Kozma Szilárd: A Lilith – inverzió, mint sors-titok és a keresztény beavatás megváltó (mágikus!) misztériuma IX. rész

IX. A keresztény beavatás és a teremtés – megváltás mágiája

A nem vallásos, hanem a spirituális keresztényi beavatás megértése és a megváltott - kiegyenlített állapot elérése merő illúzió a természettől elszakított (élvezeti és kényelmi célokat szolgáló berendezésekkel és technikai eszközökkel körül bástyázott), mesterséges körülmények között élve, a külső természettel szemben védekezve és a saját belső természetét tönkre téve. De illúzió a megváltás elérése a spirituális személyi program leírását tartalmazó és a megjelölő személyi horoszkópból kiolvasható konkrét életfeladatok tudomásul vétele, helyes értelmezése és felvállalása nélkül, akárcsak a spirituálisan kiérlelt, arányos és erős személyi tudatra alapozott egyetemes tudat elérését célzó, a fizikai realitás által is visszaigazolt metafizikai ismereteken alapuló hiba és tévedés belátási készség nélkül.

Hogy mindezt mennyire képtelenség elérni a szekularizált keresztény egyházak által „gondozott” hívek seregében, a modern kor keresztény ünnepei bizonyítják leginkább amelyek során minden megtörténik a hívek lelkében és életében, csak éppen az nem amit az ünnepi áhítat és az azt követő csendes elmélkedés hivatott lenne rávezetni és ráébreszteni a vallásgyakorlókat. Az ünnepek alatt elfogyasztott nagy mennyiségű alkohol ami keveredik az ünnepi lakoma érdekében legyilkolt számtalan állat húsával mindent szolgál csak a szellemi belátási (tisztánlátási - éberségi) készség kialakulását nem, hogy a meditációhoz és kontemplációhoz szükséges lecsitulással és megnyugvással merőben ellenkező új keresztény szokásnak: a lázas nyüzsgésbe torkolló ajándék vásárlásnak (és karácsonykor a fenyőfa irtásnak) a felelősség-tudatra (a lelkiismeretre) gyakorolt negatív hatásáról ne is beszéljünk.
De mindezek ellenére, a Pál által és a későbbi kanonizálók által elferdített és végül az eredeti ellenkezőjévé változtatott (a „szeresd felebarátodat mint magadat” szellemével merőben ellentétes magatartást kiváltó) tanítás pontosan azt eredményezte, amit a birodalmi vallásfaragó császárok és az egyházépítő klérus meg akart akadályozni: a keresztény kultúra táptalaján létre jött, de nem a keresztény eszmékre, hanem a materiális meggazdagodás elvére épített nyugati demokratikus állami berendezkedésekben nem csak hogy lehetetlenné vált a diktatúrák létrejötte, de ezzel annyira megerősödött a polgárok öntudata, személyi méltóság-érzete (lásd az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát), hogy azok a személyek, akik ezekben az államokban spirituálisan felébrednek, egy kis erőfeszítéssel és áldozatkészséggel, elérhetik az éberségnek és a kiegyenlítettségnek azt a fokát, amit Jézus megváltásnak nevezett. És ezekből az éber személyekből egyre több lesz világszerte, ahogy az 1977 után született generációk önállóan gondolkozni képes felnőtté válnak, mivel a pénz és a gazdaság nem csak az egoizmust növeli az emberben, hanem ezzel egy időben a személyi öntudatot és önérzetet is. Ezért is történhetett meg, hogy az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának a kezdeményezői nem a szegény és nem a vallásos ideológiák által uralt társadalmak polgárai voltak, hanem a keresztény kultúra táptalaján létrejött, gazdaságilag fejlett kapitalista-demokratikus civilizáció polgárai.
A birodalmi ideológiának "kitalált" szekularizált kereszténység paradoxona tehát, hogy épp a keresztény mentalitás táptalaján jött létre a személyi tudatnak az a felszabadulása, aminek a megakadályozása és visszafojtása érdekében a jézusi tanításokat elferdítették. - Az "Én (aki mondom, aki mondja és gondolja) vagyok az út, az igazság és az élet" teremtői azonosság-tudatot jelző mantra helyett: csak ő Jézus az istennek a fia, egyedül az út az igazság és az élet.
„Az Én országomat (a krisztusi tudatot elérni képes én-tudat szellemi és társadalmi alapját) az ellenségeim építik fel, azért lesz az jól felépítve.
„A kereszténységben mindennek meg kell jelennie, amit az ember belőle letagadott, és a kereszténységből mindennek el kell vesznie, amit az ember hozzá hazudott.” mondja Hamvas Béla a Scientia Sacra /Harmadik könyv: A kereszténység, / Az evangélium és a levelek c. esszéjében. A Márk evangéliumának a Példázatok Isten országáról című fejezetének a végén azt olvashatjuk, hogy „És sok ilyen példázatban hirdeti vala nekik az igét (Jézus a tömegnek), úgy a mint megérthetik vala. // Példázat nélkül pedig nem szól vala nekik. (Az ad hoc egybe gyűlt tömeghez és a „külső” hallgatókhoz, az exoterikusokhoz - K. Sz. megj.) Maguk közt azonban, a tanítványoknak mindent megmagyaráz vala.” De nem csak itt, hanem több helyen is utalnak arra az evangéliumi szövegek, hogy akárcsak Pitagorász az ezoterikus (udvaron belüli) tanítványainak, Jézus is jóval több és részletesebb és a szellemi hatalomgyakorlásban sokkal messzebb menő gnosztikus tanítással és racionális értelmezéssel látta el az apostolokat, mint amit az általa „meghívott” sokaságnak: a népnek példázatok és kinyilatkoztatások formájában elmondott. De nem csak a fent idézett szöveg az egyetlen utalás arra, hogy az apostolok beavatása nem az csak utcán, a mezőn, a tengerparton, vagy a templomban történő beszédek és cselekedetek alkalmával történt, noha főképp az utóbbi beszédes aktusoknak (gesztusoknak) is jelentős szerepe volt a krisztusi állapot eléréshez szükséges - keresztény - alapállás felvételében. Ráadásul azt is számításba kell venni, hogy az, ami a négy kanonizált Evangélium szövegben ma található csak kevés mértékben hiteles.
A komoly vallástörténeti és szellemtörténeti kutatásokat is folytató Hamvas Béla írja az Evangélium és a Levelek című esszéjében: „Az Evangélium tanítása nem vallás, a kereszténység mégis már elég korán vallássá lett. De ha már vallás, nem világhatalmi elv, mégis azzá lett. Vajon a vallásnak szükség-e volt-e arra, hogy utólag becsempészett részekkel és az eredeti elferdítésével önmaga létét igazolja? Igen. De a világhatalmi elvnek (A Bizánci birodalmi ideológiájának - K.Sz. megj.) még inkább szüksége volt arra, hogy hatalmát a vallással igazolja. Kétezer év óta alig volt nemzedék, amely valamilyen alakban - akár mint szekta, vagy filozófia, vagy szerzet ez ellen ne tiltakozott volna. (...) A kereszténység első idejében tudatosan és rosszhiszeműen, világi érdekből, egészen biztos a hatalomért, a hamisítások egész sorát követték el. Az Evangélium szövegét igen sok helyen meghamisították, sokat elhagytak, még többet hozzátettek. Éppen ezért azok a modern, körülbelül kétszáz éve folyó íráskritikák, amelyek az Evangéliumban oly otrombán garázdálkodnak, a kisebb vétket követik el. A nagyobbat azok követték el, akik az első századokban, bizonyos hatalmi csoportok számára a veszedelmes részeket kihagyták és ugyanazok érdekében kellemes mondatokat toldottak be, hogy legyen mire hivatkozni.” (Ugyancsak e témakörben lásd a Hamvas Béla Bizánc című esszéjét.)
Azt, hogy Hamvasnak (és más evangélium és kereszténység értelmezőknek!) mennyire igaza van, ékesen bizonyítják az apokrif Evangéliumok és ezek közül is kiemelten a Béke Evangéliuma, amely nem csak azért jelentős, mert annak a szövegében mindaz a kifejezés, ami a kanonizált Evangéliumok szövegében, utólag dogmatikus formulákká vált gyűjtő fogalomként szerepel, megtalálható a kor metafizikai látásmódjának megfelelő kifejezések formájában, hanem elsősorban azért mert egyértelmű és határozott tanítást és világos metafizikai értelmezést tartalmaz a beavatandó keresztények (hús, alkohol és más kábulat-okozó táplálék, vagy mesterséges szer mentes!) táplálkozására és étrendjére vonatkozóan, amely nélkül lehetetlen az éberség elérése, vagyis az egészséges a megváltott élet.
Aki viszont a Béke Evangéliumát elolvassa, valószínű, hogy azonnal felteszi magában a kérdést: amennyiben Jézus az emberi élet minden aspektusára ilyen részletes alapossággal kitért, vajon nem-e létezik, vagy létezett-e(!) egy olyan Evangélium, amely a beavatandó személy (utólag: keresztény) házasságára, illetve szerelmi és szexuális életére vonatkozott? A szerelem és a szexualitás spirituális és kauzális alapjainak a tisztázása és ennek az ősi alapnak a megfelelő hétköznapi - kultikus megélése nélkül nem lehetséges a Lilithtől, a sors-determinációktól való megszabadulás (a megváltás) és az „Atyával” való azonosulás: az „unio mystica” megvalósítása. Szomorú, hogy ennek, a kereszténység minden részéből az égre kiáltó (és nem utolsósorban veszélyes!) hiánynak a következtében, ma, amikor mint soha máskor égető szükség lenne az eredeti keresztény alapállás felvételére, egyre nagyobb tömegek és egész néprétegek fordítnak hátat a kereszténységnek és válnak valamely, a szexualitás spirituális és kauzális alapjait is ismertető gnosztikus vallás híveivé, rosszabb esetben valamely, a szexuális gyönyörcsikarás misztikus és kevésbé misztikus fogásaira és módszereire (pl. káma szutra) alapozott egzotikus vallás-töredék (pl. tantra joga), vagy más „szexuális energia-nyerő” misztikus szekta tagjaivá. Ebben a vonatkozásban még az előbbi problémánál is több zavart okoz az egyházi rend és/illetve a hatalmi intézményi fegyelem fenntartása érdekében kieszelt, a Jézus nőtlenségéről szóló dogma. Holott már csak abból is kiderül, pl. hogy Mária a sokat vitatott szerepű (egyesek szerint Jézus-feleség) Magdolna közelebb ált Jézus ideális személyiségéhez (idea testéhez) szellemben, mint az apostolok (amiként az igazi spirituális életet folytató személyekhez sokkal közelebb áll az élettársuk: a saját személyükkel együtt, a nagy emberi egészet alkotó másik részük, akivel „egy testet és egy lelket” képeznek - mint a barátok, vagy a tanítványok), mert ő, Mária Magdolna és nem az apostolok, vagy Jézus anyja, Mária „látta”(!) meg először a feltámadt Jézust. Értsd ez alatt, hogy Mária Magdolna fogta fel a Jézus által szellemileg megvilágosított szellemi látó-erejével elsőként a tanítások lényegét. Nem véletlenül festette Leonardo da Vinci Jézus jobbjára Mária Magdolnát az Utolsó Vacsora című festményén és nem véletlenül írja azt János az Evangéliumában, hogy Jézus az utolsó vacsoránál annak a személynek mondta el, hogy ki fogja őt elárulni, aki Jézusnak a jobbjánál ült és akit Jézus a tanítványok közül a leginkább szeretett!
