AZ IGAZI TÜNDÉRVILÁG

- 1 -

BEVEZETÉS A TÜNDÉREK VILÁGÁBA

Sok ember hajlamos - sőt éppenséggel vágyik – hinni a tündérek létezésében. Eme Apró Nép olyannyira kötődik a gyermekkor boldog emlékeihez, hogy merengve gondolunk rájuk, mint egy kevésbe materialista világ képviselőire. De a legtöbbünk számára ők az elveszett illúziók megszemélyesítői. Szerencsére ez nem mindenkivel van így. Mert én mióta az eszemet tudom, és sokan mások is, mindenféle tündért láttam már, és látok a mai napig. És ugyanolyan objektíven, azaz a külső világ részeként látom őket, ahogyan egy fát lát az ember.

A következő oldalakkal remélem elérni azt, hogy ezek a csodás lények ugyanolyan valóssá váljanak az olvasó számára is, mint amennyire azok nekem. Az lesz a legjobb, ha mindjárt az elején elmagyarázom, miért éppen én vagyok alkalmas erre a feladatra. Először is, keleti születésű lévén, soha nem próbáltak eltántorítani a tündérek megfigyelésétől, mivel ott sok ember tényleg látja őket, és még sokkal több ember tényleg hisz a tündérek létezésében. Ezért és más okokból is a tündérek látásának gyermekekben nem ritka képessége bennem felnőtt koromra is megmaradt. Ráadásul abban is szerencsém van, hogy ebben az életemben olyan családba születtem, és olyan barátokra tettem szert, akik között többen is látják őket, és utazásaim tovább bővítették ezeknek körét. Ezért amit leírtam, nem egy elszigetelődött gyermek képzelgése. Mindez számos forrásból gyűlt össze, amelyekbe beletartoznak tündérekkel folytatott beszélgetések is, amelyeknek körülményei egészen természetesek, habár meglehetősen szokatlanok voltak. Ezekkel a lényekkel ugyanolyan világos módon lehet kommunikálni, mint ahogy az köztünk emberek között szokásos, csak még egyértelműbben, mert bár a módszer (amire hamarosan rátérek) némileg különbözik, ám gyorsabb mint az emberi beszéd, és némely tekintetben sokkal pontosabb annál.

Ezeket a dolgokat azért fontos hangsúlyozni, mert ha egyszer sikerül a világot a tündérek szemével látni, annak új arca tárul a szemünk elé. Sok számunkra oly fontos dolog nekik mit sem számít. Például mindent tudnak életről és halálról, ám számukra ezekben nincs semmi bizonytalanság vagy tragédia. Az emberek oly gyakran kitérnek az élet megpróbáltatásai elől, és félnek a haláltól. A tündérek valóságosan látják az élet áramlását mindenben. Mi a formák világában élünk anélkül, hogy értenénk a formák mélyén megbúvó életet. Számunkra a forma elvesztése egyet jelent az élet végével, de a tündéreket ez soha nem vezeti félre. Mély értelmű és nagy hatású leckét tartogatnak számunkra.

Hogy a legtöbb ember számára miért nem láthatók a tündérek? Azért, mert bár ugyanabban a világban élnek, mint mi, ám testüket még a legritkább gázoknál is valamivel ritkább anyag alkotja. Úgy érzem, az őket tőlünk elfedő fátyol rendkívül vékony – oly vékony, hogy szinte bárki számára átlátható, aki egy csekély erőfeszítést tesz a megfelelő módon. A nehézség ennek a módnak az ismertetésével van, különösen azzal, hogy az mindenki számára érthető lehessen. Az eltérő látásmód egészen bizonyosan egyik fontos oka annak, hogy nem láthatók számunkra. Ha tehát az itt leírtak segítenek emberek látásmódját a tündérekkel kapcsolatban módosítani, ez egyre több és több ember számára teheti lehetővé megfigyelésüket.

Ez persze még nem minden. Egy különleges érzékszervet kell „felébreszteni” az emberekben ahhoz, hogy a tündéreket megláthassák. Az a világ, amelyben ők élnek, nem gyakorol közvetlen hatást megszokott érzékszerveinkre. Nem lehet megérinteni, tapintani őket, de természetesen láthatók. Igazság szerint a megszokott látásunk segít az észlelésükben, de ez az érzékszervünk önmagában túl durva a belőlük kisugárzott fény érzékelésére. Ám mindenkiben ott van rejtve a képesség a látásnál finomabb érzékelésre - mi több, meglepően sok ember már aktivizálta is ezt a magasabb rendű érzékelést, amely jól alkalmazható a bohém tündérvilág megfigyelésére. Végül is mindenkiben az érzékek széles tartománya áll rendelkezésére. Az érintés a dolgok szilárdságáról, az ízlelés a folyadékok, míg a szaglás a gázok világáról nyújt információt. Látásunk még ennél is finomabb dolgokról értesít, és a sornak még nincs vége ezzel. Van egy további, különleges látási képesség, amit tisztánlátásnak (clairvoyance) nevezünk.

Az tény, hogy a tisztánlátásnak valós fizikai alapja van, és ez a képesség nem is nagyon rejtélyes. A képesség forrása egy az agyban található apró szerv, az agyalapi mirigy. Az itt működő rezgések oly finomak, hogy nincs szükség az agyalapi mirigyhez történő fizikai átjuttatásukhoz semmiféle nyílásra a bőrrétegben, de mégis van egy különösen érzékeny terület az orrgyök felett és a szemek között, mely belépési pont az agyalapi mirigy felé. Az ember úgy érzi, mintha erről a pontról „nézne”, hasonlóan ahhoz, mint ahogyan a szemünkkel nézünk, habár tudjuk, hogy valójában csak általuk nézünk. Az érzékelés ezen a ponton keresztül egy dologban azért különbözik a megszokott érzékszervektől: odabenn nincs semmiféle a megszokott idegrendszeri struktúrákból. De ettől függetlenül, ahogy már elmondtam, az érzékelés ugyanúgy működik. Amikor a tündérek vagy hasonló lények finom anyagi világába akarunk betekinteni, csak annyit kell tennünk, hogy abból a bizonyos pontból tekintsünk ki a világba. Ekkor ez az érzékszervünk is ugyanúgy feléled, mint amikor felnyitjuk a szemünket (kivéve, hogy most egyetlen szemről van szó). Azt mondják nekem (mert nem teszek úgy, mintha nagyon jól ismerném a biológiát), hogy valaha, még az ember ősének számító primitív állatokban létezett kapcsolat az agyalapi mirigytől egy a bőrfelületen levő nyílásig. A jelenlegi agyalapi mirigy állítólag annak az időknek csökevényes maradványa. Ám az orvosok tudják, hogy az agyalapi mirigy távolról sem holmi csökevény, mert mindkét feléből olyan láthatatlan anyagokat választ ki a véráramba, amelyeknek döntő befolyása van a növekedésre és más életfunkciókra. Ezért az agyalapi mirigy bizony nagyon is élő és fontos szerv az emberi testben. És igen, arra is szolgál, hogy felfogjon olyan rezgéseket, amelyek finomabbak bárminél, amit más érzékszerveinkkel felismerhetünk. Bárcsak érthetőbben elmagyarázhatnám, de talán ez a legtöbb ami lehetséges. Bizonyos értelemben nem is baj, hogy ennek az érzékszervnek a használatba vétele nem erőltethető minden ember esetében. Mert minden kísérlet, amelyben a dolgok természetes fejlődésének menetét siettetik, erőltetik, veszéllyel jár. Az emberek gyakran türelmetlenek, kierőszakolják a tisztánlátó állapot elérését akaraterejük megfeszítésével, drogok szedésével vagy egyéb módon. Ám ha a tisztánlátás kifejlődése nem természetes módon történik, az ugyan gyakran nem biztonságos, de ettől még nem kevésbé valós, mint azon esetekben, amikor ez a képességet teljesen természetes úton érik el.

