A víz jegyek karmája (Kozma Szilárd)

A Víz karma metafizikai értelme, élő példákkal illusztrált megnyilvánulási formái és feloldási lehetőségei.
Kis gyermek korom óta, magnetikus erővel vonz magához a víz, már csak a fürdőszobában a mosdókagyló alatt található, néha valamiért éppen vízzel telt nagy fazekunkban emígy számomra létrejövő magnetikus képnek a is látványa is képes ellenállhatatlanul és elengedhetetlenül magához vonzani, magára vonni a tekintetemet. De persze, azt is nehezen állom meg - és vagy nagyon hidegnek, vagy veszélyes sodrásúnak - hullámzónak, vagy éppen piszkosnak – szennyezettnek kell lennie egy szabad térben található pataknak, folyónak, tónak vagy tengernek, hogy megálljam azt, hogy amennyiben valamiért a partjára kerülök, ne fürödjek meg benne. Két alkalommal is megtörtént már, hogy egy vízpart melletti, ismeretlen helyre megérkezvén esete, nem álltam meg, hogy meg ne fürödjek a vízben és másnap kiderült, hogy iparilag szennyezett vízben fürödtem. (Egyszer valahol egy Brailai (Vagy Galaci?) tóban egyszer meg a Sepsiszentgyörgyi Rétyi tóban, amelyről másnap derült ki, hogy valamilyen baleset folytán, előzőleg töméntelen mennyiségű kőolaj ömlött bele. Egy alkalommal sem lett semmi bajom, azon kívül, hogy másnapra náthás lettem, mert az olajas hajam nem tudott a sátor légkörében megszáradni.

A Rák nappal és Halak Sárkányfarokkal, valamint Skorpió Ascendenssel született Medárda lányunk viszont, ezen jóval túl tett kiskorában és jó párszor kétségbe is ejtett, mert képes volt télvíz idején megfürödni a házereszek csatornáiból lefolyó hólevek által képzett pocsolyákban. Ma már nem tesz ilyeneket, de a víz és főként a természetben levő, un. élő vízben való fürdés szeretetét mind átvették tőlem. A volt feleségemet a második élő gyermekünkkel való várandósága idején sikerült a vízzel megbarátkoztatni annyira, hogy a mély vízben való úszásra is képessé vált, sőt: a végén már a strand-medencék kórlátaihoz szokott személyek számára számottevő távolságokat is képes volt megtenni úszva a Zetelaki tónál, majd a távolsági úszás élvezetére is sikerült rávezetnem az ével folyamán. Az utolsó együtt töltött nyári sátortáborozásunk alkalmával, már az éjszakai fürdőzés művészetét is gyakorolta.

Nem csak jó érzés a víz elemmel barátságban és harmóniában lenni, hanem hasznos is a földi víz elemnek a mennyei eredőjének, az alkímiai őselemnek a spirituális funkciójával és tulajdonságaival „tisztába kerülni”.

Tudjuk, hogy a négy alkímiai őselem között létezik egy olyan lényegi különbözőség és ugyanakkor alapjellegi kötöttség, hogy a négy elem, párosával a Jin és a Jang ősprincípiumokhoz tartozik. (Levegő és Tűz a Jang – Maszkulin princípiumhoz, Víz és föld a Jin – Feminin princípiumhoz.) De senki, egyetlen asztrológus, alkimista, vagy metafizikus sem mutatott rá eddig arra a különbözőségben való hasonlóságukra, hogy a Jin és Jang csoportosuláson belül, létezik egy - egy információhordozó - „adatközlő”, vagyis kapcsolatfelvevő, kapcsolattartó - egységesülő és egységmegőrző elem, és ezek a Levegő (Jang) és a Víz (Jin) elemek. És ugyanúgy: van közöttük egy – egy a Jin és a Jang ősprincípiumok lényegét megadó, azok lényegét kiemelten (karakteresen) hordozó és megőrző, lényegre törő és lényeg-megtartó, lényegfenntartó különbözőséget megadó elem is. Ezek a Tűz (Jang) és a Föld elemek). - Ez a „különböző hasonlóság és hasonló különbözőség egyiküknél sem jelentkezik akkora fontossággal, mint a Víz elemnél. A Víz ugyanis egyszerre egyértelműen anyagi elem a különböző megjelenési formáiban és, és ugyanakkor megfoghatatlanul éteri, misztikus, mágikus a hatásaiban.

Az ősi Vízelemhez kapcsolódó lelki- szellemi problémák, a spirituális víz szubsztanciának a zavarából keletkező hibás és téves megnyilvánulások és azok reflektálódásai – következményei tehát, vagyis az un. víz elemel kapcsolatos víz-karma tehát, mint a lét rendeltetésével ellentétes (Az egyetemes kiegyenlítődés szükségével: a megváltás szükségével és megvalósulásával ellentétes) lét- és tudatállapot és létjelenség és létfolyamat, éppen a teremtés eredeti értelmére és céljára vonatkozó hamis ideáknak és tévképzeteknek, illetve, a teremtett világ tükrözésre és tükröződésre képes emberi lényekben, a teremtő és a teremtett világ közötti kapcsolatfenntartás érdekében keletkező lényeknek (Az embernek) a teremtő – megtermékenyítő – szellemi létezésre vonatkozó hamis képzeteknek (mágikus erejű és ezért sors-idéző, és ebben az esetben: sorsrontó és életrontó gondolat-képeknek) a karmája.
Magyarul és a földi létezés értelmére, illetve a víz-karmának a hétköznapi életben történő megnyilvánulásaira lefordítva, ez azt jelenti, hogy a víz karmával született, rendkívülien érzékeny személyek, a túlzóan és öncélú spirituális állapotok átélésére és ilyen jellegű tevékenység folytatására hajlamosak, és a misztikus fantáziálás és vallásos lelki állapotok által jelentett problémák mellett, vagyis a realitás-érzék elvesztésével járó mentális és lelki kábulás által jelentett problémák mellett, kimondottan a teremtés, tehát a megtermékenyítés-megtermékenyülés és az utód-szülés, utód-gondozás és ez által a családi egység magvalósításának és fenntartásának a központi kérdésévvel és minden színű és rendű problémáival születnek a világra. Ez a gyakorlati életben megmutatkozó családhoz és az utódokhoz kapcsolódó, időnként vagy folyamatosan misztikus ködökbe burkoltan jelentkező, „elszállni vágyakozó” irracionális viszonyulásokat és megnyilvánulásokat eredményező, központi létkérdésük (életproblémájuk), vagyis, az utódokhoz és a családhoz való spontán – reflex szerű – hamis, vagy negatív viszonyulási problémájuk, éppen abból adódik, hogy a Víz kimondottan feminin őselem lévén, annak a negatív, hibás, vagy megzavarodott állapota, magában hordja a szellemvilágból érkező információk befogadásának a zavarát, a befogadást és az egységesülést célzó kapcsolat létesítés- és fenntartás összes lehetséges hibáit és zavarait (a megnyílás, mint zavart, vagy hamis megnyílás, illetve, ritkábban mint elzárkózás) és ugyanakkor, és ezzel együtt, az abszolút szellemvilághoz való visszakapcsolódási lehetőségek, az azzal való egybekapcsolódási – egybeolvadási lehetőségek összes zavarát, vagyis az egybe- és egységbekapcsolódási képzetek hamisságát, tévedéseit.
Ismét csak hétköznapi magyar nyelven szólva: a víz elemnek a negatív állapota (A negatív vizesség jelenléte), mint a szellemi világgal való tiszta kapcsolatrendszerek megzavarodott állapota, szükségképpen a szellemi és lelki szennyeződésre utal. Vagyis, az öncélú vallásos és misztikus élményekre való sóvárgásból eredő tévelygésre való hajlamokat jelzi, mivel az a személy, akiben „a víz molekulák kristályosodási rendszere és állapota megromlik” az ilyen „fennköltnek” érzékelt és képzelt állapotokra való karmikus sóvárgást hordja magában, és ezzel együtt a lelki és a szellemi eltévelyedés, illetve a személyi tudati szennyeződés és szennyezés, a fertőződés és a fertőzés problémáit hordozza magában. Pl. a szexuális devianciákra való hajlam kimondottan az erős (A személyi horoszkópokban pl. a Lilithnek és a Sárkányfaroknak is, sőt: a Napnak is a vízjegyekben való létezése, és ezek mellett, az un. vizes bolygóknak is a maximális negatív fényszögei által jelzett) vízkarmának a sajátosságai, persze, a levegő-karmával, vagyis a hamis szabadság-képzetek karmájával való vegyültségben (kombinációban).

A víz karma tehát, végső soron, a hamis létállapot-teremtés (Hamis egzisztencia teremtés) és a hamis egységesülésre, a hamis egység-alkotásra való önkéntelen és öntudatlan késztetésekre és spontán megnyilvánulásokra való hajlamot és késztetést (Hamis szeretetre, un. majom-szeretetre, érzelgősségre, szentimentalizmusra), jelöl. Vagyis: a víz-karma az egység megjátszására, illetve a korábban már megvalósult egységeknek a megrontására való: a létező spirituális, mentális, asztrális, éteri és biológiai struktúrák befertőzésére és szétbontására, szétrombolására hajlamot és késztetést eredményez, és mivel a földi víz a mennyei víz elem legjelentősebb megnyilvánulási formája: a „tiszta” víz karma is, kimondottan az egységnek az alattomos és lassú szét mállasztását eredményező, „égi és földi”, vagyis szellemi (képzeleti) és lelki (gondolati-érzelmi) hajlamoknak a karmája.

Első élő példaként, a címnek megfelelően, szolgáljon a vízkarmával rendelkező asztrológusnak, vagyis a Levegő-karma és a Tűz-karma vizsgálata és ismertetése közben már korábban felakasztott hóhérnak (A szerzőnek!) az akasztása mellett, egy rendkívülien erős (háromszoros) vízkarmával rendelkező asztrológusnak a második családbontása utáni megszólalása, avagy a véteknek a spirituális síkra való emelésének a példaértékű dokumentuma.

"Kedves Barátaim!

Morális és szellemi kérdéseket vet föl a szexualitás, a nemek közötti, bármiféle, nemcsak szexuális, hanem érzelmi, szellemi kölcsönhatás, energia- és információ-csere, pontosan azért, mert az a dolgunk embereknek, hogy megtanuljuk testi-érzéki mivoltunkat, ösztönvilágunkat átszellemíteni, bekapcsolni egy egyetemes áramkörbe, ami a Fény és a Szeretet örök kiegyenlítődési, áthatolási játékáról, folyamatáról szól. A szexuális energia isteni, kreatív lét-teremtő energia. Azért vagyunk emberek, hogy megtanuljunk helyesen, egymás szellemi fejlődését elősegítve megélni a szexualitásunkat. A párkeresés, a fiatalkori kalandozások, hódító hadjáratok, szerelmi-szexuális portyázások időszakában rendszerint a mennyiség számít még, maga az öncélú tapasztalás. Minél érettebbé, tudatosabbá válunk spirituálisan, annál inkább tudjuk, hogy mit keresünk a másik nemmel való viszonyunkban, szexuális és szerelmi téren egyaránt. Kialakul bennünk, a szeretői imaginációnkban egy pozitív párkapcsolati modell, amit a későbbiekben a további élettapasztalatainkkal tovább csiszolunk, finomítunk.
Emberi lényekként nagyon intenzív szellemi kiegyenlítődési vággyal jövünk a világra, azaz, szükségünk van szerelemre, szükségünk van barátságra egyaránt a társas intim viszonyainkban, élettársi-házastársi életünkben. Fontos az érzékek, érzelmek, gondolatok, finomabb szellemi impulzusok, inspirációk ide-oda történő, szabad, nyílt, őszinte áramlása, a bizalom, a feltétel nélküli elfogadás. Csak ez a kölcsönös tisztelet és megbecsülés adhat elég erőt ahhoz, hogy az intim szféráinkba beengedjük a társunkat, megosszuk vele legrejtettebb , legféltettebb titkainkat, érzéseinket, vágyainkat. Nagyon fontos a folytonosság (nemcsak fizikai, hanem lelki-szellemi összhang szintjén) és a teljességre, az egymás felszabadítására történő törekvés az együttélésben. Ha ez nincs meg egy kapcsolatban kezdettől fogva, idővel, ahogy a két ember fejlődési szintjei változnak, eltérnek egymástól, válságokra, krízisekre, félrelépésekre, szakításra lehet számítani. Ha pedig gyermek is van, akkor történnek a családfelbomlások, létrejönnek az úgynevezett csonka családok.
Magam is egy hasonló életszituációban vagyok, és keresem a válaszokat arra, hogy hogyan kezeljem, hogyan éljem meg a magányt egy hosszabb ideig tartó, félresikerült házasság után, hogyan szervezzem meg elvált nőként a magánéletemet, úgy hogy minél kevesebbet ártsak vele ugyanakkor elsősorban magamnak, a gyerekeimnek. És hogy hogyan építsek fel, legalább magamban, az életképzeletem szintjén egy gyakorlatba ültethető, reális, működő párkapcsolati modellt, amelynek alapján, talán sokkal hamarabb, mint ahogy most kétségbeesésemben, az elmúlt hetek friss történései alapján elhatároztam, valamikor tudjak úgy szeretni valakit, hogy ne féljek az ő szerelmétől, ragaszkodásától, az együttélésről, családi életről alkotott elképzeléseitől, ambícióitól. Hiszem, hogy van ilyen kapcsolat, csak meg kell érni rá, fejlődni, változni kell, beismerni a múlt tévedéseit és levonni belőle a megfelelő következtetéseket. Én ezen vagyok, személy szerint, de elég nehéz, megköszönném a segítségeteket, saját élettapasztalatotokat. Ugyanakkor megosztanék veletek a továbbiakban néhány olyan egyéni felismerést, ami talán sok, az enyémhez hasonló válsághelyzet megelőzéséhez, meghaladásához járulhat hozzá."

