskednek, mivel az első számú egyetemes tőrvény a mágia és az isteni öntudat törvénye, tehát, a teremtő képzelet tőrvénye. Ha már a képzeletedben is félsz és ezért ösztönösen megfutamodsz előle, a ragadozó a nyomodba ered és ha utolér, megpróbál leteríteni. Bármely ragadozó így viselkedik, amennyiben a találkozás nem az ember által előkészített módon jön létre, és nem azért történik meg, hogy személyi tudatunkban megerősítsen. Ugyanúgy működik az élet és a megváltás jelzőrendszere is, tehát ugyanígy viselkednek a „sors-kutyái” is (Lásd a Tarot beavatási rendszerének a 22-ös ikonját, a Bolondot. Annak is folyton harapdálja egy kutya a lábikráját, amíg ez, a beavatás legmagasabb fokát elért személy, át nem lépik a szakadék széléről a hitnek a sziklánál sokkal biztonságosabb levegő-terébe.) : a nyomunkba erednek és harapdálnak, és ha megijedünk, vagy túlzón ellenségessé, gyűlölködővé válunk, leterítenek.

Amennyiben a negatív hitünkből, vagy gyávaságunkból eredő rejtett agresszivitásunk, vagy a rejtett hiuságunk következtében történik a nem véletlen találkozás, akkor is csak ugyanolyan következményekkel járhat, mint ha egy veszélyes módon őrjöngő személlyel találkozunk az utcán, vagy ha egy olyan utcában tartózkodunk, amelyben egy megvadult részeg autóvezető ralizik éppen. Így például a szegénység oroszlánja meghátrál előled, amikor bátran, de ugyanakkor szellemi értéktudattal: tehát nem felelőtlenül költöd el a pénzedet, kimutatván így saját magad számára azt, hogy az Isten a te legbiztosabb és kiapadhatatlan vagyonod.
Nagyon sok metafizika-előadás hallgató megszabadult a szegénység negatív képzetétől, és gondolat-képeitől, vagyis „a szükség hatalmától”, mert befogadta az áldás őserejét a képzeletvilágába és most nincsen anyagi-gondja. Mert az emberi rendeltetés, és a saját életfeladat-körük logikájának a megértése által, felszámolták a pénzveszteségtől és a fizetésképtelenségtől való félelmeiket. A tudattalant el kell árasztani azzal az igazság – tudattal, azzal a metafizikai valóság-képzettel, hogy a Teremtő Úr (A Megváltás Tőrvénye) az ajándékot adó erő és ő maga az ajándék is egyben. Egy nagyszerű megerősítés a következő formula: "Köszönöm most és mindörökké a megváltás géniuszát működtető atya- Istennek az én megváltási élettervem beváltását szolgáló, jó anyagi helyzetet és a fölös anyagi-ajándékokat, és én zavartalan örömmel és hálásan haladok az életutamon."
Az idők folyamán, az ember nagyon elkülönítette magát a veszély- és a hiány-képzetekből épült anyagi civilizációban a személyi teremtő képzetétől és ezáltal a saját teremtői erejétől és emiatt sokszor a teremtő képzeletét aktiváló szellemi eszközökre (mágikus gyakorlatokra) szorul, hogy mozdítsa ki a gátló eszméket a tudattalanjából és hogy adja vissza saját magának a teremtői rangját. Mindenkinek ébernek kell lenni saját magával szemben, hogy felismerhesse idejében: valamelyik cselekvésének, vagyis a cselekvései nagy részének, nem-e a félelem volt és maradt az igazi hajtóereje? Egyesek a hit képessége nélkül születnek a világra és ezeknek választanunk kell a félelem - képzetek megtartása és a hit megszerzése között! Egyesek számára, akiknek különösen támadott a Napjuk, a Marsuk, a Jupiterjük, vagy a Plútójuk a horoszkópjukban, a félelem tárgya maga az erőteljes határozottsággal megnyilvánuló, bátor, emberi "személyiség". Ebben az esetben nem kell kikerülni azokat az embereket akiktől félnek, sőt: örvendeniük kell ha találkoznak ilyen személyekkel, mert pontosan ezek fogják alkotni valamikor a sorsuk aranyláncának az egyik szemét. Amennyiben félelmükben többszörösen is elkerülik a találkozást (A konfliktust, a harcot, vagy a barátkozást) ki fognak kerülni az életük pozitív erőteréből.