Felmerülhet a kérdés, vajon miért nem látja több ember a tündéreket. Azt hiszem, a válasz részben az lehet, hogy a legtöbb ember mire felnő szinte meg sem kíséreli használni ezt a képességét – sőt, ami azt illeti már gyermekkorában sem. Másrészt még azon kevesek közül sem sokan próbálják a helyes módon meglátni a tündéreket, akik tudják, hogy léteznek. Ezen oldalak vége felé lesz még erről mondandóm, ezért e témát most tegyük félre. Ami engem illet, én látom a tündéreket. Látom őket csukott szemmel is, de általában nem csukom be a szememet ehhez, mert ez egyfelől szükségtelen, másfelől pedig a tisztánlátással ráfókuszálva a meglátott tündérre, a normál látás sokat segíthet a részletek megfigyelésében. És sok tündér oly közel van a szabad szemmel való észlelhetőséghez, hogy sokkal könnyebb őket azzal megfigyelni. Nem vagyok fizikus, így fogalmam sincs, hogy miféle fényt vernek vissza vagy bocsátanak ki (mert ők maguk is fénylenek). De ha az lennék is, hol lenne olyan eszköz, amivel ilyen finom sugárzást mérni lehetne? Egy barátom azt javasolta, hogy próbáljam meg egy kölcsönkért szemüveget feltéve és levéve észlelni valami módon azt a fajta fényt, amiről itt szó van. Kipróbáltam, és valóban, a tündérek másként néztek ki a szemüvegen át, csakúgy, mint egy fa is másként festene. De ez a torzítás lehetett a szemüvegnek a szemre gyakorolt torzító hatása miatt is. A tündérek láthatósága romlik közönséges ablaküvegen keresztül is, de most is ugyanaz a kérdés tehető fel, mint az előbb: vajon nem lehet, hogy a szemhez jutó fény általános halványulása az ok? Ha valóban használható eredményt akarnánk, az efféle kísérletekhez nagyszámú látóra lenne szükség, és, hosszú időn át kellene folytatni őket. Jobb lesz tehát, ha néhány alapvető dolgot elfogadunk, és továbblépünk ahhoz a kérdéskörhöz, hogy milyenek is a tündérek, mivel ezt a célt tűztük ki magunk elé

Elsőként talán azt kellene elmondanom, hogy abban a láthatatlan világban a tündéreken kívül még sok más különféle lény is létezik, és sokféle tevékenység folyik. Ennek a könyvnek nem célja, hogy ezekkel foglalkozzon, de mert néhány ezek közül igen szorosan kapcsolódik a tündérek életéhez és tevékenységéhez, említést kell tennem róluk is a megfelelő alkalmakkor. Ezért azzal kell kezdenem, hogy elmagyarázom, a természetnek abban a birodalmában a tündérekhez kapcsolódóan két fontos életforma létezik Az az igazság, hogy a tündérek az emberekével párhuzamos, bámulatos evolúciós fejlődés képviselői. Ez is az emberhez hasonlóan végtelenül egyszerű formákból kiindulva tör egyre magasabbra a tündér fokozaton keresztül (amely önmagában véve is számos evolúciós fázist ölel fel) egészen az angyalokig vagy dévákig. A tündérek viszonya az angyalokhoz és dévákhoz ahhoz hasonló, mint amilyen az állatoké az emberhez. Szinte valamennyi tündér a természetben zajló folyamatokhoz kapcsolódik, és ez sok angyal esetében is így van. Az angyalok ugyan nem tartoznak e könyv témájához, és csak annyiban teszek említést róluk, amennyiben az a tündérekhez kapcsolódik, de el szeretném mondani, hogy a hozzájuk kapcsolódó elterjedt hiedelmek általában meglehetősen távol esnek a valósától. Ahogy az angyalok a valóságban élnek és léteznek, az önmagában is érdekesebb, mint azt a közkeletű hiedelmekből gondolhatnánk. Ez valamennyire kiderül majd, ahogy továbbhaladunk. Az angyalokról alkotott elterjedt képzetek számomra soha nem voltak vonzóak, mert azok szerint ők nemes erényekben bővelkedő, de igen kevés egyéni vonással bíró lények lennének, pedig a valóságban igen élénk karakterük van, mi több, elbűvölők. Erővel bírnak, semmiképpen nem negatív vagy gyenge teremtmények. Egyetlen egy van a róluk elterjedt képzetek közül, amely igaz: intelligensebbek az emberi lényeknél. Természetesen nagyon sok közülük messze felülmúlja ebben az embert – bizony, fenséges lények ők. Ehhez hasonlóan a tündérek is sokkal értelmesebbek és fejlettebbek, mint az állatok. Általában véve elmondhatjuk, hogy a tündérek magasabb evolúciós fokon állnak, mint az állatok. A későbbi esetek és példák kapcsán ez is kiviláglik majd.

Az említett evolúciós lánc alacsonyabb szintjein levő lényeket hívjuk elementáloknak, mivel életformájuk kevésbé rendezett, szinte nincsenek érzéseik, és persze nincs gondolatviláguk. Ezek általában aprók, ám méretük széles határok között mozoghat, jellemzőik és feladataik pedig még ennél is változatosabbak. De nekünk nem kell sokat foglalkoznunk velük, kivéve azon eseteket, amikor a maguk szerepében előfordulnak a tündérekről szóló leírásokban. Az elementál létforma a tündérekéhez hasonlóan szorosan összefonódik az emberek életével. A tündérek élete – ami ugyan evolúciós szempontból arra épül, mégis nagyon különbözik az elementálokétól – számos figyelemre méltó kapcsolódási ponton kötődik az emberekéhez. Az angyalokkal viszont már nem annyira könnyű kapcsolódási pontot lelni. Az angyalok testét alkotó anyag sokkal finomabb a tündérekénél, és fizikai látással egyáltalán nem észlelhető. Testük oly finom anyagból épül fel, hogy csak igen kifinomult tisztánlátó képességgel figyelhetők meg. Így hát, amíg angyalok szinte soha nem láthatók szabad szemmel, a tündérek azonban igen, különösen a szemünk sarkából nézve. Sok ember láthatja így – perifériás látásukat használva – őket. Az elmélet ehhez az, hogy mivel a retina középső része kifejezetten a látható fényhez szokott, nem képes a tündérekből származó finomabb, gyenge sugárzást felfogni. Ám a retina többi területe még 'friss', így alkalmas az ilyen észlelésekre. Néhány érdekesség az elementál létforma és az angyalok – ennek az evolúciós láncnak legfejlettebbjei – közötti kapcsolatról e könyv egy későbbi fejezetében lesz megtalálható.

Világossá kell tennem, hogy a létező több ezer fajta tündérből ebben a könyvben csak néhányat írtam le. Nem szeretném, ha bárki feltételezné, azt képzelem, hogy az összes létező fajtájukat láttam már. Azt nem mondhatom, hogy ők is olyan sokfélék, mint a rovarok, madarak, emlősök vagy halak, de nagy számban és igen változatos formákban léteznek. Gondolom, idővel valamennyi fő- és alfajuk kap majd rájuk jellemző, megkülönböztető nevet. Valójában a különféle mitológiákban már van nevük, de én elkerültem ezeknek a régi elnevezéseknek a használatát. Ezek ugyanis nagyon szorosan összefonódtak a valóságtól messze eső hiedelmekkel, ezért zavaróan hatnának témánk tárgyalásakor. Ezen túlmenően egy csomó előítéletes kép merülhetne fel az olvasó elméjében, mikor olyan elnevezéseket olvasna, mint manó, troll, sellő vagy hasonlók. Az efféle képzetek néha helytállók máskor meg nem, így hát – jobb a biztonság – inkább kerülöm ezeknek a régi fogalmaknak a használatát, és helyettük kitaláltam más, őket jól leíró, alkalmasabb neveket. Aztán pedig én a természetnek ezt az egész birodalmát a „tündérek” névvel illetem. Néha azonban ezeket a lényeket általánosságban természetszellemeknek is nevezik, és a „tündér” fogalma alatt ezeknek csak egy speciális csoportját, az erdők és kertek lényeit értik. Ez talán a pontosabb körülírás miatt jó ötlet is lehetne, de a „tündér” fogalma sokkal szélesebb körben érthető, így én inkább ezt az elnevezést használom a birodalom minden lényére.

Léteznek választóvonalak e birodalmon belül, amelyek ugyanolyan élesek, mint a miénkben az állatok és a növények között található. Ezek a választóvonalak az ismert (ős)elemek között húzódnak. Ezért e könyv tündéreket leíró része is hasonló felosztás szerint készült: víz, tűz, levegő és föld tündérekről.

Mert bizony a víz tündérei nagyon különböznek az összes többitől; a levegő olyan fajtáknak otthona, amik alapvetően mások, ugyanúgy ahogyan a madarak különböznek a halaktól vagy rovaroktól. Ez a tény alapja lehet egy természetes és megkerülhetetlen osztályozási módnak, olyannak, aminek használatával kevéssé távolodunk el a fizikai valóság tényeitől. A csoportok közti határvonalak persze a mi világunkhoz hasonlóan összemosódhatnak, hiszen némelyik hal tud egy kicsit repülni, míg más szárazföldi lények képesek úszni. De ettől függetlenül a határvonalak valósak és világosan felismerhetők.

Van azonban közöttük egy típus, amelyre a „tündér” kifejezés tökéletesen illik: a gyakran előforduló erdei vagy kerti tündéreké, kik e könyv lapjainak gyakori szereplői. Ők mindenfelé megtalálhatóak, és kontinensenként eltérő külsőt öltenek, ahhoz hasonlóan, ahogyan mi emberek is sokféle külső jeggyel rendelkezünk nemzeti hovatartozásunk alapján. Talán a legjobb módszer témánk részletezésének megkezdéséhez az, ha fejest ugrunk bele oly módon, hogy kiválasztunk egy tündért közülük, leírjuk őt tetőtől talpig annak reményében, hogy rajta keresztül és az ő társaságában szabadon és boldogan beléphetünk ennek az örömteli, barátságos és nagyon is valóságos népnek világába.

Hozzászólások4wegdsv

20180713xiaoke
coach outlet online
malone souliers
ugg boots clearance
mulberry bags
christian louboutin sale
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
under armour outlet
oakley sunglasses wholesale
kate spade handbags
freshjive clothing
canada goose uk
cheap oakley sunglasses
coach outlet store online
harden vol 2
fingerlings monkey
air max 2018
michael kors outlet clearance
alexander mcqueen shoes
broncos jerseys
canada goose jackets
christian louboutin
pandora outlet
jordan shoes
air jordan shoes
brequet wathes
canada goose outlet sale
kate spade outlet store
oakley sunglasses wholesale
ugg boots
pandora jewelry
coach outlet store online
ugg boots clearance
coach factory outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet online
michael kors outlet clearance
canada goose
polo ralph lauren outlet
givenchy handbags
michael kors uk
jordan 32
pandora charms sale clearance
michael kors outlet online
coach factory outlet
jordan shoes
coach factory outlet
fendi handbags
canada goose outlet store
polo ralph lauren factory store
ralph lauren
ugg outlet online
kate spade new york
true religion jeans
pandora outlet
coach outlet store
coach outlet
cheap jordan shoes
michael kors outlet store
ray ban sunglasses outlet
cheap oakley sunglasses
uggs outlet online
michael kors uk
manolo blahnik
tory burch outlet store
kevin durant shoes
jordan shoes
nike outlet
cheap jordan shoes
pandora jewelry
adidas soccer shoes
ugg boots outlet
coach factory outlet
ugg boots clearance
canada goose
uggs canada
cheap ugg boots
michael kors outlet
coach outlet store online
calvin klein jeans
polo ralph lauren outlet online
kd 9
michael kors outlet
air jordan retro
michael kors handbags
pandora jewelry
kate spade handbags
coach outlet store
miu miu outlet
air jordan shoes
christian louboutin
nfl jersey wholesale
moncler
longchamp pas cher
ugg outlet online
coach outlet online
uggs outlet
canada goose outlet store
longchamp outlet online
canada goose jackets for women
michael kors outlet clearance
cheap jordan shoes
longchamp solde
coach factory outlet
barbour jackets outlet
coach factory outlet
christian louboutin sale
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
ralph lauren polo outlet
ugg outlet online
ray ban sunglasses outlet
canada goose outlet store
ugg boots
huf clothing
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
ugg boots clearance
swarovski crystal
coach outlet online coach factory outlet
jerseys wholesale
champion clothing
baltimore ravens jersey
cheap ray ban sunglasses
christian louboutin sale
michael kors outlet clearance
kate spade new york
polo ralph lauren outlet
jordan shoes
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
ugg outlet online
ray ban sunglasses sale
kate spade new york
polo ralph lauren shirts
pandora charms sale clearance
denver broncos jersey
ugg boots
kate spade outlet online
polo ralph lauren
jordan shoes
chloe outlet
nike nba jerseys
canada goose outlet store
polo ralph lauren outlet
canada goose
canada goose jackets
nike outlet store
cheap jordans
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren polo shirts
ugg boots on sale
burberry outlet stores
furla handbags
coach outlet store online
kate spade purses
canada goose jackets clearance
nike shoes on sale
air jordan shoes
ray ban sunglasses outlet
jordan shoes
fitflops sandals
jordan shoes
canada goose
coach factory outlet online
air max 90
pandora jewelry
lacoste outlet
belstaff jackets
canada goose
balenciaga sandals
adidas outlet store
supreme shirts
jimmy choo shoes
uggs outlet online
uggs outlet online
tory burch outlet store
supreme clothing
coach outlet store online
canada goose outlet store
canada goose outlet online
christian louboutin
harry winston jewelry
cheap jordan shoes
canada goose outlet
ray ban sunglasses outlet
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
ugg boots
polo ralph lauren shirts
off white outlet
coach outlet store
ralph lauren polo
fitflops shoes
cheap jordan shoes
oakley sunglasses sale
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
49ers jerseys
michael kors outlet clearance
ugg outlet
cheap jordan shoes
ugg boots clearance
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
air max 1
cheap jordan shoes
gentle monster sunglasses
pandora outlet
ugg outlet
polo pas cher
cheap ray ban sunglasses
canada goose jackets
pandora charms
audemars piguet watches
pandora outlet
air jordan shoes
supreme clothing uk
canada goose outlet store
polo outlet online store
lacoste pas cher
michael kors outlet clearance
chopard jewelry
christian louboutin sale
tory burch outlet online
longchamp pas cher
coach outlet
cheap jordan shoes
dsquared2 jeans
canada goose outlet store
bape clothing
isabel marant outlet
ralph lauren outlet online
michael kors handbags
michael kors outlet clearance
kate spade new york
christian louboutin
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin
canada goose outlet
ugg boots outlet
canada goose outlet
bcbg dresses
brequet wathes
ralph lauren polo
ugg outlet,ugg outlet stores
coach factory outlet
christian louboutin sale
canada goose uk
kate spade
true religion outlet store
ugg boots for women
pandora charms outlet
coach outlet store online
canada goose outlet online
coach factory outlet
kate spade purses
alife clothing
pandora jewelry outlet
ralph lauren
carrera sunglasses
san antonio spurs jersey
polo ralph lauren
canada goose uk
diesel jeans
coach factory outlet
james harden jerseys
ralph lauren outlet
air jordan shoes
coach outlet store online
broncos jersey
pandora charms
light up shoes
nba jerseys wholesale
air max 97
swarovski jewellery
true religion jeans sale
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
canada goose jackets sale
michael kors outlet online
kate spade outlet store
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet online
longchamp pliage
nike revolution
coach outlet store
ugg outlet
kate spade outlet online
oakley sunglasses wholesale
coach handbags online outlet
fossil watches
ralph lauren outlet
isabel marant shoes
jordan shoes
ugg boots on sale 70% off
cheap air jordans
ray-ban sunglasses
nike pegasus
polo ralph lauren shirts
tory burch handbags
coach outlet online
oakley sunglasses wholesale
cheap air jordans
uggs outlet online
canada goose outlet online
polo outlet
coach factory outlet online
christian louboutin
kyrie 4
basketball sneakers
kate spade handbags
coach outlet store online
coach factory outlet
cheap air jordans
true religion jeans sale
michael kors outlet
pandora jewelry
jordan shoes
cheap jordans
suicoke sandals
canada goose jackets
guess factory
coach outlet store online
kate spade
michael kors outlet clearance
cheap jordans
ralph lauren shirts
michael kors outlet clearance
moncler outlet
coach factory outlet
nhl jerseys wholesale
coach outlet store online
true religion outlet store
hermes online
gucci outlet online
cheap jordans
chloe sunglassess
michael kors uk
polo ralph lauren outlet online
michael kors online
polo ralph lauren shirts
nfl jerseys
pandora jewelry
nhl jerseys for sale
g-star jeans
air jordan shoes
coach outlet store online
true religion jeans for men
canada goose jackets
uggs outlet
air max 90
ralph lauren
uggs outlet online
ugg outlet store
air jordan shoes
coach outlet online
ralph lauren outlet
michael kors outlet online
cheap jordans
kate spade
michael kors outlet online
bulgari jewelry
michael kors outlet clearance
canada goose outlet store
balmain jeans
prada shoes on sale
kate spade sale
christian louboutin
pandora charms
nike trainers
ugg boots
canada goose outlet online
michael kors bags
ray ban sunglasses outlet
chrome hearts clothing
nike outlet online
cheap uggs
oakley sunglasses wholesale
canada goose jackets outlet
swarovski crystal
canada goose outlet online
canada goose coats
cheap oakley sunglasses
chrome hearts sunglasses
cheap ray bans
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
pandora outlet
canada goose jackets
coach outlet store online
mbt shoes outlet
kd 10 elite
michael kors factory outlet
coach factory outlet
air jordan shoes
houston texans jersey
moncler coats
ugg boots
coach factory outlet
mac outlet
christian louboutin
adidas outlet store
cheap jordan shoes
canada goose
coach factory outlet
ugg boots on sale
polo ralph lauren
bally shoes
adidas shoes
ralph lauren outlet
ugg boots
jerseys from china
polo ralph lauren outlet online
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
adidas crazy
adidas shoes
burberry outlet sale online
a bathing ape
kate spade purses
cheap ugg boots
polo ralph lauren outlet
basketball jerseys
kate spade handbags
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
colts jersey
kevin durant jerseys
nike factory shoes
10 deep clothing
nike shoes on sale
ray ban outlet
air more uptempo
ugg outlet store
michael kors outlet online
pandora jewelry
kate spade handbags
cheap michael kors handbags
cheap oakley sunglasses
karen millen dresses
ugg boots
arcteryx jacket
pandora jewelry
givenchy jewelry
nfl jerseys wholesale
kate spade
coach factory outlet
tory burch sandals
michael kors
cheap ugg boots
uggs outlet
michael kors outlet clearance
armani exchange
cheap jordan shoes
oakley sunglasses wholesale
barbour mens jackets
mlb jerseys wholesale
cheap jordans
coach factory outlet
cheap air jordans
tag heuer watches
cheap air jordans
polo ralph lauren outlet online
moncler coats
jimmy choo sunglasses
canada goose outlet store
stuart weitzman shoes
golden state warriors jersey
coach outlet
uggs on sale
michael kors outlet clearance
kate spade purses
pandora outlet
canada goose outlet online
kate spade handbags
coach outlet canada
polo outlet
louboutin shoes
ray ban sunglasses outlet
cheap jordan shoes
ralph lauren
ralph lauren factory store
air jordan shoesninest123 "This

ninest123

"This oakleysunglasses2.us.com longchamp handbags heinous links of london north face outlet attack kate spade outlet online air jordan was canada goose michael kors outlet made michael kors outlet online sale true religion jeans all true religion jeans hollister pas cher the karen millen oakley sunglasses cheap more replica rolex ray ban uk despicable nfl jerseys ugg boots by hollister air max the sac lancel true religion fact oakley store red bottom shoes that longchamp bags supra shoes it louis vuitton longchamp targeted north face pas cher abercrombie a moncler jackets oakley sunglasses peaceful burberry outlet online ugg italia demonstration," canada goose outlet abercrombie and fitch uk the polo ralph lauren air jordan White louis vuitton uk air max House jordan 11 moncler said.Iran uggs ghd hair destroyed burberry handbags ray ban sunglasses 100,000 jordan retro new jordans satellite ralph lauren outlet polo ralph lauren outlet dishes celine bags longchamp outlet and ralph lauren jordan 4 receivers sac michael kors longchamp pliage on rolex replica watches canada goose Sunday doudoune canada goose ugg boots as jimmy choo swarovski part kate spade louis vuitton handbags of michael kors lunette ray ban pas cher a ugg ugg boots clearance widespread oakley sunglasses insanity workout crackdown moncler sito ufficiale nike air max against swarovski jewelry louis vuitton the oakley outlet nike roshe run illegal moncler ray ban devices tiffany jewelry nike tn pas cher that michael kors toms shoes authorities guess pas cher louboutin say hogan swarovski uk are oakley glasses vans morally sunglasses outlet oakley sale damaging, nike outlet ugg pas cher a mcm handbags canada goose uk news celine handbags juicy couture website air jordan 11 ugg uk reported.

The michael kors pas cher polo ralph lauren outlet destruction gucci shoes nike roshe ceremony louboutin uk asics shoes took vans shoes soccer shoes place michael kors coach purses in nike air max longchamp Tehran nike free uk oakley in louis vuitton pas cher wedding dresses the true religion outlet kate spade handbags presence air max uggs outlet of abercrombie bottega veneta General moncler kate spade outlet Mohammad michael kors handbags nike blazer pas cher Reza ralph lauren michael kors outlet online Naghdi, canada goose pas cher coach bags head beats headphones converse of cheap oakley sunglasses michael kors uk Iran's cheap oakley sunglasses longchamp outlet online Basij replica handbags ugg militia, michael kors burberry who prada handbags nike sneakers warned longchamp outlet true religion outlet of michael kors outlet online sale juicy couture outlet the ugg air max impact cheap oakley sunglasses nike air max uk that hollister instyler satellite louboutin shoes louboutin outlet television christian louboutin outlet nike roshe was hermes bags sac longchamp having hogan outlet oakley sunglasses in ghd hair straighteners coach factory the abercrombie and fitch louis vuitton outlet online conservative canada goose outlet lululemon canada country.

"The uggs louboutin truth burberry outlet http://www.michael-korsoutletonline.eu.com/ is north face outlet polo ralph lauren that iphone cases mont blanc pens most louis vuitton outlet michael kors handbags satellite michael kors outlet online sale ray ban sunglasses outlet channels... moncler uk burberry deviate louboutin mulberry handbags the michael kors outlet north face outlet society's ugg australia michael kors handbags clearance morality burberry factory outlet uggs and reebok outlet pandora jewelry culture," new balance outlet reebok shoes he abercrombie and fitch nike air max uk said rolex replica iphone case at canada goose outlet abercrombie the phone cases moncler jackets event louis vuitton michael kors according air max pas cher tiffany and co to ugg boots uk longchamp uk Basij p90x workout polo ralph lauren pas cher News.

"What ray ban michael kors these michael kors outlet replica watches televisions michael kors canada coach outlet really nike trainers air jordan shoes achieve nike air force ralph lauren is nike air max lululemon outlet increased christian louboutin bottes ugg pas cher divorce, coach outlet nike factory outlet addiction montre homme oakley sunglasses cheap and tory burch outlet online michael kors handbags insecurity cheap gucci louboutin pas cher in hermes belt ghd society."

Naghdi soccer jerseys jordan 12 added discount oakley sunglasses cheap oakley that air max 2015 oakley pas cher a swarovski crystal uggs outlet total hollister north face of michael kors purses babyliss pro one pandora charms louis vuitton outlet online million ugg boots clearance nike free run Iranians michael jordan shoes michael kors outlet online had chanel handbags cheap uggs already asics outlet cheap oakley sunglasses voluntarily nike air max pas cher louis vuitton outlet stores handed ugg outlet jordans over christian louboutin shoes coach outlet their nike trainers uk uggs on sale satellite www.michael-korsoutletonline.eu.com nike roshe uk apparatuses michael kors outlet sac hermes to ugg boots sac louis vuitton pas cher authorities.
The new balance jordans for sale Taliban, canada goose nike air max who the north face rolex watches for sale are burberry outlet online gucci handbags in michael kors jordan retro 11 the ralph lauren uk sac longchamp pas cher middle abercrombie mulberry uk of christian louboutin north face uk their timberland wedding dresses uk annual ugg soldes oakley sunglasses outlet summer cheap ugg boots the north face offensive cheap sunglasses replica watches and uggs outlet louis vuitton canada are oakley vault wedding dresses more jimmy choo shoes gucci bags powerful burberry longchamp than sac burberry lancel pas cher IS, air jordan pas cher michael kors strongly ralph lauren outlet online vanessa bruno pas cher denied moncler longchamp pas cher any michael kors outlet gucci belts involvement burberry pas cher true religion jeans in babyliss ray ban sunglasses Saturday's nike free run longchamp pas cher attack.
The abercrombie and fitch jordan shoes National moncler outlet nike air max 2015 Directorate converse air force of louis vuitton bags links of london uk Security, hermes birkin converse pas cher Afghanistan's hollister polo lacoste pas cher main instyler ionic styler karen millen uk intelligence rolex watch air max agency, air jordan retro burberry sale said jordan 1 louis vuitton the ugg outlet air jordans attack lululemon outlet canada vans pas cher was louis vuitton outlet oakley vault masterminded nike free canada goose by moncler new balance shoes Abu pandora jewelry birkin bag Ali, vanessa bruno north face outlet online an montre pas cher marc jacobs IS vans outlet hollister commander christian louboutin moncler outlet in uggs louboutin outlet Nangarhar's pandora uk new balance pas cher volatile true religion outlet canada goose Achin polo outlet ray ban outlet district.
The ugg pas cher tn pas cher bombings, cheap nike shoes coach outlet store online which lacoste pas cher ugg the longchamp outlet jordan future interior ralph lauren outlet sac guess ministry retro jordans michael kors bags said michael kors handbags moncler outlet killed jordan pas cher moncler 80 canada goose outlet abercrombie people true religion jeans hermes handbags and coach outlet store north face jackets left uggs on sale air max 231 ralph lauren polo p90x3 others lancel bottes ugg wounded, vans coach outlet store online mark moncler michael kors outlet the fake oakleys ugg boots deadliest ugg boots clearance valentino shoes single michael kors outlet online uggs on sale attack nike free pas cher replica watches uk in nike factory jordan xx9 Kabul longchamp handbags north face since coach outlet online nike huaraches the michael kors outlet online fake rolex Taliban uggs outlet nike blazer were cheap ugg boots outlet herve leger toppled tiffany jewelry canada goose from louis vuitton bottes ugg power nike air max nike air huarache in gucci outlet online lululemon outlet a oakley air max 2015 2001 nike roshe sac vanessa bruno US-led oakley sunglasses wholesale michael kors outlet invasion.
The longchamp ugg soldes killings hermes pas cher baseball bats sparked timberland boots longchamp bags an converse shoes michael-korsoutletonline.eu.com avalanche louis vuitton outlet louis vuitton handbags of mulberry outlet timberland pas cher global louis vuitton nike tn condemnation, oakley sunglasses cheap ugg with michael kors bags polo ralph lauren outlet online the coach factory outlet hollister clothing store United polo ralph lauren uk chi flat iron Nations gucci outlet longchamp labelling ghd straighteners ralph lauren outlet the polo ralph lauren polo ralph lauren direct michael kors nike free run uk assault michael kors outlet online sale hermes on ugg boots ugg boots civilians hogan sito ufficiale michael kors outlet online a jerseys christian louboutin "war christian louboutin uk jordan 6 crime".louis vuitton louis vuitton outlet louboutin oakley vault moncler pas cher ralph lauren pas cher hollister scarpe hogan nike free run replica watches jimmy choo outlet doudoune moncler toms outlet air huarache beats by dre gucci louis vuitton uggs longchamp bags longchamp soldes oakley vault canada goose jackets michaelkors-outlet-store ray ban sunglasses oakley sunglasses canada goose jackets coach handbags canada goose jackets wedding dress lunette oakley pas cher p90x mulberry bags nike roshe run nike roshe run pas cher louboutin prada shoes hollister clothing michael kors outlet online true religion outlet prada outlet north face jackets chaussures louboutin tiffany and co nike outlet store hollister uk moncler outlet montre femme pandora charms marc jacobs handbags sac louis vuitton roshe run pas cher louis vuitton purses uggs outlet ray ban sunglasses nike free run pas cher christian louboutin shoes lululemon outlet online mac cosmetics polo ralph lauren outlet nike free mont blanc jordan 5 tory burch louboutin air max moncler canada goose outlet ferragamo shoes uggs canada nike air max nike roshe run tory burch outlet mulberry lululemon longchamp outlet online cheap nfl jerseys michael kors outlet canada new balance nike shoes canada goose jackets rolex watches sac louis vuitton louboutin shoes ugg outlet moncler jackets bottes ugg pas cher ferragamo belts vans scarpe jordan 3 ray ban nike air max 2015 hollister canada burberry outlet rolex watches michael kors canada cheap jordans longchamp outlet online nike huarache lululemon christian louboutin outlet uggs thomas sabo uk uggs polo lacoste nike air max nike store nike free ray ban pas cher thomas sabo north face jackets nike roshe run uk coach outlet
ninest123And jimmy choo outlet now

And jimmy choo outlet now uggs a discount oakley sunglasses surprise, nike air max the true religion jeans first longchamp handbags I hollister had louis vuitton handbags encountered, nike air max awaited new balance shoes me. moncler I p90x3 registered uggs the toms shoes gravity barbour jackets as nike roshe run shown sac vanessa bruno by ipad cases the ralph lauren barycrite; ray ban and, louboutin outlet extinguishing thomas sabo the jordan future electric ugg outlet lamp, iphone 6 cases measured christian louboutin repeatedly ugg the red bottom shoes semi-diameter nike roshe run uk of wedding dresses uk the oakley vault Earth michael kors outlet and michael kors outlet online of soccer jerseys the michael kors outlet halo ugg uk around nike free uk her barbour upon jordans for sale the moncler discometer, nike huarache the lululemon canada inner longchamp bags edge rolex watches for sale of iphone 6 case the lululemon outlet latter michael kors affording longchamp bags the nike blazer pas cher measurement louis vuitton outlet stores of ugg outlet the hermes black lululemon outlet online disc, michael kors which vanessa bruno pas cher of lululemon outlet itself, oakley sunglasses cheap of lunette oakley pas cher course, kate spade cast coach outlet no nike roshe run reflection. polo lacoste I rolex replica saw abercrombie at new balance once nike roshe that hogan outlet there chanel handbags was ugg a iphone 6s plus case signal bottes ugg difference nike trainers in scarpe hogan the louis vuitton two air jordan pas cher indications, asics running shoes and polo ralph lauren outlet proceeded jordan pas cher carefully uggs outlet to hermes belt revise longchamp outlet online the michael kors outlet earth-measurements. nike air max 2015 On canada goose outlet the wedding dresses average air force of sac lancel thirteen cheap nike shoes measures jordan shoes the cheap oakley sunglasses halo louboutin shoes was louboutin about ralph lauren outlet 87", baseball bats or true religion jeans nearly hollister 1-1/2' swarovski crystal in jimmy choo shoes breadth, coach outlet the polo outlet disc, asics shoes allowing oakley sunglasses cheap for ray ban the new jordans twilight uggs outlet round oakley sunglasses cheap its iphone 6 plus case edge burberry outlet online or michael kors outlet canada limb, swarovski jewelry about louis vuitton pas chernorth face outlet online 50'. oakley If coach factory the oakley vault refracting moncler pas cher atmosphere vans were michael kors canada some burberry sale 65 true religion jeans miles longchamp outlet online in cheap jordans depth, nike free these canada goose outlet proportions canada goose outlet were tiffany jewelry correct. canada goose jackets Relighting hollister canada the ralph lauren lamp, kate spade outlet I ghd straighteners worked oakley glasses out ugg boots severally louis vuitton on abercrombie paper polo ralph lauren the nike store results phone cases indicated north face by cheap oakley sunglasses the air max pas cher two lululemon instruments. ugg pas cher The wedding dresses discometer guess pas cher gave nike outlet store a oakley sunglasses distance, cheap oakley sunglasses roughly www.michaelkors-outlet-store.us.com speaking, oakley of hollister 40 sac louis vuitton terrestrial north face pas cher radii, longchamp pas cher or new balance outlet 160,000 louis vuitton outlet online miles. uggs The louis vuitton barycrite polo ralph lauren outlet online should michael kors bags have michael kors shown timberland a http://www.michaelkors-outlet-store.us.com/ gravity, burberry due nike sneakers to louis vuitton the abercrombie and fitch Earth's ugg boots uk attraction, michael kors outlet online not ralph lauren outlet online 40 christian louboutin outlet but uggs on sale 1600 tiffany and co times replica handbags less pandora charms than jimmy choo that lancel prevailing longchamp outlet on canada goose jackets the barbour jackets Earth's sac louis vuitton pas cher surface; air jordan or, air jordan shoes to s6 case put polo ralph lauren outlet it gucci outlet online in mont blanc a michael kors canada less michael kors outlet accurate nike air max form, hermes handbags a abercrombie weight ugg boots of kate spade outlet online 100 iphone 6s cases lbs. oakley outlet should 5c cases have michael kors weighed mulberry an jordan 4 ounce. herve leger It nike air max pas cher did true religion outlet weigh louis vuitton outlet two ugg boots ounces, mont blanc pens the longchamp gravity louboutin uk being cheap ugg boots outlet not roshe run pas cher one louis vuitton canada 1600th soccer shoes but rolex watches one michael kors outlet 800th canada goose of jordan xx9 terrestrial cheap gucci gravity, polo ralph lauren pas cher or marc jacobs handbags just louis vuitton double ray ban pas cher what, hermes bags I gucci shoes expected. pandora charms I links of london uk puzzled tory burch outlet myself michael kors handbags over swarovski uk this sac guess matter chi flat iron longer, ray ban sunglasses outlet probably, jordan retro than nfl jerseys the louboutin intelligent uggs outlet reader oakley sunglasses outlet will michael kors outlet do: bottega veneta the uggs on sale explanation louis vuitton being thomas sabo uk obvious, juicy couture outlet like new balance that nike free run of ugg boots clearance many iphone 5c cases puzzles air max that michael kors handbags clearance bewilder prada outlet our longchamp outlet minds iphone cases intensely, louis vuitton bags only michael kors outlet online to canada goose outlet humiliate louboutin us uggs outlet proportionately jordan 1 when celine handbags the louis vuitton outlet online solution nike air max 2015 is nike huaraches found—a longchamp solution ferragamo belts as new balance pas cher simple tn pas cher as converse that coach outlet store of canada goose Columbus's moncler egg-riddle. moncler jackets At north face jackets length, ipad air cases finding michael jordan shoes that longchamp uk the michael kors outlet online sale lunar polo ralph lauren outlet angle—the chaussures louboutin apparent air jordan 11 position coach bags of louboutin pas cher the michael kors handbags Moon—confirmed canada goose jackets the ugg australia reading jordan 3 of replica rolex the iphone 6 plus cases discometer, tiffany and co giving nike roshe the pandora uk same oakley sunglasses apogaic air max distance abercrombie or michael kors uk elevation, louis vuitton I ugg boots clearance supposed ugg boots clearance that vans shoes the hermes birkin barycrite nike air max must nike free be barbour outlet out louis vuitton of iphone 6s case order michael kors outlet online or coach factory outlet subject oakley sunglasses to s6 cases some louis vuitton handbags unsuspected cheap nfl jerseys law mcm handbags of moncler outlet which iphone 5 cases future michael kors outlet online sale observations canada goose pas cher might abercrombie and fitch uk afford michael kors outlet evidence uggs and vans outlet explanation, insanity workout and birkin bag turned moncler to instyler other barbour jackets uk subjects toms outlet of ugg interest.

