Kozma Szilárd: asztrológusi mágia-tan, 7-ik rész

Kozma Szilárd: asztrológusi mágia-tan:

(VII.) HETEDIK FEJEZET:

A SZERETET MÁGIÁJA

Mivel minden megnyilvánult életforma az egyetemes Fény által megtermékenyített egyetemes Szeretetnek a megnyilvánulása és mivel az ember metafizikai ősállapota, az Ádám Kadmon, nem más, mint Istennek a megváltásra vonatkozó Első ősideája, minden ember ezen a földön, születésével együtt, magával hozza a szeretetbe való beavatottságát, a szeretet-képességét. "Egy új törvényt adok nektek: szeressétek egymást, mint ahogy Én szeretlek titeket." A szeretet egy olyan spirituális őserő, amelyet magunkból állandóan kiáramoltatva és amelyhez szorosan hozzákapcsolódva, sőt, amelybe beleolvadva és amellyel egyé- válva megnyithatjuk magunknak a négy dimenziós világot, a "Csodás sorsátalakulások varázslatos Világát". Az igazi szeretet, bár számunkra az egyén által nyilvánul meg, nem egyéni tulajdonság, hanem az abszolút létből-, vagyis az istenből belénk áramló egyetemes erő és létállapot egyszerre, ezért nem lehet egoista érzés és mindenkit felszabadít a félelem gyötrelmei alól. Ugyanis a szeretet, nem más mint az Egyetemes Egység-tudatba való visszacsatolódási képességünk nyílt kifejeződése. A szeretet elárasztja az őt átélő személyt (a szubjektumot) nyugalommal, életbizalommal, vagyis hitel, bölcsességgel és lelki gazdagsággal, anélkül, hogy valamit is kérne, igényelne cserébe. A szeretet az adás és az odaadás öröme, amely anélkül megy végbe, hogy lényegi személyiségünket, személyi felelősségünket és az öntudatunkat: a szellem világosságát feladnánk közben. Vagyis az igazi Szeretet átélése és gyakorlása közben nem kell feladjuk az isteni fény, az isteni értelem és az isteni akarat szerinti alapállásunkat sem, vagyis nem kell feladnunk a másokkal és magunkkal szemben támasztott szellemi igényeinket. A legtöbb ember inkább feladja magát és megalázkodik a másik ember előtt, mintsem hogy egészében, teljes lelkéből odaadná magát a másiknak. Ez így nem szeretet, hanem annak a fordítottja: megalkuvás. Ezáltal csak megalázzuk a bennünk levő Istent. Meg kell tanulnunk teljesen odaadni magunkat a Szeretetnek anélkül, hogy feladnánk, elfödnénk és elfojtanánk egyéni lényünket és a felelősségtudatba ágyazott isteni világosságra törekvés igényét.
A Szeretet maga az abszolút női princípium (A Jin, ahogy a Taoitmus nevezi), ő az Anyaistennő amint megnyilvánul. Vagyis a Teremtő Isten a mi egyéni és személyes szeretetünkön, egyéni gyengédségünkön, megértésünkön, melegségünkön és kiengesztelődési képességünkön keresztül nyilvánul meg számunkra. Egyéni szeretet-érzések formájában érezhetjük és élhetjük át az individuális lényünkben és létünkben. Ezért az egységesítő szeretet, a mindent átvilágító isteni fénnyel (Az Egyetemes Értelemmel) együtt, a legnagyobb erő a világegyetemben. Az egoizmustól mentes, tiszta szeretet magához vonz mindent ami az isteni Énünket, a spirituális fejlődésünket szolgálja és ezért nem kell szoronganunk, nem kell görcsösen aggódnunk, félnünk és könyörögnünk. Igen ritkán lehet valakinek akár csak egy halvány képzete, vagy élménye is, az igazi-ősi, egyetemes (Isteni) szeretetről. Az ember, miközben azt képzeli önmagáról, hogy telítve van az embertársa iránti szeretettel, valójában titokban tetszeleg saját maga előtt, mások előtt, sőt: Isten előtt is, mert a Lilith hatása miatt, tulajdonképpen születésétől fogva rejtett élvezet-sóvárgástól és rejtett, vagy nyíltan vállalt és kiélt személyi-, vagy személy-ellenes ambícióktól telten, egoista, hiú, becsvágyó, kéjsóvár, zsarnok, korrupt, kicsinyes, durva, gyanakvó és gyáva az érzelmeiben. Ezért veszíti el állandóan azt, amit a leginkább szeret és ezért egészségtelen.
A féltékenység és a félelem pl., az egyik legnagyobb ellensége a szeretetnek mert az életképzeletünk - az imaginációnk - zavarosan tévelyeg és látja máris, amint a szeretett ember, az "ő párja" máshoz vonzódik erősen, és ez a téveszme, menthetetlenül mágikus energia-csomaggá alakul, vagyis „objektiválódik” és anyagilag megvalósul a külvilágban is, amennyiben nincs feloldva, vagyis semlegesítve igazi szeretettel. Amit a féltékenység hatására képzelünk, menthetetlenül megvalósul tehát, amennyiben nincs semlegesítve annak a tudatával, hogy ami a karma-feloldás és a fejlődés érdekében meg kell, hogy valakivel történjen, úgyis megtörténik. De ez a feloldás csak a te tökéletesen átvilágított szereteteddel összhangban működhet, mivel nem létezik két külön világ, két egymásnak ellentmondó és egymástól különböző létforrás.
Ha félsz, hogy elveszíted szerelmednek a tárgyát - alanyát - azt jelenti, hogy a kapcsolatotok még nem kiegyenlített, hogy a közös utatok nem a megváltás felé vezet, hogy tehát még nem szereted igazán és ezért csakugyan el kell veszítened. Az embernek életfontosságú ugyanis, hogy állandó és harmonikus szexuális életet éljen azzal, akit szeret (És ne mással, és ne másokkal!), hiszen a szexualitás a szeretetnek az egyik legtökéletesebb kifejeződési formája. A szerelmi-szexuális együttlét az egymással kiegyenlített nemek képviselőinek az egységélménye, a megváltás előzetes megélési lehetősége és így, az egységbe való visszakötődést is lehetővé tevő fizikai és pszichikai aktus. Ezért nagyobb szükségünk van a szeretetbe ágyazott, bensőséges és harmonikus szexuális élet folytonosságára, mint az étkezésre. Az emberi lény érzi ezt a tudattalanja legmélyebb rétegei szintjén, annak ellenére, hogy a titkos élvezet-sóvárgása, a korgó gyomra és a spekuláló, korrupt esze mást sugall neki, és ezért féltékeny: fél attól, hogy elveszíti azt ami számára a legfontosabb, vagyis azt a lehetőséget, hogy azzal az emberrel részesüljön a szexuális aktus beavatási misztériumában, aki az ő megváltódási sorsprogramjának az ellentétes nemű lehetséges megnyilvánulása az adott időszakban.