Egyes személyiség-problémákkal küzdő személyek a vírusoktól, vagy a bacilusoktól félnek. Holott nem ezek okozzák a betegségeket, hanem a betegségeket mi hozzuk létre az életről és as sorsról alkotott negatív, tehát félelmi- és ezért szükségképpen támadó és gyűlölködő, neheztelő képzeteinkkel. A vírusok és bacilusok egy bizonyos fajtája nélkül, nélkül még lélegzeni sem tudnánk, nem hogy emészteni és üríteni, nem hogy élni e4gyáltalán. A negatív, szerv-károsító és a szerveink kódját genetikailag károsan módosító bacilusok és vírusok, csak akkor „ragadnak be” a szervezetünkbe, ha azok a szervek, vagy testrészek, már előzőleg legyengültek valamelyest a hibás, vagy gyenge hormonellátás (A belső, hormonális méreggyártás), vagy a hibás kódokat tartalmazó peptidek elszaporodása következtében. Lehetőleg, teljesen félelem-nélkülinek és lelkileg (mentálisan) kikezdhetetlennek: rendíthetetlennek és nyugodtnak kell maradnod még egy gyilkosok, vagy fertőző bacilusok és vírusok által ellepett helyen is, és ezáltal teljesen zavarhatatlanná, támadhatatlanná (fertőzhetetlenné) és boldoggá fogsz válni. A betegségek kórokozóit csak akkor vehetjük magunkhoz, ha ugyanazon az alacsony vibrációs szinten állunk mint a betegség. Maga a betegség is csak a hús-vér agyunk szüleménye, amiért is vigyáznunk kell, hogy minden gondolatunk pozitív irányba mutasson. A betegség okozó vírusok, akárcsak a gyermekekben (utódokban) létrejövő, mutálódott gének által okozott fizikai, pszichikai, vagy mentális devianciák és az un. öröklődő betegségek is, csak az anyai ági ősöktől öröklött idea-zavaraink megtestesülései és eredetileg nem léteztek az Isteni Elmében. Vagyis az ember ősideájának a felépítésében nem létezik hibás szervezetű ember, és az ilyen mutáns magzatok, csak kimondottan a rendkívülien zavart, vagy agresszív (Az apákkal és az Istennel – Sorssal szemben különös ambíciót tápláló) anyák tudattalan képzeleti tevékenysége miatt alakulnak ki. Ezek az embernek a teljesen összezavarodott, tehát valóság-ellenes, kietlen és korrupt imaginációjában létesülő képzeteknek a materializációi (negatív hitével táplált zavaros képzeletének a termékei).
Az ember felszabadulásának ideje akkor érkezik el, amikor felismeri végre és stabilizálja tudatába azt a meggyőződést, hogy a rossznak és a gonosznak nem létezik igazából semmiféle ereje fölötte és a gyermekei között, illetve, hogy ennek csak annyi és akkora ereje van, amennyit mi biztosítunk számára a félelmeinkkel, a szorongásainkkal, a rejtett agresszivitásunkkal, illetve a negatív (ellenséges) képzeteinkkel és zavaros fantáziálásainkkal. A materiális világ sötét képzetei el fognak múlni a megvilágosodott és felszabadult személy elméjében és a négy dimenziós valóság nyilvánul meg számára az élet minden területén:
"És egy új eget (képzet-világot) és új földet láttam és halál nem lesz többé, sem sírás sem kiáltozás, sem fájdalom nem lesz..." – Mert elmúltak és pozitív képességekké alakultak a karma-ösztönök, valamint az őseinktől öröklött és a szüleink és a környezetünk által belénk nevelt tévképzetek és újjá születtünk: feltámadtunk.

Hozzászólásokleilei123

2018522 leilei3915
polo ralph lauren
adidas shoes for men
ray ban sunglasses
michael kors outlet
oakley sunglasses
valentino shoes
pandora outlet
asics outlet
pandora outlet
prada outlet online
pandora charms
pandora outlet
fitflops sandals
polo ralph lauren
uggs outlet
kate spade sale
ralph lauren shirts
coach outlet store
christian louboutin outlet
fitflops sale clearance
pandora charms
cheap nfl jerseys
nike outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet online
coach outlet
cheap oakley sunglasses
yeezy boost
giuseppe zanotti outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
ralph lauren outlet
fitflop sandals
canada goose outlet store
pandora outlet
coach factory outlet
louis vuitton handbags
canada goose jackets
canada goose outlet store
mulberry bags
adidas yeezy boost
pandora jewelry
michael kors outlet
canada goose outlet store
pandora charms
polo ralph lauren
coach outlet
kate spade handbags
michael kors outlet
pandora outlet
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet
canada goose jackets
supreme t shirts
michael kors outlet online
michael kors outlet online
louboutin shoes
pandora jewelry
ralph lauren outlet
fred perry clothing
ralph lauren
nfl jerseys wholesale
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses outlet
polo ralph lauren outlet
christian louboutin outlet
cheap jordan shoes
coach outlet
pandora outlet
michael kors outlet clearance
coach outlet online
coach outlet
mlb jerseys
cheap jerseys wholesale
nike outlet
michael kors outlet online
cheap jordans
christian louboutin
pandora outlet
kate spade outlet store
coach factory outlet
michael kors outlet
coach outlet online
michael kors outlet
moncler coats
michael kors outlet
mbt shoes
kate spade handbags
cheap nfl jerseys
coach factory outlet
true religion
canada goose jackets
pandora charms sale clearance
michael kors outlet clearance
adidas outlet store
fitflops outlet
ralph lauren outlet
christian louboutin
louis vuitton outlet
uggs outlet
coach outlet store online
pandora jewelry
coach factory outlet
oakley sunglasses wholesale
canada goose
adidas nmd
coach outlet
michael kors uk
true religion outlet online
polo ralph lauren sale
christian louboutin shoes
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
oakley sunglasses
coach factory outlet
michael kors outlet
coach outlet store online
ralph lauren uk
ray ban sunglasses
coach factory outlet
pandora charms
pandora charms outlet
uggs canada
adidas superstar
moncler outlet
michael kors outlet
ed hardy jeans
polo outlet
michael kors outlet clearance
adidas outlet online
michael kors outlet
ugg boots
ugg boots on sale
uggs canada
nike shoes
louboutin shoes
fred perry polo
pandora charms sale clearance
coach outlet online
ralph lauren uk
jordan retro shoes
off white
polo outlet
ugg boots
puma outlet
coach factory outlet
ferragamo outlet store
uggs outlet
red bottom shoes
mlb jerseys wholesale
coach factory outlet
canada goose outlet
coach outlet online
coach factory outlet
michael kors outlet online
canada goose outlet
kate spade outlet online
canada goose outlet online
lacoste shirts
pandora charms
ray ban outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
kate spade bags
ugg boots
true religion outlet store
yeezy boost 350 v2
oakley sunglasses wholesale
cheap ugg boots
gucci outlet store
vibram fivefingers
polo ralph lauren
coach outlet
pandora
michael kors outlet clearance
oakley sunglasses
christian louboutin
kate spade bags
canada goose jackets
ralph lauren polo
michael kors handbags
coach outlet
mulberry handbags
oakley sunglasses
michael kors outlet clearance
nike outlet
pandora outlet
lebron shoes
ugg boots
mont blanc
cheap oakley sunglasses
coach outlet online
michael kors outlet online
coach outlet online
polo outlet
coach factory outlet
polo outlet
canada goose jackets
air max shoes
air jordan shoes
lunette ray ban
true religion
pandora jewelry
air jordan shoes
coach outlet online
nfl jerseys
canada goose
ralph lauren polo shirts
ray ban sunglasses
coach outlet
mulberry bags
coach factory outlet
polo outlet
tory burch shoes
coach outlet online
rolex replica
canada goose jackets canada
kate spade bags
fitflops sale clearance
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
louis vuitton outlet
nfl jerseys
michael kors
