A mágia története

A Mágia története

Az ősi természeti népek ugyan nem ismerték a körülöttük lévő természet -mai fogalmakkal mondva- tudományos működését, de megértették a fizikai valóság mögött meghúzódó magasabb világok működési mechanizmusát. Pontosan tudták, hogy az a világ, amiben élnek nem az első és nem az utolsó a létező világok között. Ismerték a síkok egymásra épülését és kialakulási folyamatát.

Elődeink hitvilágában elterjedt az a hiedelem, hogy a növények, az állatok és a természeti képződmények szellemmel vagy lélekkel rendelkeznek. Ezt nevezik animizmusnak, a latin anima -lélek szóból. A vadászat megkezdése előtt az ősemberek eljátszották az előttük álló zsákmányszerzés minden fontos mozzanatát. Az elejtendő állatot felfestették a barlang falára, arcukra harci színeket kentek és fejükre állati maszkot erősítettek. A szertartás során a festett állat elejtését modellezték, ami hitük szerint így a valóságban is bekövetkezett. A sikeres vadászat nélkülözhetetlen részét képezte ez a rítus, aminek alapja a hasonlósági (imitatív, homeopatikus utánzó) mágia, ami azon az elméleten alapul, hogy a hasonló hasonlót hoz létre, és a hasonló a hasonlót vonzza.
Ennek az elvnek az alapja, hogy közvetlen kapcsolat van a makro- és a mikrokozmosz között. Azaz, ha a mikrokozmoszban változást hozunk létre akkor ez hatással lesz a makrokozmoszra és fordítva. Ebben az esetben a mikrokozmosz a rajz, a makrokozmosz pedig maga a vad elejtése.
A másik ősi mágikus gyakorlat az átviteli (szimpatetikus) mágia, aminek lényege, hogy azok a dolgok, amik valaha kapcsolatban voltak egymással, szétválasztásuk után is hatnak egymásra. Ennek egyik őskori példája az állatmaszk.

Ennek egyik őskori példája az állatmaszk. Lényege, hogy az álarc anyaga az elejtendő állatfajta bőréből, csontjából készült, ami megkötötte az állat erejét és ezáltal elősegítette a sikeres vadászatot.
A vad elejtése mellett a másik legfontosabb tevékenység a termékenység elősegítése volt. Az őskori agyagszobrocskák nagy testű, nagy mellű ősanyát ábrázoltak. A bőség, a gazdagság és a termékenység szimbólumát. A szaporodást számukra megmagyarázhatatlan erők irányították, ezért kezdték valamiféle isten erejének tulajdonítani.

A vad elejtése mellett a másik legfontosabb tevékenység a termékenység elősegítése volt. Az őskori agyagszobrocskák nagy testű, nagy mellű ősanyát ábrázoltak. A bőség, a gazdagság és a termékenység szimbólumát. A szaporodást számukra megmagyarázhatatlan erők irányították, ezért kezdték valamiféle isten erejének tulajdonítani. Megszemélyesítették a természet erőit is. Így jöttek létre az eső, a villám, az égitestek, a folyók, tavak, és egyéb természeti képződmények istenei.
Ezzel párhuzamosan tiszteltek szentnek tartott állatokat, tárgyakat, növényeket és a későbbiekben mítikusnak tartott lényeket. Ezt nevezzük totemizmusnak.
Az ősember észrevette, hogy az őt leginkább befolyásoló dolgok az "égből érkeznek". A villámok rettegéssel töltötték el, az eső vizet és hideget hozott, a Nap pedig meleget adott, vagyis megteremtették az élet körülményeit. Könnyen megfigyelhette, hogy a sötétség és a világosság váltják egymást, talán arra is rájött, hogy a nappal a fény és a világosság jelenléte, az éjszaka pedig annak hiánya.

Ahogy a tudása növekedett, megérthette, hogy a fény a növekedéssel, az élettel és az aktivitással van kapcsolatban, az éjszaka pedig a pihenéssel, a nyugalommal és a halállal. Ebből a felismerésből két istent alkotott, a sötétség és a halál, valamint a világosság és az élet istenét. Ezzel létrejött a dualisztikus világszemlélet előképe.
Az élet alapja számukra a születés volt, emiatt egyre inkább előtérbe került a nők szerepe. Az Agancsos Isten (Nap) mellett a Nagy Anyaistennő (a Föld és a Hold) tisztelete az őskorban nagyon fontos szerepet játszott, a társadalom átrendeződésével és a szerepek újrafelosztásával azonban egyre jobban növekedett az atyaisten, vagyis a férfi jelentősége.
Az ókor ebből a szempontból egy átmeneti korszaknak számított ahol ez a két szerep nagyjából kiegyensúlyozott volt. A többistenhit volt jellemző. Innentől kezdve több irányvonalra bomlik szét a mágia fejlődése. A mágia útján az egyiptomi kultúra az egyik fontos állomás.
Egyiptom világképe fordított világkép, a Nílus ugyanis délről északra folyt, kettészelve az országot. Nyugati partján épültek a nekropoliszok, vagyis a sírvárosok. Ez volt az Amenti, a holtak birodalma, ahol Ozirisz uralkodott. A keleti parton az élők városai terültek el. Az ősi megfigyelés, miszerint a nappal az élet, az éjszaka pedig a halál, itt is érvényesült. A Nap keleten kel, és nyugaton nyugszik le. Az ország felosztásakor is ezt a felismerést követték.

A Nap a férfi isten jelképe. Egy másik megfigyelés alapján a Nílus áradása összefügg a Hold mozgásával. Így hozták kapcsolatba a Holdat a termékenységgel, a női isten megtestesüléseként. Ugyanakkor ez az égitest a halál utáni élet szimbóluma is. Egyiptom mágiája a halál mágiája volt. A halál legyőzésére törekedtek. Ennek kifejezéseként próbálták megőrizni a halott testét. (mumifikálás) A mágikus rituálék legfőképpen ehhez kapcsolódtak. A mágikus világkép megértéséhez nélkülözhetetlen az Analógiák Tana, ami Hermész riszmegisztosz nevéhez füződik, akit Thot-tal, az istenek írnokával azonosítottak. Legfontosabb mondata: Ami fent van az megegyezik azzal ami lent van és ami lent van az megegyezik azzal ami fent van. Vagyis a mikrokozmosz (az ember) és a makrokozmosz (az univerzum) egy és ugyanaz. Az Analógiák Tanát a Smaragdtábla tartalmazza, melynek megtalálását Nagy Sándornak tulajdonítják.
A görög mágikus kultúra majdnem teljes egészében az egyiptomira épült. A görögök a politeizmust még tovább mélyítették. Mindent megszemélyesítettek, és istenekké tettek. Az istenek harcai és viszályai befolyásolták az életüket. Az ókori világban messze földön híressé váltak a görög jósdák: A delphoi Püthia kábulatban mondta jóslatait, amiket a papok értelmeztek. Sybilláknak nevezték a jósnőket, akiknek jóslatai a mai napig fennmaradtak. A filozófusok (Platón, Arisztotelész, Triszmegisztosz nevéhez fűződik, akit Thot-tal, az istenek írnokával azonosítottak. Legfontosabb mondata: Ami fent van az megegyezik azzal ami lent van és ami lent van az megegyezik azzal ami fent van. Vagyis a mikrokozmosz (az ember) és a makrokozmosz (az univerzum) egy és ugyanaz. Az Analógiák Tanát a Smaragdtábla tartalmazza, melynek megtalálását Nagy Sándornak tulajdonítják.
A görög mágikus kultúra majdnem teljes egészében az egyiptomira épült. A görögök a politeizmust még tovább mélyítették. Mindent megszemélyesítettek, és istenekké tettek. Az istenek harcai és viszályai befolyásolták az életüket. Az ókori világban messze földön híressé váltak a görög jósdák: A delphoi Püthia kábulatban mondta jóslatait, amiket a papok értelmeztek. Sybilláknak nevezték a jósnőket, akiknek jóslatai a mai napig fennmaradtak. A filozófusok (Platón, Arisztotelész,
Pithagorasz, Ptholemaiosz...) műveire sok későbbi gondolkodó építette munkásságát.
Híres vallásos és misztikus szertartások voltak az eleusziszi misztériumok, melyeket Athén közelében tartottak. A szertartásokat Emulposz alapította Déméthér és Perszephoné termékenység-istennők tiszteletére, többek közt megtisztulásokból és spirituális böjtből állt. A résztvevők pszichedelikus szerek hatása alatt a halhatatlanság és az újjászületés misztériumát élték át.A római korban a hódítások, a hatalomvágy és az élvezetek kerültek előtérbe.

Ebből kifolyólag az ezekhez kapcsolódó szertartások lettek fontosak. Egyiptom ősi misztériumát nem értették meg. Az ország meghódítása után az ottani templomokat római templomokká alakították. Ízisz istennő misztériuma azonban fennmaradt, és mellette a hasonló jellegű római istennő, Diana kultusza is megerősödött. Egy történet szerint Diana tiszteletét Nemi falujában Oresztész vezette be. A tölgyszentélyben örökké égett a tűz, amit a veszta szüzek őriztek. Az örökké égő tűz tisztelete általánosan elterjedt szokás volt a legrégebbi koroktól kezdve. Diana volt az erdők királynője, és férje az Erdő királya. Ez állandóan változó tisztség volt. A férfinak volt egy szent fája, amit élete árán is védelmezett. Tisztségét csak a megölésével kaphatta meg más. A szent liget alapítója és Nemi első királya Virbius volt, a papok mitikus elődje. Nagy szerephez jutottak az ókori Rómában a különböző jósok is, így például az augur, más néven madárjós, aki a madarak röptéből jövendölte meg az eseményeket.

Az északi népek mitológiája és vallása az ősi barbár törzsek hitvilágából alakult ki és keveredett az ide érkező népek hitével. Nőies (seidh) és férfias (galdur) mágiát különítettek el. A nőies, vagyis lunáris mágia fontos kelléke volt a seidh állvány, ami a sámánlétra megfelelője. Az asztráltest kivetítése és állat alakban való megjelenítése, a varázsszerek, mágikus főzetek és a bájitalok elkészítését is a seidh boszorkány hatáskörébe tartozott. A galdur, vagyis a szoláris mágia legfőbb eszköze a mágikus ábécé, vagyis a rúnák voltak.

A legkorábbi időkig nyúlik vissza a boszorkányság néven emlegetett gyülekezetek ősi mágikus termékenységi rítusokból kifejlesztett és felélesztett tradíciója. A tudást zárt csoportokban adták tovább egy istenpárt megszemélyesítő férfi és nő vezetésével. A nő a holdistennőt vagy a földistennőt szimbolizálja, a férfi pedig az agancsos istent, aki a természet körforgását, az örök megújulást hirdeti. Gyökerei az őskorba nyúlnak vissza, amikor a kezdetleges sámánisztikus szertartások elmaradhatatlan kelléke volt a szarvakkal díszített állatmaszk.
A kereszténység elterjedésével az ősi szertartásokat bűnös paráznaságnak, a szarvas maszk miatt az ördöggel való cimborálásnak tartották, és üldözték.
A keresztény vallás dogmatikus tanításai sokáig háttérbe szorították a mágiát. Kezdetekben a férfi és a női lényeg még egységesen vett részt a teremtés folyamatában. Ebben a kettősségben természetesen a nem nélküli Egység nyilvánul meg. A későbbiekben a vallás a férfi istent helyezte előtérbe
.
http://tttweb.hu/gyujtemenyek/cikkek/regi/Ezoterika/Magia/Magia%20torten...

Borneóban a varázsló úgy könnyíti meg a szülést, hogy hasára kendővel egy követ köt, és ott, mintha születő gyermek lenne, lefelé mozgatja. Ha a kő „kijut”, kijut a gyerek is. Francia parasztok pedig úgy gyógyították a hányással járó gyomorbajt, hogy a varázsló saját gyomrát szimbolikusan „leakasztotta”, majd vonaglások közben „visszaakasztotta”. Ha ez sikerült, akkor az övéhez hasonló gyomor is helyre jön. A vadászok mágiáihoz világszerte a legkülönfélébb tiltások (tabuk) is tartoznak. Az indiai vadász ajtajában tilos megállni, sőt, azonnal be kell lépni, mert különben a vad is megáll majd a csapda előtt, ahelyett hogy besétálna. A laoszi vadászok megtiltották feleségeiknek, hogy távollétükben levágják hajukat, vagy bekenjék a testüket, mert ellenkező esetben a vad kivágja magát a hálóból, a második esetben pedig egyszerűen csak kicsúszik.

http://tttweb.hu/gyujtemenyek/cikkek/regi/Ezoterika/Magia/Magia%20torten...

Afrikában és az indiánok között is elterjedt nézet, hogy ha a vadász felesége hűtlenkedik, akkor a vadászat sikertelen lesz, vagy valami meghatározott szerencsétlenség is éri a vadászt. Ezért, például a bolíviai indiánok, ha kígyó vagy jaguár támadását élték túl, hazatérve kérdés nélkül azonnal megölték feleségüket. Jellemző, hogy a táplálék nagyobb részét eredményező gyűjtögetéshez nem kapcsolódik ilyen rítusok és tabuk sokasága. A gyűjtögetés ugyanis nagyjából kiszámítható eredményű és kockázatmentes tevékenység volt, így „józan ésszel” belátható volt, hogy semmiféle rituális támogatásra nem szorul.
Annál több rítus és tabu kapcsolódott a kockázatos szüléshez. Az állapotos nőknek például Szumátrában tilos az ajtóban megállni, mert az lassú szülést eredményez. Van indián csoport, ahol a várandós asszony nem nézhet mókusra, mert akkor a gyerek ugyanúgy „bent” marad, ahogy a mókus bent lakik az odúban, de van olyan csoport is, mely éppen a „fürge” mókussal varázsolja a „gyors” szülést.

Ez volt a mágia története......
Folytatom.....

Hozzászólások4wegdsv

20180713xiaoke
coach outlet online
malone souliers
ugg boots clearance
mulberry bags
christian louboutin sale
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
under armour outlet
oakley sunglasses wholesale
kate spade handbags
freshjive clothing
canada goose uk
cheap oakley sunglasses
coach outlet store online
harden vol 2
fingerlings monkey
air max 2018
michael kors outlet clearance
alexander mcqueen shoes
broncos jerseys
canada goose jackets
christian louboutin
pandora outlet
jordan shoes
air jordan shoes
brequet wathes
canada goose outlet sale
kate spade outlet store
oakley sunglasses wholesale
ugg boots
pandora jewelry
coach outlet store online
ugg boots clearance
coach factory outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet online
michael kors outlet clearance
canada goose
polo ralph lauren outlet
givenchy handbags
michael kors uk
jordan 32
pandora charms sale clearance
michael kors outlet online
coach factory outlet
jordan shoes
coach factory outlet
fendi handbags
canada goose outlet store
polo ralph lauren factory store
ralph lauren
ugg outlet online
kate spade new york
true religion jeans
pandora outlet
coach outlet store
coach outlet
cheap jordan shoes
michael kors outlet store
ray ban sunglasses outlet
cheap oakley sunglasses
uggs outlet online
michael kors uk
manolo blahnik
tory burch outlet store
kevin durant shoes
jordan shoes
nike outlet
cheap jordan shoes
pandora jewelry
adidas soccer shoes
ugg boots outlet
coach factory outlet
ugg boots clearance
canada goose
uggs canada
cheap ugg boots
michael kors outlet
coach outlet store online
calvin klein jeans
polo ralph lauren outlet online
kd 9
michael kors outlet
air jordan retro
michael kors handbags
pandora jewelry
kate spade handbags
coach outlet store
miu miu outlet
air jordan shoes
christian louboutin
nfl jersey wholesale
moncler
longchamp pas cher
ugg outlet online
coach outlet online
uggs outlet
canada goose outlet store
longchamp outlet online
canada goose jackets for women
michael kors outlet clearance
cheap jordan shoes
longchamp solde
coach factory outlet
barbour jackets outlet
coach factory outlet
christian louboutin sale
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
ralph lauren polo outlet
ugg outlet online
ray ban sunglasses outlet
canada goose outlet store
ugg boots
huf clothing
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
ugg boots clearance
swarovski crystal
coach outlet online coach factory outlet
jerseys wholesale
champion clothing
baltimore ravens jersey
cheap ray ban sunglasses
christian louboutin sale
michael kors outlet clearance
kate spade new york
polo ralph lauren outlet
jordan shoes
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
ugg outlet online
ray ban sunglasses sale
kate spade new york
polo ralph lauren shirts
pandora charms sale clearance
denver broncos jersey
ugg boots
kate spade outlet online
polo ralph lauren
jordan shoes
chloe outlet
nike nba jerseys
canada goose outlet store
polo ralph lauren outlet
canada goose
canada goose jackets
nike outlet store
cheap jordans
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren polo shirts
ugg boots on sale
burberry outlet stores
furla handbags
coach outlet store online
kate spade purses
canada goose jackets clearance
nike shoes on sale
air jordan shoes
ray ban sunglasses outlet
jordan shoes
fitflops sandals
jordan shoes
canada goose
coach factory outlet online
air max 90
pandora jewelry
lacoste outlet
belstaff jackets
canada goose
balenciaga sandals
adidas outlet store
supreme shirts
jimmy choo shoes
uggs outlet online
uggs outlet online
tory burch outlet store
supreme clothing
coach outlet store online
canada goose outlet store
canada goose outlet online
christian louboutin
harry winston jewelry
cheap jordan shoes
canada goose outlet
ray ban sunglasses outlet
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
ugg boots
polo ralph lauren shirts
off white outlet
coach outlet store
ralph lauren polo
fitflops shoes
cheap jordan shoes
oakley sunglasses sale
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
49ers jerseys
michael kors outlet clearance
ugg outlet
cheap jordan shoes
ugg boots clearance
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
air max 1
cheap jordan shoes
gentle monster sunglasses
pandora outlet
ugg outlet
polo pas cher
cheap ray ban sunglasses
canada goose jackets
pandora charms
audemars piguet watches
pandora outlet
air jordan shoes
supreme clothing uk
canada goose outlet store
polo outlet online store
lacoste pas cher
michael kors outlet clearance
chopard jewelry
christian louboutin sale
tory burch outlet online
longchamp pas cher
coach outlet
cheap jordan shoes
dsquared2 jeans
canada goose outlet store
bape clothing
isabel marant outlet
ralph lauren outlet online
michael kors handbags
michael kors outlet clearance
kate spade new york
christian louboutin
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin
canada goose outlet
ugg boots outlet
canada goose outlet
bcbg dresses
brequet wathes
ralph lauren polo
ugg outlet,ugg outlet stores
coach factory outlet
christian louboutin sale
canada goose uk
kate spade
true religion outlet store
ugg boots for women
pandora charms outlet
coach outlet store online
canada goose outlet online
coach factory outlet
kate spade purses
alife clothing
pandora jewelry outlet
ralph lauren
carrera sunglasses
san antonio spurs jersey
polo ralph lauren
canada goose uk
diesel jeans
coach factory outlet
james harden jerseys
ralph lauren outlet
air jordan shoes
coach outlet store online
broncos jersey
pandora charms
light up shoes
nba jerseys wholesale
air max 97
swarovski jewellery
true religion jeans sale
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
canada goose jackets sale
michael kors outlet online
kate spade outlet store
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet online
longchamp pliage
nike revolution
coach outlet store
ugg outlet
kate spade outlet online
oakley sunglasses wholesale
coach handbags online outlet
fossil watches
ralph lauren outlet
isabel marant shoes
jordan shoes
ugg boots on sale 70% off
cheap air jordans
ray-ban sunglasses
nike pegasus
polo ralph lauren shirts
tory burch handbags
coach outlet online
oakley sunglasses wholesale
cheap air jordans
uggs outlet online
canada goose outlet online
polo outlet
coach factory outlet online
christian louboutin
kyrie 4
basketball sneakers
kate spade handbags
coach outlet store online
coach factory outlet
cheap air jordans
true religion jeans sale
michael kors outlet
pandora jewelry
jordan shoes
cheap jordans
suicoke sandals
canada goose jackets
guess factory
coach outlet store online
kate spade
michael kors outlet clearance
cheap jordans
ralph lauren shirts
michael kors outlet clearance
moncler outlet
coach factory outlet
nhl jerseys wholesale
coach outlet store online
true religion outlet store
hermes online
gucci outlet online
cheap jordans
chloe sunglassess
michael kors uk
polo ralph lauren outlet online
michael kors online
polo ralph lauren shirts
nfl jerseys
pandora jewelry
nhl jerseys for sale
g-star jeans
air jordan shoes
coach outlet store online
true religion jeans for men
canada goose jackets
uggs outlet
air max 90
ralph lauren
uggs outlet online
ugg outlet store
air jordan shoes
coach outlet online
ralph lauren outlet
michael kors outlet online
cheap jordans
kate spade
michael kors outlet online
bulgari jewelry
michael kors outlet clearance
canada goose outlet store
balmain jeans
prada shoes on sale
kate spade sale
christian louboutin
pandora charms
nike trainers
ugg boots
canada goose outlet online
michael kors bags
ray ban sunglasses outlet
chrome hearts clothing
nike outlet online
cheap uggs
oakley sunglasses wholesale
canada goose jackets outlet
swarovski crystal
canada goose outlet online
canada goose coats
cheap oakley sunglasses
chrome hearts sunglasses
cheap ray bans
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
pandora outlet
canada goose jackets
coach outlet store online
mbt shoes outlet
kd 10 elite
michael kors factory outlet
coach factory outlet
air jordan shoes
houston texans jersey
moncler coats
ugg boots
coach factory outlet
mac outlet
christian louboutin
adidas outlet store
cheap jordan shoes
canada goose
coach factory outlet
ugg boots on sale
polo ralph lauren
bally shoes
adidas shoes
ralph lauren outlet
ugg boots
jerseys from china
polo ralph lauren outlet online
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
adidas crazy
adidas shoes
burberry outlet sale online
a bathing ape
kate spade purses
cheap ugg boots
polo ralph lauren outlet
basketball jerseys
kate spade handbags
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
colts jersey
kevin durant jerseys
nike factory shoes
10 deep clothing
nike shoes on sale
ray ban outlet
air more uptempo
ugg outlet store
michael kors outlet online
pandora jewelry
kate spade handbags
cheap michael kors handbags
cheap oakley sunglasses
karen millen dresses
ugg boots
arcteryx jacket
pandora jewelry
givenchy jewelry
nfl jerseys wholesale
kate spade
coach factory outlet
tory burch sandals
michael kors
cheap ugg boots
uggs outlet
michael kors outlet clearance
armani exchange
cheap jordan shoes
oakley sunglasses wholesale
barbour mens jackets
mlb jerseys wholesale
cheap jordans
coach factory outlet
cheap air jordans
tag heuer watches
cheap air jordans
polo ralph lauren outlet online
moncler coats
jimmy choo sunglasses
canada goose outlet store
stuart weitzman shoes
golden state warriors jersey
coach outlet
uggs on sale
michael kors outlet clearance
kate spade purses
pandora outlet
canada goose outlet online
kate spade handbags
coach outlet canada
polo outlet
louboutin shoes
ray ban sunglasses outlet
cheap jordan shoes
ralph lauren
ralph lauren factory store
air jordan shoes