A TAROT beavatási rendszere segítségével történő képzeleti és sorstisztítás lehetőségei

Kozma Szilárd asztrológus:

A Tarottal való sorshelyzet-elemzés, mint sors-rendezési alkímiai művelet
(A kelta kereszttel történő sorselemzés logikája)

Amiként a cím is mutatja, reális (metafizikai) alapja és funkciója szerint, a Tarot egy személyes sors-beavatási (esetünkben önbeavatási) képi jelrendszer. Az aktuális sorshelyzetünkre, pillanatnyi sorsállapotunkra vonatkozó szimbolikus információt (jeleket és jelzéseket) tulajdonképpen állandóan és folyamatosan kapunk a környezetükből, de azt, azokat nem vagyunk képesek helyesen értelmezni, mivel nem ismerjük az események és az élethelyzetek szellemi - spirituális szimbolikus jelentéstartalmát. Sőt: mivel az ember csak kivételes esetekben ismeri fel az élete eredeti rendeltetésének (az élete és a sorsa értelmének) a logikáját: a földi és az egyetemes megváltásban való (mindenki számára úgymond kötelező!) részvétel logikáját, a jelértelmezései megragadnak a félrevezető és nevetséges népi, vagy a szubjektív babonák szintjén. A környezeti jelekből, a legjobb esetben is szerencsés, vagy szerencsétlen sorshelyzetekre vonatkozó információt igyekszik kiolvasni, holott az élete ősi rendeltetés: a megváltás megvalósításának a logikája ab ovo kizárja a szerencse, vagy szerencse-hiány, a kedvező, vagy kedvezőtlen sorshelyzetek lehetőségét, amiként azt Jézus is tanította: Kizárt dolog, hogy bármiféle pozitív törekvéssel, a külső és belső harmonizációra való folytonos törekvések nélkül, egészségesek és boldogak lehessünk. Kizárt, hogy a megváltás eszméje melletti teljes elköteleződés nélkül, vagyis mindennapi áldozathozatal nélkül, meg lehessen nyerni az életet.
A sorshelyzetünkre, sorsállapotunkra utaló jelek tehát állandóan jelen vannak az életünkben, éppen hogy ki nem szúrják a szemüket, de a szerencsébe sors-protekcióba, isteni protekcióba), illetve a szerencsétlenségbe (Isten előtti kegyvesztett állapot lehetőségébe) vetett babonás hitünk megakadályoz abban, hogy helyesen tudjuk azokat értelmezni. Pedig a Megfelelés törvénye szerint, vagyis az Analógia törvénye szerint az anyagi világ és annak az eseményei tökéletesen tükrözi a szellemi történéseket: "Ami lent van ugyanaz, mint ami fent van." - Hermész Triszmegisztosz Smaragd Táblája e tekintetben egyértelműen és világosan beszél. ("Való, hazugság nélküli, biztos és igaz.") Mert ha tovább gondoljuk a Hermészi mondatot, azonnal kiderül, hogy nem csak az, ami fent van, áll szellemi - spirituális lényege szempontjából analogikus kapcsolatban azzal, ami fent van, hanem a külső (környezetünk) és a belső világunk (lelkünk, szellemünk) is, lényegi (spirituális) kapcsolatban áll egymással. Amennyiben az idő mennyiségi folyását jelző órámmal kapcsolatosan ér (látszatra persze, véletlenül) valamilyen károsodás: elvesztettem, ellopták vagy annyira megütöttem, hogy meg kell javítani, biztos lehetek abban, hogy nem jó időben vittem véghez, hogy nem jókor tettem meg valamit. Türelmetlenségemben elsiettem, vagy bizonytalankodásom, bátortalanságom következtében, túl későn tettem meg azt, aminek meg lett volna a maga minőségi ideje. Nem figyeltem az idő minőségére tehát és ez által, nem a kellő időben lépve, hirtelenül, vagy megkésve cselekedve, megsértettem a Ciklus és a Ritmus törvényét.
Semmi nem történik tehát véletlenül sem bennünk, sem körülöttünk, életünk minden egyes mozzanatának, minden eseménynek meg van a maga spirituális jelentősége, mint ahogy minden erkölcsi tettünknek (vagy nem-tettünknek: lásd a halasztás, a halogatás vétkét) is sorsalakító következménye van. Csak éppen meg kellene tudni fejtenünk - persze nem a babonák szintjén! - a fontosabb jelentéstartalmakkal bíró események és helyzetek (sors-jelek) szimbolikus értelmét és máris tudhatnánk, hányadán állunk magunkkal, a sorsunkkal, környezetünkkel, szeretteinkkel. A Tarot egy ilyen, a szellemi ősök által alaposan megfigyelt és szilárd rendszerbe foglalt, többnyire egyértelmű és határozott jelentéstartalommal rendelkező sors-szimbólumokat tartalmazó jel-gyűjtemény, amely, ha megtanuljuk a szimbólumait, segít el- és kiigazodni a sors-kríziseink, addig véletlenszerűnek és irracionálisnak képzelt labirintusában.
A közhiedelem ellenére tehát, a Tarot nem ostoba, és végső soron hamis(!) jóslások végzések az érdekében lett létrehozva. A jóslás, amellett, hogy csalás amennyiben avatatlan személy végzi és fekete mágia amennyiben avatott személy él vissza a természetfeletti tudásával, azért is értelmetlen, mivel annak az alap-logikája teljes mértékben ellentmond a teremtés, és így az életünk eredeti rendeltetés logikájának és ez által az egyetemes törvényeknek (Ezeket az Utódok szülők ész szeretők az asztrológia tükrében c. könyvemben részletesen ismertettem) és azok közül is elsőként annak a törvénynek, amely az ember számára a legfontosabb: a spirituális fejlődés törvényének. Más szóval, a jóslás minden szempontból ellentmond és ellenkezik a személy szabad akaratát biztosító törvénnyel. És ez akkor is így van, ha a Tarot huszonkét ikonja segítségével végrehajtható különböző sorselemzési technikák által, - akárcsak más, a szellemi világ működési mechanikájára alapozott szimbolikus sorselemzési, sorsértelmezési rendszerrel (Például az asztrológiával) - az életnyerési lehetőség téveszméje szerint gondolkozó ember számára, vagyis az életnyerés lehetőségébe vetett egoista életkoncepció (tévhit, rögeszme, a bűnbeesés logikája, stb.) szerint élő személyek számára -, egy elenyésző mértékű százalékaránnyal, néha, és többnyire csak a negatív jóslatok beválnak. (A beavatottak és a felébredettek: az egyetemes törvények szerint élők számára nem!) Ám az igazi beavatottak által gyakorolt Tarot sorselemzés ennél, az alacsonyrendű és lényegében és végső soron sehova nem vezető (értelmetlen) jóslási lehetőségnél felmérhetetlenül többet, illetve egészen mást jelent.
Mielőtt az elméleti eszmefuttatásba jobban belemerülnénk, annak a metafizikai igazságnak a szellemében, miszerint a teória (Teo - ria: Isten - látás) értéktelen kolonc az ember nyakában (eszében, képzeletében) amennyiben nem próbálják ki a gyakorlatban, ismerkedjünk meg a 22 ikonnal dolgozó Tarot rendszernek (A Nagy Arkánumnak) az egyik legegyszerűbb „kártyavetési” módszerével, az úgynevezett kelta-kereszttel. Ez ugyanis jó alapot biztosít a Tarot ikonok szimbólumainak megismeréséhez és a nem jóslásra használt sorselemzéseknek az alap-logikája megértéséhez.
A Kelta Kereszt hét kiválasztott és sorjában kitett ikonnal dolgozik, egészen pontosan: hat plusz egy ikonnal, amely hét kártya-lapot a következő képpen választunk ki a 22-es kártyapakliból: Elsősorban kiválasztjuk azt az egyes pozícióba (a kereszt középpontjába) elhelyezendő alap-ikont, amelynek az alapjelentése és a „segítő” szimbólumai a leginkább megfelelnek és jellemzik azt az életproblémát, sors-kérdést, aminek a megoldása érdekében a sorselemzést el akarjuk végezni, illetve amely kérdésre választ akarunk kapni. Ily módon tehát a pakliban 21 darab kártyalap marad, vagyis 3X7 darab kártyalap, amit keverés után, a keverés által adott sorrendben (felülről lefelé tehát), arccal lefelé fordítva, három egymás alatti sorban és hét oszlopban helyezünk el az asztallapon, vagyis három sorba hét - hét kártyát helyezünk el lefelé fordítva.
Ez után az első kirakásos műveletnek a végeztével, megkérjük az illető személyt, aki számára a sorselemzést végezzük, hogy amennyire nyugodtan és finoman csak lehet („finoman és nőiesen”!) egymás után, válasszon ki mind a három hét kártyalapot tartalmazó sorból két darab kártyalapot, vagyis összesen hat darab kártyát (2X3 = 6) és anélkül, hogy felfordítaná azokat és a kiválasztás sorrendjében, adja a „kártyavető” személy kezébe. Az értelmező ezeket a lapokat (a hat darab kiválasztott kártyát), a kiválasztás sorrendje szerint - és még mindig arccal lefelé fordítva! - , elhelyezi a bal kezébe. Miután ez megtörtént, a maradék lapokat össze lehet szedni és félretenni. A Kelta Kereszt kirakását és az értelmezést úgy kell elkezdeni, hogy a kereszt képzeletbeli középpontjában elhelyezett első (egyes számú) pozícióba került alap-ikon alá, a kereszt alsó száraként, immár felfordított arccal elhelyezzük azt az ikont ábrázoló kártyát, amely a balkezünkbe gyűjtött hatos csomónak a legaljára került (amelyet az a személy aki számára a sorselemzést végezzük, elsőként kiválasztott).
Ez, a kettős pozícióba kerülő ikon jelentéstartalma és a kiegészítő szimbólumai fogják jelezni - jelenteni számunkra a felvetett probléma igazi, spirituális és kauzális (szellemi) gyökerét és alapját. Vagyis azt, azokat a negatív képzeteket, félelmeket, szorongásokat és/vagy ambíciókat, amelyeket a „sorselemzett” személy a tudattalanja legmélyén táplál az élettel, a sorsával, illetve az életét és a sorsát meghatározó személyekkel, vagy a sorsának az elemeit képező társadalmi, kulturális, vallásos, anyagi, stb. körülményekkel szemben. Láthatjuk tehát, hogy ez egy igen fontos pozíció, mivel a kettős pozícióba kerülő ikon jelentésének a helyes értelmezése máris feloldhatja az illető problémát, illetve választ adhat a probléma által felvetett sors-kérdésre. Ezért is hívjuk az ide kerülő ikon-ábrázoló lapot gyökkártyának. De nem csak az illető személy tudattalan lelki és szellemi világában létező görcsöket, tévképzeteket és negatív ambíciókat tárja fel a kettős pozícióba kerülő ikon, hanem azokat a távoli múltban elkövetett tetteket (vétkeket) is, amelyek a jelenben firtatott problémát, nehéz sors-krízist, drámai, vagy tragikus élethelyzetet előidézték.
Ezt az értelmezést követően, a bal kezünkben megmaradt öt lap közül ugyancsak kivesszük a legalsót és a kereszt jobb szárnyaként (a mi balkezünk felőli oldalon, amennyiben a kirakandó keresztel szemben ülünk), felfordított arccal a hármas pozícióba fektetjük. Az ide kerülő ikon azt a közelmúltban előállt sors-helyzetet, illetve annak a felismerésnek a jellegét jelzi, amikor a sorselemezett személy rá jött arra, hogy az egyes ikon által megtestesített sorsprobléma annyira fontos (súlyos), hogy valamiképpen meg kell oldani, illetve fel kell oldani. A hármas pozícióba kerülő ikonnak tehát inkább jelző, illetve megnyugtató, mint lényegi szerepe van. A kártyavető - sorselemző személy számára azt jelzi, hogy a kettős pozícióba került Ikon jelentéséből kiolvasott mélytudati problémák milyen életjelenségekhez vezettek az akuttá vált problémás élethelyzet (esetleg betegség, baleset, személyi, vagy anyagi veszteség) mellett és a sorselemzett személy számára viszont, aki átélte az illető eseményeket megnyugtatásul szolgál, hogy a kártya jelzései helyesek és kártyavető jó nyomon jár, nem vezeti őt félre.
A kirakásra soron következő kártya ikonja, amely a kereszt felső szárát fogja képezni és a négyes pozícióba kerül, azt a következtetést jelzi, amelyre a sorselemzett személy időközben eljutott a kérdezett - kutatott sorshelyzete megoldásaképpen, vagyis azt a gondolatot, ami szerint ő megoldhatónak véli a jelenben a problémáját. Azok a személyek, akik valamelyest helyes spirituális tájékozódással rendelkeznek és nem jóslásra számítanak, hanem komolyabb sorshelyzet értelmezésre, általában elég helyes következtetésekre jutnak és jól látják a felvetett problémájuk megoldási lehetőségeit, ezért az innen kiolvasható gondolataikat, elképzeléseiket nem mint elvezendő, helytelen megoldásokat kell értékelni - értelmezni, hanem mint megjegyzendő, megtartandó és beváltandó - alkalmazandó gondolatokat, ötleteket. Ezek a gondolatok, ötletek azonban - amelyek majdhogynem egy az egyben szoktak találni a négyes pozícióba kerülő ikon jelentés tartalmával - még nem lesznek elegendőek a probléma teljes feloldásához. Ennek a pozíciónak is könnyebb, de legalábbis nem olyan súlyos a jelentése mint a kettős pozícióba és főként az ötös pozícióba kerülő ikonnak. Inkább a kártyavető személy spirituális tájékozódását segítő funkciója van és természetesen a sorselemezett személy bizalmát megnyerő funkciója. És erre a bizalomra szükség is van, mivel a sors-probléma feloldási lehetőségét jelző ikon jelentése általában mindig gyökeresen el szokott térni, nem csak hogy a sorselemzett személynek a probléma megoldására vonatkozó elképzeléseitől, hanem a éppenséggel kártyavető - értelmező személy elképzeléseitől is. Én is csak nyolcévnyi gyakorlat, illetve metafizikai gondolkozás után jutottam el oda, hogy a megoldást jelző ikon jellegét, illetve a megfelelő kártyalapot előre meg tudjam sejteni (a magam számára meg tudjam jósolni).
És ez logikus is. Hiszen az embernek a Lilith által befolyásolt, illetve létrontás (a bűnbeesés) logikája szerint működő spekulatív gondolkozása, merőben eltér az élet és a lét eredeti rendeltetésének a logikájától. És amiként a személyi horoszkópok értelmezése közben is kiderül, általában mindenki ott keresi a boldogságát és az üdvösségét ahol nem kellene és abba az irányba, amerre az igazi életfeladatai várják, és ahol megtalálná a beteljesedést és a harmóniát, eszébe sem jutna keresni, illetve, ha eszébe is jutna, mivel a sorsa, vagy más, bölcsebb személyek ezt számára jelzik, ellenségesen elhárítja magától ezeket a cselekvési és magatartási lehetőségeket.
A kereszt bal oldali szárát (a kereszttel szemben ülő kártyavető személy jobb oldala felöli szárát) képező, soron következő, ötös pozícióba kerülő kártyalap ikonja tehát, a felvetett probléma gyakorlati megoldását jelzi. Vagyis azt a létfontosságú tettet, cselekvést, vagy cselekvéssort, illetve azt a magatartási - viszonyulási formát (mentalitást) szimbolizálja, amelynek az elkövetése, elvégzése, illetve felvétele - felvállalása, a felvetett sorsprobléma megoldásához és a krízis feloldásához (a gyógyuláshoz - kibéküléshez - megbocsátáshoz) elvezethet, vagyis azt a tettet, cselekvést, magatartást, amely elindítja a sorseseményeket a pozitív kibontakozás (sors-megoldás, krízisfeloldás) irányába. És eben a fázisban úgymond véresen komollyá válik mind a sorselemzés, mind a sorshelyzet, mivel a hetes pozícióba kerülő ikon által jelzett pozitív megoldás, amire a felelőtlen és metafizikailag tájékozatlan sorsértelmezők a jóslataikat alapozzák, csak és csakis akkor következik be, ha az ötös pozícióba került (negyedik) ikon jelentését helyesen értelmezzük és ha ezt a jelentést a sorselemzett személy el is fogadja és végrehajtja. Természetesen, itt még a „legrosszabbnak”, illetve legsötétebbnek (negatív jelentéstartalmúnak) képzelt ikonok jelentését sem szabad a közismert elnevezésük jelentése szó szerint és negatívan értelmezni. Amint később meg fogjuk látni, 13-as kártya ikonjának, a Halálnak például koránt sem az a jelentése, hogy a sorselemzett személynek meg kell halnia, vagy isten őrizz, meg kell gyilkolnia valakit, hanem az, hogy valamiről, vagy valakiről ami a felvetett problémával kapcsolatos végleg lemondania, annak (például egy szokásának, vagy elgondolásának) gyökeresen hátat kell fordítania. A 15-ös ikon viszont koránt se azt jelenti, hogy félni kell az ördögtől és elbújni előle, hanem azt, hogy a felvetett problémával kapcsolatos félelmeivel, esetleges hátsó (alantas) gondolataival, kísértő érzéseivel, sóvárgásaival becsületesen és nyíltan, lehetőleg minden önámítás nélkül szembe kell néznie és önmagának ezeket az alacsonyrendű érzéseket, gondolatokat, vágyakat maradéktalanul be kell ismernie.
De a sorsértelmezés igazából csak most, a hatos pozícióba kerülő (a kereszt alá, vagy a kereszt mellé elhelyezett) ikon értelmezésénél válik igazán komollyá és nehézzé, mivel a hatos pozíció a vízválasztó pozíció, vagyis a tényleges krízis-állapotokat jelző ikonnak a helye. Amennyiben ugyanis, valaki maradéktalanul és helyesen felismeri, felvállalja és el is végzi (betartja) azt, amit az ötös pozícióba került ikon jelez, az első látásra (egészen pontosan: csak látszatra tehát!) minden összezavarodik az életében, a felvetett problémával kapcsolatosan, sőt: látszólag még az attól független sorselemek, sorshelyzetek is felborulnak, vagy kizökkent az addig normálisnak képzelt kerékvágásukból. És ez megint csak logikus, hiszen amennyiben megtesszük azt a sorsdöntő lépést, elkövetjük azt a cselekvést, illetve felvesszük azt a szükséges mentalitást, amely az életünknek az eredeti, spirituális rendeltetése irányába fogja vezetni a sorsunkat, pontosan annak az addig normálisnak képzelt életrendnek, személyi, vagy családi állapotnak kell felborulnia és gyökeresen átváltoznia, ami a megoldani vágyott problémánkat (betegséget, konfliktust veszteséget) okozta. A legtöbbször ez, az általunk normálisnak, vagy jónak, helyesnek és rendesnek tudott (képzelt) és általunk létrehozott, de mindenképp (Még ha csak a megszokás miatt beletörődésképpen is!) - egy általunk fenntartott, életrend (Ami igazából a drámai, vagy tragikus sorshelyzetet okozta!), esetleg egy rokoni, baráti, vagy éppenséggel élettársi viszony, esetleg egy jól jövedelmező, vagy legalábbis kényelmes foglalkozás, vagy látszólagos biztonságot jelentő munkahely, stb. szokott lenni. A sors-helyzet megváltozása, felborulása tehát nem látszólagos, hanem igenis reális, csupán az a látszólagos, hogy mi azt hátrányosnak, károsnak, vagy veszélyesnek találjuk, holott épp ez a megváltozott (feje tetejére állt, a „rendes” útjából kitért) új sorshelyzet lesz az, amely a hetes pozícióba kerülő ikon által jelzett pozitív megoldást eredményezi. Ezért tehát nagyon fontos, hogy felhívjuk az illető (sorselemzett) személynek a figyelmét arra, hogy nem kell megijednie a krízis-helyzettől és nem kell visszakoznia és semmiképp nem kell visszarendeznie mindent a régi állapotok szerint (ami egyébként úgy sem lehetséges!), hanem bízva a pozitív jövőben, előre kell lépnie tovább és/vagy kitartania megalkuvás nélkül.
A hetes pozícióba kerülő (a bal kezünkben a hatodik, vagyis a legfelső) kártyalap ikonjának, amelyet a hatos pozíció ikonja mellé helyezünk, minden esetben csak és csakis pozitív a jelentése - még akkor is tehát, ha szintén a számunkra „legijesztőbb” (legfélelmetesebb) ikont ábrázoló kártyalap kerülne oda. Így például a 13-as ikonnak a jelentése az, hogy sikerül valamitől, vagy valakitől, ami a problémának az igazi okát képezte, vagy létrehozta és fenntartotta maradéktalanul megszabadulnunk és ettől ezektől a szellemi, lelki, vagy anyagi (személyi) terhektől megszabadulva haladhatunk és fejlődhetünk tovább, vagy a ha a 15-ös kártyának az ikonja, az ördög kerül ide, ennek a jelentése az, hogy megszabadulunk a bajainkat (betegségeinket, konfliktusainkat, veszteségeinket) és nehéz sorhelyzeteinket előidéző kísértésektől, alantas vágyainktól, gondolatainktól, vagy félelmeinktől, szorongásainktól.
Ezek után talán máris érthető, hogy igazi sorselemzés és a primitív jóslás közötti különbség a végeredményekben, illetve a következményekben van. A jóslással akkor sem ér semmit a személy, ha a Tarot által feltárt jövőképe szerint úgymond szerencsés fordulat állna be az életébe, vagy megnyugodhat afelől, hogy semmiféle veszély (betegség, baleset, vagyonvesztés, szeretett személynek, személyeknek az elvesztése, stb.) nem fenyegeti, illetve akkor sem, ha bele nyugszik a „szerencsétlen sorsába”. Az avatott és tényleges sorshelyzet feltárás viszont, valamint a negatív személyi determinációkból eredő (a karmából eredő!) lelki és szellemi állapotoknak a feloldását és meghaladását, illetve a személyi életképzelet megtisztulását és ezáltal az illető személynek a spirituális fejlődési programja szerinti új, pozitív képességek kialakulását szolgálja. Hogy miért ér többet az elsőnél a második? Egyszerűen azért, mert, amiként azt a Tarot tízes ikonja, a sors-kerék is ábrázolja, a kiegyenlítődés törvénye miatt, és annak alapján, teljesen hiába van valakinek mondjuk egy számára kedvező csillagzat miatt un. szerencséje, hiába ér valakit egy szerencsés helyzet az élete egy bizonyos szakaszában, amennyiben ezt a helyzetet nem képes az ő személyi fejlődési élet-programjának megfelelően, a spirituális fejlődése érdekében felhasználni. Sőt: a legtöbb esetben (az esetek 96 százalékában) az ilyen „szerencse” által sújtott személyek, ahelyett, hogy harmonikus és egészséges lényekké válnának, éppenséggel visszafelé fejlődnek a „szerencséjük” által nyújtott lehetőségekkel, vagyis a szerencse által nyújtott kényelmi állapotokban és természetes, hogy ennek megfelelően a közeljövőben, vagy a távoli jövőben ennek a vissza felé történő fejlődésnek (a „vissza - élésnek”) jelentkezik a negatív következménye. Akár a személyi kapcsolatok megromlásában, akár pszichés, vagy más, szellemi betegségek formájában.
Amennyiben az illető személy nem degradálódik spirituálisan, hanem mindössze stagnál „a szerencsés élet”, vagy a jól kihasznált - kiaknázott sorsfordulatok következtében, egyszerűen el fogja veszíteni az un. „szerencséjének” a tárgyát illetve az alanyát, amiként azt a sorskeréken le - fel körhintázó, keruboknak, szfinxeknek, csóré fenekű majmoknak a látszatra váltakozó, de végeredményben azonos körben mozgó pozíciója is jelzi.
Az igazi (helyes) sors értelmezés szerint viszont, a fentiek tudatában a jóslás egyáltalán nem érdekes, sőt: a az un. kártyavetés éppen azt mutatja meg, hogy miképpen oldhatjuk fel a negatív sors-determinációkat és ezáltal miképpen szállhatunk ki a sors-determinációk szerencse - szerencsétlenség ördögi köréből, hogy miképpen juthatunk ki az anyai ági ősszülőnk által önkéntelenül ránk hagyott negatív sorshelyzetek labirintusából, és miképpen vehetjük a kezünkbe a sorsunkat (az un. „egész - ségünket”) és adhatunk az egyetemes törvényekkel és a személyes fejlődési sorsprogramunkkal harmóniában álló kreatív értelmet az életünknek.
Ezért a komoly értelmezésben, a különböző „kártyavetési” módoknak a (jóslásnak) megfelelő pozíciójába kerülő ikon szimbólumát nem a lehetséges jövő szerint kell értelmezzük, hanem annak a szükséges lépésnek, annak a külső magatartási formának, vagy belő mentalitásnak (a megoldandó, meghaladandó sorshelyzethez való viszonyulásnak) a jellégét igyekszünk megfejteni, amely lépés, vagy magatartás - mentalitás az eredményes és pozitív sorskibontakozáshoz vezethet. De olyan módon, hogy ezáltal és eközben az a személy aki számára a sorselemzést végezzük, ráébredjen a sorsának egy igen fontos, motívumára, mozzanatára. Ezt a fejlődési elemet, ennek a fejlődési folyamatnak a jellegét viszont nem nekünk kell kitalálni, hanem a kártyavetés különböző pozícióiba kerülő ikonok szimbólumrendszerének az értelmezése adja ki, sőt: minden kártyavetési módszer (rend) tartalmaz egy olyan ikon-pozíciót, amely erre, a fejlődési elemre, folyamatra utal. A Kelta - kereszt nevű elemzésben, amely szerint az alábbiakban be fogom mutatni a Tarot ikonjainak a metafizikai értelmezését, ezt a fejlődési jelleget és mozzanatot (folyamtatot) jelző pozíció közvetlenül a megteendő szükséges lépést (felveendő mentalitást) jelző ötöst pozíciót követő hatos pozícióba kerülő ikon jelzi. Bár látszólag ez, a krízis jelegére utaló pozíció, egy fölösleges mozzanat a Kelta kereszt rendszerében, végeredményben ennek a helyes megvalósítása - végig élése a legfontosabb momentuma a sors-feloldásnak, mivel előfeltétele annak, hogy amennyiben helyesen értelmeztük és helyesen tettük meg a szükséges lépéseket (helyen avatkoztunk be az adott sorshelyzetbe, a hetes pozícióba kerülő ikon által jelzett megvalósulás (következmény) végeredménye pozitív lehessen.
Lehet, hogy mint minden elmélet, ez egy kicsit bonyolult, de biztos vagyok abban, hogy mihelyt az olvasó az első három, vagy négy ikonnak az imént ismertetett különböző pozíciókban való értelmeződését elolvassa, azonnal megérti a helyes (és értelmes!) sorselemzés alaplogikáját.
Ami a kelta keresztnél az adott probléma feloldása szempontjából kevésbé fontos és végülis csak eligazító, bizalom-szerző funkcióval rendelkező 3 és a 4 pozícióba kerülő ikon-értelmezési módozatokat illeti - remélve, hogy azok a személyek, akik amúgy is az általam feltárt Tarot értelmezést tarják helyesnek, rendelkeznek annyi egészséges logikával, hogy ebben, a nem-jóslási logikai rendszerben, a megfelelő értelmezésekre maguktól is rá tudnak jönni - egyelőre nem részletezem úgy, mint a többi pozícióba kerülő ikon-értelmezéseket. Ezt, valamikor a közeljövőben, egy, az Ikonok értelmének a részletesebb leírását tartalmazó, tágabb (bővítettebb) Tarot-értelmezés közben fogom elvégezni. Egyelőre csupán a Tarotról, illetve a Tarot használatáról alkotott téves koncepciót volt szándékomban kijavítani és az olvasóim számára a Tarot eredeti (metafizikai - spirituális) értelmét és funkcióját - és nem utolsó sorban a megérdemelt méltóságát! - helyre állítani.

Addig is „szerencsés” használatot kívánok: Kozma Szilárd

I. A Mágus.

A személy által tudatosan vállalt, felelősségteljes és önálló (autonóm) - és ezért mágikus következményekkel járó! - magatartásnak és tetteknek a szellemét jeleníti meg. Azt, a várható következményekért minden felelősséget maradéktatalnúl felvállaló, tudatos és határozott személyi tett és tettek szellemiségét, amelynek a bátorság következtében és a bátorság által mágikus hatása is van a személy életére. Az Ascendens szerinti tudatosságot és a tudatos vállalást és vállalkozást, a teljes értékű (egészséges) személyi jelenlétet. Az egyetemes léttudattal egybekapcsolt személyes jelenlét - tudatot jelenti, a személynek a teljes mértékű "bedobását" részvételét és felelős jelenlétét egy bizonyos tettben, helyzetben, állapotban, valamint ennek a jelenléttudatba és egyéni felelősségbe ágyazott tettnek a mágikus erejét is.

A Kelta Kereszttel végzett sorselemzésnél első pozícióba akkor tesszük ki a Mágus ikonját, amikor egyéni elgondolásunk és megfontolásunk szerint, valami igen fontosat el akarunk érni, vagy meg akarunk tenni, illetve egy sorsdöntőnek számító folyamatot, ügyet, vagy vállalkozást a határozott személyes tettünkkel, szavainkkal, vagy a határozott és egyértelmű külső magatartásunkkal és belső mentalitásunkkal el akarunk indítani.

Második pozícióba kerülő ikonként azt jelzi, hogy annak a problémának, aminek a megoldására eligazítást, irányítást, szellemi tanácsot várunk a Tarottól, az igazi és rejtett (spirituális) egyik lehetséges oka az, hogy a megoldást, a beteljesülést, vagy a kibontakozást túlzott mértékben kötjük a személyi elképzeléseinkhez, egy bizonyos személyi elképzeléshez (rögeszméhez) és ezáltal negatív mágiával befolyásoljuk a vonatkozó élethelyzetet, élethelyzeteket, illetve, hogy valamely személyi kapcsolatunkhoz, annak a jellegéhez, minőségéhez, kapcsoljuk erőszakosan (mentális erőszakkal) a beteljesülés, megoldás lehetőségét. Másik lehetséges ok, az előbbinek a szöges ellentéte, vagyis az, hogy személytelenül viszonyulunk, vagy akarunk viszonyulni a problémához, un. személyi képviselőn, érdekképviselőn, vagyis közvetítőn (ügyvéd, szülők, barát, ismerős, munkatárs, stb.) keresztül akarjuk (akartuk) megoldani a problémát, vagyis, hogy személytelenül, távolságtartóan, nem eléggé odafigyelve, felületesen, vagy esetleg finnyáskodva, kezeljük, kezeltük, a kérdést.

Ötös pozícióban általában az Ascendens konstellációja által jelölt jellegzetes és határozott magatartási forma felvállalásának és kinyilvánításának a szükségességét jelzi egy bizonyos helyzetben, vagy azt, hogy elérkezett az Ascendens konstellációjának megfelelő magatartási és gondolkozási formák felvételének, gyakorlásának és e spirituális magatartás állandósításának az ideje. Mindenképp a tudatos, határozott és bátor személyi magatartás szükségességét jelzi, de nem csak kifelé, a környezettel szemben, hanem elsősorban saját személyi gyengeségeinkkel, bizonytalankodásainkkal és hitetlenkedéseinkkel szemben is.

Hatos pozícióban jelenti a személyi bizalom és önbizalom, valamint a személyi öntudat és a hit elvesztését, a személytelenséget és a bizonytalankodást, a hitetlenséget, illetve a hit elvesztését és ezáltal a pozitív, sorsalakító mágikus képességek (a mágikus képzelő erő) elvesztését és zavarát, el egészen a fekete mágiázási késztetésekig, illetve annak a konkrét gyakorlásáig is elmenően.

Hetes pozícióban jelentheti mind a személyi képzeleti és mentális egészség helyreállítását - helyreállását, mind a szellemi személyiségünk megvalósításához és kiteljesedéséhez szükséges lehetőségek, körülmények és állapotok határozott és tartós létrejöttét, a sorsalakító mágikus képességek megjelenését és pozitív hatását a személyünkben és az életünkben.

II. A papnő

A tárgytalan őssóvárgásokat, az anyai ágon örökölt sor-negatív programot (a családi Karmát) , a rejtett, önkéntelen és öntudatlan szexuális jellegű zavaros vágyakat, a tévelygési hajlamokat, rögeszmeszerű lelki meghatározottságokat foglalja magában, valamint e sors-meghatározottságok szerinti negatív ambíciókat és kábulási - szédülési késztetésekhez kötött, homályos fantázia-világunkat, az álmokat és az irracionális nappali ábrándozásokat, a homályos és zavaros sejtelmeinket, valamint e sejtelmekhez kapcsolódó, irracionális képzeteinket és félelmeinket. Jelentheti a kettősséget, illetve a megkettőződést és ugyanakkor a ketté törést, a megtörtséget, a töredezettséget, a kétséget és ezért a „fél- elmet” . Az ikon utalás arra, hogy ami velünk történik, ami épp folyamatban van az életünkben, annak az igazi oka nagyon mélyen a tudattalanunkban (lelkünkben), illetve a családunknak az anyai ági felmenők rejtett vágyaiban és tragikus történetében keresendő. Ennek az oknak a tudomásul vételétől és részletes megismerésétől nem kell félni, hanem azt minél hamarabb és minél alaposabban meg kell ismerni és a megismert tényeket, mint sorsunknak és személyiségünknek igen fontos részeit (mozzanatát) teljes mértékben a sajátunkévá kell elfogadni és a tudatosítás (szembenézés: elfogadás) segítségével a negatív hatásait fel kell (fel lehet!) oldani. A Lilith és a Sárkányfarok ikonja, vagyis a negatív karma (sorsprogram) helyes avagy helytelen olvasatának az ikonja.

A kelta kereszt módszerével végzett sorselemzéskor, akkor tesszük ki első kártyának a Papnőt, ha valami homályos (sötét), zavaros, tisztátalannak érzett, vagy gondolt, irracionális és megmagyarázhatatlan dolgot érzékelünk az életükben, saját magunkkal, szerelmünkkel, egy (általában ellentétes nemű) idegen személlyel, vagy egy furcsa élethelyzettel kapcsolatban, és tisztázni szeretnénk a helyzetünket, illetve a saját viszonyunkat az illető személlyel, vagy állapottal (pl. ellenállhatatlan szerelmi vágy, illetve szexuális vonzódás, vagy antipátia, vagy racionálisan indokolatlan gyűlölet érzés) kapcsolatosan. Kitehetjük a kártyát alvási zavaraink igazi (rejtett) okára és feloldási (megszűntetési) lehetőségekre való válaszkeresés céljából is.

A sorselemzésünk tárgyát képező probléma gyökerét, rejtett spirituális okát jelző pozícióban azt jelzi a Papnő ikonja, hogy a problémánknak az igazi oka a sors-rendeltetésünkben, illetve az anyai ágon öröklőtt sors-meghatározottságainkban, vegyis ezek feloldatlanságában keresendő. Szükség van tehát a személyi meghatározottságainknak, negatív családi és személyi tévképzeteinknek a feladására, a hibás családi, vallásos, nemzeti, kulturális stb., tradíciókból eredő (pl. az étkezéssel, táplálkozással kapcsolatos tradíciókból eredő) alapállásunknak a megváltoztatására.
Vagy szükség van a meghasonlásra, önáltatásra, korrupcióra, kényelemre és kéjelgésre való hajlamainknak, vagyis titkos érzelmi, vagy szexuális sóvárgásainknak, rejtett ambícióinknak és rejtett félelmeinknek, önkéntelen szorongásainknak, az anyai ági családi öröklődés szempontjából történő részletes és pontos feltárására és megismerésére, ezek meghaladására és feloldására, pozitív képességekké való átalakítására.

Ötös pozícióban a Papnő arra utal, hogy mélyen magunkba, illetve a tudattalanunk zavaros rétegeibe, illetve az anyai ági őseink rejtett szerelmi történeteibe, azok szívének titkos és elfojtott vágyaiba kell behatolnunk, mert az illető problémára a tőlük örökölt szexuális jellegű, öntudatlan és rejtett sóvárgásainkban, tévképzeteinkben, a saját magunk félrevezetésére való önkéntelen hajlamainkban, a csak álmaink szintjén jelentkező vágyainkban, ambícióinkban, illetve a személyi múltunkban, vagy a családunk titkos múltjában találjuk meg a választ. De ugyanakkor és az előbbiekkel szoros összefüggésben azt is jelentheti, hogy a szímbólikus álmaink metafizikai értelmezése és ezeknek az értelmeknek a következtében végzett gyakorlati lépések jelenthetik a felvetett problémánkra való megoldást.

Hatos pozícióban a tudattalan sóvárgásokból eredő, illetve e sóvárgások által elindított negatív imagináció mágikus hatásaként bekövetkező sors-zavart, a zűrzavart, a betegességig menő szellemi homályt és a beteges (szexuális, vagy más jellegű) vonzódásokat, kísértéseket, gyűlölködési késztetéseket, a talajvesztettséget, a lelki, szellemi és spirituális káoszt jelenti.
De jelenti a téves és negatív sors-értelmezéseket és értelmeződéseket is, a személyi sors erők iránti teljes bizalom vesztést, a személyi rendeltetés eredeti pozitív értelmének a megtagadására való késztetéseket, a sors-könyvében való olvasási (értelmezési) képességek elvesztését és csődjét. Ebben az esetben nagyon jó tudni azt, hogy mindez csupán annak a jele, hogy jól dolgoztunk előzőleg, hogy helyesen értelmeztük és jól végrehajtottuk azokat a szükséges cselekvéseket és magatartási formákat, amiket az ötös pozícióban álló ikon jelölt és következik, hogy azok a pozitív jelentések, amelyekre a 7 pozícióban álló kártya ikonja utal, bekövetkezzenek.

Hetes pozícióban arra utal, hogy valamiképpen tisztázódik és feloldódik (elmúlik) az a zavaros élethelyzet, a sorskérdés, amely kapcsolatban áll az első pozíció kártyalapjának ikonjával és amire az általunk felvetett kérdés vonatkozott, illetve, hogy ezentúl ebben a vonatkozásban képesekké válunk tisztán és értelmesen olvasni a sorsunk könyvében (saját lelkiismeretünkben, rejtett vonzalmainkban és ambícióinkban), aminek köszönhetően egyre kevesebb bonyodalomba, tisztátalan (tisztázhatatlan) helyzetbe fogunk sodródni a jövőben. Végső soron arra is utalhat, hogy megszűnnek a tudattalan szorongásaink, az alvási zavaraink, vagy a rémálmaink.

III. Az Uralkodónő

Nem csak az anyagi bőséget és a szív gazdagságát - a Jin típusú imagináció és a női szellemiség finomságát jelenti, hanem a test - lélek - szellem hármas egységének a megvalósulását is, az információ-áthatolás - a szent szellem ereje: a logosz ereje által. A személyi egészséget jelenti tehát, a bennünk is meglevő és az általunk is megnyilvánuló teremtő őserők: fény és a szeretet közötti információ áthatolást, az egészségállapot és az egészséges egységtudat, illetve a szeretet éberségét és a szeretetbe ágyazott éberség alaposságát és megbízhatóságát (a misztikusok szerint: a szeretet ősi teremtőereje által kisugárzott élet-energiákat) testesíti meg. De megtestesíti a kultuszt, a kultikus helyzetet és állapotot is, amikor olyan cselekedeteket hajtunk végre, amelyek arra hivatott emlékeztetni az egész lényünket, hogy az ittlétünknek (életünknek) spirituális értelme és funkciója van, hogy minden tettünknek, érzésünknek, gondolatunknak és képzeletünknek egy, a személyi struktúránkkal spirituálisan összhangban álló következménye van azon túl, hogy mi általában csak a gyakorlati (pragmatikus) célokat és következményeket észleljük és érzékeljük.

A Kelta kereszttel végzett sorselemzésnél akkor tesszük ki az Uralkodónő ikonját egyes kártyának, amikor egy bizonyos, általában anyagi értelemben vett, jobb (remélt) élethelyzet, vagy (anyagi - családi) állapot megvalósulásához és egy általunk jobbnak gondolt anyagi megvalósításhoz és érzelmi stabilizálódásához vezető konkrét lépés, tett, illetve a szükséges magatartási forma természete felől szeretnénk valamit megtudni. De épp úgy kitehető a (testi, lelki, vagy szellemi) harmónia és egészségi állapotnak a visszanyeréséhez szükséges lépésre vagy mentalitásra való rákérdezés (kíváncsiság) esetében is, mint ahogy olyan kérdésre is választ kaphatunk általa, hogy egy bizonyos helyzetben, vagy időszakban milyen színezetű kultikus magatartás, milyen jellegű kultusz a legmegfelelőbb számunkra az újjá születésünk, feltámadásunk és megváltásunk - az üdvösségünk - érdekében?

A probléma igazi gyökerét, vagyis a valóságos, de rejtett szellemi - spirituális okát jelző kettős pozícióban, az Uralkodónő azt jelzi, hogy az a magatartás, illetve cselekvéssor, ami a sorsválságot előidézte, lényegi kapcsolatban áll az öncélú élvezet- és kényelem - vágyunkkal és a luxusszeretetünkkel, illetve a pénz és a gazdaság utáni öncélú (esetleg beteges) sóvárgásunkkal. Esetleg az ugyancsak az előbbiekhez kötött öncélú (anyagi) biztosítottsággal, ilyen jellegű vágyainkkal, korábbi törekvéseinkkel. De jelentheti a hibás problémakezelést is, illetve a természetellenes és az erőszakos probléma-kezelést, az erőszakos és természetellenes beavatkozást, mind gyakorlati, mind mentális - képzeleti (ideális) szinteken, annak ellenére, hogy a mi elgondolásunk, a mi képzeteink szerint ez a kezelési mód, ez a fajta beavatkozás, vagy "finom" irányítás, természetesnek és jogosnak tűnik.

Ötös pozícióban arra utal, hogy az, amit tenni kell, még akkor is nagyon megfontolandó és átgondolandó, ha nem épp egy kultikus aktusról van szó, hanem egy nagyon is pragmatikus tettről. Hogy nagyon kell vigyáznunk arra: amit tenni készülünk, annak több dimenziós következményei vannak (lesznek) és ezért igen kell vigyázni arra, hogy minden dimenzió (az élet minden vetülete) irányába egyaránt nyílt és korrekt (becsületes, tisztességes, a várható hosszú távú következményekkel is számoló cselekedet, vagy magatartási forma kell legyen.

Hatos pozícióban arra utal, hogy miután az ötös pozícióban megjelenő ikonnak megfelelő tettet elkövettük, vagyis a megfelelő magatartást felvettük, olyan krízis áll be az életükbe, amelyből minden szakralitás és harmónia hiányzik, illetve, hogy mindenféle becstelen (de legalább is annak látszó) és a botrányosig elmenő, zavaros és korrupt - személyünket és tetteinket minden dimenzió szintjén kompromittáló - látszat-körülmények jönnek létre az életükben, helyzet, amit egészségesebb lesz józan értelmezéssel tölteni, mind lázadással, vagy kétségbeeséssel és magyarázkodással.

Hetes pozícióban arra utal, hogy amennyiben az ötös és a hatos pozíciókban megjelenő ikonok által jelzett színezet szerint: helyesen cselekedtünk, az a bizonyos probléma, amire rákérdeztünk - és amely valamilyen kapcsolatban áll az egyes pozícióba választott ikon szimbólumával, egy olyan kultikus jellegű megoldást - esetleg feloldást - nyer, aminek következtében az életünk többlet jelentést kap a korábbiakhoz viszonyítva, illetve aminek következtében képesekké válunk az életsorsunk eredeti célját és funkcióját megérteni és tisztábban látni. Esetleg, hogy kultikus helyzetbe, állapotba kerülünk, vagy olyan (anyagi és családi - társadalmi, vagy természeti) életkörülmények közé, amelyben mindaz, amiről szó volt az előbbi mondatokban megérthető és átélhető.

IV. Az uralkodó (A király)

Olyan sors-helyzetre utal, amelyben a társadalmi - közösségi törvényesség és rend érdekében, illetve saját helyzetünk törvényesítése és rendbetétele érdekében fegyelmeznünk kell magunkat, félre kell tennünk különböző típusú és jellegű félelmeinket, haragunkat és ellenérzéseinket, félelmeinket, az életről és a létről alkotott (és az élet folyamán belénk rögzült) különböző szellemi, vagy morális képzeteinket, aggályainkat, a másokkal szembeni elvárásainkat, előfeltételeinket és előítéleteinket és erős önfegyelemmel meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy egy adott törvényes rend - a megfelelő és épp érvényben levő (aktuális) társadalmi jogosítványokkal, engedélyekkel és elismervényekkel együtt - létrejöhessen az életkörülményeinkben. Az ikon arra is utal, hogy mindehhez szükséges / vagy általában olyan időszak következik az életünkben amikor, szükséges uralkodnunk saját gyengeségeinken, illetve érzelmeinken és vágyainkon és önkéntelen késztetéseinken, vagy pillanatnyi benyomásainkon és szenvedélyeinken (szenvedélyes természetünkön), annak érdekében, hogy úrrá legyünk egy aktuális helyzeten, illetve saját gyengeségeinken, esetleg a kedvezőtlen körülményeken és a kitűzött célunkat elérhessük.

A Kelta - kereszttel végzett sorselemzésnél akkor tesszük ki első kártyának, amikor arra keressük a választ, hogy miként tudjuk élethelyzetünket stabilizálni, törvényesíteni, illetve a szándékainkat és az akaratunkat úgy érvényesíteni, hogy az összhangban álljon a mi egyéni elképzeléseinkkel, valamint az egyetemes törvényekkel, de az adott társadalmi közösségi törvényekkel és konvenciókkal is. Egyszerűen: amikor uralkodni szeretnénk egy adott sorshelyzetet, ami inogni látszik, illetve, ami rég óta nem akarja elnyerni, vagy visszanyerni az általunk óhajtott stabilitását, törvényességét.

A probléma gyökét jelző második pozícióba akkor kerül, amikor a mélytudatunkban (rejtett lelki világunkban) huzamosan és nagyon erőszakosan akarunk elérni valamit, illetve, amikor erőszakoskodunk mentálisan valami (sorshelyzet), vagy valaki fölött, annak ellenére, hogy több jelzést is kaptunk már a sors részéről (fejjel kapcsolatos betegségek, balesetek), hogy amit teszünk, vagy tenni akarunk nincs összhangban vagy a sors-programunk (személyi, vagy általános életfeladataink) logikájával, vagy az egyetemes törvényekkel. Ritkán jelentheti mindennek az ellentétét is viszont, vagyis hogy az 1 pozícióba kitett ikon által jelzett problémában nem állunk kellőképp a sarkunkra, nem fektetünk kellő energiát és figyelmet az álláspontunk megvédésére, érvényesítésére. Mindenképpen vagy igen erőszakos vagy igen erőtlen akarat és szándékérvényesítésről van szó.

Amennyiben ötödik pozícióba kerül, ez azt jelenti, hogy nagyon össze kell szednünk magunkat és oda kell figyelnünk, hogy mindaz amit tenni akarunk (vagy ahogyan viszonyulunk) azzal az üggyel, jelenséggel, vagy személlyel, amivel, illetve akivel kapcsolatban a kártyát megkérdeztük, törvényes legyen mind az adott társadalom és közösség törvényei, mind az egyetemes törvények szempontjából.

Hetes pozícióban arra utal, hogy amennyiben az ötös és a hatos pozíciónál jelentkező ikonok által jelölt értelem szerint járunk el, a felvetett témával kapcsolatban, bekövetkezik a törvényes helyzet és állapot, illetve a megfelelő spirituális állapot és a kedvező társadalmi körülmény is: a teljes rend. Jelentheti még azt is, hogy az 5 és 6 pozíciókban megjelenő ikonok által jelölt feltételek mellett és azok következtében, képessé válunk úrrá lenni a gyengeségeinken (alantas sóvárgásunkon, kicsinyességünkön, ambícióinkon, félelmeinken, szorongásainkon, haragunkon, és gyűlöletünkön) és/vagy a nehéznek tűnő körülményeken, olyannyira, hogy rendet tudunk tenni mind a külső, mind a belső életünkben.

V. A Főpap

A felettes én-tudatnak, a személyi kauzális és a spirituális felelősségtudatunk által működtetett (ahhoz kötött és annak alárendelt) lelkiismeretnek az ikonja. Tudatosan megvalósítva: a Krisztusi tudat-állapotot jelképező ikon. Személyi életünk és egyéni sorsunk ősokának, születésünk vezéreszméjének: a személyi sorsprogramunk vezér-ideájának és beteljesülési lehetőségének az ikonja. A személyi (egyéni színezet szerinti) rendeltetésnek, illetve az egyéni rendeltetés beteljesítési lehetőségének az ikonja. A lelkiismereti tisztaság (a felelősségtudatban: a döntési és határozathozatali képességben való zavartalanság) ikonja.

Egyes pozícióban akkor tesszük ki ezt az ikont, ha a lelkiismereti és felelősségi kérdéseink - kételyeink vannak egy olyan kikerülhetetlen személyi tettel, lépéssel, eljárással, vagy mentalitással kapcsolatban, melyet mindenképp el kell követnünk, illetve amit fel kell vennünk. Vagyis akkor választjuk kérdő kártyának, ha kételyeink vannak a saját - pragmatikus gondolkozásunk, rejtett ambícióink, nevelésből és taníttatásból, illetve a tapasztalatainkból eredő táveszméink, alantas vágyaink, sóvárgásaink és tudattalan irracionális félelmeink által befolyásolt - lelkiismeretünk sugallatának a helyességét illetően. Ha kételyeink vannak, hogy nem-e a lelkiismeret hangjának képzeljük a vágyaink, félelmeink, vagy ambícióink által sugallt cselekvési - magatartási irányt, vagy ha meg akarjuk tudni azt, hogy mi lenne a saját sors-programunk (egyéni rendeltetésünk) szerinti helyes döntés egy fontos sorskérdésben.

Kettős pozícióban azt jelzi, hogy lelkiismeretünk és szellemi felelősségérzetünk ellenére cselekszünk, hogy szándékaink, tetteink és cselekvéseink nem állnak összhangban a lelkiismeretünk és az igazi felelősségérzetünk sugallataival, illetve azt, hogy elnyomjuk huzamosan a felelősségérzetünk é a lelkiismeretünk hangját. Jelentheti még azt is, hogy a jelen probléma, amire a sorselemzést végezzük, azért áll fenn, mert a távoli múltban a lelkiismeretünk ellenére tettünk valamit, mert a felelősségtudatunk sugallata ellenére cselekedtünk.

Amennyiben ötös pozícióba jelenik meg, arra utal, hogy bármi lenne is a probléma, aminek kapcsán a sorselemzést végezzük, csakis a legmagasabb szintű (kauzális) felelősségtudatunk - az igazi lelkiismeretünk - szerint kell eljárnunk. Hogy meg kell vizsgálnunk a lelkiismeretünket és annak a hangját semmiképp nem szabad elfojtanunk, vagy önmagunkat különféle érzelmi indokokkal, vagy gyakorlati elméletekkel félrevezetnünk, amikor döntünk. Hogy ebben a kérdésben semmiképp nem szabad a lelkiismeretünk sugallata ellenében döntenünk és nem szabad semmiféle számunkra kényelmetlen, kellemetlen, vagy fájdalmas állapotnak - helyzetnek a mágikus, vagy gyakorlati útón történő megszüntetésére törekednünk.

Hatos pozícióban megjelenve, olyan helyzetre és állapotra utal, amelyben az ötös pozícióba került ikon által jelölt cselekedetünk által kiváltott történtek - események - hatására, olyan mély lelkiismereti válság vesz erőt rajtunk, amelyben erős kételyek merülnek fel, hogy tényleg felelősségteljesen jártunk-e el akkor, amikor az ötös pozícióba került kártya jelentése (motívumai) által jelzett cselekvési mechanizmust, döntést, vagy lépést választottuk annak a problémának a megoldásaképpen, amely érdekében a sorselemzést tesszük. Amennyiben ez a lelkiismereti válság állapot előáll, ez annak lesz a jele, hogy igazából jó úton haladunk, mivel a probléma megoldásra választott lépésünk következtében az eredeti rendeltetésünk logikája szerint újrarendeződnek a sorselemeink: a sorshelyzetünk és viszonyaink, de egy számunkra még szokatlan és ezért kételyeket kiváltó és félelmeket - szorongást okozó, a hétköznapi (racionális) logikánkat meghaladó szellemi logika szerint.

Hetes pozícióban a személyi rendeltetésünk (sorsunk) logikája szerinti sorsvonalaink (sorshelyeztünk, állapotunk) rendeződését jelenti, a sorsbeváltás lehetőségét, illetve a lelkiismeretünk megnyugvását és zavartalan állapotának (tisztaságának) az elérését, ami egyúttal a személyi biztonságérzetet - biztonságtudatot is eredményezi.

VI. A Válaszút, Krízis (Szerelmesek)

A további tévelygés (támolygás, értelmetlen sorsszerű körben-forgás ) és a tudatos sorsvállalással egybekötött sorfeloldási lehetőségeket ígérő személyi életúton való vándorlás közötti választás mozzanatát, a krízis állapotát testesíti meg. A „két út áll előttem, melyiken induljak?” c. népdal által kifejezett krízishelyzetek kártyalapja, amely akkor jelenik meg, vagy akkor használunk, ha olyan életbevágóan fontos döntés előtt állunk, az egyik úton, amelyre a - felmerülő két lehetséges út közül - rá fogunk lépni, „teljes szívünkkel, elménkkel és lelkünkkel”(Jézus) kell majd előre haladnunk, a másikról viszont véglegesen, egyértelműen és határozottan le kell mondanunk, de ennek a választásnak sokkal nagyobb a tétje, mint ahogy azt a népdalból kikövetkeztethetnénk. Problémaoldó kulcsként, annyit föltétlenül meg kell megjegyeznünk, hogy a krízisből nem a kiutat az amely a „szerencsés” irányba (a mennyek országának: a sorsfeloldásnak irányába) vezet, hanem a „be-út”, vagyis a személyi hibabeismerés, a krízisvállalás és a spirituális értékítélet szerinti helyzetértékelést követő megfelelő mentalitás felvétele és következetes gyakorlása.

Egyes pozícióba nem csak akkor választjuk ki, amikor két út közül (két szerető közül) kell kiválasztanunk az üdvösségünk szerinti jobbik utat, amely általában egyáltalán nem a pillanatnyi érdekszövevények logikája (a családi, társadalmi - gazdasági, politikai konjunktúrák logikája) szerint működő gondolkozásunk és elképzelésünk szerinti út. A válaszút, illetve a válság és a krízis ikonját inkább akkor tesszük ki kérdő - hívó lapnak, amikor egy krízis - helyzetnek az igazi (kauzális) okát akarjuk megtudni és annak az egész hátterét megismerni és a krízis feloldásához vezető magatartási formát, illetve a krízisből kivezető utat akarjuk megtalálni.

Gyök pozícióban - kettős kártyaként - a Szeretők ikonja azt jelzi, hogy az adott sorhelyzet személyi, vagy egy családban, kultúrkörben általánosan használt és gyakorolt (tradicionális) téves és rossz (korrupt) értékítéleten, vagyis téveszmén alapuló választás eredményként állt elő. Vagy azért mert az, aki számára a sorselemzést végezzük, másokat elítél, mások fölött ítélkezik, ahelyett, hogy saját magával szembenézne és kritikailag vizsgálná meg tettei indítékait, illetve azért, mert másokat vádol mindazért, ami vele történik. Vagy azt, hogy az illető személy, mind csak a gyors és külső (gazdasági, technikai) megoldásokat, a trükkös kiutat keresi a kritikus sorshelyzetéből, ahelyett, hogy a krízist magára venné és a
Tárgyi tévedéseit, valamint a tévképzeteit felszámolná, a téves ítéletét visszavonná.

Ötös pozícióban ha megjelenik, azt jelzi, hogy arra a problémára (sorshelyzetre), amelyre a kártyát kivetettük, nagyon oda kell figyelnünk és ha van ilyen, nem a hamari megoldáshoz vezető utat, hanem inkább a lassú - kései, de egész életünkre nézve érvényes eredményt hozó nehezebbnek és kényelmetlenebbnek tűnő utat kell választanunk (vállaljuk magunkra a krízist) mert egy látszólag hamari eredményt - megoldást hozó rossz döntéssel az egész ügyet (sorsunkat) hónapokig és esetleg évekig mellékvágányra terelhetjük. De azt is jelentheti, hogy amennyiben már döntöttünk valamilyen kérdésben, azon határozottan a választott irányban kell előre lépjünk és azt - azokat a más - másik utakat és azokat a lehetőségeket, amelyekről lemondunk a döntés pillanatában, végképp le kell mondanunk és - ha lehet! - végképp el is kell felejtenünk.

Hatos pozícióban a kilátástalanságig menő válságok válságát és a krízisek krízisét jelöli, de a valós helyzet csak látszatra ennyire veszélyes ..., vagyis a szóban forgó személy, aki számára a sorselemzés történik, felnagyítva érzékeli és túl értékeli ezt a válságot és krízist - persze, a röghöz kötött logikája szerint - túlzottan nagynak, kétségbeejtőnek és kilátástalannak találja. Ám valójában arról van szó, hogy ez a helyzet azért áll elé mert korábban nem vette magára a krízist és a krízisből való kivezető utat nem a saját személyében a saját mentalitásának a megváltóztatásával akarta elérni, nem a pozitív átalakulási lehetőségekben kereste, hanem a külső, személytelen megoldásokban és eszközökben. Amennyiben nem ugyanezt a téves utat követi még mindig, amennyiben nem nyúl korrupciós eszközökhöz és nem esik kétségbe (nem kezd el kapkodni) hanem a belső utat követve kitart az ötös pozícióban álló ikon által jelölt eredeti elhatározásai mellett, a hetes pozícióba kerülő ikon által jelzett pozitív megvalósulások következnek.

Hetes pozícióban arra utal, hogy amennyiben az ötös és a hatos pozícióban álló ikonok által megtestesített motívumokat helyesen értelmezzük és maradéktalanul megvalósítjuk a megfelelő magatartásokat, akkor lehetőség nyílik, jó körülmény alakul a helyes döntésre (ámbátor a döntés akkor is a nekünk kell meghoznunk a saját felelősségünkre), akkor feloldódik a felvetett problémával kapcsolatos krízis-helyzet, meghaladjuk azt, és rá léphetünk a helyes útra: „sínen leszünk” azzal a sorsproblémával kapcsolatosan, amire a sorselemzést elvégeztük, vagyis amit az első pozícióba kiválasztott ikon számunkra megtestesít.

VII. A Harci szekér (Diadal)

A legaktívabb létállapotokat, a személyi cselekvést, a beavatkozó tetteket, valamint lelki és lelki cselekvési mechanizmusokat jelentő ikon (A Remetének a tökéletes ellentéte). Jelzi a tudatos, határozott és bátor (erélyes) egyéni beavatkozás tényét és/vagy szükségességét a sors-játszmákban, a sorserők mozgatásában. A különböző széthúzó erőknek (különböző és egymástól eltérő, egymásnak ellentmondó, vágyaknak, érdekeknek, félelmeknek, ellentmondó hívásoknak, híreknek - információknak, gyakorlati, vagy érzelmi megfontolásoknak) az egy irányú, központosított akarat szerinti összefogását és határozott bevetését - irányítását egyetlen irányban és egyetlen cél felé. Jelzi a helyzettisztázó és helyzet-meghatározó konfliktusok felvállalásának a szükségét egy bizonyos sorshelyzet, sorsállapot, álláspont, magatartás, viszony, stb. tisztázása érdekében. A harc felvállalásának a szükségességét a negatív energiák felgyülemlésének és ezzel a háború megelőzésének az érdekében.

A harci szekér ikonját, a kelta-kereszt módszerével végzett sorselemzésben, egyes - kérdő kártyának akkor tesszük ki, amikor azt akarjuk megtudni, hogy valamibe bele fogjunk-e? Hogy valamely szándék vagy terv megvalósításába, amit korábban elképzeltünk, vagy elterveztünk, illetve egy olyan helyzetbe (konfliktusba, utazásba, vásárlásba - eladásba, párkapcsolatba, házasságba), aminek a lehetősége, illetve a szüksége hirtelen az életünkbe - sorsunkba felmerült, belefogjunk-e, belevágjunk-e teljes mértékben, vagy sem? Hogy egy sors-kihívásra, vagy személyi provokációra válaszoljunk-e, vagy sem, illetve, hogy milyen jellegű legyen ez a válasz és, amennyiben helyesen reagáltunk, mi lesz annak az eredménye?

Kettős pozícióban a harci szekér arra utal, hogy vagy a tárgyi (külső) gyakorlatban, vagy mindössze a lélekben, illetve a gondolatainkban és képzeletünkben, de mindenképpen rosszul harcolunk: viaskodunk valakivel, vagy valamivel. Hogy azzal a személlyel (személyekkel), illetve élethelyzettel harcolunk és viaskodunk, akivel nem kellene, és fordítva is: azzal, akivel (amivel) kellene, nem harcolunk. Vagy azt, hogy indokolatlan és irracionális félelemből (gyávaságból) a végsőkig kerülünk egy számunkra életbevágóan fontos személyi konfliktust, nem akarunk harcolni az igazságért, nem mondjuk ki, nem fedjük fel az igazságot, ott és ahol annak helye lenne, illetve, hogy elkerüljük azt a harcot, azt a konfrontációt, amely az igazág megismeréséhez, illetve annak a felszínre kerüléséhez és megismeréséhez - megismertetéséhez, a törvényre juttatásához vezetne.

Ötös pozícióban, az addig talán elkerült, vagy elkerülni vágyott harc és/vagy az éppen kerekedő - esetleg kellemetlen - konfliktus felvállalásának a szükségét jelzi, de legalábbis az erélyes és határozott magatartás felvételét, illetve az ilyen jelegű fellépés szükségét az adott (az egyes ikonnal felvetett) problémában. Esetleg azt, hogy a már felvállalt harcban - konfliktusban (harci rendezésben), egyértelműbben és határozottabban, illetve nagyobb erőbedobással, több figyelemmel, lélekjelenléttel, nagyobb erőráfordítással és erőkoncentrációval kell részt vállalnunk, mint ahogy addig tettük.

Hatos pozícióban arra utal, hogy az a szükséges lépés (tett), vagy magtartási forma, amelyet a keltakereszt ötös pozíciójába kerülő ikon jelez, kiválthatja a többiek ellenérzését, rosszállását, ellenkezését, vagy a külső környezetünk haragját és harci indulatait, de mindettől nem kell megijednünk, mert amennyiben csakugyan így történik, az mindössze azt jelenti, hogy helyesen cselekedtünk, illetve azt, hogy sikerült helyesen megérteni és végrehajtani azt, amire az ötös pozícióban álló ikon utal.

Hetes pozícióban arra utal, hogy - amennyiben nem ijedünk meg és nem kapkodunk, illetve nem vonjuk vissza az ötös pozícióba került ikon által jelzett elhatározásunkat és nem másítjuk meg az ötös ikon által jelzett, és felvett szükséges magatartásunkat, végül siker koronázza a tettünket, illetve hogy sikerülni fog, a felmerült probléma által megtestesített élethelyzet szekerét a helyes és egyértelmű mederbe irányítani és, hogy a sorsszekeret húzó erőket is az ellenőrzésünk alatt tarthatjuk a éberségünk segítségével.

VIII. Az Igazság (Egyes ábrázolásokban a XI pozíciót foglalja el.)

Az isteni igazság szerinti - egyetemes törvények szerinti - (személyi) kiegyenlítődési - harmonizálódási képesség elérésének, elnyerésének a kártyája. A valós kiegyenlítődéshez - a tényleges harmóniához - szükséges helyes ítélkezési és döntéshozási képesség, a határozottság, illetve a boldogság-képesség kialakításának és elérési lehetőségnek kártyája. Az igazsággal kapcsolatosan rengeteg (rész-érdekekhez: egyéni és csoportos érdekekhez, illetve az életnyerési lehetőség globális tévképzetéhez kapcsolódó) téveszme uralkodik az emberek és az emberiség tudatában. Kell tudni, hogy bármilyen szintű igazsági - igazságossági és döntéshozási kérdés merül fel és bármilyen körülmények között, az az ítélet és az a döntés bizonyul igazságosnak, amely lehetővé teszi, vagy amely legalább is a leginkább megközelíti az egyetemes kiegyenlítődést. Illetve az, amely utat nyit (lehetővé teszi) az isteni igazságnak: a spirituális fejlődésnek és az egyetemes kiegyenlítődésnek (a megváltásnak) az érvényesülését, illetve a helyes ítéletnek és az azt követő döntésnek az alapján megszülető isteni igazságnak a majdani megvalósulási és érvényesülési lehetőségét. Ez a kiegyenlítődés pedig a fény (spirituális értelem) és a szeretet (egoizmus, érzelgősség és hátsó gondolat, vagy rejtett szándék nélküli, messze ható felelősségtudatba ágyazott szeretetadás és diszkrét de intenzív szeretet-áramoltatás) minél zavarmentesebb egymás-áthatása, egyesülése és kölcsönös megtermékenyülése. Végső soron a Teremtő (Az abszolút teremtői képzelet) és a Teremtés (teremtmények és teremtési folyamatok) teljes egyesülése. Minden olyan igazság és minden olyan döntés, ami ennek az elvnek van alárendelve, illetve ami ezt szolgálja, bárhol és bármikor, hosszú távon is igazságnak és helyes döntésnek fog bizonyulni. A többi helytelen ítélet és döntés, amit ha nem igazít ki az, aki meghozta, vagy akik meghozták, hosszú távon rombolni fog (ha nem fizikailag, vagy érzelmileg, akkor szellemileg), vagy vissza fogja tartani a tényleges igazság és/illetve a fejlődési lehetőség és a kiegyenlítődés érvényesülését. És hosszú távon azt eredményezi, hogy néha katasztrófával, illetve tragédiákkal járó sors-események és sors-helyzetváltozások kelljen kiigazítsák és lehetővé tegyék az igazság érvényesülését.
Jelenti még, ugyancsak a fenti koncepció szerint a szerelmi párkapcsolati - élettársi kiegyenlítődés és harmónia megvalósulását, illetve a boldogság - és ezzel együtt az egészség: a kiegészülés - megvalósulását, illetve annak lehetőségét. És ez természetes is, hiszen a hamisságban, illetve a hazugság-szövevényben lehetetlen a párkapcsolati boldogság és az egészség (egymás harmonikus kiegészítése) megvalósulása. A házasság az igazság helye, mondja Hamvas Béla, és nem a kegyes (kíméletes) hazugságoké, tesszük hozzá.

A Kelta Kereszttel végzett sorselemzésnél, első pozícióba leggyakrabban akkor tesszük ki az Igazság ikonját, amikor párkapcsolati, élettársi - szerelmi harmonizációs kérdések merülnek fel, illetve amikor helyesen ítélkeznünk, döntenünk és határoznunk kell párkapcsolati - élettársi (házassági) kérdésekben - és ezen belül negatívan: az igazság szerinti elválási, viszonyfelbontási kérdésekben, amikor nem csak önmagunkkal, hanem a partnerrel szemben is felelősségteljes döntést akarunk hozni. De ki tehetjük más sorsfontosságú, helyes ítélkezési és döntéshozási bizonytalanság, illetve felelősen elszánt harmonizálási vágy- és szándék esetében is.

Kettős pozícióban természetesen azt jelzi, hogy a sorsunk azért tűnik nehéznek és megoldhatatlannak, mert abban a problémában, sorshelyzetben, amely miatt a Tarot sorselemzést végezzük, nem az igazság oldalán állunk, teljesen tévesen és hibásan ítéljük meg a helyzetet, vagy a dolgok jelentését, tévesen és hibásan ítélkezünk, nem jól ítéljük meg az igazságot, a tényállást, nem az egyetemes kiegyenlítődés (isteni igazság) szellemében járunk el, egyszóval nem helyesen cselekszünk (az isteni igazság ellen vétkezünk: elvétjük a célt).
De jelentheti azt is, hogy hamis, vagyis azt, hogy látszat-harmóniára törekszünk, hogy hamis: látszat-boldogságban élünk, illetve igyekszünk ezt a hamis látszat-boldogságot fenntartani. Hogy igazából boldogság-hiányban szenvedünk és tulajdonképpen keserű az életünk, de ezt nem merjük még önmagunknak sem beismerni és ahelyett, hogy ezt őszintén beismernénk, valamivel mesterségesen kompenzálunk (pl. édesség, vagy alkoholfogyasztással, munka, rend, és gondoskodási mániával, túlzásba vitt sporttal, hobby-tevékenységgel) és persze, elsősorban a párkapcsolati - szerelmi, házastársi életünkben.

Amennyiben ötös pozícióban jelenik meg ez az ikon, arra utal, hogy a kérdéskör, illetve sorsprobléma, amire - amiért a tarot-sorselemzést végezzük, erős igazság-mérlegelést (komoly, egyetemes törvények szerinti megfontolást) igényel, de amely ítéletet, illetve megfontolást mindenképp egy határozott és végleges (utólag visszavonhatatlan) döntés kell kövessen, vagy arra utal, kölcsönös hogy fény(értelmi, logikai és racionális) - és szeretet (érzelmi - ideális) kiegyenlítődési - harmonizációs törekvéseket igényel a személy részéről. És, természetesen, utalhat arra is, hogy az illető problémával, sorshelyzettel kapcsolatosan párkapcsolati harmonizációs - kiegyenlítődési problémák merülnek fel, amit ha nem old meg maradéktalanul, a felmerült sors-probléma sem megoldható.

Hatos pozícióban jelentheti egyaránt az igazságtalanság érzetét, illetve a teljes igazság - hiány érzetét - benyomását (Sorsigazságtalanság, illetve Isteni igazságtalanság) az igazság-tudat krízisét és a természeti, vagy/és a lelki-szellemi, vagy a spirituális kiegyenlítetlenséget, valamint a párkapcsolati, élettársi válságot és krízis érzetet. De jelentheti, a félelemből eredő kapkodást, a teljes lelki és személyiségi harmónia-bomlást és egyensúly vesztést is, a hisztériás rohamokig menő teljes kétségbeesést. És épp arról van szó hogy az utóbbit kell elkerülni, az utóbbi állapot - kísértésnek nem szabad engedni, mert épp az a tény, hogy ezek a végsőnek látszó válság-helyzetek előálltak, azt jelzi, hogy az ötös pozícióban álló ikon által jelölt lépést/mentalitást a személy jól értelmezte és helyesen tette meg/gyakorolta.

Hetes pozícióban természetesen az isteni igazság szerinti harmónia - és egyensúlyi állapot megvalósulását jelzi azzal az élet-problémával kapcsolatban, azon az életterületen, amelyre a sorselemzés (kártyavetés) készült.

IX: A Remete (Az Éberség, A megtisztulás, Az önvizsgálat és az egyetemes egység)

A tudattalanunk legmélyebb zugaiban és képzeletünk (szívünk) legtitkosabb barlang rendszerében rejtőzködő személyi sors-démonaink (titkos és tiltott sóvárgásaink, ambícióink, félelmeink) felismerésének és megismerésének (megnevezésének és teljes átvilágításának) az ikonja. A tudatos és értelmes áldozathozás, a személyi sors és az egyetemes létezési trendek (biológiai, fizikai, asztrális, mentális és spirituális folyamatok és jelenségek) közötti könnyen látható, vagy mindössze sejthető összefüggések meglátásának és belátásának az ikonja. A mély töprengések és őszinte belátások segítségével történő imagináció - tisztításnak és ezáltal a démon-űzésnek: a személyi démonoktól (fóbiáktól és gyengeségektől) való megszabadulásnak az ikonja. A Remete azt a tudatosan létrehozott, vagy öntudatlanul beidézett, a világi érdek-játszmáktól, élvezeti izgalmaktól és más, spirituális figyelmet elvonni és éberséget megzavarni képes, külső ingerektől elkülönített (elzárt) helyzetben létre hozható szakrális állapotot is megtestesíti, amely által az egyén képessé válik az egyetemes egységélmény átélésére, az egységlátási képesség kialakítására. Ezért a kontempláció és a meditáció ikonja is, de elsősorban az önátvilágítás ikonja és ebben a formában az imagináció tisztításnak, illetve a személyes imaginációnk tulajdonságainak a megismerésének a kártyája.

A kelta kereszttel történő sorselemzés során, első - sors-kérdező kártyának akkor választjuk, ha valamely belső tulajdonságunk, vagy magatartásunk rejtett (kauzális) okaira rá akarunk világítani, ha sorsunk mozgató rugóinak egészen a mélyére akarunk bevilágítani, illetve ha meg akarjuk ismerni azokat a rejtett, spirituális tulajdonságainkat, amelyek bizonyos dolgokat és élethelyzeteket előidéztek annak ellenére, hogy nem akartuk, illetve, hogy nem is gondoltunk azokra, sőt: még csak nem is képzelegtünk azokról. Ha a lelki és szellemi megtisztulási lehetőségekre akarunk rávilágítani, illetve az imagináció tisztítási utunk jellege felől szeretnénk információt szerezni.

Kettős pozícióban elsősorban éberség-vesztésre, vagyis belső csend- és nyugalom-hiányra, a külső körülményektől, más személyektől való nagyfokú (beteges) függőségre, és ezzel együtt tevékenység-mániára, elcsendesülési és elmélyülési képtelenségre, a kimerülésig vitt öncélú nyüzsgésre, felesleges rohangálásra, szeretet-áramoltatási: szeretet adási és fogadási képtelenségre, belső ingerültségre és zaklatottságra utal. És mindennek következtében persze, a negatív tulajdonságok és törekvések: a belső démonok átvilágításának a képtelenségére és hiányára, a karmából eredő negatív tulajdonságokkal: rejtett ambíciókkal, irracionális félelmekkel, szorongásokkal, tévképzetekkel, gyűlölködési hajlamokkal, egyszóval az egyéni démonainkkal való szembenézési képtelenségre (ennek teljes hiányára), illetve annak a hajlandóságnak a hiányára, hogy ezt, a magányban véghez viendő belső önmegfigyelést és ördögleleplezést és ördögűzést megtegyük. Jelenti tehát a spirituális áldozat-hozatalara való képtelenséget, illetve annak az egoizmusból fakadó, tudatos elutasítását. De jelentheti azt is, hogy hamis éberségnek lettünk (vagyunk) az áldozatai, illetve azt, hogy öncélúan remetéskedünk: fölöslegesen ücsörgünk a magányban, sőt: esetleg kéjelgünk az öncélú egyedüllétben, a családi, vagy a közösségi élettől való huzamos távolmaradásban.

Ötös pozícióban természetesen azt jelenti, hogy bármi is lett légyen az a sors-kérdés, sors-nehézség, vagy probléma, amire a kártyát kivetettük, semmiféle konkrét cselekvést nem ajánlatos tenni, addig, amíg a sorsunk rejtett mozgató rugóit fel nem tártuk és meg nem ismertük, illetve amíg ezeknek, a korábban megszerzett ismereteknek a (pl. személyi horoszkóp ismerete) birtokában, és ezeknek az ismereteknek a valamikori elsajátításán túl és ezek fölött, újra le nem szálltunk nagyon mélyen magunkba, amíg nem tartottunk mélyen őszinte és egészen komoly lelkiismeret vizsgálatot, mert az időközben megerősödött, illetve visszatért negatív tulajdonságaink - a karmánkból eredő, önkéntelen negatív késztetéseink - hatására az imaginációnkban nagyon veszélyes (talán életveszélyes!) és igen sötét képzetek erősödtek fel az utóbbi időben, amelyeknek mind a hatásai, mind a visszahatásai végzetesek lehetnek.

Hatos pozícióban arra figyelmeztet, hogy amennyiben helyesen értelmeztük az ötös pozíció ikonját és az általa jelölt cselekvést - cselekvésrendszert végrehajtottuk, valamint az annak megfelelő külső és belső mentalitást is sikerült megvalósítani, egy olyan időszak következik, amely során nagyon magányosnak, elhagyatottnak, sőt: számvetettnek és kisemmizettnek, a szeretteinktől és/vagy a segítő társainktól, valamint az élet örömeit adó elemeitől elzártnak fogjuk érezni magunkat, amit igen nehezen viselünk el. Tudnunk kell, hogy ez a szürke, sivár és a reménytelenség határait súroló állapot és/vagy helyzet, igazából jó jel, mert amennyiben bekövetkezik, azt jelenti, hogy korábban jól végeztük a dolgunkat és most meg adatott a lehetőség a belső tisztulásra. Amennyiben ezt a remete - állapotot sikerül jól kihasználni, következik, hogy a hetes pozícióba kerülő kártya ikonja által jelzett pozitív tartalmak - élethelyzetek és szellemi - lelki állapotok megvalósuljanak.

