Még egy útmutató, Mindenkinek!

"A Legkisebb erőfeszítés törvénye (Deepak Chopra: Az élet hét törvénye - részlet)

A Természet intelligenciája erőfeszítés nélküli könnyedséggel érvényesül, ...
gondtalansággal, harmóniával és szeretettel.

Amikor törekszünk a harmónia, öröm és szeretet érvényesülésére, erőfeszítés
nélküli könnyedséggel/elengedettséggel teremtjük meg a sikert és a jó szerencsét.

Az egységbe rendezett lét utánjárás nélkül ismer, keresés nélkül lát és cselekvés
nélkül végbevisz.

Lao Cse

Az élet negyedik spirituális törvénye a Legkisebb erőfeszítés törvénye. Ez azon a tényen
alapul, hogy a Természet intelligenciája erőfeszítés nélküli könnyedséggel/
elengedettséggel és oldott gondtalansággal érvényesül. Ez a legenyhébb beavatkozás,
vagy más kifejezéssel az ellen nem állás elve. Ez tehát a harmónia és szeretet
alapelve. Ha ezt eltanuljuk a Természettől, könnyedén teljesülnek majd vágyaink.

Megfigyelhetjük, hogy a Természet a működésében a legkisebb erőt alkalmazza.
A fű nem igyekszik nőni, épp csak nő. A hal nem törekszik úszni, épp csak úszik. A
virágok nem akarnak nyílni, egyszerűen kivirulnak. A madarak nem próbálnak repülni,
hanem repülnek. Ez a bennük rejlő természet. A Föld nem törekszik arra, hogy
forogjon a tengelye körül, hanem az a természete, hogy szédületes sebességgel forogjon
és száguldjon az űrben. A kisbabák természete, hogy boldogok. A Nap természete,
hogy sugárzik. A csillagoké az, hogy ragyognak és sziporkáznak. Az emberi
természetből pedig az adódik, hogy álmai fizikai formában is megnyilvánulnak,
könnyedén és erőfeszítés nélkül.

A Védikus tudományban, India ősi filozófiájában ez az alapelv a "kevesebb tevékenység,
több megvalósítás" vagy "az erőfeszítés takarékosságának alapelve"-ként
ismert. Végső fokon eljuthatunk abba az állapotba, ahol nem teszünk semmit és a
megvalósulás teljessé válik. Ez azt jelenti, hogy épp csak egy halvány elképzelés létezik,
és az erőfeszítés nélkül valóra válik. Amit összefoglaló szóval "csodá"-nak
nevezünk, valójában a Legkisebb erőfeszítés törvényének kifejeződése.

A Természet intelligenciája erőfeszítés és nehézségek nélkül, spontán módon érvényesül.
Nem lineáris. Holisztikus, intuitív és tápláló. Amikor összhangba kerülünk
a természettel, amikor valódi Önvalónk ismeretéből fakad viselkedésünk, akkor nyílik
lehetőségünk a Legkisebb erőfeszítés törvényét alkalmazni.

A legkisebb erőfeszítés érvényesül, amikor tetteink szeretetből fakadnak, mivel a
Természetben az összetartó erő a szeretet. Amikor mások feletti hatalomra törekszik
valaki, energiát pazarol. Amikor önzésből akar valaki pénzt vagy hatalmat szerezni, a
boldogság illúziójának kergetésére pocsékol energiát ahelyett, hogy az élet adott pillanatában
élvezné a boldogságot. Amikor pusztán személyes célra akar valaki pénzt
szerezni, elvágja magát az energiák folyamától és szembekerül a Természet intelligenciájának
megnyilvánulásaival. Amikor azonban a szeretetből fakadnak tetteink, az
energiák nem pocsékolódnak el, hanem megsokszorozódnak és halmozódnak. A
többletenergia összegyűlik és az öröm segít annak létrehozásában, amit elhatároztunk,
legyen az akár a határtalan gazdagság.

Fizikai testünket az energia kezelésének eszközének gondolhatjuk: alkalmas
energia létrehozására, tárolására, kiárasztására. Ha tudjuk, hogyan kell hatékonyan
energiát létrehozni, tárolni, kiárasztani, bármilyen gazdagság elérhetővé válik. Az
énre figyelés hatalmas mennyiségű energiát emészt. Ha belső támpontunk az "én", ha
hatalomra és mások feletti uralomra törekszünk, vagy mások helyeslését keressük,
akkor tékozló módon pazaroljuk az energiát.

Amikor ez az energia felszabadul, mederbe terelhető és bármilyen kívánság
megvalósítására alkalmas. Amikor belső támpontunk a szellemi valónk, amikor lepattannak
rólunk a vélemények, és az élet kihívásai nem töltenek el szorongással,
akkor tudunk hatni a szeretet energiájával, és ezt a bőség és fejlődés tapasztalatának
létrehozására használjuk.

Az Álmodozás művészetében (The Art of Dreaming) Don Juan azt mondja
Carlos Castanedának: "...energiánk jó része fontosságunk fenntartására megy... Ha
képesek volnánk e fontosság egy részét elveszíteni, két rendkívüli dolog történne velünk.
Az egyik, hogy felszabadulnának erőink abból az erőfeszítésből, hogy nagyszerűségünk
illúzióját fenntartsuk. A másik, hogy elegendő erőnk lenne... a világegyetem
valódi nagyszerűségének megpillantására."

A Legkisebb erőfeszítés törvényének három összetevője van, amelyekkel a "kevesebb
tevékenység, több megvalósítás" alapelve viselkedésre váltható. Az első összetevő az
elfogadás. Az elfogadás egyszerűen azt a bizalmat jelenti, hogy "Ma elfogadom az
embereket, helyzeteket, körülményeket és eseményeket ahogy vannak, ahogy történnek."
Azt jelenti ez, hogy tudom: épp az történik, aminek történnie kell, mivel az
egész világegyetem úgy van, ahogy lennie kell. Ez a pillanat - az, amit a jelenben épp
most tapasztalok - a múltban tapasztalt valamennyi pillanat halmozódása. Ez a pillanat
olyan, amilyen, mint ahogy az egész világegyetem is olyan, amilyen.

Amikor az adott pillanattal szembeszáll valaki, az egész világegyetemmel szegül
szembe. Ehelyett meghozható az a döntés, hogy ma nem szegülök szembe az élet
pillanataival, nem szállok harcba az egész világegyetemmel, hanem teljesen és egészében
elfogadom a pillanatot. Úgy fogadom el a dolgokat, ahogy vannak, nem pedig
aszerint, hogy milyennek szeretném őket éppen most. Ezt fontos megérteni. Kívánhatom,
hogy a jövőben másképp legyenek a dolgok, de az adott pillanatban úgy kell
elfogadnom őket, ahogy vannak.

Amikor egy helyzet vagy egy ember felingerel vagy csalódást okoz, ébredjünk
rá, hogy nem a helyzetre vagy a személyre, hanem az azzal kapcsolatos (saját) érzéseinkre
reagálunk. Ezek saját érzéseink, márpedig ezek nem valaki más hibái. Amikor teljesen felismerjük
és megértjük ezt, akkor érjük el az érettség fokát, amelyen
készek vagyunk felelősséget vállalni érzéseinkért és képesek vagyunk változtatni
ezeken. Ha elfogadjuk a dolgokat úgy, ahogy vannak, képessé válunk felelősséget
vállalni a helyzeteinkért és mindazokért az eseményekért, amelyeket problémásnak
találunk.

Ez visz el minket a Legkisebb erőfeszítés törvényének második összetevőjéhez: a
felelősséghez. Mit jelent a felelősség? Azt jelenti, hogy senkit és semmit nem vádolhatok
egy helyzetért - még saját magamat sem. Elfogadva az adott körülményeket,
eseményt, problémát, a felelősség azt a képességet jelenti, hogy van alkotó, pozitív
válaszom az éppen adott, olyan, amilyen helyzetre. Minden probléma lehetőség csíráit
tartalmazza, és ez a tudatosság lehetővé teszi a pillanat megragadását és a helyzet
vagy dolog jobbra fordítását.

Ha egyszer ezt megtettük, minden, korábban bosszantónak talált helyzet valami
új és szép megteremtésének lehetőségévé válik, és minden, korábban elviselhetetlennek
és gyötrőnek talált ember tanítóvá válik. A valóság tulajdonképpen értelmezés
kérdése. Márpedig ha a valóságot ily módon értelmezzük, azt vesszük észre, hogy
tanítók vesznek körül és fejlődésre alkalmas lehetőségek adódnak körülöttünk.

Bárkivel találkozunk - zsarnoki, elviselhetetlen, tanító, barátságos vagy ellenséges
emberekkel (mindezek egyébként ugyanazt jelentik) -, emlékezzünk arra, hogy
"ez a pillanat éppen olyan, amilyennek lennie kell". Bármi került érintkezésbe az
életünkkel egy-egy pillanatban, (bizonyosra vehetjük, hogy) az pontosan az, amire
abban a pillanatban az életünkben szükség van. Minden esemény mögött üzenet rejlik,
és ez a fejlődésünket szolgálja.