- Ezt a pszicho-szexuális szempontból fölöttébb izgalmas szöveget, a János Széll István asztrológus barátom által létrehozott és működtetett Metafizikai Műhely című internetes fórumnak a Szexualitás című rovatában megjelent írást, a 8. házban álló Rák Lilithel, a szintén víz-házban: a 4. házban és Halak Sárkányfarokkal és a Skorpióban álló, teljesen negatív Uránusszal rendelkező volt-feleségem, Kozma Emőke asztrológus jelentette meg, kevéssel azt követően, hogy miután szerelmes leveleket küldözgetett egy férfi nemű nyári tábori hallgatónknak és az én megkérdezésem nélkül, olyan intenzív kapcsolatot létesített egy Joga-meditációkat végző csoporttal, hogy az így szerezett meditációs élményeitől teljesen elveszítette a realitás-érzékét, öt napi lelki és mentális zavartsággal párosuló titkolózás és rejtélyeskedés után, az értelmes megbeszélés helyett, azt az utat választotta, hogy a négy gyermekünkre való legkevesebb tekintet és minden féle magyarázat nélkül, két nappal az iskolaév megkezdése előtt (És a két iskolás korú gyermekünknek az iskolába járás megkezdéséhez való elemi gyakorlati előkészítése nélkül!) véglegesen elhagyja és ezzel szétbontja a szép és egészséges családi auránkat.

Ami a helyzet ismeretében, feltűnő ebben a misztikusan szexuális szövegben, nem is annyira a szövegben fellépő spirituális tartalmú szavaknak és fogalmaknak az erősen elnagyolt logika szerinti használata, majdhogynem teljesen relatív kezelése, vagyis e szavak lényegi jelentéstartalmának a figyelmen kívül hagyása, hanem az a nagy fokú komolytalanság amivel egy három héttel korábban még négy gyermekes családszerető, és nem utolsós sorban családcentrikus, a család-egység spirituális és energetikai fontosságáról szóló metafizikai ismeretterjesztő előadásokat tartó, majd rögtön azt követően, a családját villámcsapásszerűen szétbontó anya, máris a lehetséges szexuális kapcsolatokra vonatkozó kilátásait firtatja. Ahelyett, hogy mélyen magába szállna és, ha másoknak nem is, de legalább önmagának számot adna arról, hogy tulajdonképpen mit is művelt az által, hogy minden ide vonatkozó figyelmeztetés vagy akárcsak halván előjel nélkül is, néhány nap alatt teljesen szétdúlta a családját, és ezzel nem csak a gyermekeivel és a férjével szemben követett el vétket, hanem a felelőtlen magatartása által félre vezetett és kiábrándult hallgatóságával, volt olvasóival és horoszkóprendelőivel is. - Figyeljük meg ezt a személytelen kezelést: „...ami a Fény és a Szeretet örök kiegyenlítődési, áthatolási játékáról, folyamatáról szól. A szexuális energia isteni, kreatív lét-teremtő energia. Azért vagyunk emberek, hogy megtanuljunk helyesen, egymás szellemi fejlődését elősegítve megélni a szexualitásunkat.” A szöveget tovább olvasva, az a televíziós reality- műsorokból ismert kép ugrik be,

amikor egy – egy többszörös szexuális erőszaktevő azt latolgatja a kamera előtt, hogy a nemes tettéből származó hírnévnek köszönhetően milyen üzleti kilátások nyíltak meg előtte.

– Nem, hogy egy, az egyetemes törvények természetét és logikáját ismerő személy, de a Karmája által hajszólt és így a nyüzsgő élet furcsaságainak a leg hétköznapibb logikai szemszög szerinti követéséhez szokott ember sem képes azonnal napirendre térni afelett, hogy egy négy gyermekes családanya, aki a négy héttel korábban megtartott metafizika-tábori záró előadásán még a spirituális újjászületést feltételező erkölcsi – idearendszeri megtisztulási problémáiról és gyakorlati lehetőségeiről értekezett, gátlástalanul szerelmes leveleket küldözgessen egy tábori hallgatójának, majd, amikor attól visszautasítást kap, egy Jóga oktatóba legyen ugyanakkora hévvel szerelmes, és amikor ezt a felajánlkozását is elhárítják, akkor egy, a férje barátja által működtetett nyílt fórumon kínálgassa a fenti szövegben található, izgalmas tartalmak szerint magát. Ráadásul mindezt akkor, amikor neki nyitva álltak még, férjével korábban együtt működtetett fórumon az asztrológusi rovatai. És ez annál is inkább hihetetlen, mert asztrológusként nem csak az volt jól látható, hogy milyen primitív karmikus vonzódások hatására gyulladtak be az asztrológus-nő szerelmi fantazmagóriái, ha nem az is, hogy ez a realitás érzékét teljesen elveszített asszony, a misztikus szexológiai szövegbe burkolt nyílt színi maga-kínálgatásával, éppen a személyi horoszkópjában a 1O házban és a Halak - Sárkányfarkával szemben álló és a Napjával és az Uránuszával (Fény – bolygók!) is negatív fényszögeket alkotó Vénusz-Mars bolygópáros által jelölt elemi késztetései szerint cselekszik.

– Mindezt nehéz, sőt: csaknem lehetetlen megérteni a Víz karma lényege megértése nélkül. És még nehezebb akkor, ha azt az információt is hozza teszem még, hogy maga a volt-feleségem volt az, aki, a www.noiportal.hu asztrológus szakértőjeként, heteken át kapván a női sorstársától érkező, családon kívüli szerelmekről és férj melletti szeretőkről beszámoló leveleket, egyezer csak azt nyilatkozta ki, hogy „Ezek a hülye Magyarországi fehérnépek mind azt képzelik, hogy ha szerelmesek lettek a férjük mellett valakibe, az feltétlenül azt jelenti, hogy az a sors, vagy az Isten akaratából történt és nem az ők feloldatlan családon kívüli szexuális sóvárgásainak és fantáziálásaiknak a következménye. És, hogyha már Isteni rendelés szerint jött létre a vágy, majd a konkrét szerelmi kapcsolat, akkor azt folytatni is kellene ugyebár, és más kérdést már nem is kapok hetek óta, csak azt, hogy mondjam meg, hogy a horoszkópjuk szerint, a férjüket vagy a szeretőjüket kell-e választaniuk?” Szóval, amennyiben nem ismerjük a párkapcsolatok és a családok épségére nézve, kimondottan veszélyt jelentő víz-karma természetét, csaknem lehetetlen megérteni az, hogy miképpen lehetséges az, hogy egy négy gyermekes anya-asztrológus, aki a szakmai gyakorlatából kifolyólag is, jól ismeri az erős szerelmi vonzódásoknak az alacsonyrendű, karmikus sóvárgási jellegét és rendszerét, egyik hétről a másikra ott hagyja és ezzel végleg szét is bomlassza a szép, négy gyermekes családját, ugyancsak a szakmai gyakorlatából jól tudván azt is, hogy hány vele egy idős női társa panaszkodik alkoholista, vagy kurvázó, vagy autóbolond vagy munkamániás, stb., de rájuk semmi figyelmet nem fordító férjére, vagy, ha mindezt nem is szerezte be valamelyik, akkor a gyermek nélküli és ezért öröm nélküli családi állapotára.
Pontosan azért, mert a téma sorsdöntően komoly, annak mind a gyakorlati vetületei, mind metafizikai tájékozódási lehetőségek szintjén, és azért mert jól tudjuk, hogy az ilyen „égből” valami negatív elrendelés szerűen „ránk szakadó” vizenyős szerelmi problémák, rengeteg stabilnak látszó szerelmi, élettársi kapcsolatban, sőt: még a komoly családokban, házastársi viszonyokban is, szét fröcskölik a fertőző nyálukat (Lásd a Komodói Sárkánygyíkok nyálának halálos fertőző állagát) és végzik el alattomban a romboló hatásukat, e „vizes” témánk vizsgálatában induljunk ki tehát a legbanálisabb kiegyenlítődési lehetőségből, vagyis a szexuális (testi) gyönyörök megszerzési lehetőségeiből. - Meg fogjuk látni ugyanis, hogy akár az olyan banálisnak, illetve kimondottan testinek látszó és tűnő problémák is, mint amit például a szexológusok fiziológiai alkati adottságokból következő (eleve adott) szexuális (testi) problémának, illetve fiziológiai eltérésnek és súlyosabb esetben összeférhetetlenségnek neveznek, micsoda, eddig még csak nem is sejtetten összetett és mély spirituális háttérrel rendelkeznek!

A víz-karmára vonatkozó metafizikai vizsgálódásunkban induljunk tehát egyelőre ki ezekből az egyszerű testi, vagyis fizikai alkati különbözőségekből eredő problémáknak a spirituális tudatosság segítségével történő feloldási lehetőségéből. És ezt annál is inkább, hogy eddigi olvasmányaink hatására tisztába kerültünk azzal a ténnyel, hogy a Karma, az mindig a másra, a máságra való önkéntelen és öntudatlan sóvárgást is eredményezi, mindamellett, hogy bizonyos, a mélytudattalan mentális, vagy érzés- és képzeletvilágunkból eredő, de testi szinten megnyilvánuló zárlatokat (blokációkat) vagy un. zavart, vagy hibás szervi működéseket is indukál. Ezért tehát, amennyiben kellő, kultikus tudatossággal történik, végeredményben mindegy az, hogy milyen pozícióban folyik le, történik meg a szexuális aktus. Sőt: amennyiben valamelyik pozíció jobban hozzá segíti a nőt - akinek tudjuk, hogy ezt sokkal nehezebb mint a férfiaknak általában - elérni az orgazmust, akkor (Legalább is a kezdetben, amíg az intimitásnak és a lelki bensőségességnek egy magasabb foka ki nem alakul.) inkább abban a pozícióban ajánlatos megélni a szexuális egyesülést és lehetőleg kölcsönös gyönyörszerzést (hogy ne mondjam: gyakorolni), amelyben a nő könnyebben elérheti az orgazmust. És ez lehet akár a "nő felülről", vagy éppenséggel a „hátulról” pozíció is. De mondom, csak akkor hozhat ez a klasszikus pozíciótól való eltérés hosszú távon pozitív eredményt (Tényleges egység élményt a párnak és ebben az egység-élményben való, további együtt maradást) amennyiben a klasszikus pozíciókban való közösülési aktustól eltérő közösülési forma, kellő spirituális tudatossággal történik meg.

Mert egyes misztikus gondolkozóknak is igaza van abban, hogy a „a nő felül” - és kimondottan csak ez - a pozícióban "végzett" szexuális aktus (amennyiben nem tudatosan gyakorolt és mindkét részről vállalt, hanem úgymond ösztönösen történik meg), mivel nem ugyanannak a pozíciónak a fordítottja (szimmetrikus mása), mind amikor a nő van alul, természetes, hogy " a férfi meglovagolásának" az érzésével, és még durvábban: a férfinek mint szexuális inger-okozó tárgynak, vagyis, személytelen, de a szex-shopokban vásárolható eszközöknél puhább, és mégis csak életszerűbb vibrátorként való "használatának" az érzését is kelti. És itt, nem a férfinak „a rajta való lovaglás” által történő esetleges "lealacsonyulásáról, lealacsonyításáról, a férfi büszkeség megsértéséről van szó" (Magam is gyakoroltam ezt a pozíciót eleget, mind a feleségemmel, mind a volt partnereimmel, szerelmeimmel is és ettől egyáltalán nem éreztem lealacsonyítva magam a férfiúi mivoltomban.), hanem arról, hogy „a nő felül” pozícióban, éppen a szerelmi bensőségességhez szükséges intimitás, a tényleges testi-lelki szellemi egység érzést megerősítő két szívnek a szerelmi ölelésben való, tényleges – fizikai! – és maximális egymáshoz közeledése, azoknak a majdhogynem egybeolvadása, de legalább is az egymásra tapadása, tehát a szívcsakráknak az egymással együtt való, pozitív értelemben vett pulzálása, örvénylése veszik el. Az tehát, ami éppen a szexualitás személyes és felsőbbrendű megéléséhez elengedhetetlen.

Én például, még a metafizikai ismereteim megszerzése előtt is, kimondottan nagy szükségét éreztem ilyenkor annak, hogy lehetőleg a páromnak a mellkasát is - és férfiként persze, a melleit is! - az én mellkasomhoz tapadva érezzem. És persze azt is, hogy csókban olvadjak vele össze (Később tudtam meg, hogy a misztikusok magyarázatában ez a torokcsakrák öntudatlan, vagy tudatos aktiválását jelenti, illetve a szerelmi partner belső, de finomabb energiáinak a befogadását és a miénknek az átadását. ), sőt, néha, hogy a homlokát is szorosan az én homlokomhoz szoríthassam (Misztikusan: Buddhikus egységesülési élményben részesüljünk.). Beláthatjuk, hogy ezeket az öntudatlan lelki vágyainkat kifejező testi közelségi állapotokat, tehát a szexuális aktus közben testileg is átélhető és elérhető magas szintű egységesülési – kiegyenlítődési lehetőségeket, egyedül a klasszikus szexuális egyesülési pozícióban lehetséges mindkét személynek egyszerre megtapasztalni, kellő közvetlenséggel, tehát intim bensőségességgel (mélységgel) átélni.
De azzal is tisztában kell lenni, hogy a legtöbb embernek mindez még csak eszébe sem jut és e sorokat olvasva, azt is mondhatja joggal bárki, spirituálisan kevésbé tájékozott nő, aki a személytelenül „gyakorolt” klasszikus pozícióban nem képes elérni az orgazmust, hogy ezek csak az én misztikus fantazmagóriáim. Ilyen helyzettel ugyanis, amelyben egyes nők képtelenek a klasszikus pozícióban az orgazmust elérni, mind házasságom előtti, szeretői tapasztalataim közben, mind olyan asztrológusként is találkoztam, aki rengeteg féle – fajta emberi problémával és panasszal találkozik. És tizenkét évvel ezelőtt, nőtlen, illetve szoros párkapcsolat nélküli, magánszemélyként igyekeztem is az ilyen kívánságoknak eleget tenni, majd miután ez eredménnyel járt és a nő, az elért orgazmus után megnyugodva, más, un. elméleti kérdésekre is tudott már figyelni, igyekeztem elmagyarázni a szexualitás spirituális alapját és hátterét is. Mert például a felül, a férfin "lovagló" nő, és alul a többnyire passzivitására, de legalább is kevesebb mozgási lehetőségre korlátozott férfi pozícióban, elvész az a lelki intimitásként megélt összetapadási, egybe-olvadási lehetőség, ami aztán hosszú távon, az igazi - és lehetőleg teljes! - odaadási képességből eredő maximális orgazmust eredményezi a nő számára is.

Kétségtelen ugyanis, hogy amíg a nő úgymond természeti "nyers formában" éli az életét, nagyon is segít a különböző pozíciók megkeresése, amelyek által a férfi hímvesszője a vaginának olyan belső részeit, érintheti, dörzsölheti, ingerelheti mélyebben és intenzívebben, amelyek éppen az illető személynél teltebbek a szexuális ingert keltő idegvégződéssekkel, és ez jobban megadja az orgazmus elérési lehetőségét. De, nem szabad elfelejteni azt a tényt, hogy maga az orgazmus is, végső soron, mindössze a minél magasabb fokú és minél több dimenzió szintjén elérhető - és elérendő!!! - kiegyenlítődésnek a testi kifejeződése. Nem csak férfi-magnak a befogását – beszívását és minél jobb „felszívását” elősegítő szerepe van a méhnek az ilyenkor bekövetkező finom rezgéseinek és rángásainak (ami az orgazmust okozza), hanem ez a gyönyör érzés, ami sokkal erősebb az állatok által ilyenkor elért gyönyör (élvezeti) érzeteknél, úgyszintén annak érdekében fejlődött ki az embernél, hogy ennek a gyönyör-érzetnek az elérési vágyától hajtva. az ember utódokat nemzzen. Az embert ugyanis nem csak az ösztönök mechanikája vezérli az élete során, mint az állatokat, hanem az annál sokkal, de sokkal – milliószor és milliárdszor! - összetettebb célok és aspirációk formájában (programjában) megjelenő egyetemes kiegyenlítődési rendeltetése. Spirituális alapú, természeti szükség volt tehát erre a rendkívülien erős, kimondottan csak az emberre jellemző gyönyör-érzetnek a kifejlődésére, annak érdekében, hogy az ember figyelmét lekötő és a létfenntartási és a fajfenntartási ösztönök átélésén, jó kielégítésén kívül, más irányba is fordító (megismerési – intellektuális) életcélok mellett és azok javára, az ember ne mondjon le sem az utódnemzésről és szülésről, sem a nemek közötti kiegyenlítődés ismételt és lehetőleg minél folytonosabb átélési lehetőségeiről.

Ezzel szemben viszont, a magzatok megfoganási lehetőségét eleve kizáró, öncélú orgazmus vadászat (a nemzés - teremtés ellen huzamosan „biztosított” testi – lelki és szellemi állapot) is hozhatja az embert olyan helyzetben, hogy éppen emiatt, az öncélú és lélektelen és szellemtelen élvezet-elérési célkövetés miatt, vagyis éppen az egyoldalú és együgyű és mechanikus élvezet-szerzési erőlködés miatt válik, és főként a nő(!), egyre orgazmus-képtelenebbé.
Feltevődik tehát az a metafizikai kérdés, hogy miért van ez?
Kell tudni azt, hogy mindamellett, hogy a szerelmi öröm, és a szexuális gyönyör, metafizikailag - Tehát eredeti szükségszerűségében és emiatt a legmagasabb átélhetőségi fokon is! - elsősorban az utódok "legyártásának" a serkentő eszköze, ugyanakkor, ha áttételesen is, de az igazi, teljes értékű spirituális szerelem, az utódoknak a megfelelő gondozásához és neveléséhez, az utódoknak a szülők által biztosított spirituális kiegyenlítődési képessége kifejlesztéséhez is kötött. Ezért tehát, ennek az objektív un. kozmikus programozottságunknak a következtében (Amit a biológia és még a pszichológia is figyelmen kívül hagy, egyszerű, meghaladható, feloldható, anyai - És még csak nem is szülői! - ösztönnek nevezvén az isteni teremtői, a teremtésről való gondoskodási késztetéseinket.), hosszú távon minden olyan szerelmi beteljesülési vágy és orgazmus-szerzési igyekezet is kudarcot fog vallani, amely öncélúságában a) Kizárja a megfelelő számú utódok nemzését. B) Amely a létező gyermekek elhanyagolásában és az azok által, és a család által jelentett problémáktól való megszabadulási gondolatokon és tetteken alapul. C) Hogy a személyi önmegvalósulási törekvéseket állítólag megakadályozó gyermekeknek a más nemű személyétől való és csalás útján történő "megszabadulásnak" a metafizikailag logikus és természetes sors-következményeiről ne is beszéljek.

Vagyis arról, hogy azok a személyek, akik az öncélú szerelmi vágyaik kielégítéséről szóló „vizes” fantazmagóriájának feláldozzák a családjuk egységét és azt felbontva megnehezítik, illetve tönkre teszik a gyermekeiknek az egységes család óvó erőterében való növekedési – fejlődési, erősödési lehetőségét, pontosan, hogy a fordítottját fogják elérni annak, amiért a gyermekeik arányos és zavartalan fejlődését feláldozták, és egészen biztos, hogy még annyira sem lesznek boldogok, mint a gyermeküknek a velük egységben maradni szándékozó, más nemű szülőjével.
A szűklátókörű, materialista tudományos koncepcióktól elvakított mai ember nem is tudja, hogy milyen aknázott területre lép az, aki az egyetemes kiegyenlítődés (Megváltás) logikájával, ha öntudatlanul is, de szembe szegül, és, hogy éppen az által fosztja meg magát az annyira sóvárgott boldogságától, hogy a kiegyenlítődési lehetőség bármely formájának a fokozását is, öncélúan, tehát kizárólag csak a testi, vagy a lelki – érzelmi gyönyör-érzetek beidézési és fokozási lehetőségei szerint, erőlteti. A spirituálisan tájékozatlan, illetve a keleti vagy nyugati misztikák bizonyos elemeit, azoknak a spirituális hátterükből kiragadó és önkényesen „használó” ember, nem is sejti azt, hogy micsoda káros visszahatásokat kiváltó szellemi öncsonkítást végez az által, hogy az együgyű boldogság-vadászatában, az egész létezés természeti összefüggésrendszeréből magát ki akarja vonni. Nem tudja, hogy micsoda szövődményei vannak az életünk értelmét és rendeltetési célját megadó utódnemzési, utódgondozási és utód nevelésnevelési feladatok beváltása által elérhető, karma-feloldási életfeladataink elől való elzárkózásnak (Megfutamodásnak), vagy, az azok felületes kezelésének és elhanyagolásának, illetve a családi életfeladatok véghezvitelét és beváltását lehetővé tevő, évek munkája által létrehozott pozitív életkörülmények sutba-dobásának!

Mert a fent idézett szöveget leíró, családrobbantó asztrológus nő nagyon is téved! Itt ugyanis, egyáltalán nem - Még csak a leg kezdetlegesebb (legszemélytelenebb) párkapcsolatoknak a hétköznapi logika elől elrejtett spirituális és kauzális háttere nélkül megélni kívánt „szexben”, tehát az un. magánvaló szexualitásban sem! - a személytelen, de annál misztikusabb jin-jang energiák áramoltatásának a technikai ismeretén és alkalmazásán múlik a párkapcsolati „siker”, ahogy azt a volt feleségem írja a családelhagyását követő, első házon kívüli közösségi megszólalásában, vagy, ahogy azt az egzotikumával, illetve a meghitt személyesség és a felelősség (sors-kereszt) kizárási lehetőségével kecsegető keleti tanok (A joga különböző ágai pl.) okítják. Hanem, a teljes megváltódási lehetőségek és törvények megismeréséről és, az azokkal való együttműködés minél szélesebb körű és minél nagyobb mélységű végzésről.
A metafizikai alapállás szellemében tehát, nem csak ennek az un. szex- témának a mély - spirituális alapja kötelez arra, hogy még a leg egyszerűbb a párkapcsolati problémák megoldása érdekében is metafizikai perspektívából vizsgálódjak a szexológiai felszínesség helyett, hanem a saját metafizikus-asztrológusi elhivatottságom is. És ezzel együtt arra is fel kívánom hívni a figyelmet, hogy minden nem metafizikai szempontú megközelítése a témának úgy félrevezethet és olyan messzire elsodorhat az igazságtól, mint ahogy a háromszoros vízkarmával (Vagyis erős fantáziálási késztetésekkel és még erősebb szexuális problémákkal) rendelkező volt feleségemet is elsodorta a Vízkarmára jellemző rendkívüli misztikus élményszerzési vágyakkal vegyült (Nap - Hold együttállás a IX.házban) és ugyancsak a Víz karma sajátosságai közé tartozó un. kaméleon programja (A titkos csalás élményében való részesülés által nyújtott izgalmas élvezeti lehetőségekre való sóvárgás karmája.) illetve, a szerelmi csalás misztikus élményében való részesülési lehetőségekre való sóvárgása (Jupiterrel együtt álló Lilith a VIII. házban) a számára biztonságot, és nem utolsó sorban személyi fejlődési és szakmai önbeteljesítési lehetőségeket adó családjától.

Nem hallgathatom el ugyanakkor, a szomorúságomat sem, amiért ennek a vízkarmának tett engedékenységnek köszönhetően, a volt feleségemet, éppen, hogy az őt az Oroszláni (Nap) önértékelésnek a növesztésében és az önmegvalósításában – Persze, a nagycsaládi idő keretei és az asztrológusi mesterséggyakorlás anyagi és gyakorlati lehetőségei között! – elsődlegesen támogató, sőt: őt mindig is a személyi öntudata kifejlesztésére bíztató férjétől, majd a családjától való teljes elszakadásig kellett ennek, a különleges (Vízi) élményekre való, karmikus sóvárgásnak sodornia.

Nem lévén hipokrita, nem tagadhatom le ugyan a kezdeti, teljesen váratlanul cserben hagyott családapai helyzetem közben átélt lelki félelmeimet, a családapai sértődésemet, a számomra teljesen abszurd és mélységesen igazságtalan sors-helyzet elfogadásával szembeni elemi ellenszegülésemet és felháborodásomat, ami talán természetes, nem csak az én váratlanul megcsonkult lelkiállapotom miatt, hanem elsősorban a gyakorlatilag mégis csak valamelyik szülő nélkül - egy felől anya, másfelől apa nélkül – maradt gyermekek helyzete miatt! De ezt a sértettséget legyőzve és legyűrve, már csak annak a Tűz-karmáról szóló tanulmánynak a szellemében is, amit éppen akkoriban írtam a családi és párkapcsolati (szerelmi) nyugalom és védettség illúziójában, amikor egyáltalán nem tudhattam, hogy a feleségem lélekben készült a családot szétbontani, én szívből kívánom Emőkének, hogy sikerüljön neki azt a szerelmi – párkapcsolati modelljét, amiről a fent közölt, családbontás utáni első közösségi megnyilatkozásakor írt, és amire bizonyára ebben a tíz hónapban is titokban vágyott, miközben nekem megjátszotta a szerelmes, elégedett asszony szerepét. – Vagyis, éppen, hogy akkor, amikor velem elhitette, hogy velem együtt, ő is teljes odaadással, maximális felelősségtudattal és spirituális éberséggel, a család harmóniája fenntartása és a család lelki-szellemi- anyagi kiteljesedése érdekében munkálkodik.

De azt is feltétlenül el kell mondani e jellegzetesen vízi-tragédia kapcsán, ha már a volt feleségem az új párkapcsolat kialakítási lehetőségét egy nyilvános fórumban is firtatni kezdte, hogy mind sokat tapasztalt szerelmes szeretőként (Több igencsak felemelő, majd porba zuhanó szerelmi élményt és ha nem is rengeteg, de az átlaghoz képest jóval magasabb számú szexuális partnerekkel való „találkozást” megélt személyként) és kb. kétezernyi párkapcsolati problémákról is szóló sorsprogramot megfejtő és feltáró asztrológusaként, de természetesen, rejtett szellemi, metafizikai igazságokat kereső gondolkozóként is, én ennek a hirtelen szét dúlt család romjain álló, szerelmi modellnek, illetve az Emőke mélyre rejtett lelkiismeret-furdalásai fölé felépíthetőnek képzelt misztikus szalmabábunak, a hosszú távú pozitív eredményeket is hozó („jin – jang energiákat arányosan elosztó és azokat boldogság-hozóan ide-oda áramoltató...) megvalósítási lehetőségében egyáltalán nem hiszek.
És pontosan azért, mert jól tudom, hogy az ős-Lilith által megbontott abszolútumnak az első és legfontosabb önmentő kiegyenlítődési reflexei (A Levegő-karma gyökerei), egyáltalán nem a joga – tanok által tanított személytelen életenergiák működtetéséről és asszanáknak nevezett tornagyakorlatok általi egyesítéséről, és ezért nem is a kellemes testi és lelki állapotok idézéséről szólnak, hanem az egyetemes létnek a teremtés általi megváltódási kényszerűségéről. Vagyis, az abszolút létnek, arról a maximális –az Adam Kadmon – kiegyenlítődési állapotnak a létrehozásáról szólnak az elsődleges létszükségletek, amelyből nem zárható ki az emberi létezés szintjén az őszinteségen (teljes mértékű kommunikáción) és elemi emberi erkölcsön alapuló meghittség és bensőségesség. Vagyis: a magas fokú intimitás, tehát az élettárssal, valamint az egész családdal szembeni felelősség. És csak ezután, hogy az elsődleges kapcsolat létre jön a maszkulin és a feminin ősprincípiumok között, valamint a teremtő és a teremtés között, csak azután következik az élet ősidea-rendszerének a részletes megalkotása, ahol végül is, az élet formai lehetőségét biztosító anyagnak a szellem- tükröző és memória-tároló tulajdonságai segítségével megtörténhet a megváltás – a minél teljesebb kiegyenlítődés. Jól tudom, hogy mind az anyagi életformák, mind az azokat üzemeltető életenergiák, mindössze az elsődleges célnak: a teljes kiegyenlítődés megvalósulásának az alárendelt állapotai és eszközei.

Az első lépés tehát, amit meg kell tennünk az egyetemes megváltás szükségének a felfedezését és megértését követően, és az ugyancsak a belénk programozott igazi boldogság-elérési vágyunk szükség-parancsa beteljesítése érdekében, az nem a fizikai orgazmus elérését elősegítő szexuális aktusokban használható pozíció megkeresése, és még csak nem is a megfelelő partner megtalálása, vagy, amint a volt feleségem, hirtelen megvilágosult keleti filozófusként írja: a „jól szolgáló” szerelmi - párkapcsolati modell felépítése, hanem egyedül, az egyéni megváltáshoz vezető, külső (anyagi) lehetőségek és személyi adottságok figyelembe vételével történő, megfelelő (Egyszerre az egyetemes törvényeket figyelembe vevő és a személyi horoszkópunkból kiolvasható, személyes életprogramokat is figyelembe vevő) párkapcsolati és családtagi morális magatartásnak a megszerzése és minél nagyobb fokú megerősítése.
Nem csak az öncélúan megélhető és elérhető orgazmusok vadászata helytelen és téves célú alapállás tehát, hanem az öncélú és tévútra vezető a keleti tanok által előszeretettel hirdetett, általános életenergiáknak - és a szexuális energiáknak a vadászata is! Éspedig azért helytelen az életenergiáknak az erkölcsi alap nélküli és a teljes körű (családi, közösségi elemi és spirituális háttérnek) a figyelembe vétele nélküli serkentése és működtetése, mert ezek az energiák mindössze, egy egyetemesebb létmegvalósulási rendnek és az egyetemes kiegyenlítődést (A megváltást!) szolgáló törvénynek (Az abszolútum törvényének) az úgymond alárendelt, annak (Tehát a megváltásnak!) az érdekében az életet „üzemeltetni” hivatott alacsony rendű energiái. És amennyiben ezt figyelmen kívül hagyjuk, és ezzel a legfőbb általános és egyetemes kiegyenlítődési lehetőségek elemeit sértve és blokálva akarunk (Ebben, a mi esetünkben pl. a gyermekeinket valamelyik szülőnek a folyamatos jelenlététől, tehát annak a gondozási és nevelési lehetőségétől megfosztva, illetve másokkal elhitetve azt a személytelen „modell-létrehozási” tévképzetet, hogy az egyéni csalások és felelőtlenkedések következményein és csonkán hagyott családok romjain még építhető és elérhető valamiféle „testre szabottabb” különleges szerelmi boldogság.) akár szerelmileg boldogak, vagy akár csak szexuálisan is kielégültek lenni, nem csak hogy botor módra és felelőtlenül járunk el, mind a környezetünkkel (utódainkkal), mind önmagunkkal szemben, hanem kikerülhetetlenül, még a korábbi karmikus szituációnknál is, nehezebb sorshelyetek beidéző, tévképzetek között kísérelünk meg normálisan élni. Márpedig ez így, egyszerűen lehetetlen.

Misztikus kifejezéssel élve: karma-növeléssel, sőt, karma-halmozással nem lehet még csak normálisan sem élni, és még csak ennek a hazugsági állapotnak megfelelő személytelen – szexuális kapcsolatot sem folytatni, nem, hogy szerelmileg boldoggá lenni.
Ezért tehát éppen a vízkarmához kapcsolódik az a legmagasabb rendű és határ nélküli (parttalan) vétek, vagyis az a tipikusan „vizes” önámítás- és hazugság-rendszer, amit az ember önmagával szemben és az Isteni magjával szemben csak elkövethet. És ez a vétek éppen az, hogy a vízkarmával terhelt ember, az álomképeire, vagyis a misztikus fantazmagóriáira és a rendkívüli szexuális – szerelmi vágyaira, irracionális sóvárgásaira hallgatva, egy olyan, az általános emberi mérce szerint normálisnak minősülő személlyel létrehozott párkapcsolatát (házasságát), amelyben egészséges közös gyermekek születtek, és amelyben nem csak, hogy szexuálisan kielégült állapotban élhetett, de szexuális és morális és anyagi biztonságban is tudhatta magát, felrúgja abból a célból, hogy azután egy másik személlyel, akiről úgy képzeli, hogy számára magasabb rendű misztikus élményeket biztosít, boldogan élhessen.

A vízkarma ugyanis, éppen, hogy ezt az irracionális fantáziálás által sugallt, meghittség nélküli és intimitást kizáró harmónia -bontási késztetéseket eredményezi, mivelhogy magában foglalja az anyai ági örökletes programok közül elsőként a Magzat- és gyermekellenes, illetve a család-ellenes, a családegység ellenes, valamint a családtagi szerepkörök és családi kötelezettségekkel, a családi áldozattal és teher viseléssel szembeni spontán ellenkezési késztetéseket és ellenséges érzéseket gerjesztő (családdal, családi problémákkal szembeni irritáció-keltő) karmikus programot (A másodikat). És magában foglalja a Skorpióhoz, a Halakhoz, és a Plútóhoz kapcsolódó Boldogsági nehézségek programját is. a házastársi, élettársi, szerelmi és ezzel együtt, újból csak a családi boldogságra való képtelenségi programokat, valamint, a hamis információ-áramoltatási, un. kaméleon programokat is. De nagy rézben magába foglalja a hetedik programot is, a sors- és megváltás ellenes programot, illetve a hamis egységalkotási törekvések karmikus programját is. És, hogy a ennek megfelelően, a megtévesztés is teljes legyen, a víz karmával rendelkező személyek kiemelt spirituális érzékenységre valló, úgymond pozitív misztikus intuícióval, un. „rendkívüli” képességekkel születnek.

Gyakorló asztrológusi munkám során, azt tapasztaltam tehát, hogy a legtöbb esetben, azok a személyek akiknek a személyi horoszkópjában, a Karmikus pontoknak a pozíciójából, vagy a Napnak a negatív fényszögeltségéből erős vízkarmára lehet következtetni, az a jelenség áll fenn, hogy ezzel a karmikus meghatározódással teljesen ellentétesen, az úgynevezett vízbolygók és általában a spirituális bolygók inkább és többnyire pozitívan fényszögeltek, ami így, erős, vagy legalább is jó spirituális intuícióra utalnak. Vagyis, akik karma szinten a leginkább hadilábon állnak a spirituális dimenziók elemivel való kapcsolattartásban, akik rejtetten negatív (karmikus) determinációval indulnak e tekintetben, karmikus meghatározódási szinten, nyers személyi adottságok és tulajdonságok szintjén, úgymond jól vannak ellátva, ami a spirituális érzékenységet, a spirituális erők és jelenségek iránti érdeklődést és kíváncsiságot, és ami a spirituális jelenségek, az átlaghoz viszonyítva gyorsabb és erősebb megértésének a képességét illeti. És ez az eltérés a nyers pozitív képességek és a karma rejtett és sötét háttér-hatásai között, nagyon félrevezető személyi helyzeteket és sorsállapotokat teremt. A víz ugyanis éltet kellene adjon és fenntartson, és neki és vele és általa az életet a sorsot kellene tisztítani, és ehelyett, ilyen esetekben, a boldogságot és különleges misztikus élményeket hajhászó „vizes lélek” inkább mocskol, szennyez és fertőz, amennyiben az illető személy a „vizes tudata” hatására, nyakasan a boldogságát hajszolja, még akár a hazudozás, a titkolózás, vagyis a korrupció és az árulás árán is, ahelyett hogy az éberségét megszerezve és megerősítve a képzelet-szennyező és ezzel tudat-fertőző ábrándozástól megszabadítaná magát. Sőt: mivel a víz az empátia médiuma és zsubsztanciája, az ilyen lelkek a misztikus szennyezést és a fertőzést csoportosan és tömegesen végzik, tisztulásnak állítván be az éberség hiányos, de kellemesnek érzett misztikus maszatolást.

És itt, ennél a karma-maszatolási jelenségnél, merül fel leginkább a víz karmás személyeket, az általános emberi önzésből, illetve a víz-karmások misztikus élményekre való sóvárgásából fakadó mágiázás, vagyis a mágia-gyakorlás mellett, leginkább vonzó, és a spirituális gyakorlatok legnagyobb visszaélésékre alkalmat adó és a legtöbb és legnagyobb sors-rontásokat eredményező meditációknak, vagyis a meditáció rendeltetésének, céljának és a nyugati civilizációban leginkább félreértett és visszájára fordított (Vagyis, a meditáció rendeltetéséhez viszonyítva fordított eredményeket szülő) otromba gyakorlásának a kérdése.