De tudnunk kell arról is, hogy nem minden szerelmi kapcsolat vezet el egyből a megváltódási sorsprogram teljes felszabadításához, hanem csak az, amelyben tökéletes biztonságban érezzük magunkat a másik, ellentétes nemű személy mellett.
Azzal az ellentétes nemű emberrel, akivel nem érezzük tökéletes védettségi állapotban magunkat, vagyis azzal, akivel veszélyeztetve érezzük a harmonikus érzelmi, spirituális, vagy a szexuális életünk folytonosságát, azzal előbb-utóbb szakítanunk kell majd egyszer, mert annak a kapcsolatnak el kell múlnia és egy olyannal kell felcserélődnie, amelyben több dimenzió szintjén is meg tudjuk valósítani a harmonikus egységet. A baj csak az, hogy az ember nem bízik az isteni gondviselésben és megelégszik a kevesebbel, a tökéletlennel és még annak is az elvesztésétől retteg és így, az ár, amit fizet azért, hogy fenntartson egy tökéletlen kapcsolatot igen nagy: a megváltási állapot (a teljes éberséget és kiegyenlítődési képességet jelentő spirituális állapot: a teremtői-azonosság állapot) eljátszásával és felszámolódásával fizet hitetlenségéért.
Metafizikai közhely, hogy egyetlen ellenséges személy és egyetlen hátrányos helyzet sem lehet az ellenséged, hanem valamennyi hozzád ellenségesen, sőt, bántón viszonyuló ember és valamennyi kényelmetlen és kellemetlen élethelyzet, valójában egy karma-oldási szükségre figyelmeztető jel, és így, végső soron téged, a karma-oldásodhoz vezetni képes ismereti forrásod. Ezért minden ellenséges személytől meg kell tanulnod azt, amit az életben valójában és egyedül érdemes megtanulni: a megvilágosodást, illetve a kiegyenlítődési és a teremtésben való együttműködési képesség megszerzését.
És ezt úgy, hogy amennyiben egy leckét a legfinomabb aura-szintedig elmenően megtanultál, valójában már meg is szabadultál attól a problémától, amire vonatkozott a próbatétel és csak idő kérdése, hogy a fizikai dimenzió szintjén is megszabadulj tőle. A hosszas szenvedés nem, de a fájdalom jelzések létezése feltétlenül szükséges az ember spirituális fejlődéséhez. A szenvedés csak egy olyan, a korábbi figyelmen kívül való hagyások miatt felgyülemlett negatív jelzésrendszer (a fájdalom nem más mint negatív előjelű információ) ami az Egyetemes Törvények többszörös, huzamos és több irányú megsértése következtében alakul ki a fájdalmak sokaságából és válik maradandóvá, de nélküle az ember nem képes felébredni a kényelmetlennek ítélt természeti jelenségekkel szemben kiagyalt védekező rendszerének a tudományos labirintusába ragadt, lelki kábulatából.
Boldogság-állapotában, tehát maximálisan kiegyenlítve, az ember, amennyiben nem rendelkezik spirituális éberséggel, általában közömbös és egoista lesz, ezért éberség, illetve felelősségtudattal végzett szeretet-áramoltatás nélkül, ez az állapot nem tartható fenn. A Finomítás (Szublimáció) a Fejlődés, a Karma és a Kiegyenlítődés Egyetemes törvénye automatikusan érvényteleníti a Mesterséges boldogsági állapot hatását, és az embernek, aki ehhez ragaszkodik (A Mesterségesen létrehozott, vagyis a hamis és hazug boldogsági állapothoz.) menthetetlenül veszítenie kell valamit, ami ebből a hamis kiegyenlítődési állapotból kimozdítja: anyagi javait, vagyont, kedves és szeretett személyeket, vagy egészséget és szélsőséges helyzetben: a testi épségét, és végül akár az életét is.

Nagyon sokszor az ember azért megy tönkre, mert nem becsüli meg, nem értékeli saját dolgait és körülményeit. Amikor egy nő lázadni kezd az ellen, hogy a férje őt átvilágítsa szellemi értelemmel, miközben elégedetlenkedni, kényeskedni, hisztériázni, titkolózni és házsártoskodni kezd, vagy közömbössé és érzéketlenné válik, amikor megfontolatlanul és felelőtlenül pletykálni és locsogni kezd, megszűnik egy inspirációs forrássá lenni a hívő férje számára, és elsorvasztja és kiszárítja a kettőjük kapcsolatának serkentő élet-nedveit. Ezért, a fejlődni és kiegyenlítődni vágyó férje számára fölösleges probléma-forrássá, vagyis, teherré válik a vele való kommunikáció, amit az kerülni kezd és mindezek következtében ő boldogtalanná, kielégületlenné és nyugtalanná válik, hiábavalónak és kietlennek érezvén az életét. Ez a lelki állapot már bőségesen elég ahhoz, hogy a nő, a férjénél erősebb mágikus képzeletével mindent szétbontson, ami azelőtt az otthonuk és a családjuk lényegi erejét képezte, amitől a férj nem kezdi jól érezni magát az otthonában és a családjában, és kompenzációképpen, baráti társaságra, vagy más szórakozási, vagy gondűzési formákra, kielégülésre kezd vágyni. És persze, ugyanúgy van ez fordítva is: amikor a férfi megtagadja a nőtől az átvilágítást, vagyis annak a személyi és a lelki problémáival való foglalkozást, és annak érdekében, hogy több ideje legyen a barátaira, a hobbijára, vagy a munkájára – hivatására, egyre kevesebbet hajlandó a családja körében tartózkodni. Akkor ő is megszűnik a fény igazi képviselője: egy irányadó tényező lenni a felesége számára, aki természetszerűleg más, őt szellemileg átvilágítani és lelkileg megtermékenyíteni hajlandó férfiak társaságát fogja igényelni és esetleg keresni is, tudattalanul, és a férfi egyszer csak arra ébred egy szép napon, hogy volt családja, nincs családja. Aztán mehet szeretetet keresni és szeretkezni a barátaival, a hobbijával, vagy a hivatásával.

