"nyisd fel a te szemeidet"

Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Péld 3:5.

Ne szeresd az álmot, hogy ne légy szegény; nyisd fel a te szemeidet, és megelégszel kenyérrel. Péld 20:13.

Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva megtalálod azt.
Adj részt hétnek vagy nyolcznak is; mert nem tudod, micsoda veszedelem következik a földre. Préd 11:1-2

Örök az ég és örök a föld.
Azért örök az ég s a föld,
mert nem önmagukért élnek,
ezért nem fogy belõlük az élet.
Éppígy a bölcs:
hátrahúzódik, ezért halad,
nem õrzi magát, ezért megmarad.
Így van:
saját érdeke nem ûzi sose,
ezért teljesül saját érdeke. Lao-ce

És a ki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is.
És a ki téged egy mértföldútra kényszerít, menj el vele kettőre. Mt 5:40-41

Ne őrizd magad semmi elől, hiszen pont ez által menekülsz meg minden veszedelem elől.
Isten, örök életét adja ekkor neked. Mert ugyanazt teszed mint ő, nem félted az életed másoktól.

Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.
Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, a miket én parancsolok néktek. Ján 15:13-14

Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes. Máté 5:48.

Nem mondalak többé titeket szolgáknak; mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura; titeket pedig barátaimnak mondottalak; mert mindazt, a mit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. Jn 15:15

De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet. 1Jn 5:20.

"Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.
Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek.
Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek.
Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim.
A miképen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben."

Eggyezés, ... csak innen lehet megérteni mindent. Ha saját magaddal nem törődsz ... másokra lesz gondod. Egy leszel Istennel akinek örök élete van ... felesleges ezt az örök életet bármi elől is megvonni, védelmezni. Erről szól az összes idézet.

Sokszor felmerül bennem az az érzés; hogy ha az aki láthatóan többet tud nálam Isten dolgairól, már régebb óta, és pontosabban járja azt az utat, amire én most lelek, akkor nálam értékesebb. Jézus felől is tudakozván, gyakran van az hogy irigység, vagy ritkábban: önsajnálat lesz rajtam úrrá, mivel ő tökéletesebb ... tökéletesebb mindenkinél. De pont azért amiért ő itt a Földön megjelent, és mindenét (örök életét, önmagát) átadta, már nem csak egy kiválasztott van ... sokan vannak és bármikor felbukkanhat még egy, és még egy ("titeket pedig barátaimnak mondottalak; mert mindazt, a mit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek"), és az aki előbb ismeri fel ezt a saját életében, nem különb annál mint aki később ... Isten hasonlít ahhoz az emberhez, aki a későn munkába álló szőlőmunkásnak is ugyanazt a bért adja; mint ami az egész nap dolgozóknak jár (Mt 20;1-15).
"Jövén azután az elsők, azt gondolják vala, hogy ők többet kapnak: de ők is tíz-tíz pénzt vőnek fejenként.
A mint pedig fölvevék, zúgolódnak vala a házigazda ellen,
Mondván: Azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak és egyenlőkké tetted azokat velünk, a kik a napnak terhét és hőségét szenvedtük.
Ő pedig felelvén, monda azok közül egynek: Barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled; avagy nem tíz pénzben szerződtél-é meg velem?
Vedd, a mi a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint néked.
Avagy nem szabad-é nékem a magaméval azt tennem, amit akarok? Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok?"

Sokan mondják hogy a Biblia, csupa csupa, nehezen beazonosítható szimbólum. Elvonatkoztatnak tőle, és megpróbálják valami másból értelmezni. Hallottam már olyat is hogy Jézus, csak Krisztus szimbóluma, annak az első megnyilvánulásnak, Isteni teremtő erőnek a szimbóluma, amiből született az egész világegyetem. Mindenesetre tökéletes szimbólum volt, és éppen ezért egyezhetett meg teljességgel ővele, és beszélhetett Isten dolgairól: úgy mint Isten maga, és ezért is nyerhettek ő benne értelmet a bibliában azon kijelentések, ahol úgy beszélnek róla mint a bárányról aki a világ létrejötte előtt megöletett értünk. Történelmünk derekán született és áldoztatott fel ... önmaga által, értünk; de már jelen volt a világ születésekor, a történelem lefolyása közben, és végénél, egyszerre. Tehát nem csak egy emberről van szó. Hanem mindegyikről. Ő nem csak egy emberi test, hanem az egész világegyetem. Ő belőle származik, és ő hozzá tér vissza minden. Az idő is. Az ő szava nem parancs, nem tanács, az ő szava könyörgés. Értünk őbenne, mibennünk érte. Az egyezésre, az Istentől származó életre hívja fel a figyelmet, hogy semmi nincs ami önmagától kapná életét. Hogy ne higgyük ... hogy nekünk kell megőrizni, éltetni, igazolni magunkat. Hanem van aki ezt megteszi helyettünk. Aki megőriz minket akkor is ... ha mi végre erre már nem figyelünk. Aki átmenekít minket a változásokon maradéktalanul, aki miatt nem kell alkalmazkodnunk végletesen semmihez ... hogy nehogy azzal együtt amihez végletesen alkalmazkodtunk, elvesszünk. Mert nincs semminek önnön hatalma saját létezése felett. Semmit sem önmaga koordinál, még ha azt is hiszi ... hanem mindent: egy. Ez az egy pedig a legparányibb, aki önmagát sohasem helyezi előtérbe, hanem önmagát mindeneknek aláveti. Nincs aki ismerhetné őt, csak aki tudatlanul, egyszer csak megegyezik vele.

"Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek."

Minden tőle van, még a hitünk is. Sokszor hittem eddig azt hogy a hit: már érdem, pedig: ajándék. Az ha képes vagy magadon belül nyugalomra, boldogságra lelni. Az nem egy eszköz, egy erőfeszítés végterméke. Hanem az önmagából születő Isten, akivel ekkor megegyezel.

"Minden, a mit nékem ád az Atya, én hozzám jő; és azt, a ki hozzám jő, semmiképen ki nem vetem.
Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, a ki elküldött engem.
Az pedig az Atyának akarata, a ki elküldött engem, hogy a mit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam azt az utolsó napon."

Hozzászólások'

:)Kedves Andromed !

Bízom Istenben
Isten utat mutat, mikor szükségem van segítségre.
Bízom jóságában, és támaszkodom hitemben őrá.

Köszönöm cseppAndromed :)

"Éppígy a bölcs:
hátrahúzódik, ezért halad,
nem õrzi magát, ezért megmarad.
Így van:
saját érdeke nem ûzi sose,
ezért teljesül saját érdeke."
Röviden így lehetne mondani: a szerénység felemel és célravezet. :) Nemes vonás.
Nagyon szép a bejegyzésed, köszönöm, hogy leírtad.

"A jó, a szép, és a remény mindenben benne van, benne él. A felkelő nap sugarában, a kimondott szó erejében, egy édes kacagásban, akár egyetlen pillanatban."