Mit jelent az energiaközvetítés? (Vivamus)

Nagyon hosszú, de megéri elolvasni!!

Üdv néktek, kedves barátaim. Nagy örömömre szolgál, hogy én, Vivamus kapcsolatba léphetek veletek.

Szeretnék bemutatkozni mindazoknak, akik még nem ismernek engem. Olyasféle lény vagyok, akire a ti gondolkodásotok szerint talán a Spirituális Tanító vagy Vezető meghatározás illenék leginkább. Egyszóval többé nem vagyok jelen a fizikai síkon, ám úgy döntöttem, hogy az Isteni Tervet a továbbiakban azzal szolgálom, hogy segítséget nyújtok a fizikai világban tartózkodók számára.

Jelen pillanatban különösen mint a spirituális síkról való információközvetítés tanítója összpontosítok a Földre és az emberiségre, mivel úgy gondolom, hogy a közvetítésen keresztül mi, a Spirituális Sík lakói közvetlenebbül segíthetünk és támogathatunk benneteket, amint a Föld hamarosan következő evo­lúciós lépcsőfokára lép.

Mi tehát az energiaközvetítés? Úgy vélem, igen egyszerű az egész. A médium sok tekintetben egy elektromos transzformátorhoz hasonlítható, mely arra szolgál, hogy egy meghatározott szintű energiát egy más rezgésfrekvencián működő energiaszintre hozzon. A Forrás fizikai síkkal kapcsolatos nagy Terve számos dimenzió- és tudatszintet rejt magában, ahol a hozzátok hasonló és tőletek különböző lények saját tapasztalásuk világát élik. Mint tudjátok, a Forrás Terve egy szintről szintre való, egyre feljebb irányuló mozgást is magában foglal. A Forrás Teremtő Magjából előtörő energia szintről szintre áramlik. Nos, mit gondoltok, miként jut el egyik szintről a kö­vetkezőre? Nem egyszerűen cél és rendeltetés nélkül árad. Nem, semmiképpen. Az Isteni Terv minden al­kotóeleme és annak teljes rendszere a tudatosságon alapszik; a tudatosságon, mely a Tervet és a Fényt szolgálja. A Forrás Fényességé, maga a megnyilatko­zott energia a tudatosság révén árad ki a Teremtő Magból. Mindannyian, akik ezen energia csatornájául szolgálunk, segédkezünk abban, hogy a fényesség az egyik szintről a másikra áramolhasson.

Én, Vivamus magam is egy csatorna vagyok, s iga­zából ez képezi tevékenységem központi részét. Lel­kem vagy Énem szándékai a felsőbb szintekről való tudatos energiaközvetítésben nyilatkoznak meg. A saját lényemen átfolyó energiát egy másik, az enyém­nél talán kicsivel lassúbb rezgésszintre léptetem. Amikor veletek dolgozom, és fenntartás nélkül, bizo­nyos értelemben kozmikus módon megnyíltok maga­sabb tudatosságotok felé, olyan szintekről származó tudáshoz, információhoz, energiához, szeretethez és Fényhez vagyok képes juttatni benneteket, amelyeken egyelőre még nem vagytok tudatosak. Közvetíté­semmel ezek az energiák a számotokra megfelelő frekvenciára léptetve érkeznek meg hozzátok.

Mint az energia áramoltatására szolgáló csatornák valamennyien energiát áramoltattok arról a legmaga­sabb szintről, ameddig csak képesek vagytok elérni, egyenesen a Földre, s valójában ez az egyik leglénye­gesebb oka annak, hogy a fizikai világban tartózkodtok. A lélek szintjéről, a spirituális síkról közvetítetek energiát a Földre, arra a helyre, ahol annak az evolú­ciós törekvések és az emberiség szempontjából legin­kább szüksége van.

Ilyen értelemben tehát mindenkit csatornának te­kinthetünk. Jól tudjátok, hogy mint a személyiség szintjének megnyilvánulása, lelketek teremtményei vagytok. A lélek önmagát a fizikai síkra kiterjesztve csatornáin keresztül életerőt lehelt belétek. Hogy ezt megtehesse, saját energiáját alacsonyabb vibrációs szintre kell hoznia, hogy teljes mértékben képesek le­gyetek a Föld síkjának rezgésszintjébe integrálódni, és abban kényelmes körülmények között létezni. Ily módon az energiaközvetítés egyik oldalról tekintve egyszerűen az életerő egyik szintről a másikra való el­juttatására szolgál, melyet saját energiaformátumotok segítségével valósítotok meg. S ezt teszitek mindvégig, amíg csak ezen a bolygón éltek, és levegőjét magatokba szívjátok. Ebben az értelemben tehát mindenki csatorna vagy médium.

Ha azonban sokkal tudatosabb módon akarjátok az energiaközvetítés folyamatát gyakorolni, s céltudato­sabban szándékoztok dolgozni vele és összpontosítani rá, hát azt mondhatom, hogy ez az, amiben én, Viva­mus igazán a segítségetekre lehetek. Jelen pillanatban főként arra összpontosítunk, hogy a spirituális síkról közvetítsünk energiát, arról a szintről, amelyen lelke­tek lakozik, és amelyen Spirituális Tanítóitok, akik a Föld növekedési folyamatában segédkeznek, legna­gyobbrészt működnek. Az Isteni szeretet és Fény erről a szintről áramlik a fizikai világba, oda, ahol az emberiségnek szüksége van rá. Úgy vélem, lényegében ezt takarja az energiaközvetítés folyamata. Ez azt jelenti, hogy az energiaközvetítés során energiát továbbítotok annak legtisztább formájában. Ti magatok határoztok arról, hogy miképpen haszno­sítjátok azt. Vajon milyen sajátos metódusok léteznek az energia közvetítésére? Sok ember a művészet se­gítségével, a zene és a tánc csodálatos médiumán ke­resztül valósítja meg. Igazán szeretek tiszta hangokat közvetíteni, mert a hang megindító és hatalmas erővel rendelkezik.

Már tudomást szereztetek a gyógyító energiák magatok és mások számára való közvetítéséről, melyek gyógyítják és egyensúlyba hozzák a testet. Láthatjátok, mindez csupán annak függvénye, hogy miként határoztok az általatok egyik szintről a másikra transzformált energia kifejezése vagy felhasználása felől.

Mint említettem, különösen kedvemre van a han­gok közvetítése, mert szeretem a hatást, amelyet a hangrezgés kelt. A hang rendkívül erős teremtő elem, még akkor is, ha csupán keresztülárad rajtunk. Csodálatos módja ez az energiák kifejezésének, s cso­dálatos maga a hangok áramoltatása is. Ám néha na­gyon sokat segít, ha fogalmi úton közvetítünk; egy idea esszenciájának a spirituális síkról való transzfor­málásához természetesen fogalmak és szavak alkal­mazása szükségeltetik, melyeket aztán összefüggő szó- és mondat-csomagokban továbbítva hangotok médiumán keresztül érthetővé tudtok tenni más em­berek számára is.

Hogyan működik ez a folyamat? Azt mondhatnám, nagyon egyszerű az egész. Kicsi korotokban még egyáltalán nem neveztétek nevén a dolgokat, semmire nem voltak szavaitok, legalábbis amire emlékezni tudtatok volna. Egy formákkal, színekkel és különböző energiafajtákkal telített világ tárult a sze­metek elé. Édesanyátok energiáját a legelsők között voltatok képesek felismerni, és az elsők között tudtatok egy meghatározott szót kapcsolni hozzá. Mások segítségével ráleltetek egy szóra, amely édesanyátok energiájának érzetét a legjobban ki tudta fejezni; majd az apa energiájára, a színekre és formákra és mindenféle más dolgokra is találtatok szavakat. Még a szem számára nem érzékelhető dolgokhoz - mint például a hideg és a meleg, vagy a boldogság - is ké­pesek voltatok szavakat kapcsolni. Elsajátítottátok, miként lehet különböző ideákat, dolgokat, embereket megnevezni, érzelmeket és benyomásokat szavakkal kifejezni. Amint életetek útján tovahaladtatok, csodálatos szógyűjteményre tettetek szert, amely révén képessé váltatok mindenféle élmény leírására. Ez a szóval-jelölő tevékenység mentális testetek működésének egy részét képezi.

Ezek a szavak és fogalmak rendelkezésre állnak a mentális testben, és amint felnőttök, nem szükséges többé azon gondolkodnotok, hogy egy bizonyos szín­hez vagy formához milyen szó kapcsolódik. Ha meg­pillantotok egy asztalt, az „asztal" szó rögvest az el­métekbe villan. Már nincs szükségetek arra, hogy ke­resgéljétek magatokban az asztal szót. Amikor meg­pillantjátok a vörös színt, nem szükséges megállnotok és a következőket mondanotok: „Igen, egy szín, nos, hm... rendben mentális test, add elő a megfelelő szót arra a bizonyos színre. Vörös. Ó igen, köszönöm." Nem így tesztek, igaz? Hát persze, hogy nem. A fo­lyamat nagyon gyors, nagyon automatikus, s ezért is lehetséges az, hogy a hang csatornáit használók, akik már némiképp tapasztaltan alkalmazzák e készséget a közvetítés során, rendkívül könnyedén és folyékonyan képesek beszélni. Mindenféle erőfeszítés nélkül formálják szavakká az energiát, ők sem gondolkodnak többet rajta, mint ti, amikor megpillantjátok a vörös színt, és azt mondjátok: „ez vörös". Érthető a folyamat? Nincs benne semmi nehézség. Mindössze annyi történik, hogy lehetővé teszitek önmagatok, valamint a lélek és a Spirituális Tanítók számára, hogy alkal­mazzák azokat a képességeket, amelyeket egyszer már elsajátítottatok.

Néha úgy vélekedem, hogy az eljárást „szó közve­títésnek" kellene átkeresztelni, minthogy saját céljaitok szempontjából mit sem számít, ha az energiát, anélkül hogy megszólalnátok, pusztán a szívetekben és fejetekben formáljátok szavakká, s csak ti magatok halljátok őket. Csodálatos módja ez annak, hogy lel­ketekkel és Spirituális Tanítóitokkal párbeszédet folytassatok. Ez az eljárás a segítségetekre van abban, hogy támogatásukat és útmutatásukat mindennapi életetek folyamába vezessétek. Néha azonban késztetést érezhettek arra, hogy másokkal is meg­osszatok minden csodálatos dolgot, amiben részesül­tök. Ugyanazt a szókészletet alkalmazzátok, amelyet elméteken és szíveteken belül használtok, azzal a kü­lönbséggel, hogy ez esetben torkotokat és hangotokat is be kell vetnetek, hogy az energiát önmagatokból kivetítsétek. A két folyamat valójában nem sokban különbözik egymástól.

Gyakran használom az „átalakítani", „átformálni" szavakat, amikor a közvetítésről beszélek, ezért szeretném, ha itt megállnánk egy pillanatra, és fon­tolóra vennénk jelentésüket. Véleményem szerint növekedése könnyebben és örömtelibb módon mehet végbe. Csakugyan előnyös, igaz? Talán nem volna szép, ha kapcsolatotok a Földdel és az emberiség más tagjaival barátságos és harmonikus formát öltene?

Vajon miképpen járul, hozzá a spirituális síkról való energiaközvetítés az Én fejlődéséhez? Azért jöttetek e világba, hogy önnön lényeteket kibontakoztassátok. Azért jöttetek, mert a fizikai dimenzió voltaképpen a tanulás közegéül szolgál. Olyasmi ez, mint az általatok választott iskola, melyben sikeres vizsgát kell tennetek, hogy a következő lépcsőfokra léphessetek. Sok mindent kell elsajátítanotok, mielőtt egy magasabb kozmikus szinten vállalhatnátok magatokra a segítségnyújtás felelősségét abban, hogy a Forrás a Teremtésen keresztül önmagát kibontakoztassa.

Van valami csodálatos a fizikai világban zajló tanu­lási folyamatban. A magasabb rendű Énetekkel foly­tatott párbeszéd hatalmas mértékben járulhat hozzá ahhoz, hogy a fizikai sík birodalmában töltött időtök gazdagabbá váljék, mivel ismeri minden előző élete­teket, tudomása van minden élményről, amit átéltetek, járatos mind az elsajátított, mind pedig a megtanulni elmulasztott leckéitekben. Lelketek úgymond „madártávlatból" szemléli a történések folyamát, kapcsolataitokat, döntéseiteket, múltatokat és a jövő­ben felmerülő választási lehetőségeket. Előfordul, hogy úgy érzitek, meglehetősen vakon haladtok előre életetek ösvényén. Olyan érzés ez, mint például autót vezetni az éjszakai sötétségben. Nem láttok oly tisztán, mint amennyire szeretnétek, s ez a korlátozottság érzését kelti bennetek. Lelketek azonban magasabb perspektívából tekint életetekre, következésképpen teljes hosszában tárul szeme elé az ösvényetek. Látja, hogy éppen hol tartotok életetek útján. Látja, honnan indultatok, és - igen, barátaim - képes megpillantani a lehetséges célállomásokat, amit számotokra fizikai és mentális képességeitek sajnos nem tesznek lehetővé. Hát nem volna csodálatos, ha a lélek vezetőül szegődne mellétek? Nem lenne-e mérhetetlen nagy se­gítségetekre, ha képesek lennétek érintkezni lelketek­kel, s távlatait megismernétek? Alighanem úgy érez­nétek, hogy életetek ösvénye sokkal tisztábban rajzo­lódik ki előttetek; éreznétek ama tudás örömét és biz­tonságát, hogy választásaitok valóban afelé terelnek benneteket, ami számotokra, mint Isteni lények szá­mára a legmagasabb és legfőbb jót képviseli.

Tisztában vagyok vele, hogy tapasztalataitok átélése során olykor a csalódottság és reményvesztettség érzése kerít hatalmába benneteket, s úgy érzitek, cé­lotok lényegét szem elől tévesztettétek, úgy érzitek átsiklottatok valami lényeges felett. Véleményem szerint rendkívül hasznos beszélni a lélekkel ezekről a dolgokról, mivel igen tisztán látja, hogy élményeitek­ben és kapcsolataitokban a növekedésetek szempont­jából miféle lehetőségek rejlenek. Segítségével maga­tok is képesek lehettek megpillantani, hogy mi vára­kozik rátok a jövőben. A lelken keresztül képesek le­hettek maximalizálni a növekedésetek során kibonta­kozó lehetőségeket, s talán arra is, hogy jóval örömte­libb módon aknázzátok ki őket. Kétségkívül sokat lehet tanulni abból is, ha az ember beüti a lábát, vagy beveri a fejét, ám ugyanazon dologról a tudatosság révén is tudomást lehet szerezni, még mielőtt a kellemetlen tapasztalatokra szert tennétek. Egyszóval, ha a lélek szerepet kap mindennapi életetekben, segítségetekre lehet abban, hogy megpillantsátok a fejlődésetekben rejlő lehetőségeket, valamint hogy örömtelibb és kellemesebb módon használjátok ki azokat.

Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy ezentúl minden úgy megy majd, mint a karikacsapás, csak mert a lélek is részt vesz a történésekben; igazság sze­rint ezzel együtt is nagy felelősség fog hárulni rátok. Ha kérdést tesztek fel lelketeknek egy bizonyos prob­lémáról, Ő ekként felelhet: „Nos, úgy gondolom, hogy talán ez a lehetőség lehetne leginkább a segítségünkre, hogy felismerjük ezt és ezt, s a legjobb lenne, ha így és így tennél ezzel kapcsolatban." Mindazonáltal szabad akarattal rendelkeztek. Nem kötelező meghallgatni a lélek tanácsait. Válaszul azt is mondhatod: „Nagyon köszönöm, lélek. Te nem tartózkodsz idelenn, egyáltalán nem érted a helyzetet, s úgy vélem, ezúttal inkább rám kellene bíznod a döntést. Most nem fogadom meg a tanácsodat." A szabad akarat a létezés minden szintjén megnyilvánul. Meglehet, hogy nem kívánjátok a lelket belevonni a történésekbe; ám az is előfordulhat, hogy meglehetősen nehéznek ítélitek felküzdeni magatokat arra a szintre, amelyről a lélek úgy gondolja, hogy képesek vagytok elérni. Minden esetben a ti kezetekben nyugszik a döntés felelőssége, hogy a legjobb választásról alkotott saját véleményetekkel összhangban cselekedjetek. Úgy vélem, az energiák közvetítésének folyamata az egyik leghatásosabb és legtisztább módja annak, hogy érintkezésbe lépjetek a lélek azon képességével, mely segítséget képes nyújtani nektek lehetőségeitek mérlegelésében. Természetesen nem olyan eljárásról van szó, amely teljességgel megszünteti a felelőssége­teket, vagy megfoszt a szabadságtól, hogy saját maga­tok irányítsátok saját életeteket. Egész egyszerűen hozzájárul eszköztáratok növeléséhez, mely segítsé­getekre lehet abban, hogy valóban így tegyetek.

Az energiák közvetítésének létezik egy további tá­mogató aspektusa is. Minden embernek szüksége van arra, hogy nagyobb támogatáshoz jusson élete során. Azt hiszem, közületek igen sokan növekedési folya­matuk kihívásaival szembenézve némiképp elszige­teltnek érzik magukat, s úgy gondolják, hogy nem ré­szesülnek elegendő támogatásban. Ez meglehetősen fájdalmas tud lenni, és a magányosság érzését kelti az emberben. Ilyenkor úgy tűnik, a többieknek is megvan a maguk baja, s nem mindig érzitek feljogosítva magatokat arra, hogy segítségüket kérjétek a nehéz időkben. Valóban, barátaitok azért vannak, hogy tá­mogassanak benneteket, ti pedig őket, ám egyúttal remek támogatási rendszer áll rendelkezésetekre a spirituális síkon is, mely lelketekből indul ki. A Forrás megalkotta számotokra a lélek szintjét, hogy közvetlen kapcsolatba léphessetek az Isteni Teremtő Maggal. A Forrás tudatában volt annak, hogy a fizikai világban létezve olykor úgy tűnhet, a Mag végtelen távolságokra van tőletek. A lélek mindig ott van értetek, minthogy ő voltaképpen ti magatok vagytok, mindössze egy sokkal átfogóbb szinten. A lélek azért teremtette az általatok élt mostani és a megelőző életeket, hogy biztosítsa a tanulás folyamatát, és kibontakoztassa a saját isteni természetének megértéséről szóló tudást és bölcsességet. Fejlődésének eme pontján jelenlétetek a fizikai síkon rendkívül fontos kulcsot jelent a következő lépéshez. Ezért a lélek mindig kész figyelmet szentelni nektek, mindig ott van, ha támogatásra szorultok, mindig szeretettel és hálával fordul felétek. A Forrás fényességét és szeretetét jut­tatja el hozzátok. Mit gondoltok, nem kellene egy ki­csivel többet igénybe vennetek ebből a támogatásból?

Embertársaitok lelkéhez saját lelketeken keresztül vezet az út, általa vágytok képesek kapcsolódni hoz­zájuk. Igen, kétségkívül léteznek lélektársaitok is! Lé­tezhetnek testben vagy anélkül, a lényeg az, hogy lel­kük közel áll a ti lelketekhez és mérhetetlenül kedves számára; gyakran azért, mert sok-sok csodálatos él­ményben volt részetek együtt. Ezek a lelkek támogatási rendszeretek részét képezik, nemkülönben sze­mélyiségük megnyilvánulása, ha történetesen épp a fizikai síkon tartózkodnak. Ugyanakkor velünk, a Spirituális Tanítókkal is kapcsolatban álltok. Hát nem csodálatos az egész rendszer? Amint mind nagyobb utat tesztek meg előre fejlődésetek pályáján, egyre inkább szükségét érzitek, hogy életeteket egy sokkal tágabb és gazdagabb értelemben teremtsétek újjá. A személyes szintű támogatási rendszerek ekkor már nem állják meg a helyüket többé. Ettől fogva már nem tűnnek elég átfogónak, széles körűnek, sem pedig elég erősnek; s előfordulhat, hogy nem állnak rendelkezésetekre az idő tájt, amikor növekedésetek ösvényén egy magasabb szintre elrugaszkodni ké­szültök. Ezentúl jóval kiterjedtebb, ragyogóbb és szo­rosabban kapcsolódó kötelékre lesz szükségetek. Úgy vélem, az energiák közvetítésének gyakorlatán ke­resztül képesek lehettek tudatos kapcsolódási pontok­ra lelni, melyek lehetővé teszik számotokra, hogy meglehetősen gyakorlatias módszerekkel, pillanatról pillanatra haladva felismerjétek és kiaknázzátok az életetekben megjelenő csodálatos támogatási rendszer adta előnyöket, melyet a Teremtő az Isteni Terv részeként értetek hívott létre.

A másik kérdés, amely bizonyára felmerül benne­tek, alighanem így hangozhat: „Miért éppen most?" Miért épp most keresnek fel a tanítók, és miért éppen most beszélnek a közvetítés gyakorlatáról? S miért nem tették azelőtt?" Nos, bizonyos mértékben már azclőtt is előfordult efféle energiaközvetítés a Földön. Igen sokan közületek, akik mély vonzódást éreznek a közvetítés folyamata iránt, előzőleg már részesültek valamiféle képzésben. Lehetséges, hogy már Atlantiszban, Lemurián vagy azt megelőző időkben kapcsolatba kerültetek vele, s igen sokan kétségkívül az ősi Egyiptomban tettek szert igen kifinomult tanításokra. Igazán nem kell aggódnotok amiatt, hogy jelen életciklusotokban mennyi időt fog igénybe venni a szükséges ismeretek elsajátítása. Az

Emberiség túlnyomó része már úgyszólván készen áll. A képzés, vagy legalábbis annak oroszlánrésze, már az előző életekben lezajlott. Ám az is igaz, hogy jelen pillanatban jóval nagyobb hangsúly helyeződik az energiák közvetítésére, mint bármikor azelőtt. Mondhatni az elmúlt 5-10 évben egyre több közös

erőfeszítést tettünk, és egyre több figyelmet szentel­tünk ennek a kérdésnek a spirituális síkon. Mindössze néhány éve annak, hogy jómagam is részt veszek a médiumok képzésében itt a Földön. Ez azért van így, mert az egész folyamat valamiképpen számunkra is kísérletnek számít; mi, a spirituális sík lakói arra az elhatározásra jutottunk, hogy megpróbálunk fényt deríteni arra, vajon képesek vagyunk-e segítséget nyújtani nektek, és rajtatok keresztül a Földnek és az emberiségnek, egy kicsivel közvetlenebb és egyenesebb módon, mint ahogy azt a múltban tettük. Így tehát azt mondhatjuk, csak nemrégiben döntöttünk úgy, hogy megpróbáljuk kiaknázni a közvetítés gyakorlatában rejlő lehetőségeket, hogy elérjük a Földnek nyújtott szolgálattal kapcsolatos céljainkat, és hogy támogassunk benneteket saját hatalmas szolgálatotok teljesítésében, mely az Új Korszak eljövetelét célozza a Földön.

Reméljük, hogy a közvetítés feltárta lehetőségeken keresztül sokkal teljesebb módon leszünk képesek támogatni a Földet és az emberiséget a jelenlegi változások közepette, s így jóval nagyobb hajlékony­sággal és könnyedséggel leszünk képesek áthaladni a kibontakozó új kezdetek kapuján. Alighanem érte­sültetek már a küszöbön álló változásokról, s arról, miként vonulnak be a Föld életébe hatalmas kataszt­rófák és pusztulás kíséretében. Szerencsétlenség és pusztulás az én véleményem szerint csupán akkor következik be, ha nem tudjuk anélkül útjára engedni az elavultat és a régit, hogy ne látnánk azt összetörve és porrá zúzva magunk előtt. Ha azonban rugalmas, örömteli és kalandvágyó szellemben engedjük el az idejétmúlt dolgokat, természetesen sokkal könnyebb minden törés és széthullás nélkül előtűnnie az újnak. Személyes életetek során is számtalanszor megta­pasztalhattátok azt, hogy időnként bizonyos dolgok fejlődésetek szempontjából már nem megfelelőek többé - legyen szó egy kapcsolatról, egy állásról, vagy valami ehhez hasonlóról. Valójában már ráébredtetek arra, hogy hamarosan véget ér, s hogy már nem igazán szolgálja érdekeiteket. Ám ennek ellenére oly nehéz volt szabadon ereszteni, s mindaddig ragaszkodtatok hozzá, míg aztán az egész darabjaira hullott. Lehet, hogy kapcsolatotoknak egy drámai robbanás vetett véget, vagy elbocsátottak állásotokból. Bármi lett légyen is az, egyszerűen porrá. zúzva hullott a földre. Mindez világosan rámutat arra, hogy sokkal drámaibb és hatásosabb módon is előre léphettek és változásokat eszközölhettek. A lényegét tekintve nem is olyan borzasztó az egész, mert a változás végül úgy is bekövetkezik.

Az Új Korszak, barátaim, így vagy úgy, de min­denképpen beköszönt.

Ám vegyétek fontolóra, vajon nem lenne-e sokkal csodálatosabb, ha képesek lennétek engedni a szorításon, és szélnek ereszteni az idejétmúlt dolgokat, ha egyszer azok már nem szolgálnak bennetek többé, és az öröm, a kalandvágy, a biztonság érzésétől vezérelve belépni az új ölelésébe? Azt szeretnénk; ha az egész emberiség, azon belül pedig minden egyes individuum ekként tekintene a változások elébe. Azt gondolom, hogy a spirituális síkról való energiaközvetítés az egyik lehetséges módja annak, hogy valóra váltsuk ezt. Jómagam közvetlen közelről szemléltem, hogy a közvetítés milyen hatást gyakorol a Föld és az emberiség növekedésére és változására, s elmondhatom, hogy el vagyok ragadtatva attól, amit láttam, és igazán úgy érzem, hogy ami pusztán kísérletnek indult, végül teljes sikerré lett. Ez a magyarázat arra, hogy egyre több Spirituális Tanító közelíti meg azokat, akikkel –

jóllehet kevésbé közvetlen módon - már a múltban is érintkeztek. Sokan közületek

úgyszólván öntudatlanul támogatták az Isteni Tervet, s egyúttal a Földet; a közvetítés

segítségével azonban ezt a köteléket tudatos és szeretetteljes szövetséggé lehet varázsolni.

Számos Spirituális Tanító határoz amellett, hogy a közvetítés folyamatának segítségével működik együtt a fizikai világban élőkkel. Én magam itt a spirituális síkon adok át ismereteket azoknak a Tanítóknak, akik el vannak ragadtatva a közvetítésben rejlő lehetősé­gektől, valamint attól, hogy ezek milyen sokat segíte­nek abban, hogy a Földet jóval közvetlenebb módon szolgálhassák: Igen sokan járultak hozzám, mondván: „Nos, Vivamus, igazán lenyűgöznek a dolgok, amelyek a csodálatos emberi lényeknek adott tanításaid során történnek. Én is élni szeretnék ezzel a lehetőséggel. Megismertetnél az általad gyakorolt módszerekkel, s azzal, hogy miként tudok egy fizikai testben élő emberen keresztül dolgozni anélkül, hogy energiáim túl nehézzé vagy kimerítővé válnának számára? Hogyan juttathatom el a spirituális síkról származó igazságot az emberiséghez anélkül, hogy összezavar­nám és túlságosan összetörném magát a médiumot?" A spirituális síkon adott tanításaim segítséget nyújta­nak a Tanítóknak abban, hogy kiaknázzák ezt a csodá­latos lehetőséget, s ezáltal sokkal finomabb és könnyedebb módon működhetnek együtt veletek. Ezért is szenteltünk mostanában oly nagy figyelmet a közvetítés kérdésének. Noha kísérletnek indult, mind a közvetítő, mind pedig a tanító valamint a Föld szempontjából hatalmas sikernek tartom az egészet. Ezért még mélyebb szinteken és szélesebb körben al­kalmazzuk, s ezért még nyíltabban és közvetlenebbül közelítünk hozzátok.

Remélem, hogy minden kérdésetekre választ kap­tatok. Szeretném, ha tudnátok, hogy küldetésein kö­zéppontjában a közvetítés gyakorlata áll, s az egyik legfontosabb feladatomnak tekintem. Ha tehát sokkal aktívabb médiummá vagy közvetítővé szándékoztok válni, netán tudatosabban kívánjátok élni az életeteket, és meg szeretnétek ismerni engem, ne habozzatok hozzám fordulni. Mindössze ennyit kell mondatnotok: „Vivamus, el szeretném kötelezni magam a közvetítés mellett. Komolyan gondolom, hogy a jövőben a spirituális energiák csatornájaként szeretnék működni. Gyere, és segíts nekem ebben." Vizuálisan is felvázolom a képet, ami talán a segítségetekre lehet a felidézésben. Energiám szerkezete, ahogyan ti mondanátok, egyfajta körülfogó és támogató rendszert képvisel. Amikor egy médiummal működök együtt, szívesen hozok létre egy energiagömböt körülötte, amely körülöleli és minden szinten támogatja a közvetítő személy egész energiarendszerét. Leginkább egyfajta kékes-lilás árnyalatú energiával szeretek dolgozni. Ha tehát képileg szeretnétek megjeleníteni magatok előtt, egy hatalmas kékes-lilás gömböt kell elképzelnetek lelki szemeitek előtt. Ha úgy tetszik, egy barátságos arccal is felruházhatjátok ezt a gömböt, mivel ugyancsak barátságos és szeretetteljes lény vagyok. Ha a segítségemre van szükségetek, csak hívnotok kell. Ha akarjátok, bevezethettek szívközpontotokba, s szoríthattok ott számomra helyet.

Más Spirituális Tanítók energiáival kapcsolatban is segíthetlek benneteket. Ha úgy találjátok, hogy kiváló összeköttetést sikerült létrehozni Spirituális Ta­nítótokkal, ám amikor az energia a torkotokhoz ér, csak nehezen tudjátok fennhangon, a szavak médiu­mán keresztül kifejezni azt, szintén kérhetitek segít­ségemet; hogy megerősítsem a kapcsolatot. A hívó szónak engedelmeskedve körülölellek benneteket, amint a másik Tanító energiája elérkezik hozzátok, kis mértékben elegyítem vele energiáimat, így a rezgések finomabbá és könnyedebbé válnak, s lágyabban, ugyanakkor sokkal erőteljesebben patakzanak át energiarendszeretekbe. Biztosak lehettek afelől, hogy soha nem avatkozom be a folyamatba lelketek, más Spirituális Tanítók és legfőképpen a ti beleegyezésetek nélkül. Valamennyien együttműködünk - ti, én, lelketek és más Spirituális Tanítók. Magáért a Fényért, valamint a Föld és figyelemreméltó új gyermekei, vagyis az emberiség feltündöklő kibontakozásáért tevékenykedünk. Ugyanakkor persze saját fejlő­désünket is szem előtt tartjuk. Ne feledjétek, amikor szolgálunk, magunk is szolgálva vagyunk. Hatalmas univerzális alapelv nyilatkozik meg ebben az egyszerű kijelentésben.

VYWAMUS CHANNELED BARBARA BURNS: CHANNELING (Evolutionary exercises for channels)