A Tarot beavatási rendszere, az ikonok értelmezése és gyakorlati sorselemzés leírásai

Kozma Szilárd:

A Tarottal való sorshelyzet-elemzés, mint sors-rendezési alkímiai művelet
(A kelta kereszttel történő sorselemzés logikája)

Amiként a cím is mutatja, reális (metafizikai) alapja és funkciója szerint, a Tarot egy személyes sors-beavatási (esetünkben önbeavatási) képi jelrendszer. Az aktuális sorshelyzetünkre, pillanatnyi sorsállapotunkra vonatkozó szimbolikus információt (jeleket és jelzéseket) tulajdonképpen állandóan és folyamatosan kapunk a környezetükből, de azt, azokat nem vagyunk képesek helyesen értelmezni, mivel nem ismerjük az események és az élethelyzetek szellemi - spirituális szimbolikus jelentéstartalmát. Sőt: mivel az ember csak kivételes esetekben ismeri fel az élete eredeti rendeltetésének (az élete és a sorsa értelmének) a logikáját: a földi és az egyetemes megváltásban való (mindenki számára úgymond kötelező!) részvétel logikáját, a jelértelmezései megragadnak a félrevezető és nevetséges népi, vagy a szubjektív babonák szintjén. A környezeti jelekből, a legjobb esetben is szerencsés, vagy szerencsétlen sorshelyzetekre vonatkozó információt igyekszik kiolvasni, holott az élete ősi rendeltetés: a megváltás megvalósításának a logikája ab ovo kizárja a szerencse, vagy szerencse-hiány, a kedvező, vagy kedvezőtlen sorshelyzetek lehetőségét, amiként azt Jézus is tanította: Kizárt dolog, hogy bármiféle pozitív törekvéssel, a külső és belső harmonizációra való folytonos törekvések nélkül, egészségesek és boldogak lehessünk. Kizárt, hogy a megváltás eszméje melletti teljes elköteleződés nélkül, vagyis mindennapi áldozathozatal nélkül, meg lehessen nyerni az életet.
A sorshelyzetünkre, sorsállapotunkra utaló jelek tehát állandóan jelen vannak az életünkben, éppen hogy ki nem szúrják a szemüket, de a szerencsébe sors-protekcióba, isteni protekcióba), illetve a szerencsétlenségbe (Isten előtti kegyvesztett állapot lehetőségébe) vetett babonás hitünk megakadályoz abban, hogy helyesen tudjuk azokat értelmezni. Pedig a Megfelelés törvénye szerint, vagyis az Analógia törvénye szerint az anyagi világ és annak az eseményei tökéletesen tükrözi a szellemi történéseket: "Ami lent van ugyanaz, mint ami fent van." - Hermész Triszmegisztosz Smaragd Táblája e tekintetben egyértelműen és világosan beszél. ("Való, hazugság nélküli, biztos és igaz.") Mert ha tovább gondoljuk a Hermészi mondatot, azonnal kiderül, hogy nem csak az, ami fent van, áll szellemi - spirituális lényege szempontjából analogikus kapcsolatban azzal, ami fent van, hanem a külső (környezetünk) és a belső világunk (lelkünk, szellemünk) is, lényegi (spirituális) kapcsolatban áll egymással. Amennyiben az idő mennyiségi folyását jelző órámmal kapcsolatosan ér (látszatra persze, véletlenül) valamilyen károsodás: elvesztettem, ellopták vagy annyira megütöttem, hogy meg kell javítani, biztos lehetek abban, hogy nem jó időben vittem véghez, hogy nem jókor tettem meg valamit. Türelmetlenségemben elsiettem, vagy bizonytalankodásom, bátortalanságom következtében, túl későn tettem meg azt, aminek meg lett volna a maga minőségi ideje. Nem figyeltem az idő minőségére tehát és ez által, nem a kellő időben lépve, hirtelenül, vagy megkésve cselekedve, megsértettem a Ciklus és a Ritmus törvényét.
Semmi nem történik tehát véletlenül sem bennünk, sem körülöttünk, életünk minden egyes mozzanatának, minden eseménynek meg van a maga spirituális jelentősége, mint ahogy minden erkölcsi tettünknek (vagy nem-tettünknek: lásd a halasztás, a halogatás vétkét) is sorsalakító következménye van. Csak éppen meg kellene tudni fejtenünk - persze nem a babonák szintjén! - a fontosabb jelentéstartalmakkal bíró események és helyzetek (sors-jelek) szimbolikus értelmét és máris tudhatnánk, hányadán állunk magunkkal, a sorsunkkal, környezetünkkel, szeretteinkkel. A Tarot egy ilyen, a szellemi ősök által alaposan megfigyelt és szilárd rendszerbe foglalt, többnyire egyértelmű és határozott jelentéstartalommal rendelkező sors-szimbólumokat tartalmazó jel-gyűjtemény, amely, ha megtanuljuk a szimbólumait, segít el- és kiigazodni a sors-kríziseink, addig véletlenszerűnek és irracionálisnak képzelt labirintusában.
A közhiedelem ellenére tehát, a Tarot nem ostoba, és végső soron hamis(!) jóslások végzések az érdekében lett létrehozva. A jóslás, amellett, hogy csalás amennyiben avatatlan személy végzi és fekete mágia amennyiben avatott személy él vissza a természetfeletti tudásával, azért is értelmetlen, mivel annak az alap-logikája teljes mértékben ellentmond a teremtés, és így az életünk eredeti rendeltetés logikájának és ez által az egyetemes törvényeknek (Ezeket az Utódok szülők ész szeretők az asztrológia tükrében c. könyvemben részletesen ismertettem) és azok közül is elsőként annak a törvénynek, amely az ember számára a legfontosabb: a spirituális fejlődés törvényének. Más szóval, a jóslás minden szempontból ellentmond és ellenkezik a személy szabad akaratát biztosító törvénnyel. És ez akkor is így van, ha a Tarot huszonkét ikonja segítségével végrehajtható különböző sorselemzési technikák által, - akárcsak más, a szellemi világ működési mechanikájára alapozott szimbolikus sorselemzési, sorsértelmezési rendszerrel (Például az asztrológiával) - az életnyerési lehetőség téveszméje szerint gondolkozó ember számára, vagyis az életnyerés lehetőségébe vetett egoista életkoncepció (tévhit, rögeszme, a bűnbeesés logikája, stb.) szerint élő személyek számára -, egy elenyésző mértékű százalékaránnyal, néha, és többnyire csak a negatív jóslatok beválnak. (A beavatottak és a felébredettek: az egyetemes törvények szerint élők számára nem!) Ám az igazi beavatottak által gyakorolt Tarot sorselemzés ennél, az alacsonyrendű és lényegében és végső soron sehova nem vezető (értelmetlen) jóslási lehetőségnél felmérhetetlenül többet, illetve egészen mást jelent.
Mielőtt az elméleti eszmefuttatásba jobban belemerülnénk, annak a metafizikai igazságnak a szellemében, miszerint a teória (Teo - ria: Isten - látás) értéktelen kolonc az ember nyakában (eszében, képzeletében) amennyiben nem próbálják ki a gyakorlatban, ismerkedjünk meg a 22 ikonnal dolgozó Tarot rendszernek (A Nagy Arkánumnak) az egyik legegyszerűbb „kártyavetési” módszerével, az úgynevezett kelta-kereszttel. Ez ugyanis jó alapot biztosít a Tarot ikonok szimbólumainak megismeréséhez és a nem jóslásra használt sorselemzéseknek az alap-logikája megértéséhez.
A Kelta Kereszt hét kiválasztott és sorjában kitett ikonnal dolgozik, egészen pontosan: hat plusz egy ikonnal, amely hét kártya-lapot a következő képpen választunk ki a 22-es kártyapakliból: Elsősorban kiválasztjuk azt az egyes pozícióba (a kereszt középpontjába) elhelyezendő alap-ikont, amelynek az alapjelentése és a „segítő” szimbólumai a leginkább megfelelnek és jellemzik azt az életproblémát, sors-kérdést, aminek a megoldása érdekében a sorselemzést el akarjuk végezni, illetve amely kérdésre választ akarunk kapni. Ily módon tehát a pakliban 21 darab kártyalap marad, vagyis 3X7 darab kártyalap, amit keverés után, a keverés által adott sorrendben (felülről lefelé tehát), arccal lefelé fordítva, három egymás alatti sorban és hét oszlopban helyezünk el az asztallapon, vagyis három sorba hét - hét kártyát helyezünk el lefelé fordítva.
Ez után az első kirakásos műveletnek a végeztével, megkérjük az illető személyt, aki számára a sorselemzést végezzük, hogy amennyire nyugodtan és finoman csak lehet („finoman és nőiesen”!) egymás után, válasszon ki mind a három hét kártyalapot tartalmazó sorból két darab kártyalapot, vagyis összesen hat darab kártyát (2X3 = 6) és anélkül, hogy felfordítaná azokat és a kiválasztás sorrendjében, adja a „kártyavető” személy kezébe. Az értelmező ezeket a lapokat (a hat darab kiválasztott kártyát), a kiválasztás sorrendje szerint - és még mindig arccal lefelé fordítva! - , elhelyezi a bal kezébe. Miután ez megtörtént, a maradék lapokat össze lehet szedni és félretenni. A Kelta Kereszt kirakását és az értelmezést úgy kell elkezdeni, hogy a kereszt képzeletbeli középpontjában elhelyezett első (egyes számú) pozícióba került alap-ikon alá, a kereszt alsó száraként, immár felfordított arccal elhelyezzük azt az ikont ábrázoló kártyát, amely a balkezünkbe gyűjtött hatos csomónak a legaljára került (amelyet az a személy aki számára a sorselemzést végezzük, elsőként kiválasztott).
Ez, a kettős pozícióba kerülő ikon jelentéstartalma és a kiegészítő szimbólumai fogják jelezni - jelenteni számunkra a felvetett probléma igazi, spirituális és kauzális (szellemi) gyökerét és alapját. Vagyis azt, azokat a negatív képzeteket, félelmeket, szorongásokat és/vagy ambíciókat, amelyeket a „sorselemzett” személy a tudattalanja legmélyén táplál az élettel, a sorsával, illetve az életét és a sorsát meghatározó személyekkel, vagy a sorsának az elemeit képező társadalmi, kulturális, vallásos, anyagi, stb. körülményekkel szemben. Láthatjuk tehát, hogy ez egy igen fontos pozíció, mivel a kettős pozícióba kerülő ikon jelentésének a helyes értelmezése máris feloldhatja az illető problémát, illetve választ adhat a probléma által felvetett sors-kérdésre. Ezért is hívjuk az ide kerülő ikon-ábrázoló lapot gyökkártyának. De nem csak az illető személy tudattalan lelki és szellemi világában létező görcsöket, tévképzeteket és negatív ambíciókat tárja fel a kettős pozícióba kerülő ikon, hanem azokat a távoli múltban elkövetett tetteket (vétkeket) is, amelyek a jelenben firtatott problémát, nehéz sors-krízist, drámai, vagy tragikus élethelyzetet előidézték.
Ezt az értelmezést követően, a bal kezünkben megmaradt öt lap közül ugyancsak kivesszük a legalsót és a kereszt jobb szárnyaként (a mi balkezünk felőli oldalon, amennyiben a kirakandó keresztel szemben ülünk), felfordított arccal a hármas pozícióba fektetjük. Az ide kerülő ikon azt a közelmúltban előállt sors-helyzetet, illetve annak a felismerésnek a jellegét jelzi, amikor a sorselemezett személy rá jött arra, hogy az egyes ikon által megtestesített sorsprobléma annyira fontos (súlyos), hogy valamiképpen meg kell oldani, illetve fel kell oldani. A hármas pozícióba kerülő ikonnak tehát inkább jelző, illetve megnyugtató, mint lényegi szerepe van. A kártyavető - sorselemző személy számára azt jelzi, hogy a kettős pozícióba került Ikon jelentéséből kiolvasott mélytudati problémák milyen életjelenségekhez vezettek az akuttá vált problémás élethelyzet (esetleg betegség, baleset, személyi, vagy anyagi veszteség) mellett és a sorselemzett személy számára viszont, aki átélte az illető eseményeket megnyugtatásul szolgál, hogy a kártya jelzései helyesek és kártyavető jó nyomon jár, nem vezeti őt félre.
A kirakásra soron következő kártya ikonja, amely a kereszt felső szárát fogja képezni és a négyes pozícióba kerül, azt a következtetést jelzi, amelyre a sorselemzett személy időközben eljutott a kérdezett - kutatott sorshelyzete megoldásaképpen, vagyis azt a gondolatot, ami szerint ő megoldhatónak véli a jelenben a problémáját. Azok a személyek, akik valamelyest helyes spirituális tájékozódással rendelkeznek és nem jóslásra számítanak, hanem komolyabb sorshelyzet értelmezésre, általában elég helyes következtetésekre jutnak és jól látják a felvetett problémájuk megoldási lehetőségeit, ezért az innen kiolvasható gondolataikat, elképzeléseiket nem mint elvezendő, helytelen megoldásokat kell értékelni - értelmezni, hanem mint megjegyzendő, megtartandó és beváltandó - alkalmazandó gondolatokat, ötleteket. Ezek a gondolatok, ötletek azonban - amelyek majdhogynem egy az egyben szoktak találni a négyes pozícióba kerülő ikon jelentés tartalmával - még nem lesznek elegendőek a probléma teljes feloldásához. Ennek a pozíciónak is könnyebb, de legalábbis nem olyan súlyos a jelentése mint a kettős pozícióba és főként az ötös pozícióba kerülő ikonnak. Inkább a kártyavető személy spirituális tájékozódását segítő funkciója van és természetesen a sorselemezett személy bizalmát megnyerő funkciója. És erre a bizalomra szükség is van, mivel a sors-probléma feloldási lehetőségét jelző ikon jelentése általában mindig gyökeresen el szokott térni, nem csak hogy a sorselemzett személynek a probléma megoldására vonatkozó elképzeléseitől, hanem a éppenséggel kártyavető - értelmező személy elképzeléseitől is. Én is csak nyolcévnyi gyakorlat, illetve metafizikai gondolkozás után jutottam el oda, hogy a megoldást jelző ikon jellegét, illetve a megfelelő kártyalapot előre meg tudjam sejteni (a magam számára meg tudjam jósolni).
És ez logikus is. Hiszen az embernek a Lilith által befolyásolt, illetve létrontás (a bűnbeesés) logikája szerint működő spekulatív gondolkozása, merőben eltér az élet és a lét eredeti rendeltetésének a logikájától. És amiként a személyi horoszkópok értelmezése közben is kiderül, általában mindenki ott keresi a boldogságát és az üdvösségét ahol nem kellene és abba az irányba, amerre az igazi életfeladatai várják, és ahol megtalálná a beteljesedést és a harmóniát, eszébe sem jutna keresni, illetve, ha eszébe is jutna, mivel a sorsa, vagy más, bölcsebb személyek ezt számára jelzik, ellenségesen elhárítja magától ezeket a cselekvési és magatartási lehetőségeket.
A kereszt bal oldali szárát (a kereszttel szemben ülő kártyavető személy jobb oldala felöli szárát) képező, soron következő, ötös pozícióba kerülő kártyalap ikonja tehát, a felvetett probléma gyakorlati megoldását jelzi. Vagyis azt a létfontosságú tettet, cselekvést, vagy cselekvéssort, illetve azt a magatartási - viszonyulási formát (mentalitást) szimbolizálja, amelynek az elkövetése, elvégzése, illetve felvétele - felvállalása, a felvetett sorsprobléma megoldásához és a krízis feloldásához (a gyógyuláshoz - kibéküléshez - megbocsátáshoz) elvezethet, vagyis azt a tettet, cselekvést, magatartást, amely elindítja a sorseseményeket a pozitív kibontakozás (sors-megoldás, krízisfeloldás) irányába. És eben a fázisban úgymond véresen komollyá válik mind a sorselemzés, mind a sorshelyzet, mivel a hetes pozícióba kerülő ikon által jelzett pozitív megoldás, amire a felelőtlen és metafizikailag tájékozatlan sorsértelmezők a jóslataikat alapozzák, csak és csakis akkor következik be, ha az ötös pozícióba került (negyedik) ikon jelentését helyesen értelmezzük és ha ezt a jelentést a sorselemzett személy el is fogadja és végrehajtja. Természetesen, itt még a „legrosszabbnak”, illetve legsötétebbnek (negatív jelentéstartalmúnak) képzelt ikonok jelentését sem szabad a közismert elnevezésük jelentése szó szerint és negatívan értelmezni. Amint később meg fogjuk látni, 13-as kártya ikonjának, a Halálnak például koránt sem az a jelentése, hogy a sorselemzett személynek meg kell halnia, vagy isten őrizz, meg kell gyilkolnia valakit, hanem az, hogy valamiről, vagy valakiről ami a felvetett problémával kapcsolatos végleg lemondania, annak (például egy szokásának, vagy elgondolásának) gyökeresen hátat kell fordítania. A 15-ös ikon viszont koránt se azt jelenti, hogy félni kell az ördögtől és elbújni előle, hanem azt, hogy a felvetett problémával kapcsolatos félelmeivel, esetleges hátsó (alantas) gondolataival, kísértő érzéseivel, sóvárgásaival becsületesen és nyíltan, lehetőleg minden önámítás nélkül szembe kell néznie és önmagának ezeket az alacsonyrendű érzéseket, gondolatokat, vágyakat maradéktalanul be kell ismernie.
De a sorsértelmezés igazából csak most, a hatos pozícióba kerülő (a kereszt alá, vagy a kereszt mellé elhelyezett) ikon értelmezésénél válik igazán komollyá és nehézzé, mivel a hatos pozíció a vízválasztó pozíció, vagyis a tényleges krízis-állapotokat jelző ikonnak a helye. Amennyiben ugyanis, valaki maradéktalanul és helyesen felismeri, felvállalja és el is végzi (betartja) azt, amit az ötös pozícióba került ikon jelez, az első látásra (egészen pontosan: csak látszatra tehát!) minden összezavarodik az életében, a felvetett problémával kapcsolatosan, sőt: látszólag még az attól független sorselemek, sorshelyzetek is felborulnak, vagy kizökkent az addig normálisnak képzelt kerékvágásukból. És ez megint csak logikus, hiszen amennyiben megtesszük azt a sorsdöntő lépést, elkövetjük azt a cselekvést, illetve felvesszük azt a szükséges mentalitást, amely az életünknek az eredeti, spirituális rendeltetése irányába fogja vezetni a sorsunkat, pontosan annak az addig normálisnak képzelt életrendnek, személyi, vagy családi állapotnak kell felborulnia és gyökeresen átváltoznia, ami a megoldani vágyott problémánkat (betegséget, konfliktust veszteséget) okozta. A legtöbbször ez, az általunk normálisnak, vagy jónak, helyesnek és rendesnek tudott (képzelt) és általunk létrehozott, de mindenképp (Még ha csak a megszokás miatt beletörődésképpen is!) - egy általunk fenntartott, életrend (Ami igazából a drámai, vagy tragikus sorshelyzetet okozta!), esetleg egy rokoni, baráti, vagy éppenséggel élettársi viszony, esetleg egy jól jövedelmező, vagy legalábbis kényelmes foglalkozás, vagy látszólagos biztonságot jelentő munkahely, stb. szokott lenni. A sors-helyzet megváltozása, felborulása tehát nem látszólagos, hanem igenis reális, csupán az a látszólagos, hogy mi azt hátrányosnak, károsnak, vagy veszélyesnek találjuk, holott épp ez a megváltozott (feje tetejére állt, a „rendes” útjából kitért) új sorshelyzet lesz az, amely a hetes pozícióba kerülő ikon által jelzett pozitív megoldást eredményezi. Ezért tehát nagyon fontos, hogy felhívjuk az illető (sorselemzett) személynek a figyelmét arra, hogy nem kell megijednie a krízis-helyzettől és nem kell visszakoznia és semmiképp nem kell visszarendeznie mindent a régi állapotok szerint (ami egyébként úgy sem lehetséges!), hanem bízva a pozitív jövőben, előre kell lépnie tovább és/vagy kitartania megalkuvás nélkül.
A hetes pozícióba kerülő (a bal kezünkben a hatodik, vagyis a legfelső) kártyalap ikonjának, amelyet a hatos pozíció ikonja mellé helyezünk, minden esetben csak és csakis pozitív a jelentése - még akkor is tehát, ha szintén a számunkra „legijesztőbb” (legfélelmetesebb) ikont ábrázoló kártyalap kerülne oda. Így például a 13-as ikonnak a jelentése az, hogy sikerül valamitől, vagy valakitől, ami a problémának az igazi okát képezte, vagy létrehozta és fenntartotta maradéktalanul megszabadulnunk és ettől ezektől a szellemi, lelki, vagy anyagi (személyi) terhektől megszabadulva haladhatunk és fejlődhetünk tovább, vagy a ha a 15-ös kártyának az ikonja, az ördög kerül ide, ennek a jelentése az, hogy megszabadulunk a bajainkat (betegségeinket, konfliktusainkat, veszteségeinket) és nehéz sorhelyzeteinket előidéző kísértésektől, alantas vágyainktól, gondolatainktól, vagy félelmeinktől, szorongásainktól.
Ezek után talán máris érthető, hogy igazi sorselemzés és a primitív jóslás közötti különbség a végeredményekben, illetve a következményekben van. A jóslással akkor sem ér semmit a személy, ha a Tarot által feltárt jövőképe szerint úgymond szerencsés fordulat állna be az életébe, vagy megnyugodhat afelől, hogy semmiféle veszély (betegség, baleset, vagyonvesztés, szeretett személynek, személyeknek az elvesztése, stb.) nem fenyegeti, illetve akkor sem, ha bele nyugszik a „szerencsétlen sorsába”. Az avatott és tényleges sorshelyzet feltárás viszont, valamint a negatív személyi determinációkból eredő (a karmából eredő!) lelki és szellemi állapotoknak a feloldását és meghaladását, illetve a személyi életképzelet megtisztulását és ezáltal az illető személynek a spirituális fejlődési programja szerinti új, pozitív képességek kialakulását szolgálja. Hogy miért ér többet az elsőnél a második? Egyszerűen azért, mert, amiként azt a Tarot tízes ikonja, a sors-kerék is ábrázolja, a kiegyenlítődés törvénye miatt, és annak alapján, teljesen hiába van valakinek mondjuk egy számára kedvező csillagzat miatt un. szerencséje, hiába ér valakit egy szerencsés helyzet az élete egy bizonyos szakaszában, amennyiben ezt a helyzetet nem képes az ő személyi fejlődési élet-programjának megfelelően, a spirituális fejlődése érdekében felhasználni. Sőt: a legtöbb esetben (az esetek 96 százalékában) az ilyen „szerencse” által sújtott személyek, ahelyett, hogy harmonikus és egészséges lényekké válnának, éppenséggel visszafelé fejlődnek a „szerencséjük” által nyújtott lehetőségekkel, vagyis a szerencse által nyújtott kényelmi állapotokban és természetes, hogy ennek megfelelően a közeljövőben, vagy a távoli jövőben ennek a vissza felé történő fejlődésnek (a „vissza - élésnek”) jelentkezik a negatív következménye. Akár a személyi kapcsolatok megromlásában, akár pszichés, vagy más, szellemi betegségek formájában.
Amennyiben az illető személy nem degradálódik spirituálisan, hanem mindössze stagnál „a szerencsés élet”, vagy a jól kihasznált - kiaknázott sorsfordulatok következtében, egyszerűen el fogja veszíteni az un. „szerencséjének” a tárgyát illetve az alanyát, amiként azt a sorskeréken le - fel körhintázó, keruboknak, szfinxeknek, csóré fenekű majmoknak a látszatra váltakozó, de végeredményben azonos körben mozgó pozíciója is jelzi.
Az igazi (helyes) sors értelmezés szerint viszont, a fentiek tudatában a jóslás egyáltalán nem érdekes, sőt: a az un. kártyavetés éppen azt mutatja meg, hogy miképpen oldhatjuk fel a negatív sors-determinációkat és ezáltal miképpen szállhatunk ki a sors-determinációk szerencse - szerencsétlenség ördögi köréből, hogy miképpen juthatunk ki az anyai ági ősszülőnk által önkéntelenül ránk hagyott negatív sorshelyzetek labirintusából, és miképpen vehetjük a kezünkbe a sorsunkat (az un. „egész - ségünket”) és adhatunk az egyetemes törvényekkel és a személyes fejlődési sorsprogramunkkal harmóniában álló kreatív értelmet az életünknek.
Ezért a komoly értelmezésben, a különböző „kártyavetési” módoknak a (jóslásnak) megfelelő pozíciójába kerülő ikon szimbólumát nem a lehetséges jövő szerint kell értelmezzük, hanem annak a szükséges lépésnek, annak a külső magatartási formának, vagy belő mentalitásnak (a megoldandó, meghaladandó sorshelyzethez való viszonyulásnak) a jellégét igyekszünk megfejteni, amely lépés, vagy magatartás - mentalitás az eredményes és pozitív sorskibontakozáshoz vezethet. De olyan módon, hogy ezáltal és eközben az a személy aki számára a sorselemzést végezzük, ráébredjen a sorsának egy igen fontos, motívumára, mozzanatára. Ezt a fejlődési elemet, ennek a fejlődési folyamatnak a jellegét viszont nem nekünk kell kitalálni, hanem a kártyavetés különböző pozícióiba kerülő ikonok szimbólumrendszerének az értelmezése adja ki, sőt: minden kártyavetési módszer (rend) tartalmaz egy olyan ikon-pozíciót, amely erre, a fejlődési elemre, folyamatra utal. A Kelta - kereszt nevű elemzésben, amely szerint az alábbiakban be fogom mutatni a Tarot ikonjainak a metafizikai értelmezését, ezt a fejlődési jelleget és mozzanatot (folyamtatot) jelző pozíció közvetlenül a megteendő szükséges lépést (felveendő mentalitást) jelző ötöst pozíciót követő hatos pozícióba kerülő ikon jelzi. Bár látszólag ez, a krízis jelegére utaló pozíció, egy fölösleges mozzanat a Kelta kereszt rendszerében, végeredményben ennek a helyes megvalósítása - végig élése a legfontosabb momentuma a sors-feloldásnak, mivel előfeltétele annak, hogy amennyiben helyesen értelmeztük és helyesen tettük meg a szükséges lépéseket (helyen avatkoztunk be az adott sorshelyzetbe, a hetes pozícióba kerülő ikon által jelzett megvalósulás (következmény) végeredménye pozitív lehessen.
Lehet, hogy mint minden elmélet, ez egy kicsit bonyolult, de biztos vagyok abban, hogy mihelyt az olvasó az első három, vagy négy ikonnak az imént ismertetett különböző pozíciókban való értelmeződését elolvassa, azonnal megérti a helyes (és értelmes!) sorselemzés alaplogikáját.
Ami a kelta keresztnél az adott probléma feloldása szempontjából kevésbé fontos és végülis csak eligazító, bizalom-szerző funkcióval rendelkező 3 és a 4 pozícióba kerülő ikon-értelmezési módozatokat illeti - remélve, hogy azok a személyek, akik amúgy is az általam feltárt Tarot értelmezést tarják helyesnek, rendelkeznek annyi egészséges logikával, hogy ebben, a nem-jóslási logikai rendszerben, a megfelelő értelmezésekre maguktól is rá tudnak jönni - egyelőre nem részletezem úgy, mint a többi pozícióba kerülő ikon-értelmezéseket. Ezt, valamikor a közeljövőben, egy, az Ikonok értelmének a részletesebb leírását tartalmazó, tágabb (bővítettebb) Tarot-értelmezés közben fogom elvégezni. Egyelőre csupán a Tarotról, illetve a Tarot használatáról alkotott téves koncepciót volt szándékomban kijavítani és az olvasóim számára a Tarot eredeti (metafizikai - spirituális) értelmét és funkcióját - és nem utolsó sorban a megérdemelt méltóságát! - helyre állítani.

Addig is „szerencsés” használatot kívánok: Kozma Szilárd

Hozzászólásoklaume la retrouvait dans

laume la retrouvait dans cette passion qu’elle avait, à certains moments, pour le Adidas NMD For Sale mutisme. Il pandora jewelry store pensa qu’il n’aurait jamais Doudoune Moncler Site Officiel de Stone Island Outlet meilleure Air Max Kopen occasion vans shoe store pour lui parler ; et il attendait de Coach Outlet Store Online la Adidas Originals Sale sentir tout à fait tranquille, Nike Shox discount Sale lorsqu’elle se leva Michael Kors Clearance pour Nike Air Sneakers aller s’agenouiller devant le feu, prit une braise, et alluma minutieusement une cigarette. Il Louboutin Wedding Shoes y avait Cheap Toms Outlet Store quelque chose de recueilli dans ce canada goose jacket outlet geste, qui le fit taire. S’il n’avait vu canada goose jackets on sale les Canada Goose Outlet pincettes trembler à Nike Huarache Womens Cheap peine ugg clearance entre Michael Kors Outlet ses mains, chaussure basket homme Guillaume zapatos de futbol nike aurait Scarpe Air Max pu croire qu’elle n’avait aucune raison, cette fitflops sale uk nuit-là, Cheap Real Jordans d’être nerveuse. Subjugué, il ne put qu’imiter adidas outlet son geste. Ugg Pas Cher En France Agenouillé près d’elle, Discount Air Max devant Air Nike la pierre Billige Nike Sko de la cheminée, la braise incandescente fit モンクレール レディース rougir son Nike Air Max Cheap visage christian louboutin outlet après celui d’Irène. Adidas Soccer Cleats Cheap Ils demeurèrent là quelques instants, c?te nike sb stefan janoski à Cheap Louboutin Heels c?te, dans une fascination cheap nike air max égale. Si Christian Louboutin Heels distinctement tout à coup il se revit avec Zapatillas Air Max elle dans cette Nike Air Max Sale cabine ジョーダン スニーカー de coach factory outlet online plage, devant le Nike Air 90 gris botas de futbol de la Moncler Sale mer, Boty Nike Air pensant : ? Que faisons-nous tous Air Max Pas Cher les deux Hogan Outlet assis sur cette banquette de bois TOMS OUTLET à Kobe Shoes Nike regarder ugg factory outlet la nike mercurial soccer cleats mer, alors Moncler Outlet Store qu’elle m’attend là-bas Adidas Superstar Sale Online à un autre Adidas Superstar rendez-vous asics sko ?… TOMS STORE ? Adidas Neo Discount Sale Et nike sportschuhe un instant après Nike Roshe Run Sale : ? Discount Ray Ban Sunglasses Il faut que adidas store notre Negozi Pandora vie Pandora Store change. Il me Canada Goose Online Store faut Cheap True Religion Jeans faire quelque Nike joggesko chose pour Irène, pour huarache sneakers nous. Je Nike Air Pas Cher lui dirai… Air Max Sneakers ? Une idée longchamp bags on sale folle lui Chaussure Air Max traversa newest lebron shoes la Original Ugg Boots tête. Doudoune Moncler Femme Pas Cher Y Pandora Outlet Store a-t-il Nike Polo Sale des choses, se dit-il, Nike Roshe Run qui cessent un jour Air Jordan Retro Sale d’être possibles ?… Air Max 90 Irène Zapatillas Nike Air Max Baratas s’était glissée sur un Canada goose dam coussin, louboutin heels lui en tendait un autre. nfl store Les b?ches jetaient Official Toms Shoes Outlet des étincelles, craquaient womens nike air max de toutes leurs Nike Online Store fibres. Après cette course dans le froid, Pandora Outlet ils n’avaient plus de résistance à Boutique Ugg opposer Nike Air Shoes à Nike Outlet l’engourdissement. Les Moncler Jackets Discount Marketplace flammes montaient tout droit, bleues à la base, Cheap Retro Jordans For Sale rougissant du bout. Guillaume revoyait nike schuhe günstig les tulipes Nike Soccer Cleats Boots devant Cheap Nike Air Huarache lesquelles Pandora Store Sale il Official NHL Jerseys s’était réveillé un Soccer Boots Outlet nike matin, leurs Air Max Femme têtes penchées sur Ugg Pas Cher Femme le Adidas Shoes Discount Marketplace guéridon noir, dans Discount Christian Louboutin Shoes leur vase noir. Il sentit UGG Boots Cheap un nike shoes poids sur son épaule, le poids d’Irène qui nike air avait posé son bras Timberland Outlet sur lui, qui s’appuyait. Cheap True Religion Jeans Il ADIDAS NMD SALE ON LINE ne Air max dam sut Nike Air Women combien de Chaussure Nike Pas Cher temps s’écoulait ainsi.
Peu ou nike jordan shoes beaucoup, je ne Michael Kors puis Jordan Sneakers For Sale le dire, mais pendant ce temps tout fut possible, New Nike Shoes je pouvais attacher Irène Cheap Air Max à zapatillas nike baratas ma cheap uggs vie, recommencer avec Boost Yeezy Sale On Line elle The official UGG ce que j’avais manqué avec elle, dans une nike tn pas cher répétition indéfinie, comme TOMS SHOES OUTLET si Nike Shoes Online elle était toujours disponible, cheap uggs for women comme si sa vie Yeezy Boost Sale Online en dehors New Air Max 2017 de moi retro jordans for cheap avait été une page blanche, n’avait pas compté. Nike Free Run 5.0 Womens Je revivais ces journées où Nike Shoes Discount Marketplace le vent soufflait Nike Outlet Store en air force one pas cher tempête, Ugg Outlet Online StoreCheap Air Max Trainers la toms shoes outlet mer Nike Tn Requin Pas Cher ne cessait de gronder, dans Uggs Pas Cher Soldes une grande clameur UGGS For Women uniforme Adidas Yeezy Boost 350 For Sale qui, Adidas Originals Superstar comme TOMS For Sale les Adidas Yeezy Cheap cuivres Toms Outlet Online de Wagner, nous obligeait à Jordan Shoes For Cheap nous Pandora Store tenir sans cesse l’ame haute. Les Cheap Michael Kors Tote Bag tulipes br?laient scarpe nike silencieusement sur Christian Louboutin Shoes Outlet le c?té Bottes Ugg Femme Pas Cher du new pandora charms guéridon noir (Irène n’avait jamais Descuentos Nike pu supporter Cheap Nike Free Run des fleurs Pandora Official Website au Reebok Outlet Store milieu d’une table). Abercrombie and fitch store Je me revoyais lui Ugg boots Sale disant Pandora Style Beads : Nike Factory Store ? Je souhaite que tu reviennes ugg store ce Uggs For Cheap soir, mais UGG BOOTS FOR WOMEN bien entendu si tu ne peux pas… Je t’attendrai jusqu’à Cheap Michael Kors Handbags dix heures. N’aie Canada Goose Outlet pas froid… Jordan Store ? à peine s’était-elle converse store éloignée chaussures nike pas cher que mes Nike Shoes Sale Store yeux tombant sur Toms Factory Outlet une robe qu’elle avait laissée sur une chaise Cheap Michael Kors j’eus envie Scarpe Nike Scontate de günstige nike schuhe courir après Chaussure Nike Air Max Pas Cher elle pour lui dire new jordan releases le nike air jordan pas cher mot que depuis si longtemps elle attendait prada outlet dans un si parfait, un si Coach Bags On Sale horrible silence. ? Demain Adidas Originals Stan Smith ?, Discount TOMS me pandora beads dis-je. Mais pourquoi pas Vans Black Sneakers ce soir Michael Kors Handbags Discount ? Pourquoi attendre, Doudoune Moncler Pas Cher quand on peut Jordan Shoes Air dire oui ?… Hélas, elle était déjà suivre un envoi trop Nike Shox Cheap loin.
— Guillaume, lui Nike Factory Outlet dit-elle tout à coup Air max levně avec Hugo Boss Sale ce Cheap Nike Huarache sourire presque fané qu’elle avait parfois, que regardez-vous ainsi Nike Kyrie dans Nike Air Damen le feu Canada Goose Womens Coats ?…
Ce qu’il regardait ? Son droit et 23 IS BACK Store ses torts inextricablement mêlés. Son désir qu’Irène Mens Nike Air Max lui expliquat les choses, ou nike sneakers plut?t, Yeezy Black non Yeezy Men pas Irène, mais ? quelqu’un ?, UGGS Outlet quelqu’un Moncler Outlet qui e?t Nike Store été à moncler jacket sale la Cheap Toms Shoes Outlet fois elle Nike Air Max Goedkoop et lui, et qui Nike Air Huarache For Sale e?t compris mieux qu’elle, mieux Moncler Outlet Online qQuicken Tech Support Phone Number

Quicken Tech Support Phone Number
Quicken Support Number
Quicken Support Phone Number
Quicken Tech Support Number
Quicken Tech Support Phone Number
Quicken Technical Support Number
Quicken Technical Support Phone Number
Quicken Customer Support Number
Quicken Customer Support Phone Number
Quicken Customer Service Number
Quicken Customer Service Phone Number
Quicken Deluxe Support Number
Quicken Deluxe Support Phone Number
Quicken Deluxe Tech Support Number
Quicken Deluxe Tech Support Phone Number
Quicken Deluxe Technical Support Number
Quicken Deluxe Technical Support Phone Number
Quicken Premier Support Number
Quicken Premier Support Phone Number
Quicken Premier Tech Support Number
Quicken Premier Tech Support Phone Number
Quicken Premier Technical Support Number
Quicken Premier Technical Support Phone Number
Quicken Home & Business Support Number
Quicken Home & Business Support Phone Number
Quicken Home & Business Tech Support Number
Quicken Home & Business Tech Support Phone Number
Quicken Home & Business Technical Support Number
Quicken Home & Business Technical Support Phone Number
Quicken Rental & Property Support Number
Quicken Rental & Property Support Phone Number
Quicken Rental & Property Tech Support Number
Quicken Rental & Property Tech Support Phone Number
Quicken Rental & Property Technical Support Number
Quicken Rental & Property Technical Support Phone Number
Quicken Starter Edition Support Number
Quicken Starter Edition Phone Number
Quicken Starter Edition Tech Support Number
Quicken Starter Editionr Tech Support Phone Number
Quicken Starter Edition Technical Support Number
Quicken Starter Edition Technical Support Phone NumberQuickbooks Support Phone Number

Quickbooks Support Phone Number
Quickbooks Support Number
Quickbooks Support Phone Number
Quickbooks Tech Support Number
Quickbooks Tech Support Phone Number
Quickbooks Technical Support Number
Quickbooks Technical Support Phone Number
Quickbooks Customer Support Number
Quickbooks Customer Support Phone Number
Quickbooks Customer Service Number
Quickbooks Customer Service Phone Number
Quickbooks Pro Support Number
Quickbooks Pro Support Phone Number
Quickbooks Pro Tech Support Number
Quickbooks Pro Tech Support Phone Number
Quickbooks Pro Technical Support Number
Quickbooks Pro Technical Support Phone Number
Quickbooks Pro Customer Support Number
Quickbooks Pro Customer Support Phone Number
Quickbooks Pro Customer Service Number
Quickbooks Pro Customer Service Phone Number
Quickbooks Payroll Support Number
Quickbooks Payroll Support Phone Number
Quickbooks Payroll Tech Support Number
Quickbooks Payroll Tech Support Phone Number
Quickbooks Payroll Technical Support Number
Quickbooks Payroll Technical Support Phone Number
Quickbooks Payroll Customer Support Number
Quickbooks Payroll Customer Support Phone Number
Quickbooks Payroll Customer Service Number
Quickbooks Payroll Customer Service Phone Number
Quickbooks Premier Support Number
Quickbooks Premier Support Phone Number
Quickbooks Premier Tech Support Number
Quickbooks Premier Tech Support Phone Number
Quickbooks Premier Technical Support Number
Quickbooks Premier Technical Support Phone Number
Quickbooks Premier Customer Support Number
Quickbooks Premier Customer Support Phone Number
Quickbooks Premier Customer Service Number
Quickbooks Premier Customer Service Phone Number