A Víz karmások ugyanis úgy habzsolnák és aki ilyen körökbe becseppen, habzsolják is a guruk által misztikus maszlagként tálcán kínált meditációt, mint részegesek a minőségi bort. És sok olyan esetről is tudok, például, amikor a könyvből, vagy egyszerűen az internetről tanult, illetve a tévesen, vagy csak félig beavatott „szakemberek” által vezetett jóga - meditációk teljesen kikapcsolták az illető személyeknek (tanulóknak, hallgatóknak és híveknek) a realitás-érzékét, akárcsak a szahadzsa jóga meditációk a volt feleségemnek. Sőt, még annál is jobban. Amikor a Tisztánlátásról szóló könyvem egy számára dedikált példányát átadtam, a házi orvosunk egy egyetemi kollégista (szobatársa) kollégájának a példáját említette, aki - persze, akaratlanul! - úgy "el ment" a meditációjában, hogy soha nem jött vissza onnan. Magyarul, a több órás orvosi ébresztési kísérletek után, egyszerűen meg halt. De még érdekesebb volt számomra, az egyik Eltás- hallgató kolléganőnk esete, akit én, kezdő és tájékozatlan lévén, még irigyeltem is, amikor az Eltában el kezdünk meditálni és ő elmesélte nekem a szenzációs

Meditációs élményeit. Még kisebbségi komplexusaim is támadtak, amiért én messze távol éreztem magam attól, hogy az ő meditációs élményeihez jussak, hiszen nekem akkoriban a legnagyobb élményem az volt, hogy én, az örök nyüzsgő, helyezkedés (fenékmozdítás) és vakarózás nélkül, sőt: mozdulatlanul képes voltam egy helyben ülni egy fél órát!

Nos, ez a hölgy, akit a kezdetben a fantasztikus meditációs élményeiért, misztikus látomásaiért, én még irigyeltem is, néhány hét elteltével, annyira elveszítette a realitás-érzékét az otthon egyedül folytatott meditációktól, hogy azt képzelte, hogy belé költözve, vele egyesülve, vagyis az ő elméjébe költözve, vele egyesült az egyik magas, atléta-Jézusra hasonlító, erősen jó képű előadó. És miután így, képzeletben, „ők” boldogan "éltek" így "együtt" néhány hétig, az a lény aki, vagy ami ennyire megszállta az egyébként nyelvészi képzettséggel rendelkező barátnőnk tudatát, azt kérte tőle, hogy ugorjon ki az ablakon. Szerencsére a hölgy végül szólt a történtekről a szüleinek, azok előbb a Bukaresti vonata indulása előtt éppen a társaságunkban időző, szépséges Jézusi előadóval beszéltek, aki persze, az egész történtet hihetetlennek találta, mivel semmiről nem tudott semmit, majd, amikor az ugyancsak felső végzettséggel rendelkező értelmes szülők meggyőződtek arról, hogy a fiú becsületes és jóhiszemű, és ki van zárva az, hogy bármi módon is, akárcsak eszébe is jutna az, hogy ő szuggerálja a lányukat, elme gyógyász segítségéhez fordultak, aki rögtön be is utalta és sokáig kezelte a mai Emőkével egy idős hölgyet.

Megjegyzem, mi csak több hónapos kurzus-hallgatás után kezdünk meditálni az Eltában, és a szabadegyetem vezetője erősen óvott attól, hogy ilyen féle misztikus álmodozásokba és ábrándozásokba bele mennyünk akár meditáció közben, akár azt követően. A szóban forgó hölgy viszont később kezdett kurzusokra járni mint mi, a többiek és azt hiszem, hogy arról az előadásról is hiányzott, amelyen az Elta igazgatója és fő előadója beszélt nekünk a meditációról és elmondta, hogy mi a célja annak a meditációnak, amit vele – velük gyakorlunk (Egészen jól emlékszem és magamnak meg is jegyeztem, hogy azt mondta, hogy egyáltalán nem fantazmagória-gyártás és nem is misztikus élményszerzés a célja, hanem az, hogy az analogikus gondolkozásra alkalmassá tegyük az elménket!) És csakugyan, ők nem irányították a meditációkat, vagyis nem sorjáztak misztikus maszlagokat nekünk meditáció közben.

Négy hétre, hogy a volt feleségem, anélkül, hogy bármi magyarázatot is adott volna az abszurd viselkedésére úgy döntött, hogy felbontja a családot és elköltözik az anyjához (Egy közös barátnőnktől kaptam meg végül is, azokat az örültséggel határos elme-állapotáról tanúskodó leveleket, amelyekben többek között, előbb körbe írja misztikus szavakkal azt, hogy el kell hagynia engem és velem együtt a családot is, mert az én „intenzív” jelenlétem sérti az ő finom spiritualitását és mi együtt fárasztjuk őt, majd annál otrombábban, egészen vulgáris kifejezéseket használva, végül azt is ,kiböki, hogy szerelmes lett egy Bála nevezetű férfiba, akiről levette a modellt, és ha nem is sikerül a Bélával való egyesülési terve, más barátok közül valamelyikkel csak reménykedhet egy a közeljövőben létrejövő és beteljesülő szerelmi boldogságban.), találkoztam az, azóta külföldre költözött és ott egészséges családot alapított "párban meditáló" barátnőnk édesanyjával, aki azt mesélte, hogy neki, egy ma informatikussá lett tanítványa is, az egyetemen szintén ugyanígy "elszállt" a joga-meditációk hatására, hogy ma is bizonyos időszakokban (Talán depresszió-ellenes?) valami elmekórtannal kapcsolatos gyógyszereket kell szednie, akárcsak az ő lányának.
És érdekes módon, ezt követően egyre több hasonló esetről szerezhettem tudomást. A ferde gerincem mentén elhelyezkedő és a túl sok karate edzés után néha begörcsölő hátizmaimat már korábban is (Tehát az Emőkével való együtt létünk alatt is) masszírozgató közös barátnőnk is, elmesélte, hogy ő egyszerűen a Kitáró zene közben való misztikus fantáziálgatás és könyvből tanult szelíd meditálgatás nyomán veszítette el annyira a realitás-érzékét, hogy végül az ő családja is pszichiáter segítségét kellett kérje. És ő is ugyanazokat a szimptómákat produkálta mint Emőke másfél évvel korábban is és a végleges szakításunk előtt is: miközben úgy érezte (Azt szuggerálta magának), hogy egyre több ereje van, valójában egyre fogyott az életereje és éjszakánként nem tudott aludni. Nála viszont veszélyesebb volt a dolog, mivel ő reggelenként munkába kellett mennie, Emőke viszont általában délig aludhatott, mert azon kívül, hogy én nehezteltem rá, amiért a munkámban hátráltat, mivel ilyenkor én kellett a gyermekeket ellássam és velük foglalkozzam, nem volt a délelőtti hosszas ágyban maradásainak semmiféle, rá nézve kellemetlenebb következménye.

Azonban a www.astrologos.ro című közös portálunkon beszámolt egy, az Emőke sorsképletéhez hasonlóan, ugyancsak Halak Sárkányfarokkal rendelkező barátnőnk is arról, hogy a meditációs zenére való meditálásokkal ugyanígy járt, habár ő sem került pszichiáterhez. És ugyanakkor arra is emlékszem, hogy egy, vele egy évben született, tehát szintén fiatal korú és Halak Sárkányfarokkal rendelkező hölgy is, aki egyébként nagyon racionális (Úgymond szellemileg gyémántaggyal rendelkező) személyiség, és akinek korábban elkészítettem a horoszkópját, beszámolt, az internetröl letöltött meditációs zenék hallgatása hatására elért, ha nem is az Emőkééhez hasonló önkívületi, de eléggé kábult és realitás-vesztett lelki állapotokról, amelyek közvetlenül az előtt (Vagy aközben?) szűntek meg, hogy elkészítettem a horoszkópját.

Vannak tehát olyan víz karmával rendelkező, rendkívülien érzékeny személyek, akiknek egyáltalán nem ajánlottak ezek a fölösleges energia-szerzés érdekében folyatott, csakra-nyítogató és misztikus dimenziókkal való kapcsolatokról való „irányított meditációnak nevezett, misztikus fantázia-serkentő és aktiváló meditációk. Egyébként, valahányszor (Eddig mindössze négyszer) az élet, illetve valaki, olyan helyzetbe hozott - Mint utóbb Emőke is, aki napokig nem akarta elárulni nekem azt, hogy egy frissen megismert Csíkszeredai Joga-oktatóval együtt készül párosban meditálni és ezzel arra kényszeríttet, hogy akár a négy gyermekkel is, de oda mennyek. - , hogy az ilyen fantázia-és lélek-irányító "meditátorok", mennyire tévesen és gyengén képzettek, illetve, hogy milyen téves, de főképpen naiv misztikus maszlagokat dobnak oda a meditáló "tanítványok" extra-élményekre szomjas fantáziája elé, amire azok, akár az én akkor még feleségemnek tudott párom is sivatagi szomjazóként vetik rá magukat. Igazából akkor ábrándultam ki teljesen Emőkéből és akkor gondoltam én is először arra, hogy ettől az ostoba fehérnéptől, aki ennyire nevetségesen bele tudja élni magát ezekbe az olcsó és alpári, csaknem útszéli misztikus maszlagokba, el kell válnom. Egyszerűen nem jött, hogy higgyem, hogy az a nő, akit az én páromként, tíz éven át, racionális és logikus gondolkozásra, illetve saját magával szembeni igényesség fenntartására képes, értelmes embernek hittem, ennyire oda s vissza lehet ezektől a primitíven misztikus otrombaságoktól. És azt, hogy ráadásul, amiért ezektől az otromba misztikus fantazmagóriáktól képzeli azt, hogy az én földhözragadt lelkem és szellemem szűk befogadási képessége által korlátozott spirituális világhoz képest, e misztikus maszlagok intenzív átélése által, ő egy sokkal magasabb rendű és tágasabb és finomabb és nőiesen csodásabb és szeretetet-teljesebb és rózsaszínűbb és, és , és, satöbbi - extra és szuper misztikus világba emelkedvén, és e meditációkban egyesülvén a még családtalan, szülői felelősségek nélkül szabadon kísérletezgető fiatal jóga-oktatójának az egzotikusan misztikus és misztikusan egzotikus lelkével, és így velem szemben valamiféle isteni fölénybe kerülvén, lekezelően és lenézően lehet és kell viszonyulnia hozzám.

És még ha csak ez lenne mindössze az erős víz-karmával született személyek problémája! De az érzelmek vad kavalkádja mellett a szexuális perverziókra való hajlamok, illetve az azok gyakorlati, vagy szubjektív akadályokba ütköző szabad és korlátlan kielégítési képtelenségéből – a korlátlan és határtalan kiélés gyakorlati lehetetlenségéből - eredő boldogtalansági érzések is, nagyjából mind ide tartóznak. Természetesen, a Mérleg – karma ide vonatkozó problémakörei mellett.

De, a pokoli mélységek megértése és ezzel együtt a tisztulás - tisztítás reményében tett bevilágítás érdekében, térjünk vissza a vízjegyekben, de legfőképpen a Rákban álló és erősen negatívan fényszögelt Lilith által jelzett, szexuális perverzitásokhoz, illetve ahhoz a jelenséghez, hogy a huzamos ideig az általános emberi erkölcsiség, az íratlan általános közösségi szabályok miatt sokáig gátlások alá szorult, tehát tudatos átvilágítás helyett eltitkolt és a metafizikai zavar-értelmezések segítségével elérhető feloldás és meghaladás helyett, bujdosásra kényszerült perverzió, a kétségbeesett kitörési és kiélési vágyak miatt, teljes mértékben felőrli és szétbontja a felelősség-érzetet és következésképpen, a felelősség által irányított racionalitást. Ez a logikus magyarázat arra is, hogy miközben a szélsőségesen víz-karmával terhelt személyek, a partnereik számára, ha nem is mindig fullasztó módon, de néha mindenképpen kényelmetlen módon (És ezért félrevezetően!) igénylik az intenzív érzelmek jelenlétét és azoknak a nyílt és sokszoros kinyilvánítását, de emellett a bensőséges intimitást is, pontosan azért, mert egy idő után úgy érzik, hogy ezekből az intenzíven átélt és kinyilvánított szerelmi, vagy szeretet-érzésekből semmilyen mérték és sohasem elég, azzal ejtik kétségbe az éppen olyan hirtelenséggel és az ők hullámhosszától kissé távolabb álló, racionálisabb emberek számára felfoghatatlan és elfogadhatatlan változásiktól elképedt szerelmeiket és élettársaikat, akiket rendszerint egy másik, intenzívebb élményekkel kecsegtető szerelemi élmény-szerzési lehetőségért elhagynak, de legalább megcsalnak és becsapnak, vagy éppenséggel faképnél hagynak, hogy ugyanolyan erős érzéketlenséget képesek mutatni, annak, az elszakadás miatti szenvedésével szemben, mint amekkora hévvel igényelték tőle korábban a szerelem és a szeretet maximális kinyilvánítását.