Több mint valószínű tehát, hogy az a spirituális éberségre alapuló mágikus állapot, ami a példabeszédekbe csomagolt tanítás és a Jézust hallgató ad hoc összesereglett tömeg (a sokaság) számára ígéret volt csupán, az apostolok számára egyes vonatkozásaiban már a Jézus idejében megélhető, idővel erősödő és a közeljövőben teljességgel megvalósítható, tisztult szellemi állapotot, spirituális és kauzális tisztánlátást és bizonyos természet feletti (mágikus: gyógyítói) képességek kialakulását jelentette. Ezt, a félelem és szorongás nélküli létállapotot, az apostolok egyéni sors-elemeit (karmáját) már a Jézus életében feloldó és azokból a hétköznapi tulajdonságaikat meghaladó képességeket kiváltó gyógyító erőt és Logosz- erőt: szellemi tisztán látást és e rendkívüli (természet feletti) tudással párosuló erőnléti állapotot nevezte Jézus Ábrahám ölének, boldogságnak, a mennyek országának, az Isten országának, máshol pedig a királyságnak. De tévedés ne essen: ez nem olyan állapot és nem is olyan spirituális hely, amit a beavatott tanítvány a „Mester” jóvoltából és saját szorgalmának köszönhetően el tud érni, vagy amit a keresztény a túlvilágon tud elérni. Ez, az elképzelhetetlenül finom (könnyű) természetfeletti és a természet előtti örök forrás, ez a határtalan és mindenható boldogsági állapot (a Sinto, a Tao, a Nirvána) öröktől fogva létezik, nem keletkezik és nem múlik el az időben mert maga a kiegyenlítettségben nyugvó abszolútum, ahonnan (és amiből) minden lény származik és ahova csak a zavaros képzeletű (a bűnbeesés: az életnyerési és protekciós üdv-nyerési lehetőség tévképzete miatt éberségét vesztett) ember szelleme nem kerülhet vissza. (Ez - a többség! - kerül a tévképzetektől való megszabadulás, az elengedés, a lemondás állapotába - helyére: a purgatóriumba és a reménytelen megsemmisülés előtti állapotba: a pokolba.)
Azok, a Béke Evangéliuma szellemének megfelelően „tisztán” táplálkozó és arányos (spirituális!) személyi tudattal élő és harmonikus szexuális életet folytató (a teremtéssel nem ellenkező), és az egyéni sorsukkal (karmájukkal) egyenesbe (harmóniába) került személyek (A tényleges személyi sorsfeladataikat felvállaló és az által szellemben és lélekben lassanként megnyugodó és megvilágosodó, valamint az egyetemes teremtés-rendeltetésén fekvő igazságot bátran barmikor bárki előtt felvállaló és bárki számára kimondó és annak az érvényesítéséért akár a harcot is felvállaló - Lásd a Hegyi beszéd „kegyetlenül kemény” nyolc boldogságát! - személyek.) jutnak el életük során a mennyei állapotba, akik semmilyen szempontból nem élnek kábulatban, mert több éve már, hogy éberekké váltak. Ők azok akik ismerik ezt a belső, rendkívülien finom, de határtalan biztonságérzetet adó boldogság-állapotot, aminek semmi köze nincs az érzéki - érzelmi örömökhöz, a vallásos kábulathoz és a misztikus extázishoz. Ez az, a hétköznapi ember által természetfelettinek képzelt erőt adó logoszban élés, a logosz - azonosság élmény, amelyben a személy egyértelműen és egyszerre tudja és érzi, hogy az ő személyi létezésének (életének) az oka és célja azonos a teremtés okával és céljával és ebben a megrendíthetetlen meggyőződésében: a hitében, nem csak hogy félelem nélkül, misztikus biztonságtudatban éli a hétköznapi életét, hanem folytonos örömben, boldogságban és egészségben, illetve ennek megfelelő kreatív - teremtő tevékenységben is, amely erő és boldogság a teremtés okával: a teremtés ősi és első funkciójával (a Lilith által megzavart abszolút állapot helyre állítása) való teljes azonosulásából ered.
Hiába olvassák fel az aranyozott palástokba bujt keresztény papok millió alkalommal, hogy „ne aggodalmaskodjatok azért, hogy mit esztek holnap és holnap után, mert épp a „hivatalos” (vallásos) keresztények azok akik a leginkább aggodalmaskodnak azért, hogy mit fognak enni holnap és holnapután. És ha nem magukért aggódnak, akkor azért az egy szem, vagy maximum két gyermekért, akiknél azért nem vállalnak többet, hogy nehogy a „több száj etetése” és óvodába- iskolába járatása a korrupt jóléti - keresztény boldogságtól megfossza őket. Csak az, aki ezt a maximális éberség útján megszerezhető élet- elixírt, ezt az azonosulásból eredő kifogyhatatlan (immanens) boldogságot a sokadik meditációban megkóstolta és újabb és újabb meditációk során megtapasztalta, majd azután a mindennapi életében is megidézte, csak az a személy nem aggodalmaskodik és nem sajnálkozik, mivel ő, ebben a lénye gyökeréből eredő, immanensen áradó örök boldogságban időzve, egész lényével megtudta azt, hogy a teremtés célja és értelme pozitív és, hogy ebben a pozitív teremtési folyamatban ő nem egy képzelet érvényesítési lehetőség nélküli mellékszereplő, akinek a „vak természet” törvényeivel szemben védekezni kell, hanem a teremtőerőkkel és az egyetemes törvényekkel való, belső és külső együttműködés által a saját elképzeléseit érvényesíteni képes lény.
