Árpád fejedelem a valódi államalapítónk

Egy hiperóriás vonzás kezdete a hetek című újság kérdései az Árpád Egyház felé amelyek a következőek voltak. Tisztelt Egyházvezető! A Hetek című lap számára készítek cikket a pogány vallásokról, ehhez szeretnék az alábbi kérdésekre választ kapni. Körülbelül hány taggal rendelkezik egyházuk? Milyen módon csatlakozhatnak a hívők? Mit jelent az, hogy az örök körforgásban hisznek? Ez olyasmi, mint a reinkarnáció? Honlapjukat olvasva kitűnik, hogy meglehetős ellenérzéssel viseltetnek a kereszténység iránt. Mi ennek az oka? Köszönettel: Hetek szerkesztősége.

Válaszaink:

1. Az Árpád Rendjének Jogalapja Tradicionális Egyház nem tartja magát pogánynak vagy újpogánynak. A pogány egy, a katolikusok által eredendően a tradicionális európai vallásokra kreált szitokszó. Természetesen pogányok vagyunk, ha pogány mindenki, aki a kinyilatkoztatásos-látomásos, misztikus messiásvallásokkal szemben a kozmikus és természetközeli hagyományok örök vallásához tér vissza. Őseink azonban saját azonosításukra sohasem használták ezt a szót, nem nevezték magukat pogánynak. Ahogyan Görögországban feléledt Zeusz tisztelete, mi úgy élesztjük fel Árpád korának magyar vallását. Árpád volt a valódi, a hagyományok, a törvény (ld. 1896. évi VII. tv.) és a Magyar Tudományos Akadémia vizsgálatai által is elismert államalapítónk és őseink vallásának védelmezője. Azért Árpádhoz nyúlunk vissza, mert ő volt az utolsó boldog, organikus, életigenlő korszak letéteményese; egy korszak autentikus szimbóluma. Mások legfeljebb csak az első keresztény királyi állam (I. István király), az első kommunista állam (Kun Béla), az első fasiszta állam (Szálasi Ferenc) vagy az első szocialista állam (Kádár János) alapítói lehetnek.

2. Az Árpád Egyházat (rövidített elnevezés) 2008 őszén jegyezték be, és az APEH 1% -os támogatási listáján szereplő 169 egyházból a 87-ek vagyunk, 170 felajánlóval.

3. A csatlakozás jelenleg személyes kapcsolatépítés vagy a honlapunkon keresztül történő jelentkezés révén történhet, de aktívan ténykedünk egy közösségi jellegű internetes oldal, valamint az egész országot lefedő, sőt az országhatárainkon is átívelő szervezeti struktúra felépítésén..

4. Az örök körforgás kicsit sarkított kifejezés. A lényeg az örök megújulás és az a felfogás, hogy az ember nem szakítható ki önkényesen az élő és élettelen, szerves és szervetlen világból, nem egy olyan lény, akinek bárki alárendelte volna a Földet.

Az ember az organikus, egymásba fonódó világ része, az ember maga is azoknak az emberi léptékkel objektív törvényszerűségeknek van alávetve, mint bármi más. Ebből egy olyan organikus felfogás, létszemlélet következik, mely a kereszténység, az embernek és az istennek e közegből való kiszakítása előtt minden nép számára egyértelmű volt, elég csak meg a görög, etruszk vagy római hagyományokra utalni. A magyar hagyományok is ezt az egyetemes konklúziót mutatják nekünk, de természetesen saját, magyaros "ízzel": mondáinkon keresztül hozzánk szólnak, bennünket szólítanak. Nietzsche találó megfogalmazásával élve csak a tömlőszerű emberi felfuvalkodottság fogad el olyan torz képet, mely szerint az emberiség, illetve az egyén az alfa és az ómega, illetve hogy az ember pótolhatatlan, tőle forog a Föld - az organikus felfogás szerint az ember egy önmaga tökéletesítésére törekvő, örökké megújuló életfa egyik hajtása, levele. Az élet valójában egy önmagába visszatérő, ciklikus jelenség, melynek örök megújulása egyszerre teszi dinamikussá és az emberi léptékkel végtelen lánc miatt statikussá is azt.

5. 2009. szeptember 20-án olvasták fel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelét, amelynek a legfőbb mondanivalójával - talán első hallásra meglepő módon - mi is tökéletesen egyetértünk, noha az iromány tartalma eléggé önellentmondásos és általánosságban kritizálható is. Egyetértünk azzal, hogy a magyarság ősi tradicionális vallását és az attól teljesen idegen katolicizmust nem lehet összevegyíteni. Az általunk ismert -ősmagyar- jellegű vallási közösségek között, sajnos, nem leltünk egyetlen egyet sem, amely ne próbálkozna ezzel. Mint ahogyan egyre több európai országban feléled az ősök és vallásuk tiszteletének a hagyománya, úgy mi is igyekszünk feléleszteni mindazt, amit őseink a katolicizmus egyeduralkodása előtti természetes vallásukban tiszteltek. Más kérdés, hogy ők nem voltak olyan szerencsések, mint az az internacionalista vallás, amely a kommunista-szocialista időszakot is képes volt átvészelni. Ezzel szemben a mi vallásunk egykori intézményrendszerét lerombolták, vagyonát elrabolták, vallásos rituáléit betiltották, papjait legyilkolták, híveit üldözték, ráadásul pedig még a történelmi szerepét és az emlékét is meghamisították. Mindezt egy akkor alig ezeréves múltra visszatekintő, türelmetlen és látomásos vallás nevében követték el a történelemelőtti időkből származó, sok ezer éven átívelő, organikusan felépülő tudásanyag megsemmisítése végett. E rombolás ideológiai alapjait a Római Katolikus Egyház teremtette meg, jórészt a gyakorlatba is átültetve azokat. Táltosaink a vallásuk és szokásaik sárba tiprása láttán jövendölést tettek. Ez volt az úgynevezett turáni "átok", amely szerint mindaddig, amíg idegen vallás uralkodik hazánkban, itt mindig széthúzás és ellenségeskedés lesz magyar és magyar között.

Meggyőződésünk szerint ennek csak akkor lesz vége, ha visszatérünk ősi gyökereinkhez, ismét felfedezzük és birtokba vesszük a -gyökérmetszők- által elfeledésre ítéltetett hagyományainkat, és újra felépítjük azt az organikus társadalmat, amelyet ezer éve leromboltak. Visszaadni a határainkon belül és kívül élő véreinknek az ősidőkben létrejött, az őshazából származó, a sajátos lelki alkatunkat tükröző -magyar vallásunkat-, az igazi nemzeti identitásunkat, és így megszüntetni a széthúzás és az ellenségeskedés okát - ez a legfőbb célunk.

- melynek egyik szellemi atyja, alapító tagja és szóvivője vagyok

HozzászólásokKorszerű, többszintes fórumunk nyilt

Jelenleg van beüzemelés és tesztelés alatt az Árpád Egyház többszintű és nagy udású fóruma. Ide -bizonyos szinteken- bárki írhat. Az is, aki nem akar a tagunk lenni, csak érdeklődik irántunk, vagy esetleg éppen kritikáját akarja leírni. Regisztrációval és anélkül is. Persze a regisztráció többlet jogokat kap, de még az sem jelent egyházi tagságot. A tagságot az a regisztráció után külön szükséges kérelmezni, illetve kiépítés alatt van a honlapunkon egy közvetlen, a tagságot kérelmező szolgáltatás. A fórum használatához mindenkinek kellemes időtöltést kívánunk. Árpád Egyház

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.Bevonzottam egy TV szereplést -gyakorlásnak

Tegnap este elvállaltam gyakorlásképpen egy TV szerepléses vitát, de nem harangoztam be, mert magam is csak gyakorlásnak szántam.

Az ATV-én ment 08.30-9.30 ig kb és Civilek a pályán műsorban a katolicizmus, vagy pogányság kérdéskörét feszegettük. Nekem, aki főként a klaviatúrát pötyögi még nagyon szoknom kell a kamerák légkörét. Elmondtam néhány gondolatot, de eléggé sok volt a közbeszólás és néha dadogósra is sikerültem. A párom és a testvérem szerint nem vagyok reménytelen, tehát bele fogok jönni.

Mi felvettük DVD-re, de nem nagyon szeretném terjeszteni magamról, mert ez számomra még tényleg gyakorlás volt.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.Bevonzottam egy nagyon humoros irást:

Paródia
Zavarosi Demeter levele Magyarország apostolához
landdie - 2009.10.12 16:21

A BARBÁR POGÁNYOKTÓL MENTS MEG URUNK MINKET?

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása:

"Az Akadémia történeti bizottságát nehéz feladat elé állította a három eltérő álláspont. Nem is vállalkozott arra, hogy a véleményeket közös nevezőre hozza, hanem a következő döntést hozta:

Teljesen kétségtelen tény gyanánt az adatok tömkelegéből csak az bontakozik ki, hogy 888 előtt a magyarok mai hazánk területén nem telepedtek meg, és 900-ban mai hazánk területének elfoglalása be volt fejezve, a magyar állam meg volt alapítva."

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.A magyar állam 1896-ban ezeréves megalapítását ünnepelte

"1896. évi VII. törvénycikk

a honalapítás évezredes emlékének törvénybe iktatásáról

A magyar állam 1896-ban ezeréves megalapításának és fennállásának ünnepét üli.

A törvényhozás ennek emlékét a következőkben örökíti meg:

1. § A magyar szent korona országainak törvényhozása vallásos áhítattal ad hálát az isteni gondviselésnek, hogy az Árpád és vitéz hadai által megalapított hazát oltalmába fogadta, fejedelmeit bölcsességgel, népét erővel és önfeláldozó hazaszeretettel megáldotta, és az országot jó és balsorsban segítve, annak lételét ezer éven át sok viszontagság között is fenntartotta.

2. § Ezen ünnepélyes alkalommal az országgyűlés mindkét háza legmélyebb hódolattal járul Ő császári és apostoli királyi Felsége I. Ferenc József elé, a kinek dicsőséges uralkodása alatt az ország alkotmányos szabadsága és zavartalan fejlődése biztosítva van.

Magyarország és társországainak apostoli királya viszont törhetetlen bizalmát nyilvánítja szeretet népének hűségében.

Szilárd alapjai ezek annak az áldásos összhangnak, melynek ereje a jövendő századok biztos haladásának is zálogát képezi.

3. § A törvényhozás a kegyelet, hódolat és királyi hajlandóság eme nyilatkozataival a magyar állam ezeréves fennállásának emlékét örök időkre törvénybe iktatja.

4. § E törvény 1896. június hó 8-án, mint Ő császári és apostoli királyi Felsége dicsőséges megkoronáztatásának évforduló napján lép életbe; ugyanazon napon úgy az országgyűlés mindkét házának együttes ülésében felolvasandó, mint a magyar korona országainak minden községében közzéteendő és kőbe vésve az országházban megörökítendő"

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.