Hermetika

"Kétség kívül való, biztos és igaz, hogy ami Lent van, az megfelel annak, ami Fent van, és ami Fent van az megfelel annak, ami Lent van." (Hermész Triszmegisztosz: Tabula Smaragdina)

A hermetika egy olyan vallási és filozófiai rendszer ami az emberiség össz szellemi hagyományait vizsgálja. Nevezhetjük egy össz kultúrák ezoterikus tanításainak komplex rendszereként is. Térben és időben egymástól távol álló hagyományokat vizsgál. A hagyományok abszolút elemeire mutat rá, vizsgálja a szakrális hagyományokat, elkülöníti és beazonosítja azokat.

A Kabbala, Tarot, Alkímia, Mágia, Asztrológia, Szufi, Tantra, JI-King ezen rendszerek mindegyike elfogadja a világ mikro-makro kozmikus azonosságát.

Mítikus alapítója Hermész Triszmegisztosz, vagy ahogyan Egyiptomban ismerték Thot. Az ő nevéből alakult ki a Hermész isten nevéből az irányzat elnevezése. Thot volt az írás és a tudomány megalapozója, az istenek írnoka aki az időszámításunk előtti 12. évezredben bekövetkezett világkatasztrófa közeledtekor személyesen készített feljegyzéseket az emberiség számára. Ezt a isteni nyelven megfogalmazott művet fordították le a vízözön elmúltával a hieroglifák nyelvére és így alapjául szolgált a Hermészi törvényeknek.

Négy nagy könyv illetve szöveggyűjtemény született, mely további felbontással negyvenkét kötetet tett ki ami megegyezik a védák könyveinek számával. Ezen könyveket csak a legmagasabb rendű papok olvashatták. Tíz kötet az Isten kinyilatkoztatásáról szól a világ keletkezéséről, és mennyei törvényekről szólt . Ezen kívül csillagászati, asztrológiai, anatómiai, orvoslással kapcsolatos, isteni himnuszokról, imákról és más tudományokról szól. Corpus Hermetikum néven váltak ismerté a kötetek. A gyűjteményekben szó van továbbá Íziszről, Oziriszről, és Hóruszról mint az Egyiptomi valláskultúrát meghatározó hármas istenségekről. A világtörténelem folyamán sok uralkodó próbálta eltüntetni a világ elől a titkos tanításokat is tartalmazó iratokat, sok közülük el is tűnhetett. Mivel a titkos tanítások alkimista célokat is szolgáltak, így érthető a titkolózás ezen művekkel kapcsolatban. Sok az Egyiptomból származó alkimista könyvet Diocletanius császár elégettette. Diocletanius a mai Horvátország területén Split városában élt és volt a központja.

Platón ezen szent iratok könyvek himnuszairól azt írta, hogy azokat az egyiptomiak személyesen Ízisznek tulajdonították, és tízezer évesnek hitték. Phaidrosz című művében pedig maga Thot szólal meg. Szoros kapcsolatot mutat a hermetikával, a hermetikus filozófiával Platón Timaiosza, mely természetbölcseletének foglalatát adja és mítikus elemekkel szövi át azt. Hermész nem tudni hogyan, de csaknem a teljes igazságot felfedte az emberek előtt.

Hermész neve a háromszorosan nagy nevet is magán viseli, hiszen az egyetemes bölcsesség mindhárom része a birtokában volt mégpedig az Akarat, Szeretet, Tevékenységé. Hermész megláthatta azon magasztos tudatosságot is amelyek a bölcsesség, szeretet, igazság, szépség, ragyogás, tudás, halhatatlanság. Olyanok mint a líra hét hangja, melyek a világegyetem számával és törvényeivel együtt a teljes zenét tartalmazzák. Hermész rámutat a hármasság természetére amely az értelem, erő, anyag, szellem, test, lélek, világosság, ige, élet. Egységük alkot egy princípiumot, melyek kölcsönösen feltételezik egymást. A hét előbb felsorolt szférákhoz, hét bolygót kapcsolt mely az anyag és szellem hét különböző állapotát, hét különböző világot melyek fejlődésében minden embernek végig kell haladnia a naprendszeren belül. Hermész látomásának hét géniusza, a hét indiai Déva, a hét perzsa Amshaspad, a hét kaldeai nagy Angyal, a Kabbala hét Szefirotja, a keresztény apokalipszis hét Arkangyala. A világegyetemet átható nagy hetes szám mint a szivárvány hét színe a skála hét hangjegyében rezeg, az élet hét virágában megnyilvánul az ember lényege szerinti hármas, fejlődése szerinti hétszeres alkatában is.

Tehát mi a Hermetika?

A világ és az ember abszolút valósága, univerzális rendszere, mely nem más mint a Teremtett Világ titkos tudása, vagyis az a princípium, amit a Hermetika Hermésznek vagy Pán-nak nevez. A pán szó mindent jelent, a világmindenség minden arculatát magába foglalja. Az abszolút célja az ember spirituális és szellemi valóságának megtalálása és kiterjesztése a teljesség felé.

Hermész volt ezen teljesség és univerzális ember prototípusa archetípusos képzete.

A mágia fogalma, egy ezoterikus hagyományt takar. Gyűjtőneve mindazon filozófiai illetve vallási jellegű irányzatoknak ami segít feltárni az ember és világ legrejtettebb titkait. A modern tudomány is ezért létezik és él, és a mágia és a tudomány sokkal közelebb áll egymáshoz mint gondolnánk. A Mágia az okkult energiák, erők és képességek gyakorlati alkalmazása. A mag szó sumér eredetű ősi forrásra utal. A mágián belül létezik fehér, szürke, vagy fekete mágia is.

A mágia a mandalák, hatalmi jelek szavak jelképek tudatos alkalmazása egy bizonyos cél elérése érdekében.
Mágiát követek akkor is, ha életembe rendszert viszek, tudatosan hagyom, hogy lelkem inspirálta napi eseményeim szimbolikusan hassanak életemre. A szimbólumok lehetnek a mágia alapszimbólumai, a négy elem a Tűz, Víz, Levegő, Föld szimbólumai éppúgy, mint az ég szimbólumai is. Mindannyian ezen következmények tapasztalataiból tanulunk fejlődünk. Hiszem, hogy érdeklődésem ezen okkult rendszerek és tudományok felé nem véletlen. Technikai eszközökkel is bővíthetem ugyan képességeimet, de vannak veszélyei éppúgy mint a mágia régi és újkori irányzatainak. Nem merülök bele túlságosan az anyag szintjébe, álmaimban és meditációimban könnyű vagyok áttetsző és tiszta. Mérhetetlenül nagy energiákat mozgósít a mágia, ezért fontos része életemnek, annak az életnek amit nap mint nap ki tudja hány és hány tudatos és tudattalan mágikus tevékenységek határoznak meg, annak érdekében hogy fejlődjek és megértsem saját helyem a világban.

Áldással, bölcsebbé válásunk érdekében, tisztelettel, Mekaba

Címkék: