Kozma Szilárd: A Lilith – inverzió, mint sors-titok és a keresztény beavatás megváltó (mágikus!) misztériuma V. rész

A Lilith (inverzió) és a keresztény beavatás V-ik rész

V. A személyi tudat és az egyetemes léttudat összefüggése.

És, ha már ennél, az asztrológiai sorsképletekben ugyan behúzott, de voltaképpen virtuális középtengelynél vagyunk, akkor e túlzottan elméletivé sikerült bevezető után, a címben megadott témának a közepébe is bekerültünk. Nevezetesen a kereszt, a kereszténység, és a Názáreti Jézus személyének és tanításainak cseppet sem elméleti, hanem konkrétan is a Lilth-inverziónak a visszafordítási szükségére tanító, tehát szellemi korrupció-ellenes (Öncélú boldogsági állapot-hajszolása, illetve öncélú élvezetszerzésre törekvés, ezek halmazása, könnyítés, természeti elemekkel, nehézséggel és fájdalommal szembeni védekezés és az élvezeti lehetőségek és a kényelem hosszú távú fenntartására és biztosítására való törekvések által okozott általános kábulat ellenes.) magatartás szükségére figyelmeztető, keresztény alapállásnak az erőterébe. Ahhoz viszont, hogy az itt első sorban fontos, nagyon sokszor idézett, de teljesen ellentétesen értelmezett mantráját, tehát, az "ÉN VAGYOK AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET" - kinyilatkoztatását értelmezzem az asztrológia segítségével, fontosnak tartok még két idevágó történelmi tényt felemlíteni. Hamvas Béla írja a Scientia Sacraban, hogy a Jézus által tanított metafizikai (egyetemes) kinyilatkoztatások semmiképpen nem érthetők meg hátulról, illetve a nyugati típusú civilizáció pragmatikusan technikai-tudományos (győzni, ellenőrizni és könnyíteni akaró) filozófiai életszemléletéből. Vagyis a morális korrupciót, tehát a bűn logikáját mint objektív életszükségletek által kötelező élet-gyakorlattá tett, kikerülhetetlen bázis-logikának feltüntető valóság-szemléletből. Hanem csakis előröl: az idő másik irányából, a metafizikai (fizika fölötti, fizika előtti) őshagyományok által őrzött metafizikai tudás (Védák, Upaniszádok, Tibeti és Egyiptomi halottak könyve, Joga-rendszerek, alkímia, aritmológia, Pitagorász és Orfeusz tanításai, stb.) irányából. Ezzel egybevág, hogy azok az ókori gnosztikus szellemi iskolák és mozgalmak, amelyeknek egyikében Jézus is tanult fiatal korában (az eszénusok iskolája), a szent iratok misztikus szövegeinek az értelmezése mellett, illetve a helyes (metafizikai) értelmezés érdekében, gnosztikus (személyesen átélhető, megtapasztalható, tehát: mágikus) beavatási eszközként (mai szegényes és szürke szóhasználatunkban: tantárgyként), primitív aritmológiai és az alkímiai ismeretek elsajátítása mellett, főképpen az asztrológiát használták.
Mivel a személyi horoszkóp a személyre szóló spirituális életfeladatok megfejtésének az eszköze, nem véletlen, hogy a személyi horoszkópok kauzális értelmezésénél találkozunk a fent idézet Jézusi mantra metafizikai értelmével, ami asztrológiailag a következőképpen értendő:
1) Én vagyok... - Tehát egyszerre és egyben az egyetemes létezés-tudatba, a „Vagyok, az Én vagyok”- öntudatba ágyazott, de itt és most, a Kozma Szilárdi személyemben megnyilvánuló, tehát az szerint jellegeztesen érzékelt és észlelt külső benyomásokat és megnyilvánulásokat a Kozma Szilárd nevet viselő személyben öntudatlanul, vagy tudatosan regisztráló, így testet öltött ős-szellemi megtestesülés. Amely tehát egyelőre, Kozma Szilárd szerűen lát és érzékel itt és most, amíg így, eben a létformának megfelelő egyéni öntudat által vezérelt földi életben vagyok, miközben tudom, hogy a valódi, finomabb öntudatomban hallhatatlan vagyok, és ez a halhatatlan öntudatom, itt és most éppen ebben a (sajátosan kozmaszilárdi) öntudatban és életkörülményekben észleli, hogy létezik, hogy létezem. De nem csak ebből áll ez a természeti-szubjektív, és a fizikai benyomásokra érzékeny testemen keresztül a természetbe ágyazott, tehát a természeti törvényeknek is alárendelt lét-tudat. Hanem: vele együtt és vele egyben, az ezen a Kozma Szilárd jellegű én- tudaton keresztül megnyilvánuló, ez által a személyes én-tudat által (is) létező és észlelő univerzális emberi én - tudatból, valamint az Egyetemes Én tudatból (az Abszolút Lét- tudatból) is összetevődik.
Én vagyok tehát, az, a tudattal is rendelkező egyén, aki a többi emberrel együtt itt él, érzékel, észlel, képzel és különböző célokat el akar érni ebben a téridőben, de ugyanakkor tudattalanul (Ön-reflexió nélkül) is tud az Egész Létezésről. Én vagyok, akinek, mint természeti lénynek ugyan személyi (partikuláris) sorsa is van, mert a személyes sorsa (Karmája) szerint és az által is, szüntelenül elképzeli és teremtő képzeletével létrehozza nem csak a saját maga sorsát. Hanem aki – néha döntően – hozzájárul a mások sorsa alakulásához is. És nem csak a tetteivel, hanem a gondolataival, sőt, még a mágikus erejű képzeletével is. Sőt, mindez tovább gyűrűzik és könnyen végig lehet gondolni, hogy a tetteim és gondolataim mellett, a mágikus képzeletem minőségével és intenzitásával, nem csak a saját sorsomat –életem alakulását - befolyásolom, hanem az egész egyetemes létezését is.
De, amíg a fentiekben leírtakra rá nem ébredünk, ez az egyéni és az általános rendeltetésünkre vonatkozó információkat magában rejtő, karma-burokkal (az egyéni karaktert adó aurával) körülvett, abba, majdhogynem bele-zárt isteni ön-tudatunk (A magunk) a karmikus karakterünk által háttérből irányított személyi tudatunk által vezérelten él és minden ide vonatkozó pozitív elképzelésünkkel ellenére, mindössze tévelyeg a világban. Tehát, amíg az előbbiekben leírt „Én vagyok” felismerés nem születik meg, az egyéni öntudatunkat a következő három, konstellációk és bolygók által megjelenített, spirituális archetípusoknak megfelelő, megnyilvánulási formában létezve határozhatjuk meg (Tehát, pontosan addig, amíg a sorsképletünk segítségével feltárt karmánk tudomásul vételével felismert és beismert karmikus ösztöneinknek a pozitív tulajdonságokká változtatásához - és ezzel a karma feloldásához - hathatósan hozza nem fogunk):