Számomra egyszerűen elviselhetetlen és a megőrüléssel szinte határos állapotba vezető volt annak a gondolatnak az elfogadása, hogy a tőlem folytonosan érzelmi megnyilvánulásokat, csaknem megnyugtató ragaszkodási igazolásokat igénylő feleségem, szinte egyik napról a másikra maximális ellenségességgel kezd velem szemben viselkedni, majd miután a misztikus fantazmagóriáitól és a mindkét esetben jóval később kiderülő, titkos szerelmi gerjedelmeitől hajszoltan napokig képtelennek bizonyul a korábban megszokott racionális párbeszéden alapuló, meghitt és bensőséges élettársi magatartás felvételére, folytatva a velem, kétségbe esett helyzetemmel, lelki állapotommal szembeni minimális megértést sem tanúsító szélsőséges tárgyalási modorát, lekezelő nagyvonalúsággal bepakolja a minimálisan szükséges holmiját és az elköltözése után sem mutatja hónapokig semmiféle jelét annak, hogy akárcsak egy mákszemnyit is bántaná az, hogy a személyiségemnek (képzeletemnek, gondolataimnak és érzéseimnek) azt a felét, ami éveken át átitatódott az ő személye szellemiségével, az általam közösnek és egységesnek képzelt szellemével, egyszerűen legyilkolta. Hogy a gyermekeknek a megosztásával illetve az egyik szülőnek az életükben való jelenlététől való megfosztásának a pszichikai és mentális implikációiról, illetve a részemről történő elfogadhatatlanságáról ne is beszéljek.

Sőt. Azt a gesztust már nem is lehet cinikus ignoranciának, hanem egyszerűen csak leki perverziónak, vagyis moral insanaty-nek nevezni, amikor ez a három héttel korábban még olvatagon hozzám simuló, és intim együttlétre: szeretkezésre provokáló, de most hirtelen felismerhetetlenül márvány-lelkűvé vált nőnek volt képe itt arról értekezni, hogy a állítólag, egyszerűen csak a skorpiói elengedési képtelenségem miatt vagyok annyira begyulladva. Ezt a fajta bensőség-árulói víz-karmás viselkedést, csak és csakis az évekig elfojtott perverz szexuális vágyak által kilúgozott, nem is a férjjel, hanem egyáltalán bárki mással szembeni felelősségtudatnak a perspektívájából, illetve, a perverzió kielégítési vágy által megszüntetett (teljesen kiirtott), tehát hiányzó személyi felelősségérzet nélkül maradt, csapongó gondolkozás irányából lehet megérteni és ha elfogadni nem is, de a korábban abszurdnak képzelt, de az apró mozaikokból egyfajta racionális magyarázatot kapott helyzetbe belenyugodni.

Persze, mindez nem jelentheti továbbra sem azt, hogy a perverzió kiélési szükségének a humanista-liberális elméletét elfogadjuk a kauzális zavaroknak a metafizikai értelmezések segítségével történő feloldási törekvése helyett, de a vissza fordíthatatlan helyzetnek az elfogadása így végre végbe mehet és ez igen fontos az további lépéseknek és személyi viszonyulásoknak a minél felelősségteljesebb megtétele, létrehozása érdekében.

És ismételten felmerül a kérdés, hogy például a volt feleségem esetében, nem-e egyszerűen a hirtelenül becsapott és primitív módon megcsalt férji hiúságom vezet arra, hogy perverzióra való hajlamokat feltételezzek nála? Gyakorló asztrológusi tapasztalataim, de a kamaszkori homoszexuális férfiak által kiválasztott alanyaként is szerzett akkor csak kényelmetlen, most már utálatosnak érzett személyi tapasztalataim, valamint a rezonancia és az analógia törvényének az is ismerete is, de ennek a tanulmánynak az írása közben is folytonosan beérkező, ide vonatkozó információk is arra indítanak, hogy határozottan kijelenthessem: szó sem lehet ebben a kérdésben a részemről, sértett hiuságból eredő gyanúsítgatásról. Mert hát ki mással történhet meg az kamaszkorában, hogy a még teljesen éretlen, tehát a tulajdonképpeni szexuális kapcsolatra fejletlen nemi szervvel és lélekkel - tudattal is rendelkező, 9 éves kisöccsével majdhogynem rendszeres szexuális életet éljen, ha nem egy perverzióra hajlamos lánnyal? Volt feleségemnek a VIII. házban a Jupiterrel együtt álló Rák Lilithje (Már csak ennyi is mélységesen hajlamosítja őt a kauzálisan téves gyakorlati és spirituális nemi kapcsolatok létesítésére!), és a hat bolygó által támadott és ugyancsak a Rák-problémás IV. házban álló Halak sárkányfarka, valamint a szintén vizes-halas XII. házban álló, teljesen negatív Skorpió-Uránusza (Aminek az őrült pörgéseit nem őrzi jótékonyan a Szaturnusz, hanem éppen, hogy a spirituális és gyakorlati fékvesztésre sarkallja.) által jelzett hajlamai, teljesen egybe vágnak azzal, hogy 2OO9 vasárnap 3O-án még ő terelt engem nagy odaadó-kedves feleségként férje iránti szenvedélyes szerelmet mímelve, szeretkezés céljából a hálószoba felé, és miután egész délután idillikusan hozzám bújva, nagyokat szeretkezett velem, Szeptember 2-án, tehát mindössze három nap m múlva(! és ugyanabban az időben, amikor a Lindához is megírta azokat a leveleit, amelyek többek között olyan részleteket is tartalmaznak, hogy „Nagyon kedves vagy az én lelkemnek és nagyon hiányzott nekem a lényed a táborból.” majd „A Te hangod oly édes a lelkemnek mint a méz”), már azonnal írta és küldte is, az általa Lindával egy időben és családbontási szándékok forgatásáig menően ellenállhatatlanul megkívánt közös barátunknak az első szerelmes levelet!!!!!!
És, miután Linda meg próbálta kijózanítani, ezt az egyoldalú szerelmi levelezését három héten át folytatta, gyakorlatilag addig tehát, amíg a családot teljesen szét nem dúlta és a válást befejezetté és véglegessé nem tette. Mi ez, ha nem a kauzális szférából induló és a fizikai gyakorlatban is megvalósuló perverz cselekvés?
És, annak illusztrálásaképpen, hogy asztrológusként most már semmiképpen nem tévedhetek a volt feleségem perverzióra való hajlamainak a ki tudja milyen rég óta tartó titkolózás – Talán az öccsének, vagy a a férfivá érése óta, vagy a kamaszkorában megkívánt, de időközben férjhez ment barátnőjének a kívánatos, de elérhetetlen nővé válása óta? - alatt igazi perverz-vágyakká erősödésének a kérdésében, egy olyan, tisztán föld karmás, a Londonban élő új, horoszkóprendelő- barátnőmnek a példáját is fel kell hoznom. Ez, az amúgy szép, de sajnos még gyermektelen házastársi viszonyban élő hölgy, főképpen nőknek és un. teljes mélységű, tehát pucéron való masszírozását vállalta mindaddig, amíg egy társaságban megismert és számára fölöttébb rokonszenves hölgy el nem jött a szalonjába és miután a hátát, illetve a végtagjainak a hátsó részét megmasszírozta, az illető hölgy a hátára nem feküdt, hogy a teste első részén levő izmait, izületeit megmasszírozza. „Szilárd, én, akkor, amint meg láttam az Eve gyönyörű nemi szervét, jött, hogy rá boruljak és azt kezdjem puszilni. Szerencsémre a sokszor kegyetlennek érzett és ezért kamasz- és fiatal koromban el is utasított, lenézett, kemény apám által belém nevelt felelősségérzet megakadályozott ebben, de amikor bennem ez a két ellentétes erő összecsattant, ha nem is vesztettem el az eszméletemet, de a jelenlét-tudatomat igen, és a következő percben egyszerűen nem tudtam, hogy mit keresek ott, mit kell tennem. Szerencsére tárgyilagos hangon, mint egy korházi asszisztensnő megszólalt Eve, akinek most már készülünk az esküvőjére, és megkérdezte, hogy valami baj van? Ettől vissza tért az eszméletem és egy törülközőt helyezve a medencéjére, neki fogtam a fejétől masszírozni. Ma is borzalom fog el, ha azokra a percekre, pillanatokra gondolok. Képzelje el, hogy Eve egy Londonban eléggé ismert pletyka lapnak a szerkesztője és mi történt volna, ha megírja azt, hogy én masszírozás közben ráborultam és kezdtem őt az intim zónájánál csókolgatni?”
Londoni barátnőm azt is elmesélte levelében még, hogy azelőtt is érzett már olyan ösztönös vágyat, hogy általa igen szimpatikusnak talált nőknek a bőrét megérintse, de ezek általában nem voltak az ő kliensei. Ettől az egyedül általa észlelt és nekem elmesélt incidenstől kezdve, még arra is ügyelt, hogy különböző ürügyekkel finoman elhárítsa az ő teljes masszírozó szolgáltatását igénylő hölgyeket, akiket első látásra szimpatikusnak talál. Persze, a képlete alapján azonnal rá jöttem, hogy mindezt a boszorkányos állapotot, a VIII. házban álló Lilithje és Sárkányfarka által jelzett karmája okozza, még akkor is, ha ezek egy föld és egy tűz-jegyben állnak! De az is nagyon figyelemre méltó a történetben, hogy a kamaszkorában csaknem zsarnoknak érzett édesapja szigorú és gyakorlati felelősségre való nevelésének köszönhette a jó szakemberi hírneve mellett, a biztos jövedelmét biztosító elvesztését jelentő teljes lebukástól való megszabadulását. És hadd jegyezzem meg, noha ez inkább a földkarmáról szóló, a jövőben megírandó tanulmányhoz tartozna, hogy az eddigi meddősége egyik okát is ebben, a perverzióra való hajlamában találom, hiszen világos, hogy a mélytudattalanja szintjén, a karmikus struktúrája negatív férfias és így férfi és férfi-ellenes karmikus programokkal is rendelkezik.

A víz jegyű Skorpiónak a gyakorlati életterét megtestesítő VIII. ház tehát, többek között annak a titok-pontnak az életköre is, ami alatt nem hogy élet, de semmi sincs. Egészen pontosan alatta, vagyis a felelősség teljes elvesztése és megszűnése alatt, maga a semmi van, a gátlástalan őrület van, vagyis a naivak által határtalan szabadságnak látszó, iránytalan és céltalan lét, vagyis a teljes összezavarodás következménye van: a rettenetes, .és megállíthatatlan örök személyi bomlás és zuhanás. Ezért oly veszélyesek a titkok, mert ahol megülnek, abban a pontban átfúrják a felelősség legalsó határát és a személy át folyik a szabadságnak látszó semmibe, vagyis az örök kárhozatba, az ő anyai ágról és a Lilith által szétbontott abszolút létezésből hozott, karmikus sérültségétől maximálisan önzéssé dagadt és vétek-álmaiban dédelgetett személyes titok-pontján át. Így járt szegény Emőke is. Miután a VIII. házban álló Ikrek Sárkányfarokkal és a IV. házban álló Vízöntő-Lilithel rendelkező Béla barátunk vissza utasította, majd - Amiként éppen ő írja az új jelszavában, a számításai nem jöttek ki sem Lindával, sem Hubával -, az én, más, de ugyancsak Ikrek jellegű karmikus meghatározódással rendelkező két barátomat is meg kereste sky-pon, egy - egy kis baráti csevegésre, mert, amint az Ikrekben született Lindának írt trágárkodó levelének a végén írja: a barátokkal akár egy szerelmi kapcsolat is létre jöhet.

- Mi ez, ha nem a személyi öntudatnak és a személyi önérzetnek a perverziós titkok által szétbontott utolsó vonaglása? A teljes erkölcsi lenullázódás, vagyis a VIII. háznak megfelelő spirituális újjászületés és feltámadás helyett, az erkölcsi nihilbe zuhanás és süllyedés, vagyis a spirituális szintű megsemmisülés?

