Mágikus - gnosztikus - kereszténység, avgay a kereszténység és az asztrológia azonos beavatási rendszere

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus:

Az asztrológia, a legfőbb éberség
megszerzésének az eszköze,
avagy a tényleges kereszténység mágikus tudománya

Mottó: Nem a kedvező bolygóállást kell lesni és nem misztikus energiákat
kell vadászni, hanem felelősségbe ágyazott éberséget kell szerezni.

„Keressétek Isten országát és a többit megkapjátok ráadásként”
„Ismerjétek meg az igazságot és az fel fog szabadítani benneteket.”
(Jézus, Lukács Evangéliuma)

“Amikor Jézus lényének isteni mivoltáról és eszenciájáról beszélt, a zsidók jajveszékelni kezdtek. Jézus pedig a zsoltárokból idézett (Zsolt: 82,6) és azt mondta: Nincs-e megírva törvényetekben, hogy istenek vagytok (elohim, atem) mindannyian a legfelsőbb fiai?”
(Hamvas Béla: Scientia Sacra / A kereszténység / II. Az Evangélium és a levelek)

Annak a megértéséhez, amit e tanulmányban szándékozom kifejteni - elengedhetetlen feltételként - fontosnak tartom mindannak az előzetes olvasását, amit Hamvas Béla a Scientia Sacra III. kötetében megírt az európai történeti (intézményesedett) keresztény egyházak és felekezetek spirituális dogmáiról, valamint az egyházi intézmények fennmaradását szolgáló farizeusi magatartás (személyen kívüli, objektív istenben gondolkozó mentalitás) következményéről. És azt, amit az ember központúvá tett (humanizált, tehát a személyi felelősség alóli felmentést: könnyítést ígérő, s így alapjában korrupt) keresztényi tudományos eszme-rendszereknek a Názáreti Jézus tanításaival homlokegyenest szembenálló természetéről kifejtett.
Elengedhetetlennek találom annak a ténynek a minden árnyalatában történő megértését, hogy a személy akaratától és a személyi éberség-törekvésektől független (kívülről jövő) megváltás dogmája homlokegyenest ellenkezik a Jézus által a megváltás feltételéül állított keresztényi elvárásokkal: a lelki és szellemi korrupciótól (meghasonlástól) mentes élettel. És azt, hogy a külön utas “személyre szóló” kegyelemben (isteni protekcióban) való részesülés képzetének fenntartásával, minden monoteista vallásos és misztikus eszmerendszer voltaképpen egy konkrétan meg nem fogalmazott és ki nem mondott könnyítési és felelősség alóli kibúvási lehetőséget lebegtet a hívei képzelete előtt.
Amennyiben valamiféle kauzális (isteni) kegyelemről, illetve keresztény kegyelemről beszélhetünk egyáltalán, maximum arról lehet szó, hogy az Evangéliumok elterjedésével (Azért írom többes számban, mert ez esetben nem lehet szó csak az Új szövetség néven ismert, és Nagy Konstantin püspökei által kanonizált négy evangéliumról, hanem az un. gnosztikus Evangéliumok tartalmának az ismerete és összehasonlítása, szintetizálása is igen fontos: A Pistis Sophia, A Tamás, a Béke és a Júdás evangéliumának a tartalma is!), minden ép ésszel rendelkező, tehát agykárosodás nélküli ember számára megadatott az a lehetőség, hogy spirituálisan felébredjen, újjá szülessen és feltámadjon. Ehhez egyáltalán nem kell klinikailag meghalni, pokolra szállni és étertestben vissza jönni, ahogy az allegorikus mitológia meséli, mivel ezt a jézusi legendát sem kell szó szerint értelmezni, hanem pontosan úgy, ahogy ő tanítja az apostoloknak a gyökeres morális és ez által a spirituális újjászületés fontosságát és szükségét. Lehetősége van tehát minden normálisan gondolkozni képes és önmagával szemben morális igényeket támasztó személynek arra, hogy a szellemi felébredés (ráébredés, rácsodálkozás) nyomán kialakuló tisztánlátási képessége segítségével meghaladja a bűnbeesés spekulatív logikája - Hamvas Béla meghatározása szerint: a világi korrupt élet pragmatikus logikája! - szerinti szentimentális - merkantilista gondolkozást és, hogy elinduljon az éberség segítségével elérhető Boldogság irányába: a harmonikus sorsrendezéssel járó egészség és jó erőnlét, valamint az elégedettséget és biztonság-tudatot hozó, kreatív élet-állapot megvalósítása irányába.
A mai keresztény egyházak viszont semmibe veszik a Jézusi tanítások gnosztikus értelmezését, és ahelyett, hogy a személyi életfeladatok megismerésének és azok tudatos felvállalásának a szükségére való figyelmeztetésként értelmeznék Jézusnak azt a tanítását, hogy “Mindenki hordozza a maga keresztjét”(*), még mindig a kora középkor által egyházi intézményépítés és fenntartás céljából kieszelt, misztifikált Jézus-legendát tanítanak érzelgős ideológiaként. Ebben a Jézus csodatetteiről és az ő különleges és kiváltságos („Isteni”) lényéről szóló dogma-tételek képezik a fő szempontot a Jézus által tanított személyes életfeladat-vállalások és a személyes éberség megszerzése szükségessége helyett. Így jutottunk oda, hogy a kereszténység szellemi táptalaján létrejött nyugati civilizáció emberének a gazdasági - tudományos életképzelete, illetve vallásos - misztikus alapállása, teljesen ellentmond a Jézus által megfogalmazott élet-logikának. Ez szerint ugyanis: "Aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt." Ennek következtében, ma el lehet mondani, hogy az egész keresztény világ egyebet sem tesz, minthogy minden áron mag akarja nyerni az életet és ezáltal voltaképpen az evangéliumok szellemével szemben, azokkal homlokegyenesen ellentétesen él.
_________________________________________________________________________
*) Asztrológusi - sorsfeltárói tapasztalatom birtokában hozzá tenném, hogy „És mindenki hagyja, hogy mások (Főként a gyermekeik!) is felvehessék és viselhessék a keresztjüket ”. Mert pontosan a magukat kereszténynek valló személyek között észlelhető a legtöbb fölösleges és ostoba (nyílt, vagy fojtott) konfliktus amiatt, hogy egyik a másik keresztjét: tapasztalnivalóját akarja átvenni, ha kell erőszakkal is, ezáltal nemcsak megfosztva azt, az életbe vágóan fontos egyéni tapasztalási lehetőségektől, de tehetetlenné és kiszolgáltatottá is téve azt (azokat) olyan elemi dolgokban szolgálva ki, amely dolgok semmiképpen nem képezik az ő keresztjét. _________________

A keresztény gondolkozás táptalaján létrejött nyugati civilizációban meghonosodott természetszennyezést és természetrombolást idéző ( - tehát természetellenes) gazdasági életkoncepció, tulajdonképpen az ember éber képzelete által automatikusan működtetett mágikus erejű személyi imagináció „gondviselő” hatalmának a megtagadásából ered. A “Ne aggodalmaskodjatok afelől, hogy mit esztek holnap és holnapután, mert (...) a ti atyátok ellát titeket...” tanítással homlokegyenest ellenkező pszeudo- keresztény mentalitásból: a félelemből és az aggodalmaskodásból, vagyis a hitetlenségből ered, onnan veszi „természetes” létjogosultságát. Hogy ennek az oka miért a Nagy Constantin teológusai által történelmi (birodalmi) ideológiává előléptetett szekularizált vallásban: a hívek személytelen magatartásáért cserében könnyítéseket ígérő kereszténységben rejlik, azt Hamvas Béla részletesen kifejti a Bizánc című esszéjében és a Scientia Sacranak a kereszténységről szóló könyvében. De nem csak a kereszténység, hanem minden újkori, illetve az újkori polgári eszmékhez idomított filozófiai, vallásos és misztikus ( misztikus erkölcsi világképe mellett csodatevő mágikus praktikák gyakorlását is oktató) eszmerendszer elrejti az emberiség alapproblémáját. Ez a probléma a bűnbeesés nevű jelenség téves értelmezése és elkendőzése.

I. A bűnbeesés, avagy a fájdalom funkciója és a kereszt értelme

A humánussá (polgárivá) szelídített és ezáltal a keresztény embert egyetemesen felelőtlenné: természet-kizsákmányolóvá tevő, globális vallás és a nyugati-keresztény tudomány abból a rejtett szellemi koncepcióból indul ki, hogy boldogsága (élvezete és kényelme) érdekében az embernek a természet jelenségeivel és folyamataival szemben védekezni kell (sőt: amint látni fogjuk, végső soron a vallás és a tudomány volt annak a szellemi koncepciónak a melegágya, hogy boldogsága, kényelme megszerzése és ezek védelme érdekében, az embernek a természetet ki kell zsákmányolnia) és, hogy ezen szempontok szerint az embernek a természetből kivont, kibányászott elemek (anyagok) segítségével, valamint az anyag átalakításával létrehozott munkaeszközök segítségével a természettől hermetikusan elkülönülve (civilizáltan) kell élnie. És ez még mind semmi ahhoz a hallgatólagos barbár közmegegyezéshez képest, hogy az élvezet-biztosító civilizáció létrehozása és fenntartása érdekében az embernek jogában van a természetből kivont eszközök segítségével kifosztani, legyőzni és összezavarni (genetikai alapjában is szennyezni), a természetet. Ennek az alapkoncepciónak csak rész-következménye az állatoknak a természeti életterükből való kiszorítása, az élettér beszennyezése, az állatok fölösleges gyilkolása (ma már bizonyított tény, hogy hús nélkül is pontosan úgy, sőt: még egészségesebben lehet élni, mint hússal táplálkozva), azok üzemi „gyártása”: szaporítása, keltetése, növesztése és “fogyasztásra való feldolgozása”, valamint/és az erdők kipusztítása.
A keresztény papok rendszeresen elmulasztják felemlegetni ama kellemetlen (élvező- védekező civilizáció-ellenes) bibliabeli figyelmeztetést, hogy “Az én utam nem a te utad, mondja a seregek ura.” (Lásd: az egyetemes törvények útja nem a sors-könnyítések és az élvezetek-növesztésének, valamint ezeknek a biztosításának a humanista útja), valamint Jézusnak azt a figyelmeztetését, hogy “Hamarabb át megy a teve a tű fokán, mint hogy a gazdag bejusson a mennyek országába” (... mint hogy a vagyonát féltő személy elérje a legfőbb spirituális éberség fokát) és: azt, hogy “Nem lehetsz egyszerre két úrnak szolgája, nem szolgálhatod egyszerre az Istent és a Mammont.” (A lét-rendeltetés szerinti életet szabályozó egyetemes törvényeket és/vagy az öncélú élvezeti- és biztosítási koncepciók szerinti életvezetés ideológiáját.) Ezek, a (zárójelben felvillantott) eredeti metafizikai értelmüktől elszakítva megható-patetikusan hangzó mondatok nagyon hasznosnak bizonyultak, amikor az egyház autonóm személyi tudat nélküli hívek tömegeire építette létét és hatalmát. A mai piackutató „menedzseri” társadalmakban viszont nem csak ízléstelen tett, de a hívek számának a sorvadását okozó taktikai hiba is lenne ezeknek, a metafizikailag tájékozatlan papok által a lényegük szerint meg sem értett, személyi és egyetemes létkorrupció ellenes, keresztényi magatartást jelölő mondatoknak a felidézése. Persze Jézus jól tudta azt is, hogy az egyetemes törvényekkel összhangban álló, értelmes emberi tevékenység következtében felgyülemlő gazdagság önmagában még nem negatív léterő, hanem az anyagnak mindössze egy új állapota és formája és ez az új állapot kauzális szempontból semleges megnyilvánulási forma, ami végső soron az emberi kreatív leleményességnek a következménye és ami, bizonyos esetekben a szellemi - spirituális fejlődést szolgálhatja. Ez az új anyagi állapot önmagában se nem bűnös se nem bűntelen és csak akkor árt ha öncélúan halmozom - növesztem a más életfeladataim felvállalása és elvégzése rovására és ha egyedül magamnak akarom (minden áron!) megtartani.
Nem a termelt gazdasággal van tehát baj, hanem az öncélú - és ezért szűkkeblűen hitetlen, képzelet-ellenes: „Atya-ellenes”, illetve áldás ellenes - gazdasági-szükséglet gondolkozással aminek a hátterében mindig ott lappang a spirituális fejlődést gátló, fölösleges „termék” szaporítás. A baj az öncélú termék és vagyon halmozással és az ugyancsak öncélú birtokszerzéssel, az egyéni, vagy családi szükségleteken jóval túlméretezett gazdasági tevékenységgel egyoldalúan elfoglalt és azt folytonosan és öncélúan tovább növeszteni vágyó, pénzét kuporgató, vagy azt befektető - „forgató”, a vagyon elvesztésének a gondolatától félő, az elvesztéssel szemben védekező (gazda-tudatában automatikusan ellenségképekkel élő: mentálisan támadó) tulajdonosnak az életképzeletével van: a rejtett agresszivitást és a spirituális zavartságot kiváltó gazdasági aggodalommal. A hatás visszahatás törvénye miatt ugyanis az, aki valami ellen, vagy valaki ellen védekezik, kikerülhetetlenül támadni fog valakit (a vagyonát károsító képzeletbeli rablót, tolvajt, szélhámos bankárt, figyelmetlen hivatalnokot, stb.) mentálisan és képzeletben. Aki viszont a képzeletben és a gondolatban (tehát ideális szinten és rejtve) támad, a rezonancia törvénye miatt , előbb utóbb megtámadják a természetben is és aki fél, hogy valamit elveszít, az ha nem is veszíti el pontosan azt, aminek az elvesztésétől fél, a veszteségtől való félelme: tudattalan szorongása közben elveszít valamit, ami számára a hamis biztonság-érzetet adó vagyonánál sokkal fontosabb és lényegesebb (pl. a nyugalmát és ezzel együtt az egészségét, szerelmét, vagy épp a gyermekét.). Carl Gustav Jung mindössze a rezonancia (magyarán: zsák megtalálja a foltját), a kiegyenlítődés és a hatás - visszahatás törvényének az összhatását fogalmazta meg abban a híressé vált tételében, miszerint az áldozat mindig kihívja maga ellen a gyilkost. Azok a tizenhét éves Philadelphiai fiatalok, akik katonásdit játszva, fegyveresen és tetőtől talpig elmaszkírozva magukat becserkésztek egy amerikai buddhista missziót, de amikor megijedve attól, hogy a szerzetesek valamelyike felismerheti és feljelentheti őket, lelőtték mind a kilenc szerzetest, mindössze eszközök voltak egy olyan spirituális sors-játszmában, amelyet valójában a Buddha szobrocskák belsejében a misszió anyagi bázisa erősítése érdekében ópiumot csempésző és azt aranyért értékesítő, „jót akaró” szerzetesek indítottak el. Az agresszív képzelettel rendelkező és felelősség-tudat nélküli kiskorú fiúkat ártatlan játékosokból hirtelen tömeggyilkosokká tevő szerzetesek mindössze a buddhizmus terjedése érdekében és a templom pompájának az emelése érdekében vágtak bele az ópium csempészetbe, amivel azt érték el, hogy egyre magasabb (vallásos) szinten kezdtek el rettegni a „jó úgy érdekében elkövetett bocsánatos bűnnek” képzelt eljárásuk lelepleződésétől, amit a rendőrség valamiért elmulasztott végrehajtani.
Aki gazdaságilag akarja biztosítottnak tudni az életét, az lényegileg spirituális szempontból - a lehető legbizonytalanabbá teszi. Lásd Jézusnak a homokra és a sziklára építkező emberről szóló példázatát. Jézus nem a gazdaságot tekinti ab ovo negatív természetűnek és egyáltalán nem a gazdag embereket jellemzi gonosznak és erkölcstelennek, hanem ismervén a mágia (teremtés) törvénye mellett, a polaritás és a kiegyenlítődés törvényét is, a gazdaság-központú (szűk keblű, áldás - ellenes) gondolkozásnak az egyoldalú, illetve a zavart jellegére és annak a következményeire: a zavart képzeletre és a negatív és zavart képzetek (ellenség képek és veszteség képzetek) által működtetett egyéni képzelet által beidézett lehetséges betegségekre és más szerencsétlenségekre figyelmeztet: “Aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt és aki feláldozza életét megnyeri azt.” - Aki be akarja biztosítani magának a tehetsége és a leleményessége (tudománya, tehetsége, stb.) segítségével megszerezhető élvezetes és a kényelmes (a természet megnyilvánulásaitól elszakadt, erőfeszítés-mentes) életet, elveszti azt, és aki ezt a törekvést feladja annak érdekében, hogy az életét sokkal mélyebb és reálisabb értékek szerint folytassa, eléri azt, hogy az ébersége segítségével élete minden részletét és vetületét a maga teljességében (egészében: egészségében - egészségesen) átélhesse. A keresztény papok és teológusok, ahelyett hogy rendesen végeznék a dolgukat és az Evangélium metafizikai értelmezésével (“Azért jöttem, hogy felfedjem azt, ami a teremtés óta rejtve van”) a képzelet zavarnak (a bűnbe esésnek: az éberség elvesztésének) a gazdaságivá fejlődött eredeti okára rámutatnának és ezáltal feloldanák az általuk ápolt közösségekben az őskorrupció következményét: az öncélú élvezetkereséssel egybekapcsolt kényelem-keresésből és ezek biztosításából eredő zavart személyi képzeletek által létrehozott valóságnak a következményeit, “arctalan” és “kegyetlen időkről” sopánkodnak és misztikus, vagy humanista ködökbe süllyesztik a tudományos (akadémiai!) rangra emelt létrontás tényét, holott Jézus ezzel a mentalitással nyíltan szembefordult: “Jaj nektek írástudók, jaj nektek törvénytudók és jaj nektek farizeusok. Nem mertek belépni a mennyek országába és bűnös képmutatásotokkal lehetetlenné teszitek a belépést azoknak akik be akarnak lépni.” De a keresztény farizeusok nem jajgatnak, hanem az ókori zsidó elődeikhez hasonlatosan, vállukat vonogatják és az égre mutogatnak az üzemileg gyártott csirkék és disznók elfogyasztása után: “Mindannyian az ő kezében vagyunk.” Az így felvilágosított - lelkiismeret furdalásaitól felmentett: felelősségtudatától megfosztott - hívő pedig tovább hiszi, hogy joga van a saját személye és a családja, valamint a közössége boldogsága és biztonsága, illetve az öncélú kényelme és élvezete (haszna) érdekében kizsákmányolni, összezavarni és eltiporni a természeti környezetét és végső soron összezavarni saját biológiai természetét. Mindezt “jó keresztényként” megteheti, csak éppen a vallásos eszmerendszer által meghirdetett erkölcsi rendszabályok és az adott eszmerendszer hirdetői, alapítói vagy fővezérei által körülírt, megnevezett és meghatározott külső (személyen kívüli, objektív) Isten, vagy eszmekör ellen ne kövessen el úgynevezett vétkeket.
Egyetlen misztikus iskola, vallásos, vagy polgár-filozófiai eszmerendszer sem fejti ki érthetően, hogy az anyagi (fizikai) világ és ezen belül a természet, illetve a biológiai élet, nem más mint a Teremtés határállapota, határléte és az embernek mint “Isten Első Ideájának” (Adam Kadmon), illetve mint Isten földi megtestesülésének, az a dolga, hogy saját lényén (személyén) keresztül, saját természeti testével (idegzetével, érzékelési képességével), az által, közvetlenül megtapasztalja a teremtés különböző természeti megnyilvánulásait, hogy megértse (belássa) és a benne levő: az ő személyi tudata által szellemileg is megnyilvánult Teremtővel: az általa érzékelt és észlelt természeti létformákat és jelenségeket regisztráló - ellenőrző Teremtővel összekösse, mindazt amit érzékel, érez és észlel. Az ember ősprincípiumának és ezáltal minden egyes ember személyének elemi, de ugyanakkor szellemi összekötő - értelmező rendeltetése van létezésben, ami azt jelenti, hogy személyén át minden egyes ember, akár önkéntelenül és öntudatlanul is, de összeköti a Teremtés ősforrását (az Abszolútumot) a Teremtés határállapotával (természettel). Nincs ettől az elsődleges és egyetemes funkciótól különválasztható szerepe és célja egyetlen (egyéni) emberi életnek, vagy ha úgy tetszik, egyetlen emberi léleknek sem!
Ennek, a személyi tudatunkon keresztül történő spirituális egybekapcsolásnak az elemi és elsődleges feltétele a fizikai létnek a fizikai benyomások (impressziók) által történő közvetlen és folytonos megtapasztalása. Ezzel szemben a mai ember egész értelmével és képességével azon munkálkodik, hogy ettől a közvetlen tapasztalástól megfossza magát és gyermekeit és hogy ezekkel a kellemetlen, erőfeszítést és figyelmet igénylő és néha fájdalmakat okozó tapasztalatokkal szemben bebiztosítsa magát és szeretteit (gyermekeit). A bűnbeesésnek és az őskorrupciónak csak annyi köze van mondjuk a szexuális erkölcstelenkedés néven ismert jelenséghez, vagy a szociális korrupcióhoz, illetve a szexuális erkölcstelenkedésnek és a politikai - gazdasági korrupciónak annyi köze van a bűnbeeséshez, hogy végső soron mindkettő az öncélú élvezetkeresés, illetve a mesterséges boldogsági (kiegyenlítettség) állapot elérését szolgáló cselekvés-rendszer. A természetet tragikus katasztrófába és nyomorba sodró önkényeskedés és a kába agresszivitás is csak a bűnbeesés, illetve a létkorrupció logikája szerinti primitíven civilizált életrendnek egy- egy parányi része és következménye. Az immunrendszernek a magas fokú megbomlását előidéző gyógyszerhasználathoz, valamint a rákkeltő ipari szenny mértéktelen előállításához: a szellemi tisztánlátás elvesztéséhez, illetve a természettől és az Istentől való elszakadáshoz vezető bűnbeesést elsősorban a természetből kivonható anyagokból minél nagyobb mennyiség ű élvezeti eszközök gyártására és a természeti jelenségekkel szembeni védekezésre irányuló „keresztény” törekvéseink idézték elő és azok idézik elő ma is.
Az immunrendszeri betegségek elszaporodásához vezető létrontást (Hamvas) elsősorban a személy elemi jelzőrendszerének: a fájdalomnak a lebénítására (kikapcsolására), illetve a fájdalom megszűntetésére, a fájdalmat okozó lehetőségek kiiktatására és a természettel való közvetlen kapcsolatból eredő kellemetlenségek (nehézségek) elhárítására való “humanista” (gyógyítói) törekvések, vagyis a természetes tapasztalatokkal szembeni védekező törekvéseink halmazai képezik és nem a metafizikailag többnyire tájékozatlan papok által felállított bűnlajstromok elleni vétkek.
A Teremtésnek és az életnek nincs sem vallásos (érzelgős-misztikus) sem materialista - tudományos (pragmatikus) koncepciók szerint meghatározható célja és ezáltal nincs ilyen jellegű célja az emberi életnek sem, de amint láttuk, metafizikai célja és rendeltetése van mind a teremtésnek, mind az individuális emberi életnek. A Teremtés személytelen ős-oka, az abszolútumnak a másságra, más állapotra való ős-sóvárgása, az abszolút létezésen kívüli állapotra: más-állapotra való őssóvárgás (Lilith jelenség), ami arra készteti az Abszolútumot, hogy kilépve önmagából, az így A keletkező káosszal együtt önmagából „megszülje” a teremtő képzeletet. A Lilith jelenség tehát az első abszolút őserő, amely egyrészt teremtő képzeletté, másrészt örvénylő káosszá változtatja az abszolútumot és arra készteti, hogy magából kiáradván, Fénnyé és Szeretetté alakuljon és egyre csökkenő (alacsonyabb és alacsonyabb frekvenciájú) rezgési állapotokban (kauzális, ideális, szellemi, gondolati, érzelmi, éteri és végül anyagi létformákban) megnyilvánuljon. A más létre, a más állapotra, az újdonságra való sóvárgás következtében megnyilvánult létnek: a Teremtőnek és a Teremtésnek a határhelyzete és határállapota, a legalacsonyabb rezgési fokon létező anyagi lét. Ennek, az anyagi állapotnak (alacsony rezgési állapotba került energetikai struktúráknak) a teremtési ősminták alapján történő, határozott szervesülésével jöttek létre a világűrben a primitív sejtalakzatok, amelyek egy része (nem véletlenül!) a földre kerülvén, tovább szerveződött és létrehozta a földi természetet, előbb a primitív létformákkal, majd a növényekkel és az állatokkal, amelyek egyre bonyolultabb szervezete addig fejlődött, amíg egy olyan lény ki nem válhatott belőlük, amely az individuális képességeiben magában hordozta nem csak az egyetemes teremtő erők mintáit, hanem a teremtő képzelet és az abszolút léttudat kialakulásának a lehetőségét is. Így az ember közvetlenül, a természet viszont az ember öntudatán keresztül (az ember által közvetítetten) vissza kapcsolódhatott - és folyamatosan visszakapcsolódik - az Abszolút Teremtőhöz. (“Én az Atyától jövök és az Atya bennem van és én az Atyában vagyok.” És: “Ti bennem vagytok és Én bennetek vagyok.”)
A bűnbeesés második motívuma tehát, hogy a hibás kapcsolatoknak az érzékelési lehetőségét biztosító fájdalom jelzéseket - amely kellemetlen jelzések észlelése tehát az „összekötői”- észlelői funkciónk betöltésének és a teremtői képességeink gyakorlásának az előfeltétele, mivel a rossz kötődés-kapcsolás és a teremtést veszélyeztető (rombolást okozó) képzetek, gondolatok, érzések és cselekedetek felől tájékoztatják az embert - semmibe véve, vagy a fájdalmat különböző eszközökkel elfojtva (fájdalomcsillapítók, gyógyszerek, zsibbasztó szerek, védő öltözetek) a személyi spirituális struktúránkban rejlő öncélú élvezetre és más állapotra (kábulatra) való elemi sóvárgás hatására tovább hajhásszuk a kalandokat, a kábult állapotokat, illetve az öncélú élvezeteket és építjük azoknak a biztosítási - védelmi rendszerét, miközben egyre nagyobb anyagi alapokat kell biztosítani a kábítószerezés rohamos elterjedésének a visszaszorítása érdekében. Csak azt nem vesszük észre, hogy azok az eszközök és anyagi alapok, amelyek a kábítószerezés elleni küzdelmet lehetővé teszi, az alapkábulat: a természetszennyezést is előidéző fölösleges termelés révén lehet előállítani, ami végülis nem működne az alapkábulat üzemeltetését szolgáló szesz- vagy a dohányipar nélkül.

II. Az asztrológia az éber személyi tudat kialakításának az eszköze.

Abban, hogy a fájdalomnak mint az ember legfontosabb hiba és veszélyjelző eszközének a mesterséges megszüntetése és ezzel az egyetemes rendeltetésünk megtagadásának a sors-adó következményébe: a bűnbeesés ördögi körébe jobban beleláthassunk, az önismereti illetve a beavatási célokat szolgáló (Nem jóslásokra, tehát nem az egyéni sors, illetve a spirituális kiegyenlítődési életfeladatok elkerülésére-kicselezésére használt) asztrológia eszköztára, ősi szimbólumrendszere és következtetései, segítségünkre állnak. A föld asztrológiai szimbóluma egy körbe rajzolt kereszt. A kör metafizikai értelme a teljesség, a kerekség, az EGÉSZ- ség, valamint az egyetemes egység. A kereszt ősi értelme viszont a tapasztalás és tudatosítás. A kereszt függőleges tengelye egyrészt a spirituális és a pszicho- mentális őserőket, másrészt az Isteni (metafizikai) dimenziókat és hatalmakat (ősi léterőket, lételveket) szimbolizálja. A kereszt vízszintes tengelye az anyagi világot, a természetet, valamint a nyersen, durván és számunkra azonnal érzékelhetően-felismerhetően megnyilvánuló energiákat, a természet erőit és végül magát a fizikai tér-idő világot jelképezi.
Ezek alapján elmondható, hogy az asztrológia szempontjából, a határállapotba került Teremtésben, illetve az anyagi világban a Föld az a központi hely, ahol az ember és a többi élőlény által, a szellemi teremtőerők, a teremtő ősprincípiumok úgy öltenek határozott, anyagi alakot, hogy az individualitáson keresztül, folytonos kapcsolatban maradnak a teremtés ősforrásával: az abszolútummal. Ezek a spirituális teremtőerők a földi élőlényeken keresztül, de főképp az ember individuális öntudatán és összetett érzékelő képességén keresztül a Teremtés összességében nyilvánulnak meg és képeződnek le határozott formákban a fizikai természet (számunkra észlelhető és érzékelhető) világában. Az asztrológiában a kereszt a tapasztalást, illetve az érzékelést és az észlelést, tehát a fájdalmat és a fájdalom feloldással járó kiegyenlítődési képességet jelképezi. Ezért a tapasztalás-szenvedés nem valami heroikus és szentimentális szenvelgési jelenségként ismeretes az asztrológiában, hanem mint olyan információszerzési lehetőség, amely a személyes tudat- tágulást hivatott szolgálni. Ebben az értelemben tehát a fájdalom a spirituális (örök) és személyes tudatosodást: az emberben, az ember által megtestesült Teremtő és a Teremtés (természet) közötti kiegyenlítődési folyamatot hivatott szolgálni.
Hamis az európai eredetű koncepció, miszerint az ember azáltal tanul és fejlődik spirituálisan, hogy az agytevékenysége segítségével megfigyel és memorizál valamit, vagy azáltal, hogy logikailag sikeresen levon bizonyos következtetéseket a természetben észlelhető törvényszerűségekből és azokat a maga hasznára próbálván fordítani, bizonyos intellektuális műveleteket végez a kikövetkeztetett és memorizált információkkal. Ahhoz, hogy valamit lényegeset megtanuljunk, egészen közeli kapcsolatba kell kerülnünk az illető jelenséggel, nem csak agytevékenységünk és észlelő képességünk (intellektusunk) által, hanem a lelkünk és fizikai testünk által is. Márpedig a közeli (közvetlen, illetve személyes) kapcsolat létesítés, a legtöbb esetben szenvedéssel jár, hiszen nem minden esetben lehet harmonikus a találkozás, mert a határozott (fizikai) helyzetünk (és állapotunk) miatt az információ-csere nem minden esetben történik anyag-bomlás, illetve nehézségek nélkül és zavar mentesen.
Erre mondja Jézus, minden szentimentális poetizálás nélkül, hogy vegye fel mindenki a maga keresztjét, vagyis, hogy ismerje meg (“Ismerjétek meg az igazságot és az fel fog szabadítani benneteket”) és vállalja fel mindenki a saját sorsfeladatát (tudattágítási, éberség-szerzési, szellem-fejlődési és spirituális kiegyenlítődési életprogramját), még akkor is, ha fájdalommal és az öncélú élvezetekről való lemondásokkal jár. Az is igaz viszont, hogy ezt nem Jézus parancsára, vagy nem azért, hogy az ő kedvében járjon, kellene a kereszténynek megtennie, hanem ez a tapasztalási-kényszer az egyetemes létezés ős-okából következik. A Názáreti Jézus mindössze megfogalmazott egy mindig (örökké), mindenhol és bármilyen körülmény között érvényes alapigazságot, miszerint a teremtő tudatosodás, a spirituális információszerzés erőfeszítést kíván és a téves irányban tett erőfeszítéseink fájdalommal (kényszerit-jelzésekkel) járnak. A fájdalomnak, vagy a kellemes érzésnek a foka az, ami jelzi tudatunk számára azt, hogy a kapcsolat a személyünk által intenzíven megtestesített lételvek és azon lételvek között, amit képvisel az a jelenség, vagy az a tárgy, amivel személyesen kapcsolatba kerültünk, mennyire harmonikus vagy diszharmonikus.
A fájdalom, és a szenvedés, illetve a kellemes érzés, az a misztikus információ-forrás, ami arra figyelmeztet, hogy valami mást kell tennünk, mint amit addig tettünk, illetve mentális (mentalitás béli) irányt kell változtatnunk a harmonizáció, vagyis a lételvek (ősprincípiumok) harmonikus (zavarmentes és folyamatos) összekapcsolása érdekében. Márpedig az ember a legtöbbször pontosan ennek ellenkezőjére, vagyis arra használja az intellektusát, hogy ezt az információ-forrást (mármint a fájdalmat) az életéből kiküszöbölje. Ahelyett, hogy megkeresné a helyes szellemi irányt, illetve kipróbálná, hogy melyik a helyes cselekvés, arra használja fel értelmét, hogy elfojtsa a fájdalom-tünetek rendszerét különböző eljárásokkal, terápiás módszerekkel, receptekkel, technikai eszközökkel, vagy éppenséggel misztikus gyakorlatokkal és mágikus praktikákkal. Mindezt ahelyett tehát, hogy odafigyelne: mire is akarja figyelmeztetni őt a felettes Énje (lelkiismerete, egyetemes felelősségérzete), a fizikai testén keresztül a fájdalom jelző rendszere segítségével.
E sok fájdalom- kiküszöbölési harcnak, fájdalom elfojtási törekvésnek, tünet elfojtási és tünet kiirtási trükknek, a "kezelésnek" és az elkenésnek természetesen még több betegség- tünet, vagy balesetnek nevezett, sokkal durvább fizikai jellegű, fájdalmas "találkozás", vagyis a fizikai test szintjén elviselt elemi károsodás lesz a következménye. És ha a betegséget sikerül is valamennyire kiküszöbölni különböző tudományos módszerek (és az úgynevezett gyógyszerek, vagyis a hamis anyagi információ), valamint a modernizált ókori és középkori mágikus eljárások segítségével, az ember (a személy), a Karma, valamint a többi egyetemes törvény összesített hatásának a következtében, egyre bonyolultabb és nehezebben értelmezhető konfliktuális élethelyzetekben találja magát, ami nem engedi öt szabadnak (boldognak lenni) mindaddig, amíg az eredeti életfeladatát meg nem oldotta, vagyis a saját keresztjét fel nem vette.
A legszomorúbb az egészben az, hogy a kereszténynek nevezett egyházi intézmények és azoknak papjai, képviselői, valamikor talán tudatosan, de ma már inkább tájékozatlanságból eredő jóindulattal - a materialista koncepciók tudományos rögeszméitől és a szenvelgő humanizmus korrupt moráljától immár ők is végképp elkábultan- teljesen félrevezetik híveiket, amikor nem értelmezik a konkrét személyre vonatkoztatva Jézusnak a másik idevonatkozó, metafizikai kinyilatkoztatását, miszerint: "Az én terhem könnyű és az én igám gyönyörűséges", vagyis azt az egyszerű igazságot, miszerint a tudatosan felvállalt életfeladatok megoldása valójában könnyű és végső soron a legtöbb örömet és gyönyört okoz. Ez -és csakis ez a feladat teljesítés- okozhat gyönyört minden egyes személynek, mivel ez a Teremtés ős-oka és értelme. Ezért a keresztény papok sem értvén azt, hogy igazából miről is van szó e kinyilatkoztatásban, teljesen irreális, szenvelgő és drámai pateizmussal, ráfogják - rákenik - a megváltás aktusát Jézus különleges és rendkívüli személyére, (holott semmiféle rendkívüliségről nincs szó, hanem éppen fordítva: Jézusnak sikerült az egyetemes rendet megvalósítani emberi személyében), aminek következtében az emberiség azon része, amely magát kereszténynek nevezi, valósággal rejtőzködik és rohangál a személyi életfeladatai elől egész életében. Ezért persze, még többet kell szenvednie, mintha nyugton maradna és vállalná a keresztjét. E jelenségről, vagyis a mai kereszténységen belül meghúzódó legveszélyesebb létkorrupcióról még lesz szó a következőkben. Most térjünk vissza a föld asztrológiai szimbólumának értelmezéséhez.
A tudatos individuális meghatározódás a mindinkább egyetemesé táguló személyi tudaton belül valósulhat csak meg. Ez a szimultán tudat-meghatározódási és tudat-tágulási folyamat, illetve ez az egybeesés a kör szimbólumában a kereszt középpontja által fejeződik ki. Ebben a középpontban egy, a két dimenziós síkban (a papírlap síkjában pl.) nem ábrázolható, de a kereszt síkját merőlegesen átmetsző, harmadik (mélységi) tengely fut keresztül. Ez az abszolút teremtői léttudat érvényesülésének a tengelye. Vagyis egy olyan tengely ami a személyes, meghatározatlan, gyakorlati mérésekre alkalmas mércékkel ellenőrizhetetlen, felelős személyi léttudatot jelöl - a felettes ént -, amely a lehetőségeket vizsgáló szabad akarattal egybekötött individuális felelősségtudatot: a lelkiismeretet láthatatlanul összekapcsolja az egyetemes felelősségtudattal és az egyetemes fejlődés és kiegyenlítődés törvényével.

III. A Sárkányfarok (Karmikus meghatározódások szerinti tulajdonságokat jelölő pont) - Sárkányfej (Abszolút éberségi, illetve Megváltási pont) tengely.

A földnek a fent leirt grafikai elemeit megtaláljuk részletesen a személyi horoszkópok grafikus rajzában is, pontosabban magában a személyi asztrogramban (születési képletben), ahol a Zodiákus (napjegyek, illetve állatöv) körét átszeli az Ascendens- Descendens vízszintes tengelye, valamint az Ég Alja (I.C.) és az Ég Közepe (M.C.) nevű pontok által meghatározott sarkalatos tengelyek. De van az asztrogramnak egy harmadik, változó irányú és irányítású tengelye is, aminek a klasszikus asztrológiában eddig csak a behatároló pontjait szokták ábrázolni. Nevezetesen a Leszálló Holdcsomópont (Sárkányfej) és a Felszálló Holdcsomópont (Sárkányfarok) által meghatározott tengely, ami a vizsgált személy szellemi ébersége fejlődési irányát testesíti meg (lásd: az életvonal a kiromanciában), vagyis azt a spirituális fejlődési utat, amelyet a negatív karmikus meghatározottságainak a felismerését követő feloldásától és meghaladásától a teljes éberség megszerzéséig tesz meg. Ennek a vonalnak a tengelyként való bejelölése az asztrogramban föltétlenül szükséges, amennyiben a személyi horoszkópot nem jóslásra, hanem spirituális tudatosodási és kiegyenlítődési életprogram helyes feltárására és értelmezésére akarjuk használni.
A két holdcsomópont (Sárkányfarok - Sárkányfej) által meghatározott tengely tehát a horoszkóp tulajdonosának a spirituális fejlődésvonalát (spirituális fejlődési élet-programját), a felébredéstől a teljes éberség megszerzéséig történő életútja színezetét jeleníti meg. Vagyis azt, hogy honnan, milyen konstelláció és horoszkópház által megtestesített spirituális teremtési ősmintáknak megfelelő tévképzetek szerint él, hogy milyen negatív félelmek és ambíciók működtetik - irányítják, manipuláljak az életképzeletét és hogy milyen életterülettel nem képes a leginkább harmóniába kerülni születésétől fogva és hogy mindezt meghaladva, milyen jegy és milyen ház helyzet által jelölt teremtési ősmintákat követve juthat el a minél nagyobb mértékű éberség és kiegyenlítődési képesség megszerzéséig. Hogy milyen karmikus kumulációra utal a Sárkányfarok jegy- és házhelyzete (a Kiegyenlítődés Törvénye alapján: milyen hiány-információ sűrűsödésből- indul az életbe) és, hogy milyen jellegű, milyen színezetű szellemi beteljesülést kellene a spirituális Én- tudatának elérnie a fizikai élete során, a fizikai és pszichikai tapasztalatoknak és ezeknek a szellemi - metafizikai értelmezése segítségével. Ez a személyi ( Én- tudati ) fejlődésvonal tehát a személyi horoszkópban annak a virtuális tengelynek a megfelelője, amely az asztrogram (a spirituális fejlődési program szimbolikus ábrája) középpontján halad át. (Az asztrogram síkjában a körbe rajzolt kereszt középpontján áthaladó merőleges tengely). Azt is mondhatnánk, hogy ez az a virtuális tengely, amely a meghatározhatatlan személyiségtudat (Hamvas Béla szerint: infinitezimális szubjektum) és a még annyira sem meghatározható egyetemes világszellem közvetlen és analogikus kapcsolatának a megjelenítője. Ez a mindenkiben létező abszolút tengely nem egy asztrológiai absztrakció, hanem a mindannyiunkban létező, mindannyiunk létalapját képező szellemi valóság (a Tao), az egyetemes létezés ősi létforrása és a teremtésnek a rendeltetése között húzódó spirituális tengely, amelyhez a magunk spirituális színezete (Karmája) szerint kapcsolódunk személyenként, külön - külön, ha akarjuk ezt, ha nem. Ha tudomást szerzünk erről az egyetemes léttengelyről és a személyünknek a hozzá viszonyított rendeltetéséről (létfeladatáról), ha nem.

IV. A személyi tudat és az egyetemes léttudat összefüggése.

Amennyiben a középpontról beszélünk, akkor e túlzottan elméletivé sikerült bevezető után, a címben megadott témának a középpontjába is bekerültünk. Nevezetesen a kereszt, a kereszténység, és a Názáreti Jézus személyének és tanításainak cseppet sem elméleti, hanem konkrétan korrupció (öncélú boldogsági állapot-hajszolása, illetve öncélú élvezetszerzésre törekvés, ezek halmazása, könnyítés, természeti elemekkel, nehézséggel és fájdalommal szembeni védekezés és az élvezeti lehetőségek és a kényelem hosszú távú fenntartására és biztosítására való törekvések által okozott általános kábulat) ellenes szellemi alapállásnak (erőtérnek) az erőterébe. Ahhoz viszont, hogy Jézusnak az idevágó, nagyon sokszor idézett, de még többször félreértelmezett és félremagyarázott mantráját, az "ÉN VAGYOK AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET" - kinyilatkoztatását értelmezném az asztrológia segítségével, fontosnak tartok még két idevágó történelmi tényt felemlíteni. Hamvas Béla írja a Scientia Sacraban, hogy a Jézus által tanított metafizikai (egyetemes) kinyilatkoztatások semmiképpen nem érthetők meg hátulról, illetve a történelmi ember pragmatikusan technikai-tudományos (győzni, ellenőrizni és könnyíteni akaró) életszemléletéből, a létkorrupció (a bűnbeesés) logikáját mint elsődleges, központi értelmet gyakorló lét- és életszemléletből, hanem csakis előröl: az idő másik irányából, a metafizikai (fizika fölötti, fizika előtti) őshagyományok által őrzött metafizikai tudás (Védák, Upaniszádok, Tibeti és Egyiptomi halottak könyve, Joga-rendszerek, alkímia, aritmológia, Pitagorász és Orfeusz tanításai, stb.) irányából. Ezzel egybevág, hogy azok az Ókori gnosztikus iskolák, amelyeknek egyikében Jézus is tanult fiatal korában (az eszénusok iskolája), a szent iratok misztikus szövegeinek az értelmezése mellett, illetve a helyes (metafizikai) értelmezés elősegítése érdekében, beavatási eszközként (mai szegényes és szürke szóhasználatunkban: tantárgyként), az aritmológia és az alkímia mellett, főképpen az asztrológiát használták.
Mivel a személyi horoszkóp a személyre szóló spirituális életfeladatok megfejtésének az eszköze, nem véletlen, hogy a személyi horoszkópok kauzális értelmezésénél találkozunk a fent idézet Jézusi mantra metafizikai értelmével, ami asztrológiailag a következőképpen értendő:
1) Én vagyok... - Tehát egyszerre és egyben az egyetemes létezés-tudatba beágyazott, itt és most megnyilvánuló és minden érzékelt és észlelt megnyilvánulást öntudatlanul, vagy tudatosan regisztráló, a Kozma Szilárd nevet viselő személyben testet öltött ős-lét, ebben a kozmaszilárdi én-tudatban észleli, hogy létezik. De nem csak ebből áll ez a szubjektív, a természetbe ágyazott, a természeti törvényeknek is alárendelt lét-tudat, hanem: vele együtt és vele egyben, az ezen a Kozma Szilárd jellegű én- tudaton keresztül megnyilvánuló, ez által a személyes én-tudat által (is) létező és észlelő univerzális emberi én - tudatból, valamint az Egyetemes Én tudatból (az Abszolút Lét- tudatból) is egyben. Én vagyok tehát az a tudattal is rendelkező egyén, aki a többivel együtt itt él, érzékel, észlel, képzel és akar ebben a téridőben, de ugyanakkor tudattalanul (reflexió nélkül) is tud az Egész Létezésről. Én vagyok, akinek, mint természeti lénynek ugyan személyi (partikuláris) sorsa van, de aki a személyes sorsok fölött és azok által szüntelenül elképzeli és teremtő képzeletével létrehozza, az egész egységes egyetemes létezést, annak minden megjelenési (lét-)formájával. Az egyetemes, halhatatlan személyünk itt, a földön és ezáltal a természetben, így értelmeződik és ebben a három (Szent háromság) megnyilvánulási formában határozódik meg: 1. - A napjegyünk által jelölt nyers természeti (individuális ) tudatunk, valamint a Sárkányfarok jegy és házhelyzete által jelzett, rejtett, természet alatti és a megvilágosodás időszakáig többnyire negatívan (irracionálisan) megnyilvánuló önkéntelen és öntudatlan sóvárgások és félelmek által befolyásolt személyünk által, 2. - az Ascendens által jelölt, felnőtti, racionális - intellektuális, tehát tudatosan felelős személyi tudatunk, és ezért természet-feletti tudatunk által, és 3. - A Sárkányfej által jelzett és csakis tudatos törekvések által megszerezhető - elérhető egyetemes felelősségtudatba ágyazott spirituális tudatunk által.
2) Az Út, nem csupán a nyers biográfiai - történetek szerinti életutat jelöli, hanem az egyén rendeltetése: a teremtésben való részt-vevő, megismerő, kiegyenlítődő és a kiegyenlítődésben újjászülető meghatározódása és sorsfeladata szerinti spirituális fejlődési életutat az egyetemes létezés rendeltetésének - funkciójának a tükrében. Az ember Én- tudatához (Én vagyok) szorosan hozzá kapcsolódik a rendeltetése és az úgy is meghatározódik, mint az életút, de úgy is mint tudatosodási út. Mint az “Az Út”, amit ő megtesz az ébersége és/illetve a tudatos kiegyenlítődési képessége megszerzése közben, a születésétől az úgynevezett haláláig (a végső kiegyenlítődéséig) és úgy is mint a felébredést követő spirituális fejlődési útvonal, amit a spirituálisan felébredt (keresztény) személy az élete során és annak segítségével megtesz az egyetemes kiegyenlítődés tudatos megtétele irányába... Ezt a szellemfejlődési utat, amint fennebb írtam, az asztrogramban a holdcsomópontok által jelölt tengely testesíti meg és azokat a személyben létező sóvárgásokat, képességeket, hajlamokat és késztetéseket (leszálló holdcsomópont), valamint azokat a hiányzó képességeket, hiány-információként (negatív tulajdonságokként) jelentkező és ezért megszerezésre váró (spirituális) tulajdonságokat (tudást) és képességeket (felszálló holdcsomópont) jelöli, amelyek segítségével az adott személynek éberen integrálnia kell magát az egyetemes létezés (abszolút) tudatába.
3) Az Igazság... Mint az én életem igazsága. Vagyis az én partikuláris (szubjektív) és egyben egyetemes teremtő imaginációm igazsága: az a személyes életfilozófia, életkoncepció, amit minden egyes ember kialakít magának, tudatosan vagy öntudatlanul földi élete során. Az Igazság tehát az a neveléssel és tanítatással befolyásolt (többnyire elferdített) személyes élet - és világkoncepcióval, hittel, reménnyel, félelemmel (bizalmatlansággal, félelemmel, stb.) egybe mosódó szubjektív (természeti és morális) én-meghatározódása mindenkinek, amelynek segítségével a személy, tudatosan vagy öntudatlanul, a környezetéhez és a történelmi helyzetéhez, és azon túl az egész létezéshez kapcsolódik spirituálisan, ha tud róla, ha nem. Amennyiben ez a személyi igazság (életfilozófia) és a saját szubjektív sorsáról (helyzetéről és vágyairól - terveiről) és tulajdonságairól alkotott képzetei arányosan fedik egymást, a személy az ő valódi szellemiségének: igazságának (auratesteibe kódolt spirituális kiegyenlítődési programjának) megfelelően tudja megélni és értelmezni a sorsát és az emberiség sorsát.
Ezt az Igazságot, a nevelés és a taníttatás, mellett az asztrogramban a Sárkányfarok, a Lilith és a Napjegy által jelzett spirituális meghatározódások befolyásolják elsődlegesen. Az a Napjegy (a csillagkép) viszont, amelyben az Ascendens áll, a szülött számára azt a spirituális erőteret jelenti, amelyben nem csak természeti individuumként, hanem észlelő, értelmező és képzelgő szellemi lényként is megélheti az imént leírt (harmonikus vagy diszharmonikus, azaz világos vagy zavaros) koncepcióit saját személyéről és saját szerepéről az életben. Ez az intellektuális információ szerzési - értelmezési és spirituális programokká (jövő tervekké) alakító képzelgési képesség át kellene alakuljon egy bizonyos szellemi érettség elérése után, egyetemes igazság- és felelősségtudattá: éberséggé, de ezt a mai emberiségnek mindössze a 0,01 százaléka éri el. - Lásd a felelőtlen természet -és atmoszféra rombolást, a kényelmi és élvezeti szempontok elsődleges érvényesülését a valóságos, vagyis az egyetemes törvényekkel összhangban álló életfeladatok felvállalása helyett. Lásd a nyugati "civilizált" ember eme tudományos és vallásos IGAZSÁGÁT, amely saját létképzeletével egyetemben, mindent összezavart és beszennyezett szentimentális jót - akarása, illetve az ésszerű boldogság-receptjei: a pragmatikus gazdasági stratégiázása segítségével. És lásd a különböző misztikus - gyógyító- és szexuális energiaszerzési lehetőségek receptjeivel és energia-adó köveivel - elixirjével kufárkodó guruk, gyógyító-mesterek és más szekta-vezetők által bolondított hívek szélesedő tömegeit. Lásd tehát annak az embernek - emberiségnek az igazságát, amely technikája és tudománya segítségével eszét vesztve termeli és vásárolja majd eldobja az élvezet-okozó tárgyakat és műszereket és a biztonságosnál biztonságosabb védekezési berendezések segítségével, vagy vallásos és misztikus fantazmagóriák segítségével zárkózik el egyre jobban el az éberség elől és zavarja össze-vissza magát, tudományosan bujkálva az elemi létfeladatai: a keresztje elől (pl. a nagy gazdasági potenciállal rendelkező nyugati államok polgárai a család-alapítás és/vagy a két gyermek, vagy a kettőnél nagyobb számú gyermekvállalás elől) miközben mindenféle egzotikus és mágikus praktikákkal és testápolási módszerek halmazával próbálja egészségessé és boldoggá lakkozni-pofozni magát és környezetét, de meg van arról győződve, hogy az övé az egyetlen normális alapállás a földön.
4) A jézusi mantra negyedik eleme a krisztusnak nevezett, spirituális állapot eléréséhez szükséges negyedik szó: a nagybetűvel írt Élet. Ez viszont nem a világias (gazdasági, politikai, ceremoniális és esztétikai) életet jelenti (“Örvendjetek, én legyőztem a Világot”) vagy az anyagcserével járó biológiai folyamatok összességének a megjelölését, hanem magát az élet és a lét forrását. Azt amiből a Teremtő is létrejön. És peresze, ezzel együtt, ezen az Univerzális életen belül, ott van minden egyes ember személyes élete, az összes törekvésével, örömével és szenvedésével együtt. Az a szellemi- lelki élet, amely kívülről a másik ember helyzetéből nem látható és nem érthető, de még annál is kevésbé meghatározható. A személyi asztrogramban ezt a negyedik (az első ugyanis maga az “Én vagyok”) elemet, vagyis a személyiség-tudat harmadik összetevőjét, a IV. ház (az otthon, a család és a szülök háza) csúcsát, vagyis az Ég Alját (I.C.) a X. ház csúcsával (az Ég Közepe pontjával) összekötő tengely jeleníti meg. Pontosabban az egész X. és VI. ház szellemi erőterei együttesen. A X. ház azt a közösségi életterületet képviseli az asztrogramban, amelyben a szülött közösségi élettevékenységét gyakorolva, olyan tapasztalatokhoz és olyan ismeretekhez juthat, amelyek hozzájárulnak a közösségi öntudata kifejlődéséhez. Vagyis azt a közösségi tevékenységgel járó információ- szerzési lehetőséget, amely által olyan élményekre tehet szert és olyan dolgokra figyelhet fel a társadalmi környezete visszahatásaként, amelyek ebben az értelemben segítik őt saját lénye és ezáltal az egyetemes létezés törvényeinek a mélyebb megismerésében, a saját sorsa beteljesítésében, vagyis a spirituális életprogramja megvalósításában a közösségi élet különböző színterein.
Az “Én vagyok az út, az igazság és az élet” mantrában, akárcsak az egyéni kiegyenlítődési sorsprogramokat ábrázoló személyi asztrogramban, benne foglaltaik a családi és a közösségi életnek az egyetemes törvények szerinti gyakorlása, ezeknek az életterületeknek felvállalási szükségességére való figyelemfelhívás is. Az, hogy csakis az élettárs, a családtagok és a tágabb közösséget alkotó személlyel való kölcsönhatásban, azokkal való konfliktusokban és tükröződésekben: „a közösség segítségével” lehetséges az egyetemes Én- tudat kialakítása. Mert, amint az asztrológiai értelmezésnél láttuk, az Én vagyok..., az Élet, az emberiség közösségét is jelenti, ami szűkebben a szociális és a természeti környezet formájában jelentkezik. A rezonancia törvénye szellemében, csak olyan környezettel és közösséggel kerülhetek közvetlen kapcsolatba, csak olyan környezetben és közösségben tükröződhetek, amely lényegi (spirituális - metafizikai) szempontból ugyanolyan problémákat testesít meg, mint amilyen princípiumokkal nekem is harmóniába kell kerülni. Ez tehát az a bizonyos közösségi kereszt, amit el kell fogadnom képzelet szintjén, mert amennyiben nem vagyok egy közösséggel rezonanciában (ha nincs lényegi kapcsolatom vele, akár ellentét - ellenkezés formájában is), a látszólag vak események és nyűgös szükségletek formájában jelentkező „sors” elsodor („elűz”) egy másik, az én lényegi problémáimmal, még ha ellentétesen is, de inkább összhangban levő közösségbe. A négyes háztól (a családi és az otthoni élet területétől), tehát a mikro közösségtől - a társadalmi-közösségi cselekvések színterét képviselő tízes házig ível az asztrogramban az Élet Tengelye. Ezért mondta Jézus azt, hogy ahol ketten összejösztök az Én nevemben, ott vagyok. Vagyis, ahol ketten egymás személyisége elnyomása nélkül: arányosan és az egyetemes tőrvényekkel összhangban tudják érvényesíteni a személyi tudatukat, illetve úgy, hogy az a közösségi életformák összességének a harmóniát eredményezze, azoknak az embereknek a személyében megvalósul, életre kel a Krisztusi princípium. - Az sem véletlen, hogy az ide vonatkozó információkat a négyes és a tízes, valamint az egyes és a hetes házak életterületén vagyis az asztrogram keresztjének a legalsó (Ég Alja) és a legfelső (Ég közepe) csúcsától, valamint a horizontális ágait képező csúcsától (Ascendens - Descendens) jobbra fekvő földházak jellegéből, vagyis a házakban található napjegyek minőségéből és a bolygók természetéből olvashatjuk ki.
A keresztény éberség egy olyan, természeti tapasztalatokkal és közvetlen átéléssel (az ősprincípiumokat megtestesítő természeti elemekkel való kapcsolatba kerüléshez szükséges erőfeszítésekkel, a kapcsolatfelvétellel járó fájdalommal és a kapcsolatfelvételt követő harmóniába kerülés következtében bekövetkező boldogság- állapottal, örömérzéssel) egybekötött tudatos lelki-szellemi fejlődést jelent, vagyis egy olyan az Isteni léthez való személyes visszacsatolódással egybekötött élet-utat jelent, ami a szabad és felelős emberi öntudaton, vagyis az én- tudaton alapuló univerzális lét- és felelősségtudat kialakításához és ezzel együtt a felelősen használható mágikus - gyógyító képességek kifejlődéséhez is vezet. Ezt, a természeti körben-forgás ismétlődését (a saját farkába harapó kígyó együgyűségét) meghaladó univerzális tudatállapot elérését nevezzük megváltó éberségnek. Ennek az elérése után az ember (a nő és a férfi együtt) olyan pszicho-mentális szellemi erők és a teremtő- hatalmakkal való kollaborációs készség birtokába kerül, amelyek segítségével kibonthatja és beteljesítheti a saját sorsprogramját. Ezután és ez által saját maga irányíthatja élete eseményeit és önmaga szuverén ura lehet. (Ezentúl előled minden sötétség kitér.)
A megváltottság tehát egy állandósult kreatív állapot, amelyben az emberi személy olyan egyetemes léterőkkel bíró lénnyé alakul, amely harmonikusan (kiegyenlítetten) áramoltatja ezeket a benne és általa is megnyilvánuló léterőket a fizikai, pszichikai és a szellemi környezetébe. Így saját fizikai személyével együtt, közvetlen környezetét is (mindenféle stratégiázás és mágikus gyakorlat nélkül, a korábban is működő, de ezúttal már megtisztított állapotban levő imaginációján keresztül) harmonizálja, vagyis hozzáköti az egyetemes létezéshez: megszenteli azt. (“Megszenteli a helyet ahol él”). A Jézus által tanított morális (keresztény) életforma tehát nem egy külsőséges, esztétikai és szentimentális vallásgyakorlat színpadiasan végrehajtott szimbolikus ceremóniákkal, hanem az a tudatos létezési forma, amelynek segítségével minden ember képessé válhat az éber megváltottsági állapot elérésére. A kereszténység egy olyan önbeavatási út, amelynek során egy ember-pár élete minden egyes mozzanatát az univerzális törvényekkel és az ősi lételvekkel összhangba hozva, személyi létezését egyetemessé teheti az erős (de nem erőszakos!), vagyis a határozott éntudata segítségével, pontosabban: a teremtési-tapasztalati ismeretekkel (fénnyel) egybeolvasztott egyetemes szeretet segítségévvel.
Názáreti Jézus, aki más személyekhez képest igen korán elérte a megváltottság: az újjá születést követő feltámadás és a kiegyenlítettség (boldogság) állapotát és az egyetemes teremtői léttudatot jelentő krisztusi állapotot is elérte az egyéni tapasztalatoknak a másokétól eltérően gyorsan működő spirituális és kauzális értelmezési képessége (misztikus intuíciója) segítségével, nem volt egy őrült mysztész, autokrata és egocentrikus király vagy római császár, hadseregparancsnok, főpap: vallási intézményvezető, aki önhittségében és diadalmámorában kihirdeti magáról, hogy egyedül ő az Út, az Igazság és az Élet, miközben mások nem. Ő világosan megfogalmazta, nem csak azt, az emberi "status absolutus" ( alapállás - H.B.) megvalósításához szükséges erkölcsi feltételt, hogy ”aki a legkiválóbb közületek, az legyen a legszerényebb”, hanem azt a metafizikai igazságot is, hogy ”Én az atyától jövök és az atya bennem van és én az atyában vagyok." Vagyis: az emberi individuum megtestesülése abban az információs - energetikai mezőben történik, amit ma auratest(ek)nek nevezünk, úgy, hogy a legfinomabb és ezért a legkevésbé érzékelhető auratestünk maga az abszolútum, amely egyben az alapja és forrása minden (spirituális és anyagi - természeti) létformának. Ezért a személyi-tudatunk egyaránt kapcsolódik a fizikai testünkhöz, de ugyanakkor az auránkhoz is és az aurán keresztül az abszolútumhoz is.
Továbbá: "én bennetek vagyok és ti bennem vagytok”, mondja Jézus, amiből még a Teremtő Istent a személyen kívüli létezésbe absztraháló teológiának az antagonisztikus történelmi logikájával is csak az következtethető ki, hogy minden ember az ő Én-tudatán keresztül (is) megnyilvánuló Atyától (Az abszolút idea-szellemtől) jön és az Atya, az élet fundamentuma: a lét-képzelet által a Létet megteremtő Isten ugyanakkor minden egyes emberi Én-tudatban benne van. Ezért Jézus tanítása alapján és a keresztény teológiával ellentétben, az Atya, vagyis az abszolút képzelet az individuális személyiségtudatunkban (is) lakozik. Tehát a teremtő Isten (az egyetemes képzelőerő) nem csak közöttünk, hanem első sorban bennünk “lakozik” és általunk nyilvánul meg. A legfinomabb aura-testünkön, az abszolútumon keresztül mindannyiunk személyi-tudata egybeolvad, összekapcsolódik az Atyában. Ezért, az éltető szellem: az ige, vagyis az egyetemes teremtőerőket tartalmazó spirituális értelem (fény) nem csak közöttünk, hanem elsősorban bennünk, a vallásos képzelet és misztikus intuíció formájában megnyilvánuló abszolút tudattal rendelkező személyekben és általunk lakozik a természetben. Ott van minden személyben, külön egyedi színezetben és néha hasonló, de soha nem azonos, a személyi horoszkóp segítségével is kimutatható egyedi meghatározódásokban, egyéni erőspektrumokban, de ez a sokféle erőspektrum kauzális szinten egybekötődik és egyre inkább egybeolvad a legfinomabb szellemi síkokon, vagyis a legmagasabb öntudatunknak megfelelő spirituális állapotunkban. “Ti bennem vagytok és én bennetek vagyok.”
Magyarán: a Abszolút Képzelet őserejének: a feltartóztathatatlanul kiáramlani (teremteni), tágulni, változni - fejlődni, megismerni és kiegyenlítődni akaró Istennek a földi megtestesítői vagyunk mindannyian emberi minőségünk következtében, ha tudomásul vesszük ezt, ha nem. És aki nem akarja tudomásul venni ezt a tényt, mert kényelmesebb egy külső, az Én-tudattól független Isten személyében (objektív teremtő hatalomban) és annak a sors-intéző segédeiben (angyalokban és a segítő - vigyázó, vagy vezető szellemekben, túlvilági lelkekben) hinni, akitől kegyelem gyakorlást (protekciózást) várhat, vagy akire rákenheti saját felelőtlen tetteinek, vágyainak, gondolatainak és képzelgéseinek a következményeit, az maga szenvedi kárát a spirituális kábulatának és a szellemi káprázatának, a negatív hitének, betegségek, balesetek, szegénység és különböző személyközti konfliktusok formájában. Ez csak azok számára nem logikus és nem természetes, akik megfeledkeznek a fájdalom és a szenvedés jelző funkciójáról, illetve a fájdalom metafizikai értelméről, amely nem más mint a lelkünkben és a természeti környezetünkben (általunk) létrehozott diszharmonikus állapotokat jelző információs eszköz. Amiként az állandósuló fájdalmak összessége: a szenvedés nem más mint
az egyetemes létnek az a védekezési mechanizmusa, amely azt hivatott szolgálni, hogy a zavaros és agresszív képzelettel rendelkező személyek spirituálisan erőtlenekké váljanak, hogy a rombolói tevékenységük a minimális legyen. A baj csak az, hogy a zavaros és spirituálisan agresszív képzelettel rendelkező, de erős fizikummal rendelkező anyáknak előbb a gyermekeik szenvednek és ők csak az után, hogy spirituálisan is érzékennyé válnak annak következtében, hogy sokáig szenvedni, vagy/és meghalni látják a gyermekeiket.

V. A teremtő képzelet és a krisztusi állapot: a fény és a szeretet megtestesülése.

A másik Jézus által tanított, szintén az Én-tudatra utaló mantra: ”Amíg a világon vagyok, a világ világossága vagyok" alapján is, lehetőségünk van a megvilágosodásra, vagyis arra, hogy az egyetemes törvényeket természeti Én-tudatunkba integráljuk, és azokkal egész lényünkben azonosulva, egyetemes tudattal rendelkező lényekké váljunk. ”Legyetek tökéletesek, amiként a ti Atyátok is tökéletes.” Jézus azért használta az egyes szám első személyt, amikor ezeket az egyetemes igazságokat kinyilatkoztatta (- Aki megnyitja lelkét és szellemét az egyetemes információ áramai, illetve a fény és a szeretet előtt, az képessé teszi magát az egyetemes igazságok kinyilatkoztatására.) mert az egyetemes Én- tudat ébresztő mantráknak nincs semmi értelme többes számban kimondani, hiszen az abszolút léttudat is egy, és az individuum is egy. Ezért a Krisztusi állapotot lehetetlen tömegesen, vagy csoportosan, de még akár baráti társaságokban is megvalósítani. A krisztusi állapotot csakis személyes, tehát individuális belső erőfeszítések által elérhető éberséggel: a bűnbeesés logikája által létrehozott szellemi kábulattól való megszabadulás utján, csakis a tudatos éberségre törekvés, illetve az éberség fokozását szolgálni hivatott életformák általi létállapotban lehet elérni. Ennek a kábulatmentes életformának a megélését kellene lehetővé tegye a keresztényi életforma és a keresztény morál amennyiben a szekularizált keresztény ideológia nem zavarná össze még a politeista vallásoknál is jobban a hívek imaginációját és személyiség- tudatát a vallásgyakorlás szentimentális és esztétikai aktusa által, valamint a kereszt (közvetlen tapasztalat)- elhárításra játszó polgári morál és a természet ellenőrzését célzó tudományos-technikai koncepciók által.
A Lilith által létrehívott őskáosz (ősi negentropikus létállapot) magát az Abszolútumot veszélyezteti állandóan. Ez a teremtés alapjánál álló ősok: a megbomlott rend helyre állítását és a káoszban antagonisztikussá vált abszolút erők feszültségét kiegyenlítését a teremtés hivatott szolgálni. A teremtési aktust kiprovokáló káosz (kábult) állapotnak a meghaladását (a felborult ősi rend helyreállítását és a rendetlenség által létrehívott abszolút feszültségek kiegyenlítését) hivatott szolgálni az egész teremtés és ezen belül az Istennek a teremtésre ( a kábulat, illetve a kábulat által okozott, abszolút lét-fenyegető rendetlenség és feszültség megszüntetésére) vonatkozó első Ideája is: Ádám Kadmon: az Ember. Az ember viszont (és főként a magát kereszténynek hívó ember) a kábulat és a káprázat megszüntetése helyett, annak a növelését szolgálja és a gyermekkorában különböző misztikus fantazmagóriákkal (vallásokkal) és hazugságrendszerekkel (élvezet termelői - fogyasztói és élvezeti cikkeinek védelmét szolgáló polgári moráljával) megmételyezett képzelete segítségével „tovább fejleszti” mind a belső (lelki - szellemi), mind a külső (társadalmi - természeti) világában a kábulatot miközben kétségbeesetten küzd az alkoholizmus és a kábítószer fogyasztás ellen.
Nem lehetséges a kívülről jövő (a személy akaratától és öntudatától független, a személyen kívüli állapotokból jövő) magváltás (kegyelem) és ezért nem lehetséges a tömeges, vagy a csoportos megváltás sem. Senki és semmi nem ébresztheti fel egy másik személyben a misztikus és a pragmatikus kábulattal: a létkorrupcióval szembeni éberség megszerzéséhez szükséges alapállás felvételének a szándékát, senki nem ébresztheti fel bennem máról hónapra az éberséget és nem szabadíthatja fel bennem a sorsfeladataimhoz kötött teremtő képzeletet, a (mágikus) mentális képességeket úgy, hogy én ne tegyek belső erőfeszítéseket a szeretet áramoltatásával és értelmem működtetésével, a bennem lakozó Krisztus felébresztése érdekében. Mindenki saját maga és a saját (erőfeszítést követelő és fájdalommal is járó) tapasztalatain és képzelettisztító értelmezésein (kontempláción és meditáción) keresztül kell eljusson az egyetemes léttudat (egyetemes testvériség érzet) kifejlődését jelentő megváltott állapothoz. A beavató mesterek (papok) által végzett spirituális Én-tudat felébresztésnek a kora már az ókorban lejárt és tulajdonképpen megszűnt Jézusnak a történelemben való fellépésével. Az, hogy Jézus helyettem szenvedett a kereszten és ezáltal eleve felmentett a vétkeim alól, felmentés, amit az ő nevében fellépő egyház papjai számomra megadhatnak, a legnagyobb metafizikai képtelenség (hazugság és szélhámosság), amit csak el lehet képzelni. Ez egy olyan kacifántosan misztikus spekuláción alapuló valóság-hamisítás, ami nem csak hogy eltéríti az embert az eredeti rendeltetésének a betöltésétől, (a keresztényi magatartásától): a személyes valóságtapasztalattól és a személyes felelősségvállalástól, hanem a kivülről jövő kegyelem és a rajta kívül létező (személytelen) Isten illúziójában is megerősíti. Ráadásul ez, a Jézus tanításainak az értelmével merőben szemben álló magatartást: a személyességnek, az egyéni felelősségnek a feladására buzdító: a más személy általi megváltottság illúzióját keltő fantazmagória, nem más, mint a Jézussal soha nem találkozó Tarzuszi Pálnak: a magát egy új vallási tisztségbe átmentő farizeusi kaszt első képviselőjének a találmánya, ami viszont a Nagy Konstantin papjai által birodalmi ideológiává alakított szekularizált kereszténységnek az alapját képezi.
Ennek a passzív és felelőtlen magatartásnak az elfogadása, pontosan annyira veszélyes mint a képzelt összpontosítása által működésbe hozható ("gyógyító”-nak mondott, de valójában:) teremtőerőknek a megfelelő egyéni testi és lelki tapasztalatok és ezek metafizikai értelmezése nélküli: a spirituális alapozás nélkül történő mesterséges élesztése, vagyis az egyetemes szeretet képesség és az értelmi világosság elérése nélkül történő gyakorlása. Ez, a valójában önzésen és hatalom gyakorláson alapuló alapállás a természetet romboló technokratáknál és természet kizsákmányoló közgazdászoknál is vétkesebbé teszi a, különböző egzotikus diplomákat osztogató guruk és "mesterek" tevékenységét. Ők maguk sem rendelkezvén megfelelő spirituális (erkölcsi!) letisztultsággal: keresztény tudatossággal, különböző mágikus képességek elérésére és felélesztésére oktatják a tájékozatlan és felkészületlen hallgatóikat, aminek segítségével azok egy darabig sikeresen kikerülhetik az életfeladataik felvállalását és az éberség (szellemi megtisztulás) érdekében szükséges lelki és fizikai erőfeszítéseket.
Jézus, miközben az utolsó és legfontosabb és legbeszédesebb jelkép-tanításokat: 1) a kufárok kiűzését a templomból, ami a személyi életképzelet állandó tisztításának a szükségét jelenti, 2) a tanítványok lábának a megmosását, ami a gőg feladásának szükségességét hivatott az emlékezetükbe idézni és végül 3) a kereszt vállalását: a keresztre feszíttetést „elvégezte” volna, azt mondta a tanítványainak, hogy ne csodálkozzanak, mert nála nagyobb csodákat fognak tenni az Én-tudat nevében. Itt ismételten nem személytelenül: áttételesen működő (kölcsön vehető) csodatevői képességek elnyerését helyezett az apostolok számára kilátásába, hanem az ők saját, egyetemes felelősségtudatába beágyazott Én- tudatuk és a szabad akaratuk működtetése által elérhető éber képzelőerő mágikus következményét: a bennük rejlő idéző - erő, a mágikus teremtő képességük felébredését jelezte előre. De ebben az előrejelzésben sem a csodatevő képesség elérése a fontos, hanem az, hogy az arányos személyi tudatra alapozott spirituális éberség elérésével, az ember (az eggyé vált nő és a férfi együtt) megszabadulhat a sors kényszerektől (determinációtól), mivel az éberség megszerzésével kibomlik a teremtői képzelőerő (az idéző erő) és : „...Az Én atyám ellát titeket”. - Az egyetemes felelősségtudatba ágyazott egyéni-univerzális képzelet teremtő képességén keresztül spirituális kommunikációba kerülnek a környezetükkel, amely biztosítja számukra mindazt ami ténylegesen (és nem fölöslegesen!) létszükséglet.
A távozása után a tanítványok által átélt pünkösdi megvilágosodással járó „nyelveken való beszéd” képességének a megjelenése is pontosan azt a momentumot jelzi, amikor a belső körhöz tartozó (ezoterikus!) tanítványok, számtalan botlásaik, kételyeik, csalódásaik és sikertelenségeik után - tehát egy hosszas tapasztaláson keresztül vezető (keresztény) tudatosodási folyamat után - egy közös meditáció alatt, egyszerre érték el az egyetemes Én - tudat teljességét. Attól kezdve ők is éberekké: tisztánlátókká váltak (A próféta nem misztikus jövő látó, jósolgató embert, hanem tisztánlátó, felébredett személyt jelent) és sikerült hatalmat nyerniük a bennük lakozó, de addig zavarosan és ellentmondásosan viselkedő diszharmonikus ősprincípiumok, a teremtő erők fölött. Ezek segítségével aztán gyógyítottak és különböző csodákat tettek, amiként erre Jézus előre figyelmeztette. Ehhez viszont el kellett telnie egy bizonyos - tanulási, tapasztalási, időszaknak, vagyis a megfelelő, személyes következtetések levonásához szükséges - időnek, a Jézussal való személyes találkozás után, ami alatt a tanítványok személyes tapasztalataik segítségével és a mesteri tanítások értelmét személyi- tudatukba integrálhatták. Azaz saját magukat beavathatták.

VI. Az igazi beavatás

A nyugati - keresztény civilizációban élő személyek számára ma még mindig egzotikus keleti misztikummal, vagy mágikus (hipnotikus) hatalomgyakorlási lehetőségeket ígérő képzetekhez kapcsolódó felhangot kap a beavatás kifejezés. Számukra izgalmasabbnak és pragmatikusabbnak hangzik a megváltásnál, pedig ugyanarról a metafizikai realizációról van szó mindkét esetben. És ez így van még akkor is, ha a keleti vallások a beavatást egy, a krisztusi értelemben vett megváltásnál alacsonyabb megvalósítás elérési lehetőségére (a szenvedésektől való megszabadulás, a nirvána elérésére, stb.), az európai keresztény viszont, pontosan a Jézusi tanításokat elferdítő, de a hitrendszer és egyház építés érdekében azok abszolút-erejéből a szelet kifogó, egy újfarizeus: a Tarzuszi Pál által bevezetett „korrekciók” (lásd a feltámadás „tételét”) következtében a keresztény ember ma a megváltást nem a korrupció mentes életforma felvétele és gyakorlása által elérhető éberség következményeként érti, hanem egy, az ő akaratától és erősfeszítéseitől független, rá nem vonatkoztatható, absztrakt és idegen aktusként, amit valaki valamikor „elintézett” az ő számára. Olyan aktusra, amit "Jézus Krisztus" valamikor "elkövetett" és ezért a becsületes vallásos embernek illendő tisztelni öt és persze nem árt egy kis égi protekcióért is imádkozni hozzá.
A megváltást lehetővé tevő beavatás: a keresztény magatartás (alapállás), nem lehet a személyünktől külön álló erőtől, vagy más (történeti) embertől (istennek egy másik fiától) ránk szálló, tehát kívülről ható, mágikus aktus következménye. A spirituális beavatás olyan szímbólikus - képi látásmódot és olyan kauzális értelmezői képesség kialakítását szolgáló információ feltárási - tanítási sorozat, amely minden kultúrkörben azt hivatott elérni, hogy a beavatandó személyt kiragadja a hétköznapi (látszati: a jelenségek értelmezése szintjén megragadó) gondolkozás logikájából és képessé tegye a látható (érzékelhető) jelenségeket (pl. a természeti környezete, vagy a rokoni - társadalmi közössége, vagy a saját egyéni sorsát) a teremtés eredeti értelme és rendeltetése logikájából megítélni és értelmezni. A beavató mester mindig csak az általános információkat és a megfelelő példákat - értelmezéseket szolgáltathatja a tanítvány számára, azokat az információkat, melyek segítségével a tanítványok, az egyéni sorsfeladataik tudatos felvállalásával és a feladatok végrehajtása segítségével történő meghaladásával - feloldásával, a lelküket (érzelmeiket és rációjukat), valamint a szellemüket (képzeletüket, látásmódjukat) szeretetben és értelemben fejleszthetik, megtisztíthatják és krisztusivá tágíthatják én-tudatukat: önmagukat beavathatják.
Minden külső hatásgyakorlással - misztifikációval, vagy erőszakos rávezetéssel- történő beavatás, illetéktelen és törvénytelen (szentségtelen) beavatkozás a személynek a fejlődési életprogramjába, annak botor megzavarása. A szeszélyesen a történelembe és a természetben beavatkozó (csoda tevő), illetve érzelmi alapon protekciózó isteni hatalomról szóló misztikus legendákon alapuló, felelősség-átadást és hipokrita viselkedést eredményező keresztény(kedő) ájtatoskodás, végkövetkezményeiben épp olyan veszélyes, mint a különböző mágikus képességek felélesztését célzó, mágikus és misztikus praktikákkal történő egzotikus („titkos”) beavatási aktusok végrehajtása. Mindkettő felelőtlen vétek az egyetemes törvények ellen, aminek a következményeit mind az egyházi vezetőknek, mind az un. mágikus beavató-mesternek (Hamvas Béla szerint: varázslónak), mind az un. hívőnek - tanítványnak kiegyenlítetlen és feloldatlan karmaként kell a továbbiakban viselnie.
Ezért az eredeti tanításokhoz hűséges kereszténységnek nincs köze sem az éberség- zavaró vallásos misztifikációkra, sem a mágikus képesség-fejlesztésre. A keresztényi életrend az a belső szellemi és lelki életgyakorlat, az a tisztánlátást és hitet (éberséget) létrehozó kötetlen tanulási és tapasztalási lehetőség, az egyéni, csoportos és univerzális beavatási út, amely a földkerekségén bárhol, bárki által, mindenféle külsőségek és mágikus praktikák, misztikus szertartások nélkül végigjárható. Ez a Jézus által hirdetett metafizikai tanításnak az értelme, hogy mindenkinek fel kell vennie a maga keresztjét, vagyis hogy mindenkinek tudatosan kell vállalnia az asztrogramból a Sárkányfaroknak az asztrogramban elfoglalt ház- és jegyhelyzetének az értelmezése, valamint a ház-értelmezések segítségével kimutatható konkrét élet-feladatait ahhoz, hogy beavatást - búcsút nyerjen. Vagyis ahhoz, hogy a lelke és a szelleme mellett a teste is feltámadjon és a hátra levő életében jól szolgálja őt, hogy a fizikai dimenzióból való végső távozásáig erős, rugalmas és egészséges legyen és így: egészségesen, az utolsó pillanatban is éber tudjon maradni és helyesen értelmezett élettapasztalataival: teljesen egyetemes-tudattá alakult személyi tudattal (jó, hasznos hajórakománnyal) léphesse át a biológiai élet és a túlvilági lét-tudat küszöbét. Hogy akár ágyban és párnák közt, akár a természetben szemlélődve-meditálva, de józanul és nyugodtan (kiegyenlítetten) vihesse magával spirituális tudatában a földi tapasztalataiból szerzett új és egyéni-sajátos információit az Atyába: az abszolút létállapotba.
Az a rettenetes halál, amiben az életüket oroszlánok és más vadállatok torkában végző, minden felelősségüket Jézusnak átadó: Pál által rosszul beavatott bódult őskeresztények részesültek, mindennek lehet nevezni, csak a beteljesített életfeladatok következtében kiegyenlített élet eredményének és éber átkelésnek nem. Az a tény, hogy a legtöbbjükkel Oroszlánok, Farkasok és más vadállatok végeztek a Colosseum porondján (a birodalmi cirkusz szimpadán) a legbeszédesebben mutat rá arra, hogy ezek a személyek hol vétették el az életük célját: az asztrológiában a három tűzjegy közül az Oroszlán (keleti kultúrkörben a tigris) jegye kiemelten az individualitás, a személyi tudat kifejlesztésének (a rejtett tudattartalmak és személyiség jegyek felszínre hozásának és kiművelésének - megnemesítésének, át-szellemesítésének) a spirituális erőterét testesíti meg. De a Kos (Farkas) és a Nyilas is (Vadász - az ember mint legfőbb ragadozó) a személyi tudatalakításnak a napjegyei. Azokról, akik a Via Apia mentén keresztre feszítetten végezték be életüket, tudjuk már, hogy Jézustól eltérően, a Néró őrült gonoszságának az áldozataiként, a mérhetetlen kíntól ordítva és jajveszékelve és nem az elkerülhetetlen végzet tudatos kiprovokálóiként: hóhérainak megbocsátva és megnyugodva („Atyám, a te kezedbe adom a lelkemet”) végezték az életüket.
A csodatettekkel átszőtt bibliai történetek misztikumába burkolt, kanonizált keresztény beavatási szertartás, amely a szekularizált kereszténység központi eleme, az utolsó vacsora misztériuma, amely tökéletesen szemben áll az Evangéliumokból kiáradó éberségről szóló tanítással. Vajon miért szólította volna fel napokig tartó spirituális kábulatot (éberség vesztést) okozó rendszeres alkoholfogyasztásra (bor ívásra) tanítványait valaki, aki a maximális éberség és a kábulat fokozódásával egyenes arányban kikapcsolódó felelősségtudat fontosságára hívta fel azok figyelmét a tanítások során folyamatosan („Szorítsátok meg a deréköveteket, gyújtsatok mécsest és virrasszatok, mert nem tudhatjátok, hogy mikor jön el a ti uratok, hogy számon kérje tetteiteket.”)? - Érdekes, hogy a virrasztó lámpába kevés olajat öntő balga szüzekről szóló példázatot és általában az éberség fontosságát kiemelni hivatott példázatok idézését épp annyira kerülik liturgiai olvasmányként használni mostanában a papok mint a gazdaságnak a mennyekbe való bejutást akadályozó természetéről szólókat. Azt, hogy a „Keressétek az Isten országát és a többi az öletekbe hull ráadásként.” egyenesen metafizikai ismeretszerzésre - gnózis gyakorlásra - való felszólításként kell értelmezni, már nem is merem említeni.
És a beavatás fejezeténél elkerülhetetlen, hogy a Jézusi tanítások talán legnagyobb motívumáról, az újjászületésről ne beszéljünk. A „Ne aggodalmaskodjatok” és az éberségre való felszólítás motívumai mellett, az evangéliumoknak a leggyakrabban visszatérő motívuma az újjászületés szükségességének a felemlítése, illetve az újjászületésre való felszólítás. „Újjá kell születnetek.” Az értetlenkedő Péter ki is fakad egy alkalommal, mondván, hogy „De hát az anyámba a nem bújhatok vissza.” Lehet, a számtalan csodatétel, aminek a lehetőségét Jézus a negyven napos sivatagi böjt után még elutasította (A Salamon templomáról való sértetlen leugrást), épp azt szolgálta, hogy a tanítványok hétköznapi és földhöz ragadt (pragmatikus) gondolkozását megváltoztassa annak érdekében, hogy képessé váljanak a nagyobb távlatú (egyetemes törvények szerinti) gondolkozásra, a „látásra” és csak utólag értette meg, hogy ezzel a „szelíd” beavatási módszerrel mennyire célt tévesztett mind a tanítványok, mind a zsidók széles tömegei körében. Az archaikus beavatási rendszerekben a beavatandó tanítványok élet (és világ) szemléletét gyökeresen megváltoztatni hivatott szellemi újjászületést, a tanítványoknak a beavató mesterek által keltett, sokszor sokkoló hatású, látszólag életveszélyes helyzetbe: halál közeli állapotba hozása szolgálta, amely során a tanítvány lába alól a szó szoros és átvitt értelmében is kihúzták a talajt. Ezek voltak a próba tételek ( a hét próba), aminek a közhiedelemmel ellentétben elsősorban nem az volt a tétje, hogy a tanítvány ellenálló és túlélő képességét, lelki és szellemi helytállását „megvizsgálja”, illetve megerősítse, hanem az, hogy a megrendülés által szabaddá tett gondolat és képzelet világában (szellemi és lelki másállapotában) alkalmassá váljon a hétköznapi érdekharcokhoz kötött logikája teljes feladására és egy gyökeresen új élet és létszemlélet kialakítására: a magasrendű spirituális logika kialakítására és e logika a szellemi tanok befogadására. (Aki dudás akar lenni, annak a pokolra kell szállni.)
A személyi horoszkópokban ez a sajátos életmozzanatokat tartalmazó (megtestesítő) életterületet a nyolcas horoszkópház, a halál és az újjászületés háza: a megrázó eseményeknek és élményeknek: a megrázó veszteségeknek, valamint a felemelő, illetve tragikus szerelmeknek a háza. Egyszóval mindenféle a tudat-tisztító jellegű, az elengedés, a fölösleges kötődések felszámolásának a képességét feléleszteni és megerősíteni hivatott spontán életeseményeknek az életterülete, ami azt jelenti, hogy akinek a születési képletében, a VIII. házban bolygó áll, illetve bolygók, vagy más asztrológiai jelek állnak, az illető bolygó, vagy jel által megtestesített őserő jellegének megfelelő módon kell átalakítania az élet és világszemléletét és amennyiben kellő információ nélkül (beavatás nélkül) képtelen erre, vagy nem hajlandó, addig kapja az élettől (sorsától) az egyre durvább és mind nagyobb és nagyobb károsodásokkal járó figyelmeztetéseket, amíg „megpuhul” és hajlandó változtatni a mentalitásán, vagy egyszer csak a szó szoros értelmében a túlvilágon találja magát. De nem csak a születési horoszkópjuk nyolcas házában bolygóval, vagy más asztrológiai jellel (Lilith, vagy Sárkányfarok) rendelkező személyeket részesít a sorsa ilyen újjászületésre szólító figyelmeztetésekben, hanem azokat is, akik a Skorpió jegyében születtek, illetve, akiknek a horoszkópjában, a Skorpióban bolygók, illetve asztrológiai jelek találhatók.
A kanonizált és dogmatizált kereszténység is megőrizte, de nagyon sápadtan és a beavatás eredeti funkciója betöltésére teljesen képtelenül ezeket az újjászületést előidézni hivatott beavatási mozzanatokat a hét kenet (szentség) formájában. A tékozló fiú parabolájának a disznók szintjére süllyedést követő megfordulási mozzanatában Jézus szintén erről a Skorpiói motívumról beszél, amikor a spirituális kábulat és züllöttség végső határát elért ember feleszmél arra, hogy rossz úton jár és ahelyett, hogy kétségbe esne, kijózanodik, majd felvállalván a tetteiért való felelősségek mellett a megtisztulás érdekében tett egyéni erőfeszítéseket, visszafordul az atya irányába, a kiegyenlített lét boldog állapotának az elérése irányába. Ezt az egyetemes tudat kialakításához (az atyához) vezető utat viszont semmi képpen nem lehet kábultan: feladott személyi tudattal, illetve a Jézusra hárított felelősségtudattal járni, mert akárcsak az őskeresztények esetében, a feladott személyi tudat és elhárított személyi felelősség útja a sors képviselőihez: a vadállatokhoz, illetve a civilizált háborúkhoz, vagy a cseppet sem véletlen belesetekhez és a személytelen intézmények végzetes tévedéseihez vezet.
A keresztény beavatásnak tehát semmiképp nem lehet célja a beavatandó személyt a személyiségétől, az egyéni tudatától és a felelősségétől megfosztani és az éberségét misztikus - vallásos kábulattal helyettesíteni, hanem az egyéni tudatnak a minőségét változtatta meg és tette alkalmassá az egyetemes tudattá tágulásra. Ezt, a személyi tudatnak a Jézus tudat alá rendelő vallásos bukfencet egyébként, amely a polaritás törvénye szellemében a nyugati szellemiség ateizmusát és mérhetetlen egoizmusát - az elidegenedését - váltotta ki a felvilágosodás után létrejövő polgári társadalmakban, majd később a személyi tudatnak a becsontosodásig menő megerősödését, (Gondoljunk csak belé: ma egyre több a keresztény-nyugati civilizáció befolyási övezetében élő, stabil anyagi helyzettel - legalábbis a gyermekes anyáknak biztonságot nyújtó szociális törvényekkel - és rendezett családi háttérrel rendelkező nő utasítja el a gyermek szülést, az állítólagos szűznemzéssel foganó és ezért zavaros” helyzetbe került Máriával ellentétben, akit a keresztény misztika az isteni akarat elfogadásának: a teremtésben való minden feltétel nélküli közvetlen részvételnek a mintaképéül állít.), ezt a személyi tudat elleni vétket nem csak a kereszténységen belül követték el, hanem az indiai és a kínai vallásos hagyományokban is. Nem is lehet ma egyetlen olyan keletről importált beavatásos - misztikus játékkal (un. szellemi iskolával, szektával) találkozni, amely ne a tagok - hívek személyi tudat (az „ego”) és a józan egyéni ítélő képességet szolgáló racionális gondolkozás felszámolását ne tűzné ki célul. Az eredmény persze, akárcsak a kereszténységben, mindig a híveknek - tagoknak, tanulóknak a spirituális éberség-vesztése, az egyéni akaratuk feladása és a guruk - tanítók misztikus fantazmagóriáinak az egyetemesen érvényes kinyilatkoztatásként való elfogadása és szajkózása még akkor is, ha a szemmel látható és a kézzel fogható fizikai valóság: az egyéni életszínvonal, a Hamvas Béla által sokat emlegetett realizáció merőben az ellentétét bizonyítja mindannak, amit a személyiségüktől fosztott hívek és a duzzadt egoját hipokrita vallásosság alá rejtő guruk (tanítók) állítanak. Ez az, amit hamis beavatásnak, illetve rossz beavatásnak nevezünk. Vagyis az, amit a híveket szemforgató vallásos-misztikus magatartásra kényszerítő és az így elferdült személyiségtudatot lebírhatatlanul naggyá, józan belátásra képtelenné és végső soron kegyetlenné növesztő keresztény vallásosság ad, ugyanolyan hamis beavatás, de szervezettségénél fogva, mind a természeti környezetre, mind a személyi egészségre nézve, veszélyesebb mint a személyiséget és a racionális gondolkozást agyoncsapni, vagy a mindenkiben szunnyadó mágikus és „misztikus” képességeket mesterségesen fejlesztő egzotikus keleti szektáké.

VII. A krisztusi (Buddha) állapot és a misztikus kábulat ellentéte

A kereszt metafizikai (asztrológiai) értelmének ismerete lehetővé teszi számunkra a kereszténység helyes értelmezését, és a Jézusi tanítás világos elsajátítását. Ennek a krisztusi éberségnek a fényében viszont bukik az összes babona, amit keresztény hit címen hirdetnek a “hivatalos” egyházak, valamint a magukat új kereszténynek nevező misztikus csoportosulások és szekták. Mert az Én - tudaton keresztül megnyilvánuló egyetemes létezésnek a Logosz erejétől amit Jézus ismertetett meg az emberiséggel, vagyis a Szent Szellem mindent kiegyenlítő és mindent újjá szülő (teremtő) erejétől, pontosan az a teológiailag képzett, de metafizikailag rosszul beavatott és a fizikai dimenzióból lefejezés következtében távozó, Jézusi tanítás-értelmező Pál semlegesítette és tette hiába valóvá a Jézus kereszt áldozatát. Ő - aki önjelöltként a Jézus által felfedett, korrupció mentes magatartásra alapuló értelmes (megváltott) életről szóló tanítás terjesztésének a szolgálatába állt - ijedt meg a legjobban az arányos személyi tudatra: jól megnevezett és a maga nemében jól meghatározott személyi éberség által kibocsátani képes isteni erőtől és azon ijedségében, hogy nehogy ártson vele, a Jézus csodatevői kivételezett személyét még kivételezettebbé tevő (E rendkívülien kivételes képességekkel rendelkező próféta egyedül az isten fia!) híres misztikus formulájával, miszerint „Ha Jézus nem támadt fel, semmit nem ér a hitünk!” elferdítette mindazt, amire Jézus tanította a többi tanítványt. Ezzel a Jézus tanításait és kereszthalálát érzelgős megszállottsággal misztifikáló hírhedt teológiai huszárvágással, új szellemi bódulattá: valóság-ellenes vallássá „léptette elő” az eredetileg az éberség ( a káprázat mentes tisztánlátás) megszerzésére irányuló beavatási tant. Ő, a teológiailag jól felkészült farizeus, sokat ártott a felkészületleneknek, megcsalván azok értelmét a kauzális értelmezés (az igazi be-látás: a befelé látás) nélküli bűntudat alóli feloldás meséjével, a Jézus nevében elérhető a könnyítésekről: a protekciós alapon kimért kegyelemről szóló érzelgős mesével, aminek csakis az lehetett a következménye, hogy az ember szellemi értelme teljesen és végképp elhomályosodott. Persze, ez is szükséges volt ahhoz, hogy az a bizonyos Kali Yuga, a sötét Vaskor, amiről az archaikus kor előtti kinyilatkoztatott szent könyvek beszélnek, bekövetkezzen.
Amiként a test feltámadásának a lehetősége, a felébredést követő újjászületés által elérhető egészségi állapotot és fizikai erőnlétet, de nem a fizikai halál utáni feléledést jelent, a Krisztusnak a második eljövetele is, a reinkarnációs misztikából táplálkozó babonákkal ellentétben, nem azt jelenti, hogy a Názáreti Jézus újra reinkarnálódik, hanem az, hogy az apokalipszis idején egyre több lélek ébred fel az anyagba- zuhanás kábulatából, az összetévesztések rengetegéből és az ÉN VAGYOK AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET mantrának az alkalmazásával, realizálja azt a sziklaszilárd személyiségtudatot, amely által az ember számára az Egyetemes Léttudat, vagyis a Krisztusi állapot elérhető. Így jön el tehát másodszor és véglegesen el az apokalipszis idején, egyre több felébredt személyben megvalósulva a Krisztus, hogy visszaadja az egészséges élet, a szellemi uralom, a teljes kiegyenlítettség, a megszabadulás és az örök élet (vagyis az örökkévalóságba beágyazott tudat szerinti élet) lehetőségét a felébredni hajlandó személyek számára. Ez, a bennünk kinyíló és kitáguló egyetemes tudat, megtanítja számunkra, hogy nem létezik csak a mindannyiunkban élő és általunk megnyilvánuló tudatos Teremtő, a mindannyiunk Atyja, vagyis az a világteremtő képzelet, a kauzális erőforrás, amelyből mindannyiunk eredünk, amelyhez közvetlenül hozzá vagyunk kötve az aura- testeinken keresztül és azok által.
Így arra is rá kell jönnünk, hogy ez az Atya (Karma) sohasem büntet szeszélyesen senkit, hanem mi vagyunk azok, akik megbüntetjük saját magunkat és a karma (hatás visszahatás), valamint a rezonancia (a ráhangolódás és a tükör-kapcsolatok) törvénye alapján. És hogy önkéntelenül büntetgetjük egymást, szembeszegülvén önkényesen azokkal a bennünk és általunk megnyilvánuló egyetemes törvényekkel, amelyek alapján létezik és teremtődik a megnyilvánult létezés és végső soron az anyagi és a pszichikai világ minden részlete és árnyalata.
A keresztény alapállás felvételét nem csak az nehezíti meg a mai ember számára, hogy a természeti erőforrások kizsákmányolására (lásd a pragmatikus nyers energia-forrás kutatást és a misztikus energia-nyerési törekvéseket) és az élvezet - források kisajtolására, az élvezeti eszközök és azok megőrzését szolgáló biztonsági berendezések megvédésére, valamint a kényelem növelésére és végül: a természeti elemekkel és erőkkel szembeni, „humánus” védekezési igények és elvárások kielégítésére (újból a biztonságra és a kényelemre) irányuló természettudományos gondolkozás, valamint az ennek alapjául szolgáló szentimentális humanista jó-akarás szemszögéből lehetetlen az igazi (megváltó) kereszténység szellemét megérteni. És nem csak az nehezíti a lényeg megértést, hogy - amint Hamvas írja az Antikrisztus című esszéjében - a szellemi megismerést (a történelmi beavatási rendszereket), a gnózist, illetve a Fény-tant, Nagy Konstantin óta, az Inkvizíció utolsó haditetteiig eretnekség üldözés címen tudatosan irtották ki a keresztény gondolkozásból, hanem az is, hogy az Evangéliumi tanítások közé szúrt, csodatettekről szóló történetek egyesek számára elhomályosítják, mások számára meg komolytalanná (hiteltelenné) teszik a korrupció - ellenes alapállásról (magatartásról) szóló tanítást. Így Fény nélkül a Szeretetünk korrupcióvá silányul, amiként szeretet nélkül a fényt is tökéletesen félre értjük és hamisan: magunkat és egymást becsapva éljük meg.
Hiába, hogy a pusztában töltött negyven napos meditáció során nem csak a kabbalista rabbiktól és az esszénusoktól tanultakat újra értelmező, hanem az önmagát is teljes mértékben átvilágító Jézus a harmadik kísértést is: „az ördögnek” (lásd: saját hiuságából eredő gyengeségének) a csodatételekre vonatkozó felszólítását is elutasítja, mert a kánai mennyegző során elkövetett csodatétel után nem képes megállni az újabb és újabb csodatevési kísértéseknek. Nem a szombat napi gyógyítás, vagy a templomi papokkal és a farizeusokkal való szembeszállás volt az elsődleges oka annak, hogy Jézusnak el kellett vesznie még mielőtt a tanítványok rendesen megértették volna őt és a magukévá tették volna a tanításait, hanem a természet rendjét megsértő és az emberek tudatát megzavaró csodatettek. Az egyetemes törvények által szabályozott egyetemes rendet megtestesítő természeti törvényeknek és a természeti rendnek az olyan megsértése, mint amilyen a halaknak a Péter hálójába való terelése, a vízen járás, a vihar lecsitítása, és végül a négy napja már halott Lázárnak a feltámasztása. (Az életét valamiért a kelletnél hamarabb bevégezni kénytelen Lázárt nem véletlenül tudják meggyilkolni - a túlvilágra visszaküldeni - a papok bérencei kevés idővel a törvénytelen feltámasztás után.) E misztikus és fölösleges csodatételek bármelyike elég okot szolgáltat a híveknek ahhoz, hogy ne boncolgassa a Hegyi beszéd mondatainak a metafizikai értelmét és még több okot arra, hogy a keresztényi - megváltói alapállást ne tekintse a maga számára kötelezőnek. Amikor Jézus, a körülötte egyre jobban fokozódó ellenséges hangulat észlelése során rájön e természeti rendet bontó (az egyetemes törvényeket sértő, illetve a mágikus képességeivel vissza élő) tetteinek az éberség-veszejtő következményeire, már nem marad más lehetősége mint az, hogy a tetteinek az előbb-utóbb megjelenő végzetes következményének elébe menjen és a visszahatás tudatos kiprovokálásával dicsőséggé (megdicsőüléssé) változtassa az őt előbb-utóbb utolérő bajokkal járó teljes vereséget. A racionálisan gondolkozó Pilátus, aki a jelentések alapján egyáltalán nincs meggyőződve a bűnösségéről és mindössze a számára bonyolultan gondolkozó és erkölcstelenül viselkedő papok ármánykodásának vélik az egész bűnlajstromot, a sorsdöntő kihallgatás során több alkalommal valóságos „mentőöv” kérdést intéz hozzá, aminek segítségével egyetlen jóindulatú válasz alapján is felmenthetné. De Jézus az egyetemes törvényeket a spirituális beavatottsági szinten ismerő személyek logikája szerint fogalmaz és azt válaszolja neki, hogy semmiféle hatalma nem lenne fölötte, amennyiben ez felsőbb dimenziók szintjén (a hatás - visszahatás törvénye révén) már nem határozódott volna el. Persze: ha valaki, akkor őz az aki a legjobban tudja, hogy az egyetemes törvények szellemében csak olyan személy fölött lehet végzetes büntetést végre hajtani, aki kellő mértékben és huzamosan vétett a törvények ellen. Pedig a Getszemáni kertben még ő is reménykedett: „Ha lehet, múljon el tőlem e keserű pohár...” Az események viszont arra utaltak, hogy a (szaturnuszi) büntető programok visszavonhatatlanul megjelentek a sorsában - különösen, hogy az ide vonatkozó próféciáival ő is hozzájárult ezek visszavonhatatlan beidézéséhez - és a tanítások lényegének a veszélyeztetése (a tanítványok kiábrándítása) nélkül neki a sorsát kikerülni már lehetetlen. Nem adja meg tehát a lehetőséget Pilátus számára, hogy őt felmentse. Érdekes, hogy az egyszerű állam-hivatalnoki logikával rendelkező Pilátus még e „faragatlan” és sértő válaszai után sem haragszik meg rá (Jézust talán kétségbeesettségében zavarodottnak, vagy megszállottságtól vezérelt futóbolondnak nézi?) és újra ad neki egy esélyt és a népre bízza, hogy válasszon a Jézus és a Barnabás élete között. A nép választásában eddig mindenki a nép rosszindulatú kábulatát látta és senki nem kapcsolta egybe a személyi tudatukat vesztett individuumokból álló tömegnek a tömeg szellem általi uraltságát az egyetemes törvények befolyásával. (A tömegszellem által vezérelt ember-masszák viselkedési logikáját lásd, Hamvas Bélának a Vízöntő című esszéjében a Láthatatlan történet című kötetében.)
A kanonizált keresztényi eszmerendszer táptalaján létrejött nyugati civilizáció a földi életet a végső katasztrófa felé sodró: a világéter és a világóceán befertőzése mellett a természetes úton (egyetemes törvények szerint) történő gyermekfoganást és a természetes szülést a programozott (mesterséges) megtermékenyítéssel és az irányított (orvosok által vezetett) szüléssel, majd a császármetszéssel felváltó „fejlett” kultúránk csodás eredményeinek a fényében felmerül az a kérdés, hogy nem-e tette volna jobban Jézus, ha egy jelképében kevésbé beszédes és ezért talán nem is annyira tragikus végkicsengést választ a sorsa beteljesülésének? Ha a tanításainak az érvényességét nem támasztja alá a legbeszédesebb gesztusával, amit a csodatetteire alapozó vallásgyártó értelmezők (beleértve nem csak a gyermeket és családot nem vállaló katolikus papokat, hanem a szerzeteseket is) amúgyis az igazi értelmével homlokegyenest ellenkezőleg értelmeztek? Mármint hogy Jézus a kereszthalállal minden követőjét - az értelmező papok híveit - előre és ingyen megváltotta. Lehet-e elég érv a tagadó válaszhoz az egyéni (szubjektív) hála, amit én érezek például Jézus iránt azért, mert pontosan e heroikus (önfeláldozó) aktussal tette lehetővé számomra azt, hogy a Szaturnusz által megtestesített egyetemes felelősségtudatba ágyazott egyéni felelősségem jelentőségére (mágikus erejére) és kikerülhetetlen fontosságára (a megváltás előfeltételére) felhívta a figyelmemet? Mert hányan vagyunk ma, legalább ha csak a táplálkozásunk révén is az állatok fölösleges legyilkolásában részt nem vevő és általában a természet rendjébe romboló és gyilkos módon „be nem avatkozó” és minden más beavatkozó tettünkért a személyi felelősséget vállaló, éber keresztények?
Az a „modern” Nietzschei értelmezés, amely szerint az önmagát kivételesen az isten fiának nevező és ezáltal önmagát az Istennel azonosnak képzelő, és végül ebben az isten-azonosság tudatában magát feláldozó Jézus „mitikus” tette a görög Dionüszoszi motívumban: az Isten-halála és feltámadása motívumában gyökerezik, teljesen téves. A politeista görögök kábult Dionüszosza koránt sem azonos a monoteista zsidók és a keresztények Istenével. Sőt: az isteneik alatt a teremtő őserőket tisztelő és beavatási kultuszaik által ezekkel az egyetemes őserőkkel kapcsolatba és harmóniába kerülni igyekvő görögöknél Dionüszosz még csak nem is főistenség. Lehet, hogy Nietzsche az istenazonosság-tudat problémáját pontosan azért volt képtelen megoldani minden zsenialitása ellenére, mert ezt az egyszerű tényt szem elől tévesztve nem vette észre, hogy a krisztusi állapot megvalósításának: a egyetemes éberség elérésének a feltétele pontosan a Dionüszosz által megtestesített felelőtlenség okozó kábulatnak a teljes megszűnése (halála). Jézus kereszt halála tehát nem holmi kábult Istenségnek a fölösleges szenvedésekben és halálban való „objektív” részvételét - részesülését jelenti, Jézus nem egy tragikus görög misztérium-játékot hajtott végre a kereszten, hanem józan áldozatával, józanságra intve, arra figyelmeztetett, hogy az egyetemes és az egyéni rendeltetésünket - életünk értelmét és célját - csak és csakis úgy teljesíthetjük be, ha a könnyítések nélküli (korrupció nélküli) életfeladat (sors) vállalásunk által egyre éberebbé (megvilágosodottabbá és figyelő- értelmező képesebbé) válva, a saját személyünkben és a környezetünkben - környezetünkkel minél nagyobb mértékben kiegyenlítődünk.

VIII. A kereszténység csodálatos paradoxona

A kereszténység megértése és a megváltott - kiegyenlített állapot elérése merő illúzió a természettől elszakított (élvezeti és kényelmi célokat szolgáló berendezésekkel és technikai eszközökkel körül bástyázott), mesterséges körülmények között élve, a külső természettel szemben védekezve és a saját belső természetét tönkre téve. De illúzió a megváltás elérése a spirituális személyi program leírását tartalmazó és a megjelölő személyi horoszkópból kiolvasható konkrét életfeladatok tudomásul vétele, helyes értelmezése és felvállalása nélkül, akárcsak a spirituálisan kiérlelt, arányos és erős személyi tudatra alapozott egyetemes tudat elérését célzó, a fizikai realitás által is visszaigazolt metafizikai ismereteken alapuló hiba és tévedés belátási készség nélkül.
Hogy mindezt mennyire képtelenség elérni a szekularizált keresztény egyházak által „gondozott” hívek seregében, a modern kor keresztény ünnepei bizonyítják leginkább amelyek során minden megtörténik a hívek lelkében és életében, csak éppen az nem amit az ünnepi áhítat és az azt követő csendes elmélkedés hivatott lenne rávezetni és ráébreszteni a vallásgyakorlókat. Az ünnepek alatt elfogyasztott nagy mennyiségű alkohol ami keveredik az ünnepi lakoma érdekében legyilkolt számtalan állat húsával mindent szolgál csak a szellemi belátási (tisztánlátási - éberségi) készség kialakulását nem, hogy a meditációhoz és kontemplációhoz szükséges lecsitulással és megnyugvással merőben ellenkező új keresztény szokásnak: a lázas nyüzsgésbe torkolló ajándék vásárlásnak (és karácsonykor a fenyőfa irtásnak) a felelősség-tudatra (a lelkiismeretre) gyakorolt negatív hatásáról ne is beszéljünk.
De mindezek ellenére, a Pál által és a későbbi kanonizálók által elferdített és végül az eredeti ellenkezőjévé változtatott (a „szeresd felebarátodat mint magadat” szellemével merőben ellentétes magatartást kiváltó) tanítás pontosan azt eredményezte, amit a birodalmi vallásfaragó császárok és az egyházépítő klérus meg akart akadályozni: a keresztény kultúra táptalaján létre jött, de nem a keresztény eszmékre, hanem a materiális meggazdagodás elvére épített nyugati demokratikus állami berendezkedésekben nem csak hogy lehetetlenné vált a diktatúrák létrejötte, de ezzel annyira megerősödött a polgárok öntudata, személyi méltóság-érzete (lásd az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát), hogy azok a személyek, akik ezekben az államokban spirituálisan felébrednek, egy kis erőfeszítéssel és áldozatkészséggel, elérhetik az éberségnek és a kiegyenlítettségnek azt a fokát, amit Jézus megváltásnak nevezett. És ezekből az éber személyekből egyre több lesz világszerte, ahogy az 1977 után született generációk önállóan gondolkozni képes felnőtté válnak, mivel a pénz és a gazdaság nem csak az egoizmust növeli az emberben, hanem ezzel egy időben a személyi öntudatot és önérzetet is. Ezért is történhetett meg, hogy az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának a kezdeményezői nem a szegény és nem a vallásos ideológiák által uralt társadalmak polgárai voltak, hanem a keresztény kultúra táptalaján létrejött, gazdaságilag fejlett kapitalista-demokratikus civilizáció polgárai.
A birodalmi ideológiának "kitalált" szekularizált kereszténység paradoxona tehát, hogy épp a keresztény mentalitás táptalaján jött létre a személyi tudatnak az a felszabadulása, aminek a megakadályozása és visszafojtása érdekében a jézusi tanításokat elferdítették. - Az "Én (aki mondom, aki mondja és gondolja) vagyok az út, az igazság és az élet" teremtői azonosság-tudatot jelző mantra helyett: csak ő Jézus az istennek a fia, egyedül az út az igazság és az élet.
„Az Én országomat (a krisztusi tudatot elérni képes én-tudat szellemi és társadalmi alapját) az ellenségeim építik fel, azért lesz az jól felépítve.
„A kereszténységben mindennek meg kell jelennie, amit az ember belőle letagadott, és a kereszténységből mindennek el kell vesznie, amit az ember hozzá hazudott.” mondja Hamvas Béla a Scientia Sacra /Harmadik könyv: A kereszténység, / Az evangélium és a levelek c. esszéjében. A Márk evangéliumának a Példázatok Isten országáról című fejezetének a végén azt olvashatjuk, hogy „És sok ilyen példázatban hirdeti vala nekik az igét (Jézus a tömegnek), úgy a mint megérthetik vala. // Példázat nélkül pedig nem szól vala nekik. (Az ad hoc egybe gyűlt tömeghez és a „külső” hallgatókhoz, az exoterikusokhoz - K. Sz. megj.) Maguk közt azonban, a tanítványoknak mindent megmagyaráz vala.” De nem csak itt, hanem több helyen is utalnak arra az evangéliumi szövegek, hogy akárcsak Pitagorász az ezoterikus (udvaron belüli) tanítványainak, Jézus is jóval több és részletesebb és a szellemi hatalomgyakorlásban sokkal messzebb menő gnosztikus tanítással és racionális értelmezéssel látta el az apostolokat, mint amit az általa „meghívott” sokaságnak: a népnek példázatok és kinyilatkoztatások formájában elmondott. De nem csak a fent idézett szöveg az egyetlen utalás arra, hogy az apostolok beavatása nem az csak utcán, a mezőn, a tengerparton, vagy a templomban történő beszédek és cselekedetek alkalmával történt, noha főképp az utóbbi beszédes aktusoknak (gesztusoknak) is jelentős szerepe volt a krisztusi állapot eléréshez szükséges - keresztény - alapállás felvételében. Ráadásul azt is számításba kell venni, hogy az, ami a négy kanonizált Evangélium szövegben ma található csak kevés mértékben hiteles.
A komoly vallástörténeti és szellemtörténeti kutatásokat is folytató Hamvas Béla írja az Evangélium és a Levelek című esszéjében: „Az Evangélium tanítása nem vallás, a kereszténység mégis már elég korán vallássá lett. De ha már vallás, nem világhatalmi elv, mégis azzá lett. Vajon a vallásnak szükség-e volt-e arra, hogy utólag becsempészett részekkel és az eredeti elferdítésével önmaga létét igazolja? Igen. De a világhatalmi elvnek (A Bizánci birodalmi ideológiájának - K.Sz. megj.) még inkább szüksége volt arra, hogy hatalmát a vallással igazolja. Kétezer év óta alig volt nemzedék, amely valamilyen alakban - akár mint szekta, vagy filozófia, vagy szerzet ez ellen ne tiltakozott volna. (...) A kereszténység első idejében tudatosan és rosszhiszeműen, világi érdekből, egészen biztos a hatalomért, a hamisítások egész sorát követték el. Az Evangélium szövegét igen sok helyen meghamisították, sokat elhagytak, még többet hozzátettek. Éppen ezért azok a modern, körülbelül kétszáz éve folyó íráskritikák, amelyek az Evangéliumban oly otrombán garázdálkodnak, a kisebb vétket követik el. A nagyobbat azok követték el, akik az első századokban, bizonyos hatalmi csoportok számára a veszedelmes részeket kihagyták és ugyanazok érdekében kellemes mondatokat toldottak be, hogy legyen mire hivatkozni.” (Ugyancsak e témakörben lásd a Hamvas Béla Bizánc című esszéjét.)
Azt, hogy Hamvasnak (és más evangélium és kereszténység értelmezőknek!) mennyire igaza van, ékesen bizonyítják az apokrif Evangéliumok és ezek közül is kiemelten a Béke Evangéliuma, amely nem csak azért jelentős, mert annak a szövegében mindaz a kifejezés, ami a kanonizált Evangéliumok szövegében, utólag dogmatikus formulákká vált gyűjtő fogalomként szerepel, megtalálható a kor metafizikai látásmódjának megfelelő kifejezések formájában, hanem elsősorban azért mert egyértelmű és határozott tanítást és világos metafizikai értelmezést tartalmaz a beavatandó keresztények (hús, alkohol és más kábulat-okozó táplálék, vagy mesterséges szer mentes!) táplálkozására és étrendjére vonatkozóan, amely nélkül lehetetlen az éberség elérése, vagyis az egészséges a megváltott élet.
Aki viszont a Béke Evangéliumát elolvassa, valószínű, hogy azonnal felteszi magában a kérdést: amennyiben Jézus az emberi élet minden aspektusára ilyen részletes alapossággal kitért, vajon nem-e létezik, vagy létezett-e(!) egy olyan Evangélium, amely a beavatandó személy (utólag: keresztény) házasságára, illetve szerelmi és szexuális életére vonatkozott? A szerelem és a szexualitás spirituális és kauzális alapjainak a tisztázása és ennek az ősi alapnak a megfelelő hétköznapi - kultikus megélése nélkül nem lehetséges a Lilithtől, a sors-determinációktól való megszabadulás (a megváltás) és az „Atyával” való azonosulás: az „unio mystica” megvalósítása. Szomorú, hogy ennek, a kereszténység minden részéből az égre kiáltó (és nem utolsósorban veszélyes!) hiánynak a következtében, ma, amikor mint soha máskor égető szükség lenne az eredeti keresztény alapállás felvételére, egyre nagyobb tömegek és egész néprétegek fordítnak hátat a kereszténységnek és válnak valamely, a szexualitás spirituális és kauzális alapjait is ismertető gnosztikus vallás híveivé, rosszabb esetben valamely, a szexuális gyönyörcsikarás misztikus és kevésbé misztikus fogásaira és módszereire (pl. káma szutra) alapozott egzotikus vallás-töredék (pl. tantra joga), vagy más „szexuális energia-nyerő” misztikus szekta tagjaivá. Ebben a vonatkozásban még az előbbi problémánál is több zavart okoz az egyházi rend és/illetve a hatalmi intézményi fegyelem fenntartása érdekében kieszelt, a Jézus nőtlenségéről szóló dogma. Holott már csak abból is kiderül, pl. hogy Mária a sokat vitatott szerepű (egyesek szerint Jézus-feleség) Magdolna közelebb ált Jézus ideális személyiségéhez (idea testéhez) szellemben, mint az apostolok (amiként az igazi spirituális életet folytató személyekhez sokkal közelebb áll az élettársuk: a saját személyükkel együtt, a nagy emberi egészet alkotó másik részük, akivel „egy testet és egy lelket” képeznek - mint a barátok, vagy a tanítványok), mert ő, Mária Magdolna és nem az apostolok, vagy Jézus anyja, Mária „látta”(!) meg először a feltámadt Jézust. Értsd ez alatt, hogy Mária Magdolna fogta fel a Jézus által szellemileg megvilágosított szellemi látó-erejével elsőként a tanítások lényegét. Nem véletlenül festette Leonardo da Vinci Jézus jobbjára Mária Magdolnát az Utolsó Vacsora című festményén és nem véletlenül írja azt János az Evangéliumában, hogy Jézus az utolsó vacsoránál annak a személynek mondta el, hogy ki fogja őt elárulni, aki Jézusnak a jobbjánál ült és akit Jézus a tanítványok közül a leginkább szeretett!
Több mint valószínű tehát, hogy az a spirituális éberségre alapuló mágikus állapot, ami a példabeszédekbe csomagolt tanítás és a Jézust hallgató ad hoc összesereglett tömeg (a sokaság) számára ígéret volt csupán, az apostolok számára egyes vonatkozásaiban már a Jézus idejében megélhető, idővel erősödő és a közeljövőben teljességgel megvalósítható, tisztult szellemi állapotot, spirituális és kauzális tisztánlátást és bizonyos természet feletti (mágikus: gyógyítói) képességek kialakulását jelentette. Ezt, a félelem és szorongás nélküli létállapotot, az apostolok egyéni sors-elemeit (karmáját) már a Jézus életében feloldó és azokból a hétköznapi tulajdonságaikat meghaladó képességeket kiváltó gyógyító erőt és Logosz- erőt: szellemi tisztán látást és e rendkívüli (természet feletti) tudással párosuló erőnléti állapotot nevezte Jézus Ábrahám ölének, boldogságnak, a mennyek országának, az Isten országának, máshol pedig a királyságnak. De tévedés ne essen: ez nem olyan állapot és nem is olyan spirituális hely, amit a beavatott tanítvány a „Mester” jóvoltából és saját szorgalmának köszönhetően el tud érni, vagy amit a keresztény a túlvilágon tud elérni. Ez, az elképzelhetetlenül finom (könnyű) természetfeletti és a természet előtti örök forrás, ez a határtalan és mindenható boldogsági állapot (a Sinto, a Tao, a Nirvána) öröktől fogva létezik, nem keletkezik és nem múlik el az időben mert maga a kiegyenlítettségben nyugvó abszolútum, ahonnan (és amiből) minden lény származik és ahova csak a zavaros képzeletű (a bűnbeesés: az életnyerési és protekciós üdv-nyerési lehetőség tévképzete miatt éberségét vesztett) ember szelleme nem kerülhet vissza. (Ez - a többség! - kerül a tévképzetektől való megszabadulás, az elengedés, a lemondás állapotába - helyére: a purgatóriumba és a reménytelen megsemmisülés előtti állapotba: a pokolba.)
Azok, a Béke Evangéliuma szellemének megfelelően „tisztán” táplálkozó és arányos (spirituális!) személyi tudattal élő és harmonikus szexuális életet folytató (a teremtéssel nem ellenkező), és az egyéni sorsukkal (karmájukkal) egyenesbe (harmóniába) került személyek (A tényleges személyi sorsfeladataikat felvállaló és az által szellemben és lélekben lassanként megnyugodó és megvilágosodó, valamint az egyetemes teremtés-rendeltetésén fekvő igazságot bátran barmikor bárki előtt felvállaló és bárki számára kimondó és annak az érvényesítéséért akár a harcot is felvállaló - Lásd a Hegyi beszéd „kegyetlenül kemény” nyolc boldogságát! - személyek.) jutnak el életük során a mennyei állapotba, akik semmilyen szempontból nem élnek kábulatban, mert több éve már, hogy éberekké váltak. Ők azok akik ismerik ezt a belső, rendkívülien finom, de határtalan biztonságérzetet adó boldogság-állapotot, aminek semmi köze nincs az érzéki - érzelmi örömökhöz, a vallásos kábulathoz és a misztikus extázishoz. Ez az, a hétköznapi ember által természetfelettinek képzelt erőt adó logoszban élés, a logosz - azonosság élmény, amelyben a személy egyértelműen és egyszerre tudja és érzi, hogy az ő személyi létezésének (életének) az oka és célja azonos a teremtés okával és céljával és ebben a megrendíthetetlen meggyőződésében: a hitében, nem csak hogy félelem nélkül, misztikus biztonságtudatban éli a hétköznapi életét, hanem folytonos örömben, boldogságban és egészségben, illetve ennek megfelelő kreatív - teremtő tevékenységben is, amely erő és boldogság a teremtés okával: a teremtés ősi és első funkciójával (a Lilith által megzavart abszolút állapot helyre állítása) való teljes azonosulásából ered.
Hiába olvassák fel az aranyozott palástokba bujt keresztény papok millió alkalommal, hogy „ne aggodalmaskodjatok azért, hogy mit esztek holnap és holnap után, mert épp a „hivatalos” (vallásos) keresztények azok akik a leginkább aggodalmaskodnak azért, hogy mit fognak enni holnap és holnapután. És ha nem magukért aggódnak, akkor azért az egy szem, vagy maximum két gyermekért, akiknél azért nem vállalnak többet, hogy nehogy a „több száj etetése” és óvodába- iskolába járatása a korrupt jóléti - keresztény boldogságtól megfossza őket. Csak az, aki ezt a maximális éberség útján megszerezhető élet- elixírt, ezt az azonosulásból eredő kifogyhatatlan (immanens) boldogságot a sokadik meditációban megkóstolta és újabb és újabb meditációk során megtapasztalta, majd azután a mindennapi életében is megidézte, csak az a személy nem aggodalmaskodik és nem sajnálkozik, mivel ő, ebben a lénye gyökeréből eredő, immanensen áradó örök boldogságban időzve, egész lényével megtudta azt, hogy a teremtés célja és értelme pozitív és, hogy ebben a pozitív teremtési folyamatban ő nem egy képzelet érvényesítési lehetőség nélküli mellékszereplő, akinek a „vak természet” törvényeivel szemben védekezni kell, hanem a teremtőerőkkel és az egyetemes törvényekkel való, belső és külső együttműködés által a saját elképzeléseit érvényesíteni képes lény.
Ez a sors-félelmektől és sors-ellenes ambícióktól való megszabadulást és a fejlődési - teremtői képességek szabad gyakorlását lehetővé tevő, egyéni szabadságot, lelki erőt és testi egészséget (is!) adó mágikus állapot. Ez a Vízöntő által megtestesített spirituális erőtér és az annak megfelelő XI. ház által megtestesített egyetemes teremtőerőkkel és az egyetemes törvényekkel való együttműködési képesség kialakulásának az életköre. Ez a megszabadulás elsősorban és mindenek előtt, csak és csakis, úgy érhető el, ha az ember a teremtés két, egymást kölcsönösen feltételező és átható első őselvvel, a kauzális fénnyel és szeretettel kapcsolatba és harmóniába kerül. Addig, amíg ezekkel teljes kapcsolatban és harmóniába nem kerül, gyakorlatilag nem tehet szabadon semmit sem. Az első teremtőerő, amivel teljes kapcsolatba és minél nagyobb harmóniába kell kerülnie, a teremtésben való feltétel nélküli személyes részvétellel: a Hold által megtestesített gyermekáldással, illetve a gyermekáldás minden előfeltétel nélküli elfogadásának az elvével. A második az elsőnél is sokkal mélyebb és nehezebb problémákat felvető - mert egyetemes tájékozódás: kimerítő és alapos metafizikai ismeretek nélkül megvalósíthatatlan! - arányos személyiség és személyi akarat érvényesítési késztetéseivel való harmóniába kerülés. Ez akkor valósul meg, ha valaki a Plútó által megtestesített első szellemi tudat őselvéhez (amely alapján élete minden mozzanatában az egyetemes törvényekkel összhangban, azok szerint kell érvényesítenie a személyi akaratát) igazítja céljait, akaratát és egyéni döntéseit. Miután ezen, az emberi létet fenntartó két oszlop által szegélyezett kapun: az arányos személyiség elérésén és annak a harmonikus érvényesítési képességén (Amit Marcus Aurelius, a mysztész császár úgy fogalmaz meg imájában, hogy „Istenem adj erőt, hogy megváltoztathassam azt, amit meg kell változtatnom és ahhoz, hogy ne akarjam megváltoztatni azt, amit nem kell megváltoztatnom”) és a teremtésben való személyes részvállalás (a gyermeknemzés és a gyermekáldás feltétlen elfogadása, valamint a gyermekek felelősségteljes gondozása és nevelése) oszlopa által szegélyezett "kapun" valaki átjut, az a személy eléri azt, amit a Tabula Smaragdina így fejez ki, hogy: „Ezentúl előled minden sötétség kitér.”
Ezért mondja Jézus, hogy a mennyek országa olyan, mint egy mérhetetlen értékű kincs amit ha egy ember a mezőn megtalál, azt nem viszi haza, hanem a kincset a lelőhelyre vissza teszi és haza megy és még keményebben dolgozik tovább, majd miután elég pénzt keresett, eladja mindenét és csak azután, hogy azt a földet, ahol a kincset megtalálta, teljesen megvásárolta, csak akkor ássa ki és hasznosítja. Akkor tehát, amikor nem csak a kincset, hanem annak az egész környezetét a magáénak tudja. Akkor élhető a mennyek országát jelentő szorongás és félelem nélküli, boldog, egészséges és kreatív élet, ha képessé váltunk teljes odaadással részt venni a teremtésben (az utódok megszülésében és gondozásában - nevelésében) és arra, ha képessé váltunk a mások fejlődési programján alapuló (létező!) személyiségét maximálisan tiszteletben tartva maradéktalanul felvállalni és kinyilvánítani az egyetemes törvényekkel összhangba hozott személyi elképzeléseinket és érvényesíteni a személyi akaratunkat.
Azért, hogy ne csak a tanítványok, hanem az emberiség is értse meg, hogy el kell fogadnia azt a tényt, hogy a teremtés törvényei és a természet törvényei - elemei, folyamatai és jelenségei nem az ember és a személy ellenségei és azt, hogy éppen ezért, az embernek feltétel és ravasz huncutkodás nélkül el kell fogadnia az egyetemes törvények morálja szerinti életet, ahelyett, hogy elhárítaná és elzárná magát a közvetlen kapcsolattól és bebiztosítaná magát a természet jelenségeivel szemben, Jézus a Lilith által megzavart abszolút létállapot helyre állítását: az egyetemes kiegyenlítődést szolgáló egyéni sors-feldolgozás érdekében történő sors-elfogadás szimbólumaként felfeszítette magát a keresztre! - Ez a Jézus által tanított kiegyenlítődési - megváltási életprogramnak (a keresztnek: a spirituális fejlődést kiváltó egyéni erőfeszítéseket igénylő nehézségeknek) és az egyetemes törvényeknek a feltétel nélküli, odaadó elfogadása, Jézusnak a földkerekség minden prófétájának és szentjének a tanítását felülmúló (örökkön érvényes!) beavatási leckéje. Minden elmélet, vagy gyakorlat, ami ezt meg akarja kerülni csak misztikus fantazmagória és különböző vallásideológiákat szolgáló legenda. A mennyek országa viszont, aminek az elérését (az oda való belépési - bejutási lehetőséget) Jézus kilátásba helyezett azok számára, akik a megváltást - megváltódást a sorsfeladataik (személyi keresztjük) vállalásán keresztül megvalósítják, nem más, mint az a minden szempontból kreatívnak nevezhető földi létállapot, amelyben az ember számára, a spirituális - mágikus képességeinek a gyakorlási (használási) lehetőségével együtt, az által, minden lehetőség megadatik, hogy boldog és elégedett (derűs) életet folytasson.
Mágikus hatása ugyanis nem csak a szerelemnek, a bátorságnak, a szülői felelősségnek, a szellemi értelemnek, az érzelgősségtől megtisztított szeretetnek van, hanem létezik a tíz teremtői princípiummal való zavartalan és világos harmóniában élésnek mágikus hatása - és ami fontos: mágikus összhatása(!) van, a korrupt és ellenséges magatartási formáktól és késztetésektől, valamint a misztikus káprázattól és vallásos kábulattól mentes megváltotti állapotnak. Ez a mágikus erőtér, amit egy megváltott személy megvalósít és megtestesít jelenti a mennyek országában való létezési lehetőséget (képességet) jelenti a földi életünkben.

Kiegészítésként, egy Budapesti Joga-oktató számára írt fórum-válaszom:

Kedves Mónika!

Patandzsalival csak az a bajom, hogy, amiként a hinduizmusnak általában, a fizikai lét szakrális funkciójáról, ugyanúgy nincs gőze neki sem az individuális tudat - tehát a személyi öntudat! - szakrális fontosságáról. Arról tehát, hogy csakis jól megtisztított és reflexiós világosságában megerősödött személyi tudatra - másoktól nem befolyásolt, másoknak nem alárendelt világos öntudatra! - lehet egyetemes tudatot alapozni. Hogy az egyetemes léttudat szédelgéssé és tévelygéssé válik, mint minden joga-rendszer esetében - amennyiben nem kötődik szilárd jelenléttudathoz. Ezért - mert Patandzsalinak erről jól láthatóan gőze nincs - az individuális tudatot mid meg akarja fojtani, agyon akarja csapni, megszüntetni, valamilyen joga módszerrel semmissé tenni. - Csupa illúzió az alapja, és ennek megfelelő irracionalitás az egész Patandzsali-tan.
Azzal, hogy a maguknak kereszténynek képzelő tömegek, hogyan kábítják magukat a héber misztika által feltalált külső és objektív Jehovához imádkozva csoportosan, és ima után folytatják a természetkizsákmányolást és a szingli-termelést, éppen úgy nem lehet pozitív érv a Logosz-ban, mint az is, hogy a "megvilágosodott" hinduk hogyan szaporítják a szegénységet unalmukban, vagy fetrengenek az út porában és saját fekélyeikben, azt képzelvén, hogy ők elérték a Brahmani tudatot, a többi tehát már nem érdekes, az élet és a test merő illúzió. Mind két esetben meghamisított metafizikáról van szó. Utóbbi esetben, hogy a megnyilvánult lét és benne a fizikai dimenzió és az élet és persze, az az ember is, mindössze Brahmannak az álma, illetve az álmában látott képzetek káprázata, tehát más dolga nincs az embernek a földön, mint ráébredni arra, hogy lényegében ő maga Barhaman, aki álmodja ezt az egészet és ebből az álomból felébredve, már csak ki kell bírnia ezt az életet, utána - vagyis a halála után - egyből Brahmaként ébred fel az illúzió-mentes valóságban. A fizikai dimenzió és az anyag és benne a mi anyagi testünk, amely lehetővé teszi az individuális tudatunkat ugyanis, egyáltalán nem illúzió, mint ahogy a Véda írja, hanem igen is, szakrális valóság és arra való, hogy a szüntelen táguló abszolút lét-tudat, amely a boldogság-szükségében néha mértékét veszti és káosszá alakulva örvénylik, mint a világűrben a központi Felekte Lyuk, éppen a fizikai lét és a fizikai testben levő emberi öntudatban való tükröződési lehetőségével, kiszűrje magából és feloldja - meghaladja a mértéktelenséget és a felelőtlenséget (a boldogság - bódulatát), hogy megismerje a határtalanságán belüli erő-határait. - Ez utóbbiról szólnak az eredeti Jézusi tanítások - Lásd a gnosztikus keresztény evangéliumok értelmét! -, vagyis arról, hogy a természeti létben, a testünk és a lelkünk által tapasztalható fájdalmat, akárcsak az igazság-érzetet, nem mellőzni kell és nem közömbössé válni azokkal szemben, különböző misztikus - vallásos gyakorlatokat kieszelve annak érdekében, hogy ezektől megszabaduljunk (Lásd a Buddhizmust!), hanem igen is vállalni kell és racionálisan értelmezni a természeti életet és a test fájdalmait, mert egyedül ebből az információból következtethetünk vissza arra, hogy szellemben mit gondolunk, képzelünk és gyakorlunk spirituálisan tévesen. És ha megtanulunk a fájdalmainkból - azoknak a misztikus (fakir), vagy gyógyszeres megszüntetése helyett! - a spirituális tévedéseinkre vissza következtetni, és a hibás mentalitásainkat kijavítva, megváltódni. Jézus szavaival: a Királyságba, vagy a Mennyek Országába bekerülni, ténylegesen egészségesekké és boldogokká válni. (Lásd a Hegyi beszédnek a szintén nyolc pontját, ami még metafizikailag értelmezetlenül is sokkal emberibb és igazság-töltetűbb, Patandszáli vérbeli illuzionistához méltó, öncélú és ezért realizálhatatlan fantazmagóriáinál!) Ennek a feltétele és az ára viszont a Kereszt által szimbolizált természettel való harmonikus együttlét elfogadása és a természeti élet törvényeinek a megismerése, azok tiszteletben tartása!
Nem létillúzió-elméletből következő illuzórikus élet, illetve belső önáltatáson alapuló, logikus külső hazudozás, mint a nyugati jogiknál, vagy a természettel szembeni védekező és a természet kizsákmányoló mentalitásukat az Isten akaratára kenő zsidóknál és magukat kereszténynek nevező materialistáknál. Mert a metafizikai hamisítás, a kereszténykedőknél éppen a hindu illúzió-elmélet valóság-hamisításnak az ellentétében áll. A zsidó és a keresztény soha és semmiképpen nem mondja azt, hogy a megnyilvánult - teremtődött - teremtett lét illúzió lenne, hanem azt mondja, hogy ez a teremtett valóság is tőle függetlenül létező, objektív valóság és az Isten is, ami, vagy aki ezt az objektív valóságot, tőle függetlenül teremtette, valamiféle felette és rajta kívül álló Objektív úristen hozta létre és az is kormányozza, az ő tudatától, akaratától és képességeitől függetlenül. - És itt van a zsidó-keresztény vallás nagy csalása, mivel Jézus egyáltalán nem ezt mondja, hanem ugyanazt, amit a Véda: "Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet." és: "Én az atyától jövök és az atya bennem van, és én benne vagyok." stb. - Csakhogy ő egyáltalán nem vallást tanított, hanem - illúzió-elmélet és ezért: illúzió-mentes - tiszta metafizikai beavatási tant hirdetett: a Szaturnusz tanát: vagyis a maximális személyi felelősség-vállalás tanát: a kereszt tanát! De aztán Nagy Konstantinnal jött a birodalmi vallás-érdek úgy-e, és az egészet elferdítették, mondván, hogy amikor Jézus a spirituális lényegi azonosságról beszélt (Ez vagy te, vagyis ez vagyok én, az út, az igazság és az élet! - Tat vam aszi.), azt hazudták, hogy ebben a saját Isteni kiválóságát fogalmazta meg.
Ahogyan Hamvas Mondja: nem a kereszténységet kell elárulni a hinduizmusnak és a Buddhizmusnak (És a harcművészetekből kialakult egészségmegőrző, egészség-erősítő sportolást a Jogával felváltani!), hanem a kereszténység eredeti forrásához és tanításaihoz kell, a huszadik századi tudományos felfedezések tükrében visszahatolni, annak segítségével ténylegesen szabaddá, egészségessé és boldoggá válni!
"Ismerjétek meg az igazságot és az fel fog szabadítani benneteket." - A Baj csak az, hogy Jézus vagy elfelejtette mondani, vagy a későbbi kanonizálók cenzúrázták ki a tanításból azt, hogy az igazság Nem csak Istenből, hanem annak a zavarából: a Lilitből is áll, amit nem elfödni és elhazudni kell, hanem annak a jellegét mindenkinek önmagában fel és megismerni, majd a megismerés segítségével, feloldani és meghaladni.
Mivel a Karmát a Lilith adja (termeli!), és a Lilith már egyáltalán nem a hinduizmus találmánya kedves Mónika, hanem a Héber mitológiai teremtés-tané! És még akkor is, ha hindu találmány is lenne esetleg a Lilith, akkor sem az a fontos, hogy ki írta le, ki határozta meg legelőször, hanem az, hogy mi, aki olyan átfogó és egzakt asztrológiai tudománnyal rendelkezünk, amely sem nem Héber, sem nem Hindú, sem nem Kínai és nem is Azték, Inka, vagy Tolték, és nem Kaldeai, hanem ezek összesített és tovább fejlesztett európai kvintesszenciája, megelégszünk-e vagy sem, holmi - és bárhonnan is eredő - vallásos elméletek bódulatában élni, vagy tudományos igazság-szenvedélyünkben készek vagyunk akár Isten örvényeivel is szembe nézni, amiként a Kereszténység megmentője, Pál Apostol jellemezte az igazi keresztény ember típusát?

Lásd a többi témákban a részletes kifejtéseket és az értekezéseket az:
- honlapjainkon, honlapjaimon.

És annak történetét, hogy miként és miért lettem végül asztrológus, a következő link alatt:

 

abc20180811 cheap ray ban

abc20180811
cheap ray ban sunglasses
mariners jerseys
tory burch outlet store
air max
nike huarache shoes
cheap jordan shoes
dr martens
air max 1
coach outlet store online
hermens
discount oakley sunglasses
marlins jerseys
columbia outlet
valentino outlet
ralph lauren outlet online
salvatore ferragamo outlet
ralph lauren uk
adidas campus shoes
yeezy shoes
polo ralph lauren outlet online
ecco outlet
coach factory outlet online
kate spade outlet online
birkenstock outlet online
timberland shoes
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
canada goose jackets
cheap oakley sunglasses
nike sneakers
kate spade bags
michael kors outlet store
cheap nfl jerseys wholesale
pg 2 shoes
fake rolex
ysl outlet
hermes outlet
christian louboutin sale
yeezy shoes
toms shoes
coach outlet online
pandora charms sale clearance
longchamp outlet
coach factory outlet
nba jerseys wholesale
ecco shoes
coach factory outlet online
ugg outlet online
oakey sunglasses outlet store
michael kors outlet online
air max 87
supreme shirts
ugg sale
kate spade handbags
timberland outlet
angels jerseys
air max 95
coach outlet store online
coach factory outlet online
red bottom heels
coach factorty outlet online
city royals jerseys
toms outlet store
ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
adidas superstars
cheap air jordans
kate spade handbags
yeezy boost
louis vuitton outlet store
air max
kate spade outlet online
kobe shoes
air max 270
pandora charms
pandora outlet
coach factory outlet online
white sox jerseys
birkenstock sandals
prada shoes
nike tessen
nike air max 97
cheap ray ban sunglasses
cheap jordan shoes
birkin handbags
supra for sale
cheap nike shoes
skechers outlet
longchamp outlet
coach factory outlet online
air max shoes
fitflop shoes
ferragamo outlet
michael kors bags
kate spade outlet store
salvatore ferragamo outlet
moncler jackets
red bottoms
uggs outlet
ugg boots
birkenstock shoes
vans outlet
mbt
timberland outlet
coach outlet store online
adidas nmd runner
supra for sale
timberland boots
adidas nmd r1
canada goose sale
jordan shoes
rockies jerseys
hermes bags
kate spade handbags
pandora charms outlet
kate spade outlet online
ugg boots outlet
louis vuitton outlet
pandora sale clearance
astros jerseys
kate spade handbags
cheap oakley sunglasses
harden vol 1
ralph lauren outlet
mulberry outlet uk
fitflops sale
air force 1
epic react flyknit
new balance outlet
salvatore ferragamo
mulberry uk
nike free 5.0
birkenstock sale
coach outlet store online clearance
air foamposite
michael kors outlet
pandora charms sale clearance
adidas sneakers
cheap oakley sunglasses
indians jerseys
michael kors outlet online
coach outlet online
coach factory outlet
nike cortez classic
pandora charms outlet
coach outlet store online
kate spade handbag
reds jerseys
adidas stan smith
moncler coats
pandora charms
cheap jordans
coach outlet online
air max outlet
michael kors outlet clearance
kate spade outlet
pandora jewelry outlet
nike outlet store
coach outlet online
canada goose
louis vuitton outlet online
kate spade outlet online
new balance outlet store
nfl jerseys
salvatore ferragamo shoes
louis vuitton outlet
retro 11
ugg outlet store
pandora charms sale
nike outlet store
air more uptempo
nike air max zero
coach outlet store
devil rays jerseys
ugg outlet store
louboutin outlet
timberland shoes
air more money
supreme uk
pandora canada
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet online
air jordan shoes
cheap oakley sunglasses
pandora charms outlet
cartier watches
toms outlet online
cheap jordans free shipping
coach outlet store online
underarmour outlet
michael kors
ecco outlet
coach factorty outlet online
kate spade purses
kyrie 4
coach factory outlet
yeezy boost 350
louis vuitton outlet online
longchamp outlet online
nike dunks
nike air max 90
michael kors outlet online
oakley sunglasses wholesale
coach outlet online
air max shoes
pandora jewelry store
coach factorty outlet store
michael kors
timberland shoes
birkenstock outlet
fitflops sale clearance
nike outlet
pandora charms sale
pandora outlet store
jordan shoes for sale
michael kors handbags
moncler sale
nike outlet store
christian louboutin sale
yeezy shoes
louboutin shoes
salomon outlet
coach factory outlet
ralph lauren outlet online
jimmy choo shoes
jordans
polo ralph lauren outlet
coach outlet online
cheap jordan shoes
nike shox shoes
louis vuitton handbags
nike react shoes
coach factory outlet online
ralph lauren sale
longchamp
coach outlet online
rolex replica watches
coach outlet store
nike zoom shoes
ecco outlet
adidas superstar shoes
fred perry polo shirts
mont blanc pens
rolex replica watches
kate spade handbags
pandora jewelry
kate spade outlet
pandora rings
birkenstock outlet store
michael kors canada
jimmy choo outlet
lebron james shoes
reebok outlet
nike outlet online
dansko shoes
michael kors outlet online
nike free 3.0
pandora charms
air max 90
mlb jerseys cheap
adidas yeezy boost
cheap air jordans
birkenstock shoes outlet
adidas yeezy boost
nike air presto
brewers jerseys
orioles jerseys
coach factory outlet
discount oakley sunglasses
coach factory outlet online
cheap jordan shoes
ralph lauren sale
coach outlet store online
ralph lauren uk
mont blanc pen
michael kors outlet store
adidas store
coach outlet online
canada goose parka
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
oakley sunglasses outlet
ray ban sunglasses discount
moncler sale
tory burch outlet online
columbia shoes
nike shoes
air jordan retro
rolex replica watches for sale
kate spade purses
coach outlet online
canada goose jackets
fred perry outlet
twins jerseys
nike outlet online
tory burch handbags
dr martens boots
padres jerseys
rangers jersey
ralph lauren sale clearance uk
fitflop sandals
canada goose
jordan shoes
tiffany and co jewelry
polo ralph lauren outlet
mets jerseys
adidas shoes
coach factory outlet online
pirates jerseys
canada goose outlet store
canada goose jacket
ralph lauren outlet online
moncler jacket
ferragamo shoes
pandora charms sale clearance
ray ban sunglasses outlet
coach outlet online
polo ralph lauren outlet
swarovski outlet
canada goose jackets
dr martens boots
michael kors outlet
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet store
adidas yeezy boost 350
converse outlet
pandora jewelry
michael kors outlet clearance
ugg boots
nike shoes
ugg outlet online
converse shoes
christian louboutin shoes
nike air max 2018
fitflops uk
nmd adidas
converse all star
jimmy choo
ralph lauren sale clearance uk
ugg outlet
pandora jewelry
hermes handbags
adidas yeezy
cheap jordan shoes
cheap jordans for sale
nike air max 2019
fitflops sale
fitflop sandals
basketball shoes
coach outlet
canada goose coats
ugg boots
red bottom
nike air max 2018
coach factorty outlet store
coach factory outlet
adidas yeezy
ugg shoes
adidas nmd r1
prada outlet online
pandora jewelry
nike air max 97
louis vuitton factory outlet
fendi handbags
uggs outlet
nike running shoes
polo ralph lauren
nike shoes outlet
ray bans
pandora jewelry
moncler outlet online
louboutin shoes
ecco shoes for women
nba jerseys cheap
canada goose jackets
christian louboutin shoes
moncler outlet online
coach factory outlet online
christian louboutin shoes
nike sneakers
coach factory outlet online
canada goose outlet
supreme shirts
ralph lauren outlet online
adidas outlet online
kate spade bags
michael kors outlet online
ugg outlet store
mulberry handbags
philipp plein
coach outlet online
polo outlet online
adidas outlet
canada goose coats
adidas yeezy shoes
adidas outlet store
cheap air jordans
mulberry
pandora jewelry outlet
moncler
air jordans
michael kors outlet online
coach factory outlet online
discount oakley sunglasses
athletics jerseys
christian louboutin shoes
coach outlet online
adidas nmd r1
ugg boots sale
durant shoes
coach factory outlet
pandora outlet
ray ban sunglasses outlet
canada goose jackets
canada goose
diamondbacks jerseys
fitflop uk
mlb jerseys
michael kors handbags
gucci outlet online
abercrombie kids
uggs outlet
birkenstock uk
pandora jewelry outlet
oakey sunglasses outlet
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet online
pandora charms sale
cheap jordan shoes
coach factory outlet online
swarovski crystal
oakley sunglasses outlet
adidas originals
timberland boots outlet
adidas ultra boost
ralph lauren
nfl jerseys
ralph lauren uk
tory burch outlet online
adidas outlet online
michael kors outlet store
cheap ray ban sunglasses
ralph lauren
coach outlet online
vans outlet store
polo ralph lauren outlet online
pandora charms outlet
nike outlet store online
burberry outlet store
hermes bag
polo ralph lauren outlet
kate spade outlet online
cheap air max
timberland outlet
coach outlet
michael kors outlet store
ray ban glasses
canada goose jackets
kobe shoes
birkenstock outlet
coach outlet online
lacoste polo shirts
pandora charms outlet
michael kors outlet store
blue jays jerseys
yeezy boost 350
braves jerseys
nike cortez classic
fitflops sale
ralph lauren uk
cheap jordans
yeezy shoes
fitflops sale clearance
nike zoom
mlb jerseys cheap
hermes bags
supreme clothing
ysl handbags
adidas outlet online
asics outlet
pandora charms
nike huarache shoes
air max axis
coach outlet online
moncler coats
kate spade outlet
adidas shoes
adidas outlet store
ronaldo jerseys
philipp plein outlet
salvatore ferragamo shoes
louis vuitton factory outlet
ugg canada
cheap jordan shoes
dodgers jerseys
mlb jerseys wholesale
louboutin outlet
canada goose sale
tiffany outlet
coach outlet online
birkenstock outlet store
pandora charms outlet
yeezy boost 350
coach outlet canada
asics outlet store
nike outlet
tiffany and co outlet
abc20180811abc20180811 cheap ray ban

abc20180811
cheap ray ban sunglasses
mariners jerseys
tory burch outlet store
air max
nike huarache shoes
cheap jordan shoes
dr martens
air max 1
coach outlet store online
hermens
discount oakley sunglasses
marlins jerseys
columbia outlet
valentino outlet
ralph lauren outlet online
salvatore ferragamo outlet
ralph lauren uk
adidas campus shoes
yeezy shoes
polo ralph lauren outlet online
ecco outlet
coach factory outlet online
kate spade outlet online
birkenstock outlet online
timberland shoes
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
canada goose jackets
cheap oakley sunglasses
nike sneakers
kate spade bags
michael kors outlet store
cheap nfl jerseys wholesale
pg 2 shoes
fake rolex
ysl outlet
hermes outlet
christian louboutin sale
yeezy shoes
toms shoes
coach outlet online
pandora charms sale clearance
longchamp outlet
coach factory outlet
nba jerseys wholesale
ecco shoes
coach factory outlet online
ugg outlet online
oakey sunglasses outlet store
michael kors outlet online
air max 87
supreme shirts
ugg sale
kate spade handbags
timberland outlet
angels jerseys
air max 95
coach outlet store online
coach factory outlet online
red bottom heels
coach factorty outlet online
city royals jerseys
toms outlet store
ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
adidas superstars
cheap air jordans
kate spade handbags
yeezy boost
louis vuitton outlet store
air max
kate spade outlet online
kobe shoes
air max 270
pandora charms
pandora outlet
coach factory outlet online
white sox jerseys
birkenstock sandals
prada shoes
nike tessen
nike air max 97
cheap ray ban sunglasses
cheap jordan shoes
birkin handbags
supra for sale
cheap nike shoes
skechers outlet
longchamp outlet
coach factory outlet online
air max shoes
fitflop shoes
ferragamo outlet
michael kors bags
kate spade outlet store
salvatore ferragamo outlet
moncler jackets
red bottoms
uggs outlet
ugg boots
birkenstock shoes
vans outlet
mbt
timberland outlet
coach outlet store online
adidas nmd runner
supra for sale
timberland boots
adidas nmd r1
canada goose sale
jordan shoes
rockies jerseys
hermes bags
kate spade handbags
pandora charms outlet
kate spade outlet online
ugg boots outlet
louis vuitton outlet
pandora sale clearance
astros jerseys
kate spade handbags
cheap oakley sunglasses
harden vol 1
ralph lauren outlet
mulberry outlet uk
fitflops sale
air force 1
epic react flyknit
new balance outlet
salvatore ferragamo
mulberry uk
nike free 5.0
birkenstock sale
coach outlet store online clearance
air foamposite
michael kors outlet
pandora charms sale clearance
adidas sneakers
cheap oakley sunglasses
indians jerseys
michael kors outlet online
coach outlet online
coach factory outlet
nike cortez classic
pandora charms outlet
coach outlet store online
kate spade handbag
reds jerseys
adidas stan smith
moncler coats
pandora charms
cheap jordans
coach outlet online
air max outlet
michael kors outlet clearance
kate spade outlet
pandora jewelry outlet
nike outlet store
coach outlet online
canada goose
louis vuitton outlet online
kate spade outlet online
new balance outlet store
nfl jerseys
salvatore ferragamo shoes
louis vuitton outlet
retro 11
ugg outlet store
pandora charms sale
nike outlet store
air more uptempo
nike air max zero
coach outlet store
devil rays jerseys
ugg outlet store
louboutin outlet
timberland shoes
air more money
supreme uk
pandora canada
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet online
air jordan shoes
cheap oakley sunglasses
pandora charms outlet
cartier watches
toms outlet online
cheap jordans free shipping
coach outlet store online
underarmour outlet
michael kors
ecco outlet
coach factorty outlet online
kate spade purses
kyrie 4
coach factory outlet
yeezy boost 350
louis vuitton outlet online
longchamp outlet online
nike dunks
nike air max 90
michael kors outlet online
oakley sunglasses wholesale
coach outlet online
air max shoes
pandora jewelry store
coach factorty outlet store
michael kors
timberland shoes
birkenstock outlet
fitflops sale clearance
nike outlet
pandora charms sale
pandora outlet store
jordan shoes for sale
michael kors handbags
moncler sale
nike outlet store
christian louboutin sale
yeezy shoes
louboutin shoes
salomon outlet
coach factory outlet
ralph lauren outlet online
jimmy choo shoes
jordans
polo ralph lauren outlet
coach outlet online
cheap jordan shoes
nike shox shoes
louis vuitton handbags
nike react shoes
coach factory outlet online
ralph lauren sale
longchamp
coach outlet online
rolex replica watches
coach outlet store
nike zoom shoes
ecco outlet
adidas superstar shoes
fred perry polo shirts
mont blanc pens
rolex replica watches
kate spade handbags
pandora jewelry
kate spade outlet
pandora rings
birkenstock outlet store
michael kors canada
jimmy choo outlet
lebron james shoes
reebok outlet
nike outlet online
dansko shoes
michael kors outlet online
nike free 3.0
pandora charms
air max 90
mlb jerseys cheap
adidas yeezy boost
cheap air jordans
birkenstock shoes outlet
adidas yeezy boost
nike air presto
brewers jerseys
orioles jerseys
coach factory outlet
discount oakley sunglasses
coach factory outlet online
cheap jordan shoes
ralph lauren sale
coach outlet store online
ralph lauren uk
mont blanc pen
michael kors outlet store
adidas store
coach outlet online
canada goose parka
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
oakley sunglasses outlet
ray ban sunglasses discount
moncler sale
tory burch outlet online
columbia shoes
nike shoes
air jordan retro
rolex replica watches for sale
kate spade purses
coach outlet online
canada goose jackets
fred perry outlet
twins jerseys
nike outlet online
tory burch handbags
dr martens boots
padres jerseys
rangers jersey
ralph lauren sale clearance uk
fitflop sandals
canada goose
jordan shoes
tiffany and co jewelry
polo ralph lauren outlet
mets jerseys
adidas shoes
coach factory outlet online
pirates jerseys
canada goose outlet store
canada goose jacket
ralph lauren outlet online
moncler jacket
ferragamo shoes
pandora charms sale clearance
ray ban sunglasses outlet
coach outlet online
polo ralph lauren outlet
swarovski outlet
canada goose jackets
dr martens boots
michael kors outlet
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet store
adidas yeezy boost 350
converse outlet
pandora jewelry
michael kors outlet clearance
ugg boots
nike shoes
ugg outlet online
converse shoes
christian louboutin shoes
nike air max 2018
fitflops uk
nmd adidas
converse all star
jimmy choo
ralph lauren sale clearance uk
ugg outlet
pandora jewelry
hermes handbags
adidas yeezy
cheap jordan shoes
cheap jordans for sale
nike air max 2019
fitflops sale
fitflop sandals
basketball shoes
coach outlet
canada goose coats
ugg boots
red bottom
nike air max 2018
coach factorty outlet store
coach factory outlet
adidas yeezy
ugg shoes
adidas nmd r1
prada outlet online
pandora jewelry
nike air max 97
louis vuitton factory outlet
fendi handbags
uggs outlet
nike running shoes
polo ralph lauren
nike shoes outlet
ray bans
pandora jewelry
moncler outlet online
louboutin shoes
ecco shoes for women
nba jerseys cheap
canada goose jackets
christian louboutin shoes
moncler outlet online
coach factory outlet online
christian louboutin shoes
nike sneakers
coach factory outlet online
canada goose outlet
supreme shirts
ralph lauren outlet online
adidas outlet online
kate spade bags
michael kors outlet online
ugg outlet store
mulberry handbags
philipp plein
coach outlet online
polo outlet online
adidas outlet
canada goose coats
adidas yeezy shoes
adidas outlet store
cheap air jordans
mulberry
pandora jewelry outlet
moncler
air jordans
michael kors outlet online
coach factory outlet online
discount oakley sunglasses
athletics jerseys
christian louboutin shoes
coach outlet online
adidas nmd r1
ugg boots sale
durant shoes
coach factory outlet
pandora outlet
ray ban sunglasses outlet
canada goose jackets
canada goose
diamondbacks jerseys
fitflop uk
mlb jerseys
michael kors handbags
gucci outlet online
abercrombie kids
uggs outlet
birkenstock uk
pandora jewelry outlet
oakey sunglasses outlet
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet online
pandora charms sale
cheap jordan shoes
coach factory outlet online
swarovski crystal
oakley sunglasses outlet
adidas originals
timberland boots outlet
adidas ultra boost
ralph lauren
nfl jerseys
ralph lauren uk
tory burch outlet online
adidas outlet online
michael kors outlet store
cheap ray ban sunglasses
ralph lauren
coach outlet online
vans outlet store
polo ralph lauren outlet online
pandora charms outlet
nike outlet store online
burberry outlet store
hermes bag
polo ralph lauren outlet
kate spade outlet online
cheap air max
timberland outlet
coach outlet
michael kors outlet store
ray ban glasses
canada goose jackets
kobe shoes
birkenstock outlet
coach outlet online
lacoste polo shirts
pandora charms outlet
michael kors outlet store
blue jays jerseys
yeezy boost 350
braves jerseys
nike cortez classic
fitflops sale
ralph lauren uk
cheap jordans
yeezy shoes
fitflops sale clearance
nike zoom
mlb jerseys cheap
hermes bags
supreme clothing
ysl handbags
adidas outlet online
asics outlet
pandora charms
nike huarache shoes
air max axis
coach outlet online
moncler coats
kate spade outlet
adidas shoes
adidas outlet store
ronaldo jerseys
philipp plein outlet
salvatore ferragamo shoes
louis vuitton factory outlet
ugg canada
cheap jordan shoes
dodgers jerseys
mlb jerseys wholesale
louboutin outlet
canada goose sale
tiffany outlet
coach outlet online
birkenstock outlet store
pandora charms outlet
yeezy boost 350
coach outlet canada
asics outlet store
nike outlet
tiffany and co outlet
abc20180811