Looking ray ban sunglasses through karen millen uk the jordan 6 upper uggs window cheap sunglasses on sac longchamp the pandora jewelry left, air max I michael kors outlet online sale was oakley pas cher struck louis vuitton purses by air jordans the montre pas cher rapid nike roshe run enlargement nike free pas cher of hollister clothing store a tory burch star ugg boots which, polo ralph lauren when north face outlet I canada goose first christian louboutin uk noticed sunglasses outlet it, the north face might louis vuitton uk be cheap oakley of michael kors handbags the burberry third moncler outlet magnitude, timberland boots but coach handbags which oakleysunglasses.us.com in true religion less beats headphones than burberry outlet a uggs minute ray ban sunglasses attained nike trainers uk the ugg soldes first, longchamp bags and nike shoes in nike air force a nike factory minute hollister uk more doudoune moncler was moncler as ray ban uk large nike roshe run pas cher as true religion outlet the north face uk planet ghd hair straighteners Jupiter swarovski when nike free run pas cher seen oakley sunglasses with tory burch outlet online a north face outlet magnifying barbour uk power rolex replica watches of nike tn pas cher one valentino shoes hundred canada goose uk diameters.Its converse pas cher disc, fake rolex however, true religion outlet had air max no nike tn continuous michael kors purses outline; reebok shoes and beats by dre as rolex watches it cheap oakley approached ugg boots I louis vuitton outlet perceived nike free run that nike air max uk it rolex watch was fake oakleys an longchamp irregular timberland pas cher mass ralph lauren pas cher of north face outlet whose coach purses size montre femme I ray ban sunglasses could juicy couture form karen millen not the north face even ray ban sunglasses a mulberry outlet conjectural kate spade handbags estimate, michael kors since air max 2015 its michael kors outlet online distance mulberry handbags must gucci belts be hollister absolutely ralph lauren polo uncertain. ray ban outlet Its vans scarpe brilliancy ralph lauren outlet grew christian louboutin shoes fainter oakley store in moncler jackets proportion ugg to jordan 12 the michael kors enlargement lancel pas cher as converse shoes it ugg boots approached, ghd hair proving p90x workout that sac michael kors its michael kors outlet online light louboutin outlet was hogan reflected; longchamp outlet and replica watches uk as doudoune canada goose it oakley sunglasses wholesale passed jerseys me, moncler apparently babyliss in mac cosmetics the sac hermes direction moncler jackets of montre homme the longchamp soldes earth, abercrombie and fitch I mulberry uk had p90x a jordan 5 sufficiently uggs outlet distinct lacoste pas cher view ghd of michael kors outlet online sale it nike air max to replica watches know polo ralph lauren that ugg soldes it longchamp pas cher was oakley sale a michael kors handbags mainly michaelkors-outlet-store.us.com metallic nike factory outlet mass, ralph lauren certainly north face jackets of nike air max uk some coach outlet size, moncler outlet perhaps uggs on sale four, moncler perhaps moncler twenty tiffany jewelry feet gucci in louboutin diameter, hollister and lululemon apparently prada handbags composed babyliss pro chiefly longchamp outlet online of polo ralph lauren uk iron; instyler ionic styler showing canada goose jackets a reebok outlet more canada goose or true religion outlet less sac burberry blistered converse surface, nike free run but hollister pas cher with mulberry bags angles gucci outlet sharper moncler outlet and abercrombie and fitch faces louboutin more bottes ugg pas cher regularly sac louis vuitton defined vanessa bruno than uggs canada most michael kors pas cher of michael kors bags those north face jackets which burberry factory outlet have hermes pas cher been nike outlet found nike blazer upon canada goose the michael kors outlet earth's burberry outlet surface—as burberry handbags if air jordan the bottes ugg pas cher shape christian louboutin of cheap oakley sunglasses the lunette ray ban pas cher latter links of london might replica watches be celine bags due christian louboutin outlet in wedding dress part christian louboutin to polo lacoste pas cher the coach outlet conflagration michael kors they true religion jeans undergo hollister in gucci handbags passing michael kors at iphone 6s plus cases such burberry tremendous burberry outlet online speed ugg through hollister clothing the louis vuitton outlet atmosphere, sac longchamp pas cher or,michael kors outlet online moncler uk nike roshe uk pandora jewelry 5s cases nike air huarache michaelkors-outlet-store christian louboutin air huarache vans pas cher replica watches longchamp giuseppe zanotti moncler sito ufficiale iphone 5s cases retro jordans longchamp handbags air max 2015 iphone case nike free run uk christian louboutin shoes air jordan retro north face lululemon outlet canada jordan retro 11 coach outlet store online ugg pas cher prada shoes uggs air max nike air max abercrombie air max barbour coach outlet store online nike roshe oakley vault nike free gucci bags hogan sito ufficiale ferragamo shoes jordan 11 louboutin shoes s5 cases canada goose cheap uggs bottes ugg polo ralph lauren ralph lauren outlet marc jacobs ray ban louboutin ugg outlet burberry pas cher supra shoes canada goose outlet ralph lauren uk cheap ugg boots ipad mini cases louis vuitton outlet ugg italia michael kors oakley vault longchamp pliage coach outlet online air max nike air max vans jordans longchampPÁRBESZÉD AZ APRÓ NÉPPEL

Világunk és a tündéreké némely helyen már érintkezik egymással. Sok ember képes többé-kevésbé mélyen átérezni az erdők szellemét vagy egy hegy nagyszerűségét, de ezt többnyire a kivételes látványnak, hangoknak és egyéb érzeteknek tulajdonítják, holott ezeknek az érzéseknek a forrásai gyakran az ottani tündérek. Híres költők sora, mint A.E., James Stevens, Yeats, Tennyson, és Shakespeare gazdagította a tündérekhez kapcsolódó tudásunk és érzéseink tárát. Ők valóban és igazán ismerték azt a világot. A tündérekkel és angyalokkal sokkal több ember tart szoros kapcsolatot, mint azt általában gondolnánk, mert a két lénycsoportot elválasztó szakadék korántsem olyan széles, mint sokan feltételezik. Ha képesek volnánk felismerni, hogy tündérekkel, angyalokkal és mindenféle más lényekkel zsúfolt világban élünk, az óriási változást eredményezne hozzáállásunkban és életmódunkban. Már önmagában a puszta hit, hogy ilyen világ létezik, örömmel kellene eltöltsön minket, a tudás és bizonyosság ezek után már magától megadatna. Mi magunk is sokkal élőbbé válnánk, mivel lehetetlen kapcsolatba lépni egy élettel csordultig teli világgal anélkül, hogy az ne sugározzon át ránk is, és ne ébressze fel alkotó energiáinkat.

Csak egyike voltam a sok gyermeknek, kik egészen kicsi kortól kezdve ismertek tündéreket, de az én esetemben – a szerencsémnek és talán néhány ritka előnynek köszönhetően – ez a képesség nem csak, hogy megmaradt, de még fejlődött is. Az olvasó szintén ismerhet ilyen példákat; én magam is találkoztam sok látó gyermekkel, és még ennél is több felnőttel, akik még emlékeznek az időre, amikor ők maguk is rendelkeztek e képességgel. De csak keveseknek van bátorságuk vállalni is képességüket, nehogy fura szerzettnek könyveljék el őket. Maga a mód, ahogy sok szülő viszonyul hozzájuk e témában, már önmagában is védekező pozícióba kényszeríti a gyermekeket. Nem nagyon segíti e képességek kibontakozását, ha az ilyen „hazudozásért” elfenekelés jár. Ez a bánásmód rejtőzködésre kényszeríti a gyermeket egy kedves élménnyel kapcsoltban. Mindezeken túl ne feledjük, hogy tündérek meglátása a legszerencsésebb esetben is ritka, tünemény – béke és nyugalom szükséges hozzá; a tündérek maguk is meglehetősen félénk, vadóc teremtmények, akiket közel kell csalogatni és megszelídíteni. Mindent egybevéve, gyakorlatlan ember számára az ilyesmi még a legszerencsésebb esetben sem könnyű vállalkozás, különösen városok közelében nem. És akkor még nem beszéltünk a többség tudatlan ellenségességéről, és arról a rögeszméről, hogy csak a sűrű anyag valóságos. Mostanra talán már kezd világossá válni, milyen nehézségekkel kell szembenéznie egy látó gyermeknek. Szerencsére egyre több szülő kezdi tudatosan táplálni gyermekének kibontakozó alkotókészséget és vele a magasabb rendű érzékelés képességét.

A természethez szorosan kapcsolódó emberek, mint a farmerek, parasztok, a világ minden táján tudnak a tündérekről. A bizonyítékokat számuk és forrásuk épp oly kétségtelenné teszi, mint amilyen fontosak azok természetük és a belőlük levonható következtetések miatt. Emiatt igen fontos a természet e két birodalma közti kapcsolatfelvételek eseteit rögzíteni.

Egy ilyen kapcsolatfelvételt jól példáz a következő eset. Sok évvel ezelőtt néhány barátommal a tizennegyedik születésnapomat ünnepeltem egy piknik keretében egy ausztrál nemzeti parkban. A társaságban voltak más látók is, és miközben a patakparton üldögéltünk, többen felfigyeltünk néhány a bokrok közül kíváncsian és barátságosan felénk leskelődő tündérre. Ez volt az első látogatásuk ebben a parkban, és a nyüzsgő tündér népség láttán úgy gondoltuk, hogy kapcsolatba lépünk a területet felügyelő angyallal. Ő aztán igen figyelemre méltó jellemű, hatalmas termetű lénynek bizonyult, emellett nagyon határozott és erős akaratú is volt. Megszokta az irányítást és terveinek keresztülvitelét, mégis minden megnyilvánulását átszőtte valami végtelen kedvesség. Társaságunk egyik tagja egy gyémántokkal kirakott keresztet viselt, ami mindenhol az erő jelképe. Ráadásul az ezen levő gyémántok valami különleges minőségű fényt sugároztak, és ez felkeltette az angyal figyelmét, amit ő szóvá is tett. Nagyon érdekesnek találta, hogy beszélni tudunk vele és látjuk a tündéreket. Mindent tudni akart arról a keresztről, sőt még óhaját is kifejezte valami hasonló iránt, megkérdezve minket, vajon tudnánk-e szerezni neki is egyet. Persze nagyon kíváncsivá tett minket, mire lenne jó neki egy ilyen tárgy, és ő készségesen el is magyarázta. A dolog úgy állt, hogy ő lelkesítette meg azt a csodás völgyet, és voltak bizonyos elképzelései vele kapcsolatban. A völgyet három zónára osztotta, és mindhárom területen eltérő befolyási övezeteket akart kialakítani. Ennek érdekében az alsó régióban és a lapályon olyan tündéreket telepített, melyek a tengerben honosak, valamint egy olyan fajtát, amely jellemzően a sós és édes vizek találkozásánál fordul elő. Feljebb, a szárazföldi részen manók és smaragdzöld tündérek következtek. Efölött következett egy gát, mögötte csendes állóvízzel - ebben és környékén pedig különösen szép, halvány púder vagy türkizkék színű édesvízi tündérekkel, akik emberhez igen hasonló külsővel rendelkeztek. Az ezt körülölelő földterületet pedig sok-sok égszínkék erdei tündér és csodás pillangószerű apróság népesítette be. Még feljebb a patak mentén, a már áthatolhatatlan vadonban egy harmadik életközösséget tartott fenn, melyet az embertől magukat távol tartó tündérek laktak. A gyémántos keresztet valahol a völgy központi részében akarta elhelyezni, így kiterjesztve annak befolyását az egész környező területre. Mindezt nagyon érdekesnek találtuk, és megígértük neki, hogy ha módunk lesz rá, szerzünk neki egy keresztet. Rendkívül tetszett neki az ötlet, és nagyon hálásnak mutatkozott.

Gyakran élvezem társaságát olyan embereknek, akik látják a tündéreket, de az ilyen emberek száma szükségképpen alacsony. Magam személyesen ismertem tíz vagy húsz ilyen képességekkel rendelkezőt, velük közösen tanulmányoztuk a tündérek életét különböző alkalmakkor. Ezalatt most csak azokat értem, akik képesek bármikor látni őket, amikor csak akarják. Alkalmanként találkoztam olyanokkal is, akik akkor látták meg őket életükben először. És néha vállalkoztam arra is, hogy kérésükre elkísérjek embereket „tündérlesre”, amennyiben ezt a körülmények hasznossá tették. Például egy alkalommal szerveztem ilyet a Central Parkba, egy helyi újság felkérésének engedve. Nem számítottam rá, hogy akár egyet is találok, de akadt néhány, pedig még nagyon kora tavasz volt. Az az igazság, hogy felettébb érdekesek voltak, mert a jelek szerint egyáltalán nem féltek az emberektől, mivel azok állandóan körülöttük jártak. Ha valamelyikük közel jött a tündér kicsit visszahúzódott, de nem érezte magát veszélyben. Többségükben két fajtához tartoztak, egyik az apró, kb. 30 cm-es smaragdzöldeké volt. Önfeledten múlatták az időt egy szikomor fa ágain, és túlságosan belemerültek az ágról-ágra ugrándozás örömébe (szép napsütéses idő volt) ahhoz, hogy egyáltalán észrevegyenek. Láttam egy másik fajtát is, ez barna és arany színekben pompázott, és úgy festett, mint egy teddy-mackó, csak vaskosabb arcvonásokkal. Nagyon elmerülten munkálkodott valami cserjén. Sikerült megszólítanom, és megpróbáltam elmagyarázni neki, hogy bekerül egy újságba, és nem tudna-e valami érdekeset mondani? Izgatta, hogy ennyi figyelmet kap, de képtelen volt felfogni azt, amit előadtam neki. Az ő számára az újság olyasvalami volt, amit az emberek az arcuk elé tartanak, aztán eldobálnak a parkban! Hogy ez mire volt jó, hogyan kerülhetne ő bele egybe és aztán majd őt is a földre dobnák-e, nos ezt az egészet egyszerűen nem tudta befogadni. Ami meg az interjút illeti, hát végül is ő itt volt, az emberek is itt voltak, ő kedvelte az embereket (a gyerekeket különösen), akkor hát mire való az ilyesmi? Attól tartok, ő felettébb földhöz ragadt tündér volt. Összességében – bár e tündérles semmi különleges felfedezést nem hozott – már maga a tény, hogy egyáltalán vannak tündérek a városokban, komoly figyelmet kapott abban az időben. A múltban többször elkísértem riportereket hasonló tündérlesre – de persze azok semmit nem láttak. Látható, hogy a tündérek iránt széleskörű érdeklődés tapasztalható még mai materialista, tudományközpontú világban is.

Bár a tündéreket a gyermekek képzeletvilágából az utóbbi időben kiszorították holmi modern-kori lények képzetei, mint amilyenek az űrlények, ők változatlanul az emberi lélek mélyről fakadó, ösztönös szükségletének megtestesítői. Létük bizonyságának és barátságuknak rendületlen kutatása abban gyökerezik, hogy a tündérek ott vannak, a legtöbb ember számára ugyan láthatatlanul, de mégis közel – mondhatni pajkos kezekkel kopogtatva a két birodalmat határoló vékonyka válaszfalon. Harangmuzsikájuk tiszta hangjai már szinte hallhatóak is. Az általuk megtestesített vidámság és szépség köszön ránk minden darabka erdő, kert vagy parkrészlet képéből. Az ég és tenger küszöbök az ő örömteli világuk felé. Ha a felnőttek képesek lennének csak egy kicsit is feléleszteni magukban a gyermekkor egyszerűségéből és közvetlenségéből, ők is újra beléphetnének a boldogság elvesztett országába, az Apró Nép birodalmába. Mert ők örömmel lennének egyszerű, ám mindig kedves és megbízható barátokká.