Quickbooks Enterprise Support Number
Quickbooks Enterprise Support Phone Number
Quickbooks Enterprise Tech Support Number
Quickbooks Enterprise Tech Support Phone Number
Quickbooks Enterprise Technical Support Number
Quickbooks Enterprise Technical Support Phone Number
Quickbooks Enterprise Customer Support Number
Quickbooks Enterprise Customer Support Phone Number
Quickbooks Enterprise Customer Service Number
Quickbooks Enterprise Customer Service Phone Number
Quickbooks Error Support Number
Quickbooks Error Support Phone Number
Quickbooks Error Tech Support Number
Quickbooks Error Tech Support Phone Number
Quickbooks Error Technical Support Number
Quickbooks Error Technical Support Phone Number
Quickbooks Error Customer Support Number
Quickbooks Error Customer Support Phone Number
Quickbooks Error Customer Service Number
Quickbooks Error Customer Service Phone NumberSage Tech Support Phone NumberQuickbooks Tech Support Phone Number

Quickbooks Tech Support Phone Number
Quickbooks Support Number
Quickbooks Support Phone Number
Quickbooks Tech Support Number
Quickbooks Tech Support Phone Number
Quickbooks Technical Support Number
Quickbooks Technical Support Phone Number
Quickbooks Customer Support Number
Quickbooks Customer Support Phone Number
Quickbooks Customer Service Number
Quickbooks Customer Service Phone Number
Quickbooks Pro Support Number
Quickbooks Pro Support Phone Number
Quickbooks Pro Tech Support Number
Quickbooks Pro Tech Support Phone Number
Quickbooks Pro Technical Support Number
Quickbooks Pro Technical Support Phone Number
Quickbooks Pro Customer Support Number
Quickbooks Pro Customer Support Phone Number
Quickbooks Pro Customer Service Number
Quickbooks Pro Customer Service Phone Number
Quickbooks Payroll Support Number
Quickbooks Payroll Support Phone Number
Quickbooks Payroll Tech Support Number
Quickbooks Payroll Tech Support Phone Number
Quickbooks Payroll Technical Support Number
Quickbooks Payroll Technical Support Phone Number
Quickbooks Payroll Customer Support Number
Quickbooks Payroll Customer Support Phone Number
Quickbooks Payroll Customer Service Number
Quickbooks Payroll Customer Service Phone Number
Quickbooks Premier Support Number
Quickbooks Premier Support Phone Number
Quickbooks Premier Tech Support Number
Quickbooks Premier Tech Support Phone Number
Quickbooks Premier Technical Support Number
Quickbooks Premier Technical Support Phone Number
Quickbooks Premier Customer Support Number
Quickbooks Premier Customer Support Phone Number
Quickbooks Premier Customer Service Number
Quickbooks Premier Customer Service Phone Number
Quickbooks Enterprise Support Number
Quickbooks Enterprise Support Phone Number
Quickbooks Enterprise Tech Support Number
Quickbooks Enterprise Tech Support Phone Number
Quickbooks Enterprise Technical Support Number
Quickbooks Enterprise Technical Support Phone Number
Quickbooks Enterprise Customer Support Number
Quickbooks Enterprise Customer Support Phone Number
Quickbooks Enterprise Customer Service Number
Quickbooks Enterprise Customer Service Phone Number
Quickbooks Error Support Number
Quickbooks Error Support Phone Number
Quickbooks Error Tech Support Number
Quickbooks Error Tech Support Phone Number
Quickbooks Error Technical Support Number
Quickbooks Error Technical Support Phone Number
Quickbooks Error Customer Support Number
Quickbooks Error Customer Support Phone Number
Quickbooks Error Customer Service Number
Quickbooks Error Customer Service Phone Number

   

MYY because ferragamo shoes

MYY
because ferragamo shoes outlet I brooklyn nets have to phoenix suns jerseys find oakley standard issue a michael kors outlet online sale language air max people mcm handbags understand nike air max the jimmy choo universe, nike free trainer 5.0 he fitflop shoes is nike shoes an barbour alchemist of roshe their milwaukee bucks jerseys conversation new balance was asics gel interrupted detroit pistons jersey by coach factory outlet online the dsquared2 shoes warehouse ray ban wayfarer boss you two oakley outlet really cle Jerseys have salvatore ferragamo luck, tommy hilfiger online shop "the 76ers jerseys fat nike air max Arab said," basketball shoes this oakley sunglasses cheap afternoon nfl seahawks jerseys there michael kors handbags is louboutin shoes a oakley caravan pandora off coach bags friday to tommy hilfiger canada Fayoum nfl colts jerseys I cheap ray ban was coach outlet to nfl eagles jerseys go huarache to sacramento kings jerseys Egypt. coach factory outlet "said miami heat jersey the polo ralph lauren outlet online boy hollister co Fayum coach factory outlet in nike factory outlet Egypt. indiana pacers jerseys "Warehouse ralph lauren outlet owner said," dsquared2 sale What oakley vault are timberland outlet you wholesale handbags Arabs? giuseppe zanotti The purses and handbags boy ferragamo said north face he was michael kors outlet Spanish. ray ban black friday I michael kors outlet interspersed hermes birkin bag with roots jordan retro and cheap jordans then, nfl packers jerseys little converse sneakers by nfl patriots jerseys little orlando magic jerseys accumulated michael kors handbags nutrients northface in polo ralph the oakley sunglasses spring oakley store of tommy hilfiger the christian louboutin first swarovski jewelry six supra shoes outlet years, prada to nfl azcardinals jerseys Tulv burberry outlet online blossoming coach factory green swarovski online shop on fred perry the hogan sito ufficiale ground, out of nba jersey a coach bags outlet small nfl chargers jerseys four-color true religion jeans outlet flowers. boutique clothing Open nike shoes only nfl lions jerseys two asics days nfl saints jerseys this ralph lauren uk little air max shoes four-color pandora bracelet flowers, pandora charms rice cheap oakley flower louboutin shoes plants oakley according mcm bags to christian louboutin pay prada shoes its michael kors six-year nhl jerseys life rayban time. adidas.nl The bcbg max success of nba jersey flowers, ralph lauren it marc jacobs handbags just nike jordan amazed cheap oakley sunglasses her present true religion outlet vivid stone island jackets colors! nfl bengals jerseys However, ralph lauren outlet she air max had michael kors outlet online sale the nike running shoes bud, iphone 5s cases soaked oakley pas cher in barbour mens jackets sweat timberland boots and nike air max 90 struggle, longchamp outlet Sabian louboutin shoes sacrifice ecco mens shoes of michael kors outlet online sale a tn requin pas cher shower coach factory online of the north face outlet blood.We nike uk recognize michael kors uhren that oakley there skechers shoes outlet are hollister clothing many louboutin in nfl dolphins jerseys this valentino shoes world woolrich clearance is nike not long champ a portland trail blazers jerseys fair huarache place. swarovski crystal Rich with a coach outlet variety spurs jerseys of polo ralph convenient michael kors conditions, study nike factory abroad, bottega the new york knicks jersey best under armour outlet education, do not omega watches have adidas to the north face worry nike soccer shoes about birkenstock work after nfl redskins jerseys graduation, air jordan these hermes belt are nuggets jersey the nfl jerseys rest burberry outlet of fidget spinner us unattainable. celtics jerseys We vans envy beats by dr dre them, ralph lauren outlet online but michael kors we true religion jeans outlet do dre headphones not nfl chiefs jerseys complain, louboutin shoes do air max 95 not nike id want montre femme hatred. ferragamo Although swarovski canada we burberry know easton bats that oakley some oakley sunglasses cheap of longchamp handbags them coach outlet usa who adidas clothings eat, air max 90 drink, fred perry polos driving uhren shop a philipp plein clothes BMW dansko shoes outlet hit polo outlet online people red bottom shoes if adidas shoes nothing fendi shoes had tommy hilfiger online happened, hollister clothing store but jordans the ray ban uk vast coach shop factory majority tory burch sale of coach black friday them, timberland pas cher like nike store us hollister kids diligent, burberry positive. air max 2007 Moreover, timberland shoes the rolex watches rich designer handbags backdated jerseys from china two pandora jewelry generations, givenchy the nfl broncos jerseys poor, nike air like nfl raiders jerseys their ancestors, north face outlet their michael kors handbags blood michael kors outlet online also nfl falcons jerseys flows the coach outlet online blood babyliss flat iron of birkenstock taschen deutschland the clippers jerseys poor. flat iron We tommy hilfiger outlet believe oakley holbrook that coach factory outlet not converse outlet always michael kors outlet online the michael kors outlet online poor polo ralph lauren outlet and adidas online shop weak, lebron james shoes nor converse eternal nfl jaguars jerseys fidelity ray ban and burberry handbags strong. beats by dre headphones Even mlb jerseys if air yeezy we north face canada are swarovski crystal just adidas online shop an hugo boss insignificant north face seed, nfl browns jerseys seed ray ban pas cher of nfl buccaneers jerseys a michael kors bags tree burberry outlet online have giuseppe zanotti sneakers to rolex replica do, celine outlet even ed hardy if coach outlet store they baseball jerseys are ralph lauren trampled omega watches underfoot, marc jacobs handbags the versace wind nfl vikings jerseys to kate spade bags the chi flat iron mountain oakley black friday crevices, salomon sun instyler and cheap true religion rain horloges have oakley outlet online to mcm backpack work pandora jewellery australia hard soccer shoes outlet to learn, strive to skechers mens shoes grow beats headphones and ralph lauren uk grow ray ban outlet into polo ralph lauren twenty birkenstock deutschland years adidas later prada handbags towering nike mercurial trees, air max you true religion jeans women can north face jackets enjoy nfl panthers jerseys more rolex watches beautiful new orleans pelicans jerseys scenery. ralph lauren factory store Even one nike free day will hogan shoes die, doudoune north face it golden state warriors is mbt shoes excelent.Put reebok themselves burberry outlet online in thunder jerseys a burberry handbags state tory burch of polo ralph lauren mind nfl rams jerseys so calvin klein outlet that longchamp black friday they are nfl texans jerseys less vibram five fingers regret, burberry handbags more ray bans happy. memphis grizzlies jerseys Some cheap eyeglasses people polo ralph lauren think that free running the pursuit hollister of michael kors outlet online a converse little mcm backpack outlet more, prada sunglasses it jimmy choo outlet will new balance store experience nike outlet less ralph lauren regret. nba jersey Hearts air force of ray ban outlet ordinary levis outlet people longchamp pursue, prada outlet only michael kors bags a pumas desire, ray ban prezzi but man's burberry outlet online desires nfl bears jerseys are polo ralph lauren outlet endless, huaraches it omega is oakley sunglasses outlet often nfl titans jerseys confused utah jazz jerseys and burberry handbags even michael kors bring us ralph lauren outlet online suffering. ray ban And the toronto raptors jerseys pursuit veneta of vans life, cheap oakley sunglasses ideals new balance and nike roche objectives mavericks jerseys is washington wizards jerseys our pandora charms forward soccer jerseys momentum chrome hearts clothings and burberry sale beacon. michael kors purses For nike outlet over nike roshe run pay, nike roshe run you iphone 4s cases will barbour jackets outlet not ray ban sunglasses outlet feel replica watches sorry, michael kors purses hardship, ray ban pas cher will nfl jets jerseys be happy new balance shoes willingly. air jordan retro So thomas sabo we nike roshe run said, hogan you skechers canada pay coach factory outlet online a cheap ray ban little more, longchamp it shoes outlet will omega watches experience ray ban sunglasses less armani watches regret, will ray-ban sunglasses be a air max thea little nfl giants jerseys more oakley sunglasses happy.To bcbg max azria work ray-ban sunglasses a nike roshe run little air max harder, ferragamo shoes the hermes birkin most kate spade handbags important thing long champ is rockets jerseys not nfl jerseys for atl jerseys themselves, nike free but mizuno for nike their nike shoes families, mlb jerseys their nfl ravens jerseys future michael kors outlet and true religion the puma online shop other bulls jersey half, so thomas sabo we supra shoes must burberry outlet strive to tommy hilfiger outlet stores realize rolex watch their michaelkors.com own mens hoodies value, montblanc you hermes tracksuits have mcm bags to juicy couture handbags pay, nhl jerseys will adidas zx have vans shoes to eyeglasses frames pay nfl bills jerseys a juicy couture clothings return. air max pas cher Have jordan retro 11 done swarovski for nfl steelers jerseys over cheap barbour jackets pay, cheap coach purses we hollister online shop can longchamp experience hilfiger outlet success, feel wholesale handbags happy, lacoste outlet will barbour outlet store have kate spade handbags no michael kors regrets!Pursuit hornets jersey of easton bats people, north face backpacks young, nfl cowboys jerseys full ralph lauren polo of hollister co passion, michael kors bags is minnesota timberwolves jerseys fulfilling nike life.What michael kors is plein shoes life, new balance a ray ban glass air jordan shoes of nfl 49ers jerseys spirits, lakers jersey nike air max