Talán logikus és magától érthető, hogy hetes pozícióban a Remete semmiképp nem jelenthet világi értelemben vett örömmámort és (extatikus) boldogságot. De jelentheti a békés nyugalmat, a külső és a belső feszültségek feloldódását és elmúlását, a teljes lelki és szellemi megnyugvást, a meditációs és a tisztánlátói képesség feléledését és megerősödését, a szellemi (isteni) egységélmény elérését és az egység-állapot megvalósítását, az egészséget és persze, annak a problémának a karmikus hajszálerekig nyúló, teljes átvilágítását, amire a sors-elemzést végezzük.

X. A Sorskerék - tévesen (és hibásan!) a Szerencsekerék

Az eredeti rendeltetésünk szerinti sorshelyzetek (általában a teremtésnek a rendeltetése, az embernek a rendeltetése és a személyi - születési rendeltetés szerinti: karma szerinti) és sors-alakulások, a karmikus életfolyamatok és történések kártyája (ikonja). Az általános emberi és a személyes sors-programok megismerését és elfogadását, illetve azok felvállalását: az un. sorsbeváltás helyességét jelző ikon, pontosabban a személyi sors minőségét megjelenítő ikon.

A Kelta Kereszttel végzett sorselemzésnél első pozícióba akkor tesszük ki a Sorskerék ikonját, ha a sorsprogramunk általános jellegére szeretnénk választ kapni, illetve ha akadályoztatva érezzük magunkat az általunk elképzelt sors-rendeltetésünk (élethivatásunk) elérésében és beteljesítésében, ha az addigi sors- és életfeladat elképzeléssel ellentétesnek, zavarosnak és kibogozhatatlannak, illetve értelmetlennek találunk egy bizonyos élethelyzetet.

Kettős pozícióban arra utal, hogy téves elképzeléseink vannak arról, hogy az adott sorsprobléma miként illeszkedik az általános sors- és életfeladataink sorába, hogy téves - nem a személyi sorsprogramunkkal összhangban álló, illetve azzal ellentétes, de legalábbis attól távol vivő, vagy távol tartó - sorsfeladatot vállaltunk. Hogy olyasmivel töltjük az időnket és pazaroljuk az erőnket, ami számunkra fölösleges, terméketlen, semmi jót nem eredményez hosszú távon és sehova sem vezet.

Ötös pozícióban általában azt jelzi, hogy nem kell semmiféle beavatkozás szerű életrendi változtatást, vagy életpálya módosítást végeznünk a felmerül problémánkkal kapcsolatosan, hanem az éppen beállt - bekövetkezett sors-folyamatokkal, sorsjátszmákkal éberen együtt haladva, azoknak a spirituális értelmére figyelve, kreatívan kell együttműködnünk az illető probléma-kör szereplőivel és sors-helyzeteivel.

Hatos pozícióban arra utal, hogy miután megtettük azokat a szükséges (sorsszerű) lépéseket, illetve felvettük azokat a mentális és lelki magatartásokat, amelyeket az ötös pozícióba került ikon szimbólumrendszere jelzett, minden összezavarodik az életünkben és teljese érthetetlenné, kibogozhatatlanná, átláthatatlanná válik az életünknek - sorsunknak még az az oldala - vetülete (árnyalata) is, amely azelőtt valamelyest értelmesnek, de legalábbis elfogadhatónak látszott. De nem kell ettől a sarkastól felfordult és tetejére állt sorshelyzettől megijednünk, mivel mindössze a sorserőknek és helyzeteknek a mi spirituális programunk szerinti újra rendeződése történik és tulajdonképpen azt jelenti, hogy jó úton járunk.

Hetes pozícióban viszont ténylegesen azt jelzi, hogy amennyiben az ötös pozícióba került ikon szimbolikája által jelzett szükséges lépéseket (sors-korrekciót) megtettük, sikerülni fog az életünk kerekét az eredeti sorsrendeltetésünkkel összhangban álló életútra ráállítani.

XI. Az életerő, Az egészség

A harci próbatételek véghezvitelén és kiállásán keresztül megerősödött és megfinomodott, tehát a megnemesedett lélek (személyi tudat) mágikus erejének a kártyája. Egyszerűen: a bátorság és az igazi önuralom mágikus erejének az ikonja. Nem a nyers fizikai erő agresszív gyakorlásának és fitogtatásának, vagy a mentális- technikai képességeknek a természettel szembeni felelőtlen használatának, de nem is a jóságnak és szelídségnek feltüntetett, de valójában gyávaságban gyökerező konfliktus-kerülésnek a kártyája. Amikor Jézus azt mondta, hogy boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet, nem az erőszakos tettek és az önkényeskedés, vagy a korrupció és a csalafinta igazságtalankodás és a kegyetlen, vagy az álszent gonoszkodás előtt meghunyászkodó, konfliktuskerülő személyekre gondolt, hanem azokra, akik az igazi tűzpróbák során megszerzett bátorságuknak köszönhetően valóságosan és ténylegesen: az igazság-szeretetüknek és a bátorságuknak köszönhetően váltak és válnak képessé a szelídségre. Értelme, hogy csak a ténylegesen bátor személy képes a higgadt szellemi önuralomra és ezért ő az aki, bármikor, bárkivel és bármivel (emberrel, állattal, intézményekkel és természeti, vagy akár természetfeletti erőkkel is) kapcsolatba kerülhet, anélkül, hogy ez a találkozás negatív következményekkel (rombolással) járó konfliktust hozna vagy az igazság meggyalázását eredményezné.

A Kelta kereszttel való sors-elemzésnél akkor tesszük ki első kártyának, ha nem vagyunk képesek magunk fölött uralkodni, vagy ha félünk valamitől, de az egyszerű szándék, vagy elhatározás nem elegendő ahhoz, hogy úrrá tudjunk lenni saját gyengeségünkön, vagy hogy le tudjuk győzni a belső félelmünket (esetleg más negatív tulajdonságunkat) és meg szeretnénk tudni, hogy mit kell tennünk, ahhoz, hogy az önuralmunkat és higgadtságunkat visszanyerjük, illetve a bátorságunkat megszerezzük, vagy visszanyerjük (Idegnyugtatók használata, vagy alkoholos ital fogyasztása helyett.).

Kettős pozícióban, a távoli múltban, illetve a mély tudattalanban gyökerező, spirituális erőszakoskodás következtében létrejött, életenergia-vesztésre utal, azzal a problémával kapcsolatosan, amelyre a kártyát kivetettük.
A spirituális erőszakoskodás ebben az esetben lehet esetleg fekete mágia gyakorlása is, de inkább arról van szó, hogy a szellemileg ténylegesen fel nem ébredett ember rá akarja erőszakolni a saját korrupt és a hétköznapok során általában mindig csődöt mondó idealista, vagy materialista boldogság - eszméit (boldogság-fantazmagóriáit) a környezetére, de főként a szeretteire, a legközelebbi családtagjaira. És teszi ezt azon szívbeli meggyőződésével, hogy ő "tiszta szívből" jót akar, őt nemes szándékok vezérlik a tetteiben, miközben nem veszi észre, hogy valójában közönséges, de rejtett irányítási és beavatkozási késztetések, magyarul: hatalomgyakorlási mánia vezérli tetteiben. Mivel ezt nem látja, a rábeszélés mellett, az érzelmi zsarolás eszközeit próbálja bevetni "jó szándékú" hatalmi fegyverként, ami már a legsötétebb negatív energiákat mozgósítja az aurájában, arról nem is beszélve, hogy a csendes neheztelés, amelyet a rá ritkán hallgató (tanácsait nem mindig megfogadó) szerettei iránt érez, milyen kezelhetetlen betegségek forrása lehet.

Amennyiben ötös pozícióban jelenik meg, arra utal, hogy az illető sors-problémát, vagy élethelyzetet (konfliktust, vagy személyi kapcsolatot, viszonyt) csak higgadtsággal, illetve erős önuralommal és bátor helytállással, vagy valamilyen erős, de ugyanakkor szelíd (finom) önuralmat, illetve higgadtságot igénylő bátor és határozott tett végrehajtásával oldhatjuk meg, illetve egyszerű - erőfeszítés és hősieskedés-mentes - de, mintegy természetszerűen bátor és következetes helytállással és kitartással. Arra is utalhat, hogy semmit nem szabad tennünk, mielőtt a fennálló egészségi problémáinkat nem oldottuk meg, illetve, hogy elsősorban az egészségi problémáinkra kell koncentrálnunk, azt - azokat kell elsősorban megoldanunk és meghaladnunk.

Hatos pozícióban arra utal, hogy amennyiben helyesen elvégeztük az ötös pozícióba került ikon által szimbolikusan jelzett tetteket, illetve a megfelelő (külső és belső) magatartási formákat felvettük, több mint valószínű, hogy olyan sorsbeli- és energetikai újrarendeződés, újra csoportosulás következik be az életünkben, amely látszatra erő és egészségveszteséggel jár, illetve amely helyzetek miatt elveszítjük a bátorságunkat, a cselekvési kedvünket - az életkedvünket. De azt is jelent, hogy amennyiben ezek a jelek - helyzetek - konkrétan megjelennek, tulajdonképpen annak a jele, hogy helyesen végrehajtottuk az ötös pozícióba kerülő ikon által jelzett életfeladatokat és nemsokára mindez a negatív életérzés, illetve látszólagos energia, életkedv és bátorságvesztés elmúlik és következik, hogy a 7. pozícióban álló ikon pozitív szellemisége és értelme beteljesedjen a személyi sorsunkban és életünkben

A hetes pozícióba kerülő Életerő ikonja arra utal, hogy amennyiben az ötös és a hatos pozícióban álló ikonok által szimbolizált cselekvést végrehajtjuk, illetve az annak megfelelő magatartást felvesszük, visszanyerjük a határozott, de higgadt bátorságunkat, illetve a felmerült negatív sors-helyzet felett elnyerjük az uralmat. Hogy az adott helyzet fölötti uralmat elnyerjük anélkül, hogy ezáltal durváskodnánk másokkal, illetve a természettel, vagy a sors-erőkkel, hogy megsértenénk a mások személyét, illetve a személyiség integritásának a törvényét (a teremtés, illetve a szabad akarat és a szabad képzelet törvényét) és a többi egyetemes törvényt.

XII Az Akasztott

Az életút-korrekció ikonja. eredeti rendeltetés szerinti (teremtési és születési rendeltetés szerinti) sors-helyzetek, életfolyamatok és történések helyreállításának a kártyája (ikonja). Tulajdonképpen a Megújhodás - újjászületés ikonjának a kevésbé drámai, mondhatnánk, hogy inkább játékos próbája, „előzetese”.

A Kelta Kereszttel végzett sorselemzésnél, első pozícióba akkor tesszük ki az Akasztott ikonját, ha nem vagyunk képesek lelkileg felülemelkedni egy adott problémán, ha nem találjuk meg annak a módját, hogy miként szálljunk ki egy számunkra veszélyessé, károssá, vagy legalább is kellemetlenné, vagy fárasztóvá vált játszmából (üzletből), amelyet korábban mi indítottunk el. Illetve akkor, ha szeretnénk kedvező módon és úgy, hogy ne ártsunk vele másoknak, illetve környezetünknek, egy radikális változtatást előidézni az életükben, de nem találjuk ennek a módját, nem kapjuk meg a megfelelő módozatot.

Kettős pozícióban arra utal, hogy "rosszul akasztottuk fel magunkat", illetve, hogy nem akasztottuk fel magunkat kellő időben és kellő helyen: Azt tehát, hogy a problémánk, amiért a Tarothoz fordulunk tanácsért, abból adódik, mert korábban félbe szakítottunk, abba hagytunk valamit (egy kapcsolatot, egy élet-játszmát, egy akciót, esetleg egy üzletet) amit nem kellett volna (esetleg cserben hagytunk valakit), vagy jelentheti ennek a szöges ellentétét is: nem hagytunk abba valamit, nem szakítottunk meg egy folyamatot, egy kapcsolatot (viszonyt), amiről rég éreztük már, hogy fel kellene számolni. De jelentheti azt is, hogy nem tudunk az adott problémán felül emelkedni, nem vagyunk képesek magasabb perspektívából (az egyetemes törvények, vagy az egyéni sors-rendeltetések szempontjából) szemlélni, és így nem tudunk felülemelkedni rajta, illetve a problémához rendelt sors-kötöttségeket legalábbis mentális szinten feloldani.

Ötös pozícióban általában arra utal, hogy amennyiben nem létezik előzetes, konkrét cselekvési terv az egyes pozícióba tett kérdő-ikon által megtestesített probléma megoldására, a problémával, illetve a problémát jelentő személyekkel, vagy sorshelyzettel kapcsolatosan egyelőre teljes mértékben passzív, megfigyelő magatartást kell tanúsítani, mintegy kívülállóként a probléma körén kívül helyezkedve felülről szemlélni az eseményeket és semmiképpen nem tevőlegesen beleavatkozni az események folyamába - folyamatába. Amennyiben már létezik konkrét terv és esetleg már lépések is történtek annak kivitelezése érdekében, esetleg a kérdő személy avatta be magát tevőlegesen és személyi részvét és felelősségek szintjén, olyan események sodrába, amelyből nem látja a kiutat, illetve kételyei vannak, arra vonatkozóan, hogy helyes irányba halad-e, mivel a pozitív eredmények nem látszanak, illetve olyan események sodrába került, vagy olyan jelentőségű döntésről van szó, amely az egész sorsát gyökeresen megváltoztatja, az 5. Pozícióba került, 12 számú, Akasztott ikon kimondottan arra utal, hogy pálfordulást kell elvégezni és az eredeti szándékkal merőben ellentétes határozatokat - döntéseket kell hozni, illetve az események sodrával szemben merőben ellentétes irányba elindulni és azon haladni, még akkor is, ha ez az irány és ez a magatartás teljesen ellentmond az addigi szándéknak, elképzeléseknek és terveknek, a korábban megszokott és begyakorolt (esetleg tradicionális) magatartási formáknak.

Hatos pozícióban jelenti a sorshelyzeteknek és az addig megszokott sors-eseményeknek a teljes felfordulását, a feje tetejére állását, vagyis a teljes sors-káosz beköszöntését, amikor semminek sem látjuk, értjük, vagy érzékeljük az értelmét, amikor minden ami velünk történik abszurd. Azt az állapotot jelenti, amikor egymás után, sorozatban, minden fordítva sül ki mint ahogy mi szerettük volna, ahogy elképzeltük, vagy elterveztük. Amennyiben ezt túl vészeljük és nem esünk kétségbe, megvalósul az a pozitív sorshelyzet, amit a hetes pozícióba kerülő Tarot-Ikon jelöl.

Hetes pozícióban jelenti azt a belső irányváltoztatási (mentalitás - változtatási) képesség létrejöttét (teljes kialakulását), amelynek segítségével a személy feloldhatja a sors-nehézségeit, és jelenti azt az előre láthatatlan pozitív sorsfordulatot, amely elhozza az összes pszichikai mentális és képzeleti (idea szintű) görcsöknek és sors-feszültségeknek a feloldását, illetve a belső és a külső konfliktusoknak a megszűnését.

XIII. - A teljes személyi-változás, az újjászületés, a megújhodás, illetve a gyökeres átalakulás ikonja, amit hibásan a Halál ikonjaként neveznek.

A sors-nullapont ikonja. A fagyponté, amin alól már nincs semmi és ami után a teljes megsemmisülés következik. Ezért a száznyolcvan fokos élet-irányváltás és a gyökeres személyiség-átalakulás ikonja. Az asztrológiában a Skorpió és a VIII. horoszkópház által megjelenített - és egyúttal a Tarot rendszerében a leginkább félreértett - alkímiai mozzanat és spirituális eszmekör ikonja. Jelenti azt a legkisebb rezgési szintnek megfelelő, legalacsonyabb létezési pontot, ahová egyedül az ember süllyedhet le és ahonnan ugyanakkor egyedül az ember számára lehetséges a visszatérés. Azt az élet- és lét-fagypontot ahonnan, ha nem fordul ellenkező irányba (felfelé - illetve befelé) és nem tér vissza az egyetemes törvények szerinti morális élethez a személy, előbb-utóbb (ha nem is azonnal, de a közeli, vagy a távoli jövőben) és visszavonhatatlanul meg fog semmisülni. És nem csak fizikailag (fog meghalni), hanem spirituális az egész asztrális, mentális és spirituális struktúrája is szétbomlik, mivel ha még egy lépést is tesz abban az irányban, amerre addig haladt, ha még csak egy fokot is süllyed a rezgési szintje, automatikusan és visszavonhatatlanul beindulnak benne a Szaturnusz őserő által megtestesített egyetemes szabályozórendszer romboló programjai. Ez azért történik, mert a személy a tudatos, vagy öntudatlan romboló - agresszív tevékenységével és mentalitásával - képzeleti tevékenységével, vagy a más jellegű nagy méretű felelőtlenségével, esetleg a hiteltelen és hamis értékek szerinti létezésével - életvitelével, nagyobb tömeg számára követendőnek tűnő rossz példájával (a követői által is gyakorolt hamis, vagy negatív kisugárzásával) nem csak a földi élet egyes lényegi elemeit, hanem a spirituális dimenzió bizonyos elemeit is veszélyezteti. Amennyiben tehát nem képes a száznyolcvan fokos mentalitásváltásra és személyi-tudat, sőt: személyi életképzelet váltásra és nem sikerül gyökeresen megújhodnia, nem csak a fizikai halál vár rá, hanem azt követően a teljes megsemmisülés is.

A kelta kereszttel végzet sorselemzéskor gyes pozícióba akkor tesszük ezt a kártyát, amikor valamivel, vagy valakivel (egy életformával, egy szellemi-lelki mentalitással, egy tudatosított negatív tulajdonságunkkal, egy a neveltetésünk folyamán, vagy bizonyos rossz, vagy valamikor jónak látszó, de utólag hamisnak bizonyuló tapasztalatok következtében belénk rögződött szokással, egy, vagy több személlyel, vagy egy egész ember-csoporttal, pl. vallási, vagy politikai közösséggel, stb.) véglegesen szakítani akarunk és azt akarjuk megtudni, hogy milyen lépés, milyen mentalitás lenne ehhez a leg megfelelőbb, illetve azt, hogy honnan meríthetünk elég erőt, bátorságot, akaratot és elszántságot ahhoz, hogy a szakítás, az irányváltás, illetve a kívánt belső megújhodás ténylegesen gyökeres, maradéktalan és végleges legyen.

Kettős pozícióban vagy arra utal, hogy a távoli múltban, vagy a lelkünk mélyén nem bocsátottunk meg valakinek valamit, miközben azt hangoztattuk, hogy megbocsátottunk, illetve, hogy nem fordítottunk egyértelműen hátat, valaminek (egy érzésnek, gondolatnak, vágynak, élethelyzetnek, kapcsolatnak, viszonynak), miközben huzamosan azzal áltattuk magunkat, hogy már megtettük ezt, vagy azt, hogy még mindig nem tisztultunk meg eléggé, nem születtünk újjá lelkileg, vagy testileg egy olyan kérdéskörben, életfolyamatban (nem szoktunk, vagy nem tettünk le egy káros szokásunkról például), ami a felvetett problémával kapcsolatos. Azt tehát, hogy az adott sors-probléma azért vált akuttá, mert a hibásnak, illetve károsnak régi énünk (mentalitásunk) nem halt még el teljesen, ami annak az előfeltétele (annak érdekében kellene megtörténjen), hogy az új személyiségünk, az új mentalitásunk, az új lelki tulajdonságunk amire vágyunk, megszülethessen.

Ötös pozícióban azt jelzi, hogy az illető probléma, aminek a megfejtése és metafizikailag is helyes megoldása érdekében a tarot-sorselemzést végezzük,
csakis úgy oldható meg, ha gyökeresen és véglegesen hátat fordítunk a problémát kiváltó élethelyzetnek, vagy valamivel, esetleg valakivel, ami, vagy aki szorosan az illető problémakörhöz, élet- és sorshelyzethez kapcsolódik.

Hatos pozícióban az inkubációs krízist, a lelki lárva állapot krízisét testesíti meg. Azt az állapotot, amikor jól tudjuk, hogy az ötös pozíció ikonja jelzése alapján mit kellene tennünk, hogy milyen lépést, vagy milyen (külső, vagy belső) magatartást, életutat kellene folytatnunk, de mindez személyi átalakulást is követel, amit vagy nem tudunk, vagy nem vagyunk hajlandóak végrehajtani. Azt tehát, hogy az a lépés, vagy mentalitás, amit az ötös pozíció ikonja jelöl, belső személyiség váltást, mentalitás-változtatást is igényel, amit, ha nem is tudunk önmagunktól végrehajtani, de kell hagynunk, hogy a sors-erők végezzék el rajtunk, amihez nagy türelem, önfegyelem és kitartás szükséges.

Hetes pozícióban az egyszerűbb jelentése az, hogy az a sorsprobléma, amire a kártyát vetjük, megszűnik a számunkra, illetve azt, hogy annak a problémás sorshelyzetnek, amire a kártyát vetettünk, sikerül véglegesen hátat fordítani és magunk mögött hagyni. Általánosabb jelentése, hogy sikerül maradéktalanul, a teljes öntudatunkkal - személyiségünkkel megújhodni és újjá születni abban az életkörben, azon az életterületen, amire utalt az egyes pozícióba kiválasztott kártya-lap.

XIV Mértékletesség (Kiegyenlítődés)

A szív és az ész kiegyenlítődésének a kártyája. Egyfelől a vágyak - érzelmek és másfelől a bölcs értelemnek: a kiszámítottság és a józan belátás egymáson áthatoló és együttható kiegyenlítettségének az ikonja. Végső soron a Fény (értelem, tapasztalati ismeret, maszkulin princípium) és a Szeretet (vágyak és érzelmek, egységbe kapcsolódási erő és igény, feminin princípium) kölcsönös áthatásának és együttes megtermékenyülésének az ikonja, ami természetesen nem mehet végbe, csakis mértékkel, mértékletesen, ahogy Mózes tanítja: súly, szám és mérték szerint. Ezért van szükség a mértékre és a mértékletességre. Hiszen a túladagoltság és túlfűtöttség bármelyik irányba, vagy részbe, lehetetlenné, hiányossá, vagy torzzá teszi a kiegyenlítődés és az áldáshozó megtermékenyülés megvalósulását.
Jelenti még bizonyos sors-helyzetekben és sors-kérdésekben a teremtő és a teremtés közötti (abszolút) kiegyenlítődést is.

Kérdező kártyának, egyes pozícióba, akkor tesszük ki, amikor a külső és a belső világunk viszonyát, a női és a férfi egyensúlyi és erőviszonyokat, vagyis a személyi képességeknek, illetve a személyi sors-erőknek és a világi erőknek az egyensúlyi mértékére, minőségére - viszonyára vagyunk kíváncsiak, vagy akkor, amikor ezt az egyensúlyt és kiegyenlítődést (harmóniát) szeretnénk elérni, beidézni és megvalósítani valamiképpen.

Kettős pozícióban arra utal, hogy a felvetett sors-problémának a gyökere a szellemi - lelki és a fizikai - természeti világunk közötti, vagyis a belső és a külső világunk közötti erős eltérésben és meg nem egyezésében, ezek kiegyenlítetlenségében, diszharmóniájában keresendő. Illetve abban, hogy az életünkben, illetve a személyünkben (mentalitásunkban) nincs tiszta és zavartalan átjárás (kommunikáció, információ- és energiacsere) a belső és a külső életvezetésünk sajátos eszmerendszere és energiái között. Pontosabban: a probléma igazi gyökere vagy abból ered, hogy egyoldalúan: vagy igen férfiasan kezeljük (túlzottan dinamikusan, célratörően, igen sok szenvedélyt fektetünk bele) életünk egy fontos motívumát, vagy ennek az ellentéteként: túlzottan passzívan, kényelmesen, engedékenyen, megadóan és önfeladóan kezeljük életünk
egy fontos és a felvetett problémával kapcsolatos szegmentumát.

Amennyiben ötös pozícióban jelenik meg, arra utal, hogy a sorselemzés során felvetett problémával kapcsolatosan elsősorban ennek a finom, spirituális mérték- és erőviszonynak a valamelyik irányban történt eltolódására kell figyelni, ezt a belső egyensúly eltolódást kell helyrehozni, a mértékletességre és a kiegyenlítődési lehetőségekre figyelni, a kiegyenlítődés feltételeinek megfelelő külső körülményeket és belső lelki-szellemi állapotot kell létre hozni. Általában inkább nem cselekvő, passzív állapotot - békét - igényel, mint aktívat, de az is előfordulhat, hogy inkább tűz: a szenvedélyes alapállás és hozzáállás hiányzik az erők egyensúlyából, ami az áthatolást és a megtermékenyülést elősegítheti.

Hatos pozícióban, magát a Pandóra szelencéjét is jelentheti, az érzelmi és értelmi zűrzavar által okozott negatív szenvedélyek elszabadulását és az ennek megfelelő feszültségek keletkezését, illetve felerősödését. A teljes békétlenséget és így magát a háborút kívül, vagy belül, illetve kívül is, belül is, ami addig tart, amíg az ötös pozícióba került ikon jelkép rendszer által jelzett (sugallt) cselekedet végrehajtása, vagy magatartás felvétele miatt újrarendeződő sors-erők kiegyenlítődnek. Amennyiben nem ijedünk meg és sikerül legalább imagináció szintjén zavartalanul megőrizni a rendeltetésünk pozitív céljába és funkciójába vetett hitünket, a hetes pozícióba kerülő ikon által jelölt pozitív megoldáshoz érkezünk el.

Hetes pozícióban ez egy igazán sokat ígérő kártya. Jelenti mindazt, ami az értelmes és értékes életre vágyó ember számára kedves és üdvös: a békét és a harmóniát, a bőség és a termékenység megvalósulásához szükséges külső körülményeknek a pozitívvá alakulását, a külső és belső erőknek, illetve az ősi alapelemeknek a harmonikus egyensúlyát és kiegyenlítődését, a megnyugvást, az egészséget és a termékeny munka-lehetőséget, a természeti (földi) boldogságot.

XV. Az Ördög és/illetve a Kísértés

Az ellenőrizhetetlen belső (szellemi) harag, a gyűlölködés és neheztelés, illetve a rejtett agresszivitás igazi okainak az ikonja. A bűnbeesés: a meghasonlás és a létkorrupció logikája szerinti életvitellel való leszámolási vágynak az ikonja. A folyamatos meghasonlottsággal, a csalásokkal és az öncsalásokkal, az ámításokkal és önámításokkal, végső soron mindenfajta korrupcióval, korrupt helyzettel és állapottal, a korrupcióra való hajlammal, a korrupció eszközeinek a használatára való hajlamokkal és a hatalomra valós sóvárgással való leszámolás ikonja.

A Kelta Kereszttel végzett sorselemzésnél első pozícióba akkor tesszük ki a kísértés ikonját, amikor megakarjuk tudni azt, hogy egy általunk ördöginek - sátáninak képzelt (elfojthatatlan és huzamosan feloldhatatlannak bizonyuló félelmünket, haragunkat és gyűlöletünket kiváltó) élethelyzet miért következett be, illetve, hogy miért találkoztunk, miért kellett egy ilyen, általunk sátáninak képzelt személlyel találkoznunk, és, hogy miként szabadulhatunk meg a lelkünket és a szervezetünket megmérgező, lebetegítő haragunktól - gyűlöletünktől, illetve az illető élethelyzettől, vagy személytől.

Kettős pozícióban arra utal, hogy a felvetett sors-probléma igazi, de mélyen rejtett gyökere vagy az erős haragunkban, gyűlölködésünkben, valamely személy, vagy sors-ellenes (Isten ellenes) negatív ambíciónkban és az ennek a lelki - szellemi állapotnak megfelelően huzamosan fenntartott feszültségi állapotunkban és negatív képzeletünk (ördög)idéző erejében keresendő, vagy a huzamos és erős bűn-sóvárgásunkban és kísértettségi állapotunkban, illetve a mélyen meghasonlott (korrupt, hamis) élet- és léthelyzetünkben, megváltás-ellenes élet-képzeletünkben.

Ötös pozícióban általában a tudattalanunkban settenkedő, a felszínen még általunk sem észlelt gyűlölködéstől, haragtól, csendes sors-nehezteléstől, vagy valaki-valami iránti nehezteléstől való megszabadulás szükségességére utal. De jelentheti azt is, hogy az a cél, jelenség, élet- illetve sorshelyzet, amire a kártyát kivetettük, valamiképpen kapcsolatban áll a mi korrupcióra: belső meghasonlásra, külső csalásra való késztetéseinkkel, az érdemtelen és a spirituális fejlődésünket nem szolgáló, fölösleges előnyszerzési hajlamunkkal.

Hatos pozícióban azt jelenti, hogy amennyiben megtesszük azt a lépést, vagy felvesszük azt a mentalitást, amelyre az 5 pozícióba került ikon szimbolikája utal, az a személy, vagy azok a személyek, akikkel kapcsolatos az a megoldandó sorshelyzet, vagy az a cél, amit el szeretnénk érni, az ördögi arcukat fogják mutatni felénk, a gyűlölködő természetüket fogják kimutatni nekünk, vagy legalábbis nekünk ez lesz a benyomásunk. De az is lehet, hogy valamilyen más, számunkra pokolinak, vagy ördöginek tűnő sorshelyzetbe kerülünk, esetleg a mi gyűlölködő és ördögi természetünk kerül, számunkra is meglepő módon felszínre, vagy veszélyes betegség vesz rajtunk erőt. Ez viszont nem kell megijesszen, mert annak a jele, hogy a sors elemek jól rendeződnek és a felvetett probléma a 7 pozícióban álló ikon szimbolikája által jelzetten rendeződik.

Hetes pozícióban jelenti a negatív karmától, vagyis az ördögtől: az ördögi sorshelyzettől, a kísértéseinktől, illetve a korrupcióra való hajlamainktól - gyengeségeinktől való megszabadulást, vagyis azok feloldódását és pozitív képességekké történő átalakulását.

XVI. A Torony

Az elzárkózások, elkülönülések és elhárítások megszüntetésének és a titokelbontások, a zártörések (mai informatikai nyelven: a kódtöréseknek!) az ikonja. A teljes és végleges leleplezések, a végső tisztázások - tisztába-tevések, illetve azok szükségességének az ikonja. Egy bizonyos személy és a külvilág, illetve általában a személy és a különböző személyek - csoportok közötti közléseket, információ-áramoltatást gátló, vagy nehezítő, illetve a szellemi dimenziók közötti információ-áramoltatást nehezítő (kommunikációt lehetetlenné tevő) szellemi, lelki és fizikai várfalak és a Bábeltornyok lebontásának, leomlásának vagy/és felszámolásának az ikonja. Az új alapokra helyezéshez szükséges romok és törmelékek eltakarítási műveletének az ikonja. Az ember eredeti rendeltetése félreértéséből keletkező (azzal homlokegyenest ellenkező) előnyszerzés (életnyerés) lehetőségének a téveszméjéből eredő rejtőzködés és titkolózás megszüntetésének az ikonja.

A Kelta Kereszttel végzett sorselemzésnél első pozícióba akkor tesszük ki a Torony ikonját, amikor tisztán akarunk látni egy bizonyos problémában, esetleg az egész sors-helyzetünkben, amikor úgy véljük, hogy mindössze azért érthetetlen számunkra egy bizonyos, nehézségeket okozó, a tájékozódást nehezítő, esetleg sorozatosan visszatérő személyes életjelenség, sors-helyzet, mert valamiféle titok fűződik hozzá, számunkra érthetetlen és ismeretlen okok húzódhatnak meg a háttérben. De kitehetjük akkor is, ha mi magunk akarunk tudatosan lebontani egy (külső, vagy belső) Bábeltornyot, mi akarunk egy bizonyos kérdésben - élethelyzetben egészen tiszta helyzetet és állapotot teremteni, de félünk, hogy amennyiben rosszul kezdünk - tévesen nyúlunk hozzá, a javítás helyett fölösleges bajt - bajokat és esetleg kárt okozunk.

Kettős pozícióban, valamely a felvetett problémával kapcsolatos sötét titok (titkos megegyezés, záradék, stb.) létezésére utal, vagy arra, hogy mi vagyunk azok, akik titkolózunk - titkolóztunk, ködösítettünk fölöslegesen, elrejtettük, elkendőztük, vagy meghamisítottuk a valóságot és ennek isszuk a levét. És persze, mindezekkel együtt jelentheti a tisztázatlanságot, a tisztátalanságot, a hátsó gondolatokat, az ármánykodást, elsősorban a mi részünkről, aminek mindössze a tökéletes tükre a mások, a partnereink, partnerünk (esetleg az élettársunk) nem őszinte magatartása.

Ötös pozícióban általában azt jelzi, hogy az életprobléma, ami foglalkoztat bennünket és aminek a megoldása érdekében a Tarot tanácsát kérjük, valamiféle rejtett okokat és indítékokat tartalmaz, hogy olyan mozgatórugók (rejtett érdekek, vagy a leleplezéstől féltett titkok) rejlenek annak hátterében, amelyeket feltétlenül és minden áron le kell lepleznünk, esetleg mi kell a leleplezés szereplői, vagy végrehajtói legyünk az illető sors-játszmában, akik le kell leplezzük saját magunkat, titkainkat, esetleges rejtett szándékainkat és céljainkat, annak érdekében, hogy az illető sorsprobléma feloldódjon és megoldódjon.

Hatos pozícióban azt jelenti, hogy amennyiben helyesen értelmeztük az ötös pozícióba került ikon szimbolikus jelentését és meg is tettük azt a lépést, fel is vettük, azt a magatartást (viszonyulást), amire az ikon utalt, minden elhomályosodik előttünk az illető problémával kapcsolatosan és még annyira sem látunk majd tisztán az adott kérdésben, mint azelőtt. De jelentheti azt is, hogy az 5 pozícióba került ikon jelzése szerint elkövetett tettünk - felvett magatartásunk - olyan toronyomlást, olyan lelepleződést, titok - dekonspirációt idéz elő, amelytől mi magunk is megijedünk majd. Ez a krízis - helyzet viszont, ami egyébként sem tart sokáig, épp annak lesz a jele, hogy jó úton járunk és a felvetett probléma nem sokára a hetes pozícióba kerülő ikon által jelzett értelmek szerint feloldódik, megoldást nyer.

Hetes pozícióban jelentheti a Bábel-torony leomlását, vagyis a tévképzetek eloszlását, a teljes helyzet-tisztázást, a mögöttes és rejtett (tévképzetekre alapozott, rossz indulatú, kárt okozó) titkok lelepleződését, a rejtett szándékok és célok kiderülését, a teljes dekonspirációt. Vagyis mindazt, ami a helyes tájékozódást és az egészséges életvezetést - sorsrendezést lehetővé teszi.

XVII A Csillag - a Remény

A személyi spirituális fejlődési sorsprogram és életrendeltetés szerinti fejlődési lehetőségek létrejöttének, vagyis a pozitív sorskibontási - sorsbeteljesítési lehetőségekbe betett bizalomnak (a Reménynek), vagyis a személyes életrendeltetésünk pozitív céljába és funkciójába vetett hitnek: a sors-bizalomnak az ikonja. Mivel a személyiség-fejlődés, illetve a személyi spirituális fejlődés egyik legfontosabb feltétele az ellentétes személyek közötti párkapcsolat, illetve a hosszú távú egészséges élettársi viszony, a fentiekkel együtt, a beteljesülő szerelemnek és az igazi, pozitív sorsfeltáró és helyes élet-útmutató asztrológiának az ikonja. Ugyanakkor a hiú reménykedés, az általános emberi és a személyes spirituális sorsprogramunkkal nem egyező lehetőségek (anyagi javak, élettárs, társadalmi pozíció, stb.) megszerzési lehetőségébe vetett hiú remény ikonja és természetesen a téves és hamis sors-rendeltetés utáni ábrándozás ikonja is.

A Kelta Kereszttel végzett sorselemzésnél első pozícióba, természetesen akkor tesszük ki a Remény ikonját, amikor valamiben nagyon reménykedünk, illetve amikor azt akarjuk megtudni, hogy a reményünk - reményeink valóra vállnak-e? De lehetséges még egy végletes Tarot- kérdés is ennél a pozíciónál, amikor azt akarjuk megtudni, hogy amennyiben egyáltalán még van remény a számunkra, azért mit kel tennünk, illetve, hogy miképpen szerezhetjük vissza az elvesztett reményünket, vagy hogy az alapprogramunk viszonylatában és az elkövetett (vagy el nem követett!) tetteink következtében, milyen jellegű lehet, a reményünk.

Kettős pozícióban, a felvetet probléma igazi gyökereként mindenképp a talmi ábrándozást, a hiú reménykedést, a hamis csillagok általi fény huzamos és intenzív követését jelenti. Azt, hogy az általános és a személyes életprogramunkkal, életfeladatainkkal nem egyező, azoktól merőben eltérő életideálokat és életcélokat követünk, hogy rosszul választottuk ki a vezércsillagunkat (Azt a teremtői sors-erőt, amellyel elsősorban kapcsolatba és harmóniába kellene kerülnünk), illetve, hogy csak ábrándozunk és álmodozunk, ahelyett, hogy a karma-megszabaduláshoz vezető gyakorlati életfeladatainkat felvállalnánk, illetve, hogy gyakorlati lépéseket tennénk a céljaink elérése érdekében.

Ötös pozícióban általában azt jelenti, hogy semmi mást nem kell tennünk az illető probléma megvalósulása, vagyis az illető problémával kapcsolatos helyzetjavulás érdekében, mint a hitünknek és a reményünknek az erősítését, a kitartást, a sors- bizalom fenntartását.

Hatos pozícióban, természetesen a teljes reményvesztettségi állapotot és a reménytelen helyzet-látszatot jelenti, ami az ötös pozícióba kerülő ikon szimbolikájának megfelelő lépéseinket, tetteinket, magatartásunkat fogja követni, de pontosan ezt a látszólagosan reménytelen és kiuttalannak tűnő helyzetet nem kell elfogadnunk és semmiképp nem kell engednünk a reménytelen állapotnak az érzelmi átélésére hajló késztetésnek, hajlamnak, mivel éppen ez a helyzetünk és lelki állapotunk lesz a jele annak, hogy a sorsproblémánk feloldása és megoldása jó úton halad.

Hetes pozícióban jelenti a felvetett problémával, sorshelyzettel, esetleg sorsnehézség megoldásával kapcsolatos reményeink valóra válását, beteljesülését, illetve, a sors-bizalom helyreállását, a pozitív rendeltetésünkbe vetett hit újraéledését és fellángolását.