ralph lauren outlet
pandora rings
oakley sunglasses wholesale
coach outlet online
mbt outlet
giuseppe zanotti outlet
michael kors outlet online
adidas superstar shoes
polo outlet
michael kors outlet
pandora jewelry
cheap oakley sunglasses
canada goose jackets
coach factory outlet
mulberry bags
adidas shoes
true religion jeans
mulberry handbags
canada goose
hermes outlet
pandora jewelry
michael kors outlet
coach outlet
nike outlet
michael kors outlet online
pandora
uggs outlet
coach outlet
polo ralph lauren shirts
pandora charms
pandora outlet
nike shoes outlet
mont blanc outlet
pandora outlet
longchamp outlet
ralph lauren uk
ralph lauren polo shirts
jordan retro
valentino outlet
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
michael kors outlet
kate spade
nfl jerseys
canada goose outlet store
adidas nmd
canada goose
ray ban sunglasses
polo outlet
adidas yeezy boost
mont blanc
prada outlet store
polo outlet
christian louboutin sale
true religion jeans sale
nike factory store
true religion
coach outlet online
canada goose outlet
kate spade outlet store
hermes belts
cheap nfl jerseys wholesale
adidas nmd r1
kate spade outlet
ugg boots
ray ban sunglasses outlet
michael kors outlet online
michael kors outlet online
polo outlet
louboutin outlet
coach outlet
coach outlet
michael kors outlet clearance
mlb jerseys
coach outlet online
moncler outlet
ray ban sunglasse
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren
oakley sunglasses
christian louboutin
mont blanc outlet
pandora
tory burch outlet
polo ralph lauren
coach outlet store online
nfl jerseys wholesale
cheap oakley sunglasses
pandora jewelry
ugg outlet
moncler outlet
canada goose jackets
fred perry shirts
coach outlet online
michael kors outlet online
ugg boots clearance
michael kors outlet
polo ralph lauren outlet
kate spade outlet online
oakley sunglasses
oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
pandora outlet
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
ed hardy clothing
canada goose outlet store
michael kors outlet
ralph lauren
coach outlet online
nba jerseys wholesale
michael kors outlet online
fred perry polo
polo ralph lauren outlet
cheap oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
fitflops shoes
nike air max
true religion
canada goose outlet store
true religion
supreme hoodie
ed hardy outlet
fitflops sale
tory burch outlet online
kate spade outlet online
lacoste polo
cheap ray bans sunglasses
ray bans
canada goose uk
canada goose
coach factory outlet
ralph lauren uk
christian louboutin shoes
clarks outlet
canada goose
coach outlet store online
pandora outlet
moncler outlet
coach outlet canada
mcm bags
supreme shirts
cheap ray ban sunglasses
tory burch outlet
kobe bryant shoes
birkenstock outlet
prada outlet
ugg boots
nike outlet
true religion outlet
cheap oakley sunglasses
true religion outlet
coach outlet online
canada goose coats
michael kors outlet clearance
true religion jeans
adidas outlet store
gucci outlet
ray ban wayfarer
fitflops sale
canada goose outlet online
canada goose outlet
nfl jerseys
ralph lauren uk
cheap ugg boots
canada goose outlet
ferragamo shoes
christian louboutin shoes
mcm backpack
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren outlet
true religion jeans
cheap jordans
pandora charms
cheap nfl jerseys
prada outlet online
kate spade handbags
polo outlet stores
clarks shoes
coach outlet
uggs outlet
christian louboutin
puma shoes
ugg outlet
pandora bracelet
louboutin shoes
pandora jewelry
adidas nmd
coach outlet online
ugg outlet online
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
coach outlet
true religion jeans
michael kors outlet
uggs outlet
cheap ugg boots
polo ralph lauren
michael kors outlet online
birkenstock sandals
true religion outlet
tory burch sandals
cheap mlb jerseys
michael kors outlet online
canada goose
coach outlet store online
coach outlet
pandora jewelry
birkenstock outlet
yeezy boost 350
cheap snapbacks
polo ralph lauren
lacoste outlet
louboutin shoes
coach outlet online store
polo ralph lauren
canada goose outlet
coach outlet
coach outlet
rolex watches
nike outlet
canada goose jackets
polo outlet
louboutin outlet
polo ralph lauren
nfl jerseys wholesale
true religion outlet
canada goose jackets canada
pandora charms
ugg,uggs,uggs canada
cheap nba jersey
polo ralph lauren outlet
prada outlet
ugg outlet
nike shoes on sale
pandora jewelry
hermes birkin
pandora charms
ray ban wayfarer
coach outlet
gucci outlet
pandora charms
louis vuitton outlet stores
canada goose outlet
coach outlet online
oakley sunglasses wholesale
nike huarache
ray ban sunglasses outlet
michael kors outlet online
ugg boots clearance
cheap nhl jerseys
pandora outlet
jordan shoes
canada goose
uggs outlet
supreme clothing
polo ralph lauren outlet
cheap jerseys
coach outlet online
longchamp handbags
polo outlet store
christian louboutin sale
louis vuitton outlet store
canada goose outlet
ray ban wayfarer
kate spade handbags
pandora charm
ralph lauren shirts
pandora charms
pandora jewelry
kate spade outlet store
prada outlet
ralph lauren outlet
christian louboutin outlet
ralph lauren uk
ralph lauren shirts
canada goose jackets
coach factory outlet
off white clothing
kate spade outlet
michael kors handbags
polo ralph lauren
nike kyrie 3
michael kors outlet
pandora outlet online
ralph lauren outlet
canada goose
pandora jewelry
supreme
kate spade handbags
michael kors outlet
giuseppe zanotti sneakers
coach outlet
pandora charms
canada goose outlet
nike shoes
michael kors outlet online
pandora jewelry
ralph lauren sale clearance
canada goose outlet store
mulberry outlet
michael kors outlet online
pandora charms
canada goose
michael kors outlet online sale
michael kors handbags
adidas outlet
michael kors outlet clearance
mulberry sale
mcm outlet
coach outlet
pandora charms
coach outlet online
lebron james shoes
canada goose
michael kors outlet online
ed hardy
fred perry clothing
polo ralph lauren outlet
ralph lauren outlet
true religion jeans
michael kors outlet
pandora jewelry outlet
mcm handbags
polo ralph lauren
michael kors outlet
nike outlet online
fitflop sandals
giuseppe zanotti shoes
moncler jackets
canada goose outlet
cheap oakley sunglasses
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren
rolex replica watches
michael kors outlet clearance
ed hardy clothing
prada handbags
moncler jackets
michael kors outlet
louboutin
valentino outlet store
pandora charms
coach outlet
pandora charms
michael kors outlet clearance
coach outlet
michael kors outlet online
coach outlet
pandora charms
michael kors outlet online
polo shirts
pandora outlet
ralph lauren
nike outlet store
canada goose outlet
asics running shoes
adidas yeezy shoes
pandora jewelry
cheap ray ban
kate spade sale
ugg outlet store
mlb jerseys wholesale
cheap ugg boots
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
michael kors outlet
adidas yeezy shoes
coach factory outlet
mbt shoes
nfl jerseys
uggs outlet
kate spade outlet
nike outlet store
ugg boots clearance
ugg boots clearance
ralph lauren shirts
canada goose jackets
nike shoes
supreme uk
coach factory outlet
polo ralph lauren
canada goose outlet online
ralph lauren outlet
michael kors outlet online
nike air max
ray ban sunglasses outlet
kate spade bags
cheap jerseys wholesale
michael kors outlet
nike shoes outlet
polo ralph lauren outlet
ralph lauren polo
coach outlet online
pandora outlet
cheap ray ban sunglasses
coach outlet
oakley sunglasses
true religion outlet
coach outlet
pandora charms sale clearance
coach outlet
coach factory outlet
pandora jewelry outlet
ugg boots
canada goose outlet
christian louboutin
ugg boots clearance
prada outlet store
michael kors
ray ban outlet
ferragamo outlet
louis vuitton
pandora outlet
michael kors outlet
ray ban pas cher
christian louboutin shoes
canada goose jackets
polo ralph lauren
polo ralph lauren
adidas outlet online
mont blanc outlet
coach outlet
canada goose jackets
mulberry handbags
kate spade handbags
cheap nfl jerseys
coach outlet
ralph lauren polo
pandora outlet
nike factory outlet
tory burch handbags
cheap nfl jerseys
true religion outlet
pandora outlet
coach outlet
ugg outlet
pandora outlet
cheap nhl jerseys
supreme outlet
true religion outlet
pandora jewelry outlet
adidas outlet store
snapbacks wholesale
canada goose jackets
kate spade outlet
yeezy boost
christian louboutin shoes
coach outlet online
kate spade outlet
christian louboutin shoes
mbt
pandora jewelry outlet
ralph lauren sale
canada goose
pandora charms outlet
ralph lauren
cheap jerseys
michael kors outlet
coach factory outlet
pandora charms outlet
longchamp outlet
polo ralph lauren pas cher
true religion jeans
adidas yeezy
michael kors outlet online
polo ralph lauren
michael kors outlet online
canada goose outlet store
ralph lauren
cheap ugg boots
pandora charms
coach factory outlet
pandora charms
ray ban sunglasse
coach outlet online
mbt shoes outlet
pandora rings
mulberry handbags
coach outlet online
ugg outlet
kate spade outlet online
nike air max
ralph lauren uk
fred perry outlet
nhl jerseys
mbt outlet
canada goose outlet
coach factory outlet
polo ralph lauren
christian louboutin
pandora outlet
oakley sunglasses
pandora jewelry
coach outlet store online
pandora jewelry
oakley sunglasses
michael kors outlet online
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
rolex replica
polo ralph lauren
coach outlet
ugg boots on sale
polo ralph lauren
michael kors outlet
michael kors outlet online
canada goose jackets
ralph lauren outlet
christian louboutin shoes
uggs outlet
cheap jordan shoes
pandora charms
michael kors outlet clearance
coach outlet
ugg outlet
valentino outlet store
pandora charms
coach outlet
cheap jerseys
coach outlet
yeezy boost
pandora outlet
kate spade handbags
ralph lauren
cheap mlb jerseys
polo shirts
adidas nmd r1
uggs outlet
coach factory outlet online
coach outlet
ferragamo shoes sale
ugg boots
kate spade outlet online
canada goose jackets canada
coach factory outlet
canada goose jackets
birkenstock sandals
michael kors outlet clearance
hermes outlet
canada goose outlet store
michael kors outlet
pandora charms
nhl jerseys for sale
ray ban sunglasse
coach outlet
nike outlet online
cheap oakley sunglasses
nike outlet online
pandora charms
christian louboutin outlet
ray ban outlet
kate spade outlet
polo outlet
nfl jerseys
michael kors outlet
pandora outlet
michael kors
pandora outlet
polo ralph lauren
cheap jordans
nhl jerseys
polo ralph lauren outlet
air max 90
fitflops clearance
mont blanc pens
kate spade
true religion
louis vuitton purses
kate spade handbags
mlb jerseys
cheap ray bans
christian louboutin outlet
ralph lauren pas cher
adidas yeezy shoes
uggs canada
pandora charms sale clearance
ray ban sunglasses
kate spade outlet online
michael kors outlet clearance
true religion outlet
nike outlet
pandora jewelry outlet
mulberry sale
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
air jordan retro
coach outlet
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet online
pandora charms sale clearance
michael kors outlet
pandora charms outlet
pandora jewelry
pandora
louboutin outlet
coach outlet
kate spade outlet
canada goose outlet store
mulberry outlet
longchamp outlet online
lacoste clothing
ugg,uggs,uggs canada
michael kors outlet online
coach outlet online
manolo blahnik outlet
cheap jerseys wholesale
coach factory outlet
tory burch outlet
adidas yeezy shoes
canada goose outlet
rolex watch
polo pas cher
mbt shoes
fred perry shirts
pandora charms
pandora charms sale clearance
pandora charms sale clearance
michael kors outlet
ralph lauren uk
coach outlet online
ralph lauren polo
polo ralph lauren
pandora jewelry outlet
coach outlet online
polo outlet
nfl jerseys wholesale
louboutin uk
valentino shoes
coach outlet
coach factory outlet online
cheap air jordan
pandora outlet
mbt shoes
yeezy shoes
mont blanc pens
nba jersey
louis vuitton factory outlet
canada goose outlet store
pandora outlet
kate spade outlet store
pandora charms
michael kors official site
nmd adidas
christian louboutin
michael kors outlet clearance
tory burch handbags
gucci outlet online
oakley sunglasses
christian louboutin uk
canada goose jackets
nike air jordan 4
pandora charms
michael kors outlet
michael kors outlet
canada goose outlet online
michael kors outlet online
ray ban sunglasses outlet
michael kors handbags sale
michael kors handbags
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
canada goose jackets
coach factory outlet
true religion jeans
oakley sunglasses wholesale
ralph lauren outlet
pandora charms
valentino outlet
mont blanc pens
cheap nfl jerseys
coach outlet online
cheap air jordan
coach factory outlet
prada outlet store
michael kors outlet online
pandora charms outlet
ray ban outlet
michael kors outlet clearance
coach outlet
pandora jewelry
michael kors handbags
coach factory outlet
michael kors outlet store
canada goose
polo outlet
michael kors outlet
coach outlet
longchamp handbags
canada goose outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet
coach outlet
ultra boost
oakley sunglasses wholesale
tory burch outlet online
louis vuitton outlet online
canada goose uk
longchamp outlet
michael kors outlet
adidas nmd shoes
coach outlet
ugg boots
cheap nfl jerseys
cheap oakley sunglasses
pandora charms
nike air ma 90
ugg outlet
louis vuitton handbags
coach factory outlet
ed hardy
cheap mlb jerseys
coach outlet online
coach outlet
polo ralph lauren
coach factory outlet
pandora charms outlet
kate spade outlet
coach outlet online
polo outlet
ugg boots clearance
true religion jeans
rolex watches
true religion outlet store
air max 90
pandora
polo shirts
oakley sunglasses wholesale
mcm outlet
true religion
adidas ultra boost
ralph lauren
michael kors outlet clearance
michael kors outlet
louis vuitton handbags
coach outlet online
pandora outlet
ray-ban sunglasses
michael kors outlet
pandora outlet
ugg outlet
canada goose
rolex replica watches for sale
ugg boots
mulberry bags
canada goose outlet store
coach outlet
michael kors outlet
kate spade handbags
pandora charms sale clearance
pandora jewelry
ralph lauren
michael kors outlet clearance
pandora charms
pandora charms
kate spade outlet
pandora jewelry
mulberry uk
gucci outlet online
nfl jerseys wholesale
coach outlet
pandora outlet
coach outlet online
ralph lauren outlet
canada goose jackets
canada goose outlet
coach factory outlet
canada goose jackets
canada goose jackets
pandora bracelet
nike trainers
moncler outlet online
adidas yeezy
michael kors outlet online
canada goose
nfl jerseys
pandora jewelry outlet
cheap jordan shoes
lacoste shoes
canada goose jackets
mcm bag
rolex watches for sale
coach factory outlet
fitflops sale clearance
ugg boots canada
coach outlet
polo shirts
ralph lauren uk
fitflops sale clearance
coach outlet online
pandora jewelry
pandora outlet
nmd adidas
longchamp handbags
michael kors outlet clearance
pandora charms
christian louboutin outlet
pandora jewelry outlet
michael kors handbags
ralph lauren polo
nike outlet store
polo outlet
michael kors handbags
cheap jordans
ray-ban sunglasses
michael kors outlet
canada goose
pandora charms sale clearance
ralph lauren uk
ray ban sunglasses wholesale
asics shoes
coach outlet online
true religion outlet
kate spade outlet
kate spade outlet online
canada goose jackets
pandora jewelry
mont blanc outlet
nhl jerseys wholesale
adidas shoes for women
ray ban sunglasses outlet
pandora charms sale clearance
birkenstock shoes
pandora outlet
adidas outlet
ugg outlet
giuseppe zanotti shoes
mbt shoes clearance outlet
canada goose outlet store
nike shoes
coach outlet
cheap uggs
ugg outlet
michael kors purses
nike shoes
pandora outlet
longchamp outlet online
oakley sunglasses wholesale
true religion jeans
michael kors outlet
coach factory outlet
coach outlet store online
coach outlet
michael kors outlet
fitflop sale
ugg outlet online clearance
converse
christian louboutin outlet
yeezy boost 350
fred perry polo shirts
kate spade outlet online
moncler jackets
ugg boots
adidas outlet
ugg outlet
michael kors outlet
kate spade outlet
pandora jewelry
ray ban sunglasse
canada goose outlet
air jordan 4 retro
cheap jerseys wholesale
nike outlet store
pandora outlet
nike shoes
nike outlet
polo ralph lauren
christian louboutin outlet
coach outlet store online
nike shoes for men
ugg canada
coach outlet online
kate spade outlet
louboutin shoes
ugg boots
cheap jordans for sale
louboutin shoes
canada goose uk
moncler coats
pandora charms
uggs outlet
manolo blahnik outlet
moncler outlet
coach factory outlet
michael kors handbags
fred perry polo
canada goose jackets
nike outlet store
michael kors handbags
canada goose jackets
ralph lauren outlet
michael kors handbags
coach outlet
mbt shoes
uggs outlet
adidas outlet online
mont blanc pens
jordan shoes
pandora jewelry
michael kors outlet clearance
pandora jewelry sale
true religion outlet
longchamp bags
polo ralph lauren
pandora charms sale clearance
ray ban sunglasses
giuseppe zanotti sneakers
michael kors handbags clearance
mont blanc
pandora charms sale clearance
coach outlet
pandora charms outlet
christian louboutin sale
air max 2017
superdry clothing
true religion outlet
michael kors outlet online
ugg boots
coach outlet online coach factory outlet
true religion jeans
cheap ugg boots
fred perry polo shirts
cheap nfl jerseys
christian louboutin outlet
pandora outlet online
michael kors outlet clearance
canada goose uk
nike outlet store
coach outlet online
air jordan 4
tory burch shoes
coach factory outlet
moncler jackets
canada goose outlet
pandora jewelry
mulberry outlet
polo ralph lauren
polo outlet
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
louis vuitton online shop
coach outlet store online
tory burch outlet
christian louboutin shoes
nfl jerseys wholesale
ugg outlet
cheap ray ban sunglasses
pandora charms
nfl jerseys wholesale
true religion
pandora jewelry
fred perry
pandora outlet store
pandora outlet
moncler jackets
christian louboutin
cheap nike shoes
cheap jordan shoes
nfl jerseys
coach outlet
coach canada
polo outlet
moncler coats
adidas nmd r2
ugg boots clearance
ugg boots clearance
yeezy boost 350
michael kors outlet
tory burch outlet stores
ugg boots clearance
canada goose

 

Bottes Ugg Femme Pas

Bottes Ugg Femme Pas Cher
chaussure basket homme
Michael Kors
Air Jordan Retro Sale
Official Toms Shoes Outlet
scarpe nike
TOMS SHOES OUTLET
Pandora Official Website
pandora jewelry store
Jordan Sneakers For Sale
The official UGG
moncler outlet
Nike Air Damen
ADIDAS NMD SALE ON LINE
toms sale
Timberland Outlet
scarpe hogan outlet
Nike Air Pas Cher
nike schuhe günstig
Nike Air Sneakers
Discount TOMS
air force one pas cher
zapatos de futbol nike
nike air jordan pas cher
retro jordans for cheap
Air max levně
zapatillas running
nike tn pas cher
uggs for women
Toms Outlet Online
Air Max Kopen
reebok running shoes
coach factory outlet online
Boutique Ugg
Moncler Sale
abercrombie and fitch store
Adidas Neo Discount Sale
Yeezy Shoes Discount Marketplace
UGG BOOTS FOR WOMEN
Vans Black Sneakers
Jordan Store
prada outlet
nike joggesko
Air Nike
Yeezy Men
Nike Air 90
nfl store
zapatilla adidas
ugg factory outlet
nike jordan shoes
chaussure Nike homme
Coach Bags On Sale
nike air
nike mercurial soccer cleats
Jordan Schoenen
christian louboutin outlet
nike shoes
billige nike sko
official NHL jerseys
nike sneakers
Cheap Toms Shoes Outlet
Adidas Originals Stan Smith
Doudoune Moncler Site Officiel
religion store
Kobe Shoes Nike
Moncler Outlet Online
Ugg Pas Cher En France
ugg clearance
Canada Goose Womens Coats
new yeezy shoes
pandora beads
Doudoune Moncler Pas Cher
adidas outlet
Uggs For Cheap
toms shoes outlet
Pandora Store Sale
Chaussure Nike Air Max Pas Cher
Nike Air Women
Michael Kors Handbags Discount
pandora outlet store
cheap nike air max
Nike Pas Cher Femme
Soccer Boots Outlet nike
Original Ugg Boots
Yeezy Boost Sale Online
Boty Nike Air
Adidas Superstar Sale Online
Nike Air Huarache For Sale
Cheap Toms Outlet Store
Uggs Pas Cher Soldes
Nike Zapatos
Nike Online Store
Ugg Outlet Online Store
Nike Air Jordan 11
Moncler Jackets Discount Marketplace
ugg store
longchamp bags on sale
new pandora charms
zapatillas nike baratas
Boost Yeezy Sale On Line
uggs outlet
Nike Shox Cheap
Discount Air Max
adidas store
Pandora Store
Hogan Outlet
Descuentos Nike
Ray Ban Sunglasses Online
moncler jacket sale
Air Max Pas Cher
23 IS BACK Store
nike sb stefan janoski
Cheap Michael Kors
Air max dam
Adidas Superstar
Nike Soccer Cleats Boots
Scarpe Air Max
Nike Air Max Cheap
cheap uggs
louboutin heels
Canada Goose Outlet
hogan scontate
fitflops sale uk
nike sportschuhe
Hugo Boss Sale
Negozi Pandora
Doudoune Moncler Femme Pas Cher
Air Max Sneakers
Ray-Ban Official Discounted Site
günstige nike schuhe
Nike Store
Adidas Originals Superstar
huarache sneakers
goedkope nike air max
newest lebron shoes
suivre un envoi
botas de futbol
Adidas Shoes Discount Marketplace
Canada goose dam
new jordan releases
Nike Air Max Goedkoop
chaussures nike pas cher
Ray ban sale online
Ugg boots Sale
Stone Island Outlet
Nike Shoes Sale Store
canada goose jackets on sale
canada goose jacket outlet
Cheap Air Max Trainers
Moncler Outlet Store
Yeezy Black
nike air max running shoes
Pandora Store
Air Max Femme
womens nike air max
Nike Roshe Run Sale
Nike Shoes Discount Marketplace
TOMS OUTLET
vans shoe store
Ugg Pas Cher Femme
converse store
Jordan Shoes Air
Cheap Michael Kors Tote Bag
Michael Kors Outlet
cheap uggs for women
Canada Goose Outlet
Air Max 90
Oakley Sunglasses Cheap
Toms Factory Outlet
Nike Factory Store
TOMS For Sale
Nike Shox discount Sale

ypMs 2017.4.5