A sors, a végzet törvénye

végzet, sorsAz ember szabadon választhat, cselekedeteinek következményeivel szembesülnie kell. Ezt a végzet törvénye rója ki rá, vagy az ok és okozat törvénye, amely végzetként jelentkezik. A végzet nem átláthatatlan isteni döntés, sem pedig vakvéletlen, hanem egyszerű és igazságos törvény, amely így hangzik: „Mindenki azt kapja, amit előidézett. Sem többet, sem kevesebbet és nem is mást." A sorssal való szembesülés, a vele való elmélyült foglalkozás végül elvezet az egyetlen erőhöz, amit mi Istennek nevezünk.
Az ember teremtője, hordozója és túlélője saját sorsának. Minden egyes gondolat, érzés, szó és minden cselekedet ok, amelynek okozata van, és minden okozat minőségben és mennyiségben tökéletesen megfelel az oknak. Így hát nincsen sem véletlen, sem jutalom vagy akár büntetés, hanem kizárólag csak ok és okozat. A végzet döntéseink következményeinek summája. Cselekedetem következményei elől nem menekülhetek.
A végzet törvénye arra kényszeríti az embert, hogy tudatosan teljes felelősséget vállaljon életéért, valamint gondoskodik róla, hogy mindaddig szembesüljön cselekedeteinek következményeivel, míg a saját maga által okozott problémákat fel nem oldja, és ezáltal szabaddá nem teszi magát. A végzet törvénye tehát akkor avatkozik be, amikor a teremtésben az ember maga nem tudja megteremteni a harmóniát.
A törvény nem dönt, csak kimondja: „Ha ezt teszed, ez történik, ha azt teszed, az történik. Te vagy a teremtő, te döntesz."
Mindenki tehát azt kapja, amit okozott. És valahányszor kap valamit, azt maga okozta, függetlenül attól, hogy ki közvetített. A másik ember csupán a végzet követe.
Aki ma elvet egy gondolatot, az holnap cselekedetet arat, holnapután szokást, általa pedig a jellemet, végül pedig a sorsát, a végzetét. Ám a szabad választás a miénk, mi határozzuk meg, mit akarunk teremteni.
A végzet törvénye csupán szembesít bennünket cselekedetünk következményeivel, és az egyén szabadságát semmiben nem korlátozza. Mindenki szabadon döntheti el, mit akar vetni, ám aratni azt lesz kénytelen, amit elvetett. Ha alaposabban szemügyre vesszük, akkor az, amit az emberek végzetnek hívnak, nem más, mint teremtés. A mód, ahogyan a végzet megmutatkozik, elárulja, hogy okozója miként gondolkodott, érzett és cselekedett. A rezonancia törvényének értelmében minden gondolat vele azonos energiákat vonz, és ekként erősíti meg önmagát, akár pozitív, akár negatív dolgokról van szó.
A végzet törvénye folyvást azzal szembesít bennünket, hogy ezen a világon minden az ok és okozat elvén működik: „Ki mint vet, úgy arat, s amit aratunk, azt el is kellett vetnünk." Ezzel a végzet törvénye voltaképpen a harmónia törvényének egyik aspektusa, mely törvény arról gondoskodik, hogy minden pólus megtalálja ellenpólusát, és ezzel semlegesíti önmagát. Örömeink és szenvedéseink mértéke pontosan megfelel az általunk előidézett okok mértékének.

Az ok és okozat láncolata nem a születéssel kezdődik, és nem is ér véget a halállal, hanem összeköti az egyes inkarnációkat, és bölcsen egymáshoz kapcsolja őket. Ebben az életünkben a következő életünk feltételeit teremtjük meg, és tudatosan meghatározhatjuk, milyen sorsot akarunk magunknak. Nem fehér lappal születünk, hanem hozzuk magunkkal összegyűjtött sorsunkat és jellemünket. Ez a tény ad magyarázatot a veleszületett betegségekre. Senki nem nulláról indul, valamennyien viseljük előző viselkedésünk pozitív vagy negatív következményeit.

Isten nem jutalmazza meg a jót, és nem bünteti a bűnöst - a bűnt kizárólag a bűn „bünteti". Amint elhagyjuk a rendet, elszakadunk attól a harmóniától, amelyet az élet ősokával való eggyé válás jelent - bűnbe esünk, és ez az elszakadás maga a büntetés is. Ezt azonban én okoztam, és csak én tudok véget vetni az elszakítottságnak. Isten soha nem fordul el tőlünk, mi vagyunk azok, akik visszaélünk szabadságunkkal, ám bármely percben visszatérhetünk az egység harmóniájába. Minden cselekedet, amely az embert közelebb viszi a harmóniához s ezzel Istenhez, jó cselekedet, ami pedig eltávolítja őt Istentől s ezzel a harmóniától, az negatív.
Különbséget kell tennünk végzet és rendeltetés között. Az ember rendeltetése az, hogy Igaz Valójának tökéletességét egyre tökéletesebb formában kifejezésre juttassa. Miként Jézus mondotta: „Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok." (Máté 5,48) Ám hogy ezt milyen úton-módon érjük el, az a mi szabad választásunk és egyben a végzetünk. Fejlődésünket megfelelő gondolkodásmóddal elősegíthetjük, de nem megfelelővel le is állíthatjuk, rendeltetésünknek azonban mindenképpen eleget kell tennünk.

A gondolataink és cselekedeteink által előidézett okok pontról pontra bevésődnek lelkünkbe. Itt vezetik a mi karmikus számlánkat, amit egyik inkarnációból a másikba magunkkal viszünk. Ezen életünk éretlen magjai következő életünk talaján gyökeret eresztenek, és gyümölcsöt hoznak. Teljesen értelmetlen hát megfutamodnunk valamely nehéz helyzet elől, hiszen ezzel a szituációval mindaddig konfrontálódni fogunk, míg meg nem oldjuk.
Az „örökletes bűn" azt jelenti, hogy minden újabb inkarnációval saját örökünkbe lépünk. Így ismerjük fel a következő mondásban rejlő igazságot: „Senki nem árthat neked, csak te magad." Vannak olyan cselekedetek, melyeket az emberi törvények nem büntetnek: kereskedelemnek álcázott lopás, üzletnek álcázott csalás. Csakhogy bámilyen maszkot válasszunk is, az ok és okozat törvénye érvényes marad.
E törvény hatását mindennapi életünkben is megfigyelhetjük. Hogy milyen emberek kerülnek elénk, milyen helyzetekbe keveredünk, milyen dolgokat kapunk vagy éppen vesztünk el, mindezeknek okát múltunkban kell keresnünk. Nincs tehát sem szerencse, sem szenvedés, amire nem szolgáltunk rá, csak ok van és okozat.
A nagyon bizonytalan ember, akinek nincs belső tartása, önbizalomhiányban szenved, nincs elég kitartása és ereje ahhoz, hogy akaratát keresztülvigye. Ezért aztán mindig olyan emberekkel konfrontálódik, akikben ezek a tulajdonságok hatványozottan megvannak. Esetleg olyan nőt vesz feleségül, vagy olyan gyerekei születnek, akik hamarosan „a fejére nőnek", vagy szakmájában szembesül olyan emberekkel, akik képesek keresztülvinni akaratukat.
Nagy tévedés volna azonban, ha azt gondolná, hogy élethelyzete megváltoztathatatlan sorscsapás. Fel kellene inkább ismernie, hogy ezt a problémát az élet adta fel, amit el kell fogadnia és meg kell oldania, mert később, egy más helyzetben vagy esetleg egy másik házastárssal újra ugyanezzel a szituációval találkozik, és ez mindaddig ismétlődik, míg meg nem tanulja, hogyan kell érvényt szerezni akaratának, s ezzel az egyensúly helyreáll benne.

E törvény értelmében újra meg újra olyan körülmények közé születünk, amelyekre szükségünk van, amelyekben azokkal találkozunk, akik rosszat tettek velünk, vagy akikkel szemben mi követtünk el valamit; akik támogattak bennünket, vagy akiknek mi segítettünk, mígnem ki nem egyenlítődik minden.
Lássunk egy rendkívüli példát:
Mind Lincoln, mind pedig Kennedy elnök foglalkozott a polgári jog kérdéseivel. Lincolnt 1860-ban választották meg, Kennedyt 1960-ban. Mind¬kettő utódját Johnsonnak hívták, mindketten déli államokból származó demokraták voltak, és a szenátus tagjai. Andrew Johnson 1806-ban született, Lyndon Johnson 1906-ban. Lincoln elnök gyilkosa, John Wilkes Booth 1839-ben született, Kennedy feltételezett gyilkosa, Lee Harvey Oswald 1939-ben. Mind a kettőt meggyilkolták, mielőtt pert indíthat¬tak volna ellenük. Mindkét elnököt pénteki napon, feleségük jelenlétében ölték meg.
Lincoln titkárát Kennedynek hívták, és megpróbálta lebeszélni az elnököt arról, hogy elmenjen a színházba; Kennedy titkárát Lincolnnak hívták, aki megpróbálta lebeszélni az elnököt arról, hogy Dallasba látogasson. John Wilkes Booth egy színházban lőtte le Lincoln elnököt, és egy raktárépületbe menekült, Lee Harvey Oswald egy raktárépületből lőtt Kennedyre, és egy filmszínházba menekült. Mind Andrew Johnson, mind pedig Lyndon John¬son neve tizenhárom betűből áll, John Wilkes Booth és Lee Harvey Oswald neve pedig tizenöt betűből. Vajon mindez véletlen volna?

Mások is ránk hozhatják hát a végzetet. Ha a paraszt egyre erősebb műtrágyát használ a földjén, saját vétkeinken kívül még másokét is megszenvedjük. Ha mások ránk kényszerítik saját nézeteiket, vagy az ő elképzeléseik és meggyőződésük szerint cselekszünk, akkor viseljük is a következményeket. Az élet ugyanis csupán ajánlatot tesz, amivel elhatározásra késztet bennünket. Ha valaki nagyon akarja, még mindig talál elegendő természetes táplálékot, mértéktelen étel- vagy italkínálat esetén elég, ha udvariasan visszautasítjuk, ha pedig mások rám akarják kényszeríteni nézeteiket és meggyőződésüket, akkor ezzel arra is kényszerítenek, hogy megformáljam saját véleményemet. Minden esetben ugyanis én viselem a következményeket, ennek megfelelően kellene tehát az okot is megteremtenem. Mindaddig, amíg másokat hibáztatok, igen messze vagyok az igazságtól.
Létezik azonban közös végzet is. Minden ember minden egyes inkarnációjában sorsközösségekbe tartozik, ami vonatkozik házastársára éppúgy, mint a családjára - nemzetiségére éppúgy, mint fajára. Mindegy azonban, hogy egyéni sorsról vagy egy egész csoport sorsáról van szó, az egyént csak akkor érinti, ha az illető okot ő idézte elő. Akár autóbalesetről van szó, akár repülőgép-szerencsétlenségről, háborúról vagy más katasztrófáról, ezt a végzetet az érintettek mindig a rezonancia törvényének értelmében vonzzák magukhoz. Vonatkozik ez azokra a látszólagos igazságtalanságokra is, amelyek bennünket érnek. Semmi nem történhet véletlenül velünk, hiszen maga a véletlen is az ok és okozat törvényének van alárendelve.

Az emberek negatív és pusztító gondolatformái összegződnek, és háborúként, forradalomként, társadalmi megmozdulásként vagy gazdasági válságként, összeomlásként manifesztálódnak. A csoportsors is visszahat okozójára, mert a kiegyenlítő igazságosság elől senki nem menekülhet. Ugyanez érvényes bizonyos bűncselekményekre vagy járványokra, melyek megjelennek, majd ismét eltűnnek.
Ebben rejlik a magyarázata annak is, hogyan lehetséges, hogy bizonyos emberek csodával határos módon túlélnek egy katasztrófát: jelen vannak ugyan, de nem vesznek részt a csoportsorsban, mert ehhez a következményhez nem rendelkeznek megfelelő okkal. Ugyanez érvényes arra az esetre is, amikor olyan családnak vagy nemzetnek vagyunk a tagjai, amely látszólag a mi személyes hozzájárulásunk nélkül élvez előnyöket. Csak az manifesztálódhat, amit mi idéztünk elő.
Ám az is előfordulhat, hogy valakinek a sorsát az igaz szeretet nevében önként átvállaljuk.
Ha valóban megértettem a sorstörvény vagy végzettörvény működését, akkor minden kellemetlenséget, sértést vagy hálátlanságot hálatelt szívvel fogadok, mert szellemi fejlődésem útján nagyobb segítséget jelentenek nekem, mint akármilyen baráti dicséret.
Ám csak kevesek hajlandók a látszat mögött felismerni a valóságot, felismerni, hogy nyereségük kétszeres. Először is sorsuk egy részét megoldhatják azáltal, hogy megélik, ráadásul az így szerzett felismeréssel tudatukat is tovább tágíthatják. A legkeservesebb tapasztalatokban a legnagyszerűbb felismerések rejlenek, és a bölcs megtanulja, hogy épp ezekért legyen a leghálásabb. Amely leckét ugyanis egyszer már megtanulta, azt a sors nem hozza újra elébe. Ám minden embernek újra meg újra inkarnálódnia kell, míg valamennyi, általa létrehozott ok következményét meg nem élte, s ezzel a törvényt be nem teljesítette.
A végzet törvénye azonban csak addig működik az ember életében, amíg saját akarata szerint cselekszik. Mihelyt individuális akaratát a teremtés akaratával egyesíti, és hagyja, hogy ettől kezdve kizárólag a teremtés akarata érvényesüljön benne, Igaz Valója harmonikusan, tisztán nyilvánul meg, és megszabadul a végzettől.

HozzászólásokSjcg123

nike boty dámské
toms shoes outlet
nike jordan shoes
sac coach soldes
canada goose jackets for women
nike shoes
cheap air max outlet
portafoglio michael kors
michael kors handbags on sale
longchamp tote bag
Nike Air Max Cheap
23 is back
Ugg boots Sale
Boutique Ugg
nike joggesko
Coach Bags On Sale
Adidas Superstar
newest lebron shoes
botas de futbol
air force one pas cher
Ugg Button
air jordan
new yeezy shoes
uggs outlet
Jordan Store
Michael Kors Handbags Discount
Moncler Sale
ugg boots for women
goedkope nike air max
Air Jordan News
Chestnut Ugg Boots
Nike Black Friday
ugg clearance
pandora outlet store
Michael Kors handbag discount
nike air max running shoes
Moncler Outlet Online
hogan rebel donna
cheap nike air max
michael kors bags outlet
moncler coats for women
Uggs Pas Cher Soldes
australia uggs outlet
Nike Air Jordan 11
nike sportschuhe
cheap christian louboutin
Timberland skor
Boty Nike Air
hogan scontate
Bottes Ugg Pas Cher
Soldes Ugg
Ugg Pas Cher Femme
cheap uggs
Cheap Michael Kors
Lebron 13
toms sale
Canada Goose Outlet
zapatillas running
Negozi Pandora
Anelli Pandora
Chaussure Nike Pas Cher
Michael Kors handbag on sale
cheap uggs for women
nike air
reebok running shoes
australia uggs outlet
Jordan Schoenen
Pandora Beads And Charms
Womens Ugg Boots
Doudoune Moncler Pas Cher
cheap real uggs
Moncler Jacket Womens
fitflops sale uk
Jordan Sneakers For Sale
pandora online
canada goose sale online
pandora rings
ugg store
Uggs Outlet Store
nike mercurial soccer cleats
chaussure basket homme
Nike Air Max 90
Chaussure Nike Air Max Pas Cher
canada goose jackets on sale
tru religion jeans
Canada Goose Sale Outlet
pandora beads
abercrombie and fitch store
longchamp bags on sale
chaussures nike pas cher
nike damenschuhe
Ugg Femme Pas Cher
nike air schuhe herren
Air Max Sneakers
Cheap Stone Island Jackets
Ray ban sale online
uggs for cheap
nike air jordan pas cher
pandora jewelry store
Original Ugg Boots
zapatos de futbol nike
converse store
Ugg Classic Tall
Nike Pas Cher Homme
Uomo Hogan
official NHL jerseys
Doudoune Femme Pas Cher
Moncler Store
Canada Goose Outlet
coach factory outlet online
Ugg Outlet Online Store
Doudoune Moncler Solde
Toms Shoes For Women
chaussure Nike homme
Michael Kors
pandora bracelet charms
nike schuhe günstig
nfl store
christian louboutin outlet
Air Max For Sale
scarpe hogan outlet
Nike Factory Store
Ugg Homme Pas cher
sac a main michael kors
Nike Store
Nike Air Sneakers
religion store
Doudoune Moncler Site Officiel
pandora charm bracelet sale
huarache sneakers
ugg outlet online
Sheepskin Ugg Boots
Nike Online Store
adidas outlet stores online
womens nike air max
Adidas Shoes Discount Marketplace
Orecchini Pandora
adidas kläder
vans shoe store
ugg boots classic
zapatillas nike baratas
Air Max Femme Pas Cher Soldes
moncler outlet
retro jordans for cheap
Nike Pas Cher Femme
moncler girls
Nike Zapatos
Doudoune Femme Pas Cher
ugg boots outlet online
Canada Goose Official Site
scarpe nike
prada outlet
Canada Goose Coats For Men
nike chaussures
Botte Ugg Femme
nike sneakers
adidas store
Nike Air Max Soldes
Canada Goose Outlet Store
Doudoune Moncler Pas Cher
new jordan releases
adidas outlet
ugg factory outlet
Veste Moncler Pas Cher
Jordan Future
canada goose jacket outlet
Sneakers Nike
chaussures de foot pas cher
zapatilla adidas
Toms Outlet Online
Canada Goose Womens Coats
Ugg Noir Pas Cher
Nike Air Max Boutique
hyperdunk 2014
Stone Island Outlet
Oakley Sunglasses Cheap
Veste Moncler Femme
louboutin heels
nike free
nike sportschuhe damen
ugg boots cheap
uggs for women
Bottes Ugg Femme Pas Cher
Michael Kors Outlet
moncler jacket sale
Pandora Official Website
Soccer Boots Outlet nike
Ugg Grise Pas Cher
nike tn pas cher
canada goose online store
běžecké boty nike
Air Huarache
adidas schoenen
Oakley Outlet
new pandora charms
canada goose coats
nike sb stefan janoski
Moncler Soldes
ray ban wayfarer eyeglasses
billige nike sko
Air Max Femme
Air Max 90
Ugg Boots On Clearance
Air Jordan Release Date
1219SjcgHallottam valamit az

Hallottam valamit az időről... nem igazán lineáris :-(
mind tudomány, mind hit szempontjából magyarázható...
karma és szabad akarat...
nagy téma volt itt anno, jó, hogy feltetted.
Köszi.Kedves Cheenska!

Köszönöm...
cseppKedvesek!

Nagyon tetszett a műved. Lenne egy hozzáfűzni valóm. Az, ha valaki bevonz valamit olyat az életében, amit nem igazán szeretne, mivel ezt már leírtad, biztos, hogy nem véletlen. De akkor mi? Karma? Szerintem egy fontos tényezőt elfelejtettünk számításba venni, ez pedig az idő. Mivel mi a lineáris időt "számoljuk" ezért, ha valami olyat tettünk, gondoltunk, ami nem a legjobb ránk vagy a többiekre nézve, annak a következményét (mint említetted) el kell szenvednünk. Ha valami borzalom történik velünk, lehet az egy egykori gondolat, tett, következménye. De ez ugyan így igaz a jó dolgokra. Ezért nem szabad feladnunk!
A jó elnyeri méltó "büntetését".
Rezegjetek továbbra is magasan!

Újra egy csodálatos nap!Aki pedig "szelet vet, vihart arat"....

csenge333Kedves Cheenska!

Köszönöm, hogy olvashattam :-) Nagyon elgondolkodtató...
"Ki mint vet, úgy arat..." Időnként nézem az "aratnivalót" és
nem vagyok biztos benne, hogy ezt akartam :-)

Szép estét kívánok!
Jugik