SZENZÁCIÓ! AZ ELHALLGATOTT JÉZUS NYOMÁBAN! (Válasz az Origo hírportál hasonló címmel megjelent írására)

VÁLASZ AZ ORIGÓ „AZ ELHALLGATOTT JÉZUS” CÍMŰ ÍRÁSÁRA

Az Origo hírportál 2015. 04.05.-én – menetrendszerűen egy keresztény ünnepen – megjelentette újabb Bibliával foglalkozó cikkét, amelynek állítása szerint az Újszövetség ma ismert könyveit a 4-ik század végétől ülésező zsinatok „tákolták” össze a saját érdekeiknek megfelelően, kihagyva, illetve beemelve oda a Jézus Krisztus tanításairól, életéről szóló könyveket, leveleket.

Forrás:

Elter Tamás írása szerint a ma ismert négy evangélium (Máté, Márk, Lukács és János) is a zsinatok cenzúrájának köszönhetően váltak az Újszövetség alapjaivá, miközben a többi hasonló iratot kizárták, vagy, ahogy a szerző írja: „elhallgatták.”
A következetés ettől fogva nyilvánvaló: Ha az evangéliumokat önös érdekből, vagy bármiféle manipuláció részeként az egyház cenzúrázta így létrehozva az ún. kánont, akkor a Biblia főszereplőjének, Jézus Krisztusnak az élettörténete, tettei, mondatai sem igényelhetik azt a hitelességet, amelyet joggal várhatunk el egy olyan műtől, amely önmagának isteni tekintélyt követel.
Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy írásunk nem az Origo, vagy Elter Tamás személye ellen irányul, hanem azok ellen a durva tévedések, a valóságnak nem megfelelő adatok, definíciók, illusztrációk és tudománytalan következtetések ellen, amelyeket a fenti írása tartalmaz.
Ez úton is szeretnénk segítséget nyújtani az Origo hírportálnak, hiszen véleményformáló médium lévén, bizonyára fontosnak tartják a kiegyensúlyozott, korrekt tájékoztatást.

Szeretnénk azzal kezdeni, hogy a cikk több tévedést is tartalmaz, amelyek arra engednek következtetni, hogy a szerző nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel az általa írt témával kapcsolatban.
1. A cikk vastagon szedett bevezetőjében azonnal egy durva tévedés található.
Idézet: „Az ötödik századtól vált egységessé az a kép Jézus életéről és tanításáról, amelyet ma is ismerünk.”
Kicsit lejjebb így folytatja a szerző:
„ A 382-es római zsinaton elkezdett folyamat a 414-es karthagói zsinattal vált befejezetté. Azóta csak a négy evangélista, Máté, Márk, Lukács és János könyvei alkotják az újszövetségi szentírás hivatalosnak tekintett evangéliumait.”

Az idézetek azt a benyomást keltik, mintha az Újszövetség könyveit a zsinatok állították volna össze, illetve a négy evangéliumot nem ismerték volna el hiteles iratoknak egységesen a zsinatok előtti időkben.
Szeretnénk rámutatni, hogy a zsinatok folytattak vitákat néhány ma, az Újszövetségben szereplő könyv, vagy levél hitelességét illetően, de a négy evangélium soha nem tartozott a vitatott művek közé, azokat egyöntetűen és kezdettől fogva a kánon részének tekintették.

Michael J. Kruger szerint, aki az újszövetségi kánon kialakulásának a szakértője, az Újszövetség könyveit már a 4-ik század (kr. u. 300-as évek) előtt is együtt olvasták, még mielőtt az ún. egyházi kánon kialakult volna!
Általánosan elterjedt nézet, hogy az újszövetségi könyvek első teljes felsorolását Athanasziosz 367-es húsvéti levele tartalmazza. (Szeretnénk megjegyezni, hogy ez a dátum máris korábbi, mint az Origó írásában megjelölt 382-es római zsinat ülésezésének időpontja)
Az Újszövetség 27 könyvének első teljes felsorolása Origenész, több mint 100 évvel korábbi, Józsué könyvén alapuló prédikációjában található!

Forrás:

Hivatkozással – többek között- ezekre a kutatási adatokra, levonhatjuk a megfelelő következtetést: az apostoli és egyházatyák nemcsak a négy evangéliumot tartották kanonikus (Istentől ihletett) iratoknak, hanem a ma Újszövetségként ismert írásgyűjtemény valamennyi darabját.

Ennek fényében kijelenthetjük, hogy az újszövetségi kánont nem a zsinatok állították össze, hanem már régebben, amint Origenésszel kapcsolatban Kruger kutatásaiból megállapítható, hogy az ún. kánon legkésőbb, Kr. u 250 körül kialakulhatott, még jóval a kereszténység államvallássá tétele és a római katolikus egyház kialakulása előtt.
Ennek jelentősége egy részről abban rejlik, hogy a Jézus életét legrészletesebben bemutató 4 evangélium soha nem képezte vita tárgyát sem az apostoli egyházatyák, sem a későbbi zsinatok a kánon tartalmáról folytatott vitáiban, másrészről az az érv is erejét veszíti, miszerint a zsinatok a hatalmi érdekeket szem előtt tartva önkényesen állították volna össze az Újszövetséget alkotó könyveket és leveleket a ma ismert rendben.

A cikk által említett több száz egyéb könyvet, vagy levelet, amely Jézussal kapcsolatban keletkezett, mind az apostoli, mind az egyházatyák elvetették, éppen úgy, ahogy azt hosszabb-rövidebb viták után a zsinatok is megtették.

2. Az Origo cikke tévesen definiálja és ezért hibásan értelmezi a kánon, illetve az apokrif szó jelentését.

A kánon szó a görög nyelvből származik és mértéket, szabványt jelent!
Már Origenész (184-254) is használta ezt a kifejezést, amikor az írásokról, mint a keresztény hit alapjairól beszélt!
Az apostoli és egyház atyák szerint a kánon könyvei isteni ihletettséggel bírtak, amelyek hatalommal ruházták fel az írásokat. Ezt az isteni hatalmat felismerve választották ki ezeket a könyveket.
Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a könyvek önmagukat kanonizálták!
Az újszövetségi kánon része kizárólag olyan könyv, vagy levél lehetett, amelyet Jézus életének szemtanúi írtak le, vagy közvetlenül az ő elbeszélésükből került lejegyzésre még az ő életükben.
Valóban nagyon sok írás volt forgalomban a kezdeti évszázadokban, de az egyház atyák fennmaradt levelezéseiből, jegyzeteiből, írás-másolataiból, lejegyzett prédikációiból minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a most Újszövetségként ismert könyvek gyűjteményén kívül nem tulajdonítottak hasonló tekintélyt egyetlen más műnek sem.
Ezt a kijelentésünket több ezer fennmaradt hiteles másolat és kézirat töredék támasztja alá.

Az apokrif szó jelentése: elrejtett, titokzatos; később: nem kánoni (az Origó tévesen elhallgatottnak fordítja)
A cikk írója feltételezhetően nem tudja, hogy az apokrif kifejezés a nem kánoni könyvek csupán egy részére vonatkozik.
A kánonon kívül létező írásoknak több csoportja, elnevezése van.
Röviden:
- pszeudoepigraphák (a könyvek, amelyeket mindenki minden korban azonnal elvetett)
- antilegomenák (sokat vitatott)
- apokrif (csak kevesek által elfogadott)

Az egyszerűség kedvéért –és mert a cikk terjedelme és célja nem teszi lehetővé – nevezzük most a kánonon kívül eső műveket egységesen apokrif iratoknak.

Az apokrif iratok általános jellemzői:
- nem szemtanúk jegyezték le őket
- hiányoznak a korai kézirat bizonyítékok
- anakronizmusok jelenléte
- ténybeli hibák jelenléte (filozófiai, teológiai, földrajzi, történelmi tévedések)
- a tömeges másolatok hiánya
- az egyház atyák idézeteiben elvétve, vagy egyáltalán nem jelennek meg
- önellentmondások jelenléte
- nem rendelkeznek a kánoni könyveket jellemző „életet átformáló erővel.”

Az apokrif iratok már első olvasás után sem állják ki az összehasonlítás próbáját a kánonban szereplő iratokkal, annyira szembeötlő a minőségbeli különbség.

3. Az Origó cikk illusztárciójának szánt képről a szerző helytelenül állítja, hogy azon egy apokrif irat töredéke látható.
A képen az ún. John Rylands papirusz szerepel, amely a legrégebbi töredék János evangéliumából, a 2. század elejéről.
(Egyes vélekedések szerint a papirusz töredék az 1.századból származik)

Forrás:

4. Az Origo cikkében említett „Júdás evangéliumának” keletkezését a tudósok a 3.-4.-ik századra teszik.
Ezzel szemben a 4 evangélium vitathatatlanul 1. századi szemtanúk, azaz maguk az apostolok által lett lejegyezve.
(A cikk által említett evangéliumban Júdás nem árulóként szerepel, hanem Jézus küldetésének a beteljesítőjeként, illetve az egyetlen olyan tanítványként, aki megértette Isten akaratát.)
A kérdés jogos: ugyan miért adnánk hitelt egy olyan írásnak, amely a kérdéses események után több száz évvel íródott?
Júdás evangéliumával kapcsolatban kijelenthetjük, hogy az abban szereplő információk nem vetekedhetnek a 4 evangéliumban a Jézus életének szemtanúi által leírtak hitelességével.
Az evangéliumok egészen nyilvánvalóan árulónak és tolvajnak titulálják Júdást!
Ha Júdás valóban Jézust segítette volna a küldetésében, akkor a következő kérdéseket okvetlenül meg kellene tudni válaszolni azoknak, akik hisznek az ún. Júdás evangéliumában leírtaknak:
- Miért lopott Júdás a tanítványoktól? (János 12:6)
- Miért tartotta maga Jézus is árulónak őt? (Lukács 22:48)
- Miért pénzért cserébe árulta el Jézust? (Máté 27:2-4)
- Miért lett öngyilkos, ha önmagát a Jézus küldetésének beteljesítőjeként látta? (Máté 27:5)

5. Összefoglalva kijelenthetjük: az Újszövetség könyveit az teszi különlegessé, hogy a kereszténység központi Személyének, mondhatni főszereplőjének, Jézus Krisztus életének szemtanúi, illetve a szemtanúkhoz közeli emberek jegyezték le.
A római jogrend – amely alapján hazánkban jelenleg is folyik a bíráskodás – kimondja, hogy amennyiben egy szemtanúról bebizonyosodik, hogy szavahihető, a tanúvallomása akkor erővel bír, mintha mi is ott lettünk volna az általa elmondott események megtörténtekor, azaz perdöntő erővel bírnak.
Az apostolok által leírt Újszövetséget maguk az írók hitelesítik a saját életükkel, máig erkölcsi példát adva a számunkra.
Nem mellekésen pedig valamennyien vértanúhalált haltak – János apostol kivételével- az általuk hirdetett Jézusról szóló tanítások miatt. (János apostol száműzetésben halt meg Patmosz szigetén)
Az Újszövetségi kánont több, mint 5000 másolat és töredék, valamint az apostoli és egyház atyáktól származó több, mint 36.000 irat hitelesíti és egyben biztosít bennünket arról, hogy amit ma Újszövetségként olvasunk, az éppen azoknak a könyveknek és leveleknek a gyűjteménye, amelyeket az apostolok isteni ihletésre jegyeztek le.
A Biblia kiállta az idők próbáját, hiszen több mint 2000 éve támadják, vonják kérdőre, szedik ízekre és próbálják nevetségessé tenni az üzenetét, ennek ellenére senki sem tudott hibát találni benne.
Mindezek fényében tudománytalan, a tényeket figyelmen kívül hagyó állítás, miszerint az evangéliumok, vagy akár a teljes Újszövetség helytelenül, vagy hiányosan tudósít bennünket Jézus Krisztus életéről.
Ha az újszövetségi iratok tartalmának hitelességét megkérdőjelezzük, akkor ugyanezt meg kell tennünk az ókori irodalom valamennyi művével is.

Micsoda szenzáció, hogy az Újszövetség mégis megbízható tudósítás a történelem legjelentősebb életéről, Jézus Krisztus tetteiről, tanításairól, haláláról és feltámadásáról!

A Biblia minden idők legüldözöttebb, ugyanakkor legnagyobb példányszámban kinyomtatott műve.
Képes arra, hogy egy ember életét gyökeresen megváltoztassa, reményt adjon a nehézségekben, igazi örömet és békességet a szívünkbe.
Az én életemet megmentette.
Bárcsak előbb a kezembe vettem volna!
(a szerző teológus)

A cikk eredetiben elérhető: és

Források:

David W. Gooding, John C. Lennox: Küzdelem az élet értelméért III. rész.
Josh McDowell: Bizonyítékok a keresztény hit mellett
Hányan látták Jézust? -
Akik látták Jézust. -

Hozzászólások4wegdsv

20180713xiaoke
coach outlet online
malone souliers
ugg boots clearance
mulberry bags
christian louboutin sale
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
under armour outlet
oakley sunglasses wholesale
kate spade handbags
freshjive clothing
canada goose uk
cheap oakley sunglasses
coach outlet store online
harden vol 2
fingerlings monkey
air max 2018
michael kors outlet clearance
alexander mcqueen shoes
broncos jerseys
canada goose jackets
christian louboutin
pandora outlet
jordan shoes
air jordan shoes
brequet wathes
canada goose outlet sale
kate spade outlet store
oakley sunglasses wholesale
ugg boots
pandora jewelry
coach outlet store online
ugg boots clearance
coach factory outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet online
michael kors outlet clearance
canada goose
polo ralph lauren outlet
givenchy handbags
michael kors uk
jordan 32
pandora charms sale clearance
michael kors outlet online
coach factory outlet
jordan shoes
coach factory outlet
fendi handbags
canada goose outlet store
polo ralph lauren factory store
ralph lauren
ugg outlet online
kate spade new york
true religion jeans
pandora outlet
coach outlet store
coach outlet
cheap jordan shoes
michael kors outlet store
ray ban sunglasses outlet
cheap oakley sunglasses
uggs outlet online
michael kors uk
manolo blahnik
tory burch outlet store
kevin durant shoes
jordan shoes
nike outlet
cheap jordan shoes
pandora jewelry
adidas soccer shoes
ugg boots outlet
coach factory outlet
ugg boots clearance
canada goose
uggs canada
cheap ugg boots
michael kors outlet
coach outlet store online
calvin klein jeans
polo ralph lauren outlet online
kd 9
michael kors outlet
air jordan retro
michael kors handbags
pandora jewelry
kate spade handbags
coach outlet store
miu miu outlet
air jordan shoes
christian louboutin
nfl jersey wholesale
moncler
longchamp pas cher
ugg outlet online
coach outlet online
uggs outlet
canada goose outlet store
longchamp outlet online
canada goose jackets for women
michael kors outlet clearance
cheap jordan shoes
longchamp solde
coach factory outlet
barbour jackets outlet
coach factory outlet
christian louboutin sale
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
ralph lauren polo outlet
ugg outlet online
ray ban sunglasses outlet
canada goose outlet store
ugg boots
huf clothing
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
ugg boots clearance
swarovski crystal
coach outlet online coach factory outlet
jerseys wholesale
champion clothing
baltimore ravens jersey
cheap ray ban sunglasses
christian louboutin sale
michael kors outlet clearance
kate spade new york
polo ralph lauren outlet
jordan shoes
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
ugg outlet online
ray ban sunglasses sale
kate spade new york
polo ralph lauren shirts
pandora charms sale clearance
denver broncos jersey
ugg boots
kate spade outlet online
polo ralph lauren
jordan shoes
chloe outlet
nike nba jerseys
canada goose outlet store
polo ralph lauren outlet
canada goose
canada goose jackets
nike outlet store
cheap jordans
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren polo shirts
ugg boots on sale
burberry outlet stores
furla handbags
coach outlet store online
kate spade purses
canada goose jackets clearance
nike shoes on sale
air jordan shoes
ray ban sunglasses outlet
jordan shoes
fitflops sandals
jordan shoes
canada goose
coach factory outlet online
air max 90
pandora jewelry
lacoste outlet
belstaff jackets
canada goose
balenciaga sandals
adidas outlet store
supreme shirts
jimmy choo shoes
uggs outlet online
uggs outlet online
tory burch outlet store
supreme clothing
coach outlet store online
canada goose outlet store
canada goose outlet online
christian louboutin
harry winston jewelry
cheap jordan shoes
canada goose outlet
ray ban sunglasses outlet
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
ugg boots
polo ralph lauren shirts
off white outlet
coach outlet store
ralph lauren polo
fitflops shoes
cheap jordan shoes
oakley sunglasses sale
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
49ers jerseys
michael kors outlet clearance
ugg outlet
cheap jordan shoes
ugg boots clearance
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
air max 1
cheap jordan shoes
gentle monster sunglasses
pandora outlet
ugg outlet
polo pas cher
cheap ray ban sunglasses
canada goose jackets
pandora charms
audemars piguet watches
pandora outlet
air jordan shoes
supreme clothing uk
canada goose outlet store
polo outlet online store
lacoste pas cher
michael kors outlet clearance
chopard jewelry
christian louboutin sale
tory burch outlet online
longchamp pas cher
coach outlet
cheap jordan shoes
dsquared2 jeans
canada goose outlet store
bape clothing
isabel marant outlet
ralph lauren outlet online
michael kors handbags
michael kors outlet clearance
kate spade new york
christian louboutin
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin
canada goose outlet
ugg boots outlet
canada goose outlet
bcbg dresses
brequet wathes
ralph lauren polo
ugg outlet,ugg outlet stores
coach factory outlet
christian louboutin sale
canada goose uk
kate spade
true religion outlet store
ugg boots for women
pandora charms outlet
coach outlet store online
canada goose outlet online
coach factory outlet
kate spade purses
alife clothing
pandora jewelry outlet
ralph lauren
carrera sunglasses
san antonio spurs jersey
polo ralph lauren
canada goose uk
diesel jeans
coach factory outlet
james harden jerseys
ralph lauren outlet
air jordan shoes
coach outlet store online
broncos jersey
pandora charms
light up shoes
nba jerseys wholesale
air max 97
swarovski jewellery
true religion jeans sale
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
canada goose jackets sale
michael kors outlet online
kate spade outlet store
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet online
longchamp pliage
nike revolution
coach outlet store
ugg outlet
kate spade outlet online
oakley sunglasses wholesale
coach handbags online outlet
fossil watches
ralph lauren outlet
isabel marant shoes
jordan shoes
ugg boots on sale 70% off
cheap air jordans
ray-ban sunglasses
nike pegasus
polo ralph lauren shirts
tory burch handbags
coach outlet online
oakley sunglasses wholesale
cheap air jordans
uggs outlet online
canada goose outlet online
polo outlet
coach factory outlet online
christian louboutin
kyrie 4
basketball sneakers
kate spade handbags
coach outlet store online
coach factory outlet
cheap air jordans
true religion jeans sale
michael kors outlet
pandora jewelry
jordan shoes
cheap jordans
suicoke sandals
canada goose jackets
guess factory
coach outlet store online
kate spade
michael kors outlet clearance
cheap jordans
ralph lauren shirts
michael kors outlet clearance
moncler outlet
coach factory outlet
nhl jerseys wholesale
coach outlet store online
true religion outlet store
hermes online
gucci outlet online
cheap jordans
chloe sunglassess
michael kors uk
polo ralph lauren outlet online
michael kors online
polo ralph lauren shirts
nfl jerseys
pandora jewelry
nhl jerseys for sale
g-star jeans
air jordan shoes
coach outlet store online
true religion jeans for men
canada goose jackets
uggs outlet
air max 90
ralph lauren
uggs outlet online
ugg outlet store
air jordan shoes
coach outlet online
ralph lauren outlet
michael kors outlet online
cheap jordans
kate spade
michael kors outlet online
bulgari jewelry
michael kors outlet clearance
canada goose outlet store
balmain jeans
prada shoes on sale
kate spade sale
christian louboutin
pandora charms
nike trainers
ugg boots
canada goose outlet online
michael kors bags
ray ban sunglasses outlet
chrome hearts clothing
nike outlet online
cheap uggs
oakley sunglasses wholesale
canada goose jackets outlet
swarovski crystal
canada goose outlet online
canada goose coats
cheap oakley sunglasses
chrome hearts sunglasses
cheap ray bans
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
pandora outlet
canada goose jackets
coach outlet store online
mbt shoes outlet
kd 10 elite
michael kors factory outlet
coach factory outlet
air jordan shoes
houston texans jersey
moncler coats
ugg boots
coach factory outlet
mac outlet
christian louboutin
adidas outlet store
cheap jordan shoes
canada goose
coach factory outlet
ugg boots on sale
polo ralph lauren
bally shoes
adidas shoes
ralph lauren outlet
ugg boots
jerseys from china
polo ralph lauren outlet online
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
adidas crazy
adidas shoes
burberry outlet sale online
a bathing ape
kate spade purses
cheap ugg boots
polo ralph lauren outlet
basketball jerseys
kate spade handbags
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
colts jersey
kevin durant jerseys
nike factory shoes
10 deep clothing
nike shoes on sale
ray ban outlet
air more uptempo
ugg outlet store
michael kors outlet online
pandora jewelry
kate spade handbags
cheap michael kors handbags
cheap oakley sunglasses
karen millen dresses
ugg boots
arcteryx jacket
pandora jewelry
givenchy jewelry
nfl jerseys wholesale
kate spade
coach factory outlet
tory burch sandals
michael kors
cheap ugg boots
uggs outlet
michael kors outlet clearance
armani exchange
cheap jordan shoes
oakley sunglasses wholesale
barbour mens jackets
mlb jerseys wholesale
cheap jordans
coach factory outlet
cheap air jordans
tag heuer watches
cheap air jordans
polo ralph lauren outlet online
moncler coats
jimmy choo sunglasses
canada goose outlet store
stuart weitzman shoes
golden state warriors jersey
coach outlet
uggs on sale
michael kors outlet clearance
kate spade purses
pandora outlet
canada goose outlet online
kate spade handbags
coach outlet canada
polo outlet
louboutin shoes
ray ban sunglasses outlet
cheap jordan shoes
ralph lauren
ralph lauren factory store
air jordan shoesmeadc

michael kors
Nike Air Max 2017
ugg boots
michael kors outlet
pandora deutschland
kate spade handbags
Prada bags
Jared Jewelry - Official
Prada Outlet
michael kors outlet online
Longchamp tote
snow boots uk
snow boots
pandora jewelry
baseball jerseys
nike jordan shoes
prada outlet woodbury
Burberry Shirt - Official
discount oakley sunglasses
Nike Air Force 1 Homme
kate spade
prada sunglasses
ray-ban aviator
official kate spade website
official coach outlet site
Kay Jewelers - Official
swatch watch
pandora uk
michael kors
coach outlet online
ray ban justin
burberry purse
michael kors outlet online
Sunglasses outlet sale
Nike Air Max
puma outlet
burberry outlet
pandora uk
mens sunglasses
nike air max 95
Longchamp outlet
michael kors bags
ray ban sunglasses sale
Jewelry Armoire - Official
basketball jerseys
louis vuitton purse
michael kors outlet online
birkenstock outlet
puma sneakers sale
puma outlet online
coach outlet online sale
kate spade wallet outlet
Ray Ban sunglasses
pandora jewelry sale
Air Max Enfants
Dreamland Jewelry - Official
Coach Sunglasses Outlet
birkenstock sandals
pandora rings
80's Fashion
ralph lauren polo
prada outlet online
Hermes Outlet
Wholesale Outlet Sale
official chrome hearts
chrome store
prada online
citizen watches
Watches
Nike Air Jordan Enfants
birkenstock sandals
Nike Free Run
rayban prescription sunglasses
Prada Sunglasses - Official
yeezy shoes
pandora rings uk
michael kors outlet online
sunglasses outlet
birkenstock gizeh
ẩm thực
Nike Air Max Chase
nflshop com
Jewelry Armoire - Official
michael kors purses
pandora jewelry uk
Nike Air Jordan enfants
ugg boots
birkenstock uk
nike huarache shoes
canada goose sale
pandora uk
michael kors outlet online
Nike Air Max 90
michael kors outlet online
Nike Air Max Enfant
breitling watches
Nike Air Max
kanye west shoes
kate spade outlet
Nike Jordans
canada goose sale online
coach tennis shoes
Air Jordan 10
michael kors
fulam shoes
pandora sale
kate spade handbags
Nike Air Jordan
puma outlet
louis vuitton us
Air Max Enfants
Nike Shox R3
Diamond Rings - Official
Nike Air Max 180
omega watches
puma sneakers
louis vuitton australia
articles
under armour outlet
prada purses
Adamson
Online Oyun
Nike Free 3.0
kate spade outlet online
chanel bag
Nike Free
coach outlet
sunglasses
puma shoes
sunglasses
timberland shoes
homepage keywords
michael kors outlet online
football jerseys
Lisinopril 10mg Us
Add Your Link Free
Nike Air Max Enfant
puma sneakers
michael kors us
Air Max 95
coach factory outlet
Nike Air Max 90
BURBERRYburberry australia
Wave Prophecy 2 Shoes
Jordan Fusion Femme
pandora charms
puma sneakers outlet
Pharmacy Discount Network
louis vuitton outlet online
rolex watch
Premier Jewelry. - Official
pandora jewelry
michael kors outlet
yeezy boost 350 shoes
Air Jordan Retro 3
gucci watches
pandora uk
Nike Schuhe Herren
coach australia
Wedding Rings- Official
Air Max 180 Homme
Doxycycline
ray ban polarized sunglasses
ray ban sunglasses
hermes bag
nike shox
payless shoes
yeezy boost 350
Oakley Sunglasses
hermes belt
birkenstock
payless near me
mcm outlet online
ray-ban sunglasses
Air Max 180
michael kors outlet
Air Jordan Homme
Oakley Sunglasses
tiffany co
Prada Bags
wayfarer sunglasses
burberry outlet online
Nike Air Max
Oakley Sunglasses
louis vuitton outlet online
ray ban shop
polo outlet online
Air Jordan Fly 23
pandora rings
mk outlet online
pandora uk
ray ban outlet
birkenstock outlet
Nike Air Jordan Enfants
Jared Jewelry - Official
abercrombie canada
coach outlet online
Engagement Rings - Official
Abercrombie Fitch
pandoracharms
kate spade bags
burberry australia
yeezy boost 350 white
michele watch
michael kors outlet
ua shoes
ray ban wayfarer
Air Max 180
burberry outlet
Nike Air Max 90 pas cher france
michael kors outlet
coach australia
nbastore
Nike Air Max 1
Nike Hyperdunk Shoes
nike shoes
ray ban sunglasses
kate spade outlet
coachs outlet
Nike Air Max 90 Mes
softball jerseys
prada handbags
michael kors watches
Prada Shoes - Official
Prada Shoes - Official
michael kors
louis vuitton
Nike Blazer Femmes
Wave Prophecy 2 Shoes
fake sunglasses
michael kors bags
Air Jordan Enfant
kate spade outlet
tiffany co
ray ban outlet
hermes outlet
birkenstock
coach bags
michael kors outlet
pandora charms
The Retail Compliance Association
spendless shoes
coach outlet online
yeezy boost 350 shoes
prada online
basketball jerseys
Nike Air Max 2017
prada sale
Nike Air Max
ray-ban glasses
louis vuitton outlet online
nike shox
tracking ups
Jimmy Choo Shoes
salomon sneakers
pandora charms sale
Air Max 90
kate spade outlet
Nike Free
ugg uk
rayban prescription glasses
prada outlet online
nike free shoes
pandora.com
michael kors australia official
Nike Zoom
Kate Spade - Online Sale
ray ban online
ray ban outlet
official michael kors
hockey jerseys
hermes bag
ray ban sunglasses outlet
nike outlet shoes
ray ban sale
nike running shoes
michael kors outlet online
ray-Ban sunglasses
prada outlet bags
ray ban frames
outlet sale
pandora charms sale clearance
football jerseys
Promise Rings - Official
burberry scarf
louis vuitton outlet
ray ban sunglasses
pandora rings
birkenstock sandals
ray ban wayfarer sunglasses
pandora charms
puma oulet sale
payless shoes
Nike Air Max
Green Cleaned
Nike Air Max 2017
pandora rings
Nike Air Max 2017
coach outlet online
Nike Air Jordan Homme
birkenstock sandals
louis vuitton bags
payless shoes
nike store
Jordan Flight 45 Femme
michael kors outlet bags
louis vuitton outlet online
Air Jordan Femme
Air Max 1 Homme
nike jordan shoes
Air Max 180
Pandora Bracelet - Official
louis vuitton outlet
michael kors
Nike KD 8
boulder shoes sew repair
coach usa online
burberry outlet
kate spade purses
Rolex Watch
moncler outlet
Air Max 90 Femme
backlink
Nike Boots
Premier Jewelry - Official
chrome store
prada outlet online
north face sale
moncler sale
ralph lauren sale
Zales Jewelry
Salomon Speedcross Shoes
hermes belt
Michael Kors Handbags Outlet Sale
ray ban uk
shoes sale
sunglasses sm
Nike Air Jordan Enfants
michael kors outlet
ray ban outlet
ray ban clubmaster sunglasses
Kruz-graphix
shop mlb
hermes outlet
poly sunglasses
michael kors
evbid
pandora bracelets charms
Wine
Nike Air Jordan Enfants
coach outlet
coach outlet
payless shoes online
Lifestyle
Air Max 90 Femme
chrome store
Nike Air Max Femme
diesel watches
birkenstock
ugg uk
Air Jordan 11 Femme
burberry outlet
michael kors watches
yeezy shoes
birkenstock outlet
pandora uk
timberland boots
skechers shoes
Nike Free
Celine Outlet Sale
Nike Air Jordan
spades uk
pandora necklaces
michael kors
Nike Air Force
michael kors uk online
burberry outlet sale
under armour shoes
puma suede outlet
louboutin shoes
kate spade outlet store
payless shoes
Nike Dunk SB Low
kate spade outlet
ray ban erika
Nike Free Run
oakley holbrook.
under armour stock
casio watches
Adidas Outlet
celine outlet online
sunglasses hut
hot dor
oakley frogskins sunglasses
kate spade
Brighton Jewelry - Official
burberry australia
seiko watches
puma sneakers online
Cartier Watches
puma shoes
prada us
coach handbags sale
trazodone100mg
Coach Handbags
kate spade italy
burberry outlet online
rayban sunglasses
burberry outlet canada
prada outlet sale
birkenstock sandals
Nike Air Jordan Enfants
nike running
pandora rings
oakley sunglasses
prada outlet
timberland outlet
sunglasses store
official michael kors
top sunglasses
moncler jacket
moncler us
yeezy boots 350
ray ban sunglasses
Nike Free Run
Dreamland Jewelry - Official
ray ban shop
Nike Air Max 1
Nike Free
Prada Sunglasses - Official
piumini moncler replica
burberry scarf
puma outlet
puma suede
coach outlet online
the beat
Nike Schuhe Damen
michael kors bags
coach watches
kate spade outlet online
puma outlet
Burberry Australia
pandora sale
myhermes parcel shop
michael kors
baseball jerseys
clb shoes sale
Brighton Jewelry - Official
michael kors outlet
Hugo Boss Store
sunglasses
coach carter
gel kayano
Nike Air Max Couple
coach outlet store
coach outlet us
Chanel Outlet
coach sale
chrome store canada
under armour
handbags online sale
prada wallet men
birkenstock canada
ray-ban eyeglasses
Nike Air Max 2017
kate spade outlet
moncler outlet
Michael Kors Outlet
michael kors
Nike Air Jordan Enfants
prada outlet online
me adc8.24meadc

Jewelry Armoire - Official
Zales Jewelry
fake sunglasses
chrome store
prada wallet men
ray ban clubmaster sunglasses
ray ban sunglasses outlet
pandora charms
oakley sunglasses
Kate Spade - Online Sale
puma sneakers
Nike Air Max 1
Salomon Speedcross Shoes
under armour shoes
Prada Outlet
coach sale
official coach outlet site
yeezy shoes
Jordan Fusion Femme
coach outlet store
burberry scarf
ray ban online
under armour
pandora bracelets charms
moncler jacket
moncler sale
hermes bag
michael kors bags
sunglasses
Air Max 90
Nike Air Jordan Enfants
ray ban outlet
Air Jordan 10
burberry purse
Air Jordan Homme
pandora jewelry
ugg boots
payless shoes
citizen watches
prada online
puma outlet
trazodone100mg
Nike Air Max Femme
puma suede
top sunglasses
coach outlet online
Nike Air Jordan
puma outlet online
kate spade handbags
prada outlet bags
snow boots uk
coach outlet
michael kors watches
Diamond Rings - Official
Coach outlet online
coach outlet
prada outlet
nbastore
Air Max Enfants
basketball jerseys
michael kors outlet online
pandora rings
birkenstock uk
chanel bag
puma sneakers online
kate spade outlet
Pandora Bracelet - Official
rayban sunglasses
Prada Shoes - Official
homepage keywords
Nike Air Max Enfant
prada sunglasses
piumini moncler replica
michael kors
pandora.com
Nike Hyperdunk Shoes
Nike Boots
michael kors us
Adidas Outlet
Online Oyun
coach outlet online
Nike Air Force 1 Homme
michele watch
birkenstock canada
poly sunglasses
coach outlet online
pandora rings
Dreamland Jewelry - Official
birkenstock
ray ban uk
pandora uk
baseball jerseys
puma outlet
Air Jordan Fly 23
pandora charms sale clearance
Nike Air Max
Air Jordan Retro 3
kate spade outlet online
ugg uk
kate spade bags
shop mlb
michael kors uk online
handbags online sale
ray ban shop
louis vuitton
Nike Air Jordan Enfants
Jimmy Choo Shoes
pandora charms sale
payless shoes
birkenstock sandals
michael kors bags
Nike Air Max 90 pas cher france
Oakley Sunglasses
spendless shoes
birkenstock outlet
moncler outlet
ray-ban aviator
pandora sale
birkenstock sandals
The Retail Compliance Association
michael kors australia official
coach tennis shoes
chrome store
michael kors purses
Cartier Watches
discount oakley sunglasses
Nike Air Max Enfant
Nike Air Max 90
kate spade
puma outlet
michael kors outlet online
prada online
Longchamp tote
Prada bags
puma shoes
yeezy boost 350
nike running shoes
official chrome hearts
nike shox
prada outlet woodbury
pandora rings
coach usa online
birkenstock
Jordan Flight 45 Femme
ray ban sunglasses sale
nike shox
pandora uk
birkenstock sandals
ray ban frames
louis vuitton purse
Doxycycline
michael kors outlet online
burberry australia
michael kors outlet online
Nike Air Max 90
basketball jerseys
oakley holbrook.
coach carter
Sunglasses outlet sale
tracking ups
kate spade outlet
Oakley Sunglasses
Nike Free
ray ban sunglasses
prada us
michael kors
omega watches
louis vuitton outlet online
puma outlet
gucci watches
Air Max 95
ẩm thực
moncler outlet
canada goose sale online
pandora deutschland
Air Max Enfants
Lisinopril 10mg Us
polo outlet online
Nike Air Jordan Enfants
outlet sale
ray ban outlet
michael kors outlet
Nike Air Max 1
baseball jerseys
kate spade purses
hot dor
kate spade outlet
michael kors outlet online
nike air max 95
moncler us
pandora uk
Brighton Jewelry - Official
Wave Prophecy 2 Shoes
ray ban outlet
nflshop com
Wedding Rings- Official
Nike Free
michael kors outlet online
Nike Shox R3
mcm outlet online
Nike Free Run
Nike Free
Nike Air Max
sunglasses outlet
Nike Air Jordan Homme
rolex watch
yeezy boost 350 white
birkenstock gizeh
nike running
Nike Air Max 2017
Nike Air Max 2017
Air Max 180
coach outlet us
coach factory outlet
pandora rings
hermes belt
Nike Air Max 2017
puma shoes
Nike Dunk SB Low
louboutin shoes
Nike Schuhe Herren
yeezy boost 350 shoes
burberry outlet online
prada outlet online
ray-ban eyeglasses
Nike Air Max Chase
Nike Air Max 90 Mes
louis vuitton outlet
Wholesale Outlet Sale
yeezy boost 350 shoes
michael kors outlet
Prada Sunglasses - Official
BURBERRYburberry australia
michael kors outlet
ray-ban glasses
Prada Bags
nike jordan shoes
canada goose sale
michael kors outlet
burberry australia
tiffany co
celine outlet online
Burberry Shirt - Official
pandora charms
skechers shoes
snow boots
sunglasses sm
Nike Air Jordan Enfants
coach outlet
ray ban sunglasses
pandora uk
Jared Jewelry - Official
michael kors outlet online
chrome store
Nike KD 8
ray-ban sunglasses
kate spade outlet
louis vuitton australia
sunglasses
puma suede outlet
pandora jewelry uk
hermes bag
Nike Zoom
Nike Air Jordan Enfants
ugg uk
oakley frogskins sunglasses
coach outlet online
spades uk
breitling watches
kate spade
hockey jerseys
Pharmacy Discount Network
Kay Jewelers - Official
timberland boots
coach bags
prada outlet online
timberland outlet
pandora jewelry sale
birkenstock outlet
Nike Free Run
ralph lauren sale
kate spade outlet store
ray ban polarized sunglasses
pandora jewelry
puma sneakers
louis vuitton bags
clb shoes sale
rayban prescription glasses
burberry outlet
coach australia
burberry outlet online
Michael Kors Outlet
Prada Sunglasses - Official
hermes belt
Jared Jewelry - Official
ralph lauren polo
sunglasses hut
burberry outlet
under armour stock
Nike Free
abercrombie canada
burberry scarf
casio watches
Promise Rings - Official
Nike Schuhe Damen
wayfarer sunglasses
pandora charms
Wave Prophecy 2 Shoes
Air Max 90 Femme
pandora uk
Premier Jewelry. - Official
puma oulet sale
ray ban justin
ray-Ban sunglasses
coach outlet online
boulder shoes sew repair
KRUZ-GRAPHIX,wordpress
michael kors outlet
nike outlet shoes
Nike Air Max 2017
Abercrombie Fitch
yeezy shoes
Air Max 180
mens sunglasses
Celine Outlet Sale
kanye west shoes
michael kors bags
ua shoes
ray ban erika
prada handbags
payless shoes online
official kate spade website
coach outlet online
pandora rings
pandoracharms
pandora rings uk
Coach Sunglasses Outlet
balenciaga outlet
Engagement Rings - Official
Nike Air Max 180
official michael kors
Ray Ban sunglasses
shoes sale
Nike Air Max
Air Max 180
burberry outlet
Dreamland Jewelry - Official
birkenstock sandals
birkenstock
Nike Air Max Couple
coach outlet online
prada outlet online
louis vuitton outlet online
Nike Air Jordan
gel kayano
official michael kors
michael kors outlet bags
Hugo Boss Store
payless shoes
Premier Jewelry - Official
ray ban outlet
Coach Handbags
pandora sale
coach watches
nike store
football jerseys
louis vuitton outlet online
coach outlet online sale
Add Your Link Free
backlink
louis vuitton us
michael kors
Nike Air Jordan Enfants
michael kors
Michael Kors Handbags Outlet Sale
kate spade outlet online
Green Cleaned
ugg boots
sunglasses
Nike Blazer Femmes
evbid
Wine
coach outlet
birkenstock outlet
Burberry Australia
payless near me
Chanel Outlet
north face sale
Nike Air Max
Prada Shoes - Official
michael kors outlet
ray ban wayfarer sunglasses
Oakley Sunglasses
puma sneakers outlet
payless shoes
nike free shoes
diesel watches
burberry outlet canada
prada sale
puma sneakers sale
louis vuitton outlet
Air Max 180 Homme
Jewelry Armoire - Official
coach handbags sale
Hermes Outlet
timberland shoes
Nike Air Max 2017
coachs outlet
louis vuitton outlet online
Nike Jordans
football jerseys
burberry outlet sale
Nike Free 3.0
michael kors outlet online
ray ban wayfarer
ray ban sunglasses
Rolex Watch
michael kors
michael kors
nike huarache shoes
ray ban sale
Adamson
pandora necklaces
kate spade italy
coach australia
pandora uk
pandora uk
swatch watch
michael kors watches
michael kors
rayban prescription sunglasses
Brighton Jewelry - Official
prada outlet online
Nike Air Force
michael kors outlet
fulam shoes
softball jerseys
Nike Air Max
balenciaga us
Air Max 1 Homme
michael kors
Watches
Air Jordan Enfant
chrome store canada
sunglasses store
coach outlet
michael kors outlet
Nike Free Run
mk outlet online
michael kors outlet
the beat
seiko watches
michael kors
Lifestyle
Air Max 90 Femme
hermes outlet
Nike Air Jordan enfants
hermes outlet
prada purses
kate spade outlet
nike jordan shoes
salomon sneakers
yeezy boots 350
ray ban sunglasses
kate spade handbags
prada outlet sale
Air Jordan 11 Femme
80's Fashion
Air Jordan Femme
birkenstock sandals
kate spade wallet outlet
articles
kate spade outlet
tiffany co
myhermes parcel shop
burberry outlet
Longchamp outlet
nike shoes
under armour outlet
ray ban shop
me adc8.5Szia Pipacsvirág!

Sokszor mondom, hogy a vallás nem = a kereszténységgel.
Azon emberek többsége nem keresztény, akik annak mondják magukat. Ők azok, akikben nincs szeretet mások felé.( legyen az cigány, zsidó, színes bőrű, másképpen gondolkodó, stb.)
Az embereknek fogalmuk sincs róla, mit jelent a keresztény szó. Ezt jelenti: Krisztus követője.
Magyarország nem keresztény ország. Csak névleg az. A vallás egy hamis álca...

Igen, meggyőződésem, hogy a Mária jelenések démoni csalások!
Az ördögnek mindegy, miben hisznek a "keresztények".
Ő örül annak, ha a templomok tele vannak szenteket, pápákat, szobrokat, liturgiákat, hagyományokat, Szűz Máriát, esetleg angyalokat imádó hívőkkel.
Sátán imádja a vallásos embereket! Mert az ő lelkük végül hozzá kerül.
Neki az az érdeke és célja, hogy az emberek ne forduljanak oda Jézus Krisztushoz és soha ne fogadják el Őt, mint a személyes Megváltójukat.
Érted a család lényegét? Ezért annyira hatékony és gonosz.
Mária senkit sem képes megmenteni. Ő "csak" egy ember. Nem a megváltó, nem képes közbenjárni, semmi szerepe nincs az ember lelkét illetően.

"És nincsen senkiben másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartatnunk." ApCsel.4:12
"Monda neki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam." Ján.14:6

Na ezért mondom, hogy a Biblia a leghatékonyabb szellemi szűrő.

A beharangozott cikket még sajnos el sem kezdtem, mert tegnap nem ide írtam.
De ha ma lesz egy órám, akkor megcsinálom. Egyébként a szívemen van! :-)
Áldott és túlélhető napot kívánok sok szeretettel.

Ja egy kérdés: Mit gondolsz a torinó lepelről? Hamis, vagy valódi? (Vigyázz, beugratós kérdés! A Biblia alapján ez is tudható) :-)))Aztaaa!

Látom, jó kis beszélgetések folytak itt, amíg én dolgoztam!
Ez nem igazság!!!
Olyan szívesen itt lettem volna veletek.
Sajnos hamarosan megyek aludni, mert holnap megint korán kelek.
Kedves Pipacsvirág, Kezdet, Klára és aki még itt van: áldott és békés estét kívánok nektek szeretettel! :-)Kedves Pipacsvirág!

Nem kell, hogy mindenki barátságos legyen velünk!
Egyáltalán nem neheztelek Klárára, hiszen csak a véleményét közölte!
Nem hinném, hogy erőfeszítéseket kellene tennem, hogy megpróbáljam meggyőzni, rosszul látja a dolgokat velem kapcsolatban.
Felnőtt ember, aki el tudja dönteni, mit gondoljon.
A bírája pedig nem én vagyok.
Nagyon szép estét kívánok neked!Kedves Klára!

Semmiképpen sem sértésnek szántam az "eszement helyet", hiszen nem a Secret oldalra céloztam, hanem a cikkem alatti kommentekre! :-)
Távol áll tőlem mások becsmérlése.
Egyébként pedig a legnagyobb bolond én vagyok!
"Mert úgy vélem, hogy az Isten minket, az apostolokat, utolsókul állított, mintegy halálra szántakul: mert látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek.
Mi bolondok a Krisztusért, ti pedig bölcsek a Krisztusban; mi erőtlenek, ti pedig erősek; ti dicsőségesek, mi pedig gyalázatosak.
Mindezideig éhezünk is, szomjúhozunk is, mezítelenkedünk is, bántalmaztatunk is, bujdosunk is,
Fáradozunk is, tulajdon kezünkkel munkálkodván; ha szidalommal illettetünk, jót kívánunk; ha háborúságot szenvedünk, békességgel tűrjük;
Ha gyaláztatunk, könyörgünk: szinte a világ szemetjévé lettünk, mindeneknek söpredékévé egész mostanig." 1 Kor. 4:9-13

Már Pál apostollal is így bántak. (pont ahogy te velem, méghozzá ok nélkül)
Sajnálom, hogy ezt szűrted le a mondanivalómból.
Bizonyára figyelmen kívül hagytad a pozitív gondolataimat. :-)
Szép estét kívánok és békét a szívedbe!Átváltozás, sátán...

Sátánban nem maradt semmi jó, ő egyszerűen hazudik. Mégpedig úgy hazudik, hogy amit mond, annak a nagy része igaz, de a lényeget illetően félrevezet.
Ő készakarva csapja be az embert.
"Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja." János 8:44

Hamis apostolok pedig mindig is voltak, most is vannak és ezután is lesznek.
Ők nem a Biblia üzenetét prédikálják.
Sajnos személyesen is ismerek ilyen embert.
És ismét elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy csak egy üzenete van a Könyvnek! :-)

Ami a felismerést illeti, valóban Szent Szellem is kijelent dolgokat a hívőnek, illetve a Biblia igazságai a mérve, amelyen mérhetem a vizsgált kijelentést.
Gyermekien egyszerű leleplezni a hamis tanítókat. (Két perc után megmondom, ki van rendben és ki nincs.)

10 parancsolat.
Isten ezt már a bukott embernek adta.
Miért?
1. Hogy bemutassa a saját jellemét.
2. Adjon egy abszolút mércét, amely alapján a bűnözők számon kérhetőek, azaz létrehozta az emberi "igazságszolgáltatás" alapjait. (védelem a gyengébbeknek)
3. Ráébressze az embert, hogy nem képes megfelelni a 10 parancsolatnak és ezért a Megváltás felé forduljanak.
4. Felerősítse a lelkiismeretet a törvény tudása által. (a lelkiismeret Isten szívünkbe írt törvénye)
5. A nem hívő emberek ítéletének lesz az alapja.

Nagyon szép estét kívánok neked, kedves Pipacsvirág és a többieknek, akik idetévednek erre az eszement helyre! :-)Sziasztok!

Hú, hát itt történtek dolgok, mióta nem voltam! :-)
Így elég nehéz bekapcsolódni a beszélgetésbe, mert olyan sok jó dolgot írtatok.

Kedves Pipacsvirág!
Gondolom erre a részre gondoltál: "Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává." 2 Kor. 11:14
Ha ismered a Bibliát, nagyon könnyű leleplezni a hamis tanításokat, illetve a gonosz szellemi erőket.
Erről nagyon sokat lehetne beszélni.

"A Biblia - mint szöveg - csakis egyféleképpen értelmezhető? Tudtommal könyvtári terjedelműek azok a tanulmányok, amik újra és újra részekre, ízekre szedik a Bibliát, s egy-egy részletét más megvilágításba helyezik."

A résztanításokat illetően mindig is voltak viták, kedves Pipacsvirág!
De a Biblia lényegi üzenetét, célját illetően mindenki egyetért! A fő üzenet a bűnös ember megváltása, kegyelemből történő megmentése. Ez sosem volt kérdéses, legfeljebb azoknak, aki nem ismerik a Könyvet.
Vannak úgynevezett kategorikus tanok, hitelvek, amelyek szintén nem képezik vita tárgyát.
Igazándiból apróbb, jelentéktelenebb résztanításokon mennek viták az egyes felekezetek között, de ezek a témák nem érintik a lényeget.
Abban minden keresztény egyetért, hogy kicsoda Isten, mi a megváltás, mi az ember helyzete, hogyan működik a világ, vagy éppen, mi fog történni a halál után.
Egyszóval a Biblia célja az ember megmentése. És ezt a célt nem vétette el több ezer éven át. (én is megmenekültem)

Ezért nem mindegy, hogy ismerjük-e a mondanivalóját.
Ezért makacskodtam Leire-vel és az ő értelmezésével kapcsolatban.
Nem az a lényeg, hogy mi mit gondolunk az üzenetről, hanem az, hogy mi az üzenet! Az pedig nagyon egyértelmű, félreérthetetlen!
Összefoglalva ez a Biblia üzenete:
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen." János 3:16
Ennyi. :-)

Kedves Kezdet!

Egyáltalán nem baj, hogy másban hiszünk. Engem legalábbis nem bánt! :-)
Istennek azonban nincs sötét arca és sátánhoz sincs semmi köze, mióta ez a kérub elárulta Őt és ellene fordult.
Isten nem duális. Őbenne nincs semmi gonosz.
A gonosz akkor jelenik meg, amikor egy lény elhagyja a Teremtőjét! Mint ahogy önmagában sötétség sincs. A sötétség a fény hiánya. A gonosz Isten hiánya.
Lucifer úgy lett gonosszá, hogy kilépett Isten jelenlétéből, azaz fellázadt ellene.
Aztán az ember követte a bukott angyalt ebben a lázadásban.
A gonosz így lépett be a világunkba.

Most mennem kell sajnos!
Áldott napot nektek!!!Kedves Leire!

Bocsánat, hogy ennyire megcsúszva válaszolok.
Igen, sajnos nekem is az az élményem, mintha nem ugyanazt a nyelvet beszélnénk! :-(
Ok, ebben látom a felelősségemet. Látom, hol a probléma, amit már írtam is neked, hogy egészen más a világképünk, nyilván a gondolkodásunk is, ezért egyes szavak jelentését másképpen definiáljuk.
Az analitikus (elemző és ezért következtetésekre képes) gondolkodásunkat pedig sokszor nem alkalmazzuk.

Igazán röstellem, hogy újra elő kell vennem a kijelentésedet, de szeretném megmutatni, miért ragaszkodtam ahhoz, hogy megértsd, miért fontos a szavak jelentése és a helyes következtetések levonása.

"" Ne várj tőlem nagyon "szakmai" hozzászólást. Az az igazság, a Bibliával kapcsolatos ismereteim eléggé hiányosak, sosem merültem el benne annyira mélyen ezért nem is szeretném a hozzáértőt játszani. Természetesen a lényegét értem, sőt a különböző felekezetek hite illetve inkább elvei közötti különbözőségeket is."

Itt azt írtad, hogy ismered a Biblia lényegét!
Erre én feltettem neked a kérdést: " Elmondanád, hogy szerinted mi az üzenete? "
Minden könyvnek, minden történetnek van egy üzenete a számunkra! Tudod, amit Te magad is említettél: a LÉNYEG!

Ezek után Te leírtad, azt amit a lényegnek, az üzenetnek gondolsz.

Válaszul azt írtam neked, hogy tévedsz, mert a Bibliának nem az az üzenete, nem az a lényege, amit Te annak gondolsz!

Valamit meg kell értened!
Egy történet lányege nem az, amit Te leszűrsz belőle, hanem az, amit a szerző az ő szándéka szerint beleírt.
Minden könyv céllal íródik!
A Biblia sem kivétel ez alól!
Egyszóval nem az a lényeg, mit gondolunk az üzenetéről, hanem az, hogy mi a valódi üzenete!

Innentől vált elcsúszottá a kommunikációnk.

Aztán feltettem kérdéseket, például a karmával kapcsolatban, amelyekre nem válaszoltál semmiféle konkrétummal.
Tudod: Ki a karma, hogyan működik, hogyan jött létre, mi a mércéje, stb.
Szerettem volna olvasni, mit gondolsz erről a dologról és nagyon érdekelt, hogy mi alapján hiszel benne, de csak szubjektív élményeket említettél, amelyek nem tekinthetők bizonyítéknak.
Nyilván itt definiálni kell, mit értünk bizonyíték alatt.

Az a baj, hogy az emberek többsége nem tudja, mi a Biblia, nem tudja, ki Jézus Krisztus, sem azt, hogy mit jelent kereszténynek lenni.
Az emberek nem ismerik sem a történelmet, sem a filozófiát.
De ennél sokkal nagyobb baj, hogy ennek ellenére úgy tesznek, mintha mindezeket ismernék! :-(
A legtöbben úgy mondanak véleményt, hogy nincs valós ismeretük ezekben a témákban.
Hidd el, nem véletlenül szoktam kérdezni, mert pár válaszból azonnal látszik, hogy van-e valós ismeret az illető mögött, vagy csak közhelyeket, másoktól szolgai módon átvett véleményeket szajkóz.

Szeretem az embereket! Sokkal jobban szeretem őket annál, mint, hogy ne hívjam fel a figyelmüket az igazságra.
A győzködés, azonban nem az én világom.
Elmondom, amire jutottam és utána már nem az én felelősségem az, hogy miként dönt a másik ember.

Ezért mondtam el neked, hogy tévedsz a Biblia üzenetével, a lényegével, a céljával, stb. kapcsolatban!

Nem lenne sokkal becsületesebb a részedről, ha beismernéd?
Nem lenne sokkal dicsőségesebb azt mondani, hogy figyelj, Zarándok, valóban nem tudtam, hogy mi a Biblia, hiszen sosem olvastam el rendesen.
És azt sem tudom, mit jelent kereszténynek lenni!
Nem tudom, ki a karma, fogalmam sincs, hogyan működik, honnan van, stb.

Hidd el, nem nekem fontos mindez, hanem neked, kedves Leire!!!
A szívednek szüksége van rá, hogy ne keményítsd meg, amikor az igazságról gondolkodsz.
Nem számít, melyikünknek van igaza, hanem egyedül az igazság számít!
Alázat. Ez az, amire szükségünk van!

Nem kellene inkább kérdezned?
Hidd el, nagyon sok mindenről lemaradhatsz.
Semmivel nem vagyok különb, mint Te!
Bizonyára példamutatóan neveled a gyermekeidet és hiszem, hogy törekszel a jóra. Ez nem kérdés a számomra.
De az élet lényege nem ez.
Az élet lényege a Bibliában van leírva.
Ha igényled, beszélgethetünk róla. Nagyon szívesen állok a rendelkezésedre. Nem vitázni szeretnék, nem győzködni, hanem beszélgetni, ha van kérdésed.

Embertársak vagyunk ebben a világban és közösen veszünk részt abban a nagy kalandban, amelyet Életnek hívnak! :-)

Szeretettel kívánok neked áldott napot!Kedves Zarándok! :)

Kedves Zarándok!
A "beszélgetésünk" lassan süketek párbeszédéhez kezd hasonlítani...
Úgy veszem észre szándékosan nem akarod érteni miről írok és szándékosan magyarázod félre a válaszaimat.
Valóban én voltam aki megszólítottalak, viszont egyetlen egyszer sem minősítettelek... Veled ellentétben.
Másként közelítjük meg a témát, hiszen másként is gondolkodunk.
Mindezek ellenére én eddig is és ezután is tiszteletben tartom a hited és a véleményed, aminek itt többször is hangot adtam.... kérlek Te is tedd azt az én véleményemmel. :)
Utoljára szeretnék válaszolni a minduntalan visszatérő kérdésedre... amit most idézek inkább! :

" Elmondanád, hogy szerinted mi az üzenete? Nem kell litániát írnod, elég pár mondat. Nem vizsgáztatni akarlak!!!"

Itt egy szóval sem kérdezted a Biblia történetét... azt kérdezted, mi az üzenete számomra...?
Úgy gondolom, ezzel kapcsolatban többször is kimerítő választ adtam számodra, abban a formában, ahogyan kérted.
A történet alapján, abból részleteket nem idézve (amit nem is igényeltél) , hiszen mélyrehatóbban és részletesebben ismered mint én .
Számomra az üzenete az érzelmi, emberi, erkölcsi mondanivalója, ezekről írtam... tanulságaira hagyatkoztam,.
Mindezt a saját szavaimmal, lefordítva a saját életünkre. Valamint írtam a saját hitemről életfelfogásomról, érzelmeimről, elveimről.

Azt írtam:
" Ne várj tőlem nagyon "szakmai" hozzászólást. Az az igazság, a Bibliával kapcsolatos ismereteim eléggé hiányosak, sosem merültem el benne annyira mélyen ezért nem is szeretném a hozzáértőt játszani. Természetesen a lényegét értem, sőt a különböző felekezetek hite illetve inkább elvei közötti különbözőségeket is."
-Nos, szerintem a Biblia üzenete mindenképpen az eredendően megelőlegezett "jóról" szól, ezt jelképezi a szeplőtlen fogantatás is.
Szól a környezetünk, a körülmények, természetünk esendőségéről, rosszra... bűnre való csábításáról, jellemünkről, akaraterőnkről... gyengeségről, elbukásról.
Erről szól Ádám és Éva története is a kígyóval és az almával.
Szól az önmegtartóztatásról, a hitről, a bizalomról, annak elvesztéséről, a megbocsájtásról, majd újabb esélyekről, vezeklésről.... Akik nem tudnak élni a lehetőségekkel... elbuknak ... bűnhődnek ilyen-olyan formában.
A fent felsoroltak millió árnyalatáról, fokozatáról, súlyosságáról szól, amit hosszú lenne részletezni.
Gondolok itt az apró vétkektől kezdődően súlyos bűncselekményekig, háborúkig, öldöklésekig a szent háborúk jegyében.
Vezeklés- büntetésként az imákon, különböző jó ügyek szolgálatán át akár a máglyán való elégetések... kerékbetörések, megkövezésekig. Mindezt az egyház mögé bújva.
Amivel leginkább nem tudok azonosulni, az a módszere. A híveket vezetve(butítva) egy varázslatokkal, csodákkal teli misztikus világba, hamis illúziókkal táplálva.
Nem hiszek a csodákban, miszerint élettelen tárgyakba életet lehelhetünk, sziklából egy érintéssel vizet fakaszthatunk, nem hiszek a feltámadásban és nem hiszek benne, hogy mindenki érdemei(!!!) szerint bűnhődik.
Amiben hiszek. Ha valaki meghalt... egy bizonyos időn túl, ha csak nem tetszhalott, ő a testét már nem lehet újraéleszteni, feltámasztani. Viszont újjászülethet valaki más testében. Hiszek a túlvilágban, előző és későbbi másik életeinkben, újbóli találkozásainkban. Hiszek Valakiben, aki fentről vigyáz ránk, próbál óvni minket több kevesebb sikerrel. Ezekről már írtam többször, most nem részletezném.
Hiszek a sors kiszámíthatatlanságában...
Mélyen hiszek a szeretet erejében. "

-- Nem szeretném pontokba szedni az eddigi párbeszédünket... inkább röviden írok magamról, válaszolva az utolsó reagálásodra. Nem tényekre hagyatkozva, mert a témában az én ismereteim nyilvánvalóan meg sem közelítik a Te tudásodat. :) Mint ahogyan én sem kérném Tőled, hogy tényekkel alátámasztva beszélj az én tanult szakmámról (hivatásomról). :)
Nézd kedves Zarándok ! Én nem tanítok... de emberekkel foglalkozom egy másik formában.
Ha nem aszerint élnék és hinnék is benne amiket leírtam fabatkát sem érne a munkám és tükörbe sem tudnék nézni. Azon ritka szerencsés emberek közé tartozom, aki világ életemben azzal foglalkoztam, amivel már gyermekkoromtól szerettem volna.
Visszatérve a Bibliához.
Azért, mert nem gyakorlom a keresztény hitet, mindig is fontosnak tartottam, hogy a gyermekeimnek már viszonylag kicsi, óvodás kortól kezdődően lehetőséget adjak arra, hogy szeretnének-e a vallás felé fordulni?
Ugyan megkeresztelve nincsenek, de hát azt bármely korban lehet pótolni annál a felekezetnél, akit esetleg választottak volna.
Megvettem Szunyogh Szabolcs: Bibliai mesék című könyvét, amely a kritikusok szerint is csodálatosan jól sikerült . A gyermekek szintjén meséli el a biblia történetét. Alaposan átbeszélve olvastuk el közösen, mert úgy gondoltam, az általános műveltséghez feltétlenül szükségük van ezekre az ismeretekre,
Amúgy már iskolában is tanítják a Bibliai ismereteket történelemhez csatolva.
Mindkét lányomnak hívő családban élő barátnője volt, akikkel ellátogattak időnként hittanra, templomba is, a szüleik által betekinthettek a vallás világába is. Végül egyikük sem fordult abba az irányba. Bárhogy döntöttek volna, méltányoltam volna.
Csak érdekességként ajánlom figyelmedbe az alábbi oldalt. Addig amíg én, mint nem hívő fontosnak tartottam, hogy valamennyire megismerjem a Bibliát és a gyermekeim is, nagyon sok igaz hívő keresztény ember sokkal kevésbé tartja ezt fontosnak:

Valóban beszélgettünk a karmáról, de inkább csak azt cáfoltam, amit te állítottál, miszerint átok lenne. Ezt igyekeztem is alátámasztani, amit Te nem tettél meg a Te állításoddal kapcsolatban. Sőt még azt sem írtam, hogy annyira feltétlenül hinnék benne... mert nem tudom figyelted-e, én a sorsot(!!!), annak kiszámíthatatlanságát, fintorait, igazságtalanságát és nem a karmát írtam eredetileg. Te értelmezted félre és emlegetted később karmaként. :)
Ugyanezt tetted, amikor a túlvilágról, előző- későbbi életeinkről, valakiről írtam, aki vigyáz ránk, elhunyt szeretteinkről. A megérzésekről. Nemes egyszerűséggel lélekvándorlásként emlegetted, holott én nem arról írtam. Amiről írtam, annak része a lélekvándorlás is, de azért attól sokkal összetettebb, bonyolultabb.

Amúgy meg... egy szóval sem állítottam, hogy ismernélek... vagy tudnám mivel foglalkozol, mint ahogy Te sem tudsz rólam semmit. Viszont kialakítottál magadban rólam egy hamis képet és ennek alapján ítélkezel, mondasz véleményt folyamatosan rólam.
Tudod... azért mert mélyen hiszek a szeretet erejében, nem tartom az embereket eredendően rossznak és gonosznak, ez nem azt jelenit, hogy egy kis ostoba liba lennék, aki mint egy hercegkisasszony burokban él a maga kis képzeletbeli világában, mindene megvan és álmodozik! :)
Hidd el, nagyon is a földön, az emberek közt élek és látok... teszem a dolgom, valamint hogy a Te szavaiddal éljek... bizony én se csak "szájjal" szeretem az embereket"! Nagyon nem... :)
Persze lehetnék szerény is.... de mire?... :D ... Na jó, ez vicc volt, de annyira ide illett, nem tudtam kihagyni. :)
Látom a gonoszságot is, de régen is ugyanígy jelen volt az életünkben a zsarnokságaival, kegyetlenkedéseivel együtt.
Csak éppen a technika fejlődésével együtt egyenesben, élőben követhetjük, hamarabb, tágabb körben értesülhetünk róla.
Most is azt vallom, az emberek elenyésző kivételtől eltekintve eredendően jók és aki igyekeznek is jók maradni, ők vannak többen. A sors nagy játékos és gyakran kíméletlenül szól bele az életünkbe, gyökeresen megváltoztatja, felforgatja akaratunk ellenére.
Az én életem sem egy fáklyásmenet. Bár nem szoktam panaszkodni... mi értelme lenne?
Nem kaptam semmit ajándékba az élettől, keményen tanultam, megdolgoztam mindenért, amim van. Sosem voltak elérhetetlen vágyaim, próbáltam mindig a realitás talaján maradni.. de nem voltam igénytelen.
Igyekszem tisztességgel élni az életem, biztosítani a családi fészek melegét... több, kevesebb sikerrel, a munkámat a legjobb tudásom szerint becsülettel ellátni.
Fontos a szeretet, a bizalom az életemben. Próbálok nem ítélkezni elsőre... sokszor másodikra sem... :)
Vannak jó ismerőseim elég sokan.... viszont kevés barátom, de értük akár a világ végére is elmennék, ha bajba kerülnének és segítségre szorulnának. Legtöbbször ezt vissza is kapom. :)
Ha valakit a szeretteim közé fogadok és fontos nekem, nem mondok le róla könnyen.
Persze ez nem azt jelenti, hogy ráerőszakolnám magam. Ha megbánt is, próbálok a dolgok mögé nézni.... megpróbálom még önmagától is megmenteni. Hosszú idő kell, hogy feladjam.

Szép hétvégét kívánok mindenkinek! :)Kedves Leire!

Végre gép elé kerültem.
Nem szeretném, ha kukacoskodónak tartanál, de egyetlen kérdésemre sem kaptam valós választ tőled.
Nézd, ha nem vagyunk egyenesek egymással és nem a tényekről beszélgetünk, akkor nincs értelme a párbeszédünknek.
Te megszólítottál engem, kérdéseket tettél fel, amikre válaszoltam, de én nem kaptam hasonló világos feleleteket, nyilván azért, mert a gondolkodásunk alapvetően eltér.
Engedd meg, hogy kössem az ebet a karóhoz és újfent próbálkozzak, mert őszintén érdekelnek a válaszaid.

Először is félreértetted a kérdésemet!
1. Te azt mondtad, hogy ismered a Biblia lényegét! Erre én megkértelek, hogy írd le, szerinted mi a lényege.
Nyilván azt gondolod, hogy többféleképpen is lehet értelmezni és lehet róla egy saját elképzelésed. (ami igaz, de nem biztos, hogy találkozik a valósággal)
Arra szeretnék rávilágítani, hogy a Bibliának egyetlen üzenete van, amelyet nem értelmezhetsz önkényesen.
Tehát akkor újra megkérdezném: Mi a Biblia üzenete? (nyilván tudod, ha egyszer ezt írtad)
Nem a Biblia egész tartalma érdekel, hanem a fő üzenete, amelyet 3 mondatban meg lehet fogalmazni.

2. Beszélgettünk a karmáról és a lélekvándorlásról.
Megkérdeztem, hogy ki a karma, hogyan működik, mik a mércéi, mi alapján ítélkezik, stb.
Nyilván ezekre tudod a pontos választ, mivel hiszel benne.

Én a hitemet meg tudom indokolni, ismerem azt az Istent, akit követek, stb.

"Még nem tudom eldönteni, hogy csak provokálsz- e, vagy valóban ennyire negatív véleménnyel vagy-e a világról és az emberekről? Valamint azokról is, akik csupán másként gondolkodnak, mint Te."

Semmiképpen nem provokállak!
Én mindössze a tények mezején szeretek gondolkodni és érvelni.
A véleményem a világról pedig valóban negatív, illetve lesújtó!
Az embereket viszont szeretem! Semmit nem tudsz rólam, illetve arról, hogy mit csinálok az időm túlnyomó részében. Nem szeretném leírni, mert félreérthető lenne. Nem szeretek kérkedni.
Annyit elárulhatok, hogy nem csak "szájjal"szeretem az embertársaimat.
A világ egy velejéig gonosz, romlott hely.
Mond csak, Te, hol élsz? Nem olvasod a híreket, nem ismered a történelmet, nem láttad a menekülteket szerte az országban, nem tudod, hogy tőlünk pár száz kilométerre egy igazi háború dúl?
Tudsz arról, hogy csecsemők esnek nemi erőszak áldozatául?
Hogy hazánkban a házasságok 60%-a válással végződik?

Nehogy már meg akard védeni ezt a gányt, ami körülvesz bennünket! Már bocsánat!
Vigyázz! Mert az idealizált világképed egészen addig tart csak, ameddig (ne adja Isten) testközelből tapasztalod meg az emberi gonoszságot.

A Biblia szerint az ember egyedülálló értéket képvisel, el nem idegeníthetőt!
Látjuk az ember nagyszerűségét, a szeretet utáni vágyát, de ugyanakkor bennünk van a pusztítás és a gonoszság is.
Ezt nem lehet tagadni.
Az ember Isten képre lett alkotva, de fellázadt és elhagyta Istent.
Isten pedig eljött és egy új lehetőséget adott nekünk.
Én éltem ezzel és minden megváltozott! :-)
Ha valaki, akkor én pozitív beállítottságú vagyok, de nem vagyok vak, vagy naív!
Van pozitív jövőképem, vannak céljaim, terveim, cselekvő ember vagyok, akinek sok öröme van. De a világot, ezt a személytelen, pusztító gépezetet nem szeretem.
Ha számodra a racionalitás negatív, akkor egy választásod maradt: álomvilágban (burokban) élni egy pozitív életet, amelynek a végén találkozni fogsz azzal a racionalitással, amelytől egész életedben menekültél. Isten fog rád várni, amikor itt lehunyod a szemedet.
És csak egyetlen kérdése lesz: Ismersz engem?

Kérlek, folytassunk igazi, érdemi beszélgetést, amelyben nem találgatsz a személyemmel kapcsolatban, nem ítélkezel, hanem egyenes válaszokat adsz, érvelsz, logikai alapon foglalsz állást! (olvasd vissza, hányszor minősítettél különféle formában)
Ne feledd: Te szólítottál meg, nem én vagyok, aki kérdőre vontalak.
A célom az, hogy ütköztessük a világképünket és építő eszmecserét folytassunk.
Én nagyon szívesen elfogadom a válaszaidat és készen vagyok elismerni, ha tévedtem.
Ez egy nagyon fontos beszélgetés lehet.
Elvégre az életünkről van szó.
Szeretettel üdvözöllek! Remélem, valahol vízparton vagy?! :-)Kedves Leire!

Olvastalak, köszönöm!
Én is kérnék pár napot a válaszra, mert egy utazás előtt állok. Lehet, hogy csak jövő hét közepén leszek, de ha úgy adódik, hogy holnap lesz egy kis időm, akkor írok.
Szép napokat neked!!! :-)Kedves Zarándok! :)

Örülök, hogy nem haragszol, hiszen a "beszélgetésünk" alatt én egyetlen egyszer sem minősítettelek és véleményt sem alkottam Rólad! :)

Pusztán kérdeztem néhány dolgot úgy, hogy közben vigyáztam arra, részemről a véleményformálásnak az árnyéka sem vetődjön Feléd. :)
Bár szinte minden kérdésedre válaszoltam... mégis elbeszéltünk egymás mellett. Gondolom azért, mert nem azt hallottad, amit szerettél volna.

Nem kívánom felmondani Neked a Biblia történetét... nem az iskolában vagyunk, nem is ezt kérdezted.
Hogy mit üzen nekem... kifejtettem. Sajnálom, ha nem értetted meg a lényegét.
Jómagam meg vagyok keresztelve, viszont nem vagyok vallásos... tehát nem érzem kötelező olvasmányomnak, kézikönyvemnek.
A tartalmát, történetét ismerem, gondolom Te is, ezért nem látom szükségét, hogy felmondjam Neked.
Az eszméit... igéinek egy részét nem vallom magaménak, ezt is röviden megindokoltam, miért. (te kérted, hogy csak néhány szóban )

Na és a gyermekek...
Ezt írtad: "És most jön a lényeg!
ha megnézel egy kisgyermeket, akkor látnod kell, hogy sokszor bizony gonosz! Adj egy darab játékot két gyermeknek és meg fogod látni!
Már 2 évesen verekszenek. (a kis tesónak megy a nyakas, ha apu nem figyel) Hisztiznek, manipulálnak, irigyek, stb. Jó, jó persze közben annyira cukik, hogy megzabáljuk őket, de akkor is! :-)"
- Egyetlen pozitív gondolatot nem írtál róluk. De nem csak róluk... senkiről és semmiről.
Pedig szívesen olvastam volna ilyesmit is.
Még nem tudom eldönteni, hogy csak provokálsz- e, vagy valóban ennyire negatív véleménnyel vagy-e a világról és az emberekről? Valamint azokról is, akik csupán másként gondolkodnak, mint Te.

Valóban nem írtam a vallások különbözőségéről.
Pedig van véleményem, sőt saját tapasztalatom is a szűkebb, illetve a tágabb családon, rokonságon belül, ismerőseim között.
Vannak akik, különböző egyházakhoz, gyülekezetekhez tartoznak.
Sőt, volt aki szektához csatlakozott, kisemmizve, tönkretéve a családját.

Politizálni meg nem szoktam, nem is szeretnék, bár van véleményem.
Azt hiszem a hozzáállásomból nem nehéz kitalálni, milyen irányba tendálok, kiket pártfogolok. :)

Most befejezem.
Holnap és holnapután nem nagyon leszek gépközelben... a kicsi lányommal van közös programunk. Este meg már biztosan fáradt leszek.:)

De ahogy lesz időm, talán bővebben is kifejtem.

Nyugodalmas jó éjszakát, tündérszép álmokat mindenkinek...:)
Akinek van angyalkája... vele, akinek nincs (mint nekem), egyedül... :)Kedves Leire!

Egyáltalán nem haragszom! :-)
Csak éppen nem kaptam válaszokat tőled, de nagyon ügyesen manőverezel! :-))

Tehát volt egy kijelentésed, amely szerint te tudod, hogy mi a Biblia lényege!
"Természetesen a lényegét értem, sőt a különböző felekezetek hite illetve inkább elvei közötti különbözőségeket is."

Leírtad, de nem volt jó a válaszod.
A Biblia lényege nem az, amit írtál, hanem az, amit én összefoglaltam a válaszban.

Tehát: valamiről nyilatkoztál, amiről nem volt ismereted.
Azt pedig nem mondhatod, hogy a Biblia nehezen érthető, mert bárki megérti. Olyan egyszerű, mint egy faék! Tudod miért? Azért, hogy még a legegyszerűbb ember is megértse.
Itt egy példa: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen." János 3:16
Ez a vers egyébként össze is foglalja a lényeget!!! :-)))
Ennyi.

Értsd jól! Nekem semmi bajom azokkal, akik nem olvasták a Bibliát. De akkor könyörgöm, ne mondjanak már határozott véleményt róla, közben lenézve azokat, akik ismerik, olvassák és azt állítják, hogy az egyetlen megoldás az életünkre.

Menjünk tovább!
Ismét ítéletet mondasz rólam, miszerint negatív vagyok az élettel és az emberekkel kapcsolatban, a kisgyermekekről már nem is beszélve.
Mondod ezt úgy, hogy nem is fejtettem ki az álláspontomat eddig.
Annyit mondtam, hogy az ember bűnösként születik. De ez nem a történet teljes képe!
A Biblia hatalmas méltóságot tulajdonít az embernek!

Kérdésem: Miért van az, hogy a keleti országokban semmiféle becsülete nincs a nőknek? Miért bánnak velük állatok módjára? Ismered azokat a kultúrákat, amelyek nem a Bibliára épültek? Iszlám, Hindu, stb.?
Mi a véleményed erről a dologról?

A történelem is azt bizonyítja, hogy az ember nem lett jobb!
A XX. század a legvéresebb évszázad volt eddig! Többen haltak meg fegyveres konfliktusokban, mint az egész történelemben összesen!
Az ember nem fejlődik, legfeljebb visszafelé.
Ja és nézd csak meg az új évezred kezdő évtizedét! Nem semmi! :-(
És a java csak most jön!

Sajnos nem kaptam tőled válaszokat a miértekre sem.
A karmával kapcsolatban sem válaszoltál.
Ki a karma? Hogyan működik? Mik a pontos törvényei? Mi alapján hiszel benne? Mik a bizonyítékok rá?

Ha nekem ezeket a kérdéseket fölteszed a saját hitemmel kapcsolatban, akkor konkrét válaszokat fogok neked adni tényekkel alátámasztva.
Kérlek, legyél egyenes és tedd ugyanezt!
Ez a saját és a gyermekid, szeretteid érdeke is! Mi van, ha tévedsz? Mi van akkor, ha rossz tanácsot adsz és ezért emberek elvesznek?
Felelősek vagyunk, kedves Barátom!!!
Itt nem csak rólunk van szó!

Kedves Leire! Én az egyenes beszéd híve vagyok. Kérlek, ezért te se haragudj meg rám.
Tisztellek, semmiről sem szeretnélek meggyőzni, de ha már te szólítottál meg engem és kérdeztél, akkor had tegyem én is viszont.
Beszélgessünk komolyan. Mint aminek van tétje.
Szeretettel üdvözöllek!Kedves Zarándok! :)

Érdekes irányt vett a "beszélgetésünk". :) Hogy őszinte legyek, nem egészen erre számítottam.

Ezt írtad:
"Elítélő és számon kérő a stílusod! És persze egy csipetnyit gúnyos.
Hidd el, nem bántottál meg, de mélyen elgondolkodtat, miért teszed ezt?
Én soha nem beszélnék veled így, nem feltételeznék rólad negatív dolgot, főleg úgy nem, hogy nem is ismerlek.
Te sem ismersz bennünket, de ennek ellenére előfeltevéseid vannak.
Ez a szíved állapotáról beszél.
Kérlek, vigyázz a szívedre!"

- Sajnálom, ha így érezted, nem volt szándékos.
Itt beszélgetünk, talán kendőzetlenül őszintén (én biztosan)... nem pedig meggyőzni kívánjuk egymást. :)
Nem ájtatos manó magyarázatot vártam Tőled... talán kicsit pozitívabb hozzáállást az élethez és ezzel együtt a vallásod által az emberekhez is... főként a gyermekekhez. Ők nagyon a gyengéim... :)
Én mindig is maximálisan tiszteltem mindenkinek a hitét és meggyőződését. A Te meggyőződésed is tisztelem. :)
Ezért aztán, ha nem egyezik a véleményed az enyémmel, nem élem meg támadásként és rosszindulatként, ahogyan te érzed velem szemben.
Hidd el, méltányolom a meggyőződésed, kérlek, tedd Te is ezt az én meggyőződésemmel...
Nem kritizállak... kérdezek. :)
Azt látom, nem egyformán látjuk a világot, de szerintem egyáltalán nem baj. Az emberek különbözősége teszi érdekesebbé a világot. Bár mindez jobb lenne a rossz és a szörnyűségek nélkül.
A kérdésed eredetileg így szólt:
- "Elmondanád, hogy szerinted mi a Biblia üzenete?"
Nem azt kérdezted, szerintem mi a története? :) Csak ismételni tudom magam,:
-" Ne várj tőlem nagyon "szakmai" hozzászólást. Az az igazság, a Bibliával kapcsolatos ismereteim eléggé hiányosak, sosem merültem el benne annyira mélyen ezért nem is szeretném a hozzáértőt játszani. Természetesen a lényegét értem, sőt a különböző felekezetek hite illetve inkább elvei közötti különbözőségeket is."

Magát a történetét valóban csak felületesen ismerem... mint már írtam, nehéz a nyelvezete is és a történet sem igazán tud lekötni. Az az igazság, nem igen tudok azonosulni vele.
Az üzenete viszont számomra egészen mást jelent.
A nagyszüleim igazi hithű reformátusok, mélyen vallásosak voltak.
Ez nem csak a templomba járás gyakorlásával járt, hanem az egész életüket úgy élték példát mutatva nekünk, hogy a család szentsége, összetartása, az egymás iránti feltétlen szeretet és segítés volt a legfontosabb. Minden reggel és este imádkoztak, de nem álszent módon. A Biblia nagy becsben volt, minden este olvasták.
Sem nagymamámat, sem nagyapámat soha nem hallottam veszekedni, káromkodni. Úgy nevelték fel szeretetben a gyermekeiket, hogy még a hangjukat sem emelték fel.
Egyszerű paraszt emberek volta, tele szeretettel, türelemmel. Nem ismerték a büntetést, mégis a gyermekeik egytől-egyig becsületes, dolgos, családcentrikus emberek lettek.
Az aranylakodalmukon ott voltunk... mind a 28 unokájuk is! :)
Mindig összetartották a családot... bár már nem élnek, de mi az utódok a mai napig nagyon szeretjük egymást.
Hiába szóródtunk szét az ország... a világ különböző pontjára, szoros kapcsolatban vagyunk a technikának köszönhetően. Ha évekbe telik is amíg találkozni tudunk... mindig ott tudjuk folytatni a beszélgetést, ahol abbahagytuk.
Látod, nekem ezt jelenti a vallás és a Biblia üzenete... de a vallásos emberek tiszteletét ettől a mércétől lejjebb nem adom. :)
Igen, hiszek a lélekvándorlásban is.
Azért írom, hogy is, mert azért ez nem ennyire egyszerű. Hiszek a halál utáni létben. Abban, hogy elhunyt szeretteink egy része itt marad egy ideig vigyázni ránk, amíg szükségét látja, de később is, amikor eltávozik, a fél szemét rajtunk tartja.
Például, amikor édesapám meghalt... szinte azzal egy időben született megy a keresztanyám unokája..... Így aztán, amikor a kislány a születésnapját ünnepli, az egyben az apukám halálának évfordulója is. ( a kislány nem tudja, nem mondtuk el neki). A keresztanyám halála után 9 hónapra született a dédunokája... Ezek a halál mellett mind örömteli események, elvett és adott a sors egyszerre.
A családunk tele van, hasonló történésekkel. Azt viszont nem tudom, miért gondolod, hogy ezekben a nincs szeretet?
Ha hiszed, ha nem teljes szívemmel hiszek a szeretet erejében és a megbocsájtásban is. Igyekszem így élni.
Ez nem azt jelenti, hogy mindig, mindenkinek feltétel nélkül megbocsájtok. Azért ennyire kishitű, ostoba nem vagyok.
Viszont érdekelnek a miértek... van hogy valaki tüskés, mert sérülékeny, sérült valamiért. Ha valaki, aki közel áll hozzám és úgy érzem, segítségre szorul , felül tudok emelkedni a sértettségemen. Akár akarata ellenére is megpróbálok... sokszor pusztán az őszinte tiszta szeretetemmel segíteni neki, ha csak néhány jó szóval is. Ha nem megy, feladom.
Viszont a szándékos gonoszságot én sem bocsájtom meg. Az egy más kategória.
Nem vagyok magasabbrendűbb, mint a karma... mert a karma nem átok! A sorsunk ki/beteljesedését is jelenti, kézen fogva a hittel és a szeretettel. Nem pedig, ahogy írtad: " A karma nem bocsát meg, nem kegyelmez, hanem elítél, megtorol, megbüntet! Egy személytelen vastörvény."
Szerintem a karma:
-
"Mi a Karma? Szanszkrit nyelven „cselekvést” jelent és egyenértékű azzal a Newton-i kijelentéssel, miszerint „minden cselekedetnek következménye van”. Mikor gondolkodunk, beszélünk vagy cselekszünk, akkor egy olyan erőt mozgatunk meg, ami következésképpen visszahat ránk. Ez az ok – okozat törvénye nem büntetés formájában nyilvánul meg, hanem segít bennünket a fejlődésben és a megtapasztalásban.
Tudatosítva az Univerzum működését, megkönnyíthetjük életünket. A Karma 12 törvénye segít megértenünk, hogy lenne helyesebb kezelnünk a helyzeteket, mit kell elfogadnunk ahhoz, hogy gyakorlatilag boldogabb életet élhessünk"

Ezt is írtad:
"Még valami, ami a legrettenetesebb következménye a lélekvándorlás elképzelésének:
Nem vagy képes hibátlan életet élni. Ezért minden egyes életeddel egyre több és több hibát halmozol fel (szándékosan nem bűnt írtam) és így a karma miatt egyre reménytelenebb helyzetbe születsz újra, amelynek soha nem lesz vége.
Mellesleg az eredeti tanok szerint nemcsak emberként születhetsz újjá, hanem állatként, sőt növényként is."

-Valóban nem élek hibátlan életet, hisz nem vagyok szent. Gyarló ember vagyok.
Követek el hibákat... sót biztosan bűnöket is, mint mindenki. Azért arra igyekszem vigyázni, hogy ezek a bűnök a megbocsájtható bűnök közé tartozzanak. Viszont szándékosan szinte soha nem bántok meg másokat.
Abban is bízom, emberként születünk újra... legalább is az előző életünkből való emlékeink és az ezzel kapcsolatos történetek erre utalnak.

Még valami. A világ mostanában forrong, sok a gonoszság, irígység, intrika, háborúk, terrortámadások, stb.
Viszont nem gondolom azt, hogy az emberek nagy általánosságban gonoszak és nekem is azzá kellene válnom.
A jó mindig kevésbé feltűnő, kevésbé harsány... Szerintem legalább annyian vannak ők is, talán többen is, mint a rossz emberek.

A politikusok...?
Amióta világ a világ, hazudtak, korruptak, köpönyegforgatók voltak... lesznek is az idők végezetéig.
A hatalom és a pénz megrészegíti őket. Van az a pénz, amitől meghajlik a gerinc... sajnos. :(

Sajnálom, hogy az előző hozzászólásomat rosszindulatú támadásként élted meg.
Ne haragudj, nem annak szántam! :)

További szép estét, jó éjszakát kívánok mindenkinek! :)Szia kedves Leire!

Köszönöm szépen a válaszaidat!
Folytassuk a beszélgetést, mert számomra nagyon tanulságos! Készen állok arra, hogy bárkitől tanuljak, akitől érdemes és arra meg főképpen, hogy elismerjem, ha valamivel kapcsolatban tévedek.
Elvégre nem az számít, kinek van igaza, hanem az, hogy mi az igazság! :-)

1. A Biblia üzenetére azért kérdeztem rá, mert ezt írtad: "Természetesen a lényegét értem, sőt a különböző felekezetek hite illetve inkább elvei közötti különbözőségeket is."
A mondatod első fele az érdekes a számomra.

Kérlek, most nagyon figyelj!
Nem tudod, mi a Biblia üzenete.
Elolvastam amit írtál és azonnal látszik, hogy sosem olvastad. Elhittél valamit róla, elfogadtál véleményeket, amelyeket sosem ellenőriztél le.
Kár, hogy most nem látjuk egymást, mert akkor azonnal nyilvánvalóvá válna a számodra, hogy ezt abszolút szeretetből mondom neked! A motivációm nem a vita, vagy a kötekedés, hanem a kiigazítás.

Leírom neked a Biblia üzenetét. Azt, hogy miről szól az a kb. 1100 oldal.

Ószövetség:
1. Az ember bukása. A bűn belép a világunkba és ezzel együtt a halál.
2. A történelmen keresztül Isten megmutatja, mire képes az ember nélküle. (ha körülnézel, akkor is láthatod)
3. Isten megoldásának az előkészítése. Isten előre jelzi 330 prófécián keresztül, amely több, mint 70 jellemzőjét írja le annak a férfinak, akinek a testében Isten ellátogat közénk.

Újszövetség:
1. Isten megérkezik és a róla szóló 70 prófécia mind beteljesül egy názáreti ácslegényen. Igen, Jézus Krisztus Isten! :-)
2. Jézus követőket gyűjt, tanítja őket és felkészíti a maroknyi csapatát a küldetésre.
3. Jézus a kereszten. Ez a Megváltás egyetlen módja. Istennek meg kellett halnia az emberiség bűneiért és ezen a módon kifizetni azt az árat, amelyet saját maga szabott a bűnök elkövetése miatt.
Senki sem képes kiérdemelni Isten megbocsátását, ezért Ő odaadta ajándékba, valamennyiünknek!
Az ajándék azonban csak akkor a tiéd, ha elfogadod! Ez az emberi szabad akarat diadala! Nemet is mondhatsz Istennek!
4. Isten mindenkit a gyermekévé fogad, akik a hitüket belé vetik! Nem számít hol, mikor és ki vagy.
5. Megismerheted Őt, lehet vele egy kapcsolatod!
6. Amikor meghalsz, tudod, hogy hová mész. :-)

Az ítélet ez alapján lesz:
Aki elfogadta a kegyelmet, azaz hitt Jézus Krisztusban, mint a megváltójában, annak örök élete van.
Aki nem hitt benne, az bajban van, hiszen ő a cselekedetei alapján lesz megítélve, ami ugye garantált bukta. (senki sem képes megfelelni a 10 parancsolatnak) - mondjuk nem is azért lett adva, hogy bárki megfeleljen neki. :-)

Szóval ez a rövid történet, az evangélium. Az evangélium jó hírt, örömhírt jelent.
Az az örömhír, hogy Isten megkegyelmez nekünk az érdemeink figyelembevétele nélkül.

Kegyelem- Kharisz- Meg nem érdemelt, ki nem érdemelhető jótétemény, amely egyedül az ajándékozó jellemétől függ!!!

Ugye meglepő, kedves Leire?! :-)
Tudsz mutatni még egy olyan vallást, amely ennyire szerető Istent mutat be?
Nem ez egy igazán szerető Isten képe?

Ezt írod: "Mélyen hiszek a szeretet erejében."

Kicsit előbb pedig azt, hogy te a lélekvándorlásban hiszel.
De abban semmiféle szeret nincs!
A karma eredeti jelentése: Megtorlás. Megtorolja az életeidben elkövetett bűnöket és aztán újra és újra egy következő testbe kényszerít, mivel ez a folyamat nem ismeri a kegyelmet!
Ezt érted?
A karma nem bocsát meg, nem kegyelmez, hanem elítél, megtorol, megbüntet! Egy személytelen vastörvény.

Kérdésem: ha te megbocsátasz valakinek, akkor magasabb rendű vagy, mint a karma???
Jobban szeretsz, mint a karma?

Másik kérdésem: mi a karma valójában? Vigyázz! ha a karma nem egy személy, akkor csalsz, mert a különbségtétel jó és rossz között, az ítélkezés, a választás képessége kizárólag egy személyes lény tulajdonsága.
Ki a karma és milyen mérce szerint ítélkezik?

Nyilván tisztában vagy ezekkel, ha egyszer hiszel benne?
Nagyon kíváncsi vagyok a válaszodra!

Még valami, ami a legrettenetesebb következménye a lélekvándorlás elképzelésének:
Nem vagy képes hibátlan életet élni. Ezért minden egyes életeddel egyre több és több hibát halmozol fel (szándékosan nem bűnt írtam) és így a karma miatt egyre reménytelenebb helyzetbe születsz újra, amelynek soha nem lesz vége.
Mellesleg az eredeti tanok szerint nemcsak emberként születhetsz újjá, hanem állatként, sőt növényként is.
Amit az európai ember lélekvándorlás alatt ért, köszönő viszonyban sincs az eredeti tanokkal.
Azokat a XIX. században hozták be keletről alaposan felpuhítva, hogy az európai ember számára is fogyasztható legyen.
A keleti embernek a karma a rémületes megtorlás, a nyugati embernek pedig az önmegvalósítás! :-)

2. Kicsit csodálkozom a hozzáállásodon a gyülekezetünkkel kapcsolatban.
Nyilvánvalóan már eldöntötted, mit gondolj rólunk.
Hiszen így vélekedsz:

"Ez azt jelenti, iskolát kell végezni a tagjaitoknak? Ha igen, milyen kritériumoknak kell megfelelniük a csatlakozni szándékozóknak?
Felvételi vizsga van? Mi történik, ha megbukik a vizsgán? Elutasítjátok? Egyáltalán a hitet tanulni? Hol a meggyőződés és a könyörület gyakorlása?
A csekély létszámotokra szerintem itt rejlik a magyarázat.... és a kis lakat mögött. :)"

Elítélő és számon kérő a stílusod! És persze egy csipetnyit gúnyos.
Hidd el, nem bántottál meg, de mélyen elgondolkodtat, miért teszed ezt?
Én soha nem beszélnék veled így, nem feltételeznék rólad negatív dolgot, főleg úgy nem, hogy nem is ismerlek.
Te sem ismersz bennünket, de ennek ellenére előfeltevéseid vannak.
Ez a szíved állapotáról beszél.
Kérlek, vigyázz a szívedre!

De visszatérve a felvetéseidre:
Senkinek semmi nem kötelező nálunk.
A pontos taglétszámot azért nem tudjuk, mert nincs vezetve taglétszám. :-)
Nincs tagsági díj, kötelező regisztráció, stb.
A Biblia iskola sem kötelező, hanem egy választható opció.
Én elvégeztem és megmentette az életemet! :-)

A lakat a székesfehérvári honlapon pedig szintén nem igazolja a rosszindulatú célozgatásodat.
Ma felhívtam a pásztort és rákérdeztem.
Az ottani gyülekezeti tagok elérhetőségei vannak mögötte. Címek, telefonszámok. (mielőtt felcsillanó szemmel lecsapnál: nem kötelező megadni) :-)))))

A létszámunkat tekintve pedig azt tudom neked mondani, hogy az egyháztörténelem 2000 éve alatt rengeteg ilyen kis szervezet működött, akik elkötelezetten követték Istent, a saját, a közvetlen környezetük és a hazájuk javára.
Nem a kis szervezetek vezettek háborúkat a szentföldre, nem ők égettek el embereket máglyákon, stb. (általában őket égették, de ez egy másik sztori)
Egyszóval hiába lovagolsz a létszámon, az semmit sem jelent!
Az egész tagságunk lehet úgy 40-50 ezer fő és ebből az ötöde Biblia iskolás! Remek arány! :-)
Nem a számok a lényeg, hanem a minőség! :-))

3. Ami a gyermekek jóságát illeti, nos ezt meg kellene tudnod védeni.
Persze a gonoszságnak vannak álnevei, fel lehet öltöztetni a sötét tetteinket színes, világos ruhába, de az csak egy álca marad.
ha politikus vagy, akkor nem hazudsz, hanem csúsztatsz. Ha sima polgár vagy, egy szerető apa, aki megcsalja a feleségét és ezt titkolja, akkor az kegyes hazugság. (amiről nem tud a másik az nem fáj) - Undorító, igaz?

A gyermek meg csintalan, amikor betör egy ablaküveget, rosszalkodik, amikor a tesóját megveri és aranyosan füllent, amikor nem mond igazat, stb.
Akárhogy nevezed, a bűn attól még bűn marad!
Úgyhogy a Biblia pontos képet fest rólunk, az állapotunkról.

Kérdésem: Milyennek ítéled a világunk állapotát és szerinted miért van így ez az egész?

Remélem, nem értettél félre?!
Szeretném, ha élesen gondolkodnánk, mentesen a szentimentális ideáktól, hűen a valósághoz!
Az élet nagyon racionális.
Rajtavesztünk, ha nem igazodunk hozzá.
Szeretettel és tisztelettel várom a válaszaidat!Kedves Zarándok! :)

Köszönöm a válaszod!
Kicsit megleptél... érdekes irányba halad az eszmecserénk... :)
Próbálok válaszolni, bár lehet csak több lépcsőben sikerül. Elég sok elfoglaltságom van.

1. Első kérdésed az volt, szerintem mi a biblia üzenete?
Azt írtam:
" Ne várj tőlem nagyon "szakmai" hozzászólást. Az az igazság, a Bibliával kapcsolatos ismereteim eléggé hiányosak, sosem merültem el benne annyira mélyen ezért nem is szeretném a hozzáértőt játszani. Természetesen a lényegét értem, sőt a különböző felekezetek hite illetve inkább elvei közötti különbözőségeket is."
-Nos, szerintem a Biblia üzenete mindenképpen az eredendően megelőlegezett "jóról" szól, ezt jelképezi a szeplőtlen fogantatás is.
Szól a környezetünk, a körülmények, természetünk esendőségéről, rosszra... bűnre való csábításáról, jellemünkről, akaraterőnkről... gyengeségről, elbukásról.
Erről szól Ádám és Éva története is a kígyóval és az almával.
Szól az önmegtartóztatásról, a hitről, a bizalomról, annak elvesztéséről, a megbocsájtásról, majd újabb esélyekről, vezeklésről.... Akik nem tudnak élni a lehetőségekkel... elbuknak ... bűnhődnek ilyen-olyan formában.
A fent felsoroltak millió árnyalatáról, fokozatáról, súlyosságáról szól, amit hosszú lenne részletezni.
Gondolok itt az apró vétkektől kezdődően súlyos bűncselekményekig, háborúkig, öldöklésekig a szent háborúk jegyében.
Vezeklés- büntetésként az imákon, különböző jó ügyek szolgálatán át akár a máglyán való elégetések... kerékbetörések, megkövezésekig. Mindezt az egyház mögé bújva.
Amivel leginkább nem tudok azonosulni, az a módszere. A híveket vezetve(butítva) egy varázslatokkal, csodákkal teli misztikus világba, hamis illúziókkal táplálva.
Nem hiszek a csodákban, miszerint élettelen tárgyakba életet lehelhetünk, sziklából egy érintéssel vizet fakaszthatunk, nem hiszek a feltámadásban és nem hiszek benne, hogy mindenki érdemei(!!!) szerint bűnhődik.
Amiben hiszek. Ha valaki meghalt... egy bizonyos időn túl, ha csak nem tetszhalott, ő a testét már nem lehet újraéleszteni, feltámasztani. Viszont újjászülethet valaki más testében. Hiszek a túlvilágban, előző és későbbi másik életeinkben, újbóli találkozásainkban. Hiszek Valakiben, aki fentről vigyáz ránk, próbál óvni minket több kevesebb sikerrel. Ezekről már írtam többször, most nem részletezném.
Mélyen hiszek a szeretet erejében.

2. Egyháztagjaitok száma...
Azt írtad: "jelenleg majdnem 700 gyülekezetünk van, ha jól tudom és nyilván a taglétszám is ennek függvényében nő. Azt tudom, hogy 2 éve kb. 15.000 Biblia iskolásunk volt.
Mindez 50 év alatt.
Szerintem ez nem rossz eredmény, főleg, hogy nekünk nincs feneketlen anyagi bázisunk, sem politikai tőkénk."

-Ezzel kapcsolatban még mindig szkeptikus vagyok.... Világviszonylatban borzasztó kevésnek találom, szinte porszemnyi.
Ahhoz, hogy egy gyülekezet 50 év alatt híveket szerezzen, nem feltétlenül csak az anyagi feltételektől függ.
Ha maga az eszme és a feltételek annyira vonzóak, egyre több lenne a követő... a taglétszám szinte önmagát generálja, szaporítja.
Valamin megakadt a szemem. Azt írod, 2 éve kb. 15.000 Biblia iskolásotok volt.
Ez azt jelenti, iskolát kell végezni a tagjaitoknak? Ha igen, milyen kritériumoknak kell megfelelniük a csatlakozni szándékozóknak?
Felvételi vizsga van? Mi történik, ha megbukik a vizsgán? Elutasítjátok? Egyáltalán a hitet tanulni? Hol a meggyőződés és a könyörület gyakorlása?
A csekély létszámotokra szerintem itt rejlik a magyarázat.... és a kis lakat mögött. :)

3.Ezeket írtad:
"Kérdésem: tudnád igazolni, hogy az ember eredendően jó? És ha az ember jó, akkor miért néz úgy ki a világunk, ahogy kinéz, sőt miért volt az egész emberi történelem egy mészárszék?"
"Már hallom is a humanista választ: "az ember eredendően jó, csak a később a társadalom rontja meg!"

- Ezek a kérdéseid, illetve a kérdéseimre adott válaszaid a legizgalmasabbak.
A törvényeink szerint mindenkit megillet az ártatlanság vélelme mindaddig, amíg az ellenkezőjét konkrét bizonyítékokkal be nem bizonyítják.
Ezzel mélyen egyet értek, de egy szóval sem állítottam azt, hogy az ember eredendően jó és csak a társadalom rontja meg a későbbiekben. Sőt!
Véleményem szerint a társadalomnak van talán legkevesebb köze a jellemünkhöz, hitünkhöz. Inkább csak az életkörülményeknek ebben a formában.
Hogy milyen ember válik belőlünk, az elsősorban az alaptermészetünktől, temperamentumunktól függ, amely velünk születik. Nagy szerepe van ebben annak is, mely korban, földrajzilag, helyileg milyen családba születtünk.
Függ hagyományoktól, oktatástól, milyen környezetben, közegben nőttünk fel, azok hatásaitól.
Ezek formálhatnak jó és rossz irányba egyaránt. Befolyásolhatóságunk alaptermészetünk függvénye.
Akinek több gyermeke van, pontosan érti, mit szeretnék ezzel mondani.
Vannak örökletes tulajdonságaink is és nagyban függ a neveltetésünktől. Függ a veleszületett értelmi képességünktől, érzékenységünktől, bár ezek alaptermészetünk részei is egyben.
Viszont, hogy minden gyermek gonosznak születik.... ezt az állításod határozottan elutasítom!!
Szerencsére ez nagyon csekély pszichiátriai, kriminológiai kivételtől eltekintve, egyáltalán nem fedi a valóságot.
A gyermekek ártatlan kis lényként születnek és ami a további életükben történik, az mind-mind a vele kapcsolatba kerülő felnőttek felelőssége mindaddig, amíg a saját lábukra nem állnak.
Támaszuk kell hogy legyünk, a bizalom, a hit, a szeretet, a felelősségérzet kell hogy vezéreljen minket a nevelésük kapcsán.
Kötelességünk lehetőségeink szerint a maximumot nyújtani nekik, hogy egy testben, lélekben egészséges, jóravaló emberkét neveljünk belőle, aki felnőttként a nehézségek ellenére is megállja a helyét az életben.
A gyermek nem gonosz... legfeljebb csibész, rosszcsont, próbálgatja az erejét, feszegeti a határait meddig mehet el... akár füllent is. Ez egyáltalán nem baj, hiszen ez is az életre való felkészülésük része. Sokszor szándékosan teszik, figyelemfelkeltés céljából.
Nekünk, felnőtteknek kell résen lennünk, figyelni rájuk és helyes irányba terelgetni őket, akár a rossz tulajdonságaikat is.

Most ennyit kedves Zarándok! :)
Várom válaszod!

Szépséges napot kívánok mindenkinek! :)Sziasztok, szép estét, illetve éjszakát!

Szia Leire
A kitartás egy fontos erény! :-) Örülök, hogy végre sikerrel elküldted a leveledet!
Pontokba szedve válaszolok, nem mintha olyan katonás volnék, hanem így talán jobban meg tudom fogni a témáidat és neked is átláthatóbb lesz.
Ha megengeded, akkor közbeékelve én is kérdeznék tőled. Azt gondolom, hogy a lovagiasság nemzetközi szabályai szerint nekem is szabad kérdeznem! :-) Így nem válik egyoldalúvá a beszélgetésünk és nem mellesleg engem nagyon érdekel, hogy látod a dolgokat azokban a témákban, amit felvetettél.
Folytassunk eszmecserét monológok helyett! :-)

1. Azt írod, hogy ismered a Biblia lényegét. Elmondanád, hogy szerinted mi az üzenete? Nem kell litániát írnod, elég pár mondat. Nem vizsgáztatni akarlak!!!

2. " Mi az oka annak, hogy a világon összesen csak 25000-re becsülhető az egyháztagok száma?"

Ez egy eléggé elévült adat lehet, mert jelenleg majdnem 700 gyülekezetünk van, ha jól tudom és nyilván a taglétszám is ennek függvényében nő. Azt tudom, hogy 2 éve kb. 15.000 Biblia iskolásunk volt.
Mindez 50 év alatt.
Szerintem ez nem rossz eredmény, főleg, hogy nekünk nincs feneketlen anyagi bázisunk, sem politikai tőkénk.

Amiért nem vagyunk 10-20 millióan, annak az oka, hogy a Biblia hígítatlan üzenetét hirdetjük, tanítjuk. Ez az üzenet pedig egyáltalán nem népszerű manapság, amikor is a humanizmus és a posztmodernizmus virágzik.
Ha szeretnéd, ezt részletesebben is kifejtem.

A számok pedig semmit sem jelentenek, hiszen a katolikusok például 1, 1 milliárdan vannak a világon, de a jó részük azt sem tudja, mi van a Bibliában, vagy, hogy mit jelent a "keresztény" szó! :-(
Éppen pár hónapja volt egy beszélgetésem egy nagyon drága vajdasági asszonnyal, aki teljesen elképedt, mert rájött, hogy ő valójában nem is keresztény, ... csak azt hitte eddig.

3. A fehérvári gyülekezetünk hitvallást idézted be és utána ezt írtad:
"Az én olvasatomban kicsit ijesztő ez az egész."

Lehet, hogy fura a számodra, de ez a hitvallás teljesen megegyezik az összes többi keresztény egyház hitvallásával!
Olvasd el a katolikus, református, vagy evangélikus, esetleg Baptista hitvallást!
Ugyanazt fogod olvasni.

Volt egy teológiai felvetésed, ami az eredendő bűnnel kapcsolatos, ha jól értem!?
Idézlek:
"Hiszen még a földi létben is, hovatartozástól és felekezettől függetlenül is a törvényeink szerint mindenkit megillet az ártatlanság vélelme mindaddig, amíg az ellenkezőjét konkrét bizonyítékokkal be nem bizonyítják."

A Biblia tanítja, hogy Minden egyes ember bűnösként születik Ádám (nem Pipacsvirágé) bukása miatt. (ami mellesleg Éváé volt, de Isten mégis a férfit nevezte meg felelősnek, hiszen ő volt a vezető. (ez egy másik sztori) :-)
Szóval minden egyes utódra átöröklődött az első emberpár lázadásának következménye.

És most jön a lényeg!
ha megnézel egy kisgyermeket, akkor látnod kell, hogy sokszor bizony gonosz! Adj egy darab játékot két gyermeknek és meg fogod látni!
Már 2 évesen verekszenek. (a kis tesónak megy a nyakas, ha apu nem figyel) Hisztiznek, manipulálnak, irigyek, stb. Jó, jó persze közben annyira cukik, hogy megzabáljuk őket, de akkor is! :-)

Már hallom is a humanista választ: "az ember eredendően jó, csak a később a társadalom rontja meg!"
De könyörgöm, ki rontotta meg a társadalmat??? :-))
Az ember gonosz lény. A föld bolygó 2/3-a nyomorban él! Jelenleg azt hiszem 17 háború folyik, lázongások, terror, erőszak, gazdasági stiklik, stb.
Nem vetted észre, hogy egy hatalmas nagy elmegyógyintézetben élsz? Ne tévesszen meg az, hogy nálunk most van mit enni és senki nem lő rád! Ez a történelem folyamán soha nem volt így ilyen hosszú ideig! Ez egy különleges kor.
Szerencsések vagyunk.

Kérdésem: tudnád igazolni, hogy az ember eredendően jó? És ha az ember jó, akkor miért néz úgy ki a világunk, ahogy kinéz, sőt miért volt az egész emberi történelem egy mészárszék?

4. "Nem értem, minek alapján fogja Isten megítélni az igazakat és a bűnösöket és minek alapján dönti el, kik lesznek a kiválasztottak és a bukott angyalok? Mit jelent a menny és a pokol valósága ?"

A válasz a Biblia üzenete! Erről szól a Könyv! Azt mondtad, ismered a Biblia üzenetét.
Szívesen leírom neked a választ, de előbb a te válaszod érdekelne! :-)

5. Én sem tudom, ki van a főoldalon lévő lakat mögött, de szívesen megkérdezem neked! :-))
Annál is inkább, mert a fehérvári pásztor az én személyes lelkészem és egyben barátom!
De biztosíthatlak, hogy semmiféle titok, vagy összeesküvés nincs mögötte. Nyilván üzenőfal, vagy belső levelezés, ilyesmikre gondolok...

"Megköszönném, ha válaszolnál Kedves Zarándok a kérdéseimre. De csak úgy, mint egy buta kívülállónak... szeretném megérteni. :)"

Nem vagy buta kívülálló! Szívesen válaszolok neked a legjobb tudásom szerint és én magam is nagyon kíváncsi vagyok a válaszaidra!
Szeretettel üdvözöllek!Kedves Pipacsvirág! :)

Jó éjszakát, szép álmokat Neked is! :)

Köszönöm a beszélgetést! :)Kedves Zarándok! :)

Köszönöm, hogy reagáltál! Várom a válaszod! :) De már nem várom meg.
Ilyenkor este már nem igen ülök a net előtt... nappal is igyekszem minél kevesebbet. :)

Szép estét Neked is!Hamarosan.

Sziasztok!
Valamikor éjszaka válaszolok! :-)
Szép estét!Kedves Zarándok! :)

Eddig 2x írtam itt az oldalon Neked.
Először a rendszer miatt szállt el a mondandóm mentés helyett.
Másodszor megjelent a hozzászólásom, de rövid időn belül az egész topik eltűnt, törölve lett. :)
Akkor ugyan megfogadtam, többé nem szólok a témához, most mégis megteszem.
Ne várj tőlem nagyon "szakmai" hozzászólást. Az az igazság, a Bibliával kapcsolatos ismereteim eléggé hiányosak, sosem merültem el benne annyira mélyen ezért nem is szeretném a hozzáértőt játszani. Természetesen a lényegét értem, sőt a különböző felekezetek hite illetve inkább elvei közötti különbözőségeket is.
És igen... vannak gyülekezetek is, ezek egy részét szektaként emlegetjük, ami nem pozitív jelző. A szektákban un. "agymosást" végeznek, valamilyen módon elveszik az ottani tagok szabad akaratát. Felhasználják, kihasználják sokszor a tagokat, szépen fogalmazva, sokszor egyáltalán nem nemes célokra. Van, hogy komoly bűnözők, bűnszövetkezetek álcája, búvóhelye.

Félre ne érts, nem ítélkezni szeretnék, hiszen a Ti gyülekezeteteket nem ismerem, nincs rálátásom.
Szerintem Te egy szimpatikus, kedves, türelmes... de agilis fiatalember vagy.
Ami nálam jó pont, mert én is valamilyen szinten ilyen vagyok. Ragaszkodom az elveimhez amiben hiszek... de csak jó értelemben. Viszont ha valami nem helyes, vagy kiderül nem jól tudom, meggyőzhető vagyok. Be tudom látni a tévedésem, tudok bocsánatot kérni. Igyekszem mindig őszinte lenni, sokszor kíméletlenül. Persze van, mikor nemes céllal elhallgatunk dolgokat, vannak kegyes hazugságok, de sosem vezérel rossz szándék, csak jó ügy érdekében teszek ilyet. Mint ahogy azt is, ha segítek valakinek a hallgatásommal, vagy látszólagos hiszékenységemmel abban, hogy ne kelljen kínos magyarázkodásokba bocsátkoznia. Egy határon belül meg tudok alkudni a békesség kedvéért.

Amiért mégis hozzászólok most.
Rákerestem a gyülekezetetekre. Tulajdonképpen 2 dolgot szeretnék kérdezni, ami miatt valamiért ez az egész nem kerek nekem.
Egyik ezen az oldalon található:
Itt csak egy kérdésem van. Mi az oka annak, hogy a világon összesen csak 25000-re becsülhető az egyháztagok száma?
A másik, hazai oldalatok:
Innen elsősorban ezt az összefoglalót emelném ki:

"Hitvallásunk
Hiszünk:
- A teljes Biblia szó szerinti ihletésében.
- Az egy örökkévaló Istenben, Aki három személyben létezik (az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szent Szellem Isten).
- Az Úr Jézus Krisztusban, az Isten-emberben, Aki teljesen Isten és teljesen ember.
- Abban, hogy a Szent Szellem meggyőzi az embereket bűn, igazság és ítélet tekintetében. Ő újítja meg, pecsételi el és tölti be
a hívőket.
- Abban, hogy minden ember bűnös, és Isten megváltására van szüksége.
- Abban, hogy a Nagy Küldetés iránti engedelmesség minden hívő felelőssége.
- Abban, hogy az egyház Krisztus teste a földön és Krisztus menyasszonya a mennyben.
- Abban, hogy Krisztus visszatér, hogy elragadja gyülekezetét.
- Abban, hogy Isten meg fogja ítélni az igazakat és a bűnösöket.
- Abban, hogy léteznek kiválasztott és bukott angyalok.
- Abban, hogy a menny és a pokol valóság"

Az én olvasatomban kicsit ijesztő ez az egész.
Hiszen még a földi létben is, hovatartozástól és felekezettől függetlenül is a törvényeink szerint mindenkit megillet az ártatlanság vélelme mindaddig, amíg az ellenkezőjét konkrét bizonyítékokkal be nem bizonyítják.
Nem értem, minek alapján fogja Isten megítélni az igazakat és a bűnösöket és minek alapján dönti el, kik lesznek a kiválasztottak és a bukott angyalok? Mit jelent a menny és a pokol valósága ?

Nem akarom túl hosszúra nyújtani a mondandómat, de az a gyanúm, hogy mindezek magyarázata a főoldalon lévő lakat mögött bújik meg, aminek a tartalma kizárólag gyülekezeti tagoknak elérhető.

Valamint ez a lakat rejti azt a magyarázatot is, miért csak 25 ezer tagja van még 50 év után is világszerte a gyülekezetnek?

Megköszönném, ha válaszolnál Kedves Zarándok a kérdéseimre. De csak úgy, mint egy buta kívülállónak... szeretném megérteni. :)

Előre is köszönöm!
Csodaszép vasárnapot kívánok mindenkinek! :)Szia, kedves Pipacsvirág!

Köszönöm a gondolataidat!
Holnap válaszolok, mert ma már nem leszek gép előtt.
Áldott estét és kizárólag "normális" vendégeket kívánok szeretettel! :-)Köszi,

hogy meghallgattad az üzenetet és örülök, hogy érthető volt a számodra! :-)Nagy vihar.

Igen, kedves Pipacsvirág, valóban nagy vihart kavart, mivel ismét bebizonyosodott, hogy az egyik piacvezető hírportál hamis, a történelmi tényeknek nem megfelelő információkkal engedte ki a szakmailag teljesen felkészületlen szerző cikkét.
Ezt nem csak én vettem észre, hanem laikusok is!
A cikkemre egyébként reagált a főszerkesztő, kaptam tőle egy levelet, amelyben gyakorlatilag elismerte, hogy nem tud hibát találni az írásomban. Korrekt volt egyébként! (meg is hívtam az egyik előadásunkra)
Az emberek ki vannak éhezve arra, hogy komolyan vegyék őket: a cikkemet több, mint 10 000-en olvasták!
Az érvelésem pedig azért volt meggyőző, mert valós, mindenki számára ellenőrizhető információkon nyugszik.
Nem véletlenül jelöltem meg a forrás-hivatkozásaimat.
Köszi, hogy elolvastad! Hős vagy!!! :-)))