A. – Általában és elég nagymértékben, a napjegyünk által jelölt, de a születésünk idején a bolygóknak a különböző jegyekben elfoglalt helyzetével és egymással alkotott fényszögeivel jelölt, nyers természeti – biológiai (individuális) ösztöneink és lépességeink, valamint az azok által meghatározott egyéni öntudatunk. (Amennyiben a 2 pontban leírt karmikus meghatározódások nem erősebbek és sokrétűbbek az átlagnál, ez a személyiségünk 40 százalékát is képezheti, de amennyiben a karma erősebb, leszállhat 25 százalékra is. – Ezért is képtelenség a jóslás, amely kizárólag ezeknek az asztrológiai ismeretére alapoz!)
B. A Sárkányfarok és a Lilih napjegye és házhelyzete által, valamint a kínai asztrológia szerinti napjegy által is jelzett, az auránkba kódolt, tudat-alatti és a megvilágosodás időszakáig negatívan megnyilvánuló (Irracionálisan, vagyis fordítottan. Lásd a Lilith-inverziót.) önkéntelen és öntudatlan, de mágikus erejű, ösztönös sugallatok, ambíciók, sóvárgások és félelmek, valamint a kilétünkre és rendeltetésünkre vonatkozó tévképzetek által befolyásolt, irányított, sőt: „manipulált” személyiségünk. E karmikus karakter-vonások tömkelege viszont, egyénenként növekedhet és növekszik is az esetek kb. 60 – 70 százalékában. És ezt a karma-bővülést jelezheti a Napnak a négynél több és kimondottan csak negatív fényszögelése, de az is, ha valamelyik karma-pont, vagy egy erősen negatívan fényszögelt bolygó, kerül a 4. ház csúcsára, vagyis az Ég alja nevű pontra (Tehát azzal együttáll.). Valamint, ha a karma pontok ugyan nem kerülnek az Ikrekbe, de más jelek szerint (Pl. sok együttállás a képletben, stb.), erős az Ikrek- motívum a képletben.
(A klasszikus asztrológia elképzeléseivel ellentétben, az általa vizsgált és az egyes pontban leírt un. nyers természeti meghatározódásoknál ez, a – Természeti szinten érzékelhetetlen karmikus – meghatározódás a fontosabb és ez adja meg a sorsunkat meghatározó tulajdonképpeni „karakterünk” törzsét és magját, és a személyi létünk egészének a 40 százaléktól kezdődik a „hozama”. És ez akár 55 – 60 százalékig is megnőhet. A felsőhatárt , természetesen a megveszekedett közbűnözök, illetve az Adolf Hitler féle egész népeket vétkezésbe vinni és tartani képes „hivatalos” zsarnokok, vagy az őrültek esetei képezi, akinek a sorsképletével viszont az asztrológusoknak nincs ahogy és amiért találkozni a napi munkájuk során. Ezek ugyanis azt a vékony kivétel-réteget képezik, amelyek erősítik az általános szabályt.)
C. - Az Ascendens által jelölt, felnőtti, racionális - intellektuális, tehát tudatosan felelős, hosszú távú következményekben is gondolkozni képes, valamint e következmények szerint, sorsfontosságú kérdésekben, mérlegelni, dönteni és határozni képes személyi tudatunk. És ezért: a természet-feletti öntudatunk. (Ennek az arány 10 és 20 százaléka a felnőttkori teljes személyiségünknek és az szerint növekszik, vagy csökken, hogy az első kettő összege milyen arányt képez.) A Sárkányfej által jelzett „ideális” képességek, és az annak megfelelő egyetemes felelősségen alapuló öntudat, csakis az Ascendensnek megfelelő öntudatunknak a maximális növekedése, maximálissá növesztése, illetve a karmikus meghatározódásainknak a megfelelő pozitív képességekké és új tulajdonságokká változtatása által, tehát tudatos törekvések által megszerezhető. Ez tehát semmiféle jelentőséggel és súllyal nem bír a horoszkóp-feltárás és a belőle szerzett információk maximális elsajátítása, és azok gyakorlati beváltása előtt.

2) Az Út, nem csupán a nyers, biográfiai történetek szerinti (felszíni) életutat jelöli, hanem az egyén rendeltetése: a teremtésben való részt-vevő, megismerő, kiegyenlítődő és a kiegyenlítődésben újjászülető meghatározódása és sorsfeladata szerinti spirituális fejlődési életutat a rendeltetésének – Az ős-funkciója beteljesítésének - a tükrében. A felébredt, spirituálisan érett ember Én- tudatához ugyanis (Én vagyok), szorosan hozzá kapcsolódik a rendeltetés-beteljesítési vágy és akarat, és tehát annak az öntudata úgy is meghatározódik, mint az életút, de úgy is, mint a tudatosodáshoz szükséges tapasztalási út. Úgy mint az “Az Út”, amit ő megtesz az ébersége és/illetve a tudatos kiegyenlítődési képessége megszerzése érdekében és az közben, a születésétől az úgynevezett haláláig (a végső kiegyenlítődéséig). De úgy is mint a felébredést követő spirituális fejlődési útvonal, amit a spirituálisan felébredt (valósan keresztény) személy az élete során és annak segítségével megtesz az egyetemes kiegyenlítődés tudatos megtétele irányába...
Ezt a szellemfejlődési utat viszont, amint fennebb írtam, az asztrogrammban a holdcsomópontok által jelölt tengely testesíti meg és azokat a személyben létező sóvárgásokat, képességeket, hajlamokat és késztetéseket (leszálló holdcsomópont), valamint azokat a hiányzó képességeket, hiány-információként (negatív tulajdonságokként) jelentkező és ezért megszerezésre váró (spirituális) tulajdonságokat (tudást) és képességeket (felszálló holdcsomópont) jelöli, amelyek segítségével az adott személynek éberen integrálnia kell magát az egyetemes létezés (abszolút) Én-tudatába.

3) Az Igazság... Mint az egyetemes (Isteni) lét és az emberi élet azonos rendeltetési értelmének: a megváltásban való részvétel szükségének az igazsága. Mint az életemmel, vagyis a rendeltetésemmel, tehát az életutammal szorosan összefüggő kicsi (földi, családtagi, nemzet-tagi, stb.) öntudatom és a nagy (egyetemes) Én-tudatom egységének a teremtő- megváltó (mágikus) erejű igazsága. Az én karmától szabaduló, partikuláris (szubjektív) magváltódási életutammal együtt járó egyedi sorsomnak az igazsága, amely sorsomat közvetlenül is befolyásolja a megváltódásom érdekében felvállalandó és elvégzendő általános és egyéni – egyedi életfeladatok szerinti rendeltetés-tudatom, vagyis az előbbiek megvalósítását befolyásoló, serkentő – segítő halhatatlanság- tudatom, az Isteni öntudatom.

Az isteni öntudatnak, vagyis a spirituális felelősségnek – a felelősségteljes imaginációnak, a megjelenéséig, az Igazságnak azzal a szubjektív karmikus képzetek által manipulált és neveléssel és tanítatással valamennyire befolyásolt személyi tudatával élünk, gondolkozunk és cselekszünk, amelyet a fent leírt egyéni karaktergyűjtemény eredményez és jellemez. Ezt az általános emberi „igazságot” tehát, az a több (hét) milliárd karmák (fordított látásmódok) által sugallt, élet - és világkoncepcióval, tehát tévhittel, sanda reménnyel, félelemmel (bizalmatlanság, kételkedés, kétkedés) teli szellemi – lelki massza képezi, amelyből, mindenki a nyers személyi meghatározódása ls a karmája szerint válogat önkéntelenül és azt használja személyi igazságként. Ennek az objektívnek látszó szubjektív ’igazságnak” a segítségével kapcsolódik a személy a környezetéhez és a történelmi helyzetéhez és azon túl az egész létezéshez, vagyis a vallásos (babonás), vagy materialista alapú isten-képzetéhez, tudatosan vagy öntudatlanul, ha tud e kapcsolat létezéséről, ha nem.
Amennyiben ez, az önkéntelenül – tudattalanul – is kialakuló személyi igazság (életfilozófia) és a saját szubjektív sorsáról (helyzetéről és vágyairól - terveiről) és tulajdonságairól alkotott természeti- és karmikus képzetei arányosan fedik egymást, a személy, ennek, az ő valódi szellemiségének, tehát a karmikus (szubjektív) igazságának (auratesteibe kódolt spirituális kiegyenlítődési programjának) megfelelően tudja megélni és értelmezni a sorsát és az emberiség sorsát.

Ezt az Igazságot, a nevelés és a taníttatás is befolyásolja, de sokkal kisebb mértékben, mint ahogy azt képzeljük tudományos önhittségünkben. És azt, hogy ez így van, a nyugati politikusok és a magukat szabadságharcosoknak nevező, egymás kiirtására felesküdött közép-keleti terrorszervezetek partizánjai és katonái által 2015-ben elindított Európai migráció jelensége ékesen bizonyítja. Tudomásul kell vennünk tehát, hogy az életünket és a sorsunkat, az asztrogrammban a Sárkányfarok, a Lilith és a Napjegy által jelzett nyers tulajdonságok és képességek mellett, azok hátterében, de azoknál nagyobb mértékben, a karmikus spirituális meghatározódásaink befolyásolják elsődlegesen.
Az a Napjegy (a csillagkép) viszont, amelyben az Ascendens áll, a szülött számára azt a morfogenetikus spirituális erőteret jelenti, amelyben nem csak a karmája által manipulált természeti individuumként, hanem szellemi, sőt spirituális felelősségre alapozott tudatosan észlelő, értelmező és képzelgő szellemi lényként is megélheti az életét és a személyéről és saját szerepéről alkotott nyers – természeti (spontán) és karmikus koncepcióit, átalakíthatja egyetemes felelősségtudatra alapozott spirituális öntudattá. Az intellektuális információ szerzési - értelmezési és spirituális programokká (jövő tervekké) alakuló képzelgési – tervezési képesség, át kellene alakuljon, egy bizonyos mennyiségű élettapasztalat által kiváltott szellemi érettség után, nem csak közösségi együttélési és érdek-egyeztetési erkölccsé (megélhetési morállá), hanem annál is egyetemesebb érvénnyel bíró igazság- és felelősségtudattá: éberséggé. De ezt a mai emberiségnek mindössze az 1 százaléka ha eléri. - Lásd a felelőtlen természet -és atmoszféra rombolást, a kényelmi és élvezeti szempontok elsődleges érvényesülését a valóságos, vagyis az egyetemes törvényekkel összhangban álló életfeladatok felvállalása helyett. Lásd a az azonos nemű személyek közötti házasságot engedélyeztető nyugati típusú "civilizációban" élő embernek eme perverz, de szerinte tudományos (És egyes szekták szerint vallásosan is érvényes) IGAZSÁGÁT. Ez a spirituális tudatosság nélküli., tehát az egyetemes felelősséget hiányoló degeneráló tudományos igazság, amely saját létképzeletével egyetemben, mindent összezavart és beszennyezett szentimentális jót - akarásával, illetve az ésszerű boldogság-receptjeivel.
És lásd a különböző misztikus - gyógyító- és szexuális energiaszerzési lehetőségek receptjeivel és energia-adó köveivel - elixirjével kufárkodó guruk, gyógyító-mesterek és más szekta-vezetők által bolondított hívek szélesedő tömegeinek az Igazságát. Lásd tehát annak az embernek - emberiségnek az igazságát, amely technikája és tudománya segítségével eszét vesztve termeli és vásárolja majd eldobja az élvezet-okozó tárgyakat és műszereket és a biztonságosnál biztonságosabb védekezési berendezések segítségével, vagy vallásos és misztikus fantazmagóriák segítségével zárkózik el egyre jobban a szellemi éberség elől. Lásd ezt az Európai embert, amely éppen azzal a materialista – objektív - tudománnyal zavarja össze-vissza önmagát, amire a leginkább büszke. Amely tudomány segítségével oly sikeresen bujkál az olyan elemi – természeti – létfeladatai elől, mind pl. a gyermekáldás fogadása és a gyermekek gondozása, nevelése. Így, roppant meggyőző tudományos magyarázatok és önigazolások segítségével zárkózik tehát el a civilizált nyugati ember a keresztje elől. Például, a gazdasági potenciállal rendelkező nyugati államok polgárai a család-alapítás elől, vagy ha mégis alapítanak családot, akkor a két gyermek születése „engedélyezése” elől, vagy a kettőnél nagyobb számú gyermekek megszületési lehetősége elől) miközben mindenféle egzotikus és mágikus praktikákkal és testápolási módszerek halmazával próbálja egészségessé és boldoggá lakkozni-pofozni magát és környezetét. És annak ellenére, hogy a gyakorlati valóság az ellenkezőjét bizonyítja a számára, lépten – nyomon, ő abszolút meg van arról győződve, hogy az övé az egyetlen normális alapállás a földön.
Ez az ostoba emberi igazság tehát, vagyis a kicsi én-ek igazsága, átíródik a keresztény tudatosságban a nagy Én-nek, a kauzális (Isteni) öntudatnak, vagyis a nagy Én-nek az igazságává. Ezt viszont lehetetlen megvalósítani teljes érékű karma-oldás nélkül. A karma-oldáshoz viszont karma-átvilágító, sőt: karma-meghatározó asztrológiai sorsképlet vizsgálat és ilyen mélységű sorfeltárás szükséges.

4) A jézusi mantra negyedik eleme a krisztusnak nevezett, spirituális állapot eléréséhez szükséges negyedik szó: a nagybetűvel írt Élet. Ez viszont nem a világias (gazdasági, politikai, ceremoniális és esztétikai) életet jelenti (“Örvendjetek, én legyőztem a Világot”) vagy az anyagcserével járó biológiai folyamatok összességének a megjelölését, hanem magát az élet és a lét forrását. Azt a földön túli és egeken túli boldogságos - abszolút - életet, amiből a Teremtő – Magváltó Isten is létrejön és kiáramlik a megnyilvánult (Isteni) létbe. És peresze, ezzel együtt, ezen az Univerzális életen innen, megint csak ott van minden egyes ember személyes élete, az összes törekvésével, örömével és szenvedésével együtt. Az a szellemi- lelki élet, amely kívülről a másik ember helyzetéből nem látható és nem érthető, de még annál is kevésbé meghatározható. A személyi asztrogrammban ezt a negyedik (az első ugyanis maga az “Én vagyok”) elemet, vagyis a személyiség-tudat harmadik összetevőjét, a IV. ház (az otthon, a család és a szülök háza) csúcsát, vagyis az Ég Alját (I.C.) a X. ház csúcsával (az Ég Közepe pontjával) összekötő tengely jeleníti meg. Pontosabban a X. és a IV. ház szellemi erőterei együttesen.
A X. ház azt a közösségi életterületet képviseli az asztrogrammban, amelyben a szülött közösségi élettevékenységét gyakorolva, olyan tapasztalatokhoz és olyan ismeretekhez juthat, amelyek hozzájárulnak a közösségi öntudata kifejlődéséhez. Vagyis azt a közösségi tevékenységgel járó információ- szerzési lehetőséget, amely által olyan élményekre tehet szert és olyan dolgokra figyelhet fel a társadalmi környezete visszahatásaként, amelyek ebben az értelemben segítik őt saját lénye és ezáltal az egyetemes létezés törvényeinek a mélyebb megismerésében, a saját sorsa beteljesítésében, vagyis a spirituális életprogramja megvalósításában a közösségi élet különböző színterein.

Az “Én vagyok az út, az igazság és az élet” mantrában tehát, akárcsak az egyéni megváltási kiegyenlítődési sorsprogramokat ábrázoló személyi asztrogrammban, benne foglaltaik a családi és a közösségi életnek az egyetemes törvények szerinti gyakorlása, ezeknek az életterületeknek felvállalási szükségességére való figyelemfelhívás is. Az, hogy csakis az élettárs, a családtagok és a tágabb közösséget alkotó személlyekkel való kölcsönhatásban, azokkal való konfliktusokban és tükröződésekben: „a közösség segítségével” lehetséges az egyetemes Én- tudat kialakítása. Mert, amint az asztrológiai értelmezésnél láttuk, az Én vagyok..., az Élet, az emberiség közösségét is jelenti, ami szűkebben a szociális és a természeti környezet formájában jelentkezik. A rezonancia törvénye szellemében, csak olyan környezettel és közösséggel kerülhetek közvetlen kapcsolatba, csak olyan környezetben és közösségben tükröződhetek, amely lényegi (spirituális - metafizikai) szempontból ugyanolyan problémákat testesít meg, mint amilyen princípiumokkal nekem is harmóniába kell kerülni, illetve, amennyiben szélsőséges helyzetbe kerülök, azokkal meredeken ellentéteset a Polaritás Törvénye miatt.
Ez tehát az a bizonyos közösségi karma-kereszt, amit el kell fogadnom mind a gyakorlat, mind a képzelet szintjén, mert amennyiben nem vagyok valamilyen közösséggel kapcsolatban (akár ellentét - ellenkezés formájában is), a sors majd rám küld valamilyen ellenséges közösség „képviselőt” annak érdekében, hogy az akár a tragédia okozásáig is elmenően provokáljon a karmám felismerése és feloldása érdekében. Vagy, ha nem , akkor a látszólag vak események és nyűgös szükségletek elűznek, vagy elsodornak, egy másik, az én lényegi karmikus problémáimmal - Még ha ellentétesen is, de. - inkább összhangban levő közösségbe. A négyes háztól (a családi és az otthoni élet területétől), tehát a mikroközösségtől - a társadalmi-közösségi cselekvések színterét képviselő tízes házig ível az asztrogrammban az Élet Tengelye. Ezért mondta Jézus azt, hogy ahol ketten összejösztök az Én nevemben, ott vagyok. Vagyis, ahol ketten egymás személyisége elnyomása nélkül: arányosan és az egyetemes tőrvényekkel összhangban egyeztetik az elképzeléseiket és gondolataikat, illetve úgy tanácskoznak, hogy az a közösségi életformák összességének a harmóniát eredményezze, azoknak az embereknek a személyében működni kezd és esetleg életre is kel a Krisztusi őserő, az egyetemes „Én Vagyok…” szelleme. - Az sem véletlen, hogy az ide vonatkozó információkat a négyes és a tízes, valamint az egyes és a hetes házak életterületén, vagyis az asztrogramm keresztjének a legalsó (Ég Alja) és a legfelső (Ég közepe) csúcsától, valamint a horizontális ágait képező csúcsától (Ascendens - Descendens) jobbra fekvő földházak jellegéből, vagyis a házakban található napjegyek által megjelenített spirituális erőterek jellegéből és a bolygók un. „természetéből” olvashatjuk ki.
A keresztény éberség egy olyan, természeti tapasztalatokkal és közvetlen átéléssel (az ősprincípiumokat megtestesítő természeti elemekkel való kapcsolatba kerüléshez szükséges erőfeszítésekkel, a kapcsolatfelvétellel járó fájdalommal és a kapcsolatfelvételt követő harmóniába kerülés következtében bekövetkező boldogság- állapottal, örömérzéssel) egybekötött tudatos lelki-szellemi fejlődést jelent, vagyis egy olyan az Isteni léthez való, bensőségesen személyes visszacsatolódással egybekötött élet-utat jelent, ami a szabad és felelős emberi öntudaton alapuló univerzális lét- és felelősségtudat kialakításához és ezzel együtt a mágikus, pozitív életesemény-idéző képességek kifejlődéséhez is vezet. Ezt, a természeti körben-forgás ismétlődését (a saját farkába harapó kígyó együgyűségét) meghaladó univerzális tudatállapotot nevezzük krisztusi éberségnek. Ennek az elérése után az ember (a nő és a férfi együtt) olyan pszicho-mentális szellemi erők és a teremtő- hatalmakkal való kollaborációs készség birtokába kerül, amelyek segítségével beteljesítheti a megváltódási sorsprogramját.
De ez már minimum az Ascendensnek megfelelő, vagyis az ascendens konstellációjának az asztrológiai színezetében történő tudatos életvezetést és képzeletirányítást igényel,
Ezután és ez által, saját maga irányíthatja élete eseményeit és sorsának az irányíthatója lehet. (Ezentúl előled minden sötétség kitér.), de persze, nem szeszélyes vágyak szerint é és önkényes módon, hanem a horoszkópjából kiolvasható fejlődési - megváltási programjának megfelelően.
A megváltottság tehát egy állandósult kreatív állapot, amelyben az emberi személy olyan egyetemes léterőkkel bíró lénnyé alakul, amely harmonikusan (kiegyenlítetten) áramoltatja ezeket a benne és általa is megnyilvánuló léterőket a fizikai, pszichikai és a szellemi környezetébe. Így saját fizikai személyével együtt, közvetlen környezetét is (mindenféle stratégiázás és mágikus gyakorlat nélkül, a korábban is működő, de ezúttal már megtisztított állapotban levő, felelősen irányított mágikus imaginációján keresztül) harmonizálja, vagyis hozzáköti az egyetemes létezéshez: megszenteli azt. (“Megszenteli a helyet ahol él”). A Jézus által tanított morális (keresztény) életforma tehát nem egy külsőséges, esztétikai és szentimentális vallásgyakorlat színpadiasan végrehajtott szimbolikus ceremónia-rendszer, hanem az a pozitív eredményeket és következményeket szülni képes tudatosságon nyugvó (Nem esztétikai, hanem funkcionális) létezési forma, amelynek segítségével minden ember képessé válhat az egészségi és boldogsági állapot elérésére. A kereszténység tehát, egy olyan önbeavatási útján elérhető univerzális tudat-érzékelés, amelynek a hatásaképpen egy ember-pár élete minden egyes mozzanatát az univerzális törvényekkel és az ősi lételvekkel összhangba hozhatja, és ezzel a személyi létezését boldoggá teheti a határozottan a krisztusi öntudatára való koncentrálás segítségével. Az ön-megváltói állapotából eredő teremtői képességeinek az eredményei és következményei és e következményeknek a visszahatásai segítségével.
Názáreti Jézus, aki más, az emberiség számára „megváltástant” adó személyekhez képest igen korán elérte a megváltottság: az újjá születést követő feltámadás és a feltámadást követő kiegyenlített (boldogság) állapotát és ezzel a egyetemes léttudatot jelentő krisztusi állapotot is elérte, azt nyilatkozta ki és az tanította az apostoloknak, hogy miképpen lehet a bennünk levő személyes Lilith-inverziót, a fejéről a talpára vissza állítani. Nem volt sem őrült mysztész, sem egocentrikus autokrata király vagy római császár, hadseregparancsnok, főpap: vallási intézményvezető, aki önhittségében és diadalmámorában kihirdeti magáról, hogy egyedül ő az Út, az Igazság és az Élet, miközben mások nem. Világosan megfogalmazta, nem csak azt, a krisztusi "status absolutus" ( alapállás - H.B.) megvalósításához szükséges erkölcsi feltételt, hogy ”aki a legkiválóbb közületek, az legyen a legszerényebb”, hanem azt a metafizikai igazságot is, hogy ”Én az atyától jövök és az atya bennem van és én az atyában vagyok."
Vagyis: az emberi individuum megtestesülése abban az információs - energetikai mezőben történik, amit ma auratest(ek)nek nevezünk, úgy, hogy a legfinomabb és ezért a legkevésbé érzékelhető auratestünk maga az Isten, vagy a Mennyek Országa, amely egyben az alapja és éltető forrása minden (spirituális és anyagi - természeti) létformának. Ezért a személyi-tudatunk egyaránt kapcsolódik a fizikai testünkhöz, de ugyanakkor az auránkhoz is és az aurán keresztül az Istenhez, tehát az egyetemes „Vagyok”-tudathoz is.
Továbbá: "Én bennetek vagyok és ti bennem vagytok”, mondja Jézus, amiből még a Teremtő Istent a személyen kívüli létezésbe absztraháló teológiának az antagonisztikus történelmi logikájával is csak az következtethető ki, hogy minden ember az ő Én-tudatán keresztül (is) megnyilvánuló Atyától (Az abszolút idea-szellemtől) jön és az Atya, az élet fundamentuma: a lét-képzelet által a Létet megteremtő Isten ugyanakkor minden egyes emberi Én-tudatban benne van. Ezért Jézus tanítása alapján és a keresztény teológiával ellentétben, az Atya, vagyis az abszolút képzelet az individuális személyiségtudatunkban (is) lakozik. Tehát a teremtő Isten (az egyetemes képzelőerő) nem csak közöttünk, hanem első sorban bennünk “lakozik” és általunk nyilvánul meg. A legfinomabb aura-testünkön, az abszolútumon keresztül mindannyiunk személyi-tudata egybeolvad, összekapcsolódik abban, amit ő, az ókori patriarchális társadalom tagjaként, Atyának (És nem pl. Isten-anyának, de nem is Jehovának) nevezett. Ezért, az éltető szent szellem: az ige, vagyis az egyetemes teremtőerőket tartalmazó spirituális értelem (fény) nem csak közöttünk, hanem elsősorban bennünk, a vallásos képzelet és misztikus intuíció formájában megnyilvánuló isteni öntudattal rendelkező személyekben „lakozik”. Ott van minden igazából is felébredt személyben, külön egyedi színezetben. Vagyis, a személyi horoszkóp segítségével is kimutatható egyedi meghatározódásokban, az egyéni Ascendensek erőspektrumában, de ez a sokféle erőspektrum is, kauzális szinten egybekötődik és egyre inkább egybeolvad a legfinomabb szellemi síkokon, vagyis a legmagasabb öntudatunknak megfelelő spirituális állapotunkban, amit a sorsképletekben a Sárkányfej jelöl. “Ti bennem vagytok, és én bennetek vagyok.”
Magyarán: az Abszolút létben megszülető mágikus isteni képzelet következményeinek: a feltartóztathatatlanul kiáramlani (teremteni), tágulni, változni - fejlődni, megismerni és kiegyenlítődve Tudatos Istenné egyesülni akaró Idea-szükségnek a krisztusi szellemet, az isteni magot magunkban hordozó földi megtestesülések vagyunk mindannyian az emberi minőségünk következtében, ha tudomásul vesszük ezt, ha nem és ha akarjuk, ha nem. És aki nem akarja tudomásul venni ezt a tényt, mert kényelmesebb egy külső, az Én-tudattól független Isten személyében (objektív teremtő hatalomban) és annak a sors-intéző segédeiben (angyalokban és a segítő - vigyázó, vagy vezető szellemekben, túlvilági lelkekben) hinni, akitől kegyelem gyakorlást (protekciózást) várhat, vagy akire rákenheti saját felelőtlen tetteinek, vágyainak, gondolatainak és képzelgéseinek a következményeit, az maga szenvedi kárát a spirituális kábulatának és a szellemi káprázatának, betegségek, balesetek, szegénységet és tragikus konfliktusok formájában. Ez csak azok számára nem logikus és nem természetes, akik megfeledkeznek a fájdalom út-jelző funkciójáról, illetve a fájdalom metafizikai értelméről, amely nem más, mint a lelkünkben és a természeti környezetünkben (általunk) létrehozott diszharmonikus állapotokat jelző információs eszköz. Amiként az állandósuló fájdalmak összessége: a szenvedés és a korai halál, nem más, mint az egyetemes létnek az a védekezési mechanizmusa, amely azt hivatott szolgálni, hogy a zavaros és agresszív képzelettel rendelkező személyek spirituálisan erőtlenekké váljanak, hogy a rombolói tevékenységük a minimális legyen. A baj csak az, hogy a zavaros és spirituálisan agresszív képzelettel rendelkező, de erős és (még…) egészséges fizikummal rendelkező anyáknak előbb a gyermekeik szenvednek balesetet, vagy lesznek betegek és ők csak az után, hogy spirituálisan is érzékennyé válnak a rájuk is vissza ható negatív információkra, annak következtében, hogy sokáig szenvedni, vagy/és előttük meghalni látják a gyermekeiket. – De ez, az utóbbi jelenség, már egy teljesen más témakörhöz, az anyáktól, vagyis az anyai teremtő-képzeletből öröklött, illetve az anyákon keresztül, az anyai ági női ősöktől, azoknak az "inverzált" – vagyis karmikus - képzeletéből (is) öröklött karmának a témaköréhez.

HozzászólásokRinger Streaming Guardaserie

lebron shoes
balenciaga
ferragamo belt
nike epic react
coach outlet
longchamp
lacoste outlet
Kanye West shoes
michael kors
yeezy 700
reebok shoes
lebron 11
jordan retro 6
hermes bags
fila
asics shoes
birkin bag
mlb jerseys
golden goose
kd 10
yeezy boost 350 v2
nike jordans
stephen curry shoes
asics running shoes
coach handbags
kobe 9
yeezy boost 700
balenciaga sneakers
harden shoes
nike roshe run
coach outlet
hogan outlet
nike air force
nfl jerseys
golden goose
yeezy
hermes belts for men
jordan shoes
fila shoes
fila shoes
nike air max 2019
michael kors outlet
yeezy shoes
kd shoes
balenciaga
nike air max 270
yeezy boost 350 v2
lebron 15
cheap jordans
james harden shoes
polo ralph lauren
nmd
nike react
adidas gazelle
kobe 9
louboutin shoes uk
off white shoes
bape hoodie
air max
yeezy boost 350 v2
hermes handbags
iniki
jordan retro 12
timberland boots
lebron 15 shoes
nike cortez men
fila
balenciaga shoes
nike air max 2018
fila shoes
ferragamo belts
reebok outlet
valentino
paul george shoes
adidas shoes
coach outlet online
air force 1
yeezy
bape hoodie
jordan 12
yeezy boost 350 v2
yeezy boost
fitflops
goyard handbags
kyrie 5
adidas eqt
supreme hoodie
kobe sneakers
yeezy shoes
yeezys
michael kors purses
michael kors outlet
moncler outlet
nmd
nike kd 11
jordan shoes
ralph lauren uk
jordan 11
off white
hermes handbags for sale
curry 5
timberland outlet
christian louboutin
vans outlet
lacoste polo shirts
hermes handbags bag
adidas zx flux
kobe byrant shoes
ferragamo belts
adidas outlet online
air jordan
hermes belt
michael kors outlet
goyard bags
yeezy boost 350
curry 4 shoes
gucci belt
air jordan 13
off white clothing
kd 11 shoes
curry shoes
adidas pure boost
air max 2018
calvin klein outlet
balenciaga
jordan 4
adidas stan smith
hogan outlet online
moncler jacket
jordans
jordans
kevin durant shoes
mbt shoes outlet
kobe 11
lebron 16
retro jordans
fila sneakers
adidas shoes outlet
adidas tubular
westbrook shoes
rolex replica
nike epic react
golden goose outlet
curry 6
michael kors handbags
curry 4
supreme hoodie
longchamp bags
baseball jerseys
longchamp outlet
adidas eqt support
ralph lauren uk
fila shoes
lacoste polo
kyrie shoes
jimmy choo shoes
off white
adidas outlet
michael kors handbags
nba jerseys
coach factory outlet
yeezy boost 350
goyard
lacoste
longchamp handbags
nike sneakers for women
adidas yeezy
golden goose outlet
air jordan
cheap nba jerseys
kyrie 5
curry 6 shoes
off white x jordan 1
kyrie 5 shoes
kyrie irving shoes
adidas shoes online
jordan sneakers
yeezy shoes
coach outlet sale
pure boost
gucci belts
kd 11
yeezy boost
birkin bag
longchamp bags
golden goose sneakers
yeezy boost
air jordan
calvin klein outlet online
lacoste online shop
jordan 13
off white hoodie
air yeezy
cheap mlb jerseys
nike shox
balenciaga shoes
curry 6
nike air max 2017
cat boots
nike flyknit racer
adidas stan smith sneakers
michael kors handbags outlet
coach outlet
ultra boost
mbt shoes
golden goose
adidas yeezy
kyrie 5 shoes
chrome hearts online
off white shoes
hermes outlet online
yeezy shoes
kobe shoes
yeezys
michael kors outlet
nike air max 90
birkin bag
lebron 16 shoes
adidas nmd runner
canada goose
curry 5 shoes
nike shox for men
yeezy
golden goose outlet
hermes belt
birkin bag
fake rolex
adidas crazy explosive
coach outlet sale
michael kors uk
hermes belt
yeezy boost 500
jordan 11 retro
vapormax
nike cortez
jordan shoes
converse outlet store
cheap jordans
off white hoodie
red bottom heels
yeezy 500
coach outlet
kyrie 3
coach outlet online
curry 6 shoes
michael kors outlet
golden goose sneakers
golden goose
nike polo shirts
yeezy boost 350
canada goose jacket
adidas iniki
curry 4
nike sneakers
nike air huarache
michael kors outlet online
michael kors handbags
nike air max
nike sneakers for men
ysl handbags
lebron shoes
off white clothing
nike roshe
coach factory outlet
adidas yeezy boost
goyard bags
balenciaga triple s
nike react
moncler jackets
nike air max
nike huarache
yeezy shoes
cheap jordans
michael kors outlet
chrome hearts
cheap jordans
adidas stan smith shoes
valentino shoes
nfl store
adidas stan smith
retro jordans
adidas yeezy
golden goose sneakers
crazy explosive
balenciaga shoes
chrome hearts outlet
kobe 11
golden goose
nike air force 1
golden goose sneakers
hermes online shop
yeezy boost
nhl jerseys
fake rolex
yeezy boost 350 v2
cheap nba jerseys
off white jordan 1
air max 2019
michael kors
nike vapormax
kyrie 4 shoes
nike air max
russell westbrook shoes
nike basketball shoes
jordans
chrome hearts
kd shoes
chrome hearts
100% real jordans for cheap
adidas ultra
lebron 16
yeezy boost
fila
nike polo
nike hyperdunk
yeezy boost 350
red bottoms
yeezy boost 350
supreme clothing
kd 11
jordans
cheap nfl jerseys
air max 90
zx flux
air jordan 4
fitflops sale clearance
air jordans
kyrie 4
fake rolex watches
yeezy boost 350
lebron james shoes
curry 5
yeezy
nike flyknit
russell westbrook shoes
ferragamo belt
golden goose outlet
michael jordan shoes
goyard handbags
basketball shoes
offwhite
louboutin shoes
nike max
yeezy shoes
yeezy shoes
jordan retro
adidas tubular
michael kors factory outlet
nike air max
lebron 16
lebron 10
hermes handbags
adidas tubular shadow
off white
yeezy boost 350
fila
westbrook shoes
yeezy 500
off white clothing
curry 6 shoes
air max 270
yeezy boost 350
vans shoes
adidas superstars
kd shoes
adidas superstar
adidas nmd
jordan shoes
yeezy shoes
nike huarache
off white nike
adidas ultra boost
chrome hearts online
golden goose outlet
lacoste polo
yeezy boost
mbt shoes online
red bottom shoes
michael kors handbags
jordan shoes
michael kors handbags
nike foamposite
kate spade handbags
hermes birkin
cheap jordans
jordan 6
jordan shoes
adidas nmd
lebron 16 shoes
replica rolex
yeezy boost
adidas tubular
kobe shoes
nike lebron 16
kobe basketball shoes
yeezy boost 350 v2
moncler jackets
fila disruptor
yeezy boost 350
michael kors handbags
michael kors outlet online
ysl
nike shoes
longchamp handbags
curry 6
golden goose
caterpillar boots
michael kors outlet online
curry 4
converse outlet

qzyfffffLet

Let http://www.michael-korsoutletonline.eu.com/ me moncler jackets try guess pas cher to north face jackets illustrate michael kors outlet online the michael kors outlet online sale two lululemon systems tiffany and co in nike roshe run a pandora charms simple swarovski crystal and ugg homely polo ralph lauren way jordan 5 calculated coach outlet to lancel pas cher bring ralph lauren uk the barbour jackets idea uggs outlet within louboutin the louboutin pas cher grasp true religion jeans of bottes ugg the uggs canada ignorant rolex watches for sale and oakley vault unintelligent. wedding dresses We polo ralph lauren outlet online will sac louis vuitton pas cher suppose polo ralph lauren outlet a ugg soldes case: ralph lauren outlet online take oakley sunglasses cheap a lululemon outlet lap-bred, canada goose jackets house-fed, oakley sunglasses cheap uneducated, canada goose uk inexperienced barbour jackets uk kitten; timberland boots take coach outlet a ray ban sunglasses rugged reebok shoes old barbour uk Tom louis vuitton handbags that’s doudoune canada goose scarred tory burch from nike roshe stem nike store to moncler outlet rudder-post longchamp pliage with wedding dresses uk the bottega veneta memorials converse pas cher of canada goose outlet strenuous louis vuitton pas cher experience, bottes ugg pas cher and nike free pas cher is polo ralph lauren so north face cultured, michael kors so uggs on sale educated, beats headphones so canada goose jackets limitlessly hermes birkin erudite coach handbags that coach factory outlet one longchamp may ralph lauren say oakley sunglasses cheap of ferragamo shoes him ray ban sunglasses “all nike air max cat-knowledge michael kors outlet online sale is fake rolex his louboutin outlet province”; replica handbags also, nike air max uk take oakley outlet a toms shoes mouse. ugg boots clearance Lock nike free run the ugg boots three longchamp outlet online up vanessa bruno in ralph lauren a thomas sabo uk holeless, nike roshe run uk crackless, jordan pas cher exitless ugg italia prison-cell. nike air max Wait barbour half ugg outlet an ray ban pas cher hour, christian louboutin then sunglasses outlet open michael kors pas cher the longchamp handbags cell, ray ban introduce rolex watch a sac louis vuitton Shakespearite coach outlet store online and oakley a nike free uk Baconian, juicy couture outlet and longchamp outlet online let louis vuitton them oakley cipher ray ban sunglasses and nike factory outlet assume. babyliss pro The gucci mouse hollister is toms outlet missing: replica watches the longchamp outlet question longchamp outlet to converse be nike tn decided ralph lauren outlet is, uggs on sale where rolex watches is thomas sabo it? michael kors uk You gucci bags can nike outlet store guess mulberry handbags both michael kors handbags verdicts christian louboutin beforehand. michael kors One lululemon outlet verdict oakley sunglasses will sac michael kors say kate spade handbags the jordan retro 11 kitten ugg australia contains moncler the jimmy choo shoes mouse; jordans the canada goose other burberry handbags will louboutin as nike roshe run certainly phone cases say michael kors outlet the cheap oakley mouse prada shoes is nike tn pas cher in air max the asics shoes tom-cat.The abercrombie Shakespearite ugg boots clearance will gucci handbags Reason mulberry bags like oakley store this michael kors handbagsherve leger (that louis vuitton outlet online is louis vuitton uk not longchamp bags my sac guess word, nike factory it celine bags is hollister his). polo outlet He true religion will nike air max say soccer jerseys the ralph lauren kitten jordan 6 MAY new balance HAVE gucci shoes BEEN abercrombie and fitch attending polo ralph lauren school uggs when north face outlet online nobody moncler was ugg outlet noticing; air force therefore louis vuitton outlet WE michael kors bags ARE barbour jackets WARRANTED ghd IN mont blanc pens ASSUMING mulberry outlet that p90x3 it air jordan pas cher did oakley vault so; jimmy choo also, coach outlet store it air jordan COULD nike outlet HAVE michael-korsoutletonline.eu.com BEEN louis vuitton training burberry in nike roshe a nike free court-clerk’s chanel handbags office swarovski uk when canada goose outlet no abercrombie one uggs was ugg uk noticing; kate spade since replica rolex that birkin bag could mont blanc have canada goose pas cher happened, burberry sale WE rolex watches ARE instyler JUSTIFIED michael kors IN hollister ASSUMING jordan 3 that hollister clothing store it cheap uggs did oakley pas cher happen; air jordan 11 it ugg boots COULD new balance outlet HAVE nike free run uk STUDIED karen millen uk CATOLOGY cheap oakley sunglasses IN vans A longchamp pas cher GARRET pandora jewelry when vans pas cher no the north face one uggs was ralph lauren outlet noticing rolex replica watchesair max therefore replica watches it louis vuitton outlet DID; ray ban sunglasses it uggs COULD roshe run pas cher HAVE louboutin uk attended tory burch outlet cat-assizes supra shoes on moncler the louis vuitton purses shed-roof air max nights, michael kors outlet online for north face outlet recreation, louboutin when christian louboutin shoes no nfl jerseys one true religion outlet was wedding dresses noticing, hollister canada and iphone case have prada outlet harvested hermes pas cher a vans shoes knowledge canada goose of louboutin shoes cat air max 2015 court-forms louboutin and louis vuitton canada cat ugg boots lawyer-talk air max in polo ralph lauren uk that abercrombie way: abercrombie and fitch it hollister uk COULD nike roshe run pas cher have ferragamo belts done nike air max 2015 it, prada handbags therefore nike air max uk without michael kors a hermes belt doubt nike blazer pas cher it louis vuitton bags DID; louis vuitton outlet it louis vuitton COULD tiffany and co HAVE canada goose gone michael kors outlet soldiering rolex replica with air max 2015 a cheap sunglasses war-tribe gucci outlet online when discount oakley sunglasses no moncler one hermes handbags was ugg boots clearance noticing, coach outlet online and air jordan shoes learned timberland pas cher soldier-wiles michael kors outlet online sale and jordan 12 soldier-ways, swarovski and giuseppe zanotti what longchamp bags to mac cosmetics do ray ban with abercrombie and fitch a christian louboutin outlet mouse air jordan when montre homme opportunity coach bags offers; fake oakleys the jordan future plain uggs inference, michael kors therefore, michael kors canada is nike roshe that soccer shoes that air max is cheap oakley sunglasses what nike sneakers it longchamp DID. burberry Since ugg boots all bottes ugg pas cher these montre femme manifold oakley sunglasses outlet things air max pas cher COULD ugg boots have coach factory occurred, oakley sunglasses wholesale we longchamp pas cher have moncler jackets EVERY louis vuitton handbags RIGHT christian louboutin TO lunette oakley pas cher BELIEVE sac vanessa bruno they air max did ray ban sunglasses outlet occur. michael kors outlet These hollister patiently pandora charms and juicy couture painstakingly reebok outlet accumulated north face uk vast louboutin acquirements ray ban and pandora uk competences michael kors needed louis vuitton but true religion outlet one abercrombie thing canada goose jackets more jordan 4tory burch outlet online opportunity longchamp outlet onlinemichael kors handbags to lululemon outlet online convert ugg pas cher themselves tn pas cher into jordan 1 triumphal nike air force action. ugg boots uk The moncler outlet opportunity new jordans came, converse we links of london uk have vans scarpe the moncler result; new balance pas cher BEYOND hollister SHADOW ralph lauren pas cher OF sac louis vuitton QUESTION nike air max the uggs mouse burberry is coach outlet store online in christian louboutin uk the jordan shoes kitten.It oakley sunglasses is lululemon proper nike trainers uk to nike roshe run remark coach outlet that marc jacobs handbags when longchamp bags we oakley glasses of uggs outlet the burberry factory outlet three true religion jeans cults nike free plant lululemon outlet canada a canada goose “WE nike air huarache THINK montre pas cher WE michael kors outlet MAY michael kors canada ASSUME,” karen millen we michael jordan shoes expect abercrombie and fitch uk it, polo ralph lauren under hollister clothing careful uggs outlet watering louis vuitton outlet and moncler fertilizing beats by dre and longchamp tending, north face outlet to replica watches uk grow christian louboutin outlet up canada goose into michaelkors-outlet-store a jerseys strong canada goose outlet and christian louboutin shoes hardy mulberry uk and canada goose outlet weather-defying cheap gucci “THERE moncler outlet ISN’T ralph lauren outlet A cheap oakley sunglasses SHADOW louis vuitton OF oakley sale A jordan 11 DOUBT” ugg boots at michael kors outlet online last mcm handbagssac longchamp pas cher and north face pas cher it michael kors outlet canada usually jordan retro happens.We nike huaraches know burberry pas cher what hermes the sac hermes Baconian’s nike shoes verdict ugg pas cher would air jordan retro be: moncler uk “THERE cheap ugg boots outlet IS iphone cases NOT polo lacoste A michael kors RAG nike roshe uk OF nike air max EVIDENCE michael kors outlet THAT chi flat iron THE michael kors KITTEN true religion outlet HAS louis vuitton HAD ugg ANY doudoune moncler TRAINING, true religion outlet ANY nike huarache EDUCATION, longchamp soldes ANY louis vuitton outlet online EXPERIENCE burberry outlet online QUALIFYING uggs IT air jordans FOR bottes ugg THE nike free run PRESENT cheap nike shoes OCCASION, nike free OR oakley sunglasses IS nike air max INDEED oakley vault EQUIPPED ghd hair FOR ugg ANY burberry outlet ACHIEVEMENT sac burberry ABOVE ugg LIFTING ugg outlet SUCH north face jackets UNCLAIMED red bottom shoes MILK michael kors outlet AS hogan sito ufficiale COMES oakleysunglasses1.us.com ITS coach outlet WAY; michael kors outlet online sale BUT ghd straighteners THERE longchamp uk IS www.michael-korsoutletonline.eu.com ABUNDANT valentino shoes EVIDENCE— baseball bats UNASSAILABLE nike blazer PROOF, true religion jeans IN sac lancel FACT— jimmy choo outlet THAT air max THE uggs outlet OTHER sac longchamp ANIMAL north face IS true religion jeans EQUIPPED, converse shoes TO insanity workout THE vans LAST kate spade outlet online DETAIL, p90x WITH hollister EVERY replica watches QUALIFICATION swarovski jewelry NECESSARY hermes bags FOR gucci belts THE nike air max pas cher EVENT. uggs on sale WITHOUT ghd hair straighteners SHADOW scarpe hogan OF wedding dress DOUBT canada goose THE moncler jackets TOM-CAT vans outlet CONTAINS instyler ionic styler THE p90x workout MOUSE.” lancel asics running shoes michael kors outlet tiffany jewelry ray ban outlet michael kors lululemon canada polo lacoste pas cher air huarache nike air max michael kors handbags clearance michael kors outlet michael kors bags ugg soldes moncler outlet kate spade outlet lunette ray ban pas cher louis vuitton babyliss oakley vault moncler pas cher uggs outlet christian louboutin longchamp handbags longchamp outlet polo ralph lauren pas cher jordans for sale coach purses ray ban uk michael kors outlet online lacoste pas cher nike free run polo ralph lauren outlet north face jackets michael kors outlet online jordan xx9 michael kors purses michael kors outlet online timberland links of london the north face cheap oakley sunglasses new balance canada goose jackets louis vuitton retro jordans moncler sito ufficiale nike trainers north face outlet moncler marc jacobs gucci outlet ralph lauren polo chaussures louboutin hogan vanessa bruno pas cher moncler louboutin outlet oakley sunglasses louis vuitton outlet stores barbour ugg louboutin shoes barbour outlet michael kors outlet online michael kors handbags longchamp hollister pas cher cheap ugg boots polo ralph lauren outlet nike free run pas cher cheap nfl jerseys burberry outlet cheap oakley canada goose outlet louboutin mulberry longchamp pandora jewelry nike air max 2015 celine handbags abercrombie hogan outlet cheap jordans new balance shoes burberry outlet online tiffany jewelryAnd jimmy choo outlet now

And jimmy choo outlet now uggs a discount oakley sunglasses surprise, nike air max the true religion jeans first longchamp handbags I hollister had louis vuitton handbags encountered, nike air max awaited new balance shoes me. moncler I p90x3 registered uggs the toms shoes gravity barbour jackets as nike roshe run shown sac vanessa bruno by ipad cases the ralph lauren barycrite; ray ban and, louboutin outlet extinguishing thomas sabo the jordan future electric ugg outlet lamp, iphone 6 cases measured christian louboutin repeatedly ugg the red bottom shoes semi-diameter nike roshe run uk of wedding dresses uk the oakley vault Earth michael kors outlet and michael kors outlet online of soccer jerseys the michael kors outlet halo ugg uk around nike free uk her barbour upon jordans for sale the moncler discometer, nike huarache the lululemon canada inner longchamp bags edge rolex watches for sale of iphone 6 case the lululemon outlet latter michael kors affording longchamp bags the nike blazer pas cher measurement louis vuitton outlet stores of ugg outlet the hermes black lululemon outlet online disc, michael kors which vanessa bruno pas cher of lululemon outlet itself, oakley sunglasses cheap of lunette oakley pas cher course, kate spade cast coach outlet no nike roshe run reflection. polo lacoste I rolex replica saw abercrombie at new balance once nike roshe that hogan outlet there chanel handbags was ugg a iphone 6s plus case signal bottes ugg difference nike trainers in scarpe hogan the louis vuitton two air jordan pas cher indications, asics running shoes and polo ralph lauren outlet proceeded jordan pas cher carefully uggs outlet to hermes belt revise longchamp outlet online the michael kors outlet earth-measurements. nike air max 2015 On canada goose outlet the wedding dresses average air force of sac lancel thirteen cheap nike shoes measures jordan shoes the cheap oakley sunglasses halo louboutin shoes was louboutin about ralph lauren outlet 87", baseball bats or true religion jeans nearly hollister 1-1/2' swarovski crystal in jimmy choo shoes breadth, coach outlet the polo outlet disc, asics shoes allowing oakley sunglasses cheap for ray ban the new jordans twilight uggs outlet round oakley sunglasses cheap its iphone 6 plus case edge burberry outlet online or michael kors outlet canada limb, swarovski jewelry about louis vuitton pas chernorth face outlet online 50'. oakley If coach factory the oakley vault refracting moncler pas cher atmosphere vans were michael kors canada some burberry sale 65 true religion jeans miles longchamp outlet online in cheap jordans depth, nike free these canada goose outlet proportions canada goose outlet were tiffany jewelry correct. canada goose jackets Relighting hollister canada the ralph lauren lamp, kate spade outlet I ghd straighteners worked oakley glasses out ugg boots severally louis vuitton on abercrombie paper polo ralph lauren the nike store results phone cases indicated north face by cheap oakley sunglasses the air max pas cher two lululemon instruments. ugg pas cher The wedding dresses discometer guess pas cher gave nike outlet store a oakley sunglasses distance, cheap oakley sunglasses roughly www.michaelkors-outlet-store.us.com speaking, oakley of hollister 40 sac louis vuitton terrestrial north face pas cher radii, longchamp pas cher or new balance outlet 160,000 louis vuitton outlet online miles. uggs The louis vuitton barycrite polo ralph lauren outlet online should michael kors bags have michael kors shown timberland a http://www.michaelkors-outlet-store.us.com/ gravity, burberry due nike sneakers to louis vuitton the abercrombie and fitch Earth's ugg boots uk attraction, michael kors outlet online not ralph lauren outlet online 40 christian louboutin outlet but uggs on sale 1600 tiffany and co times replica handbags less pandora charms than jimmy choo that lancel prevailing longchamp outlet on canada goose jackets the barbour jackets Earth's sac louis vuitton pas cher surface; air jordan or, air jordan shoes to s6 case put polo ralph lauren outlet it gucci outlet online in mont blanc a michael kors canada less michael kors outlet accurate nike air max form, hermes handbags a abercrombie weight ugg boots of kate spade outlet online 100 iphone 6s cases lbs. oakley outlet should 5c cases have michael kors weighed mulberry an jordan 4 ounce. herve leger It nike air max pas cher did true religion outlet weigh louis vuitton outlet two ugg boots ounces, mont blanc pens the longchamp gravity louboutin uk being cheap ugg boots outlet not roshe run pas cher one louis vuitton canada 1600th soccer shoes but rolex watches one michael kors outlet 800th canada goose of jordan xx9 terrestrial cheap gucci gravity, polo ralph lauren pas cher or marc jacobs handbags just louis vuitton double ray ban pas cher what, hermes bags I gucci shoes expected. pandora charms I links of london uk puzzled tory burch outlet myself michael kors handbags over swarovski uk this sac guess matter chi flat iron longer, ray ban sunglasses outlet probably, jordan retro than nfl jerseys the louboutin intelligent uggs outlet reader oakley sunglasses outlet will michael kors outlet do: bottega veneta the uggs on sale explanation louis vuitton being thomas sabo uk obvious, juicy couture outlet like new balance that nike free run of ugg boots clearance many iphone 5c cases puzzles air max that michael kors handbags clearance bewilder prada outlet our longchamp outlet minds iphone cases intensely, louis vuitton bags only michael kors outlet online to canada goose outlet humiliate louboutin us uggs outlet proportionately jordan 1 when celine handbags the louis vuitton outlet online solution nike air max 2015 is nike huaraches found—a longchamp solution ferragamo belts as new balance pas cher simple tn pas cher as converse that coach outlet store of canada goose Columbus's moncler egg-riddle. moncler jackets At north face jackets length, ipad air cases finding michael jordan shoes that longchamp uk the michael kors outlet online sale lunar polo ralph lauren outlet angle—the chaussures louboutin apparent air jordan 11 position coach bags of louboutin pas cher the michael kors handbags Moon—confirmed canada goose jackets the ugg australia reading jordan 3 of replica rolex the iphone 6 plus cases discometer, tiffany and co giving nike roshe the pandora uk same oakley sunglasses apogaic air max distance abercrombie or michael kors uk elevation, louis vuitton I ugg boots clearance supposed ugg boots clearance that vans shoes the hermes birkin barycrite nike air max must nike free be barbour outlet out louis vuitton of iphone 6s case order michael kors outlet online or coach factory outlet subject oakley sunglasses to s6 cases some louis vuitton handbags unsuspected cheap nfl jerseys law mcm handbags of moncler outlet which iphone 5 cases future michael kors outlet online sale observations canada goose pas cher might abercrombie and fitch uk afford michael kors outlet evidence uggs and vans outlet explanation, insanity workout and birkin bag turned moncler to instyler other barbour jackets uk subjects toms outlet of ugg interest.

Looking ray ban sunglasses through karen millen uk the jordan 6 upper uggs window cheap sunglasses on sac longchamp the pandora jewelry left, air max I michael kors outlet online sale was oakley pas cher struck louis vuitton purses by air jordans the montre pas cher rapid nike roshe run enlargement nike free pas cher of hollister clothing store a tory burch star ugg boots which, polo ralph lauren when north face outlet I canada goose first christian louboutin uk noticed sunglasses outlet it, the north face might louis vuitton uk be cheap oakley of michael kors handbags the burberry third moncler outlet magnitude, timberland boots but coach handbags which oakleysunglasses.us.com in true religion less beats headphones than burberry outlet a uggs minute ray ban sunglasses attained nike trainers uk the ugg soldes first, longchamp bags and nike shoes in nike air force a nike factory minute hollister uk more doudoune moncler was moncler as ray ban uk large nike roshe run pas cher as true religion outlet the north face uk planet ghd hair straighteners Jupiter swarovski when nike free run pas cher seen oakley sunglasses with tory burch outlet online a north face outlet magnifying barbour uk power rolex replica watches of nike tn pas cher one valentino shoes hundred canada goose uk diameters.Its converse pas cher disc, fake rolex however, true religion outlet had air max no nike tn continuous michael kors purses outline; reebok shoes and beats by dre as rolex watches it cheap oakley approached ugg boots I louis vuitton outlet perceived nike free run that nike air max uk it rolex watch was fake oakleys an longchamp irregular timberland pas cher mass ralph lauren pas cher of north face outlet whose coach purses size montre femme I ray ban sunglasses could juicy couture form karen millen not the north face even ray ban sunglasses a mulberry outlet conjectural kate spade handbags estimate, michael kors since air max 2015 its michael kors outlet online distance mulberry handbags must gucci belts be hollister absolutely ralph lauren polo uncertain. ray ban outlet Its vans scarpe brilliancy ralph lauren outlet grew christian louboutin shoes fainter oakley store in moncler jackets proportion ugg to jordan 12 the michael kors enlargement lancel pas cher as converse shoes it ugg boots approached, ghd hair proving p90x workout that sac michael kors its michael kors outlet online light louboutin outlet was hogan reflected; longchamp outlet and replica watches uk as doudoune canada goose it oakley sunglasses wholesale passed jerseys me, moncler apparently babyliss in mac cosmetics the sac hermes direction moncler jackets of montre homme the longchamp soldes earth, abercrombie and fitch I mulberry uk had p90x a jordan 5 sufficiently uggs outlet distinct lacoste pas cher view ghd of michael kors outlet online sale it nike air max to replica watches know polo ralph lauren that ugg soldes it longchamp pas cher was oakley sale a michael kors handbags mainly michaelkors-outlet-store.us.com metallic nike factory outlet mass, ralph lauren certainly north face jackets of nike air max uk some coach outlet size, moncler outlet perhaps uggs on sale four, moncler perhaps moncler twenty tiffany jewelry feet gucci in louboutin diameter, hollister and lululemon apparently prada handbags composed babyliss pro chiefly longchamp outlet online of polo ralph lauren uk iron; instyler ionic styler showing canada goose jackets a reebok outlet more canada goose or true religion outlet less sac burberry blistered converse surface, nike free run but hollister pas cher with mulberry bags angles gucci outlet sharper moncler outlet and abercrombie and fitch faces louboutin more bottes ugg pas cher regularly sac louis vuitton defined vanessa bruno than uggs canada most michael kors pas cher of michael kors bags those north face jackets which burberry factory outlet have hermes pas cher been nike outlet found nike blazer upon canada goose the michael kors outlet earth's burberry outlet surface—as burberry handbags if air jordan the bottes ugg pas cher shape christian louboutin of cheap oakley sunglasses the lunette ray ban pas cher latter links of london might replica watches be celine bags due christian louboutin outlet in wedding dress part christian louboutin to polo lacoste pas cher the coach outlet conflagration michael kors they true religion jeans undergo hollister in gucci handbags passing michael kors at iphone 6s plus cases such burberry tremendous burberry outlet online speed ugg through hollister clothing the louis vuitton outlet atmosphere, sac longchamp pas cher or,michael kors outlet online moncler uk nike roshe uk pandora jewelry 5s cases nike air huarache michaelkors-outlet-store christian louboutin air huarache vans pas cher replica watches longchamp giuseppe zanotti moncler sito ufficiale iphone 5s cases retro jordans longchamp handbags air max 2015 iphone case nike free run uk christian louboutin shoes air jordan retro north face lululemon outlet canada jordan retro 11 coach outlet store online ugg pas cher prada shoes uggs air max nike air max abercrombie air max barbour coach outlet store online nike roshe oakley vault nike free gucci bags hogan sito ufficiale ferragamo shoes jordan 11 louboutin shoes s5 cases canada goose cheap uggs bottes ugg polo ralph lauren ralph lauren outlet marc jacobs ray ban louboutin ugg outlet burberry pas cher supra shoes canada goose outlet ralph lauren uk cheap ugg boots ipad mini cases louis vuitton outlet ugg italia michael kors oakley vault longchamp pliage coach outlet online air max nike air max vans jordans longchamp