Idézetek a Maya orákulumból

"Milyen kihívással állok szemben?
Hullámtéma:
Etznab jelképezi a tükrök termét, ahol szembenézhetsz saját magad tükörképeivel, és megláthatod magadról az igazságot. Etznab egyszerű­en csak visszatükröz, legyen az igazság, szépség, vagy illúzió. Ha intenzív reakcióid vannak, mint pl.: frusztráció, félelem, harag, ítélkezés, féltékenység, figyeld meg, hogyan vetíted ki problémáidat másokra. Vizsgáld meg, és használd fel, amit a tükörben látsz, hogy átalakíthasd nem jól működő hiedelemrendszeredet, negatív gondolataidat, és berögzült mintáidat.
A tükrök termében nincs helyes és helytelen, nincs jó és rossz - csak­is annak visszatükröződése van, ami van. Ahogy megtanulod látni önmagad, megtanulod érzelmi reakcióidat jeleknek tekinteni, melyek megmutatják, hova irányítsd éberségedet fejlődésed érdekében.  A maják számára Etznab a fenőkő, mely megélesíti kardodat. A kard legnagyobb ajándéka a megbocsátás hatalma. A múlt mintái­hoz, és bánataihoz való ragaszkodás olyan, mintha hatalmas súlyt cipel­nél. Korlátozza észleléseidet és jelen lehetőségeidet. Bocsáss meg önma­gadnak! Bocsáss meg másoknak! Mélységes szabadság emelkedik ki a megbocsátásból, az ok és okozat illúziójának elengedése. Használd az igazság pengéjének nagyszerű ajándékait, hogy mindent elengedhess, amit megítélsz, vagy tökéletlennek látsz.
Etznab árnyékát transzformálhatod úgy is, hogy tisztán felismered magad a külvilág és az emberek tükrében. Ha másokra, mint tükrökre tekintesz, rejtett igazságokat tudhatsz meg magadról. Kockáztasd meg, hogy megtudod az igazságot önmagadról. Nyitottan figyeld életed ese­ményeit, tanuld meg, hogyan tudod minél jobban felhasználni őket arra, hogy megértsd, ki is vagy valójában. Az őszinte visszajelzés másoktól lényed minden aspektusát érintheti, segíthet betölteni személyes vakfoltjaidat és észlelési lyukaidat. Az észlelési lyukak olyanok, mint a vak területek, ahol az adott helyzetet nem látod tisztán. Olyanok, mint a vezetésnél a vakfolt, és eltorzítják az információt, hogy régi valóság-szerkezeteket támogassanak. Az ész­lelési lyukak körül tagadás működik. Ha harcolsz saját pozíciódért, és azt gondolod, hogy csak neked lehet igazad, az erőteljesen utal arra, hogy vakfoltról lehet szó. Ugyanez a helyzet, amikor "nem érted" vagy "nem hallod" amit a másik mond neked. Ha ilyen helyzetben találod magad, akkor lélegezz mélyen, és figyelj oda arra, amit mondanak.
Az egyik legkorlátozóbb hatású illúzió a hiedelem, hogy a te néző­pontod a valóságról az egyetlen helyes nézőpont. Ilyenkor a világ tükre gyakran megmutatja általad nem látott árnyékodat, és amikor megpil­lantod, akkor ítélkezést, erőteljes reakciót vált ki belőled. Az ilyen érzelmileg terhelt helyzetek általában kétpólusúak. Amikor azt hiszed, hogy csak neked van igazad, akkor mind a két pólus telített és rögzített marad. Egy pillanatra kísérletezz azzal, hogy elengeded, vagy megvál­toztatod pozíciódat. Ahogy enyhítesz a szorításon, és oldalra lépsz, a "másik pozíció", illetve az abban lévő ember is felszabadul, képessé vá­lik a változásra. A pozícióváltás művészete az egyik legkönnyebb út az elfogadás és feltétel nélküli szeretet tanulására. Mély felismeréseink támadhatnak a másik helyzetének átéléséből, és az igazság tágabb szemléletéből. Hogy helyzetet változtass a tükrök termében, válj azzá, aki a reflexiók között mozog, akarata szerint változtatva helyzetét."