A Legkisebb erőfeszítés törvényének harmadik összetevője a védekezésnélküliség,
amely azt jelenti, hogy a tudatosságunk védtelenségben gyökerezik, és le
kell mondani arról az igényről, hogy álláspontunkat bárkire ráerőltessük vagy arról
bárkit is meg akarjunk győzni. Ha megfigyeljük az embereket magunk körül, észrevehetjük,
hogy idejük 99 százalékát álláspontjuk körülbástyázásával töltik. Pusztán
azzal, ha lemondunk erről az igényről, hihetetlen mennyiségű energiánk szabadul fel,
amelyet korábban elpocsékoltunk.

Ha másokkal szemben védekezőek és szemrehányóak vagyunk, és az élet pillanatait
nem fogadjuk el úgy, ahogy vannak, folyamatosan ellenállásba fogunk ütközni.
Bármikor, ha ellenállást érzékelünk, fel kell ismernünk, hogy az csak fokozódni fog,
ha erőltetjük a helyzetet. Nem akarunk olyan mereven állni, mint a magas tölgyfa,
amely megroppan és kidől a viharban. Hajlékonyak akarunk lenni, mint a nád, amely
meghajlik a viharban és túléli azt.

Teljesen fel kell hagyni az álláspontunk védelmével. Ha nincs körülbástyázandó
álláspont, értelmetlen érveket gyártani. Ha ez a harc- és ellenállás-nélküliség folyamatossá
válik életünkben, teljesen a jelenre, annak ajándék jellegére tudunk figyelni.
Valaki egyszer azt mondta nekem: "A múlt történelem, a jövő titok, a jelen pillanat
pedig ajándék." Ezért hívja az angol nyelv a jelen pillanatot "present"-nek, ami két
jelentésű szó: "ajándék"-ot is jelent.

Ha befogadjuk a jelent és eggyé válunk vele, megtapasztaljuk, amint elárasztja
bensőnket a tűz és a hév, elragadtatás szikrázik és lüktet minden életmozzanatban.
Amint kezdjük megtapasztalni ezt a szellemi örömittas állapotot, mindennel, ami
csak él, bensőséges kapcsolatunk alakul ki. Boldogság árad el belül és mindent eldobunk,
ami a sértettség, a neheztelés, a védekezés nyomasztó terhe-nyűge volt. Csak
ekkor válhatunk tisztaszívűvé, gondtalanná, örömtelivé és szabaddá.

Ebben az örömteli, egyszerű szabadságban kétségek feletti világossággal felismerjük,
hogy vágyaink elérhetőek, bármit is kívánunk, mivel a szándékok nem a szorongás
és félelem, hanem a boldogság talajából születnek. Nem kell indokolni, egyszerűen csak
meg kell fogalmazni a szándékunkat saját magunk számára, és tapasztalni
fogjuk a megvalósulást, az örömöt, a szabadságot és a függetlenséget életünk
minden pillanatában.

Meg kell hoznunk a döntést, hogy az ellenállás-nélküliség útját választjuk. Ezen
az úton a Természet intelligenciája spontán módon feltárul, nehézségek és erőfeszítés
nélkül. Amikor az elfogadás, felelősség és védekezés nélküliség maradéktalan
együttese teremti életünket, tapasztalni fogjuk, hogy gondtalan könnyedséggel folyik
az életünk.

Ha minden álláspontra nyitottak maradunk - nem kötődve mereven csupán egyhez
-, álmaink és vágyaink a Természet vágyaival együtt kelnek életre. Szándékainkat
felszabadíthatjuk a kötöttségekből, és épp csak a megfelelő időszakot kell kivárnunk,
amikor vágyaink maguktól megvalósulnak. Bizonyosak lehetünk benne, hogy amikor
a megfelelő idő eljön, valóra válnak. Ez a Legkisebb erőfeszítés törvénye.

A LEGKISEBB ERŐFESZÍTÉS TÖRVÉNYÉNEK ALKALMAZÁSA

Az alábbi lépésekkel érvényre juttatom életemben a Legkisebb erőfeszítés törvényét:

1. Gyakorlom az elfogadást. Ma elfogadom az embereket, helyzeteket, körülményeket
és eseményeket úgy, ahogy vannak. Tudni fogom, hogy az adott pillanat éppen
olyan, amilyennek lennie kell, hiszen az egész világegyetem éppen olyan, amilyennek
lennie kell. Nem keveredem harcba az egész világegyetemmel azáltal, hogy
szembeszállnék az adott pillanattal. Elfogadó alapállásom mindenre kiterjedő és maradéktalan.
Úgy fogadom el a dolgokat, ahogy éppen vannak, és nem aszerint, ahogyan
szeretném őket.
2. Elfogadva a dolgokat úgy, ahogy vannak, vállalom a felelősséget a helyzetemért
és mindazon eseményekért, amelyeket problémának látok. Tudom, hogy, a felelősség
vállalása azt jelenti, hogy nem hibáztatok senkit és semmit a helyzetemért még
magamat sem. Azt is tudom, hogy minden probléma álcázott lehetőség, és ez a
készenlét a lehetőségekre, képessé tesz a pillanat megragadására és a helyzet jobbra
fordítására.
3. Ma tudatosan védekezés nélküli alapállást őrzök magamban. Lemondok arról
az igényről, hogy védjem az álláspontomat. Nem akarok meggyőzni másokat, hogy
elfogadják a véleményemet. Nyitott maradok minden álláspontra, és nem ragaszkodom
mereven egyikhez sem. "
------
Nem győzöm elégszer elolvasni - hogy, hogy nem, mindig találok benne valami újat. :):):)

Szeretettel: Pacsirta

Hozzászólásokelégszer elolvasni?! :)

"Nem győzöm elégszer elolvasni - hogy, hogy nem, mindig találok benne valami újat. :):):) "
Mennyire igazad van Pacsirta, tényleg akárhányszor elolvasom, mindig megszületik bennem egy újabb gondolat ezzel kapcsolatban. Szezenzációs! Köszi, hogy bemásoltad!!!
Szép napot Neked!
RykaHankarának!

:):):)
Mosolygós szép napot! :)
Igen, a Titkos Tudás Tárháza című e-könyvtár (eddig) a kedvencem, be is linkeltem ide a címét pár napja.
Nagyon jó dolgokkal találkozom ott - és mindenütt, amióta ÉSZREVESZEM a nekem szóló jeleket és üzeneteket, valamint az intuíciómra hallgatva böngészgetek a neten, vagy könyvesboltban...
Meghallok egy-egy elejtett szót úton-útfélen, esetleg a médiából - bár idejét sem tudom, mikor néztam utoljára pl: híradót...
Nem teremtek még több erőszakot a Földre azáltal, hogy hírhallgatás közben JÓÓÓÓL ELKÉPZELEM... :):):)

Adsz nekem egy emilcímet?
Köszönöm!!! :)

Nagyon vidám, békés, esőkopogós napot kívánok, szeretettel: Pacsirta :)

" És NE szabadíts meg, Uram, a gonosztól, mert lelkem FELÉTŐL fosztanál meg - és hogyan lenne nélküle mérhető a jó?"Pacsirtának!

Megint sikerült azonos témát hoznod, mint amit terveztem. Az élet hét törvénye szenzációs könyv, csakúgy mint a többi Deepak C. könyv. Közben láttam valahol, hogy szintén az e-book oldalról szemezgetsz. :-)
Varázslatosan szép és hálával telt, fénnyel áldott pillanatokat, s hozzá gyermeki szemet, hogy észrevedd, és rácsodálkozhass.A legkisebb erőfeszítés - Pacsirta blogja

Kedves Pacsirta!

Tegnap a bemutatkozásom közben beszéltem arról, hogy mennyi értékes videót találtam az interneten ami a témához kapcsolódik. Ha jól emlékszem akkor említettem Esther Hicks nevét is és abban a kis videóban szó szerint a legkisebb erőfeszítés törvényéről beszélt, egyszerűn zseniálisan tudta szemléltetni az egész törvény lényegét :) Most nagy élmény számomra ezt így elolvasni és köszönöm, hogy "bebloggoltad" :).

"Ha befogadjuk a jelent és eggyé válunk vele, megtapasztaljuk, amint elárasztja
bensőnket a tűz és a hév, elragadtatás szikrázik és lüktet minden életmozzanatban." - ezen szavak mondanivalóját tegnap teljes mértékben éreztem és megkaptam Tőletek visszajelzésként és tudom, hogy mindenki magára ismer, akikre most gondolok. Köszönöm nektek azokat a kedves sorokat, mondatokat :)

Barátsággal, szeretettel,

FG / István

"Azzá válsz, amire gondolsz!"