És arról, hogy az Ikrek motívum ennyire benne van az Emőke titkos szexuális vágyait követő konkrét provokációiban, az jut eszembe, amire a múlt héten hívtam fel a figyelmét: újfent az erkölcsi gondolkozás elvetése miatt, rémségesen felületessé vált édesanyja áldozatává vált, az által, hogy az téves születési időpontot adott meg neki, mivel még ez a gyanús Ikrek-vonzódása a tudomásomra jutott volna, mindabból, amit az utóbbi két évben ő tett és ahogyan a szexuálisan misztikus és misztikusan szexuális kiakadásai közben lekezelően és lenézően (Abszolút tiszteletlenül, és mintegy tévedésére az ő jobbra érdemesült fennkölt sorsának) viszonyult hozzám, egyértelműen arra tudok csak következtetni, hogy nem a Skorpió végén áll az Ascendense, hanem a Nyilas elején. És erre ő, aki a kauzális asztrológiát ismeri, és folytonosan azt ismétli, hogy egy, a benne erősödő és engem, az akadályt bármi áron elhárítva a szabad önkifejezése útjából, kitörni vágyó, felszámolandó fiatalkori tévedés voltam a számára, rég rá kellett volna jöjjön. De, amennyiben Nyilas az Ascendense és következésképpen nem voltunk egymásnak a tükrei, erre éppen azért nem volt képes rájönni magától, mert az előlem a leginkább eltitkolt perverz vágyai, időközben megrontották a racionális gondolkozását. Ezek, a legtitkosabb képzeletvilágában lakozó, és még onnan is a kauzális létébe száműzött (És éveken át a száműzötti titkos tevékenységi formákat gyakorló) rejtett perverz sóvárgások, megbontották a volt feleségemnek, nem csak az elemi emberi (anyai) önérzetét, öntudatát és, a négy gyermek után és 11 évi anyaság után, ha csak természetes következményként is, de valamelyest mégis csak kiprovokálódott és előttem legalább is, gyakorolt felelősség-érzetét is, hanem az egész racionális gondolkozási rendszerét, és ez által a realitás-érzékét.

Hamvas Béla írja, a Mágia Szutrában, hogy az ember a vétket nem a fizikai szinten (nem a testi szinten), és nem az érzelmek szintjén, és még csak nem is mentális szinten, tehát nem a gondolkodása szintjén követi el elsődlegesen, hanem az életképzelete szintjén, Hamvas kifejezésével: az imaginációja szintjén. És ugyanott bőven kifejti, hogy ez az imagináció, nem csak egyszerű képzelgést jelent, nem csak a személy un. tudatos, vagy tudattalan fantáziálását és célirányos képzeleti tevékenységét jelenti, hanem az önkéntelen és öntudatlan, inkább az álomvilág szintjén megnyilvánuló, és az általunk a diktatúrák nyomása alatt élő, tehát nem csak művei közlésében, de spirituális munkásságában is akadályozott, Hamvasnál sokkal jobban megismert és feltérképezett a Lilith és a Sárkányfarok által jelzett karmikus – tehát irracionális! - sóvárgásokat, ambíciókat és félelmeket, illetve a sóvárgások által keltett vágyképeket és az által sugallt, de mágikus erejű, tehát sorsidéző és materializáló erejű gondolati- és fantázia képeket és képzeteket is jelent egyszerre. És ugyancsak Hamvas írja a Titkos Jegyzőkönyv c. bázis-esszéjében, hogy az imaginációnál nem létezik erősebb ellenség és megváltó a lélek számára. A elbukik és elkárhozik, az imaginációja minősége miatt kárhozik el, ha megmenekül, úgyszintén az imaginációja minősége miatt menekül meg és válik az imaginációból eredő sugallatai szerint és alapján szabaddá. De az imaginációnak viszont, egyáltalán nem véglegesen végzetes a hatalma a sorsunk felett, mert az abban lakozó képzeteket, ha hosszas és kitartó munkával is, de ki lehet és ki tudjuk és ki is kell cserélni! – Hát erre kell nagyon figyelnie minden, a volt feleségemhez hasonlóan erős, sőt: még a hozzám hasonlóan is mérsékelt víz-karmával született személynek, hogy neki elsősorban és elsődlegesen a karmikus – tehát mindenképpen romboló és bomlasztó hatású, vagyis: örvénylő, mállasztó, züllesztő, tévelygő - és ezért élvezet-centrikus és földi eszközökkel, az életkörülmények megváltoztatásával elérhető boldogságról szóló képzeteket tartalmazó (boldogság-mániás) imaginációját kell, igen erős akarattal, gyökeresen és végérvényesen kicserélnie, nem hogy azzal tudatosan nap mint nap és éjszakáról éjszakára, titokban együtt élnie.

Külföldre, vagy a szomszédba, egy új családba, vagy a régi családba vissza menekülni az adott konkrét életfeladatok elől, az életfeladatok felvállalása és gyakorlati elvégzése által elérhető imagináció-tisztítás elvégzése helyett, különösen a víz-karmások esetében, lényeges szerint is, de a hosszú távon előbb – utóbb megjelenő következményeiben és visszahatásaiban is, egyenértékű a legmélyebb kábítószerezéssel, a leg betegesebb alkoholizmussal. És természetesen, a nappali éber tudat előtt és az élettárs, vagy a barátok előtt nyíltan fel nem vállalt, vagyis a titkos, karma szerinti képzelgés egyenértékű a zugivással, vagy a következményeiben hatástalannak (Nem rombolónak) képzelt, öncsaló, vagy a tájékozatlan fiatalok által gyakorolt enyhe kábítószerezéssel (Pl. füvezéssel). – Előbb utóbb, mindent szét fog bontani. Jellemet, felelősséget, rációt és végül az egész embert. Hiszen, az imaginációt előbb – utóbb a karmikus vágy kielégítése foglalja el teljes egészében, és az, annak a kielégítése lépik fel mindig és mindenütt, minden körülmény között, elsődleges életfeladatnak, az imagináció tisztításhoz vezető életfeladatok felvállalása és beteljesítése helyett. Sőt: a karmikus vágy-kielégítési kényszertől hajtott személy, egyre inkább fölösleges tehernek, sőt: őt a kéj-sóvár vágyai szabad kiélési és beteljesítési lehetőségétől megfosztó gátnak és akadályoknak érzi még a leg elemibb, emberi életfeladatokat, hétköznapi kötelességeket is, és az imaginációja abban kezd munkálkodni, hogy ezektől, akár apró és elemi felelősségek átpasszolása, humánus elvárások, vagy segélykérések formájában történő finom átirányítása árán, vagy kis tévedéseknek látszó elemi felelőtlenkedések árán – akár vétkes tettek elkövetése árán is, de megszabadulhasson.

Sokáig nem értettem, hogy valahányszor el mentem huzamosabb ideig (Akár csak néhány napig, akár két – három hétig) hazulról, arról a volt feleségemnek mindig a gyermekeknek, vagy csak egy-két gyermekünknek a nagyszüleihez, vagy a nagymamájához való elpasszolása, az ő személyes anyai felelősségeinek a nagyszülőkhöz vagy az anyjához való átpasszolása jutott az eszébe. Az utolsó, a katasztrófaként jött utolsó családelhagyása előtt három hónappal korábban lezajlott veszekedésünk tárgyát is ez képezte. Mielőtt két hétre el utaztam volna ugyanis Magyarországra a A Táltos Bolond című regényem könyvbemutatójára, kiderült, hogy Emőke erre az időszakra fel akart költözni gyermekestől a nagymamájához, állítólag azért, hogy amennyiben én nem tudnék neki pénzt küldeni, illetve neki nem sikerülne semmiféle asztrológusi jövedelemre szert tennie, a szolid nyugdíjjal rendelkező nagymama eltartsa őt és a gyermekeket. (Figyelem: talán érdemes megjegyezni azt is, hogy annyira igyekeztem mentesíteni a családot mindenféle „fölösleges” konfliktustól, hogy miután Magyarországról június közepén haza jöttem, és a feleségem hirtelen kiakadásáig és hazulról való távozásáig, semmiféle, házasságokban és főként nagy családokban normálisan előforduló „hangváltás” sem volt közöttünk!)

Csak most, amint ezeket a sorokat írom, világosodott meg előttem, hogy nem csak a család és a gyermekek eltartásának az elemi – szülő képességeivel szembeni karmikus és pszichológiailag érthető, elemi bizalmatlansága és félelme munkálkodott benne ilyenkor, hanem az is, hogy idegesítette őt, ha napokig reggel, délben és este is neki kell enni adnia folyamatosan a gyermekeknek. Egy idő múlva számára mindig unalmassá váló folyamat, amelynek a rendszeres elvégzése alól én, fel vagy a vacsoráztatással, vagy a reggeliztetéssel, fel mentettem amikor folyamatosan itthon voltam. Vagyis, majdnem mindig, hiszen összesítve, egy évben maximum három, esetleg négy hétig ha hiányoztam összesen hazulról, a nyári családi sátrazások előkészítési és befejezési napjait is bele számítva. Egyszerűen zavarta tehát őt az, hogy a titkos szerelmi – szexuális ábrándozások és álmodozások, vagy később az asztrológusi munkája ürügyén folyatott internetes levelezések, skyp-beszélgetések, szabad kalandozások, fórumozások helyett, a gyermekeit kell ellátnia, illetve azokkal és általában a családdal kapcsolatos gyakorlati feladatokat (Mosogatás, takarítás) kell elvégeznie. A jelenben, a nála levő két kisebb gyermek ápolatlansága alapján, de az öt és fél éves, igen értelmes Turula személyes beszámolói alapján is, valamint a volt feleségemnek egy közös barátunkkal folyatatott és attól egészen véletlenül hozzám került, írott skyp- eszmecseréjéből világosan kikövetkeztethető konklúzióként is, teljesen világosan ki derül, hogy a számára terhesnek bizonyult szülői felelősségtudat köréből megszabadulva, majdnem teljesen átpasszolta az anyjának a törvényileg hozza ítélt két gyermek gondozását, annak érdekében, hogy, ennek érdekében faluról a városba ingázgatva, szabadon szaladgálhasson a boldogsága után, gitártanfolyamokra és joga-kurzusokra, és persze ezen közben érdekes személyekkel találkozhasson és elbeszélgethessen, esetleg, ha szerencséje van és a kései haza utazási időbe még az is bele fér, még végre szabadon szerelmeskedhessen is. – Fontos tehát mindenek előtt, nem a karma feloldásához vezető elemi életfeladatok elvégzése, hanem, azoknak az átpasszolása árán történő karmikus sóvárgások kielégítése. – Nehogy azt képzelje bárki is, hogy az elhagyott idős férjnek a vissza ható féltékenysége által manipulált skorpiói ösztön munkál bennem is és az manipulál tudattalanul, amikor ezeket a következtetéseket írom, hiszen a széles körű és kellő mélységű metafizikai tudással valamint Európai Uniós szintű asztrológusi diplomával, és mintegy fél évnyi asztrológusi praxissal is rendelkező volt feleségem esete, mintegy tudományos példaként jelenik meg immár a számomra, a vízkarma kielemzéséhez leg alkalmasabb és leg kiemelkedőbb példájaként, illusztrációjaként, arra, hogy az erős vízkarma esetében, a még a leg magasabb metafizikai tudás és tudatosság sem elég az alattomosan ható és a központi imaginációba hatoló karmikus sóvárgások kivédéséhez. Hogy tehát, ehhez nem annyira magas szintű tudás, hanem erkölcsi meggyőződés és még erősebb, önmagunkkal szembeni erkölcsi elvárásokat érvényesíteni képes akarat, szilárd elhatározás kell!

A családi kötelékeken kívüli boldogság utáni, vizenyősen elemi, sőt: primitív élvezet-sóvárgás ugyanis, annyira elvette a volt feleségem eszét, hogy éppen azt rombolta szét és azt vetette el, ami számára az életben a legnagyobb karma-feloldási lehetőséget, tehát a leg nagyobb sorsbeváltási és tényleges boldogság elérési lehetőséget és esélyt jelentette, de, és ebben az esetben igen nagy fontossággal bír ez a de(!), valami olyan, az ő sorsképletéből kiolvasható karmikus nehézségek, vagy akárcsak egyszerű gyakorlati életfeladatot nem jelentő, vagyis az ő számára semmiféle gyakorlati problémát nem jelentő, extra szerelmi – párkapcsolati boldogságnak az elérése érdekében, amit elsősorban nem is lehet, nem csak hogy a magyar nyelv által adott szellemi szférán belül, de sehol a világon beteljesíteni, négy gyermekből két gyermeket általa gondozni köteles, elvált nőként. Ráadásul úgy elválva, hogy az elválást semmiféle, más válások esetében felmerülő, gyakorlati tényező nem motiválta.

Volt feleségemnek ugyanis, semmiféle néven nevezendő szerelmi-boldogsági karmikus probléma, vagy ilyen jellegű életfeladat nem szerepel a sorsképletében, akár Skorpió az Ascendense (Amely esetben tehát, én lettem volna száméra az őt tökéletesen tükröző leg ideálisabb élettárs és szerelmi pár még akkor is, ha nem rendelkezem azzal a metafizikai tudatossággal, vagyis karma-oldó képességekkel és karmikus késztetéseket vissza fogni képes erővel és akarattal, amivel rendelkezem.), akár Nyilas az Ascendense. A Mérlegben álló Mars-Vénusz bolygó párosa ugyanis nem teljesen negatív, a Plútója meg aztán ugyanvalóst nem! A hetes házában nem áll egyetlen bolygója, vagy Karmikus pontja sem. A VIII. házban álló, Jupiterrel „erősített” Lilithje és a Skorpióban álló Uránusza viszont egyáltalán nem idealista szerelmi ábrándozás beteljesítésével és nem is „szabad” szerelmi – szexuális kalandokkal feloldható karmikus meghatározódást, illetve, életfeladatokat jelöl, hanem éppenséggel, hogy az éppen meglevőből való maximális pozitív képesség-kifejlesztési feladatokat. Egészen durván: Nem élettárs-megcsalási, nem élettárs elleni szövetkezési és ármánykodási, nem élettárs-átverési és élettárssal szembeni utólagos gyalázási feladatokat, hanem azzal szembeni maximális nyíltságot, őszinteséget és odaadást, mint egyedüli karma-feloldáshoz vezető utat és lehetőséget. Magyarul: eldobta és szétrombolta az élete leg nagyobb esélyét olyasmiért, aminek a megszerzése számára nem is jelent igazából értéket. Nem királyságot dobott el egy lóért harmadik Richárdként, hanem mennyországot bagóért.

És, hogy a víz-karma veszélyes tulajdonsága teljesen lelepleződjön: éppen, hogy nem Emőke, hanem ebben az esetben, pontosan, hogy az ő személyi fejlődését, jó életerejét és jó kedélyállapotát, mind az egész család harmonikus állapotának, sőt: a család anyagi boldogulásának és a gyermekek egészségének a zálogát is, mindig a legfontosabb helyen tartó és arra mindig a leginkább figyelő férje, e tanulmány szerzője tehát az, aki a teljesen negatív Marsával együtt álló Lilithel a Mérlegben, jellegzetesen és elsődlegesen párkapcsolati – szerelmi karmával kellett volna küzdjön abban a házasságban és családban, amelyből az anyja által, állítólag az ő boldogsága érdekében manipulált és az ugyancsak az anyjától öröklött víz-karmája által kétségbe ejtően és sírni valóan legyőzött feleség egyszerűen megszökött. – Azt a jellegzetesen felnőtt-gyermeki irányító ambíciós anyai formulát, miszerint „Neked rám kell hallgatnod Emőke” az anyai (számukra nagyanyai) oktatásokon és kiokosításokon önhibájukon kívül, részt vevő gyermekeinktől ismerem.
Azt viszont már éppen Emőkétől tudom, hogy az anyósom mennyire (Annak idején Emőke által is nevetségesnek találtan) a személyére vette a „kényeztető” kozmetikaszerek és a női tudattalant egy csapásra boldoggá varázsolni képes édességek vásárlására ingerlő azon reklám formulát, miszerint azért kell azt a bizonyos boldogító terméket a hölgyeknek mindenképpen megvásárolnia „Mert megérdemled!”. Semmi nehézséget nem jelent tehát számomra az életvezetési elveit a dél-amerikai tévésorozatokból nyerő, erős beavatkozási és manipulálási mániában szenvedő anyósom által a gyermekek betoppanásakor elhallgatott mondat második felét is meghallani, miszerint: - Te Szilárdnál sokkal jobbat érdemelsz!
Nekem volt tehát egy enyhébb családi és egy annál sokkal erősebb párkapcsolati karmám és nem Emőkének, és neki kizárólag csak családi, illetve családi életi, családdal szembeni karmája amikor őt elvettem feleségül!
Persze, semmiképpen nem tagadhatom le azt sem, hogy a párkapcsolati karmám által indukált személyi (párkapcsolaton, tehát házasságon kívüli szexuális sóvárgások formájában jelentkező) nehézségeimnek az aránylag gyors feldolgozásában és meghaladásában sokat segített a szerelmekben – szerelmi csalódásokban – és szexuális kapcsolatokban bővelkedő élettapasztalatom, miközben Emőke egyáltalán nem rendelkezett ilyen jellegű tapasztalatokkal. De még egyszer mondom: Emőke nem született szerelmi – párkapcsolati boldogság elérési képtelenségre utaló karmikus determinációkkal! Neki tehát, legalább is karmikus determinációk szempontjából, nem lett volna amiért megszöknie egy olyan házasságból, amelyben a férj, nem hogy nem agresszív, hanem inkább a karmikus nehézségekkel szemben megértő és a probléma-megoldásához személyi meghatározottságok figyelembe vételével elméleti tanácsok adására képes, úgymond kompetens személy. És, ha nagyképűnek is kell itt látszanom ennél a szerfölött kényes pontnál, nem is vagyok csúnya sem, sőt még csak nem is egy átlagos férfi. És, már csak a saját szükségleteim miatt is, arra is erősen figyeltem, hogy a négy egészséges gyermek létezése, ne fossza meg egyikünket sem a szexuális gyönyör-érzetek lehetőleg folyamatos megélési lehetőségétől, arról nem is beszélve, hogy spirituális szempontból milyen nagy fontosságot tulajdonítok a szeretkezésnek. Arra tehát, hogy ennek, a párkapcsolati -szerelmi (és ezzel együtt szexuális!) karmával egyáltalán nem rendelkező, négy gyermekes asztrológus(!!!) családanyának, miért kellett mégis időnként a misztikus szerelmi sóvárgásai miatt az őrület határáig eljutnia, egyetlen magyarázatom az un. családon kívüli (Sőt: család elleni!) és ezzel együtt, nem utolsó sorban perverz kapcsolatok utáni mély és sokszínű sóvárgásokra hajlamosító Rák karmával szorosan egyesülő, rendkívülien és parttalanul misztikus élmények utáni sóvárgásra hajlamosító Halak karmának az együttes hatása. Sőt: tekintettel arra, hogy a személyi sorsképletében a Lilith a Skorpió gyakorlati életkörében: a VIII. házban áll és a Nap és a Hold és a Merkúr és a Szaturnusz által támadott, teljesen negatív Skorpió - Uránusz a tizenkettes házban, vagyis a Halak gyakorlati életterében áll, ebben az esetben egyesített Rák- Skorpió és Halak karmának az úgymond kivédhetetlen hatásairól kell beszélnünk feltétlenül. Figyelembe véve azt is persze, hogy a Skorpió azért jelez a spirituális megújhodással, gyökeres öntudati újjászületéssel szembeni fenekedési késztetések mellett, némi rejtett, szexuális vonatkozású karmikus késztetéseket is.
Ha mindezt megérettük tehát, félre téve azt a misztikus háttér-információnkat, hogy a lányának a vele egy idős, és mélyen gyűlölt vejétől való elválasztási tervétől egy pillanatig sem tágító „édesanyja” éppen ez utóbbit lovagolta meg, folytonosan azt sugallva a lányának, hogy ő a férjénél jobbat érdemel, azt is megérthetjük, hogy miért kellett nekem, aki, ha enyhébb és áttételesebb formában is, de szintén rendelkezek egy az Emőkééhez hasonlatos Rák-Skorpó-Halak színezetű karmikus determinációval, annyira szerelmesnek lennem egy nálam 25 évvel fiatalabb nőbe, hogy a végén még azon szóban számtalanszor kifejezett kérésének is engedjek, hogy maradhasson nálam és ne akarjam, hogy vissza mennyen egy olyan egyetemre, ahova szintén az anyja unszolására felvételizett, de amit nem szeretett. És, hogy miért, milyen karmikus determinációk hatására gondolhattam én akkoriban, amikor a Lilithről semmi lényegeset és fontosat nem tudtam azt, hogy ahhoz, hogy egy ilyen Rák-Skorpió-Halak karmás személyt és a méhében tőlem fogant magzatot a szülői és nagyszülői ellenállásoktól és civakodásoktól és esetleges meghurcoltatásoktól megvédjem, a legmegfelelőbb az, hogyha családot alapítok vele, tehát törvényesen el veszem feleségül.
De azt is megérthetjük viszont, hogy hiába, hogy még annak az Enikő lányunknak megfoganása előtt, aki két és fél hónapos korában meg halt, már nagy – nagy eltökéltséggel hozza fogtam a Mérleg-karmámnak, legalább is a párkapcsolati – szexuális vonatkozású feldolgozásához és feloldásához, vagyis az annak megfelelő, olyan pozitív tulajdonságok létrehozásához, kiépítéshez és megerősítéséhez, mint a feleségemnek való teljes mértékű elköteleződés minden lét- és életszinten, tehát a hűségnek a fantázia (Hamvasi értelemben vett imagináció) világom szintjére való felemelése, mert a Polaritás törvényének a szellemisége miatt és persze, az „édesanyja” boszorkányos-pszichológiai akna munkája következtében, benne ennek a szöges ellentéte munkálkodott és erősödött egyre jobban, mindaddig, amíg fogolynak érezvén magát a házasságban, majd titokban még inkább a morális élettársi viszonyban is, másodjára is az őrület határáig jutott ettől a háromszorosan karmikus és háromszorosan vizenyős boldogság-fosztottsági érzetében.
Az egyetlen kérdés, ami számomra mindezzel a vízkarmás élethelyzettel, és a szerelmi-szexuális szempontból ugyan a mérleghez, de az un. egész-kiegyenlítődési boldogság-vágy szempontjából inkább a Skorpióhoz és talán a Halakhoz is tartozó sorsproblémával kapcsolatosan felmerül, az, hogy vajon áttételesen és a hatás - visszahatás törvénye szerint, nem-e járult hozza az én öntudatlan un. teljes karma-feloldási szükségletem ahhoz, hogy az a nő, aki a házasságunknak az együtt töltött utolsó éveiben már csak a szélsőségesen „vizenyős” hangulatai közben és azok hatására érezte és képzelte, hogy szeret engem, de máskor csak színlelte azt, annyira meg kellett vadulnia, hogy valóságos bűnözői tetteket kellett az eszelős állapotaiban végre hajtania ahhoz, hogy az Oroszláni természetével, minden esetleges jövőbeni család-újraegyesítési lehetőséget – és bennem minden ide vonatkozó hajlandóságot – véglegesen és vissza vonhatatlanul felégessen maga mögött? Az a kérdés foglalkoztat tehát még, hogy vajon az édesanyja által folyamatosan „megsegített” (hátráltatott) és a lehető legmegfelelőbb karma-feloldási lehetőségével élni képtelen Emőke háromszoros víz-karmájának a meghaladási képtelensége vezetett kizárólagosan a végső elváláshoz, vagy az én, általam már elintézettnek vélt és letudott jellegzetesen szerelmi-párkapcsolati karmámnak is, a teljes értékű feldolgozási, a minden szintű korrupciótól, önámítástól és ámítástól teljesen megszabadult, pozitív Mérleg tulajdonságoknak a megélési – kiélési szükséglete. Hiszen így utólag vizsgálva a sorshelyzetet, főként az Emőkének az általa írt és szerkesztett válókeresetében leírt sötét gyalázkodásoknak és annak a tükrében, hogy az általam, az ő megismerőse előtt hét évvel korábban vásárolt lakásomnak az ő tulajdonába való átíratását igényelte a bíróságtól, valamint a titokban létrehozott és agyon cenzúrázott, Éberség nevű honlapján közzé tett, ide vonatkozó írásaiból és a szó szoros értelmében vett, nem is annyira velem, hanem a gyermekeinkkel szemben elkövetett gonosztetteiből ítélve meg a helyzetet, teljesen világos, hogy én egy, általam nem jól ismert személybe, vagyis, egy olyan két arcú és dupla személyiségű személybe voltam szerelmes az elején, majd később, amikor a lankadó szerelem helyét átvette a férji-családapai tudatosságom, egy olyan nőnek köteleztem el magam egész hátra levő életemre, akinek ezt, a végül is, másnak mint gonosztevőinek nem nevezhető oldalát, egyáltalán nem is ismertem.

http://www.kozmaszilard.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=251

HozzászólásokÉppen az érzelmek misztikájával van a baj!

Az érzelmeink csapnak be a legkönnyebben és a leggyakrabban. Ezért kell a szellemi tudatosság. Mivel az érzelem-világunk mindig a karmánknak van alárendelve, attól kapja a sugallatait, és így veszi el a felelősség-tudatunkat, vagyis a józan eszünket! Figyelj oda jól, kedves Angyalka, hogy mit ír Szilárd, mert garantálom, hogy amennyiben jól megérted, az életben még nagy hasznát veszed.Jónak ígérkezik!

Ez nagyon jó olvasmánynak ígérkezik! Számomra víz a legmisztikusabb elem.