Ima blog. Kérés- Küldés, imák.

Vándor! Te aki hiszel, s te is aki nem. Sok hely van, ahol lehetsz, ahol imádkozni lehet, / a templomon kivül is, akár/ drága Szeretteinkért. Ha nem értesz egyet, nem jelent gondot. Bátran lépj át ezen a blogon. Párhuzamos síkon lehetünk mi, te aki nem hiszel, és mi akik hiszünk.

Mért ne itt imádjuk, dicsőitsük az Úr Istenét?
Miért ne most? Javaslom, írd meg hogy melyiket kéred: te imádkozol, vagy érted imádkozzanak!

Ha érted imádkozzunk,magadban te is imádkozzál mások szeretteiért:)

Ne gondolj semmi másra, csak arra, ha szeretted bajban van, kihez fohászkodsz? Istenhez. Az Atyához. Ennyi. Idő sem számít. A megfelelő áhitat eljuttatja szavunkat Őhozzá, bármikor, és bárhol is vagyunk.
Az Imák innen valóak:
http://www.ahimsa.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=314&Itemi...

Lelki növekedésünket szolgáló ima:

Tiszta szívet teremts bennem, ó, Istenem, és lelkem vezesd vissza a Benned való megnyugváshoz, ó, Reménységem! Az erő szellemével szilárdíts meg engem Ügyedben, ó, Szerettem, és magasztosságod fényével tárd fel ösvényedet előttem, ó, vágyaim Célja! Mindent meghaladó magasságod hatalmával emelj fel engem szentséged egébe, ó, létemnek Forrása, és örvendeztess meg örökkévalóságod szellőivel, ó, Te, Ki életemnek Értelme vagy! Örök dallamaid leheljenek nyugalmat belém, ó, Uram, szabadíts meg mindentől, ami nem Te vagy, és el nem múló Lényed kinyilatkoztatásának hírével szerezz nékem örömet, ó, Te, Ki a Legnyilvánvalóbb vagy a nyilvánvalók, és a Legrejtettebb az elrejtettek között! (Bahá’u’lláh)

Ó, Istenem! Üdítsd és vidítsd fel lelkemet! Tisztítsd meg szívemet! Gyújts fényt elmémben!
Minden ügyemet a Te kezedbe helyezem. Te vagy az Irányítóm és Menedékem. Nem leszek többé bánatos és gondterhelt hanem boldog és vidám. Ó, Istenem! Nem leszek többé tele félelemmel és aggodalommal. Nem foglalkozom ezentúl az élet kellemetlen oldalaival. Ó, Isten! Te jobb vagy hozzám, mint én önmagamhoz. Néked szentelem életemet, ó, Uram! ('Abdu'l-Bahá)
Ó, Istenem! Adj nekem tudást, hitet és szeretetet.
Ó, Te, a Legszeretettebb! Ékesítsd fel fejemet gondviselésed koronájával, szívemet áraszd el a megismerésed világosságával, nyelvemet tedd képessé a Te Neved, a Legnagyobb Név kimondására, és engedd, hogy fülem felfoghassa a Te szent Szavadat. Te vagy az Egy Igaz Szentséges, Akit a múltban, a jelenben és a jövendőben örök dicsőség övez, és Ki parancsainak mindenkor engedelmeskedni kell. Ó, Isten! Segíts engem igazságosnak lennem. Emelj fel a babona és a csalóka képzelődések özöne fölé, s adj nekem a dolgok mélyébe behatoló szemléletet, hogy ráeszmélhessek a Te egyedülvalóságodra és a Te igazságodra mindannyi birodalmadban. ('Abdu’l-Bahá)

Isten felé fordulás ima:

Ó, Istenem! A Te közelséged reménységem, és Hozzád fordulni az én örömöm. A Te szereteted vigasztalásom, és a Te Neved az én imádságom. A Te jelenléted a békességem, a Te Szavad az én gyógyulásom.
Ó, Uram, egyedül Téged óhajtalak szolgálni!
Ó, Istenem! Hozzád fordulok, a Te Valódhoz, tedd lehetővé, hogy felemelkedjem a Te megismerésedhez. A Te Neved erőt adott az igazaknak és a szentélyedbe hozta őket. Tárd fel Magad, ó, Uram, és segíts engem, hogy egyre jobban tekintsek a Te szépséged felé.
Ó, Istenem! Segíts engem, hogy mindentől megválhassak, csak Tőled nem. Vágyakozom, hogy közel kerülhessek Hozzád.
Ó, Te, Akit mindenek felett szeretek, erősíts meg hitemben lényed bizonyságának jeleivel, hogy a kételkedő ingadozóktól teljességgel elfordulhassak. Te vagy az én Segítőm, a Hatalmas, a Mindenható. (Bahá’u’lláh)
Ó, Uram! Hozzád térek menedékért és a Te jeleidre figyelmez szívem.
Ó, Uram! Utazzak bár vagy legyek otthon, pihenjek vagy dolgozzak, teljes bizodalmam mindig Tebenned vagyon.
Adj nékem hát erős segítséget, hogy minden földi dologtól elfordulhassak, ó, Te, Kinek irgalmát semmi meg nem haladhatja.
Adj nékem részt, ó, Uram; miként Néked tetszik és tedd, hogy megelégedjek azzal, mit nékem rendeltél.
Mert Tiéd minden hatalom a parancsolásra. (a Báb)

Ó te, ki arcodat Isten orcája felé fordítod!
Hunyd be szemed minden más dolgok előtt, és nyisd rá azt a Mindenek Felett Kegyelmes birodalmára.
Kérd, amit kívánsz, egyedül csak Tőle, keresd, amit keresel, egyedül csak Tőle.
Egyetlen pillantással százezer reményt vált Ő valóra, szeme egyetlen villanásával százezer gyógyíthatatlan betegséget gyógyít meg Ó, annak egyetlen moccanatával gyógyító balzsamot simít minden sebre, egyetlen bólintásával megszabadítja a szíveket a fájdalom béklyóitól. Azt cselekszi, amit csak kíván, és mit tehetünk mi? Megcselekszi, amit akar, Elrendel, amit kedve tart. Akkor jobb hát néked, ha alázatosan meghajtod fejed és bizodalmad a Mindenek Felett Könyörületes Úrba helyezed. ('Abdu’l-Bahá)

Segítségkérés ima:

Ó, Istenem, Kit tisztellek és imádlak! Tanúságot teszek egységedről és egyedüliségedről, és meghajolok adományaid előtt, melyekkel megajándékoztál a múltban, és elárasztasz a jelenben is. Te vagy a Végtelenül Bőkezű. Könyörületességed kicsorduló záporai egyformán patakzanak alá királyokra és koldusokra, és kegyelmed ragyogó fénye az engedelmesekre és engedetlenekre is árad.
Ó, Könyörületesség Istene, Kinek ajtaja előtt meghajol a könyörület leglényege, és Kinek szent Ügye körül kering a szerető jóság legbenső lelke, könyörgünk Hozzád, végtelen kegyelmedért esedezve és jelen pártfogásodat keresve, irgalmazz mindazoknak, akik a lét világának megnyilvánulásai, és ne tagadd meg tőlük kegyelmed áradását! Mi mindnyájan csupán szegények és szűkölködők vagyunk, és bizony, Te vagy a Mindent Birtokló, a Mindent Legyőző, a Mindenható. (Bahá’u’lláh)
Van-e eltávolítója a nehézségeknek Istenen kívül? Mondd: dicsőség az Úrnak! Ő az Isten! Mindenek az Ő szolgái és követik parancsolatait. (a Báb)

Mondd: az Úr ad megelégedést mindenek fölött. A mennyben és a földön nem segíthet más, csak Isten. Ő Önmagában a Mindentudó, a Fenntartó és a Mindenható.(a Báb)

Megpróbáltatások, Nehézségek idején, ima:

Hatalmadra szólítlak, ó, Istenem! Ne érjen engem semmi rossz a próbák idején, és a hanyagság pillanataiban vezéreld lépteim egyenesen sugallatoddal. Te vagy az Isten, hatalmas vagy Te azt tenni, amit csak kívánsz. Akaratodnak senki ellent nem állhat, sem Célod nem keresztezheti senki. (a Báb)

Ó, Uram! Te vagy minden szenvedés Eloszlatója, és minden nyomorúság Megszüntetője! Te vagy, Ki elűz minden bánatot és megszabadít minden rabot, s Te vagy minden lelkek Megváltója. Ó, Uram, ments meg engem könyörületességed erejével, s számlálj azon szolgáid közé, kik megváltást nyertek. (a Báb)
Ó, Uram! Te előtted nyilvánvaló, hogy az embereket fájdalom és balsors veszi körül, hogy bajok és nehézségek környezik őket. Minden megpróbáltatás és minden szörnyű csapás úgy éri az embert, mint mikor kígyó támadja meg. Nincsen más menedékhely és védelem számára, mint a Te védőszárnyaid alatti oltalom, őrizet és gondoskodás.
(a Báb)

Ó, Te, a Könyörületes! Ó, Uram! A Te oltalmad legyen az én páncélzatom, védelmed az én védőpajzsom, a Te Egyedülvalóságod ajtaja előtti alázat az én őröm, őrizeted és gondoskodásod az én erődöm és az én otthonom. Óvj meg engem önmagam hajlamaitól és kívánságaitól és oltalmazz engem minden betegségtől, bajtól, nehézségtől és megpróbáltatástól. Valóban, Te vagy a Védelmező, az Oltalmazó, a Megtartó, a Mindenről Gondoskodó, s valóban Te vagy a Legkönyörületesebb! ('Abdu'l-Bahá)

Forrás: www.bahai.hu

Címkék:

HozzászólásokImát mondok most, ellenséges érzetű embertársaim hasznára:)

Adj lelki békét nekik Atyám, mert nem tudják mit cselekszenek!

És imádkozom most Uram, hogy gyógyítható legyen a rák, és a kis Zorka meggyógyuljon. Most!

Mit nevezünk kisértésnek?
Kisértés = kis + értés = kicsit ért = keveset tud = az EGÉSZnek csak egy részét tudja = nem teljes a tudása = nem EGYséges a KÉPe a valóságról = a FELét tudja az IGAZságnak. Mi a következménye, ha valaki FÉLig ismeri az IGAZságot? Aki nem ismeri az összes fennálló törvényt, az nem mindig tudja, hogy mi lesz a következménye annak, amit gondol, érez, mond, vagy tesz. Nem mindig van teljes tudatában annak, hogy a gondolatait, érzéseit, szavait Õ uralja 100 % - ban. Mivel nem ismeri az összes fennálló szabályt, ezért idõnként – szándéka ellenére – elvéti az eredményt. Nem az lesz az okozat, amit okozni szeretett volna. (elvéti az eredményt –vétkezik kicsit érti a dolgokat -kísértésbe esik, bûnbe esik) Amikor nem tudsz minden szabályt, idõnként szándékoddal ellentétes eredményre jutsz = a Magad szándéka ellen cselekszel = Magad ellen teszel valamit. Gondoljuk végig együtt, mik a leggyakoribb gondolataink, érzéseink, szavaink és tetteink, amiktõl más eredményt várunk, mint ami azokból adódik. (ezeket szokás bûnnek nevezni

Aki gyülölködik: GYŰLÖLKÖDÉS
Ha haragszol valakire, és rosszat kívánsz neki, az leginkább RÁD van hatással.
Mivel a gondolataid a TE gondolataid, ezért a TE közeledben alkotnak a legintenzívebb képeket, ezért hatásukat TE érzed leginkább. Minden gondolatodnak a gondolatra jellemzõ hatása van. Durva gondolatoknak durva eredménye; finom, kellemes gondolatoknak pedig finom, kellemes eredménye.
Ha ugyanazt a gondolatot többször is megismétled, eros érzelmek kíséretében, akkor annak a „gondolat-KÉPnek” erot adsz. Nagy-nagy erõt!
…és mivel a TE közeledben TE tartózkodsz a legtöbbet, ezért Rád van hatással legnagyobb erõvel. Egyre nagyobb és nagyobb erõvel hat Rád!
Sokaknál gyomorfekélyt okoz – de okozhat boldogságot, ha olyan a gondolat-KÉPed !!!
A gondolat eredménye független attól, hogy igazad van-e, vagy nincs.
Ez a „gondolat-KÉP” (ami egy energia-labda) nem kérdi, kinek van igaza. Ő csak van. Él. Létezik.
Ha kap táplálékot, megnõ, ha nem, akkor elpusztul.
… és valószínûleg jogos a sérelmed. Lehet, hogy tisztességtelenül, igazságtalanul bánt veled az az Ember, akire haragszol, akinek rosszat kívánsz.
Lehet
…de ha TE ezt gyûlölködéssel, rossz kívánságokkal akarod azt „megfizetni”, akkor TE sokkal igazságtalanabb vagy saját Magaddal szemben, mint az a másik Ember.
mert az a KÉP, amit ezzel életre hívsz, a TE életed része lesz, és RÁD fog hatni.
Épp ezért sokkal bölcsebb, ha Önerődből elengeded ezt az érzést, ezeket az indulatokat, mintha egy mûtét keretében kell kivágni belõled a következményt…
Bocsáss meg a másiknak! Gondolj rá SZERetettel!
Kívánj Neki jót! Akkor is, ha nem érdemli!
Lehet, hogy Ő nem érdemli, de TE igen!!!
TE ezt érdemled. TE azt érdemled, hogy SZEResd Magad, becsüld annyira az EGÉSZséged, hogy rosszindulatú gondolatokkal nem betegíted meg Magad.
Könnyû? ... NEM!!!
Nagyon nehéz! ….de ez kell ahhoz, hogy TE EGÉSZséges legyél.
Ez kell, hogy jól érezd Magad a bõrödben.
Ne a másikért bocsáss meg, hanem saját Magadért!!!
Engedd el a rossz érzéseidet! Dolgozz rajta, hogy el tudd engedni! Kitartóan! Addig, amíg nem sikerül!

Aki gyülölködik félelemben is él: FÉLELEM
FÉLelem = FÉL + elem = egy részt ismersz az EGÉSZből = az IGAZságnak csak egy részét tudod.
...................
Azt kívánom ismerje fel EGÉSZ mivoltát Minden ember!

Itt meg Cheenska blogját adom át: szintén hasonló érzetet nyerhet belőle, az olvasó:)
http://www.thesecret.hu/node/7048#comment-127804Imát mondok most, ellenséges érzetű embertársaim hasznára:)

Adj lelki békét nekik Atyám, mert nem tudják mit cselekszenek!

És imádkozom most Uram, hogy gyógyítható legyen a rák, és a kis Zorka meggyógyuljon. Most!

Mit nevezünk kisértésnek?
Kisértés = kis + értés = kicsit ért = keveset tud = az EGÉSZnek csak egy részét tudja = nem teljes a tudása = nem EGYséges a KÉPe a valóságról = a FELét tudja az IGAZságnak. Mi a következménye, ha valaki FÉLig ismeri az IGAZságot? Aki nem ismeri az összes fennálló törvényt, az nem mindig tudja, hogy mi lesz a következménye annak, amit gondol, érez, mond, vagy tesz. Nem mindig van teljes tudatában annak, hogy a gondolatait, érzéseit, szavait Õ uralja 100 % - ban. Mivel nem ismeri az összes fennálló szabályt, ezért idõnként – szándéka ellenére – elvéti az eredményt. Nem az lesz az okozat, amit okozni szeretett volna. (elvéti az eredményt –vétkezik kicsit érti a dolgokat -kísértésbe esik, bûnbe esik) Amikor nem tudsz minden szabályt, idõnként szándékoddal ellentétes eredményre jutsz = a Magad szándéka ellen cselekszel = Magad ellen teszel valamit. Gondoljuk végig együtt, mik a leggyakoribb gondolataink, érzéseink, szavaink és tetteink, amiktõl más eredményt várunk, mint ami azokból adódik. (ezeket szokás bûnnek nevezni

Aki gyülölködik: GYŰLÖLKÖDÉS
Ha haragszol valakire, és rosszat kívánsz neki, az leginkább RÁD van hatással.
Mivel a gondolataid a TE gondolataid, ezért a TE közeledben alkotnak a legintenzívebb képeket, ezért hatásukat TE érzed leginkább. Minden gondolatodnak a gondolatra jellemzõ hatása van. Durva gondolatoknak durva eredménye; finom, kellemes gondolatoknak pedig finom, kellemes eredménye.
Ha ugyanazt a gondolatot többször is megismétled, eros érzelmek kíséretében, akkor annak a „gondolat-KÉPnek” erot adsz. Nagy-nagy erõt!
…és mivel a TE közeledben TE tartózkodsz a legtöbbet, ezért Rád van hatással legnagyobb erõvel. Egyre nagyobb és nagyobb erõvel hat Rád!
Sokaknál gyomorfekélyt okoz – de okozhat boldogságot, ha olyan a gondolat-KÉPed !!!
A gondolat eredménye független attól, hogy igazad van-e, vagy nincs.
Ez a „gondolat-KÉP” (ami egy energia-labda) nem kérdi, kinek van igaza. Ő csak van. Él. Létezik.
Ha kap táplálékot, megnõ, ha nem, akkor elpusztul.
… és valószínûleg jogos a sérelmed. Lehet, hogy tisztességtelenül, igazságtalanul bánt veled az az Ember, akire haragszol, akinek rosszat kívánsz.
Lehet
…de ha TE ezt gyûlölködéssel, rossz kívánságokkal akarod azt „megfizetni”, akkor TE sokkal igazságtalanabb vagy saját Magaddal szemben, mint az a másik Ember.
mert az a KÉP, amit ezzel életre hívsz, a TE életed része lesz, és RÁD fog hatni.
Épp ezért sokkal bölcsebb, ha Önerődből elengeded ezt az érzést, ezeket az indulatokat, mintha egy mûtét keretében kell kivágni belõled a következményt…
Bocsáss meg a másiknak! Gondolj rá SZERetettel!
Kívánj Neki jót! Akkor is, ha nem érdemli!
Lehet, hogy Ő nem érdemli, de TE igen!!!
TE ezt érdemled. TE azt érdemled, hogy SZEResd Magad, becsüld annyira az EGÉSZséged, hogy rosszindulatú gondolatokkal nem betegíted meg Magad.
Könnyû? ... NEM!!!
Nagyon nehéz! ….de ez kell ahhoz, hogy TE EGÉSZséges legyél.
Ez kell, hogy jól érezd Magad a bõrödben.
Ne a másikért bocsáss meg, hanem saját Magadért!!!
Engedd el a rossz érzéseidet! Dolgozz rajta, hogy el tudd engedni! Kitartóan! Addig, amíg nem sikerül!

Aki gyülölködik félelemben is él: FÉLELEM
FÉLelem = FÉL + elem = egy részt ismersz az EGÉSZből = az IGAZságnak csak egy részét tudod.
...................
Azt kívánom ismerje fel EGÉSZ mivoltát Minden ember!

Itt meg Cheenska blogját adom át: szintén hasonló érzetet nyerhet belőle, az olvasó:)
http://www.thesecret.hu/node/7048#comment-127804Imakérés:

Segítők, kérlek titeket segítsétek kisunokámat útján!
Jelenleg betegen, kiszámíthatatlan eredetű magas lázzal fekszik a László kórházban.
/ én érzem, hogy a szülei válásának körülményei okozzák ezt a lelki tisztulást nála. Ő nem tud túllépni fájdalmán, amit a két acsarkodó fél látványa, átélése okoz./Kedves Ragyogás!

Pont erre van jelenleg szükségem. Köszönöm a felvetést. Fogok imát kérni is, és fohászkodni is, csak jól átszeretném gondolni.
NadinHit, ima

"Az igazi imádság tudománya és művészete
A tudomány szó megszerkesztett, elrendezett, koordinált ismereteket jelent. Gondoljunk az igazi imádság tudományára és művészetére, amely az élet alapelveivel és azokkal a módszerekkel és technikákkal foglalkozik, amelyek segítségével az alapelvek mindennapi életedben is demonstrálhatók, mint ahogy valamennyi emberi lény életében is, aki kitartóan alkalmazza őket. A művészet az általad használt technika vagy eljárás, a mögöttes tudomány pedig a kreatív elme határozott válasza elképzelésedre vagy gondolatodra.
Kérjetek, és adatik néktek; keressetek, és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. (Máté; 7:7)
Ez a mondat azt ígéri: megkapod, amit kérsz. Az ajtó meg¬nyílik előtted, ha bezörgetsz, és megtalálod, amit kerestél. E tanítás utal a szellemi és lelki törvények határozottságára. Tudatalattid végtelen intelligenciája mindig közvetlenül vála¬szol tudatos gondolkodásodra. Ha kenyeret kérsz, nem követ kapsz. Hittel kell kérned, ha meg is akarod kapni, amit kértél. Elméd a gondolattól halad a teljesítés felé. Ha nincs eleve el¬képzelésed a teljesült vágyról, mozdulatlanságra kárhoztatod tudatalattidat, hiszen nincs mifelé elmozdulnia. Imádságodat, ezt a szellemi cselekvést, képzetként el kell fogadnod, mielőtt tudatalattid hatalma játszani kezd rajta, és termőre fordítja. Elmédben el kell jutnod a teljes elfogadás, a korlátlan és vitathatatlan beleegyezés állapotáig.
Elmélkedésedhez a vágyad biztos elérése fölötti öröm és megnyugvás érzésének kell társulnia. A valódi imádság művészetének és tudományának stabil alapja a tudat és a teljes meg¬győződés, hogy tudatos elméd mozgása egyértelmű válaszra talál tudatalattidban, amely maga a határtalan bölcsesség és végtelen hatalom. Ha ezt az eljárást követed, imád válaszra talál." /Dr. Jospeh Murphy/Drága Ragyogás!:)

Nekem ez nagyon tetszik,komolyan!Jó dolog a fohászkodás-imádkozás,mert általában azt kéred amit szeretnél,egyban arra is figyelsz.Pláne ha próbálod nem keseregve tenni ezt....
Furfangos Lovag sorai bántották a jó ízlésemet,de még a rosszat is....Most miért kell ilyeneket?De tényleg mi értelme?
Mindegy nem is számít.:))
Ölellek:ZsuzsiKedvesem

Kérlek Istenem,vigyázz rá,óvd lépteit és segítsd a helyes utat megtalálni.Nyisd fel a szemét,és vezesd szívét ahhoz a szívhez,aki az igaz boldogságot hozza az életébe!

......

Köszönöm,hogy fohászkodhattam,Ragyogás:)Mit lehet erre mondani, kedves Furfangos Lovag?

Üdvözöllek dicső lovag,
szép a ruhád, klassz a hajad? Vagy mit? Te mit vársz?
Ja és nem értelek, mit vétettem neked. Már az előző hozzámszólásod is furfangos volt.
Ja, megvan: furmányos, ragyogó észjárás.... akkor hasonlítunk is egymásra, áldjon az Úr minden jóval!Mi Gatyánk...

ki a pokolban vagy, szenteltessék meg a te üstöd, hozd el Ragyogásnak az apokalipszist...