Maja orákulum: 18 TÜKÖR (ETZNAB)

Kiejtés: ec nab

"Minőségei: időtlenség, ítélőképesség, világosság, a tükrök terme, spirituális harcosság, az igazság kardja, szembenézés az árnyékkal, a paradoxon integrálása, illúzió
Etznab jelképezi a tükrök termét, ahol szembenézhetsz saját magad tükörképeivel, és megláthatod magadról az igazságot. Etznab egyszerű­en csak visszatükröz, legyen az igazság, szépség, vagy illúzió. Itt meglát­hatod befejezetlen ügyeidet, a nehézségek disszonanciáját, és az inten­zív problémákat, melyek akadályoznak isteni természeted teljes kife­jezésre juttatásában. Légy tudatában minden benned rejlő illúziónak, vagy torzulásnak: észlelésed tisztasága át fogja alakítani ezeket. Hasz­náld a világot tükörként felfedezésre, és tanulásra. Szánj egy pillanatot arra, hogy meglásd milyen vagy most, árnyékaiddal együtt, a mentális illúziótól megszabadulva.
Előfordul, hogy önkéntelenül reagálsz egy helyzetre, vagy emberre, ahelyett, hogy szabadon válaszolnál. Ha intenzív reakcióid vannak, mint pl.: frusztráció, félelem, harag, ítélkezés, féltékenység, figyeld meg, hogyan vetíted ki problémáidat másokra. A világ a tükör számod­ra, melyben pontosan láthatod magad. Minden erőteljes reakció egy em­berre, vagy helyzetre azt jelzi,hogy valamilyen problematikán dolgoz­nod kell magadban. Vizsgáld meg, és használd fel, amit a tükörben látsz, hogy átalakíthasd nem jól működő hiedelemrendszeredet, negatív gondolataidat, és berögzült mintáidat.
A tükrök termében nincs helyes és helytelen, nincs jó és rossz - csak­is annak visszatükröződése van, ami van. Ahogy megtanulod látni önmagád, megtanulod érzelmi reakcióidat jeleknek tekinteni, melyek megmutatják, hova irányítsd éberségedet fejlődésed érdekében.
Etznab jelképezheti a csapdát a tükrök termében, vagy a kulcsot, amely a tükröket ablakokká változtatja. Etznab-ot kulcsként használva felfedezheted az árnyékok integrálásának ajándékát. Lényed azon aspektusai, melyeket gyengeségnek, hibáknak, problémáknak tekintesz, valójában szövetségesek. Legnagyobb árnyékaid, azok az intenzív prob­lémák, amik másokban és önmagádban legjobban zavarnak, valójában legnagyszerűbb tanáraid! Fejlődés utáni vágyad fényes lámpával világít­ja meg azokat a területeket, melyeket szeretnél elrejteni. Ha dolgozol ezekkel az árnyékos területekkel, ha tiszteled és áttranszformálod őket, akkor a tükrök illúziója ablakokká alakul. Ekkor átsétálhatsz a tük­rökön keresztül a hatalmasabb valóságba.
Készülj fel arra, hogy szembenézz az Etznab által viselt igazság és megtisztulás kardjával. E kard bölcsessége áttöri, feltárja, és végül meg­gyógyítja illúzióidat. A szeretettel megnyugtatott diszkrimináció tisztán átvág mindenen, ami nem szolgálja fejlődésedet. A maják számára Etznab a fenőkő, mely megélesíti kardodat.
A kard legnagyobb ajándéka a megbocsátás hatalma. A múlt mintái­hoz, és bánataihoz való ragaszkodás olyan, mintha hatalmas súlyt cipel­nél. Korlátozza észleléseidet és jelen lehetőségeidet. Bocsáss meg önma­gadnak! Bocsáss meg másoknak! Mélységes szabadság emelkedik ki a megbocsátásból, az ok és okozat illúziójának elengedése. Használd az igazság pengéjének nagyszerű ajándékait, hogy mindent elengedhess, amit megítélsz, vagy tökéletlennek látsz, (lásd még: Kard Szertartás a Harmonikus Bölcsesség szakaszban.)
A maják számára Etznab a kés, ami levágja rólad mindazt, ami vakká tesz. Etznab kardja szimbolizálja az igazságot, a fényt, és a hatalom jótékony használatát azaz a szeretettel és bölcsességgel kiegyensúlyo­zott hatalmat.
Így Etznab a spirituális harcosság szimbólumának tekinthető. Ha azt választod, hogy spirituális szivárvány-harcossá válsz, akkor teszteken, és próbákon kell keresztül menned - így készíted elő kardod pengéjét a nagy bölcsesség előhívására. A fény beavatásán mész keresztül, amit tö­kéletesen eggyé olvasztasz Esszenciális Önvalóddal.
Etznab belépési pontot képvisel az időtlenségbe, ami a jelen pil­lanatba való összpontosításból ered. Ebben a kitágult állapotban az idő jelentésnélküli. A jelen pillanat csak egy kereszteződés, amely semmi­lyen időpontra nem mutat. Olyan, mintha egy álomban lebegnél, a vi­zén csillogó holdfényben. Az ilyen pillanatokban az idő állni látszik, és a valóság mélyebb szintű észlelése válik lehetségessé mágikus elérési pontokon keresztül. Ebben a tudatállapotban nem létezik alany és tárgy, nincs rögzített fogalom vagy ismeret - csakis a polaritások mö­götti igazság, ahol megszűnik a paradoxon.
Ha ebbe a perspektívába helyezed magad, akkor időutazóvá válsz, aki "áthajlítja" az időt nagyobb dimenzionális valóságokba. Minden emberi formában a "fénypecsétek" és a csakrák jelentik a kaput az időtlen valóság aktiválásához. E kitágult tudatállapotot a kegyelem pil­lanataiban lehet megtapasztalni, misztikus, és "csúcs" élményekben, vagy spirituális gyakorlatokban. Meditációban képzeld el, hogy szubatomi belépési pont vagy az elektronok közti térben, vagy képzeld el, hogy egy különleges erő vagy, ami egybetartja a protonokat és neutro­nokat. Ez számodra a belépési lehetőség a megszülető új valóságba. Ha megérzed az egyik időtlen elérési pontot, vizualizáld magad a tükrök termének közepében, a hatalmasabb valóságban.
Etznab egy oktávval Chuen, a tréfacsináló bolond felett van. Itt vég­re megértik és értékelik a kozmikus viccet. A vicc pedig természetesen az, hogy már most megvilágosodott lény vagy\ Meditálj az Etznab csil­lagjellel. Ebben a mintában a háromdimenziós maja piramis felülnézeti képe is benne van, az anyag "közbeékelődése", a világok közti törés. Meditációban feltárhatod az Etznab mintájában rejlő misztériumot. A csillagjel tükrözi a nő és férfi, fény és sötétség, boldogság és szomorú­ság, tudatlan és bölcs látszólagos dualitását. A Fény Tudat tananyagá­nak részeként azt választottad, hogy megtapasztalod mind ezeket a helyzeteket, hogy egyre többet megtanulj tudatosságodról.
Bármelyik pillanatban választhatod azt is, hogy rugalmas egyensúly­ban maradsz két polarizált szélsőség között, így te leszel a harmadik pont, a dualitás vízszintes mintázata fölött. így fényháromszöget hozol létre, ami a dualitást nyitottabb rendszerré alakítja át. További tágulás­sal multi-dimenzionális fénypiramist hozhatsz létre, ahol az örök most kristályos tisztaságában egyensúlyozol. Most, az átalakulás időszaká­ban, az Ég piramisa összeér a Föld piramisával, és tágul a világok közöt­ti rés. A kitáguló jelen pillanat pódiumán eggyé olvad a Föld és az Ég.
Vizsgáld meg a polaritásokat, melyek most átalakuló háromdimen­ziós valóságunk szerkezetét formálják. Ezt a valóságot a közös tudat hi­edelem rendszerei tartják fenn. Dolgozz hiedelemrendszereddel, azonosulásaiddal, gondolatformáiddal, valóságról alkotott elképzelései­ddel, hogy lásd, hol korlátoznak téged, és a bolygót. Egyszerűen azzal, hogy megváltoztatod hiedelmeidet, változást idézel elő a valóság szer­kezetében.
Etznab száma a tizennyolc, mely az emberi fejlődés kiteljesedését szimbolizálja. Etznab színe a visszatükröző ezüst. Az ezüst az intuíció és befogadó készség lunáris intelligenciáját jelképezi, a dualitás, és sok féleség visszatükrözött illúzióját. Minden, ami létezik a hatalmasabb valóságot tükrözi. Az ezüst bepillantást ad a Nagy Misztériumba, meg­mutatja a dolgok tükröződését, olyannak, amilyenek valójában. Az ezüst színnel elérheted Etznab minőségeit és bölcsességét.

Az árnyék bölcsessége
Lehet, hogy tudat alatt olyan valóságot teremtettél magadnak, mely­ben látszólag elvesztél, összezavarodtál. Ebben az árnyékban elvesz­hetsz a tükrök termének illúziójában. Ne feledd, a tükrök termének hatalma mindössze abból áll, hogy elhiszed, hogy az illúzió valóság! A Föl-dön egy holografikus játék-téren élünk, mely az idő és a tér ele­meiből épül fel. Ez a tér magához vonzza a háromdimenziós valóság megformálásához szükséges sűrűséget és tömeget. Az itt megjelenő jelenségek vetített képek, melyek tanulásunkat és növekedésünket szol­gálják. Mi-vel mindegyikünk egy fény-hologram a nagyobb hologra­mon belül, a félelem, a harag, a tagadás valóságosnak tűnik, de valójában csak illúzió. Az esszenciális tudat csöndes, nyugodt, és üres.
Ebben az árnyékban a figyelmesség rejti a transzformáció lehető­ségét. Meditálj és imádkozz a szellemmel való közvetlen kapcsolatod helyreállításáért. Légy nyugodt, csendes. Képzeld el, hogy időtlenül áramolsz Etznab csillagjelének középpontjában, befogadva az isteni böl­csességet. Tiszta megkülönböztetéssel vágd le, ami felesleges. Bocsáss meg önmagadnak és másoknak. Lépj be a spirituális harcos időtlen valóságába.
Hatásos gyakorlat az is, ha hosszú ideig tükörbe nézel. Maradj üres és nyugodt. Erezz, észlelj. Nézz bele mélyen saját szemeidbe, és nézd meg, ki van ott. Ahogy igaz önvalód képe felbukkan illúzióktól mente­sen, ismételd: "Látom. Emlékezem. Szeretetben megölelem." Ha félel­mek, gondok, illúziók jelennek meg, bocsáss meg, és engedd el őket a fénybe.
Etznab árnyékát transzformálhatod úgy is, hogy tisztán felismered magad a külvilág és az emberek tükrében. Ha másokra, mint tükrökre tekintesz, rejtett igazságokat tudhatsz meg magadról. Kérj őszinte visszajelzéseket olyan barátaidtól, akikben megbízol. Kockáztasd meg, hogy megtudod az igazságot önmagádról. Nyitottan figyeld életed ese­ményeit, tanuld meg, hogyan tudod minél jobban felhasználni őket arra, hogy megértsd, ki is vagy valójában.
Az őszinte visszajelzés másoktól lényed minden aspektusát érintheti, segíthet betölteni személyes vakfoltjaidat és észlelési lyukaidat. Az észlelési lyukak olyanok, mint a vak területek, ahol az adott helyzetet nem látod tisztán. Olyanok, mint a vezetésnél a vakfolt, és eltorzítják az információt, hogy régi valóság-szerkezeteket támogassanak. Az ész­lelési lyukak körül tagadás működik. Ha harcolsz saját pozíciódért, és azt gondolod, hogy csak neked lehet igazad, az erőteljesen utal arra, hogy vakfoltról lehet szó. Ugyanez a helyzet, amikor "nem érted" vagy "nem hallod" amit a másik mond neked. Ha ilyen helyzetben találod magad, akkor lélegezz mélyen, és figyelj oda arra, amit mondanak. Kincses láda az, s csak arra vár, hogy kinyisd! Az észlelési lyukak tartal­mának feldolgozása kvantum-növekedést eredményez. Amikor igazán látod a visszatükrözött ajándékot, akkor az árnyékos tükör a spirituális növekedés és örömteli önkifejezés világos ablakává válik.
Az egyik legkorlátozóbb hatású illúzió a hiedelem, hogy a te néző­pontod a valóságról az egyetlen helyes nézőpont. Ilyenkor a világ tükre gyakran megmutatja általad nem látott árnyékodat, és amikor megpil­lantod, akkor ítélkezést, erőteljes reakciót vált ki belőled. Az ilyen érzelmileg terhelt helyzetek általában kétpólusúak. Amikor azt hiszed, hogy csak neked van igazad, akkor mind a két pólus telített és rögzített marad. Egy pillanatra kísérletezz azzal, hogy elengeded, vagy megvál­toztatod pozíciódat. Ahogy enyhítesz a szorításon, és oldalra lépsz, a "másik pozíció", illetve az abban lévő ember is felszabadul, képessé vá­lik a változásra.
A pozícióváltás művészete az egyik legkönnyebb út az elfogadás és feltétel nélküli szeretet tanulására. Mély felismeréseink támadhatnak a másik helyzetének átéléséből, és az igazság tágabb szemléletéből. Hogy helyzetet változtass a tükrök termében, válj azzá, aki a reflexiók között mozog, akarata szerint változtatva helyzetét.
Etznab másik árnyéka a valamilyen ismétlődő ciklusba való bera­gadás. Ezt gyakran "csiki-csuki" helyzetként tapasztaljuk: nem számít mit teszel, sehogy sincs megoldás, nincs kiút. Erre példa, amikor valaki segítségedért könyörög, és mégis becsapja az ajtót az orrod előtt, vala­hányszor felajánlod a támogatásodat. Az ilyen helyzetekben mindig két üzenet rejlik. Dolgozz a dupla jellel, fedezd fel, mi rejlik valójában a szavak mögött.

Emlékezz:
a Maja Orákulum rendszere kifejezetten úgy van kidol­gozva, hogy segítsen szembenézni észlelési lyukaiddal. Alkalmazd az árnyék bölcsességét önmagad megértésére és átalakítására. Még ha lát­szólag nem is vonatkozik rád, keress minden árnyékban legalább egy elemet, ami tartalmazza az igazság egy darabkáját. Ezután dolgozz ezzel az igazsággal, hogy tágítsd fejlődésed határait.
Ebben, és más megtisztulási folyamatokban, a kardot és a tükröt fel­használhatod az átalakulás eszközeként. Ha bármilyen árnyék elhomá­lyosítja látásodat, őszintén nézz szembe vele. Tisztán lásd és fogadd el önmagád, és másokat. Engedj el és bocsáss meg mindent, ami eltávolít a fénytől. Értsd meg, hogy az ítélkezés és elfogadás ugyanannak a tü­körnek - a felemelkedés átlátható tükrének két oldala, (lásd még: Kard Szertartás)

Harmonikus bölcsesség
Etznab harmonikus bölcsessége a disszonancia, két vagy több hang észlelésének instabilitása. Az instabilitás attól a környezettől függ, mely­ben a hangokat észleljük. A kulcsszó itt az "észlelés". Etznab jelképezi azt a helyet, ahol szembenézhetsz önmagád tükröződéseivel, melyek "látszólag" kellemetlenek, nehezek. Hogy ezek az észlelések széttört tükröknek, vagy átlátható ablakoknak tűnnek, az attól függ, hogy ho­gyan észleled őket. Amikor a disszonanciát is a harmónia részének te­kinted, maga a harmónia észlelésének hiánya megteremti a változáshoz és növekedéshez szükséges mintát. A disszonancia katalizálja a növeke­dést azáltal, hogy rámutat az ellenállási, súrlódási felületekre. Kényel­metlen érzést kelthet, ezért arra késztet, hogy új mintákat keress, me­lyek visszaállítják a harmóniát.
Ahogy önmagadon belül egyre harmonikusabbá válsz, disszonanciát kezdesz érezni korábban harmonikusan megélt területeken is. Ez a je­lenség gyakran a növekedés új mintáját jelzi spirituális növekedésed útján. Pozitív jele ez annak, hogy hasznodra válik az elavult koncepciók és kapcsolatok felülvizsgálása. Mindez azonban ítélkezés nélkül törté­nik, természetes folyamat, melyet a harmónia törvényei irányítanak. A harmónia folyamatában a disszonancia éberséget hoz azokra a terüle­tekre melyek nem működnek. Súrlódást okoz a régi és az új között. Kényelmetlenséget és fájdalmat is hoz, megteremtve azt a helyzetet, ami behívja a transzformációt. A disszonancia az integráció és a további növekedés katalizátora."

"18 ETZNAB a Tükör: Az önmegismerés energiája
A pengeéles valóság és igazság , világos szellemi tisztánlátás, tükör, áttekintő, felismerő és ítélőképesség, minden dolog tükrözõdése egymásban, felismerés, elhatározás, paradoxonok megoldása, illúziók elengedése, hiedelmek gyógyítása, változtatás, energiacsatornák összehangolása, a tudás közvetítése, disszonancia, instabilitások és hiányok felismerése, mint a fejbevágás döbbenete."

Címkék:

HozzászólásokKöszi Gini!

Úgy látom hasznát veszitek a kutatásaimnak... :)))Drága Lolli!

Nagyon örülök, hogy megosztottad ezt itt!
Gyönyörűségesen van megfogalmazva az ősi igazság...
Ez a mai napi gyöngyszemem belőle: "Mélységes szabadság emelkedik ki a megbocsátásból..."Szia Lebeke!

Köszi!
Szerintem is nagyon klassz! Örülök, hogy tetszik!Köszi, hogy feltetted ezt az

Köszi, hogy feltetted ezt az írást. Számomra tanulságos. Még biztos elolvasom egy párszor. Beraktam a kedvencek közé is. :)
Kellemes hétvégét! :)