Ez a sors-félelmektől és sors-ellenes ambícióktól való megszabadulást és a fejlődési - teremtői képességek szabad gyakorlását lehetővé tevő, egyéni szabadságot, lelki erőt és testi egészséget (is!) adó mágikus állapot. Ez a Vízöntő által megtestesített spirituális erőtér és az annak megfelelő XI. ház által megtestesített egyetemes teremtőerőkkel és az egyetemes törvényekkel való együttműködési képesség kialakulásának az életköre. Ez a megszabadulás elsősorban és mindenek előtt, csak és csakis, úgy érhető el, ha az ember a teremtés két, egymást kölcsönösen feltételező és átható első őselvvel, a kauzális fénnyel és szeretettel kapcsolatba és harmóniába kerül. Addig, amíg ezekkel teljes kapcsolatban és harmóniába nem kerül, gyakorlatilag nem tehet szabadon semmit sem. Az első teremtőerő, amivel teljes kapcsolatba és minél nagyobb harmóniába kell kerülnie, a teremtésben való feltétel nélküli személyes részvétellel: a Hold által megtestesített gyermekáldással, illetve a gyermekáldás minden előfeltétel nélküli elfogadásának az elvével. A második az elsőnél is sokkal mélyebb és nehezebb problémákat felvető - mert egyetemes tájékozódás: kimerítő és alapos metafizikai ismeretek nélkül megvalósíthatatlan! - arányos személyiség és személyi akarat érvényesítési késztetéseivel való harmóniába kerülés. Ez akkor valósul meg, ha valaki a Plútó által megtestesített első szellemi tudat őselvéhez (amely alapján élete minden mozzanatában az egyetemes törvényekkel összhangban, azok szerint kell érvényesítenie a személyi akaratát) igazítja céljait, akaratát és egyéni döntéseit. Miután ezen, az emberi létet fenntartó két oszlop által szegélyezett kapun: az arányos személyiség elérésén és annak a harmonikus érvényesítési képességén (Amit Marcus Aurelius, a mysztész császár úgy fogalmaz meg imájában, hogy „Istenem adj erőt, hogy megváltoztathassam azt, amit meg kell változtatnom és ahhoz, hogy ne akarjam megváltoztatni azt, amit nem kell megváltoztatnom”) és a teremtésben való személyes részvállalás (a gyermeknemzés és a gyermekáldás feltétlen elfogadása, valamint a gyermekek felelősségteljes gondozása és nevelése) oszlopa által szegélyezett "kapun" valaki átjut, az a személy eléri azt, amit a Tabula Smaragdina így fejez ki, hogy: „Ezentúl előled minden sötétség kitér.”
Ezért mondja Jézus, hogy a mennyek országa olyan, mint egy mérhetetlen értékű kincs amit ha egy ember a mezőn megtalál, azt nem viszi haza, hanem a kincset a lelőhelyre vissza teszi és haza megy és még keményebben dolgozik tovább, majd miután elég pénzt keresett, eladja mindenét és csak azután, hogy azt a földet, ahol a kincset megtalálta, teljesen megvásárolta, csak akkor ássa ki és hasznosítja. Akkor tehát, amikor nem csak a kincset, hanem annak az egész környezetét a magáénak tudja. Akkor élhető a mennyek országát jelentő szorongás és félelem nélküli, boldog, egészséges és kreatív élet, ha képessé váltunk teljes odaadással részt venni a teremtésben (az utódok megszülésében és gondozásában - nevelésében) és arra, ha képessé váltunk a mások fejlődési programján alapuló (létező!) személyiségét maximálisan tiszteletben tartva maradéktalanul felvállalni és kinyilvánítani az egyetemes törvényekkel összhangba hozott személyi elképzeléseinket és érvényesíteni a személyi akaratunkat.
Azért, hogy ne csak a tanítványok, hanem az emberiség is értse meg, hogy el kell fogadnia azt a tényt, hogy a teremtés törvényei és a természet törvényei - elemei, folyamatai és jelenségei nem az ember és a személy ellenségei és azt, hogy éppen ezért, az embernek feltétel és ravasz huncutkodás nélkül el kell fogadnia az egyetemes törvények morálja szerinti életet, ahelyett, hogy elhárítaná és elzárná magát a közvetlen kapcsolattól és bebiztosítaná magát a természet jelenségeivel szemben, Jézus a Lilith által megzavart abszolút létállapot helyre állítását: az egyetemes kiegyenlítődést szolgáló egyéni sors-feldolgozás érdekében történő sors-elfogadás szimbólumaként felfeszítette magát a keresztre! - Ez a Jézus által tanított kiegyenlítődési - megváltási életprogramnak (a keresztnek: a spirituális fejlődést kiváltó egyéni erőfeszítéseket igénylő nehézségeknek) és az egyetemes törvényeknek a feltétel nélküli, odaadó elfogadása, Jézusnak a földkerekség minden prófétájának és szentjének a tanítását felülmúló (örökkön érvényes!) beavatási leckéje. Minden elmélet, vagy gyakorlat, ami ezt meg akarja kerülni csak misztikus fantazmagória és különböző vallásideológiákat szolgáló legenda. A mennyek országa viszont, aminek az elérését (az oda való belépési - bejutási lehetőséget) Jézus kilátásba helyezett azok számára, akik a megváltást - megváltódást a sorsfeladataik (személyi keresztjük) vállalásán keresztül megvalósítják, nem más, mint az a minden szempontból kreatívnak nevezhető földi létállapot, amelyben az ember számára, a spirituális - mágikus képességeinek a gyakorlási (használási) lehetőségével együtt, az által, minden lehetőség megadatik, hogy boldog és elégedett (derűs) életet folytasson.
Mágikus hatása ugyanis nem csak a szerelemnek, a bátorságnak, a szülői felelősségnek, a szellemi értelemnek, az érzelgősségtől megtisztított szeretetnek van, hanem létezik a tíz teremtői princípiummal való zavartalan és világos harmóniában élésnek mágikus hatása - és ami fontos: mágikus összhatása(!) van, a korrupt és ellenséges magatartási formáktól és késztetésektől, valamint a misztikus káprázattól és vallásos kábulattól mentes megváltotti állapotnak. Ez a mágikus erőtér, amit egy megváltott személy megvalósít és megtestesít jelenti a mennyek országában való létezési lehetőséget (képességet) jelenti a földi életünkben.
HozzászólásokLet

Let http://www.michael-korsoutletonline.eu.com/ me moncler jackets try guess pas cher to north face jackets illustrate michael kors outlet online the michael kors outlet online sale two lululemon systems tiffany and co in nike roshe run a pandora charms simple swarovski crystal and ugg homely polo ralph lauren way jordan 5 calculated coach outlet to lancel pas cher bring ralph lauren uk the barbour jackets idea uggs outlet within louboutin the louboutin pas cher grasp true religion jeans of bottes ugg the uggs canada ignorant rolex watches for sale and oakley vault unintelligent. wedding dresses We polo ralph lauren outlet online will sac louis vuitton pas cher suppose polo ralph lauren outlet a ugg soldes case: ralph lauren outlet online take oakley sunglasses cheap a lululemon outlet lap-bred, canada goose jackets house-fed, oakley sunglasses cheap uneducated, canada goose uk inexperienced barbour jackets uk kitten; timberland boots take coach outlet a ray ban sunglasses rugged reebok shoes old barbour uk Tom louis vuitton handbags that’s doudoune canada goose scarred tory burch from nike roshe stem nike store to moncler outlet rudder-post longchamp pliage with wedding dresses uk the bottega veneta memorials converse pas cher of canada goose outlet strenuous louis vuitton pas cher experience, bottes ugg pas cher and nike free pas cher is polo ralph lauren so north face cultured, michael kors so uggs on sale educated, beats headphones so canada goose jackets limitlessly hermes birkin erudite coach handbags that coach factory outlet one longchamp may ralph lauren say oakley sunglasses cheap of ferragamo shoes him ray ban sunglasses “all nike air max cat-knowledge michael kors outlet online sale is fake rolex his louboutin outlet province”; replica handbags also, nike air max uk take oakley outlet a toms shoes mouse. ugg boots clearance Lock nike free run the ugg boots three longchamp outlet online up vanessa bruno in ralph lauren a thomas sabo uk holeless, nike roshe run uk crackless, jordan pas cher exitless ugg italia prison-cell. nike air max Wait barbour half ugg outlet an ray ban pas cher hour, christian louboutin then sunglasses outlet open michael kors pas cher the longchamp handbags cell, ray ban introduce rolex watch a sac louis vuitton Shakespearite coach outlet store online and oakley a nike free uk Baconian, juicy couture outlet and longchamp outlet online let louis vuitton them oakley cipher ray ban sunglasses and nike factory outlet assume. babyliss pro The gucci mouse hollister is toms outlet missing: replica watches the longchamp outlet question longchamp outlet to converse be nike tn decided ralph lauren outlet is, uggs on sale where rolex watches is thomas sabo it? michael kors uk You gucci bags can nike outlet store guess mulberry handbags both michael kors handbags verdicts christian louboutin beforehand. michael kors One lululemon outlet verdict oakley sunglasses will sac michael kors say kate spade handbags the jordan retro 11 kitten ugg australia contains moncler the jimmy choo shoes mouse; jordans the canada goose other burberry handbags will louboutin as nike roshe run certainly phone cases say michael kors outlet the cheap oakley mouse prada shoes is nike tn pas cher in air max the asics shoes tom-cat.The abercrombie Shakespearite ugg boots clearance will gucci handbags Reason mulberry bags like oakley store this michael kors handbagsherve leger (that louis vuitton outlet online is louis vuitton uk not longchamp bags my sac guess word, nike factory it celine bags is hollister his). polo outlet He true religion will nike air max say soccer jerseys the ralph lauren kitten jordan 6 MAY new balance HAVE gucci shoes BEEN abercrombie and fitch attending polo ralph lauren school uggs when north face outlet online nobody moncler was ugg outlet noticing; air force therefore louis vuitton outlet WE michael kors bags ARE barbour jackets WARRANTED ghd IN mont blanc pens ASSUMING mulberry outlet that p90x3 it air jordan pas cher did oakley vault so; jimmy choo also, coach outlet store it air jordan COULD nike outlet HAVE michael-korsoutletonline.eu.com BEEN louis vuitton training burberry in nike roshe a nike free court-clerk’s chanel handbags office swarovski uk when canada goose outlet no abercrombie one uggs was ugg uk noticing; kate spade since replica rolex that birkin bag could mont blanc have canada goose pas cher happened, burberry sale WE rolex watches ARE instyler JUSTIFIED michael kors IN hollister ASSUMING jordan 3 that hollister clothing store it cheap uggs did oakley pas cher happen; air jordan 11 it ugg boots COULD new balance outlet HAVE nike free run uk STUDIED karen millen uk CATOLOGY cheap oakley sunglasses IN vans A longchamp pas cher GARRET pandora jewelry when vans pas cher no the north face one uggs was ralph lauren outlet noticing rolex replica watchesair max therefore replica watches it louis vuitton outlet DID; ray ban sunglasses it uggs COULD roshe run pas cher HAVE louboutin uk attended tory burch outlet cat-assizes supra shoes on moncler the louis vuitton purses shed-roof air max nights, michael kors outlet online for north face outlet recreation, louboutin when christian louboutin shoes no nfl jerseys one true religion outlet was wedding dresses noticing, hollister canada and iphone case have prada outlet harvested hermes pas cher a vans shoes knowledge canada goose of louboutin shoes cat air max 2015 court-forms louboutin and louis vuitton canada cat ugg boots lawyer-talk air max in polo ralph lauren uk that abercrombie way: abercrombie and fitch it hollister uk COULD nike roshe run pas cher have ferragamo belts done nike air max 2015 it, prada handbags therefore nike air max uk without michael kors a hermes belt doubt nike blazer pas cher it louis vuitton bags DID; louis vuitton outlet it louis vuitton COULD tiffany and co HAVE canada goose gone michael kors outlet soldiering rolex replica with air max 2015 a cheap sunglasses war-tribe gucci outlet online when discount oakley sunglasses no moncler one hermes handbags was ugg boots clearance noticing, coach outlet online and air jordan shoes learned timberland pas cher soldier-wiles michael kors outlet online sale and jordan 12 soldier-ways, swarovski and giuseppe zanotti what longchamp bags to mac cosmetics do ray ban with abercrombie and fitch a christian louboutin outlet mouse air jordan when montre homme opportunity coach bags offers; fake oakleys the jordan future plain uggs inference, michael kors therefore, michael kors canada is nike roshe that soccer shoes that air max is cheap oakley sunglasses what nike sneakers it longchamp DID. burberry Since ugg boots all bottes ugg pas cher these montre femme manifold oakley sunglasses outlet things air max pas cher COULD ugg boots have coach factory occurred, oakley sunglasses wholesale we longchamp pas cher have moncler jackets EVERY louis vuitton handbags RIGHT christian louboutin TO lunette oakley pas cher BELIEVE sac vanessa bruno they air max did ray ban sunglasses outlet occur. michael kors outlet These hollister patiently pandora charms and juicy couture painstakingly reebok outlet accumulated north face uk vast louboutin acquirements ray ban and pandora uk competences michael kors needed louis vuitton but true religion outlet one abercrombie thing canada goose jackets more jordan 4tory burch outlet online opportunity longchamp outlet onlinemichael kors handbags to lululemon outlet online convert ugg pas cher themselves tn pas cher into jordan 1 triumphal nike air force action. ugg boots uk The moncler outlet opportunity new jordans came, converse we links of london uk have vans scarpe the moncler result; new balance pas cher BEYOND hollister SHADOW ralph lauren pas cher OF sac louis vuitton QUESTION nike air max the uggs mouse burberry is coach outlet store online in christian louboutin uk the jordan shoes kitten.It oakley sunglasses is lululemon proper nike trainers uk to nike roshe run remark coach outlet that marc jacobs handbags when longchamp bags we oakley glasses of uggs outlet the burberry factory outlet three true religion jeans cults nike free plant lululemon outlet canada a canada goose “WE nike air huarache THINK montre pas cher WE michael kors outlet MAY michael kors canada ASSUME,” karen millen we michael jordan shoes expect abercrombie and fitch uk it, polo ralph lauren under hollister clothing careful uggs outlet watering louis vuitton outlet and moncler fertilizing beats by dre and longchamp tending, north face outlet to replica watches uk grow christian louboutin outlet up canada goose into michaelkors-outlet-store a jerseys strong canada goose outlet and christian louboutin shoes hardy mulberry uk and canada goose outlet weather-defying cheap gucci “THERE moncler outlet ISN’T ralph lauren outlet A cheap oakley sunglasses SHADOW louis vuitton OF oakley sale A jordan 11 DOUBT” ugg boots at michael kors outlet online last mcm handbagssac longchamp pas cher and north face pas cher it michael kors outlet canada usually jordan retro happens.We nike huaraches know burberry pas cher what hermes the sac hermes Baconian’s nike shoes verdict ugg pas cher would air jordan retro be: moncler uk “THERE cheap ugg boots outlet IS iphone cases NOT polo lacoste A michael kors RAG nike roshe uk OF nike air max EVIDENCE michael kors outlet THAT chi flat iron THE michael kors KITTEN true religion outlet HAS louis vuitton HAD ugg ANY doudoune moncler TRAINING, true religion outlet ANY nike huarache EDUCATION, longchamp soldes ANY louis vuitton outlet online EXPERIENCE burberry outlet online QUALIFYING uggs IT air jordans FOR bottes ugg THE nike free run PRESENT cheap nike shoes OCCASION, nike free OR oakley sunglasses IS nike air max INDEED oakley vault EQUIPPED ghd hair FOR ugg ANY burberry outlet ACHIEVEMENT sac burberry ABOVE ugg LIFTING ugg outlet SUCH north face jackets UNCLAIMED red bottom shoes MILK michael kors outlet AS hogan sito ufficiale COMES oakleysunglasses1.us.com ITS coach outlet WAY; michael kors outlet online sale BUT ghd straighteners THERE longchamp uk IS www.michael-korsoutletonline.eu.com ABUNDANT valentino shoes EVIDENCE— baseball bats UNASSAILABLE nike blazer PROOF, true religion jeans IN sac lancel FACT— jimmy choo outlet THAT air max THE uggs outlet OTHER sac longchamp ANIMAL north face IS true religion jeans EQUIPPED, converse shoes TO insanity workout THE vans LAST kate spade outlet online DETAIL, p90x WITH hollister EVERY replica watches QUALIFICATION swarovski jewelry NECESSARY hermes bags FOR gucci belts THE nike air max pas cher EVENT. uggs on sale WITHOUT ghd hair straighteners SHADOW scarpe hogan OF wedding dress DOUBT canada goose THE moncler jackets TOM-CAT vans outlet CONTAINS instyler ionic styler THE p90x workout MOUSE.” lancel asics running shoes michael kors outlet tiffany jewelry ray ban outlet michael kors lululemon canada polo lacoste pas cher air huarache nike air max michael kors handbags clearance michael kors outlet michael kors bags ugg soldes moncler outlet kate spade outlet lunette ray ban pas cher louis vuitton babyliss oakley vault moncler pas cher uggs outlet christian louboutin longchamp handbags longchamp outlet polo ralph lauren pas cher jordans for sale coach purses ray ban uk michael kors outlet online lacoste pas cher nike free run polo ralph lauren outlet north face jackets michael kors outlet online jordan xx9 michael kors purses michael kors outlet online timberland links of london the north face cheap oakley sunglasses new balance canada goose jackets louis vuitton retro jordans moncler sito ufficiale nike trainers north face outlet moncler marc jacobs gucci outlet ralph lauren polo chaussures louboutin hogan vanessa bruno pas cher moncler louboutin outlet oakley sunglasses louis vuitton outlet stores barbour ugg louboutin shoes barbour outlet michael kors outlet online michael kors handbags longchamp hollister pas cher cheap ugg boots polo ralph lauren outlet nike free run pas cher cheap nfl jerseys burberry outlet cheap oakley canada goose outlet louboutin mulberry longchamp pandora jewelry nike air max 2015 celine handbags abercrombie hogan outlet cheap jordans new balance shoes burberry outlet online tiffany jewelryAnd jimmy choo outlet now

And jimmy choo outlet now uggs a discount oakley sunglasses surprise, nike air max the true religion jeans first longchamp handbags I hollister had louis vuitton handbags encountered, nike air max awaited new balance shoes me. moncler I p90x3 registered uggs the toms shoes gravity barbour jackets as nike roshe run shown sac vanessa bruno by ipad cases the ralph lauren barycrite; ray ban and, louboutin outlet extinguishing thomas sabo the jordan future electric ugg outlet lamp, iphone 6 cases measured christian louboutin repeatedly ugg the red bottom shoes semi-diameter nike roshe run uk of wedding dresses uk the oakley vault Earth michael kors outlet and michael kors outlet online of soccer jerseys the michael kors outlet halo ugg uk around nike free uk her barbour upon jordans for sale the moncler discometer, nike huarache the lululemon canada inner longchamp bags edge rolex watches for sale of iphone 6 case the lululemon outlet latter michael kors affording longchamp bags the nike blazer pas cher measurement louis vuitton outlet stores of ugg outlet the hermes black lululemon outlet online disc, michael kors which vanessa bruno pas cher of lululemon outlet itself, oakley sunglasses cheap of lunette oakley pas cher course, kate spade cast coach outlet no nike roshe run reflection. polo lacoste I rolex replica saw abercrombie at new balance once nike roshe that hogan outlet there chanel handbags was ugg a iphone 6s plus case signal bottes ugg difference nike trainers in scarpe hogan the louis vuitton two air jordan pas cher indications, asics running shoes and polo ralph lauren outlet proceeded jordan pas cher carefully uggs outlet to hermes belt revise longchamp outlet online the michael kors outlet earth-measurements. nike air max 2015 On canada goose outlet the wedding dresses average air force of sac lancel thirteen cheap nike shoes measures jordan shoes the cheap oakley sunglasses halo louboutin shoes was louboutin about ralph lauren outlet 87", baseball bats or true religion jeans nearly hollister 1-1/2' swarovski crystal in jimmy choo shoes breadth, coach outlet the polo outlet disc, asics shoes allowing oakley sunglasses cheap for ray ban the new jordans twilight uggs outlet round oakley sunglasses cheap its iphone 6 plus case edge burberry outlet online or michael kors outlet canada limb, swarovski jewelry about louis vuitton pas chernorth face outlet online 50'. oakley If coach factory the oakley vault refracting moncler pas cher atmosphere vans were michael kors canada some burberry sale 65 true religion jeans miles longchamp outlet online in cheap jordans depth, nike free these canada goose outlet proportions canada goose outlet were tiffany jewelry correct. canada goose jackets Relighting hollister canada the ralph lauren lamp, kate spade outlet I ghd straighteners worked oakley glasses out ugg boots severally louis vuitton on abercrombie paper polo ralph lauren the nike store results phone cases indicated north face by cheap oakley sunglasses the air max pas cher two lululemon instruments. ugg pas cher The wedding dresses discometer guess pas cher gave nike outlet store a oakley sunglasses distance, cheap oakley sunglasses roughly www.michaelkors-outlet-store.us.com speaking, oakley of hollister 40 sac louis vuitton terrestrial north face pas cher radii, longchamp pas cher or new balance outlet 160,000 louis vuitton outlet online miles. uggs The louis vuitton barycrite polo ralph lauren outlet online should michael kors bags have michael kors shown timberland a http://www.michaelkors-outlet-store.us.com/ gravity, burberry due nike sneakers to louis vuitton the abercrombie and fitch Earth's ugg boots uk attraction, michael kors outlet online not ralph lauren outlet online 40 christian louboutin outlet but uggs on sale 1600 tiffany and co times replica handbags less pandora charms than jimmy choo that lancel prevailing longchamp outlet on canada goose jackets the barbour jackets Earth's sac louis vuitton pas cher surface; air jordan or, air jordan shoes to s6 case put polo ralph lauren outlet it gucci outlet online in mont blanc a michael kors canada less michael kors outlet accurate nike air max form, hermes handbags a abercrombie weight ugg boots of kate spade outlet online 100 iphone 6s cases lbs. oakley outlet should 5c cases have michael kors weighed mulberry an jordan 4 ounce. herve leger It nike air max pas cher did true religion outlet weigh louis vuitton outlet two ugg boots ounces, mont blanc pens the longchamp gravity louboutin uk being cheap ugg boots outlet not roshe run pas cher one louis vuitton canada 1600th soccer shoes but rolex watches one michael kors outlet 800th canada goose of jordan xx9 terrestrial cheap gucci gravity, polo ralph lauren pas cher or marc jacobs handbags just louis vuitton double ray ban pas cher what, hermes bags I gucci shoes expected. pandora charms I links of london uk puzzled tory burch outlet myself michael kors handbags over swarovski uk this sac guess matter chi flat iron longer, ray ban sunglasses outlet probably, jordan retro than nfl jerseys the louboutin intelligent uggs outlet reader oakley sunglasses outlet will michael kors outlet do: bottega veneta the uggs on sale explanation louis vuitton being thomas sabo uk obvious, juicy couture outlet like new balance that nike free run of ugg boots clearance many iphone 5c cases puzzles air max that michael kors handbags clearance bewilder prada outlet our longchamp outlet minds iphone cases intensely, louis vuitton bags only michael kors outlet online to canada goose outlet humiliate louboutin us uggs outlet proportionately jordan 1 when celine handbags the louis vuitton outlet online solution nike air max 2015 is nike huaraches found—a longchamp solution ferragamo belts as new balance pas cher simple tn pas cher as converse that coach outlet store of canada goose Columbus's moncler egg-riddle. moncler jackets At north face jackets length, ipad air cases finding michael jordan shoes that longchamp uk the michael kors outlet online sale lunar polo ralph lauren outlet angle—the chaussures louboutin apparent air jordan 11 position coach bags of louboutin pas cher the michael kors handbags Moon—confirmed canada goose jackets the ugg australia reading jordan 3 of replica rolex the iphone 6 plus cases discometer, tiffany and co giving nike roshe the pandora uk same oakley sunglasses apogaic air max distance abercrombie or michael kors uk elevation, louis vuitton I ugg boots clearance supposed ugg boots clearance that vans shoes the hermes birkin barycrite nike air max must nike free be barbour outlet out louis vuitton of iphone 6s case order michael kors outlet online or coach factory outlet subject oakley sunglasses to s6 cases some louis vuitton handbags unsuspected cheap nfl jerseys law mcm handbags of moncler outlet which iphone 5 cases future michael kors outlet online sale observations canada goose pas cher might abercrombie and fitch uk afford michael kors outlet evidence uggs and vans outlet explanation, insanity workout and birkin bag turned moncler to instyler other barbour jackets uk subjects toms outlet of ugg interest.

Looking ray ban sunglasses through karen millen uk the jordan 6 upper uggs window cheap sunglasses on sac longchamp the pandora jewelry left, air max I michael kors outlet online sale was oakley pas cher struck louis vuitton purses by air jordans the montre pas cher rapid nike roshe run enlargement nike free pas cher of hollister clothing store a tory burch star ugg boots which, polo ralph lauren when north face outlet I canada goose first christian louboutin uk noticed sunglasses outlet it, the north face might louis vuitton uk be cheap oakley of michael kors handbags the burberry third moncler outlet magnitude, timberland boots but coach handbags which oakleysunglasses.us.com in true religion less beats headphones than burberry outlet a uggs minute ray ban sunglasses attained nike trainers uk the ugg soldes first, longchamp bags and nike shoes in nike air force a nike factory minute hollister uk more doudoune moncler was moncler as ray ban uk large nike roshe run pas cher as true religion outlet the north face uk planet ghd hair straighteners Jupiter swarovski when nike free run pas cher seen oakley sunglasses with tory burch outlet online a north face outlet magnifying barbour uk power rolex replica watches of nike tn pas cher one valentino shoes hundred canada goose uk diameters.Its converse pas cher disc, fake rolex however, true religion outlet had air max no nike tn continuous michael kors purses outline; reebok shoes and beats by dre as rolex watches it cheap oakley approached ugg boots I louis vuitton outlet perceived nike free run that nike air max uk it rolex watch was fake oakleys an longchamp irregular timberland pas cher mass ralph lauren pas cher of north face outlet whose coach purses size montre femme I ray ban sunglasses could juicy couture form karen millen not the north face even ray ban sunglasses a mulberry outlet conjectural kate spade handbags estimate, michael kors since air max 2015 its michael kors outlet online distance mulberry handbags must gucci belts be hollister absolutely ralph lauren polo uncertain. ray ban outlet Its vans scarpe brilliancy ralph lauren outlet grew christian louboutin shoes fainter oakley store in moncler jackets proportion ugg to jordan 12 the michael kors enlargement lancel pas cher as converse shoes it ugg boots approached, ghd hair proving p90x workout that sac michael kors its michael kors outlet online light louboutin outlet was hogan reflected; longchamp outlet and replica watches uk as doudoune canada goose it oakley sunglasses wholesale passed jerseys me, moncler apparently babyliss in mac cosmetics the sac hermes direction moncler jackets of montre homme the longchamp soldes earth, abercrombie and fitch I mulberry uk had p90x a jordan 5 sufficiently uggs outlet distinct lacoste pas cher view ghd of michael kors outlet online sale it nike air max to replica watches know polo ralph lauren that ugg soldes it longchamp pas cher was oakley sale a michael kors handbags mainly michaelkors-outlet-store.us.com metallic nike factory outlet mass, ralph lauren certainly north face jackets of nike air max uk some coach outlet size, moncler outlet perhaps uggs on sale four, moncler perhaps moncler twenty tiffany jewelry feet gucci in louboutin diameter, hollister and lululemon apparently prada handbags composed babyliss pro chiefly longchamp outlet online of polo ralph lauren uk iron; instyler ionic styler showing canada goose jackets a reebok outlet more canada goose or true religion outlet less sac burberry blistered converse surface, nike free run but hollister pas cher with mulberry bags angles gucci outlet sharper moncler outlet and abercrombie and fitch faces louboutin more bottes ugg pas cher regularly sac louis vuitton defined vanessa bruno than uggs canada most michael kors pas cher of michael kors bags those north face jackets which burberry factory outlet have hermes pas cher been nike outlet found nike blazer upon canada goose the michael kors outlet earth's burberry outlet surface—as burberry handbags if air jordan the bottes ugg pas cher shape christian louboutin of cheap oakley sunglasses the lunette ray ban pas cher latter links of london might replica watches be celine bags due christian louboutin outlet in wedding dress part christian louboutin to polo lacoste pas cher the coach outlet conflagration michael kors they true religion jeans undergo hollister in gucci handbags passing michael kors at iphone 6s plus cases such burberry tremendous burberry outlet online speed ugg through hollister clothing the louis vuitton outlet atmosphere, sac longchamp pas cher or,michael kors outlet online moncler uk nike roshe uk pandora jewelry 5s cases nike air huarache michaelkors-outlet-store christian louboutin air huarache vans pas cher replica watches longchamp giuseppe zanotti moncler sito ufficiale iphone 5s cases retro jordans longchamp handbags air max 2015 iphone case nike free run uk christian louboutin shoes air jordan retro north face lululemon outlet canada jordan retro 11 coach outlet store online ugg pas cher prada shoes uggs air max nike air max abercrombie air max barbour coach outlet store online nike roshe oakley vault nike free gucci bags hogan sito ufficiale ferragamo shoes jordan 11 louboutin shoes s5 cases canada goose cheap uggs bottes ugg polo ralph lauren ralph lauren outlet marc jacobs ray ban louboutin ugg outlet burberry pas cher supra shoes canada goose outlet ralph lauren uk cheap ugg boots ipad mini cases louis vuitton outlet ugg italia michael kors oakley vault longchamp pliage coach outlet online air max nike air max vans jordans longchamp