XVIII. A Hold

Az anyaság a szülői állapot, az otthon és a család ikonja, a teremtésben való közvetlen részvétel: a gyermeknemzés, gyermekszülés, gyermekgondozás és nevelés és a gyermekekkel kapcsolatos és általában a családi feladatokhoz fűződő, valamint a családi viszonyokhoz - problémákhoz kapcsolódó lelki- és probléma-érzékenység ikonja. Az otthon építés és családalapítás, a gyarapodás és a gyarapítás ikonja. De épp így az anyagi bőség, a mennyiségi szaporodás - tágulás, illetve negatívan: a mennyiségi, számbeli sorvadás - szűkülés ikonja is.
Ami az érzékenységet illeti, amennyiben nem az információ befogadási készséget szolgálja, hanem a kényelmetlen benyomásokat keltő információk előli elzárkózást (a Rák és a teknős páncélba való visszahúzódást), vagyis a megtermékenyülés elleni védekezést, ez a teremtés folyamatosságát szolgáló tulajdonság (mármint az érzékenység) érzelmi zűrzavart okozó érzelgősségbe torkollik és vagy ő okozza a rejtett agresszivitást, vagy épp az elzárkózásból eredő a rejtett agresszivitás az, amely érzelgősség formájában megnyilvánul. Ezt jelképezi az ikon ábrázolásában a két kutya, amely a holdra vonít az éjszakában.

Sorsértelmezést indító - kérdező -, egyes kártyának akkor tesszük ki, amikor a családdal (figyelem: az általunk alapított, vagy alapítandó családdal és nem a szüleink által alapított és képezett családdal), az otthonnal (otthon-építéssel), vagy a gyermekekkel (gyermekkel) kapcsolatos kérdéseinkre szeretnénk választ kapni, illetve ezzel a tárgykörrel kapcsolatos problémára, kétségeinkre akarunk választ, illetve eligazítást kapni.

Kettős pozícióban egyértelműen arra utal, hogy a felmerült sors-probléma, a problémás nehéz sorshelyzet azért állt elő, mert nem oldottunk meg bizonyos, az otthonnal, vagy a családdal kapcsolatos problémát - problémákat, mert nem figyeltünk kellőképpen és kellő mértékben a családi problémáinkra, a családtagok valamelyikére, vagy egyszerűen azért mert nem akarunk családot alapítani, vagy gyermeket, gyermekeket vállalni, elhárítjuk és kikerüljük a családanyai, vagy családapai szerepkört és felelősségeket, holott ez mind az általános emberi, mind a személyi karmánk és sorsfeladataink szerint igen fontos lépés lenne. Ritkán ugyan, de jelentheti azt is, hogy túlságosan bele bonyolódtunk a család és az otthon problémáiba, a családtagok problémáiba, olyannyira, hogy nem figyelünk egyéb sors- és életfeladatainkra, hogy sem nem látunk sem nem hallunk mást a családi problémáinkon kívül.
Esetleg azt, hogy szereptévesztések merültek fel a családi életünkkel, családi viszonyrendszereinkkel kapcsolatosan és például a szüleinkkel, vagy a fél-felnőtt gyermekeinkkel beszéljük meg az életünk fő problémáit az élettársunk (férünk, feleségünk helyett), átadjuk a családapai, vagy családanyai szerepet, a neki megfelelő döntéseket és felelősségeket az anyánknak, az apánknak (anyósunknak, apósunknak), vagy a gyermekeink valamelyikének, ahelyett hogy mi töltenénk be ezt a szerepet és mi vállalnánk e szerep szerinti felelősségeket.

Amennyiben ötös pozícióban jelentkezik, arra utal, hogy az illető probléma aminek a helyes megoldása érdekében a sorselemzést végezzük - amire a kártyát kivetettük - csak és csakis a családi helyzetünk - állapotunk rendbetételével, a családtagokhoz, illetve az otthonhoz (a családi házhoz, lakáshoz, szülőföldhöz) való viszonyunk - viszonyaink tisztázásával és törvényesítésével oldható meg még akkor is, ha netalán egy olyan távoli és család-idegen kérdésére keressük a választ, mint például egy űrrepülés technikai problémájának a megoldása.

Hatos pozícióban arra utal, hogy az ötös pozícióba került kártya által jelölt lépés, tett, vagy mentalitás megtétele - felvétele után, érzelmi, vagy személyi viszony szintű zűrzavar lépik fel a családon belül, illetve, hogy a saját személyünket, lelki állapotunkat lepi el az érzelgősség kábult agresszivitása. Esetleg azt, hogy olyan látszat keletkezik, illetve az lesz a benyomásunk, mintha a családi relációk oly mértékben megromlanának, megzavarodnának, illetve összekuszálódnának, hogy az már veszélyes, illetve, hogy maga az egész család (a családi állapot, a családi harmónia), vagy az otthon (esetleg maga az otthon épülete, illetve a lakás) kerül veszélybe.

Hetes pozícióban arra utal, hogy amennyiben helyesen cselekedtünk, illetve helyes magatartást tanúsítottunk az 5 és 6 pozíciókba került ikonok által jelölt motívumok szerint, az 1 kártya által megtestesített probléma következménye az lesz, hogy minden családdal, gyermekekkel, otthonnal kapcsolatos gondunk kiigazodik és megoldódik, illetve, hogy az érzelmeink és érzelmi kapcsolataink kitisztulnak, harmonikussá válnak, feszültségeink feloldódnak.

XIX: A Nap (A nappali Éberség), A világosság, a Partner

A személyünk kettősségének (kettős személyiségünknek: tudatunknak és/illetve a tudattalan szellemi - lelki meghatározódásainknak) és ezért a titkos énünk felfedésének és átvilágításának, a titkos szándékaink és cselekvéseink forrása felfedezésének és értelmezésének - értelmeződésének, a nem csak mások, hanem az önmagunk előtt is szégyellt és önmagunk elől is elrejtett vágyaknak és sóvárgásoknak a mások előtt, de minimum az élettársunk előtt való felfedésének, valamint a hozzuk kötődő, ritkán napfényre (megnyilatkozásra, megnyilvánulásra, kinyilatkozásra) kerülő tulajdonságaink nyilvános beismerésének és felvállalásának, vagyis a tudattalan lelki világunk legmélyebb zugainak és képzeletünk (szívünk) legtitkosabb barlangjáratainak a maximális szellemi éberséggel (nappali fénynél) és mások (legkevesebb az élettárs) előtt, másokkal - mással együtt történő átvilágításának, pontosabban: az un. „objektív” átvilágítás szükségének és mozzanatának (aktusának) az Ikonja. A nyílt gyónás és a nyilvános pszichológia Ikonja.

Egyes pozícióba akkor tesszük ki, amikor a párkapcsolati problémáink - gondjaink igazi jellege felől szeretnénk teljes értékű átvilágítást - helyes információt szerezni, illetve akkor, amikor az élettárssal való problémáink igazi okára, élettársi viszonyunk valóságos jellegére (az egybe kerülés miértjére), illetve a megromlott élettársi - házassági vagy/és szerelmi viszony helyreállítási lehetőségeire vonatkozó helyes szellemi információkat szeretnénk megszerezni.

Kettős pozícióban arra utal, hogy hamis eszmék (téveszmék, rögeszmék) szerint élünk, hamis fényben állunk, illetve, hogy spirituális szempontból hamis fényben látjuk azt a problémát, amiért a Tarot tanácsát, eligazítását kérjük. És persze arra is, hogy a probléma igazi oka az átvilágítatlan és\vagy a háttérbe szorult, vagy az így megromlott - megzavarodott párkapcsolatunk, élettársi - szerelmi viszonyunk.

Az ötös pozícióba kerülő Nap ikon arra utal, hogy a problémának, aminek a feloldási és meghaladási lehetőségei felől szeretnénk információt szerezni, az igazi sors-mozgató oka, vagy a külvilág (és az élettársunk, vagy a gyóntatónk, pszichológusunk) elől elrejtett és eltitkolt szándékainkban, vágyainkban, titkos sóvárgásainkban, tulajdonságainkban, illetve a rejtett személyiségünk zavaraiban van, a párkapcsolati viszonyunkban, annak a tisztázatlanságában, vagy magában az élettársunk által megszemélyesített spirituális erők zavartságában van. Illetve azt, hogy a probléma feloldása és megoldása érdekében, az élettársi gondjainkat, viszonyunkat (az élettárshoz való viszonyulásunkat) kell rendbe tenni, illetve az élettársnak az illető problémához való igazi (rejtett) viszonyulását kell megismerni és tisztázni és a nézőpontokat, a szándékokat egyeztetni - összehangolni.

Hatos pozícióban arra figyelmeztet, hogy amennyiben helyesen értjük meg, majd fel is vállaljuk és helyesen hajtjuk végre az ötös pozícióba került ikon által jelzett szükséges tettet - tetteket, illetve a sorsprogramunkkal összhangban, helyesen viszonyulunk az illető problémához, vagy az élettársi viszonyunk zavarodik össze, vagy az élettársunk maga kezd furcsán és érthetetlen módon viselkedni, vagy a rejtett személyiségünk kerül előtérbe és, mivel nem tudunk úrrá lenni fölötte, még annál is nagyobb problémákat okoz, mint ami miatt a Tarot tanácsát kérjük. Természetesen éppen ez lesz a jele, annak, hogy jól cselekedtünk, jó úton járunk.

Talán logikus, hogy hetes pozícióban vagy a párkapcsolati viszonyunk és problémáink tisztázódását jelzi, vagy azt, hogy az illető probléma teljes megvilágítást fog nyerni és/vagy azt, hogy a második (rejtett) személyiségünk is végre átvilágítódik megtisztul (nem félünk azt felvállalni és kiállni vele a fénybe) és ezért a teljes személyünk és az élethelyzetünk, új és tiszta megvilágításba kerül, és/vagy azt, hogy a személyünkkel szemben esetleg felmerült összes gyanú tisztázódik, és az esetleges maradék fenntartások is teljes mértékben eloszlanak.

XX A feltámadás és Végső ítélet

A spirituális újjászületést (az életről és a létről alkotott korábbi - világi: pragmatikus! - elképzeléseink szerinti szellemi és lelki lárva-állapotaink elhagyását) követő újonnan kialakult (spirituális) személyi tulajdonságoknak és képességeknek a felszínre hozásának és megszilárdításának - megszilárdulásának és ezeknek az új, mágikus erejű képességek hatásának, automatikus erő-érvényesülésének az ikonja. A gyökhöz (teremtői imaginációhoz és a kauzális meghatározódások törvényszerűségéhez) való visszavezetés szerinti vizsgálódásnak - a (meghatározódások szerinti értelmezésnek): az egyetemes törvények, valamint az egyéni sorsprogramok érvényesülési lehetőségei (egyéni életfeladat felvállalási és sorsbeváltási lehetőségek) szerinti igazságkeresésnek és ítéletalkotásnak az ikonja. Végső soron, a nem kimondottan és nem föltétlenül és nem csak a vallásos személyek által elérhető hit kialakításának - kialakulásának és a hit eredményesen történő (funkcionális!) működtetésének az ikonja. Az ugyanis, hogy valakinek egy bizonyos dogmarendszer (vallás) szerinti isten-képzete van, még egyáltalán nem jelent hitet, csak mindössze vallást. Hit az a (funkcionális!) szellemi - spirituális meggyőződés, aminek létezik szemmel látható, természetes és pozitív következménye annak a személynek a sorsában és életében, aki a hit állapotát folyamatosan megéli. A hit végső soron a Teremtésnek az eredeti pozitív céljáról és értelméről való személyi meggyőződés, illetve arról, hogy ehhez a pozitív teremtési céllal azonos az illető személy létezése, hogy az élete értelme az egyetemes teremtés pozitív értelmébe integrálódik.

A Kelta Kereszttel végzett sorselemzésnél első (egyes) pozícióba akkor tesszük ki a Feltámadás, illetve a Végső ítélet ikonját, amikor egy általunk ténylegesen sorsdöntő fontosságú kérdésben akarunk helyes ítéletet alkotni, illetve helyes (és végleges!) szempontot kialakítani és felvenni. Illetve akkor, amikor úgy érezzük, hogy egy ténylegesen véghezvitt lelki és szellemi megtisztulási: újjászületési, gyökeres átalakulási folyamat után, szeretnénk egy gyökeresen új, az egyetemes törvények logikájához és hatásmechanizmusához igazított és egyértelműen spirituális jellegű életet folytatni.

Kettős pozícióban arra utal, hogy teljesen tévesen és hamisan ítélünk meg a mélytudattalanunk szintjén egy élethelyzetet, egy személyt és ez vezetett ahhoz a problémához, negatív sorshelyzethez (betegséghez, balesethez, anyagi, vagy személyi veszteséghez), amelyben eligazítást és tanácsot igénylünk. De persze, magasabb szellemi igénnyel élő személyek számára jelentheti, egy bizonyos, a múltban önmaguknak tett fontos ígéret be nem váltását is, vagyis a spirituális tisztánlátást és újjászületést szükségképpen követő feltámadás elmaradását, a szellemi lárva állapot elhagyásának az elhalasztását is.

Ötös pozícióban általában azt jelzi, hogy illető problémával kapcsolatosan teljes mértékben újjá kell születnünk és feltámadnunk, vagyis, hogy a korábbiaktól gyökeresen elérő, új szempontokat kell felvennünk és érvényesítenünk. Jelenti tehát, hogy az értékítéletünknek, illetve az értéktudatunknak a teljes felülvizsgálatát és felülbírálását, majd a korábbi ítéleteinknek és szempontjainknak bírálat utáni megváltoztatását és kicserélését: szempont-változtatást és az új szempontok maradéktalan érvényesítését igényli tőlünk a sorsunk (fejlődési állapotunk), a felmerült problémával kapcsolatosan. Jelenti, a kételkedés elhagyásának a szükségét és a célirányos, céltudatos magatartás és cselekvés szükségét az illető problémával kapcsolatosan. Jelentheti még a hitetlenség, a hitetlenkedő lelki-szellemi állapotok felszámolásának a szükségét a személy élete és sorsa pozitív értelmét illetően, illetve a pozitív hit képessége kialakulásához szükséges feltételeknek a megteremtési szükségét az ilyen életrend szerinti mentalitás-gyakorlás szükségét.

Hatos pozícióban azt jelenti, hogy amennyiben megtesszük azt a lépést, illetve felvesszük azt a magatartást, amit az ötös pozícióba került ikon jelez, néhány napra, vagy esetleg egy egész hétre teljesen elveszítjük a hitünket, illetve a helyes ítéletalkotási - helyzetfelmérési képességünket és az lesz a benyomásunk, hogy valamiféle rossz indulatú (gonosz) sorserőknek vagyunk az ártatlan áldozatai, illetve, hogy mi magunk leszünk képtelenek másokhoz: a hozzánk közel álló személyekhez, vagy a saját sorsunkhoz lényeg szerint pozitívan viszonyulni, hogy látszatra teljesen képteleneknek bizonyulunk a szellemi és lelki megtisztulást követő pozitív szempontok felvételére, az igazi hit kialakítására, a feltámadás végrehajtására. De jelentheti azt is, hogy valamiféle spirituális káprázatnak, vagy (vallásos - misztikus) lelki kábulatnak kerülünk a rabságába és miközben úgy képzeljük majd, hogy teljesen világosan látunk mindent, akkor látunk voltaképpen a legtévesebben és a legzavarosabban.

Hetes pozícióban azt jelenti, hogy a sorsunknak és az életünknek minimum egy, a felvetett problémával kapcsolatos, de a teljes életkört felölelő kérdésében sikerül, nem csak tisztán látnunk egész hátralevő életükben (sikerül egy új életszemléletet kialakítani és felvenni), de sikerül szellemi-lelki szempontból újjá is születni és feltámadni: teljesen átalakulni is ebből a szempontból annyira maradéktalanul és lényegesen, hogy „Ezentúl előled minden sötétség kitér.” (Hermész Triszmegisztosz) - legalábbis az egyes pozícióba helyezett ikon szimbólumrendszere által jellemzett életkörben. És ez már egy határozott lépést és pozitív eredményt jelenthet a teljes hit kialakulása irányában.

XXI. A Világ

Az egyetemes törvényeknek a természetben, az emberi civilizációban, illetve az adott társadalomban és közösségben (a Világban!), valamint az egyén életében történő, maradéktalan érvényesülésének - a törvényérvényesítés, illetve a törvényesség felállításának - megvalósításának, illetve a törvényes állapotok létrehozása, megvalósítása szükségének - az Ikonja. A személyi tudatossággal gyakorolt lés irányított egyetemes morálnak megfelelő életvezetés, az annak megfelelő teremtői Imagináció és a gyakorlati megvalósulások egyezésének - a gyakorlat és az elmélet (az idealítás) megfelelésének - a megfeleltetés szükségének és szükségességének - az ikonja.

A Kelta Kereszttel végzett sorselemzésnél első pozícióba akkor tesszük ki a Világ ikonját, amikor arra keresünk választ, hogy miként és hogyan kell eljárnunk egy bizonyos sors-helyzetben, életmozzanatban, ha azt akarjuk, hogy a tettünk, cselekvés rendszerünk, magatartásunk a saját egyéni sorsprogramunkkal (élethivatásunkkal és életfeladatainkkal), illetve az egyetemes törvényekkel (az Isteni igazsággal) összhangban álljon, annak - azoknak maradéktalanul megfeleljen. De kitehetjük akkor is, ha azt észleljük, illetve, ha úgy képzeljük, hogy ha bizonyos sorskérdésben, élethelyzetben, az ami velünk, vagy körülöttünk történik, nem felel meg az Isteni igazságról (az egyetemes erkölcsről) alkotott elképzeléseinknek, illetve az egyetemes törvények általunk ismert formájának és szeretnénk megszüntetni ezen eltéréseket.

Kettős pozícióban arra utal, hogy egy szakadékszerű eltérés (korrupció, bűnbeesett állapot) létezik aközött, hogy mit tudunk a felvetett problémáról az egyetemes törvények szintjén, azok perspektívájában, és aközött, hogy miképpen kezeljük ténylegesen, hogy miképpen akarjuk azt megvalósítani, illetve kijavítani, orvosolni a gyakorlati valóságban. Más szóval az eszmei és elméleti elképzeléseink, az ideavilágunk és a hétköznapi gyakorlatunk közötti ellentmondó és homlokegyenest ellenkező eltérésre (szakadék szerű nem megegyezésre) utal a felvetett problémával kapcsolatosan.

Ötös pozícióban általában azt jelzi, hogy szükség van a törvényességnek a természet törvényei és az egyetemes morál (az isteni igazság) szerinti helyreállítására, vagy az illető problémának, a problémához való személyes viszonyulásunknak (a problémával szemben tanúsított moralitásunknak, vagy általában a helyes moralitásról való gondolatainknak, elképzeléseinknek) az egyetemes törvények szerinti vizsgálatára és ki igazítására. Jelentheti még azt is, hogy az illető probléma csak úgy oldódik meg, csak úgy vallhat valóra, úgy oldódik meg pozitívan az elképzelésünk (szándékunk) úgy válhat valóra a problémához kapcsolódó reményünk, ha nem ragaszkodunk görcsösen az egyéni terveinkhez és elképzeléseinkhez, hanem átengedjük a konkrét megvalósítást az egyetemes törvények logikájának és finom, de nálunk erősebb szellemi erejének: az Istennek. A „Legyen meg a te akaratod:” - magatartását igényli tehát tőlünk a Sors.

Hatos pozícióban azt jelenti, hogy semmiféle logikát és/vagy törvényességet nem fogunk találni abban, ami velünk történik majd, amennyiben végrehajtjuk azt, amit az 5 pozícióba került ikon jelöl számunkra a sorsfelbontáshoz, illetve a megvalósításhoz, problémamegoldáshoz szükséges tettként, vagy helyes magatartási formaként, helyes viszonyulásként. Hogy értelmetlennek találjuk majd nem csak az így kialakult élethelyzetet és az egész sorsunkat, hanem esetleg az egész életet, sőt: az egész létet és a teremtés célját és logikáját is. Esetleg tényleges törvénytelenségek esnek meg velünk a Világi szempontok, illetve a Világi törvényesség szempontjából. És ha idáig nem is jutunk el, de a kialakult helyzetünket semmiképpen nem tudjuk majd egy értelmes lét-logikába integráltan látni. De tudnunk kell, hogy éppen ez lesz a jel, hogy a problémának megoldása folyamatban van a hetes pozícióba kerülő ikon szimbolikus jelentéstartalma szerint.

Hetes pozícióban jelenti a világi törvényességnek és az egyetemes törvények egybeesésének a megvalósulását a felvetett problémával kapcsolatos sorhelyzetünkben, illetve azt, hogy bármi is lenne a külső látszat, sikerül végre az egyetemes törvényekkel (az isteni igazsággal) egybehangolni a sorsunkat és ennek az egybehangolódásnak és egybeesésének a szellemében (ennek következtében), az éppen érvényben levő, esetleg ellenséges, vagy ellentmondásosságukban zavaros világi törvények teljesen háttérbe szorulnak, vagy egyenesen érvényüket és erejüket veszítik a világiság (világi moralitás) szempontjából esetleg törvénytelennek tűnő élethelyzetünk, sorsállapotunk előtt.

XXII. A Bolond.

A Teremtés eredeti és a végső rendeltetési céljával egybevágó, tudatos sorsalakítás és az ennek megfelelő „sorsba-jutás” ikonja: „A Boldogságba” (Názáreti Jézus) jutásnak az ikonja. Az égi és a földi út egyesülése (és egysége): a kínai Tao ikonja, az egyetemes teremtési folyamatoknak és az egyéni sorsnak a kiegyenlített egybefonódásának a jelképe. A személyi életprogram szerinti személyes életútnak az ikonja. A Megváltás és a Szent Szellem, illetve az össz-teremtési ciklus-zárásoknak és új a cikluskezdéseknek az ikonja, az új teremtési lehetőségek beindításához szükséges (rejtett) spirituális energiák ikonja. A földi életben elérhető legkiegyenlítettebb, zavartalan spirituális állapotnak az ikonja. Az ember által megtestesített Teremtés (teremtmény: individuum) és a Teremtő (a személy által átélt tökéletes léttudat) tökéletes kiegyenlítődése, illetve a személynek a Teremtővel való azonosulási képességének az elérése még az individuális személy életében. Az abszolút léttudat, a tökéletes egészség és kauzális kreativitás: a tudatos teremtési állapotnak a személyen belüli megvalósulása és kiegyenlítettsége - a Fény és a Szeretet kiegyenlítettsége - az Androgünos állapotának az elérési lehetőségét jelképező ikon.
Az ok és okozat nélküli „Bolond - boldogságnak”, az önmagában - önmagából való boldogsági állapotnak, a lét-boldogsági érzetnek az ikonja.

A kelta kereszt módszerével történő Sorselemzéskor abban az esetben tesszük ki egyes kártyának, amikor a fent leírtakhoz hasonló igény támad valakinek (önmagunknak) saját személyével, illetve életével - sorsával szemben, vagy amikor arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi az a szükséges mentalitás, az a tett, vagy az a sorsdöntő lépés, amely ebből a magas perspektívából nézve, megfelel saját életutunknak, szellemi sorsfeladatainknak, szellemi rendeltetésünk beteljesítésének.

Kettős pozícióban arra utal, hogy teljesen más (egyértelműen elhibázott!) életutat követünk, téves hivatást gyakorlunk, vagy a két személy spirituális fejlődési sorsprogramja szerint téves (ugyancsak elhibázott) élettársi viszonyt folyatunk (tudatosan korrupt, vagy öntudatlanul eltévesztett házasságban élünk), mint amilyet az általános emberi életfeladatok és az egyéni spirituális fejlődési életprogramunk szerint kellene, és ez a huzamos ideje tartó "rosszul járás", hibás életcélkövetés és tévelygés az aktuális sorsproblémánknak az igazi, de rejtett oka. Persze, a Bolond esetében, mint a legfőbb Ikon esetében, a téves út mindennél, és mindezzel együtt is sokkal többet jelent, mint ahogy azt felszínesen gondolnánk. Itt arról van szó ugyanis, hogy akinek a Bolond a 2 pozícióban megjelenik, az egyéni és a családi Karmájából adódóan, ez az egyéni életprogramja és az ennek megfelelő életfeladatai általában merőben különböznek a polgárilag megszokott, a konvencionális (bevett) életutaktól, hivatásoktól és szakmáktól, ami azt jelenti, hogy ez az életprogram elsősorban a teljes személyi tudat-átalakítást, a spirituális felébredést, újjászületést és feltámadást, a teljes kiegyenlítettség elérését kell szolgálja. Nos, a 2 pozícióban a Bolond, arra utal, hogy ettől a feltámadási és megváltódási lehetőségtől igen távolkerült, hogy ettől (veszélyes módon!) egyre távolabb jár.

Amennyiben ötös pozícióban jelenik meg, egyértelműen arra utal, hogy gyökeres és nagyon sürgős spirituális mentalitás váltásra - váltóztatásra, illetve életút kiigazításra van szükség, mivel az a személy akinek a számára a sorselemzést végezzük, képzeleti és gondolati szinteken az ő spirituális életprogramjával ellenkező szellemi mentalitást gyakorol, szinten több ideje és igen intenzíven, vagy azt, hogy az általa járt gyakorlati életút (hivatás, karrier, életforma, stb.) több ideje és lényegesen eltér azoktól az életterületektől, amelyek olyan tapasztalatokhoz juttathatnák, amely élet-tapasztalatok segítségével feloldhatná la karmikus meghatározódásait. Persze, amennyiben a második pozícióban jelenik meg a Bolond, akkor is ezt jelenti nagyjából, azzal a különbséggel, hogy abban a pozícióban még nem utal arra, hogy a változtatás annyira életbevágóan szükséges lenne, illetve nem utal arra, hogy annak a problémának, aminek a kauzális okainak a megértése és feloldása érdekében a Tarot segítségét igényeljük, a Bolond által jelzett spirituális kiegyenlítődési mentalitás indítaná el a feloldását. Párkapcsolati probléma esetében azt is jelentheti, hogy a sorsprogram szerint téves az illető személlyel szembeni magatartás, vagy már eleve téves a párválasztás is.

Hatos pozícióban arra utal, hogy az ötös pozícióba került ikon értelme szerinti sors-tettünk, vagy sors-lépésünk után, a teljes út- és céltévesztés érzése, a kietlenségi és hiábavalósági érzések és esetleg a teljes reménytelenség is hatalmukba keríthetnek bennünket. Az egyes pozícióba választott ikon által jelzett életprobléma függvényében ez az élet-út tévesztési érzés lehet elmehet akár a teljes kétségbeesésig is, el egészen az önrombolási, önpusztítási hajlamok felébredéséig és megerősödésig. Nem kell azonban ezeknek az érzéseknek a hatása alá kerülnünk, mivel a kiuttalanság látszata éppen az a jel, amely arra utal, hogy a sorserők éppen a hetes pozícióba került ikon szimbolikus rendszere szerinti megoldást készítik elő és hozzák létre a számunkra.

Hetes pozícióban a Bolond ikonja azt jelzi, hogy amennyiben az a személy, akinek egy bizonyos élet- és tárgykörrel kapcsolatban elemezzük a sorsvonalait, teljes eltökéltséggel igyekszik az ötös pozícióban megjelenő ikon által jelzett cselekvést elvégezni és/vagy a megfelelő (külső és belső) mentalitást gyakorolni és amennyiben nem esik kétségbe a hatos pozícióban megjelenő ikon által jelzett helyzet és/vagy életkörülmény miatt, illetve az új benyomásai és képzetei miatt, egyértelműen ráhelyeződik az ő eredeti életterve szerinti megváltási sorsvonalára, az üdvössége felé vezető törvényes (egészséges) életútjára fog kerülni, vagy vissza állni, amennyiben korábban már ott volt.

Hozzászólások4wegdsv

20180713xiaoke
coach outlet online
malone souliers
ugg boots clearance
mulberry bags
christian louboutin sale
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
under armour outlet
oakley sunglasses wholesale
kate spade handbags
freshjive clothing
canada goose uk
cheap oakley sunglasses
coach outlet store online
harden vol 2
fingerlings monkey
air max 2018
michael kors outlet clearance
alexander mcqueen shoes
broncos jerseys
canada goose jackets
christian louboutin
pandora outlet
jordan shoes
air jordan shoes
brequet wathes
canada goose outlet sale
kate spade outlet store
oakley sunglasses wholesale
ugg boots
pandora jewelry
coach outlet store online
ugg boots clearance
coach factory outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet online
michael kors outlet clearance
canada goose
polo ralph lauren outlet
givenchy handbags
michael kors uk
jordan 32
pandora charms sale clearance
michael kors outlet online
coach factory outlet
jordan shoes
coach factory outlet
fendi handbags
canada goose outlet store
polo ralph lauren factory store
ralph lauren
ugg outlet online
kate spade new york
true religion jeans
pandora outlet
coach outlet store
coach outlet
cheap jordan shoes
michael kors outlet store
ray ban sunglasses outlet
cheap oakley sunglasses
uggs outlet online
michael kors uk
manolo blahnik
tory burch outlet store
kevin durant shoes
jordan shoes
nike outlet
cheap jordan shoes
pandora jewelry
adidas soccer shoes
ugg boots outlet
coach factory outlet
ugg boots clearance
canada goose
uggs canada
cheap ugg boots
michael kors outlet
coach outlet store online
calvin klein jeans
polo ralph lauren outlet online
kd 9
michael kors outlet
air jordan retro
michael kors handbags
pandora jewelry
kate spade handbags
coach outlet store
miu miu outlet
air jordan shoes
christian louboutin
nfl jersey wholesale
moncler
longchamp pas cher
ugg outlet online
coach outlet online
uggs outlet
canada goose outlet store
longchamp outlet online
canada goose jackets for women
michael kors outlet clearance
cheap jordan shoes
longchamp solde
coach factory outlet
barbour jackets outlet
coach factory outlet
christian louboutin sale
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
ralph lauren polo outlet
ugg outlet online
ray ban sunglasses outlet
canada goose outlet store
ugg boots
huf clothing
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
ugg boots clearance
swarovski crystal
coach outlet online coach factory outlet
jerseys wholesale
champion clothing
baltimore ravens jersey
cheap ray ban sunglasses
christian louboutin sale
michael kors outlet clearance
kate spade new york
polo ralph lauren outlet
jordan shoes
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
ugg outlet online
ray ban sunglasses sale
kate spade new york
polo ralph lauren shirts
pandora charms sale clearance
denver broncos jersey
ugg boots
kate spade outlet online
polo ralph lauren
jordan shoes
chloe outlet
nike nba jerseys
canada goose outlet store
polo ralph lauren outlet
canada goose
canada goose jackets
nike outlet store
cheap jordans
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren polo shirts
ugg boots on sale
burberry outlet stores
furla handbags
coach outlet store online
kate spade purses
canada goose jackets clearance
nike shoes on sale
air jordan shoes
ray ban sunglasses outlet
jordan shoes
fitflops sandals
jordan shoes
canada goose
coach factory outlet online
air max 90
pandora jewelry
lacoste outlet
belstaff jackets
canada goose
balenciaga sandals
adidas outlet store
supreme shirts
jimmy choo shoes
uggs outlet online
uggs outlet online
tory burch outlet store
supreme clothing
coach outlet store online
canada goose outlet store
canada goose outlet online
christian louboutin
harry winston jewelry
cheap jordan shoes
canada goose outlet
ray ban sunglasses outlet
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
ugg boots
polo ralph lauren shirts
off white outlet
coach outlet store
ralph lauren polo
fitflops shoes
cheap jordan shoes
oakley sunglasses sale
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
49ers jerseys
michael kors outlet clearance
ugg outlet
cheap jordan shoes
ugg boots clearance
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
air max 1
cheap jordan shoes
gentle monster sunglasses
pandora outlet
ugg outlet
polo pas cher
cheap ray ban sunglasses
canada goose jackets
pandora charms
audemars piguet watches
pandora outlet
air jordan shoes
supreme clothing uk
canada goose outlet store
polo outlet online store
lacoste pas cher
michael kors outlet clearance
chopard jewelry
christian louboutin sale
tory burch outlet online
longchamp pas cher
coach outlet
cheap jordan shoes
dsquared2 jeans
canada goose outlet store
bape clothing
isabel marant outlet
ralph lauren outlet online
michael kors handbags
michael kors outlet clearance
kate spade new york
christian louboutin
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin
canada goose outlet
ugg boots outlet
canada goose outlet
bcbg dresses
brequet wathes
ralph lauren polo
ugg outlet,ugg outlet stores
coach factory outlet
christian louboutin sale
canada goose uk
kate spade
true religion outlet store
ugg boots for women
pandora charms outlet
coach outlet store online
canada goose outlet online
coach factory outlet
kate spade purses
alife clothing
pandora jewelry outlet
ralph lauren
carrera sunglasses
san antonio spurs jersey
polo ralph lauren
canada goose uk
diesel jeans
coach factory outlet
james harden jerseys
ralph lauren outlet
air jordan shoes
coach outlet store online
broncos jersey
pandora charms
light up shoes
nba jerseys wholesale
air max 97
swarovski jewellery
true religion jeans sale
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
canada goose jackets sale
michael kors outlet online
kate spade outlet store
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet online
longchamp pliage
nike revolution
coach outlet store
ugg outlet
kate spade outlet online
oakley sunglasses wholesale
coach handbags online outlet
fossil watches
ralph lauren outlet
isabel marant shoes
jordan shoes
ugg boots on sale 70% off
cheap air jordans
ray-ban sunglasses
nike pegasus
polo ralph lauren shirts
tory burch handbags
coach outlet online
oakley sunglasses wholesale
cheap air jordans
uggs outlet online
canada goose outlet online
polo outlet
coach factory outlet online
christian louboutin
kyrie 4
basketball sneakers
kate spade handbags
coach outlet store online
coach factory outlet
cheap air jordans
true religion jeans sale
michael kors outlet
pandora jewelry
jordan shoes
cheap jordans
suicoke sandals
canada goose jackets
guess factory
coach outlet store online
kate spade
michael kors outlet clearance
cheap jordans
ralph lauren shirts
michael kors outlet clearance
moncler outlet
coach factory outlet
nhl jerseys wholesale
coach outlet store online
true religion outlet store
hermes online
gucci outlet online
cheap jordans
chloe sunglassess
michael kors uk
polo ralph lauren outlet online
michael kors online
polo ralph lauren shirts
nfl jerseys
pandora jewelry
nhl jerseys for sale
g-star jeans
air jordan shoes
coach outlet store online
true religion jeans for men
canada goose jackets
uggs outlet
air max 90
ralph lauren
uggs outlet online
ugg outlet store
air jordan shoes
coach outlet online
ralph lauren outlet
michael kors outlet online
cheap jordans
kate spade
michael kors outlet online
bulgari jewelry
michael kors outlet clearance
canada goose outlet store
balmain jeans
prada shoes on sale
kate spade sale
christian louboutin
pandora charms
nike trainers
ugg boots
canada goose outlet online
michael kors bags
ray ban sunglasses outlet
chrome hearts clothing
nike outlet online
cheap uggs
oakley sunglasses wholesale
canada goose jackets outlet
swarovski crystal
canada goose outlet online
canada goose coats
cheap oakley sunglasses
chrome hearts sunglasses
cheap ray bans
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
pandora outlet
canada goose jackets
coach outlet store online
mbt shoes outlet
kd 10 elite
michael kors factory outlet
coach factory outlet
air jordan shoes
houston texans jersey
moncler coats
ugg boots
coach factory outlet
mac outlet
christian louboutin
adidas outlet store
cheap jordan shoes
canada goose
coach factory outlet
ugg boots on sale
polo ralph lauren
bally shoes
adidas shoes
ralph lauren outlet
ugg boots
jerseys from china
polo ralph lauren outlet online
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
adidas crazy
adidas shoes
burberry outlet sale online
a bathing ape
kate spade purses
cheap ugg boots
polo ralph lauren outlet
basketball jerseys
kate spade handbags
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
colts jersey
kevin durant jerseys
nike factory shoes
10 deep clothing
nike shoes on sale
ray ban outlet
air more uptempo
ugg outlet store
michael kors outlet online
pandora jewelry
kate spade handbags
cheap michael kors handbags
cheap oakley sunglasses
karen millen dresses
ugg boots
arcteryx jacket
pandora jewelry
givenchy jewelry
nfl jerseys wholesale
kate spade
coach factory outlet
tory burch sandals
michael kors
cheap ugg boots
uggs outlet
michael kors outlet clearance
armani exchange
cheap jordan shoes
oakley sunglasses wholesale
barbour mens jackets
mlb jerseys wholesale
cheap jordans
coach factory outlet
cheap air jordans
tag heuer watches
cheap air jordans
polo ralph lauren outlet online
moncler coats
jimmy choo sunglasses
canada goose outlet store
stuart weitzman shoes
golden state warriors jersey
coach outlet
uggs on sale
michael kors outlet clearance
kate spade purses
pandora outlet
canada goose outlet online
kate spade handbags
coach outlet canada
polo outlet
louboutin shoes
ray ban sunglasses outlet
cheap jordan shoes
ralph lauren
ralph lauren factory store
air jordan shoesÉn is hálával tartozom

Nekem még csak négy éve készítette el Kozma Szilárd úr a horoszkópomat, de máris gyökeres pozitív változások jelentkeztek a sorsomba, életembe. És ha mindez nem is történt volna meg, akkor is hálás lennék neki, mint ahogy vagyok is, már csak azért is, mert a feltárásai és tanácsai segítségével, megszabadultam az eddigi életem legnagyobb bajától, a máj - epe, cukor, és általános vér-egyensúlyi bajaimtól, amelyek már a látásomat is veszélybe hozták. Már csak ezért is, aminek a helyrehozását az orvosaim, minden jóindulattal sem tudták elérni hálás vagyok neki. Arról nem is beszélve, hogy a szellemi életút, amin elindított, mennyire jó, és örömteli.Köszönettel Kozma Szilárdnak

Kozma Szilárdnak köszönhetem a magam, majd később a feleségem és a fiam születési horoszkópjának az értelmezését. Nagyon sokat jelentett a segítsége, s ezért hálából a Szilárd asztrológusi segítségét (a személyes horoszkóp feltárását) mindenkinek a legmelegebben a figyelmébe ajánlom! Nem hiszem, hogy Kozma Szilárdon és Dénes Márián kívül magyar nyelvterületen valaki is képes ilyen minőségű segítséget nyújtani a személyes (“születési”) horoszkóp értelmezésén keresztül. Ha tényleg a Titkot keresik, rendeljék meg Tőle a személyes horoszkópjuk értelmezését-feltárását!Azért, mert nem meghalni kell idejekorán, hanem tisztán élni

Lásd a magyarázatot itt, de főként a Skorpiót értelmező youtube-videókon az "Asztrológia Istenigazából" sorozatban.

: