Ökumené Kavarós Csobánka és az Antikrisztus - A skizofrénia metamorfózisa

Ökume Józsefné elégedetten nézett szét a Sixtysixth Sixtusról elnevezett csarnokban összegyűlt harmincezres tömegen. Az örömittas nép mosolyogva tapsolt, sokan integettek, egymást ölelve puszikákat leheltek szellemi vezetőjük irányába, többen annyira kacagtak, hogy szemükből örömkönnyek potyogtak. Kavarós Csobánka boldogan integetett a kezében tartott apró szerelmi lepellel, melynek bugyraiból elő-előbukkant Moneytwo, az Ölelő Egyház kétdolláros pénzistenének indiános arca. A szónok átölelte a mikrofonállvány jobbján felállított Szent Jozefína szobrot, majd a túloldalon magasodó Hathor tehénisten oldalát kulcsolta át kezeivel, aztán könnyeit törölgetve akkor szólalt meg, amikor a tömeg zsivaja alább hagyott.

- Kedves szeretteim, örömmel hozom tudtotokra, hogy a Bölcsjóság Igazságának Egyháza ismét együtt van! Szeressétek egymást! Külön kö…

A tapsvihar és az ujjongás elnyomta Csobánka szavait, aki néhány pillanat múlva meghatódott hangon folytatta.:

- Külön köszöntöm a Nemespétersomlói ölelőket, akik Szlovákiából jöttek el szeretetnapi összejövetelünkre! Köszönettel tartozom az Atlantisz Szárnyatlan Angyalai közösségnek, hogy biztosította számunkra a lelkes hívek áldásos munkája során felépített sportcsarnokot!
Most pedig mindenki ölelje meg, a mellette állót!

Néhány másodperc ölelkezés után a mosolygó szónok folytatta.

- Látjátok, milyen szép dolog a szeretetteljes ölelés! Ilyen kis idő alatt harmincezren öleltétek át a másikat és harmincezren öleltek vissza benneteket! Láthatjátok, hogy a Mindenható gondot visel reánk! Nincs is szebb dolog mint a szeretet!

Többen bekiabáltak.
- Hallelúja Csobánka! Dunántúliel áldjon meg! Moneytwo hozzon rád jószerencsét!...

Ökumené arca komorrá vált, felemelte kezeit aztán fennhangon mondta.

- Sajnos a gonosz erők nem így gondolják! Még nincs egy hónapja, hogy a Mindenható elküldte az Ő angyalát hozzám….

Néma csend lett úrrá a gyülekezeten.

- Igen, a Mindenható elküldte Ámorielt, aki figyelmeztetett egy jellel! Ámoriel nyilalást hozott a bal térdkalácscsakrámba. Várnom kellett a teliholdig, hogy Istharielt hívhassam segítségül, aki megmutatta, pontosan mi is az üzenet, mikor karcolatos ősi ezüsttáblámból szólt hozzám.

Csobánka ismét hatásszünetet tartott, döbbent tekintetek ezrei meredtek rá.

- Nincs semmi kétség, az Antikrisztus újságíró, ráadásnak netes újságíró! Igen kedves hívek, ez az igazság!

A tömeg felhördült.

- Isthariel megmutatta Babilon bukását, hogy bátorítson engem! Elmondta, hogy a Mindenható az alfa és az omega és így a betűk leplezik le az Antikrisztus kilétét is. Még nem tudom, hogy pontosan ki is ez az elvetemült gonosz állat, fenevad. Isthariel megmondta, hogy talán a Főnév vagy Melléknév néven ismeretes, de én tudom, hogy ez a személynév más, hiszen a cselekedet határozza meg a nevet! De az nevet, aki a végén nevet!
A gyülekezet riadtan vetette a kereszteket, sokan védőpentagrammákat rajzoltak maguk köré, többen hevesen lapozták a náluk lévő Necronomicont.

Ökumené rövidesen folytatta.

- Kedves hívek! Látjátok, hogy a gonosz megfertőzte a világot. Ugye mindannyian ismeritek a Bibliát! Ismeritek a szentírások talán legnagyobbikát, a legmegdönthetetlenebb fundamentumot. A Mindenható, a mózesi törvények által már jóval Jézus előtt rámutatott a helyes útra. Idézem.:” És a ki szidalmazza az Úrnak nevét, halállal lakoljon, kövezze azt agyon az egész gyülekezet; akár jövevény, akár benszülött, ha szidalmazza az Úrnak nevét, halállal lakoljon.” Kérdem én, mit cselekednek ezek a sátáni állatok? Hol Szent Ariadnét állítják be a Minotaurusz lányaként, hol nekitámadnak a szeretetet képviselő egyházaknak!

A tömeg egyként visszhangozta.:
- Rontassék le a gonosz minden munkája!

- Nagyon szomorú vagyok kedves testvéreim, de leginkább dühös! A gonosz elleni harcra legjobban talán a feledésbe merült Ausztrál Mélytengeri Szent Tekercsek hívják fel a figyelmet. „Szemet szemetért, fogat fogatért!” A kinyilatkoztatás az kinyilatkoztatás szeretett testvéreim! Ezek a szemetek, állatok, a sátán cinkosai, kik ellepik a világot, hogy megrontsák a jövőt! Nem véletlen, hogy Józsué, Sámuel és a Szent próféták kiirtották a gonoszt csecsemőstől, szamarastól azokban a nehéz időkben. Én mondom néktek, hogy ha kell, szemet vájjunk ki ezen szemétért és fogat üssünk ki a sátán fogatán ülők szájából, hogy elhallgattassuk szennyes pofájukat, melyből fertő tör elő!

A gyülekezet az alábbi mondatokat kiáltozta.:
- Szent Marduk segíts!... Boldog Ariadné fonala könyörülj rajtunk!.. Halál a Sátánra!
Kavarós Csobánka ritmikusan ütlegelni kezdte a pulpitust, az azt tartó mikrofon kezdett begerjedni, de nem csak az.

- A Mindenható megmondta, hogy ez a Főnévnek, Melléknévnek, vagy hasonlónak hívott személy gonosz szavaival cselekszik. Ő a gonosz Tollaskígyó! Úgy gondolom szeretett értelmes híveim, nem kell magyaráznom, hogy a kígyó miféle szörnyű lény! Az Úr, büntetésül a Genesisben elvette az összes végtagját! A Tollaskígyó viszont írni tud! Itt rombol az interneten szidja az Úr nevét, Ő a szeretet legnagyobb ellensége. Nem véletlenül tollas! Ki kell taposni a belét!

A tömeg hevesen éljenzett, talán egy perc is beletelt, míg a pulpitust öklével csapkodó Ökumené meg tudott szólalni.

- Szeretetbeszéd vagy nem, a gonoszt, a gonoszságot így vagy úgy, de el kell pusztítani! Ezek az állatok beivódnak mindenhova! A férgek a szeretet, az ölelés és az igaz emberek legnagyobb ellenségei! Szóval, tettel, ingával, Bibliával, Necronomiconnal, igaz tanításokkal üldözzétek a Sátánt! Öltsétek magatokra a szellemi fegyvereket, és a fizikaiakat is, ahogy Mózes tette! Kitaposom a belét annak az Antikrisztusnak!!!!
Csobánka hatalmasakat csapott a pulpitusra, a mikrofon dörögve erősítette fel a zajt, ami szinte sokkolta a gyülekezetet. A szónok felsebezte kezét, vércseppek hullottak az első sorokban álló emberek közé.

- Hazugságra építi a Sátán minden szeretetellenes tettét! Én, mint a szeretet felkent szolgája mondom néktek, hogy ezeket az állatokat el kell tiporni!

A szónok akkora erővel ütlegelte az állványzatot, hogy a mikrofon szinte már semmi beszédhangot nem továbbított az erősítőkhöz. Ökumené mindkét kezét elborította a felsebzett végtagokból kijövő vér.

A folyosón sétáló őr a hármas elkülönítő felé vette lépteit, amikor meghallotta a dörömbölést. Jól sejtette, honnan jönnek a hangok. Az zárt betegszoba törhetetlen, kicsiny ablakát két ököllel ütlegelte belülről az ápolt nő, saját vére egyre inkább összekente az üveget. A beteg hol artikulálatlanul, hol érthetően üvöltözött.

- Hrrraaaaahhhrrr. El kell pusztítanunk minden gonoszt! Kibelezzük a sátánt és megfüstöljük a ganaját! Nem csak mi itt harmincezren, hanem minden jóérzésű, igaz, szerető ember! Hrrööööaahhh…blööblöö ahhrrr.. Nem válogathatunk a módszerekben, hiszen a Sátán sem teszi! Hrraabbllöööhrrr…öööhrhrlaaahhhh.

Az őr elsápadt, hiszen még csak két hónapja dolgozott az elmegyógyintézetben. Nem sokat vacillált, megnyomta az ajtó melletti riasztógombot. Talán egy perc telhetett el, mire a helyszínre sietett egy orvos és egy ápoló, néhány pillanatig bámulták a véres ablakot ritmikusan csapkodó nőt, aztán a doktor az ápolóhoz fordult.

- Készítsen elő kétszáz milligramm thorazine-t, bár látom nem lesz egyszerű beadni!

Ökumené még hevesebben tombolt, az elkülönítő ablaka egyre véresebbé vált, a gumifalak fehér műbőrborításán szétkenődött saját vére.

- Hraagghh.. Sátánfattyak, mocskos állatok! Nyelvetek, mint a kígyó nyelve! Szemét vadbarmok, kik átkozódtok, pusztulás totális halál rátok! Szeretett gyülekezetem! Most imádkozzatok a gonosz emberek ellen! Hrghrraaaaaaaahgr!

A doktor az előkészített fecskendővel a kezében közelebb lépett az ajtóhoz, majd megcsóválta a fejét.
- Így nem tudom beadni az injekciót!
Az ápoló az orvosra nézett.
- Talán az ételbeadó ablakon keresztül próbálja megszúrni!

Csobánka tekintete egy pillanatra találkozott az orvoséval, zavaros tekintete kitisztult egy pillanatra, ám ebben a tekintetben valami borzalmas félelem tükröződött. Ökumené ismét ordítozni kezdett.

- Te vagy az Főnév! Te vagy az Antikrisztus! Megismerlek az ocsmány fonendoszkópos medálodról! Azt hiszed, hogy az Isten igaz szolgájára rátámadhatsz a kezedben lévő lándzsával? A pokolban fogják kitépni az angyalok a beledet te féreg! Hrgrhööörrgh..Hrööööghraaaahhhh…

Az orvos és az őr összenéztek, ez utóbbi hirtelen kinyitotta az ételbeadó ajtaját, az orvos pedig várta a kedvező pillanatot a szúrásra. Ökumené a legválogatottabb szitkokat üvöltötte dobhártyarepesztő hangerővel.:

- Ezt a hozzászólást az Admin törölte.

Az orvos szúrt, de Csobánka valahogy kitért a fecskendő elől és majdnem megharapta a „támadót”. Közben veszettül szitkozódott.:

- Ezt a hozzászólást az Admin törölte.

A doktor második próbálkozása sikerrel járt. A fecskendő befúródott a beteg hasfalába, a thorazine célba jutott. Csobánka elkapta a „támadó” kezét és mélyen beleharapott abba, közben gyalázatos szavakat préselt ki a fogai között.:

- Ezt a hozzászólást az Admin törölte.

Az orvos is káromkodni kezdett cefet módon, de sajnos hozzászólását az Admin törölte.

************************** A szerző landdie engedelmével feltéve *************************

HozzászólásokElfogyott Csobánka pénze?

Nem látom az itteni trénerek közt, ami addig is szégyen volt, ameddig ott szerepelt.Ezt teszem. Széllel szemben pisilek. Eredményesen, nem magamat.

Beindult megint az ÁllamMaffia gépezete ellenem. Megbüntettek 5 + cika még 1 millió forintra. Most kiderül tudok-e az ÁllamMaffia szelével szemben pössenteni. Mert elővettem a fütyköst. IGeIGe-t elégtételre kötelezték + 5 milliós büntetést kapott

" IGe -t elégtételre kötelezték + 5 milliós büntetést kapott. Na végre egy jó hírrel tudok szolgálni azoknak, akik állandóan és eddig sikertelenül a beperelésével és feljelentésével próbálkoztak. Itt egy sikeres és "jogerős" elmarasztalás ellene. Terjesszétek minél több helyen! http://vilagnezet.blog.hu/2013/02/07/elegtetelre_koteleztek "

Kérek mindenkit, hogy hozzám hasonlóan terjessze a hírt a facebookon és máshol is. Köszönettel: IGeannuska A második része szerintem mégjobb:-)

A valláskritika virtus Paródia rovatában megleled.

* * * * * * * * * * * * * http://vallaskritika.virtus.hu * * * * * * * * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.részrehajlás nélkül...

Én nem ismerem a történetet, így nem tudom, hogy kinek ártott és mivel, és azt sem más hogyan áll bosszút vagy vesz revansot....
..azt azonban meg kell hagyni, ez egy nagyon jó írás... szerintem.
Üdv. MeliSok sikert Kassai Csillának és csaló bandájának!

További eredményes csalást, szélhámosságot , önreklámok sokaságát kívánom Lovas Éva - Kassai Csilla -Tomasekné triumvirátusnak. Előbb utóbb megkapják érte megérdemelt "jutalmukat". Hiszen már egyre jobban bevonzották maguknak:-)

* * * * * * * * * * * * * http://vallaskritika.virtus.hu * * * * * * * * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.Tiszavirag FLP és más ügynök, ahol tud segít

majd ezért megkéri a viszonzást és az árát. Ugyebár még az ajándékba adott könyveiből is mekkora botrányt csapott itt, hogy azt azonnal adja vissza az, aki nem reklámozza őt a "nagylelkűségéért". Akiről és akiknek szól ez a történet, azok persze, hogy nem tudnak rajta nevetni. Viszont azok, akiket K.CS-ék hülyének próbáltak nézni, azok nagyon. A virtust környékére sem mert nézni ezen paródiák után jó félévig-évig. Fikázta itt is a virtust, most meg itt nyomja a virtusos lapjáról orba szájba az önreklámot. Ez nem is gumigerinc már, hanem inkább az ami nátha estén az emberek orrában van:-)

* * * * * * * * * * * * * http://vallaskritika.virtus.hu * * * * * * * * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.IGe!

Tény nem volt szép amit a kislányodról írt:(

,de tudod sok embernek segített az ismerőseim közzül is amiért nagyon hálás vagyok:)

A mérlegnek két oldala van:)

Megsugom Neked ITT NEM RÖHÖG SENKI csak te erőlteted görcsösen:(

A humortól pedig nagyon távol van:(Na figyelj te Homályka!!!:-)

Kassai Csilla vonzott ide, mert mindenféle ökörséget írt rólam itt az oldalon és le is sátánozott és a kislányomat is cikizte. Mindenki azt kapja, amit a másiknak ad. Nos Kassai Csilla is pont azt kapja, amit nekem adott. Csak ő görcsösen én meg humorosan teszem.

A szilveszteri hangulatba bőven belefér, hogy egy jót röhögjünk itt rajta a thesecret oldalon. Ebből már eddig is tanult, de még nem eleget, mert még mindig itt eszi a penész az önreklámjaival.

* * * * * * * * * * * * * http://vallaskritika.virtus.hu * * * * * * * * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.Kedves Robi83! :) Szeretetem és ölelésem kisérjen

Tudom miért nekem címezted írásod magvát. És köszönöm neked drága!

Más:
Megkaptam már a kiközösített Malackát, Milne Micimackójából, a H1H1 járvány kapcsán, hogy " Már az állatok is kezdik...!". Ez elgondolkodtatott, és megfejtettem, hogy az a Micimackó, akit a blog írója mottójául választott, már nem a kedvencem.
Milne Micimackója és a mese sokkal több ettől. Egy tanulságos mese a célja, és a tanulság úgy tünik még nem megfejtett emberek előtt.
Azt meg tudjuk, hogy az Élet Szentsége a V Á L T O Z Á S, és avval zárom soraimat, hogy bízom benne, hogy a Szépséges és természetes változás megtermi a mi IGénkben is a gyümölcsét, és elhozza a megbocsátást szívébe. Amely jelenleg köveset mutat magából.Kedves Ragyogás!

A másik dolog. Miért kívül keresi a legtöbb ember boldogságának forrását? Nem lenne egyszerűbb befelé mennie a szívében, a lelke felé? Ez egy véget nem érő utazás, mivel a lélek határtalan, végtelen. És veszélye abszolút nincs. És Jézus is meditált.:)

"A képzelet sokkal fontosabb, mint a tudás. A tudás véges. A képzelet viszont felöleli az egész világot."
Albert EinsteinRagyogás!

A vallásban semmi Isteni nincs. Az egész a megfélemlítésről, na meg arról, hogy vidd a pénzed szól. Istent nem templomokban kell keresni. És egy pár idézet.

"A vallás Istent valahol keresi. A jóga Istent megtalálja otthon, az emberben."
"A jóga számára a vallás nem konkurencia csak egy múmia."
"A vallás hajlékot nyújt, de miért mész ki a házadból hajlékot keresni? Megtörténhet, hogy hajléktalanná válsz."

A baj a vallással, hogy egy ember mondja meg, hogyan élj, mikor mit csinálj. Pl ha nem követed a 10 parancsolatot, akkor pokolra jutsz ahonnan nincs menekvés. Ami szintén a Sátán műve, a félelemkeltés, és mi ez ha nem az? Tehát, amíg az emberek a vallásban keresik Istent, egy centit sem kerülnek közelebb Hozzá, mert az értelem sötét, Istentelen, tökéletlen, megvilágosulatlan mondhatnám azt is, hogy maga a Sátán.
Így a hívők inkább nevezhetők Sátánistáknak, mint Isten hívőknek. Dogmákat követnek, az Énjüket leértékelik egójuk által.
A másik dolog amit nem értek, Istentől miért félni kell? Miért Isten félők? Szeretnék erre a kérdésre választ kapni.

"A képzelet sokkal fontosabb, mint a tudás. A tudás véges. A képzelet viszont felöleli az egész világot."
Albert EinsteinTiszteletre nem méltó ahogyan igyekszik a rossz elfelhősíteni a

napot az égen. Azt a napot, mely fennen hirdeti: Te vagy az életed sugárzó magja!

Ha már erre a csodálatos teremtő oldalra sodort a szél,
ha már az Adminisztráció nem tesz különbséget itt az oldalon,
legalább a megbocsátást gyakorolhatnád, mert erről szól az egész élet.

Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. És találd meg lelki békédet végre, mert különben mi végre él az ember?

Boldog Új Esztendőt Kívánok! Szeretetben, bölcsességben, és békességben!
Mottóm:nem a hangszer vagy a muzsika számít, hanem a dallam, ami belőlünk jön, mert ha az megvan, lelkünk, a szellemünk kommunikál tovább egymással.Kedves Admin

ez a virtus.hu-n 1-2 éve történtek karikatúrája, paródiája. Az egyik legjobb valláskritika. virtus.hu szerző írta az én és a virtus számomra. Van egy második része is, amit már közösen ihlettünk és hoztunk össze. A virtus.hu admin az Admin. Az orvos én lennék. Kavarós Csobánka meg gondolom adott. Ha nincs kifogásod ellene majd felraknám a második részt is, amiben már komolyabb a "szerzői" ötletmesteri a szerepem.

landdeie írásai: http://www.virtus.hu/?id=user_art&user_id=6898

Ha gondolod, hogy ide is valók az írásai felkérhetem rá, hogy ide is tegye fel, vagy járuljon hozzá, hogy én feltegyem. Persze az ő írásai a saját készítésű képmontázsaival a igaziak.

* * * * * * * * * * * * * http://vallaskritika.virtus.hu * * * * * * * * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.Ige, ez honnan lett

Ige, ez honnan lett bemásolva, és ki az az Admin? :-)