Egy reménytelenül elkeseredett ember jött a Mesterhez. A felesége számmisztikával kezdett foglalkozni és minden áron az ő személyének számértékét akarta kifejteni, természetesen negatív értelmezésekben, vagyis annak érdekében, hogy ez által manipulálhassa őt a mágia eszközei segítségével. Az ember arról panaszkodott, hogy a felesége szerint ő soha nem lesz gazdag, mert mind a két nevének a számértéke kettő és ez összesen négyet eredményez, ami állítólag egy diszharmonikus jel a számmisztikában. A Mester azt mondta, hogy ne izgassa magát, mert a számmisztika egy nagy szamárság és annak az eredeti tudományához, az aritmológiához, igen kevesen értenek és a felesége semmiképpen nem tartozik e beavatottak közé, ha ilyesmiket beszél. De ettől függetlenül is tudnia kell, hogy minden ember egy, a tökéletesség és a megváltás felé megnyílt lehetőség és mágikus erejű pozitív eszme-rendszer az Isteni Elme számára. És A Mester mindjárt ki is mondta a varázsformulákat, amelyben megkérték a Határtalan Értelem által előkészített, bőséges fejlődési eszközök minél hamarabbi megjelenését a férfi életében. Egy pár hétre rá ez az ember egy minden szempontból nagyon előnyös munka- ajánlatott kapott és négy év múlva nagy sikert aratott mint író.
Egyetlen alkotó sem könyvelhet el pl. sikereket, ameddig nem szereti meg igazán a saját művét. Utólag mindig a legnagyobb odaadással és szeretettel elkészített mű (kép, szobor, zenemű, irodalmi alkotás) bizonyul a legsikeresebbnek. A gőzkazán mindig is egy olyan dolog marad, amelynek a földön kell állnia. Senki nem tud pénzhez jutni, ha megveti, vagy lenézi a pénzt. Nagyon sokan szegények maradnak, mondván: a pénz nem jelent semmit számomra és lenézem a gazdagokat. Igazából a pénzhez, mint érték-cserét és így szellemi fejlődési lehetőségeket biztosító eszközhöz való negatív és diszharmonikus viszonyulásuk elkülöníti őket saját teremtői képességüktől, a képzelőerejük zavartalanságától. Hallottam egy művészt azzal "dicsekedni", hogy ő nem lehet jó színész, mert sok pénze van a bankban. Nem sokára elfogyott a bankszámlája, de ő nem hogy jobb művésszé vált volna ezáltal, hanem fegyelmezetlenné, züllötté és csapongóvá, vagyis megbízhatatlanná változott, akit elkerült a siker és az anyagi biztonság. A mindig a látszatok szerint uralkodó, kételkedő – spekuláló, tehát kétségben levő, felszíni tudatunknak és a hatásvadászó nagyot-mondási, locsogási késztetéseinknek ez, a Lilith által vezérelt belső kényszere nagyon sok tehetséges embert megfoszt a kibontakozási és az önmegvalósítási lehetőségétől, mivel mindenki csak azt vonzhatja magához, amivel rezonanciába hozza magát.
A pénz egy majdhogynem bármilyen anyagai értéket és javat bármire felcserélni képes, semleges számérték-hordozó csereeszköz. Átválthatósága által lehetővé teszi a szabad spirituális információ-áramlást és az anyagi és a szellemi – lelki értékcserét. Az ember életében tehát a pénz maga a számoknak, illetve az ősideáknak az áthatolásához szükséges szabadságot adó eszköz. A pénz az embert a zárt természeti körben-forgástól és a helyhez kötöttségtől felszabadító ideális fluidíumnak a materiális megtestesülése, az áthatolás őselvének a földi megjelenési formája. Ezért a pénzt nem szabad felhalmozni, hanem állandó mozgásban, áramlásban kell tartani, vagyis információ-hordozó értékének és az érték-csere eszközének, a szabadító funkcióinak megfelelően, folytonos használatban kell tartani. A fukarság, a fösvénység és a fölösleges felhalmozás, akárcsak a pazarlás, a tékozlás, sokszor kegyetlen következményekkel járhat. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem kell kisebb tartalékaink legyenek, hanem azt jelenti, hogy nem szabad öncélúan, csak elvi megfontolásokból, vagyis babonából, vagy szűkmarkúságból felhalmoznunk sok pénzt. Hanem csak amennyiben a helyzet megkívánja azt, hogy egy bizonyos összeget fel tudjuk gyűjteni az életminőségünk biztosítására, az elképzelt és a szellemi gyarapodásunkat szolgáló eszközök megszerzése érdekében.
Félelem nélkül költve és örömmel engedve a pénzt a maga útjára, megnyitjuk a kapuinkat saját bőség-áramaink előtt, mivel maga az Úristen marad az ember kifogyhatatlan és elapadhatatlan vagyona mindig. Ez kell mindig a pénzzel és az Egyetemes Energia Bankkal szembeni magatartásunk spirituális alapja legyen. A pénz mint csereeszköz, önmagában szabadság és így, bőség-hozó eszköz. De nem megfelelően kezelve, rombolási, vagy érdemtelen és fölösleges előnyszerzési szándékkal használva, nyomorúságot hoz a hatás – visszahatás törvénye alapján. És ha nem annál, aki vissza élt a pénz erejével, akkor az utódok szintjén jelenik meg a káros visszahatás. Erre van példa bőven. Van arra is, hogy amennyiben a pénzt az emberi kapcsolatoknál, pl. a szerelemnél, vagy a barátságnál nagyobb becsben tartja valaki, betegséget, boldogtalanságot, szerencsétlenséget hoz az életbe és végső soron a pénz, a vagyon és az egészség elvesztéséhez, kifogyásához vezet.
"Kövesd a Szeretet és a Fény útját és minden kedves dolgod megszaporodik, mivel az Isten tiszta Fény és Szeretet és ezért ő a mindannyiunk soha ki nem apadó vagyona is egyben. Kövesd az egoizmus, a fösvénység, a kapzsiság, a telhetetlenség és a hatalom-szerzés útját és a vagyonod el fog tűnni, vagy, amennyiben mégis megnő, akkor a rabszolgájává fog változtatni, nem is beszélve arról, hogy a szeretteidtől is elválaszt a kapzsiságod, a vagyonod miatti önteltséged, beképzeltséged, túl nagyra nőtt hiuságod."
Íme egy példa: egy nagyon gazdag nő, aki fösvénységében ritkán adott pénzt másnak, nyakék-gyűjtési mániában szenvedett. Egy barátnője megkérdezte egyszer, hogy hány nyaklánca van. Ő azt válaszolta, hogy hatvanhét. Megvásárolta és elraktározta őket egy szekrénybe, ahonnan soha nem vette elő. Amennyiben viselte volna az értékes, drága nyakláncokat, még nem lett volna baj, de így megsértette a használat, illetve az értékesítés és az átalakulás törvényét (A kiegyenlítődés törvényét.) A szekrényei is tömve álltak olyan értékes ruhákkal, amelyeket soha nem használt és a fiókjai olyan ékszerekkel, amelyek soha nem kerültek napvilágra. Majndnem minden családtagja és bizalmasabb ismerőse helytelenítette ezt a rögeszmés szokását. Azonban ő, ahelyett, hogy a figyelmeztetésekre hallgatott volna, még annál is jobban élt a gyűjtögető – raktározó szenvedélyének. Mindennek következtében a nő kezei és karjai fokozatosan lebénultak, amíg teljesen képtelenné vált a vagyonának kezelésére, mivel ellentétbe került a Szűz csillagkép által megtestesített egyetemes lételvvel, a Rendeltetés őselvével. Ő egy hamis kultuszt gyakorolt, a gyűjtési mániáét, és rosszul – funkciójukkal ellentétesen - kezelte a földi értékeket. A nyakékek ugyanis, mint mindenféle ékszer elsősorban kultikus értéket képviselnek, annak ellenére, hogy ma már csak az anyagi gazdagság öncélú fitogtatását szolgálják a legtöbb esetben.
Jó példa ez arra, hogy amennyiben az ember nem akar tudomást szerezni teremtés és az élet rendeltetéséről és az azt szolgáló egyetemes törvényekről, magára vonja a legszörnyűbb szerencsétlenségeket. Nagyjából minden betegség, minden szerencsétlenség, nyomorúság és boldogtalanság a Szeretet és a Fény őselvek megjelenési formáinak Az egymásba hatolási, a kölcsönös áthatolási és kiegyenlítődési szüksége egyetemes törvényének a megsértéséből adódik. Ez az ember bumerángja: a gyűlölete, a hosszasan fenntartott és intenzíven átélt haragja, a szenvedélyesen ellenálló indulata, szívtelen kritikája, hosszas neheztelése, a következetlen és rendetlen, vagy a rögeszmés gondolkozása, a közömbössége, a hibabelátási képtelensége és a megbocsátási és az eleresztési képtelensége, felületessége és figyelmetlensége mind visszafordul hozzá figyelmeztető jellegű, fájdalmas, vagy káros jelzésekkel, tehát nyomorúságot adó élethelyzetekkel telitetten. A mai ember számára a szeretet-adási képesség egy elveszett művészetnek tűnik, de a spirituális ismeretekkel rendelkező ember tudja, hogy szert kell tennie a szeretetre, vagyis fel kell ébreszteni a lelke mélyére rejtett egység-vágyat és egység-tudatot, ugyanis, anélkül mindössze két lábon járó vészhordozó sors-elemmé alacsonyodik (Mások karmikus leckéztetését, sors-figyelmeztetését szolgáló, csapás idéző személlyé), zaklatott lelkű szellemmé válik, egy romboló és bomlasztó erőket sugárzó lélekké, harmóniát sugárzó,világos szellemi öntudattal rendelkező személy helyett.
A Mester egyik tanítványa hónapról-hónapra jelentkezett nála, hogy tisztítsa meg öntudatát a gyűlölettől. A vége felé már csak egyetlen nőt gyűlölt elháríthatatlanul, akinek a személye mindig kihozta a sodrából. Kitartóan és tudatosan dolgozott ezen a problémáján, mindaddig, amíg sikerült teljesen kiegyensúlyozottá válnia és egyszer csak a következőt mondta a Mesternek: " Nem is tudom kimondani, hogy mi az, amit érzek. A gyűlölt személy hozzám szólt és ahelyett, hogy megharagudjak, kedves voltam hozzá és jó indulattal voltam iránta és akkor ő is épp olyan kedves és jóindulatú lett velem szembe, ami nagyon jó érzéssel töltött el engem, úgy hogy amikor magamra maradtam, csak azt tudtam mondani, hogy: Nagyszerű ez a szeretet teli fény ami átjárja az én lelkemet!".
A szeretet és a jóindulat felmérhetetlen értékkel bír például az üzleti életben is. Ugyancsak egy kétségbeesett hölgy kereste fel megállíthatatlan panaszáradatával a Mestert. Arról panaszkodott, hogy munkaadója hideg, kötekedő és csipkelődő természetű és csak azért tartja őt, mert nem nélkülözheti személyi képességeit egy bizonyos munkafázisnál. Rendben van, mondta a Mester, köszöntsd a téged pontosan tükröző Isten megtestesülését az általad kibírhatatlannak képzelt munkaadóban és áramoltasd feléje szüntelenül a te szeretetedet. Ő erre ezt válaszolta: "Nem tudom megtenni mindazt amit mondasz amikor őt látom magam előtt, vagy a képzeletemben, hiszen ő olyan mint egy márványtömb". A Mester így válaszolt: "Emlékszel-e Michelangelonak arra az állítására, miszerint minden márvány kőben egy angyal el rejtve, amit neki ki kell szabadítania vésője és szeretete segítségével". Egy hét elteltével megjelent a hölgy nagy lelkesedve A Mesternél és örömmel újságolta, hogy: "Azt csináltam, amit tanácsoltál és a munkaadóm nemcsak hogy nagyon kedves hozzám, hanem a saját kocsijával is sétáltat". Az emberek nagyon sokszor lelkiismeret-furdalást éreznek tudatalattijukban, amiért kegyetlenséget vagy igazságtalanságot követtek el valamikor valakivel szemben és ez a tudattalanjukba lesüllyesztett érzés, ez az elfeledni kívánt gonoszság, ez a korrupciós fekete-pont zaklatja őket a lelkiismeretükön át éveken keresztül, anélkül, hogy tudomást szereznének róla. Amennyiben nem képesek ezt önmaguknak egyértelműen beismerni és a rosszat nem tudják jóvátenni, azt kiegyenlíteni, akkor is lehetséges a rossz következményeket semlegesíteni valamelyest azáltal, hogy valakivel mindig jót cselekszünk a jelenben. Amit tenni kell, az nem más mint, hogy megbocsássuk magunknak a régi tetteinket és előre elhárítani vagy lehetetlenné tenni a tudattalanból reflexszerűen feltörekvő negatív érzelmi viszonyulásainkat, illetve a szenvedélyesség elhatalmasodását az érzelmeink és a tudatunk fölött. Az aggodalmak, a bánat, a múlt iránti nosztalgia, az elfojtott lelkiismeret-furdalásból eredő szorongás lemérgezi a személy lelkét, összezavarja az aurájába kódolt fejlődési és kiegyenlítődési programját, szerencsétlenné téve azt, mindaddig, amíg nem hajlandó a reflexszerű ellenséges mentalitásán tudatosan változtatni, a változás érdekében hathatósan cselekedni.
Egy nő a következő kéréssel fordult a Mesterhez: "Gyógyíts meg engem, hogy boldog és vidám legyek, mert a gondok annyira ingerültté tesznek az anyagi és az emberi - személyi környezetemmel szemben, hogy az ellenállásaim még inkább fenntartják a nehéz sorsomat". A Mester megtagadott minden veszteségbe és az elkülönülési tévképzetébe vetett negatív hitet és azt az állítást mondta ki, hogy a nő minden öröme, szeretete és békéje maga az Mindenható Isten szeretetében lakozó képzelő-ereje. A nő ezt követően megnyugodott és visszanyerte lelki egyensúlyát, de a fián keresztül azt üzente a Mesternek, hogy ne kezelje őt tovább, mert annyira boldoggá vált, hogy érzi, hogy ez túl sok és hogy ennél több boldogságot nem képes elviselni. Így, a spirituális öntudata továbbra is a szomorúság és a bánat negatív szellemiség közelében maradt, mert ő azt szokta meg és azt érezte számára természetesnek, mint rühös kutya a szennyes vackát. Egy más asszony, ugyanúgy mint ahogy közülünk is nagyon sokan, mindenkinek az ő nyomorúságával és szerencsétlenségeivel dicsekedett (dicsekedve panaszkodott) és minthogy azokat ezzel a magatartásával folyton be is idézte magának, mindig volt bőven szerencsétlenség és nyomorúság az életében, amivel dicsekedhessen.
Régebb divat volt, hogy amennyiben egy anya nem aggódott eléggé a gyermekeiért, nem is számított jó anyának. Ma tudjuk már, hogy az anyák félelmei és aggodalmai képezik a gyermekeik betegségének és szerencsétlenségének a valóságos okát, mivel a félelem reálisan kivetíti a betegség és a szerencsétlenség képzetét, azt beviszi az anya tudattalan masszájába, amit aztán annak a tudattalan teremtő ereje objektíven megvalósít.
Egy igazi anya örömmel és egyszerűen jár a saját megváltásának az anyagi bőséggel és egészséggel is szegett útján, átadja a gyermeke egészségét és boldogságát Isten és a földi rendeltetés géniuszának, a szaturnuszi szellemiségnek a kezébe, és tudatosítja magában azt, hogy a gyermeke az isteni gondviselés hatalmát élvezi.
Egy metafizikai ismertetekkel rendelkező ember azon kapta magát, hogy felébredt az éjszaka kellős közepén azzal az érzéssel, hogy az ő testvére halálos veszélyben van. Ahelyett, hogy engedte volna a félelemnek, hogy az erőt vegyen rajta, pozitív egyetemes igazságokat kezdett állítani, mondván, hogy:" Minden ember az isteni elmének egy tökéletes eszméje és amennyiben nem követett el az Istennel szemben és más személyekkel szemben súlyos vétkeket, mindig a legmegfelelőbb helyen és helyzetben tartózkodik az isteni gondviselésnek megfelelően". Másnap ez az ember megtudta, hogy a testvére egy olyan bánya közelében tartózkodott, amelyik felrobbant, de testvére csodálatos módon, abban a pillanatban éppen egy, a robbanás erejét kivédő helyzetben volt és így megmenekült. Pozitív gondolkozásán és képzeletének a mágikus hatásain keresztül, az ember csakugyan őrzője lehet a testvérének (szüleinek, gyermekeinek, rokonainak és barátainak), az ide vonatkozó, híres Káini mondattal ellentétben (Avagy őrzője vagyok-e én az atyám fiának?), és így minden embernek tudatosítania kell azt, hogy az, amit és akit ő szeret, az "a megváltás isteni céljának a semmi és senki által le nem győzhető eszméje által kiválasztott, legmegfelelőbb helyen és helyzetben tartózkodik mindig és ott is marad a Mindenható árnyékában, amíg egy, a megváltáshoz szükséges, bizonyos megismerési és megvilágosodási tapasztalatokat rejtő tapasztalatra szüksége van".
"Nem történhet veled semmi rossz és egyetlen betegség, baleset, vagy gonosz személy sem fog közel érni hozzád, vagy a gyermekedhez". Az igazi szeretet, felolvasztja és kilöki magából a félelmet és a sérelmeket. Az ember, és konkrétan az, az élettárs, az, az apa, vagy az, az anya, aki fél, vagy félti a gyermekét, nem tökéletes a szeretetben, mert az isteni fénnyel, tehát a megváltás értelmével átvilágított Szeretet, nem más mint az Egyetemes Törvények által irányított Egyetemes Magváltás Nagy művének a beteljesítésében való hit, valamint e beteljesülésben való közvetlen lelki és szellemi részvétel.

HozzászólásokRinger Streaming Guardaserie

lebron shoes
balenciaga
ferragamo belt
nike epic react
coach outlet
longchamp
lacoste outlet
Kanye West shoes
michael kors
yeezy 700
reebok shoes
lebron 11
jordan retro 6
hermes bags
fila
asics shoes
birkin bag
mlb jerseys
golden goose
kd 10
yeezy boost 350 v2
nike jordans
stephen curry shoes
asics running shoes
coach handbags
kobe 9
yeezy boost 700
balenciaga sneakers
harden shoes
nike roshe run
coach outlet
hogan outlet
nike air force
nfl jerseys
golden goose
yeezy
hermes belts for men
jordan shoes
fila shoes
fila shoes
nike air max 2019
michael kors outlet
yeezy shoes
kd shoes
balenciaga
nike air max 270
yeezy boost 350 v2
lebron 15
cheap jordans
james harden shoes
polo ralph lauren
nmd
nike react
adidas gazelle
kobe 9
louboutin shoes uk
off white shoes
bape hoodie
air max
yeezy boost 350 v2
hermes handbags
iniki
jordan retro 12
timberland boots
lebron 15 shoes
nike cortez men
fila
balenciaga shoes
nike air max 2018
fila shoes
ferragamo belts
reebok outlet
valentino
paul george shoes
adidas shoes
coach outlet online
air force 1
yeezy
bape hoodie
jordan 12
yeezy boost 350 v2
yeezy boost
fitflops
goyard handbags
kyrie 5
adidas eqt
supreme hoodie
kobe sneakers
yeezy shoes
yeezys
michael kors purses
michael kors outlet
moncler outlet
nmd
nike kd 11
jordan shoes
ralph lauren uk
jordan 11
off white
hermes handbags for sale
curry 5
timberland outlet
christian louboutin
vans outlet
lacoste polo shirts
hermes handbags bag
adidas zx flux
kobe byrant shoes
ferragamo belts
adidas outlet online
air jordan
hermes belt
michael kors outlet
goyard bags
yeezy boost 350
curry 4 shoes
gucci belt
air jordan 13
off white clothing
kd 11 shoes
curry shoes
adidas pure boost
air max 2018
calvin klein outlet
balenciaga
jordan 4
adidas stan smith
hogan outlet online
moncler jacket
jordans
jordans
kevin durant shoes
mbt shoes outlet
kobe 11
lebron 16
retro jordans
fila sneakers
adidas shoes outlet
adidas tubular
westbrook shoes
rolex replica
nike epic react
golden goose outlet
curry 6
michael kors handbags
curry 4
supreme hoodie
longchamp bags
baseball jerseys
longchamp outlet
adidas eqt support
ralph lauren uk
fila shoes
lacoste polo
kyrie shoes
jimmy choo shoes
off white
adidas outlet
michael kors handbags
nba jerseys
coach factory outlet
yeezy boost 350
goyard
lacoste
longchamp handbags
nike sneakers for women
adidas yeezy
golden goose outlet
air jordan
cheap nba jerseys
kyrie 5
curry 6 shoes
off white x jordan 1
kyrie 5 shoes
kyrie irving shoes
adidas shoes online
jordan sneakers
yeezy shoes
coach outlet sale
pure boost
gucci belts
kd 11
yeezy boost
birkin bag
longchamp bags
golden goose sneakers
yeezy boost
air jordan
calvin klein outlet online
lacoste online shop
jordan 13
off white hoodie
air yeezy
cheap mlb jerseys
nike shox
balenciaga shoes
curry 6
nike air max 2017
cat boots
nike flyknit racer
adidas stan smith sneakers
michael kors handbags outlet
coach outlet
ultra boost
mbt shoes
golden goose
adidas yeezy
kyrie 5 shoes
chrome hearts online
off white shoes
hermes outlet online
yeezy shoes
kobe shoes
yeezys
michael kors outlet
nike air max 90
birkin bag
lebron 16 shoes
adidas nmd runner
canada goose
curry 5 shoes
nike shox for men
yeezy
golden goose outlet
hermes belt
birkin bag
fake rolex
adidas crazy explosive
coach outlet sale
michael kors uk
hermes belt
yeezy boost 500
jordan 11 retro
vapormax
nike cortez
jordan shoes
converse outlet store
cheap jordans
off white hoodie
red bottom heels
yeezy 500
coach outlet
kyrie 3
coach outlet online
curry 6 shoes
michael kors outlet
golden goose sneakers
golden goose
nike polo shirts
yeezy boost 350
canada goose jacket
adidas iniki
curry 4
nike sneakers
nike air huarache
michael kors outlet online
michael kors handbags
nike air max
nike sneakers for men
ysl handbags
lebron shoes
off white clothing
nike roshe
coach factory outlet
adidas yeezy boost
goyard bags
balenciaga triple s
nike react
moncler jackets
nike air max
nike huarache
yeezy shoes
cheap jordans
michael kors outlet
chrome hearts
cheap jordans
adidas stan smith shoes
valentino shoes
nfl store
adidas stan smith
retro jordans
adidas yeezy
golden goose sneakers
crazy explosive
balenciaga shoes
chrome hearts outlet
kobe 11
golden goose
nike air force 1
golden goose sneakers
hermes online shop
yeezy boost
nhl jerseys
fake rolex
yeezy boost 350 v2
cheap nba jerseys
off white jordan 1
air max 2019
michael kors
nike vapormax
kyrie 4 shoes
nike air max
russell westbrook shoes
nike basketball shoes
jordans
chrome hearts
kd shoes
chrome hearts
100% real jordans for cheap
adidas ultra
lebron 16
yeezy boost
fila
nike polo
nike hyperdunk
yeezy boost 350
red bottoms
yeezy boost 350
supreme clothing
kd 11
jordans
cheap nfl jerseys
air max 90
zx flux
air jordan 4
fitflops sale clearance
air jordans
kyrie 4
fake rolex watches
yeezy boost 350
lebron james shoes
curry 5
yeezy
nike flyknit
russell westbrook shoes
ferragamo belt
golden goose outlet
michael jordan shoes
goyard handbags
basketball shoes
offwhite
louboutin shoes
nike max
yeezy shoes
yeezy shoes
jordan retro
adidas tubular
michael kors factory outlet
nike air max
lebron 16
lebron 10
hermes handbags
adidas tubular shadow
off white
yeezy boost 350
fila
westbrook shoes
yeezy 500
off white clothing
curry 6 shoes
air max 270
yeezy boost 350
vans shoes
adidas superstars
kd shoes
adidas superstar
adidas nmd
jordan shoes
yeezy shoes
nike huarache
off white nike
adidas ultra boost
chrome hearts online
golden goose outlet
lacoste polo
yeezy boost
mbt shoes online
red bottom shoes
michael kors handbags
jordan shoes
michael kors handbags
nike foamposite
kate spade handbags
hermes birkin
cheap jordans
jordan 6
jordan shoes
adidas nmd
lebron 16 shoes
replica rolex
yeezy boost
adidas tubular
kobe shoes
nike lebron 16
kobe basketball shoes
yeezy boost 350 v2
moncler jackets
fila disruptor
yeezy boost 350
michael kors handbags
michael kors outlet online
ysl
nike shoes
longchamp handbags
curry 6
golden goose
caterpillar boots
michael kors outlet online
curry 4
converse outlet

qzyfffff4wegdsv

20180713xiaoke
coach outlet online
malone souliers
ugg boots clearance
mulberry bags
christian louboutin sale
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
under armour outlet
oakley sunglasses wholesale
kate spade handbags
freshjive clothing
canada goose uk
cheap oakley sunglasses
coach outlet store online
harden vol 2
fingerlings monkey
air max 2018
michael kors outlet clearance
alexander mcqueen shoes
broncos jerseys
canada goose jackets
christian louboutin
pandora outlet
jordan shoes
air jordan shoes
brequet wathes
canada goose outlet sale
kate spade outlet store
oakley sunglasses wholesale
ugg boots
pandora jewelry
coach outlet store online
ugg boots clearance
coach factory outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet online
michael kors outlet clearance
canada goose
polo ralph lauren outlet
givenchy handbags
michael kors uk
jordan 32
pandora charms sale clearance
michael kors outlet online
coach factory outlet
jordan shoes
coach factory outlet
fendi handbags
canada goose outlet store
polo ralph lauren factory store
ralph lauren
ugg outlet online
kate spade new york
true religion jeans
pandora outlet
coach outlet store
coach outlet
cheap jordan shoes
michael kors outlet store
ray ban sunglasses outlet
cheap oakley sunglasses
uggs outlet online
michael kors uk
manolo blahnik
tory burch outlet store
kevin durant shoes
jordan shoes
nike outlet
cheap jordan shoes
pandora jewelry
adidas soccer shoes
ugg boots outlet
coach factory outlet
ugg boots clearance
canada goose
uggs canada
cheap ugg boots
michael kors outlet
coach outlet store online
calvin klein jeans
polo ralph lauren outlet online
kd 9
michael kors outlet
air jordan retro
michael kors handbags
pandora jewelry
kate spade handbags
coach outlet store
miu miu outlet
air jordan shoes
christian louboutin
nfl jersey wholesale
moncler
longchamp pas cher
ugg outlet online
coach outlet online
uggs outlet
canada goose outlet store
longchamp outlet online
canada goose jackets for women
michael kors outlet clearance
cheap jordan shoes
longchamp solde
coach factory outlet
barbour jackets outlet
coach factory outlet
christian louboutin sale
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
ralph lauren polo outlet
ugg outlet online
ray ban sunglasses outlet
canada goose outlet store
ugg boots
huf clothing
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
ugg boots clearance
swarovski crystal
coach outlet online coach factory outlet
jerseys wholesale
champion clothing
baltimore ravens jersey
cheap ray ban sunglasses
christian louboutin sale
michael kors outlet clearance
kate spade new york
polo ralph lauren outlet
jordan shoes
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
ugg outlet online
ray ban sunglasses sale
kate spade new york
polo ralph lauren shirts
pandora charms sale clearance
denver broncos jersey
ugg boots
kate spade outlet online
polo ralph lauren
jordan shoes
chloe outlet
nike nba jerseys
canada goose outlet store
polo ralph lauren outlet
canada goose
canada goose jackets
nike outlet store
cheap jordans
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren polo shirts
ugg boots on sale
burberry outlet stores
furla handbags
coach outlet store online
kate spade purses
canada goose jackets clearance
nike shoes on sale
air jordan shoes
ray ban sunglasses outlet
jordan shoes
fitflops sandals
jordan shoes
canada goose
coach factory outlet online
air max 90
pandora jewelry
lacoste outlet
belstaff jackets
canada goose
balenciaga sandals
adidas outlet store
supreme shirts
jimmy choo shoes
uggs outlet online
uggs outlet online
tory burch outlet store
supreme clothing
coach outlet store online
canada goose outlet store
canada goose outlet online
christian louboutin
harry winston jewelry
cheap jordan shoes
canada goose outlet
ray ban sunglasses outlet
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
ugg boots
polo ralph lauren shirts
off white outlet
coach outlet store
ralph lauren polo
fitflops shoes
cheap jordan shoes
oakley sunglasses sale
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
49ers jerseys
michael kors outlet clearance
ugg outlet
cheap jordan shoes
ugg boots clearance
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
air max 1
cheap jordan shoes
gentle monster sunglasses
pandora outlet
ugg outlet
polo pas cher
cheap ray ban sunglasses
canada goose jackets
pandora charms
audemars piguet watches
pandora outlet
air jordan shoes
supreme clothing uk
canada goose outlet store
polo outlet online store
lacoste pas cher
michael kors outlet clearance
chopard jewelry
christian louboutin sale
tory burch outlet online
longchamp pas cher
coach outlet
cheap jordan shoes
dsquared2 jeans
canada goose outlet store
bape clothing
isabel marant outlet
ralph lauren outlet online
michael kors handbags
michael kors outlet clearance
kate spade new york
christian louboutin
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin
canada goose outlet
ugg boots outlet
canada goose outlet
bcbg dresses
brequet wathes
ralph lauren polo
ugg outlet,ugg outlet stores
coach factory outlet
christian louboutin sale
canada goose uk
kate spade
true religion outlet store
ugg boots for women
pandora charms outlet
coach outlet store online
canada goose outlet online
coach factory outlet
kate spade purses
alife clothing
pandora jewelry outlet
ralph lauren
carrera sunglasses
san antonio spurs jersey
polo ralph lauren
canada goose uk
diesel jeans
coach factory outlet
james harden jerseys
ralph lauren outlet
air jordan shoes
coach outlet store online
broncos jersey
pandora charms
light up shoes
nba jerseys wholesale
air max 97
swarovski jewellery
true religion jeans sale
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
canada goose jackets sale
michael kors outlet online
kate spade outlet store
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet online
longchamp pliage
nike revolution
coach outlet store
ugg outlet
kate spade outlet online
oakley sunglasses wholesale
coach handbags online outlet
fossil watches
ralph lauren outlet
isabel marant shoes
jordan shoes
ugg boots on sale 70% off
cheap air jordans
ray-ban sunglasses
nike pegasus
polo ralph lauren shirts
tory burch handbags
coach outlet online
oakley sunglasses wholesale
cheap air jordans
uggs outlet online
canada goose outlet online
polo outlet
coach factory outlet online
christian louboutin
kyrie 4
basketball sneakers
kate spade handbags
coach outlet store online
coach factory outlet
cheap air jordans
true religion jeans sale
michael kors outlet
pandora jewelry
jordan shoes
cheap jordans
suicoke sandals
canada goose jackets
guess factory
coach outlet store online
kate spade
michael kors outlet clearance
cheap jordans
ralph lauren shirts
michael kors outlet clearance
moncler outlet
coach factory outlet
nhl jerseys wholesale
coach outlet store online
true religion outlet store
hermes online
gucci outlet online
cheap jordans
chloe sunglassess
michael kors uk
polo ralph lauren outlet online
michael kors online
polo ralph lauren shirts
nfl jerseys
pandora jewelry
nhl jerseys for sale
g-star jeans
air jordan shoes
coach outlet store online
true religion jeans for men
canada goose jackets
uggs outlet
air max 90
ralph lauren
uggs outlet online
ugg outlet store
air jordan shoes
coach outlet online
ralph lauren outlet
michael kors outlet online
cheap jordans
kate spade
michael kors outlet online
bulgari jewelry
michael kors outlet clearance
canada goose outlet store
balmain jeans
prada shoes on sale
kate spade sale
christian louboutin
pandora charms
nike trainers
ugg boots
canada goose outlet online
michael kors bags
ray ban sunglasses outlet
chrome hearts clothing
nike outlet online
cheap uggs
oakley sunglasses wholesale
canada goose jackets outlet
swarovski crystal
canada goose outlet online
canada goose coats
cheap oakley sunglasses
chrome hearts sunglasses
cheap ray bans
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
pandora outlet
canada goose jackets
coach outlet store online
mbt shoes outlet
kd 10 elite
michael kors factory outlet
coach factory outlet
air jordan shoes
houston texans jersey
moncler coats
ugg boots
coach factory outlet
mac outlet
christian louboutin
adidas outlet store
cheap jordan shoes
canada goose
coach factory outlet
ugg boots on sale
polo ralph lauren
bally shoes
adidas shoes
ralph lauren outlet
ugg boots
jerseys from china
polo ralph lauren outlet online
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
adidas crazy
adidas shoes
burberry outlet sale online
a bathing ape
kate spade purses
cheap ugg boots
polo ralph lauren outlet
basketball jerseys
kate spade handbags
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
colts jersey
kevin durant jerseys
nike factory shoes
10 deep clothing
nike shoes on sale
ray ban outlet
air more uptempo
ugg outlet store
michael kors outlet online
pandora jewelry
kate spade handbags
cheap michael kors handbags
cheap oakley sunglasses
karen millen dresses
ugg boots
arcteryx jacket
pandora jewelry
givenchy jewelry
nfl jerseys wholesale
kate spade
coach factory outlet
tory burch sandals
michael kors
cheap ugg boots
uggs outlet
michael kors outlet clearance
armani exchange
cheap jordan shoes
oakley sunglasses wholesale
barbour mens jackets
mlb jerseys wholesale
cheap jordans
coach factory outlet
cheap air jordans
tag heuer watches
cheap air jordans
polo ralph lauren outlet online
moncler coats
jimmy choo sunglasses
canada goose outlet store
stuart weitzman shoes
golden state warriors jersey
coach outlet
uggs on sale
michael kors outlet clearance
kate spade purses
pandora outlet
canada goose outlet online
kate spade handbags
coach outlet canada
polo outlet
louboutin shoes
ray ban sunglasses outlet
cheap jordan shoes
ralph lauren
ralph lauren factory store
air jordan shoesBottes Ugg Femme Pas

Bottes Ugg Femme Pas Cher
chaussure basket homme
Michael Kors
Air Jordan Retro Sale
Official Toms Shoes Outlet
scarpe nike
TOMS SHOES OUTLET
Pandora Official Website
pandora jewelry store
Jordan Sneakers For Sale
The official UGG
moncler outlet
Nike Air Damen
ADIDAS NMD SALE ON LINE
toms sale
Timberland Outlet
scarpe hogan outlet
Nike Air Pas Cher
nike schuhe günstig
Nike Air Sneakers
Discount TOMS
air force one pas cher
zapatos de futbol nike
nike air jordan pas cher
retro jordans for cheap
Air max levně
zapatillas running
nike tn pas cher
uggs for women
Toms Outlet Online
Air Max Kopen
reebok running shoes
coach factory outlet online
Boutique Ugg
Moncler Sale
abercrombie and fitch store
Adidas Neo Discount Sale
Yeezy Shoes Discount Marketplace
UGG BOOTS FOR WOMEN
Vans Black Sneakers
Jordan Store
prada outlet
nike joggesko
Air Nike
Yeezy Men
Nike Air 90
nfl store
zapatilla adidas
ugg factory outlet
nike jordan shoes
chaussure Nike homme
Coach Bags On Sale
nike air
nike mercurial soccer cleats
Jordan Schoenen
christian louboutin outlet
nike shoes
billige nike sko
official NHL jerseys
nike sneakers
Cheap Toms Shoes Outlet
Adidas Originals Stan Smith
Doudoune Moncler Site Officiel
religion store
Kobe Shoes Nike
Moncler Outlet Online
Ugg Pas Cher En France
ugg clearance
Canada Goose Womens Coats
new yeezy shoes
pandora beads
Doudoune Moncler Pas Cher
adidas outlet
Uggs For Cheap
toms shoes outlet
Pandora Store Sale
Chaussure Nike Air Max Pas Cher
Nike Air Women
Michael Kors Handbags Discount
pandora outlet store
cheap nike air max
Nike Pas Cher Femme
Soccer Boots Outlet nike
Original Ugg Boots
Yeezy Boost Sale Online
Boty Nike Air
Adidas Superstar Sale Online
Nike Air Huarache For Sale
Cheap Toms Outlet Store
Uggs Pas Cher Soldes
Nike Zapatos
Nike Online Store
Ugg Outlet Online Store
Nike Air Jordan 11
Moncler Jackets Discount Marketplace
ugg store
longchamp bags on sale
new pandora charms
zapatillas nike baratas
Boost Yeezy Sale On Line
uggs outlet
Nike Shox Cheap
Discount Air Max
adidas store
Pandora Store
Hogan Outlet
Descuentos Nike
Ray Ban Sunglasses Online
moncler jacket sale
Air Max Pas Cher
23 IS BACK Store
nike sb stefan janoski
Cheap Michael Kors
Air max dam
Adidas Superstar
Nike Soccer Cleats Boots
Scarpe Air Max
Nike Air Max Cheap
cheap uggs
louboutin heels
Canada Goose Outlet
hogan scontate
fitflops sale uk
nike sportschuhe
Hugo Boss Sale
Negozi Pandora
Doudoune Moncler Femme Pas Cher
Air Max Sneakers
Ray-Ban Official Discounted Site
günstige nike schuhe
Nike Store
Adidas Originals Superstar
huarache sneakers
goedkope nike air max
newest lebron shoes
suivre un envoi
botas de futbol
Adidas Shoes Discount Marketplace
Canada goose dam
new jordan releases
Nike Air Max Goedkoop
chaussures nike pas cher
Ray ban sale online
Ugg boots Sale
Stone Island Outlet
Nike Shoes Sale Store
canada goose jackets on sale
canada goose jacket outlet
Cheap Air Max Trainers
Moncler Outlet Store
Yeezy Black
nike air max running shoes
Pandora Store
Air Max Femme
womens nike air max
Nike Roshe Run Sale
Nike Shoes Discount Marketplace
TOMS OUTLET
vans shoe store
Ugg Pas Cher Femme
converse store
Jordan Shoes Air
Cheap Michael Kors Tote Bag
Michael Kors Outlet
cheap uggs for women
Canada Goose Outlet
Air Max 90
Oakley Sunglasses Cheap
Toms Factory Outlet
Nike Factory Store
TOMS For Sale
Nike Shox discount Sale

ypMs 2017.4.5